ആഗോളമായി തടയപ്പെട്ട ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ആഗോള തടയലുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ചില തടയലുകൾ പ്രാദേശികമായി അനുഭവത്തിലില്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും; അതിനർത്ഥം അവ മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ അനുഭവത്തിലുണ്ടാവാമെങ്കിലും, ഈ വിക്കിയിലെ ഒരു കാര്യനിർവാഹകൻ അത് നടപ്പിലാക്കണ്ട എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

ആഗോള തടയലിന്റെ വിവരത്തിനായി തിരയുക
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 03:40, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 185.219.134.233 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:40) (No open proxies)
 • 03:40, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 186.54.61.6 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:40) (Cross wiki abuse)
 • 03:39, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 188.130.220.209 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:39) (No open proxies)
 • 03:39, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 188.130.220.11 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:39) (No open proxies)
 • 03:39, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 122.247.94.123 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:39) (No open proxies)
 • 03:39, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 188.130.128.217 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:39) (No open proxies)
 • 03:39, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 121.211.254.46 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:39) (No open proxies)
 • 03:38, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 202.165.207.36 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:38) (Cross wiki abuse)
 • 03:38, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 113.161.7.144 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:38) (Cross wiki abuse)
 • 03:38, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 106.241.224.137 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 24 ജൂൺ 2021 03:38) (Cross-wiki abuse)
 • 03:38, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 179.180.198.162 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:38) (Cross wiki abuse)
 • 03:38, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 5.183.68.252 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:38) (No open proxies)
 • 03:38, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 154.70.50.63 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:38) (Cross wiki abuse)
 • 03:38, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 176.193.77.87 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:38) (No open proxies)
 • 03:37, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 194.99.25.141 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:37) (Cross wiki abuse)
 • 03:37, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 138.59.114.214 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:37) (Cross wiki abuse)
 • 03:37, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 198.49.66.66 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:37) (No open proxies)
 • 03:37, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 5.202.47.226 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:37) (No open proxies)
 • 03:37, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 186.3.147.10 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:37) (No open proxies)
 • 03:37, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 50.115.168.87 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:37) (No open proxies)
 • 03:36, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 171.22.122.231 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:36) (No open proxies)
 • 03:36, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 188.130.221.201 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:36) (Cross wiki abuse)
 • 03:36, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 109.248.143.114 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:36) (No open proxies)
 • 03:34, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 37.232.125.174 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:34) (Cross wiki abuse)
 • 03:34, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 188.130.128.180 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:34) (Cross wiki abuse)
 • 03:34, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 45.81.136.119 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:34) (Cross wiki abuse)
 • 03:34, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 109.248.205.120 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:34) (No open proxies)
 • 03:33, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 46.8.192.119 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:33) (Cross wiki abuse)
 • 03:33, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 31.25.135.80 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:33) (Cross wiki abuse)
 • 03:33, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 46.8.22.231 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:33) (Cross wiki abuse)
 • 03:32, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 66.56.83.33 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:32) (No open proxies)
 • 03:32, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 188.130.143.116 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:32) (No open proxies)
 • 03:32, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 72.210.252.137 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:32) (No open proxies)
 • 03:32, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 49.156.36.6 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:32) (No open proxies)
 • 03:16, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 2A03:F80:45:192:36:27:61:1 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:16) (Cross wiki abuse)
 • 03:16, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 66.56.83.69 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:16) (No open proxies)
 • 03:15, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 103.152.236.138 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:15) (Cross wiki abuse)
 • 03:15, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 167.179.44.31 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:15) (Cross wiki abuse)
 • 03:15, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 185.252.221.250 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:15) (No open proxies)
 • 03:15, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 182.190.222.220 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:15) (Cross wiki abuse)
 • 03:15, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 36.70.198.196 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:15) (Cross wiki abuse)
 • 03:14, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 171.22.122.123 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:14) (No open proxies)
 • 03:14, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 91.92.190.4 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:14) (No open proxies)
 • 03:14, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 103.225.59.121 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:14) (Cross wiki abuse)
 • 03:14, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 104.239.113.19 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:14) (Cross wiki abuse)
 • 03:14, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 185.103.253.23 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:14) (No open proxies)
 • 03:14, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 46.150.23.19 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:14) (No open proxies)
 • 03:13, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 2405:201:5C04:C1C0:A942:E6D:4DF8:FDC2 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:13) (Cross wiki abuse)
 • 03:13, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 84.9.113.176 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 1 ജൂലൈ 2021 03:13) (Cross wiki abuse)
 • 03:13, 17 ജൂൺ 2021: Teles (meta.wikimedia.org) 203.144.75.38 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 17 ജൂൺ 2024 03:13) (No open proxies)
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആഗോളതടയൽപട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്