ആഗോളമായി തടയപ്പെട്ട ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ആഗോള തടയലുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ചില തടയലുകൾ പ്രാദേശികമായി അനുഭവത്തിലില്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും; അതിനർത്ഥം അവ മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ അനുഭവത്തിലുണ്ടാവാമെങ്കിലും, ഈ വിക്കിയിലെ ഒരു കാര്യനിർവാഹകൻ അത് നടപ്പിലാക്കണ്ട എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

ആഗോള തടയലിന്റെ വിവരത്തിനായി തിരയുക
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 06:24, 1 ജൂൺ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 196.245.244.214 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 06:24) (Open proxy)
 • 01:58, 1 ജൂൺ 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 207.172.163.129 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 സെപ്റ്റംബർ 2020 01:58, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Long-term abuse)
 • 01:37, 1 ജൂൺ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 77.49.125.38 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂൺ 2021 01:37) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 01:32, 1 ജൂൺ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 193.182.144.63 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 01:32) (Open proxy: <!-- VPN -->)
 • 22:37, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 197.221.90.54 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 22:37) (Open proxy)
 • 22:37, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 197.221.252.31 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 22:37) (Open proxy)
 • 22:18, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 69.197.128.0/18 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2022 22:18) (Open proxy)
 • 19:48, 31 മേയ് 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 94.12.232.161 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2020 19:48, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Long-term abuse)
 • 19:30, 31 മേയ് 2020: Masti (meta.wikimedia.org) 185.212.131.205 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 19:30, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Open proxy)
 • 19:20, 31 മേയ് 2020: Masti (meta.wikimedia.org) 184.171.244.120 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 19:20, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Open proxy)
 • 19:17, 31 മേയ് 2020: Masti (meta.wikimedia.org) 134.119.45.245 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 19:17, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Open proxy)
 • 19:02, 31 മേയ് 2020: Masti (meta.wikimedia.org) 3.250.91.101 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 19:02, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Open proxy)
 • 16:26, 31 മേയ് 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 79.27.28.254 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂൺ 2020 23:26, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki abuse)
 • 15:53, 31 മേയ് 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 64.62.128.0/17 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2023 15:53) (Open proxy)
 • 15:29, 31 മേയ് 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 120.188.81.93 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂൺ 2020 22:29) (Cross-wiki spam)
 • 15:18, 31 മേയ് 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 117.228.209.218 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂൺ 2020 22:18) (Cross-wiki spam)
 • 13:35, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 69.94.129.252 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 13:35) (Open proxy)
 • 11:58, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 140.227.232.0/21 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:58) (Open proxy)
 • 11:33, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 45.58.40.0/21 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2022 11:33) (Open proxy)
 • 11:28, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 45.58.38.0/23 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2022 11:28) (Open proxy)
 • 11:26, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 45.58.32.0/22 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2022 11:26) (Open proxy)
 • 11:22, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 45.58.32.12 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:22) (Open proxy)
 • 11:18, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 211.169.35.150 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:18) (Open proxy)
 • 11:16, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 115.37.44.171 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:16) (Open proxy)
 • 11:14, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 58.120.23.47 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:14) (Open proxy)
 • 11:12, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 121.131.173.199 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:12) (Open proxy)
 • 11:11, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 27.121.164.194 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:11) (Open proxy)
 • 11:11, 31 മേയ് 2020: Masti (meta.wikimedia.org) 196.245.248.0/22 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 11:11, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 11:10, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 121.124.32.227 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:10) (Open proxy)
 • 11:04, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 60.154.113.19 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 11:04) (Open proxy)
 • 09:05, 31 മേയ് 2020: Wim b (meta.wikimedia.org) 213.221.21.154 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 09:05, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Open proxy)
 • 09:03, 31 മേയ് 2020: Wim b (meta.wikimedia.org) 187.162.5.110 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 09:03, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Open proxy)
 • 07:33, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 182.30.204.136 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 07:33) (Open proxy)
 • 06:04, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 80.98.180.246 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 06:04) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 06:04, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 49.146.32.17 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജൂൺ 2020 06:04, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 05:56, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 125.87.83.45 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 05:56) (Open proxy)
 • 05:55, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 91.224.98.206 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 05:55) (Open proxy)
 • 05:51, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 49.87.44.156 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 05:51) (Open proxy)
 • 05:50, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 37.107.104.222 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജൂൺ 2020 05:50, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 05:50, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 2.90.148.81 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജൂൺ 2020 05:50, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 05:46, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 210.83.80.82 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 05:46) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 05:19, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 191.35.231.108 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2020 05:19) (Open proxy)
 • 05:13, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 94.176.212.4 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജൂൺ 2020 05:13, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 05:10, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 172.119.59.138 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 05:10) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 04:41, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 106.158.6.140 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 04:41) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 03:39, 31 മേയ് 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 111.125.119.6 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 10 ജൂൺ 2020 03:39, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki abuse)
 • 00:11, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 58.89.23.127 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 00:11) (Open proxy)
 • 00:10, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 14.132.169.88 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 00:10) (Open proxy)
 • 00:09, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 14.132.242.101 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 00:09, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Open proxy)
 • 00:07, 31 മേയ് 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) 14.132.175.145 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 31 മേയ് 2021 00:07) (Open proxy)
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആഗോളതടയൽപട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്