ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Addihockey10 (automated)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 00:48, 24 മാർച്ച് 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 53,496
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 673
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org22:53, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ace.wikipedia.org22:53, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wikipedia.org22:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
af.wikibooks.org22:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org22:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org22:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org22:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org22:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
am.wikipedia.org22:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wikiquote.org22:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wiktionary.org22:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org22:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikibooks.org22:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ang.wiktionary.org22:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org22:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83bot
an.wiktionary.org22:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org22:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikipedia.org22:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
ar.wikibooks.org22:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikinews.org22:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org22:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org22:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org22:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org22:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org22:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ast.wikipedia.org22:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ast.wiktionary.org22:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org22:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
av.wikipedia.org22:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
awa.wikipedia.org11:30, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org22:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wiktionary.org22:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org22:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
az.wikibooks.org22:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org22:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org22:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org22:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bar.wikipedia.org00:35, 9 ജൂലൈ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
bat-smg.wikipedia.org22:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikipedia.org22:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bcl.wikipedia.org22:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be-tarask.wikipedia.org22:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
beta.wikiversity.org01:11, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org22:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
be.wikibooks.org22:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org23:00, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org23:00, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org23:00, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
bg.wikibooks.org23:00, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org23:00, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org23:00, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org23:00, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org23:01, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bh.wikipedia.org23:01, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org23:01, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org23:01, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikipedia.org23:01, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikipedia.org22:10, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
bn.wikibooks.org23:01, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org23:02, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org23:02, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org23:02, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org23:02, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikipedia.org23:02, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
br.wikiquote.org23:02, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org23:02, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org23:03, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org23:03, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
bs.wikibooks.org23:03, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikinews.org23:03, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org23:03, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org23:03, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org23:03, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org23:04, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bxr.wikipedia.org23:04, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org23:04, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)362bot
ca.wikibooks.org22:53, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ca.wikinews.org23:04, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org23:04, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org23:04, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org23:04, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cbk-zam.wikipedia.org23:05, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org23:05, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org23:05, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ce.wikipedia.org23:05, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chr.wikipedia.org23:05, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org23:05, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org23:06, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org23:06, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org23:06, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
commons.wikimedia.org23:06, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
co.wikipedia.org23:06, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
co.wiktionary.org23:06, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org23:06, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cr.wikipedia.org23:06, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org23:07, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org23:07, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org23:07, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)169
cs.wikibooks.org23:07, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cs.wikinews.org23:07, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org23:07, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org23:08, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org23:08, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org23:08, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org23:08, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cv.wikibooks.org23:08, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org23:08, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cy.wikibooks.org23:08, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org23:09, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org23:09, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org23:09, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org23:09, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89bot
da.wikibooks.org23:09, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org23:09, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org23:09, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wiktionary.org23:10, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org02:13, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205autoreview, bot
de.wikibooks.org23:10, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
de.wikinews.org23:10, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org23:10, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org23:52, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org23:11, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
diq.wikipedia.org22:09, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dsb.wikipedia.org23:11, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dv.wikipedia.org23:11, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dv.wiktionary.org23:11, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org23:11, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org23:11, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org23:11, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)385bot
el.wikibooks.org23:12, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikinews.org23:12, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org23:12, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org23:12, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wikiversity.org23:12, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org23:12, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org23:12, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikipedia.org00:48, 24 മാർച്ച് 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)1,003rollbacker
en.wikibooks.org23:13, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216editor
en.wikinews.org01:07, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org23:13, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org23:13, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)557
en.wikiversity.org23:13, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org20:13, 14 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org23:13, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
eo.wikipedia.org23:14, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
eo.wikibooks.org23:14, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikinews.org23:14, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org23:14, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org23:14, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org23:14, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org23:14, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,212
es.wikibooks.org23:15, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikinews.org23:15, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org23:15, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikisource.org23:15, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org23:15, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org23:15, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org23:15, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
et.wikibooks.org23:15, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org23:16, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org23:16, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org23:16, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org23:16, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
eu.wikibooks.org23:16, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org23:16, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org23:16, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org23:17, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org01:11, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
fa.wikibooks.org23:17, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org23:17, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org23:17, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org23:17, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org23:17, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org23:18, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org23:18, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org23:18, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
fi.wikibooks.org23:18, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikinews.org23:18, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org23:18, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org23:18, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org23:19, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org23:19, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wikipedia.org23:19, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org23:19, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org23:19, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fo.wikisource.org23:19, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org23:19, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org23:20, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
frr.wikipedia.org03:40, 5 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org23:20, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)440
fr.wikibooks.org23:20, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikinews.org23:20, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org23:20, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org23:20, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org23:21, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org23:21, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org23:21, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org23:21, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fy.wikibooks.org23:21, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wiktionary.org23:21, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org23:21, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gan.wikipedia.org23:21, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org23:22, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ga.wiktionary.org23:22, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org23:22, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gd.wiktionary.org23:22, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org23:22, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gl.wikipedia.org23:22, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
gl.wikibooks.org23:22, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org23:23, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org23:23, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org23:23, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org23:23, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org23:23, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org23:23, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org23:23, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikiquote.org23:24, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org23:24, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org23:24, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gv.wiktionary.org23:24, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org23:24, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org23:24, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org23:24, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org23:25, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org23:25, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
he.wikibooks.org23:25, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikinews.org23:25, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org23:25, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org23:25, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org23:25, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hif.wikipedia.org23:26, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikipedia.org23:26, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
hi.wikibooks.org23:26, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org23:26, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org23:26, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org23:26, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
hr.wikibooks.org23:26, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org23:27, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org23:27, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org23:27, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org23:27, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hsb.wiktionary.org23:27, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org23:27, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikipedia.org23:27, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
hu.wikibooks.org23:28, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikiquote.org23:28, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org23:28, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org23:28, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org23:28, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
hy.wikibooks.org23:28, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org23:28, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org23:29, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org23:29, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org23:29, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikibooks.org23:29, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org23:29, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org18:30, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
id.wikibooks.org23:29, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org23:29, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org23:30, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org23:30, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org23:30, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org23:30, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org23:30, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org23:30, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wikipedia.org23:30, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wiktionary.org23:31, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org23:31, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org01:16, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
inh.wikipedia.org23:01, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org23:31, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
io.wiktionary.org23:31, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org23:31, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
is.wikibooks.org23:31, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org23:31, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org23:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org23:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org23:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,102bot
it.wikibooks.org23:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
it.wikinews.org23:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
it.wikiquote.org23:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikisource.org23:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org23:33, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org23:33, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wikipedia.org23:33, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org23:33, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org23:33, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)759
ja.wikibooks.org23:33, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikinews.org23:33, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org23:33, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org23:34, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org23:34, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org23:34, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org23:34, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jbo.wiktionary.org23:34, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org23:34, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
jv.wiktionary.org23:34, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org23:35, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org23:35, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikipedia.org23:35, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107bot, trusted
ka.wikibooks.org23:35, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org23:35, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org23:35, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org23:35, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kg.wikipedia.org23:36, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org23:36, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org23:36, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
kk.wikibooks.org23:36, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org23:36, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org23:36, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wiktionary.org23:36, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org23:37, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wikibooks.org23:37, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org23:37, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org23:37, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kn.wikiquote.org23:37, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org23:37, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org23:37, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org23:38, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org23:38, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
ko.wikibooks.org23:38, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org23:38, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org23:38, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org23:38, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org23:38, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
krc.wikipedia.org23:39, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ksh.wikipedia.org23:39, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2bot
ks.wikipedia.org23:39, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org23:39, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org23:39, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ku.wikibooks.org23:39, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikiquote.org23:39, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wiktionary.org23:40, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kv.wikipedia.org23:40, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wikipedia.org23:40, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kw.wiktionary.org23:40, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org23:40, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org23:40, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org23:40, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org23:41, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org23:41, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikipedia.org23:41, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
la.wikibooks.org23:41, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org23:41, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org23:41, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org23:41, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lbe.wikipedia.org23:41, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org23:42, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
lb.wiktionary.org23:42, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org23:42, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org23:42, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikipedia.org23:42, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6bot
li.wikibooks.org23:42, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikiquote.org23:42, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org23:43, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org23:43, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org23:43, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ln.wikipedia.org23:43, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wiktionary.org23:43, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org18:27, 19 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org23:43, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org23:43, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org07:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org23:44, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikipedia.org23:44, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
lt.wikibooks.org23:44, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org23:44, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org23:44, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org23:44, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org23:44, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50bot
lv.wiktionary.org23:45, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org23:45, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mdf.wikipedia.org23:45, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org23:45, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
meta.wikimedia.org23:45, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mg.wikipedia.org23:45, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org23:45, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org23:46, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org23:46, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mi.wikipedia.org23:46, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org23:46, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org23:46, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
mk.wikibooks.org23:46, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org23:46, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org23:47, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org23:47, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ml.wikibooks.org23:47, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org23:47, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org23:47, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org23:47, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wikipedia.org23:47, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mn.wiktionary.org23:47, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org23:48, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org23:48, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mr.wikibooks.org23:48, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org23:48, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org23:48, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org23:48, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ms.wikibooks.org23:48, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org23:49, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org23:49, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mt.wiktionary.org23:49, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org23:49, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
myv.wikipedia.org23:49, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org23:49, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org23:49, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org23:50, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nah.wikipedia.org23:50, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nah.wiktionary.org23:50, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org23:50, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
na.wikipedia.org23:50, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org23:50, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org23:50, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds.wikipedia.org23:51, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
nds.wiktionary.org23:51, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org23:51, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ne.wikibooks.org23:51, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org23:51, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org23:51, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikipedia.org21:24, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)494
nl.wikibooks.org23:52, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikiquote.org23:52, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org23:52, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org23:52, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wikipedia.org23:52, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65autopatrolled
nn.wikiquote.org23:52, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org23:52, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org23:52, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org23:53, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
no.wikibooks.org23:53, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org23:53, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org23:53, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org23:53, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org23:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org23:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org23:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org23:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org23:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org23:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
oc.wikibooks.org23:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org23:54, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org23:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org23:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org23:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org23:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org23:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pag.wikipedia.org23:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org23:55, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pap.wikipedia.org23:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org23:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikibooks.org23:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org23:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org23:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org23:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org23:56, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org23:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org23:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org23:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)308
pl.wikibooks.org23:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikinews.org23:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org23:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikisource.org23:57, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org23:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pms.wikipedia.org23:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnb.wikipedia.org23:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
pnt.wikipedia.org23:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org23:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ps.wiktionary.org23:58, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org01:09, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)326
pt.wikibooks.org23:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikinews.org01:08, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org23:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org23:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org23:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org23:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org23:59, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
qu.wiktionary.org00:00, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org00:00, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rmy.wikipedia.org00:00, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org00:00, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org00:00, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org00:00, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org00:00, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ro.wikipedia.org00:01, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)624bot
ro.wikibooks.org00:01, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org00:01, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org00:01, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikisource.org00:01, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org00:01, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rue.wikipedia.org00:01, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org21:25, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)431
ru.wikibooks.org00:02, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wiktionary.org02:58, 8 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wikipedia.org00:02, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org00:03, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org00:03, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sah.wikisource.org00:03, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org00:03, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org00:03, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org00:03, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org00:03, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org00:03, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
scn.wiktionary.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sc.wikipedia.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wikipedia.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org00:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sh.wiktionary.org00:05, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org00:05, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
simple.wiktionary.org00:05, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org00:05, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
si.wikibooks.org00:05, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org00:05, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org00:05, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
sk.wikibooks.org00:05, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org00:06, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org00:06, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org00:06, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org00:06, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
sl.wikibooks.org00:06, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org00:06, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org00:06, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org00:06, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org00:07, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org00:07, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org00:07, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org01:13, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org00:07, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org00:07, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org01:08, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org00:07, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
sq.wikibooks.org00:07, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org00:07, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org00:08, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org00:08, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org00:08, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org00:08, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129autopatrolled
sr.wikibooks.org00:08, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org00:08, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org00:08, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org00:08, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org00:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org00:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wiktionary.org00:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org00:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
st.wikipedia.org00:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org00:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org00:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
su.wikibooks.org00:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org00:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org00:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org00:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
sv.wikibooks.org00:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org00:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org00:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org00:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org00:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org00:11, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org00:11, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sw.wiktionary.org00:11, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org00:11, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org00:11, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ta.wikibooks.org00:11, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org00:11, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org00:11, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test.wikipedia.org01:11, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
te.wikibooks.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org00:12, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikibooks.org00:13, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wiktionary.org00:13, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org00:13, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
th.wikibooks.org00:13, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org00:13, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org00:13, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org00:13, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org00:13, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org00:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org00:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tk.wiktionary.org00:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org00:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
tl.wikibooks.org00:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org00:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org00:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org00:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org00:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org00:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tpi.wiktionary.org00:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org00:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,451
tr.wikibooks.org00:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org00:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org00:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org00:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org00:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org00:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org00:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org00:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tt.wikibooks.org00:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org00:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org00:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org00:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org00:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org00:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikipedia.org00:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wiktionary.org00:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org00:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)304bot
uk.wikibooks.org00:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org00:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org00:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org00:18, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org00:18, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org00:18, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ur.wikibooks.org00:18, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org00:18, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org00:18, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org00:18, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
uz.wikibooks.org00:18, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58bot
vec.wikisource.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
vi.wikibooks.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org00:19, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org00:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vls.wikipedia.org00:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org00:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
vo.wikibooks.org00:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org00:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org00:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
wa.wikipedia.org00:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wiktionary.org00:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org20:13, 14 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org00:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org00:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org00:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org00:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org00:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org00:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org00:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikipedia.org00:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikisource.org00:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org00:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org00:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
za.wikipedia.org00:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wiktionary.org00:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org00:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org00:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org00:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikibooks.org00:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org00:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org00:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org00:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org00:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikipedia.org00:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)271
zh.wikiquote.org00:24, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org00:24, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org11:50, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org00:24, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org00:24, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org00:24, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0