ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:10, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

താഴെ പറയുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് താൾ നിലവിലുണ്ട്, എങ്കിലും മറ്റു താളുകളോ വർഗ്ഗങ്ങളോ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

 1. 1 മുതൽ #29 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 29 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1809-ൽ മരിച്ചവർ
 2. 1980-ലെ കൃതികൾ
 3. DC2014-Pages created by Arjunraj92
 4. DC2014-Pages created by Naisonmr
 5. Index - Text Layer Requested
 6. QC-LM0E4
 7. QC-Progress4
 8. QC-Spelling4
 9. അച്ചടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക
 10. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കർത്താക്കൾ ഉള്ള കൃതി
 11. ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ
 12. ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ
 13. ക്രിസ്തീയ പ്രഭാതകീർത്തനങ്ങൾ
 14. ഗാനരചയിതാക്കൾ
 15. ചേർത്തല പ്രദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർ
 16. താളുകൾ -സൃഷ്ടിച്ച ഉപയോക്താക്കളുടെ ക്രമത്തിൽ
 17. തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ
 18. തിരുത്തേണ്ടവ
 19. നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ
 20. പൂർ‌വ്വമദ്ധ്യകാല എഴുത്തുകാർ
 21. പൈലോ പോളിന്റെ കൃതികൾ
 22. പ്രഭാഷണങ്ങൾ
 23. വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട ഫലകങ്ങൾ
 24. വൃത്തിയാക്കേണ്ട കൃതികൾ
 25. വർഷം ലഭ്യമല്ലാത്ത കൃതികൾ
 26. സൂചിക - പുരോഗതി അടയാളപ്പെടുത്താത്തവ
 27. സൂചിക - ശരിയാക്കാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ
 28. സൂചിക - സാധൂകരിച്ചവ
 29. സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)