ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 16:50, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:WSDC2014School‏‎ (7,846 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:Abbr‏‎ (4,991 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഘടകം:Break‏‎ (4,990 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഫലകം:Break‏‎ (4,989 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഫലകം:DC2014QC‏‎ (4,988 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഫലകം:Header2‏‎ (3,854 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഫലകം:Center‏‎ (3,710 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഘടകം:Arguments‏‎ (2,845 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഫലകം:ന‏‎ (2,247 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഘടകം:Navbar‏‎ (1,986 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഫലകം:Navbar‏‎ (1,986 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഫലകം:Tnavbar‏‎ (1,982 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഫലകം:Verse‏‎ (1,369 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഫലകം:Navi‏‎ (1,311 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഫലകം:Right‏‎ (1,015 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:SVPM Old Testament‏‎ (971 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഘടകം:Yesno‏‎ (869 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. മീഡിയവിക്കി:Proofreadpage pagenum template‏‎ (802 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഘടകം:No globals‏‎ (754 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:Header‏‎ (707 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഘടകം:Message box‏‎ (669 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഘടകം:Category handler‏‎ (669 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഘടകം:Namespace detect/data‏‎ (668 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഘടകം:Namespace detect/config‏‎ (668 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഘടകം:Message box/configuration‏‎ (668 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഘടകം:Category handler/shared‏‎ (668 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഘടകം:Category handler/data‏‎ (668 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഘടകം:Category handler/config‏‎ (668 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഘടകം:Category handler/blacklist‏‎ (668 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:C‏‎ (662 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:Rule‏‎ (642 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:കട്ടി-ശ്ലോ‏‎ (616 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:Xx-larger‏‎ (609 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:അടിവര‏‎ (565 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഫലകം:Hyphenated word start‏‎ (550 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഫലകം:Hws‏‎ (550 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:Hyphenated word end‏‎ (534 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:Hwe‏‎ (534 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഫലകം:Chapter‏‎ (514 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഫലകം:RunningHeader‏‎ (503 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:താൾതലക്കെട്ട്‏‎ (453 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:ഇട‏‎ (431 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഫലകം:ശ്ലോ‏‎ (397 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. മീഡിയവിക്കി:Proofreadpage index template‏‎ (391 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഘടകം:Documentation/config‏‎ (386 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഘടകം:Documentation‏‎ (386 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഫലകം:Documentation‏‎ (385 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:X-larger‏‎ (382 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഫലകം:Gap‏‎ (371 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഫലകം:വ‏‎ (354 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)