ഏറ്റവുമധികം താളുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന കഴിഞ്ഞവ‏‎ (32,396 അംഗങ്ങൾ)
 2. തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിട്ടില്ലാത്തവ‏‎ (12,314 അംഗങ്ങൾ)
 3. WSDC2014SchoolPages‏‎ (8,092 അംഗങ്ങൾ)
 4. DC2014Pages‏‎ (4,995 അംഗങ്ങൾ)
 5. QC-N‏‎ (4,982 അംഗങ്ങൾ)
 6. QC-C‏‎ (4,980 അംഗങ്ങൾ)
 7. QC-P‏‎ (4,979 അംഗങ്ങൾ)
 8. QC-Q‏‎ (4,979 അംഗങ്ങൾ)
 9. QC-S‏‎ (4,978 അംഗങ്ങൾ)
 10. QC-L‏‎ (4,966 അംഗങ്ങൾ)
 11. ഉപതാളുകൾ‏‎ (3,167 അംഗങ്ങൾ)
 12. എഴുത്ത് ഇല്ലാത്തവ‏‎ (2,072 അംഗങ്ങൾ)
 13. സാധൂകരിച്ചവ‏‎ (708 അംഗങ്ങൾ)
 14. താളുകൾ - Malayalam New Testament complete Gundert 1868‏‎ (530 അംഗങ്ങൾ)
 15. DC2014-Pages created by Manojpattat‏‎ (507 അംഗങ്ങൾ)
 16. DC2014-Pages created by Nisha santhosh‏‎ (478 അംഗങ്ങൾ)
 17. DC2014-Pages created by Hareshare‏‎ (471 അംഗങ്ങൾ)
 18. DC2014-Pages created by Jayachandran1976‏‎ (347 അംഗങ്ങൾ)
 19. DC2014-Pages created by Apnarahman‏‎ (320 അംഗങ്ങൾ)
 20. സമ്പൂർണ്ണ ഗാനങ്ങൾ‏‎ (311 അംഗങ്ങൾ)
 21. DC2014-Pages created by Bluemangoa2z‏‎ (282 അംഗങ്ങൾ)
 22. താളുകൾ - Dhakshina Indiayile Jadhikal 1915‏‎ (280 അംഗങ്ങൾ)
 23. താളുകൾ - A Grammer of Malayalam 1863‏‎ (242 അംഗങ്ങൾ)
 24. DC2014-Pages by created user‏‎ (241 അംഗങ്ങൾ)
 25. താളുകൾ - Samkshepavedartham 1772‏‎ (228 അംഗങ്ങൾ)
 26. DC2014-Pages created by Jairodz‏‎ (219 അംഗങ്ങൾ)
 27. PD India‏‎ (217 അംഗങ്ങൾ)
 28. താളുകൾ - Dravida vrithangalum avayude dhasha parinamangalum 1930‏‎ (173 അംഗങ്ങൾ)
 29. Special effects templates‏‎ (173 അംഗങ്ങൾ)
 30. സൂചിക - താളുകൾ ചേർക്കേണ്ടവ‏‎ (160 അംഗങ്ങൾ)
 31. Wikisource semi-protected templates‏‎ (160 അംഗങ്ങൾ)
 32. സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ‏‎ (151 അംഗങ്ങൾ)
 33. താളുകൾ - Diwan Sangunni menon 1922‏‎ (148 അംഗങ്ങൾ)
 34. DC2014-Pages created by Sugeesh‏‎ (143 അംഗങ്ങൾ)
 35. കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ‏‎ (133 അംഗങ്ങൾ)
 36. DC2014-Pages created by Vibitha vijay‏‎ (133 അംഗങ്ങൾ)
 37. പ്രശ്നമുള്ളവ‏‎ (132 അംഗങ്ങൾ)
 38. ഐതിഹ്യമാല‏‎ (127 അംഗങ്ങൾ)
 39. പൂർണ്ണകൃതികൾ‏‎ (124 അംഗങ്ങൾ)
 40. DC2014-Pages created by Rajeevvadakkedath‏‎ (121 അംഗങ്ങൾ)
 41. കുലസ്ത്രീയും ചന്തപ്പെണ്ണും ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?‏‎ (116 അംഗങ്ങൾ)
 42. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ‏‎ (116 അംഗങ്ങൾ)
 43. DC2014-Pages created by Sayintu‏‎ (110 അംഗങ്ങൾ)
 44. ഉപനിഷത്തുകൾ‏‎ (108 അംഗങ്ങൾ)
 45. താളുകൾ - Daiva Karunyam 1914‏‎ (107 അംഗങ്ങൾ)
 46. DC2014-Pages created by Vijayavarmapr‏‎ (106 അംഗങ്ങൾ)
 47. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ‏‎ (104 അംഗങ്ങൾ)
 48. WSDC 2014 School Books‏‎ (104 അംഗങ്ങൾ)
 49. നാരായണീയം‏‎ (103 അംഗങ്ങൾ)
 50. താളുകൾ - Subadrarjjanam 1901‏‎ (96 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)