ആഗോളമായി തടയപ്പെട്ട ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ആഗോള തടയലുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ചില തടയലുകൾ പ്രാദേശികമായി അനുഭവത്തിലില്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും; അതിനർത്ഥം അവ മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ അനുഭവത്തിലുണ്ടാവാമെങ്കിലും, ഈ വിക്കിയിലെ ഒരു കാര്യനിർവാഹകൻ അത് നടപ്പിലാക്കണ്ട എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

ആഗോള തടയലിന്റെ വിവരത്തിനായി തിരയുക
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 08:35, 18 നവംബർ 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) 109.42.3.132 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 18 നവംബർ 2019 14:35) (Long-term abuse)
 • 04:38, 18 നവംബർ 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) 208.96.138.190 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 18 നവംബർ 2020 04:38) (Open proxy)
 • 04:33, 18 നവംബർ 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) 210.187.128.0/17 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 18 നവംബർ 2020 04:33, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: Infected network: Contact stewards if you are affected)
 • 04:28, 18 നവംബർ 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) 118.172.201.60 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 18 നവംബർ 2020 04:28) (Open proxy)
 • 00:57, 18 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 87.133.132.40 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 18 ഫെബ്രുവരി 2020 00:57) (Open proxy)
 • 00:51, 18 നവംബർ 2019: RadiX (meta.wikimedia.org) 2604:6000:100E:841A:0:0:0:0/64 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 18 ഡിസംബർ 2019 00:51, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki abuse)
 • 22:50, 17 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 126.242.168.234 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഡിസംബർ 2019 22:50) (Banned user)
 • 22:50, 17 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 126.242.209.21 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഡിസംബർ 2019 22:50) (Banned user)
 • 22:50, 17 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 126.35.157.221 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഡിസംബർ 2019 22:50) (Banned user)
 • 22:50, 17 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 153.229.222.18 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഡിസംബർ 2019 22:50) (Banned user)
 • 22:50, 17 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 153.163.218.249 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഡിസംബർ 2019 22:50) (Banned user)
 • 21:57, 17 നവംബർ 2019: RadiX (meta.wikimedia.org) 124.13.184.0/22 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 മേയ് 2020 21:57) (Cross-wiki spam)
 • 21:50, 17 നവംബർ 2019: RadiX (meta.wikimedia.org) 36.80.204.85 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഫെബ്രുവരി 2020 21:50) (Cross-wiki spam)
 • 21:43, 17 നവംബർ 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) 178.115.128.0/22 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഡിസംബർ 2019 21:43, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • 21:40, 17 നവംബർ 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) 178.115.128.65 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 19 നവംബർ 2019 04:40) (Long-term abuse)
 • 21:35, 17 നവംബർ 2019: RadiX (meta.wikimedia.org) 89.216.18.234 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 മേയ് 2020 21:35) (Cross-wiki spam)
 • 21:29, 17 നവംബർ 2019: RadiX (meta.wikimedia.org) 148.163.85.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 മേയ് 2020 21:29) (Cross-wiki spam)
 • 21:25, 17 നവംബർ 2019: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) 70.138.211.34 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2019 21:25) (Long-term abuse)
 • 21:24, 17 നവംബർ 2019: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) 134.204.92.50 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ഡിസംബർ 2019 21:24) (Long-term abuse)
 • 18:18, 17 നവംബർ 2019: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) 193.234.225.75 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 നവംബർ 2020 18:18, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Long-term abuse)
 • 18:06, 17 നവംബർ 2019: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) 217.64.192.0/20 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 നവംബർ 2021 18:06) (Open proxy: <!-- Seeweb s.r.l.; Tophost hosting servers, IT -->)
 • 15:28, 17 നവംബർ 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) 85.216.125.235 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 24 നവംബർ 2019 15:28, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Long-term abuse: Unitymediatroll)
 • 11:31, 17 നവംബർ 2019: Vituzzu (meta.wikimedia.org) 5.149.254.0/23 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 നവംബർ 2021 11:31) (Open proxy: if accidentaly caught use special:contact/stewards)
 • 09:33, 17 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 120.236.249.220 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ജനുവരി 2020 09:33) (Open proxy)
 • 09:31, 17 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 124.96.155.138 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഡിസംബർ 2019 09:31) (Open proxy)
 • 09:30, 17 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 119.172.7.178 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ഡിസംബർ 2019 09:30) (Open proxy)
 • 01:13, 17 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 196.240.60.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 മേയ് 2020 01:13) (Abused web host / VPS: <!-- Packet Exchange Limited -->)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 106.133.23.181 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 106.133.26.226 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 185.122.56.241 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 126.74.126.42 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 162.244.95.2 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 161.132.101.140 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 74.91.19.218 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 2A01:7C8:AAB3:42D:5054:FF:FEEC:3C33 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 74.91.30.106 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:55, 16 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 58.91.168.228 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഡിസംബർ 2019 22:55) (Banned user)
 • 22:42, 16 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 2A01:4C8:1F:C5CB:3421:2EBD:8406:4D5F എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 23 നവംബർ 2019 22:42) (Cross-wiki abuse)
 • 22:41, 16 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 82.39.171.152 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ഫെബ്രുവരി 2020 22:41) (Cross-wiki abuse)
 • 20:28, 16 നവംബർ 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) 2003:EF:FF22:1201:0:0:0:0/64 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 19 നവംബർ 2019 20:28, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Long-term abuse: Unitymediatroll)
 • 20:06, 16 നവംബർ 2019: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) 47.198.65.21 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 നവംബർ 2020 20:06, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 20:06, 16 നവംബർ 2019: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) 91.223.136.228 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 നവംബർ 2020 20:06, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:54, 16 നവംബർ 2019: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) 2603:3024:1D04:C900:0:0:0:0/64 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 നവംബർ 2020 19:54, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Long-term abuse)
 • 13:27, 16 നവംബർ 2019: علاء (meta.wikimedia.org) 142.118.141.180 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 19 നവംബർ 2019 13:27) (Cross-wiki abuse)
 • 07:11, 16 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 169.38.68.189 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 നവംബർ 2020 07:11) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- SoftLayer -->)
 • 03:23, 16 നവംബർ 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 31.28.163.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 നവംബർ 2021 03:23) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- 7Heaven LLC -->)
 • 23:33, 15 നവംബർ 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) 88.207.83.219 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 നവംബർ 2019 23:33) (Cross-wiki abuse)
 • 23:00, 15 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 126.199.142.108 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഡിസംബർ 2019 23:00) (Banned user)
 • 23:00, 15 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 126.194.163.7 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഡിസംബർ 2019 23:00) (Banned user)
 • 23:00, 15 നവംബർ 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) 60.73.119.243 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഡിസംബർ 2019 23:00) (Banned user)
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആഗോളതടയൽപട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്