സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യുപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഉപനിഷത്തുകൾ/സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യുപനിഷദ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യുപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)


സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മീകൈവല്യവിദ്യാവേദ്യസുഖാകൃതി |
ത്രിപാന്നാരായണാനന്ദരമചന്ദ്രപദം ഭജേ ||
ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ മനോ മേ വാചി
പ്രതിഷ്ഠിതമാവിരാവീർമ ഏധി ||
വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ ശ്രുതം മേ മാ
പ്രഹാസീരനേനാധീതേനാഹോരാത്രാൻസന്ദധാമ്യൃതം
വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി ||
തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവതു അവതു മാമവതു
വക്താരമവതു വക്താരം || ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ഹരിഃ ഓം || അഥ ഭഗവന്തം ദേവാ ഊചുർഹേ
ഭഗവന്നഃ കഥയ സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മീവിദ്യാം |
തഥേത്യവോചദ്ഭഗവാനാദിനാരായണഃ സർവേ ദേവാ
യൂയം സാവധാനമനസോ ഭൂത്വാ ശൃണുത
തുരീയരൂപാം തുരീയാതീതാം സർവോത്കടാം
സർവമന്ത്രാസനഗതാം പീഠോപപീഠദേവതാപരിവൃതാം
ചതുർഭുജാം ശ്രിയം ഹിരണ്യവർണാമിതി
പഞ്ചദശർഗ്ഭിർധ്യായേത് | അഥ പഞ്ചദശ
ഋഗാത്മകസ്യ ശ്രീസൂക്തസ്യാനന്ദകർദമചിക്ലീതേന്ദിരാസുതാ
ഋഷയഃ | ശ്രീഋഷ്യാദ്യാ ഋചഃ
ചതുർദശാനമൃചാമാനന്ദാദ്യൃഷയഃ |
ഹിരണ്യവർണാദ്യാദ്യത്രയസ്യാനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ |
കാംസോസ്മീത്യസ്യ ബൃഹതീ ഛന്ദഃ |
തദന്യയോർദ്വയോസ്ത്രിഷ്ടുപ് | പുനരഷ്ടകസ്യാനുഷ്ടുപ് |
ശേഷസ്യ പ്രസ്താരപങ്ക്തിഃ | ശ്ര്യഗ്നിർദേവതാ |
ഹിരണ്യവർണാമിതി ബീജം | കാംസോഽസ്മീതി ശക്തിഃ |
ഹിരണ്മയാ ചന്ദ്രാ രജതസ്രജാ ഹിരണ്യാ ഹിരണ്യവർണേതി
പ്രണവാദിനമോന്തൈശ്ചതുർഥ്യന്തൈരംഗന്യാസഃ |
അഥ വക്ത്രത്രയൈരംഗന്യാസഃ | മസ്തകലോചനശ്രുതിഘ്രാണ-
വദനകണ്ഠബാഹുദ്വയഹൃദയനാഭിഗുഹ്യപായൂരുജാനുജംഘേഷു
ശ്രീസൂക്തൈരേവ ക്രമശോ ന്യസേത് | അരുണകമലസംസ്ഥാ
തദ്രജഃപുഞ്ജവർണാ കരകമലധൃതേഷ്ടാഽഭീതിയുഗ്മാംബുജാ ച |
മണികടകവിചിത്രാലങ്കൃതാകൽപജാലൈഃ സകലഭുവനമാതാ
സന്തതം ശ്രീഃ ശ്രിയൈ നഃ || 1||
തത്പീഠകർണികായാം സസാധ്യം ശ്രീബീജം |
വസ്വാദിത്യകലാപദ്മേഷു ശ്രീസൂക്തഗതാർധാർധർചാ
തദ്ബഹിര്യഃ ശുചിരിതി മാതൃകയാ ച ശ്രിയം യന്ത്രാംഗദശകം
ച വിലിഖ്യ ശ്രിയമാവാഹയേത് | അംഗൈഃ പ്രഥമാ വൃത്തിഃ |
പദ്മാദിഭിർദ്വിതീയാ | സോകേശൈസ്തൃതീയാ | തദായുധൈസ്തുരീയാ
വൃത്തിർഭവതി | ശ്രീസൂക്തൈരാവാഹനാദി | ഷോഡശസഹസ്രജപഃ |
സൗഭാഗ്യരമൈകാക്ഷര്യാ ഭൃഗുനിചൃദ്ഗായത്രീ | ശ്രിയ ഋഷ്യാദയഃ |
ശമിതി ബീജശക്തിഃ | ശ്രീമിത്യാദി ഷഡംഗം | ഭൂയാദ്ഭൂയോ
ദ്വിപദ്മാഭയവരദകരാ തപ്തകാർതസ്വരാഭാ ശുഭ്രാഭ്രാഭേഭയുഗ്മ-
ദ്വയകരധൃതകുംഭാദ്ഭിരാസിച്യമാനാ | രക്തൗഘാബദ്ധമൗലി-
ർവിമലതരദുകൂലാർതവാലേപനാഢ്യാ പദ്മാക്ഷീ പദ്മനാഭോരസി
കൃതവസതിഃ പദ്മഗാ ശ്രീഃ ശ്രിയൈ നഃ || 1||
തത്പീഠം | അഷ്ടപത്രം വൃത്തത്രയം ദ്വാദശരാശിഖണ്ഡം
ചതുരസ്രം രമാപീഠം ഭവതി | കർണികായാം സസാധ്യം ശ്രീബീജം |
വിഭൂതിരുന്നതിഃ കാന്തിഃ സൃഷ്ടിഃ കീർതിഃ സന്നതിർവ്യുഷ്ടിഃ
സത്കൃഷ്ടിരൃദ്ധിരിതി പ്രണവാദിനമോ തൈശ്ചതുർഥ്യന്തൈർനവശക്തിം
യജേത് | അംഗേ പ്രഥമാ വൃതിഃ |
വാസുദേവാഭിർദ്വിതീയാ | ബാലാക്യാദിഭിസ്തൃതീയാ |
ഇന്ദ്രാദിഭിശ്ചതുർഥീ ഭവതി |
ദ്വാദശലക്ഷജപഃ | ശ്രീലക്ഷ്മീർവരദാ വിഷ്ണുപത്നീ
വസുപ്രദാ ഹിരണ്യരൂപാ
സ്വർണമാലിനീ രജതസ്രജാ സ്വർണപ്രഭാ സ്വർണപ്രാകാരാ
പദ്മവാസിനീ പദ്മഹസ്താ
പദ്മപ്രിയാ മുക്താലങ്കാരാ ചന്ദ്രസൂര്യാ ബില്വപ്രിയാ ഈശ്വരീ
ഭുക്തിർമുക്തിർവിഭൂതിരൃദ്ധിഃ സമൃദ്ധിഃ കൃഷ്ടിഃ
പുഷ്ടിർധനദാ ധനേശ്വരീ
ശ്രദ്ധാ ഭോഗിനീ ഭോഗദാ സാവിത്രീ ധാത്രീ
വിധാത്രീത്യാദിപ്രണവാദിനമോന്താശ്ചതുർഥ്യന്താ
മന്ത്രാഃ | ഏകാക്ഷരവദംഗാദിപീഠം | ലക്ഷജപഃ |
ദശാംശം തർപണം |
ദശാംശം ഹവനം | ദ്വിജതൃപ്തിഃ | നിഷ്കാമാനാമേവ
ശ്രീവിദ്യാസിദ്ധിഃ |
ന കദാപി സകാമാനാമിതി || 1||
അഥ ഹൈനം ദേവാ ഊചുസ്തുരീയയാ മായയാ നിർദിഷ്ടം
തത്ത്വം ബ്രൂഹീതി | തഥേതി സ ഹോവാച |
യോഗേന യോഗോ ജ്ഞാതവ്യോ യോഗോ യോഗാത്പ്രവർധതേ |
യോഽപ്രമത്തസ്തു യോഗേന സ യോഗീ രമതേ ചിരം || 1||
സമാപയ്യ നിദ്രാം സിജീർണേഽൽപഭോജീ
   ശ്രമത്യാജ്യബാധേ വിവിക്തേ പ്രദേശേ |
സദാ ശീതനിസ്തൃഷ്ണ ഏഷ പ്രയത്നോഽഥ
   വാ പ്രാണരോധോ നിജാഭ്യാസമാർഗാത് || 2||
വക്ത്രേണാപൂര്യ വായും ഹുതവലനിലയേഽപാനമാകൃഷ്യ ധൃത്വാ
   സ്വാംഗുഷ്ഠാദ്യംഗുലീഭിർവരകരതലയോഃ ഷഡ്ഭിരേവം നിരുധ്യ |
ശ്രോത്രേ നേത്രേ ച നാസാപുടയുഗലമതോഽനേന മാർഗേണ സമ്യക്-
   പശ്യന്തി പ്രത്യയാശം പ്രണവബഹുവിധധ്യാനസംലീനചിത്താഃ || 3||
ശ്രവണമുഖനയനനാസാനിരോധനേനൈവ കർതവ്യം |
ശുദ്ധസുഷുമ്നാസരണൗ സ്ഫുടമമലം ശ്രൂയതേ നാദഃ || 4||
വിചിത്രഘോഷസംയുക്താനാഹതേ ശ്രൂയതേ ധ്വനിഃ |
ദിവ്യദേഹശ്ച തേജസ്വീ ദിവ്യഗന്ധോഽപ്യരോഗവാൻ || 5||
സമ്പൂർണഹൃദയഃ ശൂന്യേ ത്വാരംഭേ യോഗവാൻഭവേത് |
ദ്വിതീയാ വിഘടീകൃത്യ വായുർഭവതി മധ്യഗഃ || 6||
ദൃഢാസനോ ഭവേദ്യോഗീ പദ്മാദ്യാസനസംസ്ഥിതഃ |
വിഷ്ണുഗ്രന്ഥേസ്തതോ ഭേദാത്പരമാനന്ദസംഭവഃ || 7||
അതിശൂന്യോ വിമർദശ്ച ഭേരീശബ്ദസ്തതോ ഭവേത് |
തൃതീയാം യത്നതോ ഭിത്ത്വാ നിനാദോ മർദലധ്വനിഃ || 8||
മഹാശൂന്യം തതോ യാതി സർവസിദ്ധിസമാശ്രയം |
ചിത്താനന്ദം തതോ ഭിത്ത്വാ സർവപീഠഗതാനിലഃ || 9||
നിഷ്പത്തൗ വൈഷ്ണവഃ ശബ്ദഃ ക്വണതീതി ക്വണോ ഭവേത് |
ഏകീഭൂതം തദാ ചിത്തം സനകാദിമുനീഡിതം || 10||
അന്തേഽനന്തം സമാരോപ്യ ഖണ്ഡേഽഖണ്ഡം സമർപയൻ |
ഭൂമാനം പ്രകൃതിം ധ്യാത്വാ കൃതകൃത്യോഽമൃതോ ഭവേത് || 11||
യോഗേന യോഗം സംരോധ്യ ഭാവം ഭാവേന ചാഞ്ജസാ |
നിർവികൽപം പരം തത്ത്വം സദാ ഭൂത്വാ പരം ഭവേത് || 12||
അഹംഭാവം പരിത്യജ്യ ജഗദ്ഭാവമനീദൃശം |
നിർവികൽപേ സ്ഥിതോ വിദ്വാൻഭൂയോ നാപ്യനുശോചതി || 13||
സലിലേ സൈന്ധാവം യദ്വത്സാമ്യം ഭവതി യോഗതഃ |
തഥാത്മമനസൗരേക്യം സമാധിരഭിധീയതേ || 14||
യദാ സങ്ക്ഷീയതേ പ്രാണോ മാനസം ച പ്രലീയതേ |
തദാ സമരസത്വം യത്സമാധിരഭിധീയതേ || 15||
യത്സമത്വം തയോരത്ര ജീവാത്മപരമാത്മനോഃ |
സമസ്തനഷ്ടസങ്കൽപഃ സമാധിരഭിധീയതേ || 16||
പ്രഭാശൂന്യം മനഃശൂന്യം ബുദ്ധിശൂന്യം നിരാമയം |
സർവശൂന്യം നിരാഭാസം സമാധിരഭിധീയതേ || 17||
സ്വയമുച്ചലിതേ ദേഹേ ദേഹീ നിത്യസമാധിനാ |
നിശ്ചലം തം വിജാനീയാത്സമാധിരഭിധീയതേ || 18||
യത്രയത്ര മനോ യാതി തത്രതത്ര പരം പദം |
തത്രതത്ര പരം ബ്രഹ്മ സർവത്ര സമവസ്ഥിതം || 19|| ഇതി|| || 2||
അഥ ഹൈനം ദേവാ ഊചുർനവചക്രവിവേകമനുബ്രൂഹീതി |
തഥേതി സ ഹോവാച ആധാരേ ബ്രഹ്മചക്രം ത്രിരാവൃത്തം
ഭഗമണ്ഡലാകാരം | തത്ര മൂലകന്ദേ ശക്തിഃ പാവകാകാരം
ധ്യായേത് | തത്രൈവ കാമരൂപപീഠം സർവകാമപ്രദം ഭവതി |
ഇത്യാധാരചക്രം | ദ്വിതീയം സ്വാധിഷ്ഠാനചക്രം
ഷഡ്ദലം | തന്മധ്യേ പശ്ചിമാഭിമുഖം ലിംഗം
പ്രവാലാങ്കുരസദൃശം ധ്യായേത് | തത്രൈവോഡ്യാണപീഠം
ജഗദാകർഷണസിദ്ധിദം ഭവതി | തൃതീയം
നാഭിചക്രം പഞ്ചാവർതം സർപകുടിലാകാരം |
തന്മധ്യേ കുണ്ഡലിനീം ബാലാർകകോടിപ്രഭാം
തനുമധ്യാം ധ്യായേത് | സാമർഥ്യശക്തിഃ സർവസിദ്ധിപ്രദാ
ഭവതി | മണിപൂരചക്രം ഹൃദയചക്രം |
അഷ്ടദലമധോമുഖം | തന്മധ്യേ ജ്യോതിർമയലിംഗാകാരം
ധ്യായേത് | സൈവ ഹംസകലാ സർവപ്രിയാ സർവലോകവശ്യകരീ
ഭവതി | കണ്ഠചക്രം ചതുരംഗുലം | തത്ര വാമേ ഇഡാ
ചന്ദ്രനാഡീ ദക്ഷിണേ പിംഗലാ സൂര്യനാഡീ തന്മധ്യേ സുഷുമ്നാം
ശ്വേതവർണാം ധ്യായേത് | യ ഏവം വേദാനാഹതാ സിദ്ധിദാ ഭവതി |
താലുചക്രം | തത്രാമൃതധാരാപ്രവാഹഃ |
ഘണ്ടികാലിംഗമൂലചക്രരന്ധ്രേ രാജദന്താവലംബിനീവിവരം
ദശദ്വാദശാരം | തത്ര ശൂന്യം ധ്യായേത് | ചിത്തലയോ ഭവതി |
സപ്തമം ഭ്രൂചക്രമംഗുഷ്ഠമാത്രം | തത്ര ജ്ഞാനനേത്രം
ദീപശിഖാകാരം ധ്യായേത് | തദേവ കപാലകന്ദവാക്സിദ്ധിദം
ഭവതി | ആജ്ഞാചക്രമഷ്ടമം | ബ്രഹ്മരന്ധ്രം നിർവാണചക്രം |
തത്ര സൂചികാഗൃഹേതരം ധൂമ്രശിഖാകാരം ധ്യായേത് | തത്ര
ജാലന്ധരപീഠം മോക്ഷപ്രദം ഭവതീതി പരബ്രഹ്മചക്രം |
നവമമാകാശചക്രം | തത്ര ഷോഡശദലപദ്മമൂർധ്വമുഖം
തന്മധ്യകർണികാത്രികൂടാകാരം | തന്മധ്യേ ഊർധ്വശക്തിഃ |
താം പശ്യന്ധ്യായേത് | തത്രൈവ പൂർണഗിരിപീഠം
സർവേച്ഛാസിദ്ധിസാധനം ഭവതി | സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യുപനിഷദം
നിത്യമധീതേ യോഽഗ്നിപൂതോ ഭവതി | സ വായുപൂതോ ഭവതി | സ
സകലധനധാന്യസത്പുത്രകലത്രഹയഭൂഗജപശുമഹിഷീദാസീദാസ-
യോഗജ്ഞാനവാൻഭവതി | ന സ പുനരാവർതതേ ന സ പുനരാവർതത
ഇത്യുപനിഷത് |

ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം
ആവിരാവീർമ ഏധി || വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ ശ്രുതം മേ മാ
പ്രഹാസീരനേനാധീതേനാഹോരാത്രാൻസന്ദധാമ്യൃതം വദിഷ്യാമി
സത്യം വദിഷ്യാമി || തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവതു അവതു മാമവതു
വക്താരമവതു വക്താരം || ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
ഇതി ശ്രീസൗഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യുപനിഷത്സമാപ്താ ||