ക്ഷുരികോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഉപനിഷത്തുകൾ/ക്ഷുരികോപനിഷദ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ക്ഷുരികോപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)

കൈവല്യനാഡീകാന്തസ്ഥപരാഭൂമിനിവാസിനം .
ക്ഷുരികോപനിഷദ്യോഗഭാസുരം രാമമാശ്രയേ ..

ഓം സഹനാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഓം ക്ഷുരികാം സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി ധാരണാം യോഗസിദ്ധയേ .
യം പ്രാപ്യ ന പുനർജന്മ യോഗയുക്തസ്യ ജായതേ .. 1..
വേദതത്ത്വാർഥവിഹിതം യഥോക്തം ഹി സ്വയംഭുവാ .
നിഃശബ്ദം ദേശമാസ്ഥായ തത്രാസനമവസ്ഥിതഃ .. 2..
കൂർമോഽംഗാനീവ സംഹൃത്യ മനോ ഹൃദി നിരുധ്യ ച .
മാത്രാദ്വാദശയോഗേന പ്രണവേന ശനൈഃ ശനൈഃ .. 3..
പൂരയേത്സർവമാത്മാനം സർവദ്വാരം നിരുധ്യ ച .
ഉരോമുഖകടിഗ്രീവം കിഞ്ചിദ്ഭൂദയമുന്നതം .. 4..
പ്രാണാൻസന്ധാരയേത്തസ്മിനാസാഭ്യന്തരചാരിണഃ .
ഭൂത്വാ തത്ര ഗതഃ പ്രാണഃ ശനൈരഥ സമുത്സൃജേത് .. 5..
സ്ഥിരമാത്രാദൃഢം കൃത്വാ അംഗുഷ്ഠേന സമാഹിതഃ .
ദ്വേ ഗുൽഫേ തു പ്രകുർവീത ജംഘേ ചൈവ ത്രയസ്ത്രയഃ .. 6..
ദ്വേ ജാനുനീ തഥോരുഭ്യാം ഗുദേ ശിശ്നേ ത്രയസ്ത്രയഃ .
വായോരായതനം ചാത്ര നാഭിദേശേ സമാശ്രയേത് .. 7..
തത്ര നാഡീ സുഷുമ്നാ തു നാഡീഭിർബഹുഭിർവൃതാ ..
അണു രക്തശ്ച പീതാശ്ച കൃഷ്ണാസ്താമ്രാ വിലോഹിതാഃ .. 8..
അതിസൂക്ഷ്മാം ച തന്വീം ച ശുക്ലാം നാഡീം സമാശ്രയേത് .
തത്ര സഞ്ചാരയേത്പ്രാണാനൂർണനാഭീവ തന്തുനാ .. 9..
തതോ രക്തോത്പലാഭാസം പുരുഷായതനം മഹത്
ദഹരം പുണ്ഡരീകം തദ്വേദാന്തേഷു നിഗദ്യതേ .. 10..
തദ്ഭിത്ത്വാ കണ്ഠമായാതി താം നാഡീം പൂരയന്യതഃ .
മനസസ്തു ക്ഷുരം ഗൃഹ്യ സുതീക്ഷ്ണം ബുദ്ധിനിർമലം .. 11..
പാദസ്യോപരി യന്മധ്യേ തദ്രൂപം നാമ കൃന്തയേത് .
മനോദ്വാരേണ തീക്ഷ്ണേന യോഗമാശ്രിത്യ നിത്യശഃ .. 12..
ഇന്ദ്രവജ്ര ഇതി പ്രോക്തം മർമജംഘാനുകീർതനം .
തദ്ധ്യാനബലയോഗേന ധാരണാഭിർനികൃന്തയേത് .. 13..
ഊർവോർമധ്യേ തു സംസ്ഥാപ്യ മർമപ്രാണവിമോചനം .
ചതുരഭ്യാസയോഗേന ഛിന്ദേദനഭിശങ്കിതഃ ..14..
തതഃ കണ്ഠാന്തരേ യോഗീ സമൂഹന്നാഡിസഞ്ചയം .
ഏകോത്തരം നാഡിശതം താസാം മധ്യേ വരാഃ സ്മൃതാഃ .. 15..
സുഷുമ്നാ തു പരേ ലീനാ വിരജാ ബ്രഹ്മരൂപിണീ .
ഇഡാ തിഷ്ഠതി വാമേന പിംഗലാ ദക്ഷിണേന ച .. 16..
തയോർമധ്യേ വരം സ്ഥാനം യസ്തം വേദ സ വേദവിത് .
ദ്വാസപ്തതിസഹസ്രാണി പ്രതിനാഡീഷു തൈതിലം .. 17..
ഛിദ്യതേ ധ്യാനയോഗേന സുഷുമ്നൈകാ ന ഛിദ്യതേ .
യോഗനിർമലധാരേണ ക്ഷുരേണാനലവർചസാ .. 18..
ഛിന്ദേന്നാഡീശതം ധീരഃ പ്രഭാവാദിഹ ജന്മനി .
ജാതീപുഷ്പസമായോഗൈര്യഥാ വാസ്യതി തൈതിലം .. 19..
ഏവം ശുഭാശുഭൈർഭാവൈഃ സാ നാഡീതി വിഭാവയേത് .
തദ്ഭാവിതാഃ പ്രപദ്യന്തേ പുനർജന്മവിവർജിതാഃ .. 20..
തപോവിജിതചിത്തസ്തു നിഃശബ്ദം ദേശമാസ്ഥിതഃ .
നിഃസംഗതത്ത്വയോഗജ്ഞോ നിരപേക്ഷഃ ശനൈഃ ശനൈഃ .. 21..
പാശം ഛിത്ത്വാ യഥാ ഹംസോ നിർവിശങ്കം ഖമുത്ക്രമേത് .
ഛിന്നപാശസ്തഥാ ജീവഃ സംസാരം തരതേ സദാ .. 22..
യഥാ നിർവാണകാലേ തു ദീപോ ദഗ്ധ്വാ ലയം വ്രജേത് .
തഥാ സർവാണി കർമാണി യോഗീ ദഗ്ധ്വാ ലയം വ്രജേത് .. 23..
പ്രാണായാമസുതീക്ഷ്ണേന മാത്രാധാരേണ യോഗവിത് .
വൈരാഗ്യോപലഘൃഷ്ടേന ഛിത്ത്വാ തം തു ന ബധ്യതേ .. 24..
അമൃതത്വം സമാപ്നോതി യദാ കാമാത്സ മുച്യതേ .
സർവേഷണാവിനിർമുക്തശ്ഛിത്ത്വാ തം തു ന ബധ്യത ഇത്യുപനിഷത് ..

ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

.. ഇതി ക്ഷുരികോപനിഷത്സമാപ്താ ..

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ക്ഷുരികോപനിഷത്ത്&oldid=59323" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്