സൂര്യോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഉപനിഷത്തുകൾ/സൂര്യോപനിഷദ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
സൂര്യോപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)

അഥർവവേദീയ സാമാന്യോപനിഷത് .

സൂദിതസ്വാതിരിക്താരിസൂരിനന്ദാത്മഭാവിതം .
സൂര്യനാരായണാകാരം നൗമി ചിത്സൂര്യവൈഭവം ..

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ . ഭദ്രം
പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാംസസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ . സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഹരിഃ ഓം അഥ സൂര്യാഥർവാംഗിരസം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ .
ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ . ഗായത്രീ ഛന്ദഃ . ആദിത്യോ ദേവതാ .
ഹംസഃ സോഽഹമഗ്നിനാരായണയുക്തം ബീജം . ഹൃല്ലേഖാ ശക്തിഃ .
വിയദാദിസർഗസംയുക്തം കീലകം .
ചതുർവിധപുരുഷാർഥസിദ്ധ്യർഥേ വിനിയോഗഃ .
ഷട്സ്വരാരൂഢേന ബീജേന ഷഡംഗം രക്താംബുജസംസ്ഥിതം .
സപ്താശ്വരഥിനം ഹിരണ്യവർണം ചതുർഭുജം
പദ്മദ്വയാഭയവരദഹസ്തം കാലചക്രപ്രണേതാരം
ശ്രീസൂര്യനാരായണം യ ഏവം വേദ സ വൈ ബ്രാഹ്മണഃ .
ഓം ഭൂർഭുവഃസുവഃ . ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ
ധീമഹി . ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് .
സൂര്യ ആത്മാ ജഗതസ്തസ്ഥുഷശ്ച . സൂര്യാദ്വൈ ഖല്വിമാനി
ഭൂതാനി ജായന്തേ .
സൂര്യാദ്യജ്ഞഃ പർജന്യോഽന്നമാത്മാ നമസ്ത ആദിത്യ .
ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം കർമകർതാസി . ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി .
ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം വിഷ്ണുരസി .
ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം രുദ്രോഽസി . ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷമൃഗസി .
ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം യജുരസി .
ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം സാമാസി . ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷമഥർവാസി .
ത്വമേവ സർവം ഛന്ദോഽസി .
ആദിത്യാദ്വായുർജായതേ . ആദിത്യാദ്ഭൂമിർജായതേ . ആദിത്യാദാപോ
ജായന്തേ . ആദിത്യാജ്ജ്യോതിർജായതേ .
ആദിത്യാദ്വ്യോമ ദിശോ ജായന്തേ . ആദിത്യാദ്ദേവാ ജായന്തേ .
ആദിത്യാദ്വേദാ ജായന്തേ .
ആദിത്യോ വാ ഏഷ ഏതന്മണ്ഡലം തപതി . അസാവാദിത്യോ ബ്രഹ്മ .
ആദിത്യോഽന്തഃകരണമനോബുദ്ധിചിത്താഹങ്കാരാഃ . ആദിത്യോ വൈ
വ്യാനഃ സമാനോദാനോഽപാനഃ പ്രാണഃ .
ആദിത്യോ വൈ ശ്രോത്രത്വക്ചക്ഷൂരസനഘ്രാണാഃ . ആദിത്യോ വൈ
വാക്പാണിപാദപായൂപസ്ഥാഃ .
ആദിത്യോ വൈ ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധാഃ . ആദിത്യോ വൈ
വചനാദാനാഗമനവിസർഗാനന്ദാഃ .
ആനന്ദമയോ ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാനാനമയ ആദിത്യഃ . നമോ മിത്രായ
ഭാനവേ മൃത്യോർമാ പാഹി .
ഭ്രാജിഷ്ണവേ വിശ്വഹേതവേ നമഃ . സൂര്യാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി
സൂര്യേണ പാലിതാനി തു .
സൂര്യേ ലയം പ്രാപ്നുവന്തി യഃ സൂര്യഃ സോഽഹമേവ ച . ചക്ഷുർനോ
ദേവഃ സവിതാ ചക്ഷുർന ഉത പർവതഃ .
ചക്ഷുർധാതാ ദധാതു നഃ . ആദിത്യായ വിദ്മഹേ സഹസ്രകിരണായ
ധീമഹി . താനഃ സൂര്യഃ പ്രചോദയാത് .
സവിതാ പശ്ചാത്താത്സവിതാ
പുരസ്താത്സവിതോത്തരാത്താത്സവിതാധരാത്താത് .
സവിതാ നഃ സുവതു സർവതാതിം സവിതാ നോ രാസതാം ദീർഘമായുഃ .
ഓംിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ . ഘൃണിരിതി ദ്വേ അക്ഷരേ . സൂര്യ
ഇത്യക്ഷരദ്വയം . ആദിത്യ ഇതി ത്രീണ്യക്ഷരാണി .
ഏതസ്യൈവ സൂര്യസ്യാഷ്ടാക്ഷരോ മനുഃ . യഃ സദാഹരഹർജപതി സ
വൈ ബ്രാഹ്മണോ ഭവതി സ വൈ ബ്രാഹ്മണോ ഭവതി .
സൂര്യാഭിമുഖോ ജപ്ത്വാ മഹാവ്യാധിഭയാത്പ്രമുച്യതേ .
അലക്ഷ്മീർനശ്യതി . അഭക്ഷ്യഭക്ഷണാത്പൂതോ ഭവതി .
അഗമ്യാഗമനാത്പൂതോ ഭവതി . പതിതസംഭാഷണാത്പൂതോ ഭവതി .
അസത്സംഭാഷണാത്പൂതോ ഭവതി .
മധ്യാഹ്നേ സൂരാഭിമുഖഃ പഠേത് .
സദ്യോത്പന്നപഞ്ചമഹാപാതകാത്പ്രമുച്യതേ .
സൈഷാം സാവിത്രീം വിദ്യാം ന കിഞ്ചിദപി ന
കസ്മൈചിത്പ്രശംസയേത് .
യ ഏതാം മഹാഭാഗഃ പ്രാതഃ പഠതി സ ഭാഗ്യവാഞ്ജായതേ .
പശൂന്വിന്ദതി . വേദാർഥം ലഭതേ .
ത്രികാലമേതജ്ജപ്ത്വാ ക്രതുശതഫലമവാപ്നോതി . യോ ഹസ്താദിത്യേ
ജപതി സ മഹാമൃത്യും തരതി യ ഏവം വേദ ..
ഇത്യുപനിഷത് ..
ഹരിഃ ഓം ഭദ്രം കർണേഭിരിതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി സൂര്യോപനിഷത്സമാപ്താ ..

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സൂര്യോപനിഷത്ത്&oldid=59886" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്