ഭാവോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഉപനിഷത്തുകൾ/ഭാവോപനിഷദ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഭാവോപനിഷത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)


ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ | ഭദ്രം
പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ |
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ |
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ |
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ | സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ |
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോഽരിഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ആത്മാനമഖൺദമൺദലാകാരമവൃത്യ സകലബ്രഹ്മാന്ദമന്ദലം
സ്വപ്രകാശം ധ്യായേത് | ശ്രീഗുരുഃ സർവകാരണഭൂതാ ശക്ത്തിഃ || 1||
തേന നവരന്ധ്രരൂപോ ദേഹഃ || 2|| നവചക്രരൂപം ശ്രീചക്രം || 3||
വാരാഹീ പിതൃരൂപാ കുരുകുല്ലാ ബലിദേവതാ മാതാ || 4||
പുരുഷാർഥാഃ സാഗരാഃ || 5|| ദേഹോ നവരത്നദ്വീപഃ || 6||
ത്വഗാദി സപ്ത്തധാതുരോമസംയുക്ത്തഃ || 7||
സങ്കൽപാഃ കൽപതരവസ്തേജഃ കൽപകോദ്യാനം || 8||
രസനയാ ഭാവ്യമാനാ മധുരാമ്ലതിക്ത്തകടുകഷായലവണരസാഃ ഷഡൃതവഃ || 9||
ജ്ഞാനമർധ്യം ജ്ഞേയം ഹവിർജ്ഞാതാ ഹോതാ
ജ്ഞാതൃജ്ഞാനജ്ഞേയാനാമഭേദഭവനം ശ്രീചക്രപൂജനം || 10||
നിയതിഃ ശ്രൃംഗാരാദയോ രസാ അണിമാദയഃ || 11||
കാമക്രോധലോഭമോഹമദമാത്സര്യപുണ്യപാപമയാ
ബ്രാഹ്മ്യാദ്യയഷടശക്ത്തയഃ || 12||
ആധരനവകം മുദ്രാശക്ത്തയഃ || 13||
പൃഥിവ്യപ്തേജോവാഇവാകാശാശ്രോത്രത്വക്ചക്ഷുർജിഹ്വഘ്രാണ-
വാക്പാണിപാദപായൂപസ്ഥാനി മനോവികാരാഃ
കാമാകർഷിണ്യാദി ഷോദശ ശക്ത്തയഃ || 14||
വചനാദാനാഗമനവിസർഗാനന്ദഹാനോപാദാനോപേക്ഷാഖ്യ-
ഭുദ്ധയോഽനംഗകുസുമാദ്യഷ്ടൗ || 15||
അലംബുസാ കുഹുർവിശ്വോദരാ വാരണാ ഹസ്തിജിഹ്വാ യശോവതീ പയസ്വിനീ
ഗാന്ധാരീ പൂഷാ ശംഖിനീ സരസ്വതീഡാ പിംഗലാ സുഷുമ്നാ ചേതി
ചതുർദശ നാഡ്യഃ സർവസങ്ക്ഷ്ഹോഭിണ്യദി ചതുർദശശക്ത്തയഃ || 16||
പ്രാണാപാനവ്യാനോദാനസമാനനാഗകൂർമകൃകരദേവദത്തധനഞ്ജയാ
ദശവായവഃ സർവസിദ്ധിപ്രദാദിബഹിർദശാരദേവതാഃ || 17||
ഏതദ്വായുസംസർഗകോപാധിഭേധേന രേചകഃ പാചകഃ ശോഷകോ
ദാഹകഃ പ്ലാവക ഇതി പ്രാണമുഖ്യവേന പഞ്ചധാ ജഠരാഗ്നിർഭവതി|| 18||
ക്ഷാരക ഉദ്ധാരകഃ ക്ഷോഭകോ ജൃംഭകോ മോഹക ഇതി
നാഗപ്രാധാന്യേന പഞ്ചബിധാസ്തേ മനുഷ്യാണാം ദേഹഗാ
ഭക്ഷ്ഹ്യഭോജ്യശോഷ്യലേഹ്യപേയാത്മകപഞ്ചവിധമന്നം പാചയന്തി|| 19||

ഏതാ ദശവഹ്നികലാഃ സർവജ്ഞാദ്യാ അന്തർദശാരദേവതാഃ || 20||
ശീതോഷ്ണാസുഖദുഃഖേച്ഛാഃ സത്ത്വം രജസ്തമോ
വശിന്യാദിശക്ത്ഥയോഅഷ്തൗ || 21||
ശബ്ദാദി തന്മാത്ത്രാഃ പഞ്ചപുഷ്പബാണാഃ || 22|| മന ഇക്ഷ്ഹുധനുഃ || 23||
രാഗഃ പാശഃ || 24|| ദ്വേഷോഽങ്കുശഃ || 25||
അവ്യക്ത്ത മഹദഹങ്കാരാഃ കാമേക്ഷ്വരീ വജ്രേശ്വരീ
ഭഗമാലിന്യോഽന്തസ്ത്ത്രികോണഗാ ദേവതാഃ || 26||
നിരുപാധികസംവിദേവ കാമേശ്വര || 27||
സദാനന്ദപൂർണ സ്വാത്മേവ പരദേവതാ ലലിതാ || 28||
ലൗഹിത്യമേതസ്യ സർവസ്യ വിമർശ || 29||
അനന്യചിത്തത്വേന ച സിദ്ധിഃ || 30|| ഭാവനായാഃ ക്രിയാ ഉപചരഃ || 31||
അഹം ത്വമസ്തി നാസ്തി കർതവ്യമകർതവ്യമുപാസിതവ്യമിതി
വികൽപാനാമാത്മനി വിലാപനം ഹോമഃ || 32||
ഭവനാവിഷയാണാമഭേദഭവനാ തർപണം || 33||
പഞ്ചദശതിഥിരൂപേണ കാലസ്യ പരിണാമാവലോകനം || 34||
ഏവമ്ം മുഹൂർതത്ത്രിതയം മുഹൂർതദ്വിതയം മുഹൂർതമാത്ത്രം വാ
ഭാവനാപരോ ജീവന്മുക്ത്തോ ഭവതി സ ഏവ ശിവയോഗീതി ഗദ്യതേ|| 35||
ആദിമതേനാന്തശ്ചക്രഭാവനാഃ പ്രതിപാദിതാഃ || 36||
യ ഏവം വേദ സോഽഥർവശിരോഽധീതേ || 37||
ഇത്യുപനിഷത് ||

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ | ഭദ്രം
പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ|
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ | വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ |
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ | സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ|
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോഽരിഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു|
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

|| ഇതി ഭാവോപനിഷത് ||

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാവോപനിഷത്ത്&oldid=58802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്