വായിന്തമയിലോ കുയിലോ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(നാടോടി ശീല് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

വായിന്തമയിലോ കുയിലോ ഇനമൊരു
മടന്തയ് മുൻവന്താ ആളിനമൊരു മടന്തയ് മുൻവന്താ
ഇന്തത്തരികിട തികിതെയ്

വായിന്ത മാമറൈ തെരിയിലലങ്കോലിയും
അടിയത്തൊരു ചിത്തിര നൊടിയിൽ തിരുമ്പിടാവേ
നീയിന്ത ജണുപതേ നീയിന്ത ജണുപതേ
നിധപമസരിരിഗ സരിഗമ പധനിസ
താകുടി തികുടി തിമി തക്കു മിക്കു മികുണം
തകൃതം തക ജണു തികൃതം തികജണു
തകൃതം തക ജണു തികൃതം തികജണു
തിളാങ്കു തപ്പ തതകരി കിടജം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വായിന്തമയിലോ_കുയിലോ&oldid=23698" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്