ആഗോളമായി തടയപ്പെട്ട ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ആഗോള തടയലുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ചില തടയലുകൾ പ്രാദേശികമായി അനുഭവത്തിലില്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും; അതിനർത്ഥം അവ മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ അനുഭവത്തിലുണ്ടാവാമെങ്കിലും, ഈ വിക്കിയിലെ ഒരു കാര്യനിർവാഹകൻ അത് നടപ്പിലാക്കണ്ട എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

ആഗോള തടയലിന്റെ വിവരത്തിനായി തിരയുക
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 13:08, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 36.71.75.88 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 20:08) (Cross-wiki abuse)
 • 13:06, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 2A01:4C8:1084:3EB:0:0:0:0/64 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 20:06) (Cross-wiki abuse)
 • 13:06, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 2A01:4C8:1061:BD40:FC33:BB1E:6812:87 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 20:06) (Cross-wiki abuse)
 • 10:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 118.179.208.162 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:43) (Open proxy)
 • 10:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 85.143.129.18 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:43) (Open proxy)
 • 10:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 86.150.255.19 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 5 ഒക്ടോബർ 2020 10:43, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:42, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 196.240.105.68 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:42) (Open proxy)
 • 10:40, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 116.58.159.40 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:40) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 10:39, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 178.93.63.160 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:39) (Open proxy)
 • 10:38, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 107.172.155.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:38) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 10:38, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 107.172.153.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:38) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 10:37, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 198.20.179.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:37) (Open proxy: <!-- ServerMania -->)
 • 10:37, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 198.20.176.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:37) (Open proxy: <!-- ServerMania -->)
 • 10:34, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 107.172.94.0/23 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:34) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 10:20, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 107.172.132.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:20) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 10:19, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 107.172.131.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:19) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 10:17, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 178.93.43.49 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 5 ഒക്ടോബർ 2020 10:17, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:17, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 151.62.125.211 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:17) (Open proxy)
 • 10:16, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 125.24.115.199 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 5 ഒക്ടോബർ 2020 10:16, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:16, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 199.188.103.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:16) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 10:12, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 196.247.229.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:12) (Open proxy: <!-- PACKETEXCHANGE -->)
 • 10:10, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 2.90.104.149 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 5 ഒക്ടോബർ 2020 10:10, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 128.73.223.241 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 10:09) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 10:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 178.93.2.204 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 5 ഒക്ടോബർ 2020 10:09, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 46.119.160.255 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:09) (Open proxy)
 • 10:08, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 176.99.14.221 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:08) (Open proxy)
 • 10:07, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 165.165.132.60 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:07) (Open proxy)
 • 10:07, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 89.35.249.112 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 5 ഒക്ടോബർ 2020 10:07, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:05, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 65.114.49.5 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 ഒക്ടോബർ 2020 10:05, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:04, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 122.177.234.163 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 10:04) (Open proxy)
 • 10:04, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 81.91.137.42 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 ഒക്ടോബർ 2020 10:04, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:03, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 200.150.105.187 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 5 ഒക്ടോബർ 2020 10:03, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:02, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 79.69.148.122 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 24 സെപ്റ്റംബർ 2020 10:02, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki abuse)
 • 09:58, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 199.188.103.78 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 ഡിസംബർ 2020 09:58, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 07:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 118.175.133.35 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 5 ഒക്ടോബർ 2020 07:43, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 07:42, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 183.89.194.184 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 07:42) (Open proxy)
 • 07:41, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 91.203.25.28 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 07:41) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 04:52, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 186.76.249.209 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 11:52, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki vandalism)
 • 03:36, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 116.197.131.18 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 03:36) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 03:36, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 196.242.3.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 മാർച്ച് 2021 03:36) (Open proxy: <!-- AS41564 -->)
 • 03:35, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 216.246.109.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 03:35) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 23:47, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: علاء (meta.wikimedia.org) 89.111.226.191 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 23:47) (Open proxy)
 • 23:45, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: علاء (meta.wikimedia.org) 170.177.253.23 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 20 മാർച്ച് 2021 23:45) (Open proxy)
 • 22:54, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 2A01:4C8:1042:4356:DD4E:7678:8025:A5BF എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 21 സെപ്റ്റംബർ 2020 22:54) (Cross-wiki abuse)
 • 22:37, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 2A01:4C8:1074:583C:CD6F:A879:D6D9:5BF4 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 05:37) (Long-term abuse)
 • 22:34, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 201.40.202.207 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 27 സെപ്റ്റംബർ 2020 22:34, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki abuse)
 • 22:33, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) 2804:D55:52D3:C700:0:0:0:0/64 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 27 സെപ്റ്റംബർ 2020 22:33, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki abuse)
 • 22:04, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) 95.61.63.111 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 4 ഒക്ടോബർ 2020 22:04, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki abuse)
 • 21:55, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) 36.89.41.113 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 11 ഏപ്രിൽ 2023 04:07) (No open proxies)
 • 21:54, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) 23.90.42.24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 21:54) (Open proxy)
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആഗോളതടയൽപട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്