ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Akhilan
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:33, 24 ജൂൺ 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 16,802
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 716
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org12:43, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikibooks.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org15:45, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org15:45, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikiquote.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wiktionary.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikibooks.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wiktionary.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org12:44, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org19:25, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikibooks.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org20:47, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikibooks.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org12:45, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org13:10, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikibooks.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org09:41, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikibooks.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org12:46, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org12:37, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikibooks.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org13:15, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikibooks.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikibooks.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org12:47, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org13:22, 20 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,275
co.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikibooks.org12:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikibooks.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org13:16, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikibooks.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org22:30, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org15:24, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org22:36, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikibooks.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org22:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org12:49, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org17:04, 31 ജൂലൈ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)295
en.wikibooks.org17:04, 31 ജൂലൈ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
en.wikinews.org13:10, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org17:04, 31 ജൂലൈ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
en.wikisource.org12:29, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org13:57, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org15:44, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wiktionary.org13:10, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikibooks.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikinews.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org13:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikibooks.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikinews.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org23:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org12:05, 29 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikibooks.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikibooks.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikibooks.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org12:50, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org23:40, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikibooks.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org23:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org12:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org13:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikibooks.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org00:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wiktionary.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikibooks.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org09:37, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org12:52, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org09:41, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org00:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org09:40, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikibooks.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:40, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikibooks.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org12:53, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikibooks.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikibooks.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org13:00, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
io.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org13:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikibooks.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org12:56, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org02:01, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org13:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikibooks.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org09:41, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikibooks.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org12:57, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org15:45, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org12:58, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:52, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org10:53, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org17:04, 31 ജൂലൈ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
meta.wikimedia.org14:33, 24 ജൂൺ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)701
mg.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org03:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org12:59, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:33, 24 ജൂൺ 2011തറവാട് വിക്കി(?)9,074autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org14:58, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)304
ml.wikiquote.org17:04, 31 ജൂലൈ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)555
ml.wikisource.org13:09, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)388autopatrolled, patroller
ml.wiktionary.org17:04, 31 ജൂലൈ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
mn.wikipedia.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org15:45, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org13:00, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org09:41, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikibooks.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org13:20, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikibooks.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org13:01, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org04:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org13:02, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org13:03, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org13:15, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org05:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org19:10, 13 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org13:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org13:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikibooks.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org19:14, 13 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org05:49, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:20, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikibooks.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org06:18, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikibooks.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org13:28, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikibooks.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org07:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org13:26, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org12:14, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:40, 18 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikibooks.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org05:07, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:35, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikibooks.org13:25, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikibooks.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:20, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikibooks.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org08:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org04:06, 14 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikibooks.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org08:30, 2 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org13:24, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org18:02, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org13:09, 26 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org14:10, 20 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikidata.org06:30, 11 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tet.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikibooks.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikibooks.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikibooks.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org13:23, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org09:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikibooks.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org09:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikibooks.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikisource.org12:55, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikibooks.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org10:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org13:22, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org09:40, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org13:19, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org09:40, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org13:19, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org13:19, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org19:04, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,704
wikimania2013.wikimedia.org12:54, 26 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org04:45, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org14:58, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org07:05, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org06:29, 25 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org13:19, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org13:19, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org13:19, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org13:19, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org13:19, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wiktionary.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org14:27, 7 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikibooks.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org13:20, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikibooks.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org13:16, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org10:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org12:54, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1