ഹയഗ്രീവോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഉപനിഷത്തുകൾ/ഹയഗ്രീവോപനിഷദ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഹയഗ്രീവോപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)സ്വജ്ഞോഽപി യത്പ്രസാദേന ജ്ഞാനം തത്ഫലമാപ്നുയാത് .
സോഽയം ഹയാസ്യോ ഭഗവാൻഹൃദി മേ ഭാതു സർവദാ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ .
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ . സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. നാരദോ ബ്രഹ്മാണമുപസമേത്യോവാചാധീഹി ഭഗവൻ
ബ്രഹ്മവിദ്യാം വരിഷ്ഠാം യയാ ചിരാത്സർവപാപം വ്യപോഹ്യ
ബ്രഹ്മവിദ്യാം ലബ്ധ്വൈശ്വര്യവാൻഭവതി . ബ്രഹ്മോവാച
ഹയഗ്രീവദൈവത്യാന്മന്ത്രാന്യോ വേദ സ ശ്രുതിസ്മൃതീതിഹാസപുരാണാനി വേദ .
സ സർവൈശ്വര്യവാൻഭവതി . ത ഏതേ മന്ത്രാഃ .
വിശ്വോത്തീർണസ്വരൂപായ ചിന്മയാനന്ദരൂപിണേ .
തുഭ്യം നമോ ഹയഗ്രീവ വിദ്യാരാജായ സ്വാഹാ സ്വാഹാ നമഃ .. 1..
ഋഗ്യജുഃസാമരൂപായ വേദാഹരണകർമണേ .
പ്രണവോദ്ഗീഥവപുഷേ മഹാശ്വശിരസേ നമഃ സ്വാഹാ സ്വാഹാ നമഃ .. 2..
ഉദ്ഗീഥ പ്രണവോദ്ഗീഥ സർവവാഗീശ്വരേശ്വര .
സർവവേദമയാചിന്ത്യ സർവം ബോധയ ബോധയ സ്വാഹാ സ്വാഹാ നമഃ .. 3..
ബ്രഹ്മാത്രിരവിസവിതൃഭാർഗവാ ഋഷയഃ . ഗായത്രീത്രിഷ്ടുബനുഷ്ടുപ് ഛന്ദാംസി .
ശ്രീമാൻ ഹയഗ്രീവഃ പരമാത്മാ ദേവതേതി . ൽഹൗമിതി ബീജം .
സോഽഹമിതി ശക്തിഃ . ൽഹൂമിതി കീലകം . ഭോഗമോക്ഷയോർവിനിയോഗഃ .
അകാരോകാരമകാരൈരംഗന്യാസഃ . ധ്യാനം .
ശംഖചക്രമഹാമുദ്രാപുസ്തകാഢ്യം ചതുർഭുജം .
സമ്പൂർണചന്ദ്രസങ്കാശം ഹയഗ്രീവമുപാസ്മഹേ ..
ഓം ശ്രീമിതി ദ്വേ അക്ഷരേ . ൽഹൗമിത്യേകാക്ഷരം . ഓം നമോ
ഭഗവത ഇതി സപ്താക്ഷരാണി . ഹയഗ്രീവായേതി പഞ്ചാക്ഷരാണി .
വിഷ്ണവ ഇതി ത്ര്യക്ഷരാണി . മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാമിതി
ഷഡക്ഷരാണി , പ്രയച്ഛ സ്വാഹേതി പഞ്ചാക്ഷരാണി .
ഹയഗ്രീവസ്യ തുരീയോ ഭവതി .. 4..
ഓം ശ്രീമിതി ദ്വേ അക്ഷരേ . ൽഹൗമിത്യേകാക്ഷരം . ഐമൈമൈമിതി
ത്രീണ്യക്ഷരാണി . ക്ലീം ക്ലീമിതി ദ്വേ അക്ഷരേ . സൗഃ സൗരിതി ദ്വേ അക്ഷരേ .
ഹ്രീമിത്യേകാക്ഷരം . ഓം നമോ ഭഗവത ഇതി സപ്താക്ഷരാണി .
മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാമിതി ഷഡക്ഷരാണി . പ്രയച്ഛ
സ്വാഹേതി പഞ്ചാക്ഷരാണി . പഞ്ചമോ മനുർഭവതി .. 5..
ഹയഗ്രീവൈകാക്ഷരേണ ബ്രഹ്മവിദ്യാം പ്രവക്ഷ്യാമി . ബ്രഹ്മാ
മഹേശ്വരായ മഹേശ്വരഃ സങ്കർഷണായ സങ്കർഷണോ നാരദായ
നാരദോ വ്യാസായ വ്യാസോ ലോകേഭ്യഃ പ്രായച്ഛദിതി
ഹകാരോംസകാരോമകാരോം ത്രയമേകസ്വരൂപം ഭവതി . ൽഹൗ
ബീജാക്ഷരം ഭവതി . ബീജാക്ഷരേണ ൽഹൗം രൂപേണ തജ്ജാപകാനാം
സമ്പത്സാരസ്വതൗ ഭവതഃ . തത്സ്വരൂപജ്ഞാനാം വൈദേഹീ
മുക്തിശ്ച ഭവതി . ദിക്പാലാനാം രാജ്ഞാം നാഗാനാം
കിന്നരാണാമധിപതിർഭവതി . ഹയഗ്രീവൈകാക്ഷരജപശീലാജ്ഞയാ
സൂര്യാദയഃ സ്വതഃ സ്വസ്വകർമണി പ്രവർതന്തേ . സർവേഷാം
ബീജാനാം ഹയഗ്രീവൈകാക്ഷരബീജമനുത്തമം മന്ത്രരാജാത്മകം
ഭവതി . ൽഹൗം ഹയഗ്രീവസ്വരൂപോ ഭവതി . അമൃതം കുരുകുരു സ്വാഹാ .
തജ്ജാപകാനാം വാക്സിദ്ധിഃ ശ്രീസിദ്ധിരഷ്ടാംഗയോഗസിദ്ധിശ്ച
ഭവതി . അഗമ്യാഗമനാത്പൂതോ ഭവതി . പതിതസംഭാഷണാത്പൂതോ
ഭവതി . ബ്രഹ്മഹത്യാദിപാതകൈർമുക്തോ ഭവതി . ഗൃഹം ഗൃഹപതിരിവ
ദേഹീ ദേഹാന്തേ പരമാത്മാനം പ്രവിശതി . പ്രജ്ഞാനമാനന്ദം ബ്രഹ്മ
തത്ത്വമസി അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മീതി മഹാവാക്യൈഃ
പ്രതിപാദിതമർഥം ത ഏതേ മന്ത്രാഃ പ്രതിപാദയന്തി . സ്വരവ്യഞ്ജനഭേദേന
ദ്വിധാ ഏതേ . അഥാനുമന്ത്രാഞ്ജപതി .
യദ്വാഗ്വദന്ത്യവിചേതനാനി രാഷ്ട്രീ ദേവാനാം നിഷസാദ മന്ദ്രാ .
ചതസ്ര ഊർജം ദുദുഹേ പയാംസി ക്വ സ്വിദസ്യാഃ പരമം ജഗാമ .. 1..
ഗൗരീർമിമായ സലിലാനി തക്ഷത്യേകപദീ ദ്വിപദീ സാ ചതുഷ്പദീ .
അഷ്ടാപദീ നവപദീ ബഭൂവുഷീ സഹസ്രാക്ഷരാ പരമേ വ്യോമൻ .. 2..
ഓഷ്ഠാപിധാനാ നകുലീ ദന്തൈഃ പരിവൃതാ പവിഃ .
സർവസ്യൈ വാച ഈശാനാ ചാരു മാമിഹ വാദയേതി ച വാഗ്രസഃ .. 3..
സസർപരീരമതിം ബാധമാന ബൃഹന്മിമായ ജമദഗ്നിദത്ത .
ആസൂര്യസ്യ ദുരിതാ തനാന ശ്രവോ ദേവേഷ്വമൃതമജുര്യം .. 4..
യ ഇമാം ബ്രഹ്മവിദ്യാമേകാദശ്യാം പഠേദ്ധയഗ്രീവപ്രഭാവേന
മഹാപുരുഷോ ഭവതി . സ ജീവന്മുക്തോ ഭവതി . ഓം നമോ ബ്രഹ്മണേ
ധാരണം മേ അസ്ത്വനിരാകരണം ധാരയിതാ ഭൂയാസം കർണയോഃ
ശ്രുതം മാച്യോഢ്വം മമാമുഷ്യ ഓമിത്യുപനിഷത് ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ . ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
ഓം സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ . സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
അഥ ഹയഗ്രീവോപനിഷത്സമാപ്താ ..

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഹയഗ്രീവോപനിഷത്ത്&oldid=59879" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്