ഗണപത്യുപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഉപനിഷത്തുകൾ/ഗണപത്യുപനിഷദ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗണപത്യുപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)

യം നത്വാ മുനയഃ സർവേ നിർവിഘ്നം യാന്തി തത്പദം.
ഗണേശോപനിഷദ്വേദ്യം തദ്ബ്രഹ്മൈവാസ്മി സർവഗം.

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ . ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ.
സ്ഥിരൈരംഗൈഃ സ്തുഷ്ടുവാം സസ്തനൂഭിർ വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ.
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .

ഹരിഃ ഓം.. നമസ്തേ ഗണപതയേ . ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം തത്ത്വമസി .
ത്വമേവ കേവലം കർതാസി . ത്വമേവ കേവലം ധർതാസി . ത്വമേവ കേവലം ഹർതാസി .
ത്വമേവ സർവം ഖല്വിദം ബ്രഹ്മാസി . ത്വം സാക്ഷാദാത്മാസി നിത്യം .
ഋതം വച്മി . സത്യം വച്മി . അവ ത്വം മാം . അവ വക്താരം . അവ ശ്രോതാരം .
അവ ദാതാരം . അവ ധാതാരം . അവാനൂചാനമവ ശിഷ്യം .
അവ പശ്ചാത്താത് . അവ പുരസ്താത് . അവ ചോത്തരാത്താത് . അവ ദക്ഷിണാത്താത് .
അവ ചോർധ്വാത്താത് . അവാധരാത്താത് . സർവതോ മാം പാഹി പാഹി സമന്താത് .
ത്വം വാങ്മയസ്ത്വം ചിന്മയഃ . ത്വമാനന്ദമയസ്ത്വം ബ്രഹ്മമയഃ .
ത്വം സച്ചിദാനന്ദാദ്വിതീയോഽസി . ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി .
ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാനമയോഽസി . സർവം ജഗദിദം ത്വത്തോ ജായതേ .
സർവം ജഗദിദം ത്വത്തസ്തിഷ്ഠതി . സർവം ജഗദിദം ത്വയി ലയമേഷ്യതി .
സർവം ജഗദിദം ത്വയി പ്രത്യേതി . ത്വം ഭൂമിരാപോഽനലോഽനിലോ നഭഃ .
ത്വം ചത്വാരി വാക്പദാനി . ത്വം ഗുണത്രയാതീതഃ . ത്വം കാലത്രയാതീതഃ .
ത്വം ദേഹത്രയാതീതഃ . ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോഽസി നിത്യം . ത്വം ശക്തിത്രയാത്മകഃ .
ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായന്തി നിത്യം . ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം
രുദ്രസ്ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചന്ദ്രമാസ്ത്വം
ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃസുവരോം . ഗണാദിം പൂർവമുച്ചാര്യ വർണാദിം തദനന്തരം .
അനുസ്വാരഃ പരതരഃ . അർധേന്ദുലസിതം. തഥാ താരേണ രുദ്ധം ഏതത്തവ മനുസ്വരൂപം.
 
ഗകാരഃ പൂർവരൂപം .അകാരോ മധ്യമ രൂപം . അനുസ്വാരശ്ചാന്ത്യരൂപം . ബിന്ദുരുത്തരരൂപം .
നാദഃ സന്ധാനം . സംഹിതാ സന്ധിഃ . സൈഷാ ഗണേശവിദ്യാ .
ഗണക ഋഷിഃ നിചൃദ്ഗായത്രീ ഛന്ദഃ . ശ്രീമഹാഗണപതിർദേവതാ .
ഓം ഗം . ഗണപതയേ നമഃ . ഏകദന്തായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി .
തന്നോ ദന്തീ പ്രചോദയാത് ..

ഏകദന്തം ചതുർഹസ്തം പാശമങ്കുശധാരിണം .
അഭയം വരദം ഹസ്തൈർബിഭ്രാണം മൂശകധ്വജം ..
രക്തം ലംബോദരം ശൂർപകർണകം രക്തവാസസം .
രക്തഗന്ധാനുലിപ്താംഗം രക്തപുഷ്പൈഃ സുപൂജിതം ..
ഭക്താനുകമ്പിനം ദേവം ജഗത്കാരണമച്യുതം .
ആവിർഭൂതം ച സൃഷ്ട്യാദൗ പ്രകൃതേഃ പുരുഷാത്പരം ..
ഏവം ധ്യായതി യോ നിത്യം സ യോഗീ യോഗിനാം വരഃ .

നമോ വ്രാതപതയേ, നമോ ഗണപതയേ,
നമഃ പ്രഥമപതയേ നമസ്തേഽസ്തു ലംബോദരായൈകദന്തായ
വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂർതയേ നമോ നമഃ.

ഏതദഥർവശിരോ യോധീതേ സ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപതേ .
സ സർവവിഘ്നൈർന ബാധ്യതേ . സ സർവതഃ സുഖമേധതേ .
സ പഞ്ചമഹാപാതകോപപാതകാത്പ്രമുച്യതേ .
സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി .
പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി .
സായം പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനോഽപാപോ ഭവതി .
ധർമാർഥകാമമോക്ഷം ച വിന്ദതി .

ഇദമഥർവസീർഷമശിഷ്യായ ന ദേയം .
യോ യദി മോഹാദ്ദാസ്യതി സ പാപീയാൻഭവതി .

സഹസ്രാവർതനാദ്യം യം കാമമധീതേ തം തമനേന സാധയേത് .
അനേന ഗണപതിമഭിശിഞ്ചതി സ വാഗ്മീ ഭവതി .
ചതുർഥ്യാമനശ്നഞ്ജപതി സ വിദ്യാവാൻഭവതി .
ഇത്യഥർവണവാക്യം . ബ്രഹ്മാദ്യാചരണം വിദ്യാത് .
ന ബിഭേതി കദാചനേതി . യോ ദുർവാങ്കുരൈര്യജതി സ വൈശ്രവണോപമോ ഭവതി .
യോ ലാജൈര്യജതി സ യശോവാൻഭവതി . സ മേധാവാൻഭവതി .
യോ മോദകസഹസ്രേണ യജതി സ വാഞ്ഛിതഫലമവാപ്നോതി .
യഃ സാജ്യസമിദ്ഭിര്യജതി സ സർവം ലഭതേ സ സർവം ലഭതേ .
അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാൻസമ്യഗ്ഗ്രാഹയിത്വാ സൂര്യവർചസ്വീ ഭവതി .
സൂര്യഗ്രഹേ മഹാനദ്യാം പ്രതിമാസംനിധൗ വാ ജപ്ത്വാ സിദ്ധമന്ത്രോ ഭവതി .
മഹാവിഘ്നാത്പ്രമുച്യതേ . മഹാദോഷാത്പ്രമുച്യതേ .
സ സർവവിദ്ഭവതി സ സർവവിദ്ഭവതി . യ ഏവം വേദേത്യുപനിഷത് ..

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ . ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

ഇതി ഗണപത്യുപനിഷത്സമാപ്താ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗണപത്യുപനിഷത്ത്&oldid=58686" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്