A Malayalam and English dictionary/ത-ന

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
A Malayalam and English dictionary

രചന:ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് (1872)

[ 438 ] ത TA

ത represents the other dentals (വീഥി — വീതി,
ദളം — തളം, ദ്രോണി — തോണി, ധരിക്ക — ത
രിക്ക) and സ (സൂചി, തൂശി); also ശ (ശ്രീ —
തിരു). It passes over into sibilants, as പി
ത്തള — പിച്ചള, മൂത്തതു — മൂസ്സതു. Final ത is
pronounced ൽ, as സത്ത് — സൽ, ആത്മാവ്
āltmāvu̥.

തക taγa 1. a M. = തവ; Raw flesh, as in a
wound, തക വിറെക്ക V1. (aC. തഗെ firm). 2.
തകതക beating time (= താളഭേദം).

തകടു taγaḍụ a M. = തകിടു.
തകടി broad, plain; table-land (So.), തകടി
പ്പുറം B. — തകടിപ്പുൽ a grass.

തകത്ത് At. takht, A throne തകത്തു നരിയു
ടെ കോലമായിട്ടുണ്ടാക്കി Ti.

തകപ്പൻ taγappaǹ T. A father = തന്ത.

തകര taγara T. M. C. Cassia tora, the leaves
eaten by the poor. ത. വിത്തു, കുരു med. തക
രയരി അരിഞ്ഞു കൊണ്ടു വറുത്തു വേതു കൊൾ‌്ക
a. med. — Kinds: കാട്ടുത. Indigofera hirsuta,
കരിന്ത. & മലന്ത. Pterocarpus marsupium, Rh.
(കരിന്ത. ത്തൊലി a. med.), പൊന്നാംത. & പൊ
ന്ത. Cassia sophera, വെൺത., വലിയത. Cas-
sia glauca.

തകരം taγaram 1. M. C. Te. Tin; tinned iron
plate (T. lead). 2. (see തകരൻ under തകരു)
a big branch ഫലം ഒന്നു കുഴിച്ചു മണ്ണിൽ ഇ
ട്ടാൽ പല കൊമ്പും തകരങ്ങളും വിളങ്ങും CC.
3. Tdbh. തഗരം S. Tabernæ montana coronaria
ത. ശീതം, തകരപ്പൂ GP.
തകരക്കാരൻ (1) a tinman.

തകരുക taγaruγa T. M. (C. to detain) fr. ത
കർ T. C. Tu. Te. ram, male animal. — v. n.
To be crushed, smashed മണ്കുടം പൊട്ടി ത.,
ഫലങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു തകൎന്നു Bhg., കാളകൾ കുത്തി
തകൎന്നിട്ടു ധൂളി എഴുന്നു CG.
തകരൻ huge, powerful, as a man, boar, etc.
തകരൻമഴ strong rain.

v. a. തകൎക്ക 1. To smash, crush, demolish
കുംഭം തകൎത്താൻ CC., ദ്വാരകയെ വാരിധി
വന്നു തകൎത്തു CG., നല്ല മതിലും കിടങ്ങും ത.
SiPu 2., ശാല തകൎത്തു Sah. 2. v. n. to be noisy,
to play boisterously കുരങ്ങുകൾ ചാടി തകൎക്ക PT.
തകൎത്ത അടി, മഴ, കലഹം a hot fray, etc. ത
കൎത്ത പണി എടുക്ക No. = തകൃതി to strain every
nerve. ചില വൎദ്ധിച്ചു ഫലങ്ങളും തകൎക്കും CC.
break forth in great number.

VN. I. തകൎച്ച breaking in pieces.
II. തകൎപ്പു loud noise, great profusion. ശാക്തേ
യത്തിന്റെ ത. the great day of šakti wor-
shippers.

തകറാർ Ar. takrār (as if fr. prec., also ത
കരാറു) 1. Altereation, wrangling, ത’റാക്കി dis-
puted fiercely. കുടികൾ ത’റായി പറയുന്നു, ഏ
റിയ ത’ർ പറയുന്നു TR. object strongly. ത. പ
റഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു etc. 2. quarrel ത. തീൎത്തു TR.
settled. നാടു തകറാരായി പോകും Ti. will revolt.

തകല taγala & തവല 1. A small cooking
vessel. 2. (loc.) a sea-gull.

തകഴി taγaḷi (T. earthen lamp) 1. Plaster = ത
ഴകി. 2. a granule B.

തകിടു taγiḍụ (C. Tu. Te. T. തകടു V1.) Thin
metal-plate, spangle; പൊന്ത. etc. gold-leaf,
ഹാടകത്തകിടിട്ടു മൂടിയ മണിസ്തംഭം KR. — ത.
അടിക്ക to beat out.
തകിട a copper leaf written over & worn as
[amulet.
തകിടം മാറുക B. to exchange, misapply; ത
കിടം മാറ്റം misappropriation (prob. drum =
തകിൽ f. i. തകിടമിഴാവിൻ ഓശ കേൾ‌്ക്ക Pay.)
തകിട്ടുവൈരം a flat diamond.
തകിടി 1. see തകടി 2. imitative sound of
drumming തകിടിടി തകിടിടിന വാദ്യമുഴ
ക്കം Pay.

തകിൽ taγil (aT. തവിൽ) Kettle-drum (comp.
തകിടം & തകിടി). — നൽതകിൽ KR. തകിൽ
മുരചു KU. ഒറ്റയും തകിലും (= വിശേഷവി
രുതു) KU.

[ 439 ]
തകിൽക്കാരൻ V1. a drummer.

തകു taγu T. C. Te. a M. Defect. V. to be fit,
suit മണം തകും മലർക്കുഴൽ RC. — (തൻ കൈ
യേയല്ലോ തനിക്കുതകൂ CG. prob. = ഉതകൂ). —
തകുവോർ RC., ഉപമതകും Bhr. comparable.
പറവ അതിശയിക്കും നടതകും തേർ RC.

Past part. തക്ക fit തക്കൊരു യോഗ്യമായുള്ള വാ
ക്കുകൾ KR.; തക്കത് എന്നു ബോധിച്ചു saw
fit. TR., കണ്ഠം അറുപ്പതു തക്കതിനി Bhr. (=
നല്ലൂ). — Chiefly with Dat. ശക്തിക്കു തക്ക
വാറു as far as possible. കേടിന്നു തക്കവാറു
കാച്ചുക a. med. to cauterize according to the
extent of the evil. So: സാമൎത്ഥ്യത്തിന്നു തക്ക
പോലേ Arb., അതിന്നു തക്കൊരു ശിക്ഷ
due, കേൾപ്പാൻ തക്ക പാത്രം Bhr.; മുക്തിക്കു
തക്കൊരുപദേശം HK., മൊഴിക്കു തക്കതു വ്യ
വഹാരഗതി KR. proportioned.

തക്കവണ്ണം according to, so as to suit. With
2nd adv. & Dat. വയസ്സിന്നു ത’മുള്ള പാ
കം a. med.; അറിവാൻ ത. ചൊല്ലി UR.; നി
ല്പാൻ തക്കോണം, സങ്കടം തീരുവാൻ തക്ക
വഴിക്കു TR.; also with Neg. ഒന്നും വരാതേ
തക്കവണ്ണം TR. — With Inf. തരത്തക്കവണ്ണം,
നടക്കത്തക്കതിൻവണ്ണമാക്കിത്തരിക TR. to
enable to walk.

തക്കവൻ suitable, proper ദുഃഖം സഹിപ്പാൻ ത.
Bhr. ത’ൎക്കു തക്കവണ്ണം പറകൊല്ലാ prov. —
f. തക്കവൾ with I. കുടി 1. a good house-
wife. — n. തക്കതിനുതക്കതു f.i. companion;
requital etc.

VN. തക്കം (also from തങ്ങുക) fitness, esp. con-
venient time നാടടക്കീടുവാൻ ഇന്നു നമുക്കു
ണ്ടുതക്കം SiPu.; ഇടത്തക്കം leisure. പടത്ത.,
വേലിത്ത. V1.; തക്കത്തിൽ PT. in a good
time. തക്കത്തിൽപിടിക്ക Mud. cleverly. ത’ൽ
സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി Nal. lying in wait. വടക്കേ
പോകേണ്ടതിന്നു ത. കുറഞ്ഞു പോയി wind
less favourable. പൎവതകനോടു പറവാൻ
തക്കമില്ലാതേ വന്നു Mud. — തക്കക്കേടു un-
seasonableness. — തക്കം ഓൎത്തു Bhr. con-
sidering the fair occasion. — തക്കം നോക്കി
watched for an opportunity.

തകൃതി taγr̮ti (തകൎക്ക 2.) 1. Profusion ത. യാ
യ്ക്കഴിക്ക to live splendidly. ത. പാടുക B. to
provide abundantly. പണി തകൃതി ആകുന്നു
Palg. — Cal. to be heart & soul in work.
2. boast. ത. പറക to talk big. ത. പ്പലിശ തട
വിന്നാകാ, തവിടു തിന്നൂലും ത. കളയരുതു prov.
magnificent manner.

തക്ക takka 1. see under തകു & തക്കുക I, 3.
2. T. C. M. What is placed in the ear instead
of an ornament, ivory, wood, etc.

തക്കാരം takkāram Tdbh., സല്ക്കാരം Entertain-
ment, Palg. V1. ത. പറഞ്ഞു രസിപ്പിച്ചു coaxed
him. — തക്കാരി B. a flatterer.
den V. തക്കരിക്ക = സല്ക്കരിക്ക, f. i. വെറ്റിലത്ത
ക്കാരം തക്കരിച്ചു TP.

തക്കാവി Ar.taqāvi, Assisting, chiefly with
advances for cultivation ത. യായി കൊടുക്ക
gratis.

തക്കാളി takkāḷi T. M. C. Physalis. ത. പ്പഴം
brazilian hill-berry. — Kinds: കരിന്ത. GP 62.,
പേത്ത Solanum lycopersicum, മണത്ത. So-
lanum nigrum. മുളകുത്ത. (red as Cayenne-
pepper) Palg. Solanum esculentum, Tomato.

തക്കിടി takkiḍi C. Tu. M. (Te. തക്കെട T.)
Scales; cheating in weighing. ത. കൊണ്ടു ക
ഴിക്ക to live by fraud. ത. പറക to detain or
impose with excuses, etc.
തക്കിടിക്കാരൻ a rogue, തക്കിടിയൻ Arb.
തക്കിടിമുണ്ടൻ B. a dwarf.

I. തക്കുക, ക്കി I.takkuγa (C. to stumble) 1. To
stammer, hesitate (തങ്ങുക 3., കക്കുക). തക്കി
ത്തക്കിപ്പോക to go most cautiously. 2. to
press on. തക്കിച്ചോദിക്ക to interrogate closely
V1. മുലപ്പാൽ തക്കിക്കളക V2. to flow spontane-
ously. തൽപ്രയത്നേന —ദശാനനൻതക്കിനാൻ
യുദ്ധം ചെയ്തു KR. continued to fight. 3. T.
(C. Te. ദക്കു) to be obtained, hence ഒക്കത്തക്ക.
(p. 173).

II. തക്കുക or തയ്ക്കുക, ച്ചു V1. (T. തൈക്ക)
To strike തുടെക്ക ഒന്നു തച്ചു, തപ്പാൻ പഴുതു
നോക്കി Bhr. in fencing നഗരത്തിൽനിന്നു
തച്ചാട്ടി, തച്ചുകൊല്ലേണ്ട, Mud. കൊള്ളികൊണ്ട്

[ 440 ]
അവനെ തപ്പാൻ ഓങ്ങി TR. അമ്പലം തച്ചുടെച്ചു
നിരത്തി Ti.; പുരപ്പുറത്തു തച്ചുകെടുത്തു robbers
breaking thro’ the roof. തച്ചുപൊളിച്ചു TR.;
കോട്ടയും തച്ചുതകൎത്തു KU. — to beat oneself
തച്ചലച്ചു കരഞ്ഞു TR. (women) — ഉടമ്പിൽ ക
ണ തച്ചുനിറെച്ചു RC. hit.

തക്കുറി takkuri A fixed term (തൽ or തക്കകുറി).
തക്കോലം takkōlam T. M. C. (S.?) Illicium
anisatum, the berry with an aromatic oil (ത
ക്കോലപ്പുട്ടിൽ GP 76.) & perfume made of it.

തക്രം takram S. Buttermilk, തക്രധാര med.

തക്ഷകൻ takšaɤaǹ S. (തക്ഷ് to pare) 1.
Carpenter പെരുത്ത വൃക്ഷതക്ഷകൻ KR. 2. N.
pr. a Nāga, Bhg.
തക്ഷൻ id.; Tdbh. തച്ചൻ. — തക്ഷശിലാഖ്യംപു
രം Bhr. Taxila, capital of the Gandhāras.
തക്ഷാവു id. ദാനവന്മാരുടെ ത. നല്കിന നൽ
സഭ CG.

തങ്ക tanga & തങ്കച്ചി T. (C. — ങ്കി, Tu. തംഗ
ഡി, fr. തൻ) Younger sister; wife of a Sūdra
Rāja, also തങ്കമ്മ.

തങ്കം tangam T. M. 1. Pure gold. ഊതിക്കഴി
ച്ചൊരു തങ്കത്തിനേക്കാളും ആധിക്യം Nal. ത.
പൂശുക to gild. ത. ഇടുക, വെക്ക to enamel.
തങ്കപ്പണി, തങ്കവേല work in gold. തങ്കക്കട്ടി,
തങ്കവാളം ingot of gold. തങ്കക്കാശു a Ducat.
2. (Tdbh. സംഗം) love, affection അവനോടു
വളരെ ത. — also denV. അവനോടു തങ്കിച്ചിട്ടു
from love for him.
തങ്കാണ്ടി N. pr. of men.

തങ്കരിക്ക tagarikka Tdbh., സംഗ്രഹിക്ക To
[lay in a stock.
തങ്കാരം preparation.

തങ്കിന see തങ്ങുക 2.

തങ്കു P. taṅg (C. Tu. ടംഗു & ത.) Girth of a horse.

തങ്കെയം No. vu. = സങ്കേതം.

തങ്കേതം = സ. f. i. തളിയും തങ്കേതവും KU.

തങ്ങൾ taṅṅaḷ (aM. T. താങ്കൾ) pl. of താൻ.
1. They themselves തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ നോ
ക്കിത്തുടങ്ങിനാർ CG. വൃന്ദം തങ്ങളെ വന്നു പോ
ന്നാർ Bhr. the flock returned by itself (with-
out the cowherd). തങ്ങളെ പോന്നു വന്ന യോ
ഗസിദ്ധികൾ Bhg. unsought. 2. you (hon.);

often താങ്ങൾ. 3. honorary title of Head-
Brahmans KU.— വാസുദേവൻ ത. തമ്പുരാൻ MR.
also a Sūdra distinction. — the Muhammedan
high-priest at Ponnāni (descendant of Ali);
head-priest in each Mosque. കുറുങ്ങോട്ടു താ. ത
മ്മതിച്ചു തന്നു TR.

തങ്ങുക taṅṅura T. M. (C. Te. തക്കു) 1. To stop
തങ്കഴൽ തന്നിലേ തങ്ങിക്കൊണ്ടാൻ CG. at his
feet. മൂത്രം തങ്ങുന്ന പാത്രം Nid. 2. (= തക്കുക
I, 3.) to come into possession, to be there കൊ
ങ്കകളിൽ തങ്ങിയ കുങ്കുമച്ചാർ, പൂമണം തങ്ങിന
തെന്നൽക്കിടാവു CG. In po. often തങ്കിന = ഉ
ള്ള f. i. വമ്പു തങ്കിന മാരുതി RC. (& വമ്പുതങ്കും
മാമരം RC.). ഉറുതി തങ്കിന കണ്ണിപ്പറമ്പു Anj.
കാർതങ്ങും ആകാശം CG. 3. to be entangled
(ജടയിൽ ഒരു മുത്തു തങ്ങിപ്പോയി); to be arrest-
ed in the midst of progress. (കായി വീണു മര
ത്തിൽ തങ്ങിപ്പോയി caught in the branches).
തങ്ങിപ്പറക = തക്കിപ്പറക to stammer.

Hence: VN. തങ്ങൽ rest, shelter, So. (& തക്കം).
തങ്ങാരം support, stay.
CV. തങ്ങിക്ക to delay, stop. മക്കളെ ഇല്ലത്തു ത
ങ്കിച്ചു Mpl. song (made to stay). — see താ
ങ്ങുക.

തച taša T. aM. = തക, ദശ Proud flesh. തചെ
ക്കും അതു തേക്ക a. med.

തച്ചൻ taččaǹ Tdbh.; തക്ഷൻ 1. Carpenter,
ploughmaker (generally lower than ആശാരി).
തച്ചകപ്പരിഷകൾ PT. = ആശാരി. 2. builder,
stone-mason പെരുന്തച്ചൻ തച്ചൻ ഒരു പൂഴിത്ത
ച്ചൻ KR. — തച്ചക്കാവുതി a barber caste. — ത
ച്ചവാടി B. a carpenter’s house.
തച്ചു 1. carpenter’s work. 2. one day’s work
of a builder, mason, etc. എത്ര തച്ചു പിടി
ക്കും how many days will be required?; also
തച്ചുവാരം; so തച്ചുകൂലി. 3. past of തക്കു
ക II.
തച്ചനാടൻകുരു No. a kind of heron.
തച്ചാന്യം carpenter’s wages.
തച്ചുപണി, — വേല carpenter’s work.
തച്ചുശാസ്ത്രം architecture, vu. തച്ച്യാത്രം a song
on the building of a house; ചിത്രകൎമ്മങ്ങളും
തച്ചുശാസ്ത്രങ്ങളും Nal 4.

[ 441 ]
തച്ചുളി a chisel.
തച്ചേല്പു ceremony of builders taking on them-
selves the faults of the new erection.
തച്ചോളിപ്പാട്ടു N. pr. modern popular romances
of No. poets, chiefly about the തച്ചോളിക്കു
റുപ്പു ഒതേനൻ (in Cadattuvanādu).

തഞ്ചാരം = സഞ്ചാരം Fatal fever-heat.

തഞ്ചി tańǰi (Tu. M.) = സഞ്ചി A bag, purse
Palg., V2.

തഞ്ചുക tańǰuɤa (= തങ്ങുക) To stop, remain
മഴ പെയ്തു വെള്ളം തഞ്ചിപ്പോയി No. collected
in puddles. തഞ്ചീടും ധനം VyM.; അഞ്ചുനാഴി
ക തഞ്ചുതില്ല Anj.; കിഞ്ചന തഞ്ചുകയില്ല നേർ
ആരിലും Sah.; നെഞ്ചകം എങ്കലേത. യാൽ‍ CG.
his mind fixed on me. നെഞ്ചിൽ തഞ്ചിന ചഞ്ച
ലനം GnP.— തഞ്ചിത്തഞ്ചി വന്നു hesitatingly.
VN. തഞ്ചം (T. protection) 1. being at rest,
posture തഞ്ചംതാഴുക to cower for shooting.
തഞ്ചത്തിൽ പറ്റത്താണു വലിച്ചു KR. (the
bow). നാലു കുട്ടികൾ ഒരു ത. പോലേ the
same attitude, manner. കള്ളത്ത. കാണിക്കു
ന്നു TR. a rebellious mood. 2. = തക്കം favor-
able season or moment, opportunity ത’
ത്തിന്നു വളം വേണ്ട, പൂച്ച വീണാൽ ത’ത്തിൽ
always on her legs, prov. പയറു വാളേണ്ട
തിന്നു ത’മോ vu. തഞ്ചം നോക്കി മാറി MR.
biding his time or chance.
തഞ്ചക്കാരൻ (2) a time-server.
തഞ്ചക്കേടു unseasonable, unfavorable കാറ്റും
വേലിയും രണ്ടും ത.
തഞ്ചു = തഞ്ചം opportunity. ആകുന്നതഞ്ചും വില
ക്കി TP. as often as I could.

തഞ്ഞുപോക tańńu M. To be bruised (as if
fr. തയ്ക v. n. of തക്കുക II.) f. i. ചക്കവീണു ത.

തട taḍa 5. (VN. of തടു) 1. Resistance, war-
ding off, as with a shield. അടി തട മുതലായ
വിദ്യകൾ Arb. fencing. അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു തട
പൊറാഞ്ഞു AR.; വെട്ടും തടകളും SiPu.; തട വെ
റുക്കരുതായിതേ RC. was not to be warded off.
2. what impedes, resists, stays or stops. — a
prop. കൈക്കാരെ തടമേൽ വെച്ചു TP. on a saw-
ing frame. തടയും കാലും horizontal & perpen-

dicular supports. വാഴത്തട prop of plantain
bunch, & plantain stem. തടയിടുക to impede.
3. the beam of a balance തടമേൽ തൂക്കി, തൂക്കേ
ണ്ടതിന്നു കല്ലും തടയും ഒപ്പിച്ചു TR. 4. a plate
made of stitched (interior) skin of plantain-
trees or a hole in the ground, which, when
covered with a leaf, is used to eat canǰi off, ത
ടകോട്ടുക, വെക്ക B., കെട്ടുക, കുത്തുക No.
5. loc. No. തട വലിക്ക to harrow.

Hence: തടക്കന്നു high grown plantain-shoot.
തടക്കാരം (തടാരം) a prop.
തടകൂടുക 1. to hinder. തടയും പിടിയും കൂടു
ക to wrestle. 2. to be satisfied.
തടങ്ങൽ hindrance, stoppage.
VN. തടച്ചൽ impeding, stop, stumbling.
തടയം (3) allowance made for the weight of
a vessel in weighing.
തടപ്പലം (3) 10 Rupees’ weight, (diff. fr. എട —
& [നാട്ടു —).

തടയുക 1. v. n. To be obstructed, വഴി ത
ടഞ്ഞു RC. by armies. മാറിൽ തടഞ്ഞു വിലങ്ങി
ച്ചുപോയി CG. (food swallowed). — to be caught,
entangled. നിലത്തു നോക്കാതേ തടഞ്ഞു വീഴുന്നു
KR. to stumble. വള്ളി കാല്ക്കു തടഞ്ഞു (also കാൽ
കല്ലോടു) prov., so ഇപ്പുല്ലു പാദേ ത. Mud. — ആ
പാത്തിയിങ്കൽ (urethra) കല്ലു തടഞ്ഞിരിക്കിൽ
MM. എല്ലു തടഞ്ഞു കിട്ടി brought up by the
hoe — met. കുസുമസുരഭിയോടു കാറ്റു തടഞ്ഞു കൂ
ട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു AR.; തടയാതേ പോകും KU.
unhindered. 2. to step between കൂടത്തടഞ്ഞു
എടുത്തു വിദുരർ Bhr. തടയുന്നില്ല the key will
not enter the lock. — to help, to give satis-
faction വയറ്റിൽ തടയുവാൻ ഉണ്ടോ vu.; തട
യും മുത്തുമാലകൾ Bhr. 3. v. a. to stop അവ
നെ തടഞ്ഞു നിൎത്തി AR.; തടവവർ ഒരുവരില്ല,
നിശാചരർ തമ്മെ തടെന്തു കൊണ്ടു RC.; തടഞ്ഞു
നില്പിക്ക to arrest. മുളകു തടഞ്ഞു പാൎപ്പിച്ചു TR.
confiscated, (in VyM. = വിലക്കുക, ആസേധം).
തടവർ aM. the enemies RC 67.
തടവയറൻ a great eater, voracious.
തടവല a large fishing net B.
VN. തടവു T. M. C.Tu. 1. What resists,
wards off (see തകൃതി prov.). ത. തീൎന്നു കത്തി
പ്പൊങ്ങും ജ്വാലകൾ Bhr. irresistible. ഇപ്പറ

[ 442 ]
ഞ്ഞതിന്ന് ഏതും തടവില്ല SiPu. no drawback
to the promising state of things. നല്ല തടവും
പിടിയും അറിയും ready for defence & offence.
ബ്രാഹ്മണർ തടവില്ലാതേ ഇരിപ്പാൻ TR. lest
they be obstructed. മുതൽ തടവു, പണത്തിന്റെ
തടവു തീരായ്കയാൽ TR. scarcity of money,
stress for money. 2. judicial detention or
interdict നാലു തടവു = ആസേധം VyM. or വി
ലക്കുക. 3. a ward, prison തടവിൽ നില്പിച്ചു,
തടവിൽനിന്നു കിഴിക്ക, നീക്കുക TR. തടവാക്ക
to arrest, confine. 4. what arrests the thought
തടവുകാരന്റെ മേൽ തടവായിട്ടു ഒന്നും കണ്ടി
ട്ടില്ല (jud.) nothing to raise suspicion

തടവുകാരൻ prisoner, vu. — ക്കാരൻ.
തടെക്ക v. a. to stop V1. (better തടയു 3).

തടം taḍam S. 1. Declivity, shore (fr. തട 2).
2. dependent parts of the body, as കടിതടം,
സ്തനതടം. 3. M. T. (തടവു) what is broad,
wide, as garden-bed (ത. കെട്ടിക്ക Arb.), a basin
round a tree to hold water (തടം ഇടുക; കൈ
പ്പത്തടത്തിൽ, അവരത്തടത്തിൽ തവള നില്ക്ക
ട്ടേ prov.); the lair of wild animals പന്നി തട
ത്തുനിന്നിളകി TP. — hence കവിൾത്തടം cheek,
കണ്ണിന്റെ ത. eye-socket (ക. തടവും വളരെ
വീങ്ങി MR.), നെറ്റിത്തടം, തേൎത്തടം = തട്ടു etc.
4. size, circumference കഴുത്തു, കൈ, ൪ വിര
ല്ക്കു ത. ചുരുക്കി TP. — തടം പിടിക്ക to measure.
Hence: തടങ്കൺ a large eye കരുന്ത., നളിന ത.
മന്നൻ, ത. ഇടപ്പെടത്തുറന്നു നോക്കി RC. stared
with wide open eye.
തടങ്കൈ RC. a large hand.
തടങ്കൊങ്ക full breast, മല്ലത്ത. CG.
തടന്തല്ലുക B. to embarrass, perplex (to beat
the shore, as waves?).
തടന്തിരൾതോളൻ RC. broad-chested.
തടമാട്ടം a cheek. ത’ത്തിൽ അടയാളം കാട്ടുക to
blush (loc.).
തടമുല full breast, & തടവൻമുല CG.
തടവയറൻ (see under തട).

തടവുക taḍavɤua T. M. C. Te. 1. To stroke,
pat മുലത്തടം തടവി Bhr.; കാൽ ത. to shampoo.
(=തഴുകുക) തെന്നൽശരീരത്തെ ത. Bhr. 2. to

smear, rub into the body. 3. (po.) to be
joined = ചേരുക, as വക്രത തടവിന ദംഷ്ട്രങ്ങൾ
crooked fangs. വക്രത തടവീടും ബുദ്ധികൾ VCh.

VN. തടവൽ rubbing gently.
CV. തടവിക്ക & മെയി തടയിച്ചു jud.

തടസ്ഥം taḍastham S. (തടം) 1. Standing on
the shore, ത’മായി നോക്കുന്നവൻ a by-stander,
neutral spectator. 2. mediation തടത്തം പ
റക V1., അനന്തരവന്മാർ തടസ്ഥം ചെയ്ക MR.
3. = തടസ്സു q. v.
തടസ്ഥത പറക to arbitrate.
തടസ്ഥത്വം mediation. ത. പറക, പിടിക്ക etc.
ത. എന്നുള്ള മാൎഗ്ഗം ഫലം ചെയ്കയില്ല Nal.
തടസ്ഥൻ a neutral, mediator, juryman.

തടസ്സു taḍassu̥ = തട, തടച്ചൽ. Obstruction,
hindrance ഓരോരോ തടസ്സും പറഞ്ഞു TR. —
also തടസ്സം f. i. നികിതി ത. കൂടാതേ എടുക്ക,
ത. കാട്ടുന്നവരോടു ബലത്താലേ തടുത്തു നികിതി
വാങ്ങുക വേണ്ടിവരും TR. the renitent.
തടസ്ഥം (mod.) id. പണം കൊടുക്കുന്നതിന്നുള്ള
തടസ്ഥങ്ങൾ TR. difficulties, opposition.
അതിന്നു ഏതാനും ത. പറഞ്ഞു MR. objected
to it. തടസ്ഥനിവാരണത്തിന്നു MR. to re-
move the hindrances. ത’ങ്ങൾ നേരിടും etc.

തടാകം taḍāɤam S. (തടം) Tank, pond പൊയ്ക.

I. തടി taḍi S. = തടം 1. A shore, bank.
തടിനി S. a river

II. തടി T. M. C. (തടം 3. 4) 1. Stout, robust
തടിവെക്ക to get strong. 2. stick, staff പശു
ക്കൂട്ടത്തിൽ തടി എറിഞ്ഞു KR. തടിയും തുടൎന്നെ
റിഞ്ഞു RC. (in battle). — chiefly a log ഈന്തും
മുരിക്കും തടി കൂട്ടി for a funeral pile. രണ്ടും ഉട
ന്തടി വെപ്പിക്കുന്നു TP. to burn both corpses
together. 3. body സൎക്കാൎക്കു വേണ്ടി തടിയും
മുതലും ചെലവു ചെയ്യും; തടി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന
കാൎയ്യമാൺ TR. enough to lead one to suicide. ത
ടിക്കു വിനാശം Anj. തടി കരുതി ഉരുവിൽ ക
യറി fled to the ships. കോട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു
തടിയും കൊണ്ടു പോരേണം Ti.
Hence: തടിക്കച്ചവടം timber-trade.
തടിക്കിങ്കരന്മാർ (2) Yama’s servants; ത. അടി
ക്കുന്ന നേരം CG. when dying.

[ 443 ]
തടിച്ചാൽ (ചാൽ) പോക്കുക B. to make timber
into the form of a rough canoe.

തടിക്കുക 1. v. n. To swell (as വെള്ളം in
highwater), to become round & full, stout &
heavy. — തടിച്ചവൻ fat, robust. 2. to be
coarse, തടിച്ചവസ്ത്രം opp. നേരിയ. 3. to be
encumbered, കാൎയ്യം ത. drags on heavily,
slowly.
CV. തടിപ്പിക്ക to fatten, അൎത്ഥം ത. to amass.
VN. തടിപ്പു 1. corpulency, stoutness നീളവും
ത’ം ഏറിന പുരുഷൻ Bhg. 2. of a coarse
quality.
തടിപ്പുറം a rough piece of wood, used to plane
boats etc., also തടിപ്പം V1.
തടിമാടൻ B. No. very stout, a blockhead.
തടിമിടുക്കു strength of body; boasting, also
തടി മുറണ്ടു പറക.
തടിയൻ m., തടിച്ചി f. a fat, lusty person.
തടിയുക T. a M. (=തറിക്ക?) to tear, cut off
തടിന്തനർ അരചർ തുമ്പം RC.

തടിൽ Tdbh.; തഡിൽ q. v. (lightning).

തടുതട taḍuδaḍa (Onomat.) Imit. sound തടുത
ടയറെന്തു beat soundly, ത. വന്നു RC. came
thronging.

തടുക്കു taḍukku̥ T. So. M. A little mat for
sitting on, as of school children, പടുത്തിരിക്ക.

തടുക്കുക taḍukkuɤa. M. C. 1. To dash
against തടുക്കെനപ്പായ്ന്തു, തടുക്കെനപ്പൊഴിന്തു,
ത. വീഴ്ന്തെഴുന്തു RC. violently. തേർ കൊടുതടു
കെന്നു (sic) മാതലിയോടേകി RC. quickly.
ചാലത്തടുത്തു തെളിക്കും CG. drive furiously.
2. to stop, hinder ബ്രാഹ്മണശാപം തടുക്കരുതാ
ൎക്കുമേ Bhr.; വെട്ടുതടുക്ക V2. to parry. അവനെ
ക്കൊണ്ടു തടുത്തു പ്രാണനെ കാത്തു Mud. sacri-
ficed him to save his life. തടുത്തുകൊൾക KU.
blessing in giving a shield, മഴയെ തടുത്തുനി
ന്നു CG. (by an umbrella). അൎക്കനെ കൂടത്തടു
പ്പൻ ശരത്തിനാൽ KR. resist. എന്നെത്തടുക്കിൽ
RC. മാറ്റൊനെ ത. to oppose, keep off. കലശൽ
തടുത്തു പിരിക to separate combatants. ദേവ
കല്പിതം തടുക്കാവതല്ല Bhr. (so സൃഷ്ടികല്പിതം
Mud.) not to be warded off. കാലത്തിന്റെ തടു

ത്തു കൂടാത്ത ബലം Bhr. തടുത്തു കളക No. (opp.
കുത്തിക്കളക) to eliminate a word by a horizontal
stroke upon each letter f. i. ത ടു ത്തു. 3. to
arrest തടുത്തുവെച്ചു, മൂട തടുത്തു TP. stopped
the supply of rice. തടുത്തുകൊണ്ടു പോയി, ആ
കാൎയ്യത്തിന്നു തടുത്തിട്ടു, അറയിൽ ത., അവന്റെ
വീട്ടിൽ തന്നേ തടുത്തു പാൎപ്പിച്ചു TR. confined.
ഫലമായ്‌വരുന്നവ തടുത്തിട്ട് അഫലത്തെ തള്ളുന്നു
Bhg. 4. to hold out, stand out തടുക്കാകുന്ന
വന്നേ കൊടുക്കാവു KU. lend only to him, who
has wherewithal to pay. 5. a M. പശുവിനെ
കാള തടുത്തു V1. to cover.

CV. തടുപ്പിക്ക f. i. അടുത്ത ഭക്തിയെ തടുപ്പി
പ്പാൻ മുക്തി (അടുത്തു വന്നാലും) Anj.

തടുപ്പു taḍuppu̥ (C. Te. chiefly wet cloth, C.
ദഡുപ്പു suit of clothes) Foreign cloth, as worn
by Māppiḷḷachis, (of മാതിരിപ്പാടു).

തട്ട taṭṭa (T. C. Te. Tu. what is flat) 1. A log
of wood tied to the neck of cattle കള്ളത്തി
പ്പശുവിന്നു തട്ട (or തടി, മുട്ടി). 2. a large
rattle V2. 3. കാതിന്റെ തട്ടയിൽ കുത്തി earlap.
4. No. വാഴയുടെ തട്ട the last cluster of a
plantain bunch. = കടച്ചീപ്പു.

തട്ടം taṭṭam 1. T. So. A flat plate. 2. (loc.)
a pony, see II. തട്ടു. 3. (C. Te. ദട്ടി) long cloth
tied round the waist, see തടുപ്പു) cloth as used
for veils etc. സുൽത്താന്റെ ത. Ti. Tippu’s
garment. അരെക്ക ഒരു ത. കെട്ടി jud. — ചന്ദ്ര
ക്കലത്തട്ടം the nimbus-like arch under which
the idol is suspended when carried about.

തട്ടൻ taṭṭaǹ (തട്ടു) Cholera morbus B.

തട്ടാൻ taṭṭāǹ (തട്ടുക) T. M. Te. A goldsmith,
f. തട്ടാത്തി, his house തട്ടാക്കുടി, his work
പൊൻപണി KU., തട്ടാൻ ചുത്തിക his tools
(taxed), ത. തൊട്ടാൽ പത്തിന്നെട്ടു prov. Kinds:
the ചോഴിത്തട്ടാൻ had formerly the coinage
of money KN. പെരുന്ത. അച്ചു കൊത്തുന്നു TR.
തട്ടാരൻ (loc.) a washerman = വെളുത്തേടൻ —
തട്ടാരപറങ്ങോടൻ=പെരുന്തട്ടാൻ. — തട്ടാ
രങ്കണാരൻ കാൎയ്യക്കാരൻ TP. a minister of
the king of Cochin.

തട്ടി taṭṭi (H. തട്ടാ) T. M. C. Tu. 1. A screen,

[ 444 ]
“Tatty”, a mat used as a door. 2. a high bed-
stead in jungle districts, പരമ്പു.

I. തട്ടു taṭṭụ T. M. C. Te. 1. A blow, knock
(ഒരു തട്ടിനു തെറിപ്പിച്ചു, opp. അടി), also of
disease, cholera (തട്ടൻ), danger, death തട്ടുന
ട്ടുള്ള പാതിരാ TP. 2. (=തടം) a flat plate of
metal or wood ഒരുവെള്ളിത്തട്ടു ഭഗവതിക്കു വഴി
വാടു വെച്ചു TR. വെറ്റിലത്തട്ടു a betel-salver.
തട്ടും തയിരും buttermilk with a plate (one of
the ദേശഭോഗം)—the scale of a balance; the
pan of a gun, തട്ടിൻ ഇടുക to prime. 3. a base,
as വിളക്കിന്തട്ടു of a candlestick; തട്ടും ഓട്ടുമ്പുറം
No. the bottom & top of a stone etc.; the rope-
net, joined to the കടങ്ങാണി net; calyx of
flowers; floor, loft ഭവനത്തിന്നു തട്ടും മച്ചും ഒന്നും
ഇല്ല MR. — കണക്കുകൾ സൂക്ഷിപ്പാൻ തട്ടിട്ടു
shelf.—a scaffold പൊക്കത്തട്ടു V1., also deck;
മേൽതട്ടു V2. a story. — തേൎത്തട്ടു = തേൎത്തടം.—
met. തട്ടിളകിപ്പോയി his case is hopeless.
Hence: തട്ടഴിയുക (3) to be out of joint, to des-
pair, ത’ന്നു രാമൻ KR.
തട്ടിടുക to board, ceil, to make a shelf.
തട്ടിന്മേൽ കളി, — കൂത്തു Palg. acting from a
platform carried by 4 bearers.
തട്ടിയൽ=തട്ടി a screen.
തട്ടുകെടുക (3) to be off one’s legs, perplexed,
discomfited. —
VN. തട്ടുകേടു defeat, disorder ത. ഉണ്ടാം ഇ
ടത്തു, വളരെ ആനകൾക്കും കുതിരകൾക്കും
കാലാൾക്കും ത. വരുത്തി Bhr.; frustration
= മുടക്കം.
തട്ടുകെട്ടുക 1. to build a deck, loft. 2. = ത.
കെട്ടിവീഴ്ത്തുക to distil.
തട്ടുപടി a board 1 Cōl broad, fixed in the
wall & used as a seat or cot (ചാരുപടി);
cross board in a boat.
തട്ടുപുഴു a perfume B.
തട്ടുമുട്ടു T. M. C. Tu. kitchen-utensils, house-
hold stuff. — ത. പറക to object, oppose.
തട്ടും മുട്ടും കൂടാതെ without any hindrance.
തട്ടുവാണിഭം So. trade in jewels, looking-
glasses, etc.

തട്ടൊത്ത plain, ത. നിലം a plain, ത’ത്തീടും ഭു
വനത്രയം Anj. the 3 worlds arranged as if
in tiers.

II. തട്ടു H. (C. Te. Tu. male pony) Pony. തട്ടുകു
തിര a trotting horse.

തട്ടുക taṭṭuɤa T. M. C. Te. (=തടുക്ക 1.) 1. v. n.
To tap, dash, അസ്ത്രങ്ങൾ തങ്ങളിൽ തട്ടി = ത
മ്മിൽ കൊണ്ടു Bhr. hit, strike against. കഴു
ത്തിന്നു നഖം, തോലിന്നു കല്ലു മുള്ളു തീപ്പൊരി
തട്ടിക്കണ്ടു MR. (different wounds). എനിക്കുപാ
യം ലാക്കിന്നു തട്ടി Mud. അതിസരിച്ചതു പായ്ക്കു
തട്ടി jud. — any hurtful contact മുഴങ്ങും മാരി
തട്ടി CC. ദവാഗ്നി തട്ടാത്ത ദിക്കിൽ Nal. കാതിൽ
തട്ടരുതു വേദം must not come to a Sūdra’s
ear. പുളിതട്ടരുതായ്ക a. med. not to taste; so
ശീതം, ഉഷ്ണം ത. to experience cold. പലലാശി
കൾ മായ തട്ടായ്‌വാൻ AR. — കണ്ണിനു മൈയൽ
തട്ടുക No. eyes getting dim. — മൈയൽ തട്ടി
യിരിക്ക dusk sets in. met. കാര്യം തട്ടിപ്പോയി
the scheme has proved abortive. Also of a
wholesome contact ഔഷധത്തിൻ കാറ്റു തട്ടി
AR. അതിൻ ഫലം മഹാജനങ്ങൾക്ക് ഒക്കയും
തട്ടും Bhr. will reach them. 2. v. a. to strike,
knock, മണി ത. to ring a bell, മണു്ണു തട്ടും
കോൽ a harrow. തട്ടി ഉടെക്ക to break. തട്ടി
വിളിക്ക to rouse from sleep. തട്ടിയടിക്ക to
stroke or pat, as a dog. കാൽപൊടി തട്ടിക്കള
ഞ്ഞു wiped off. — ഉക്കത്തു തട്ടുക to carry a child
on the haunch. തമ്പിമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുക്കുത
ന്മേൽ Bhr. 3. to ward off, beat off ശരങ്ങ
ളെ ഗദകൊണ്ടു തട്ടിത്തടുത്തു Bhr. — to oppose.
തട്ടി അടുക്കയും Mud. to face, പോരിന്നു തട്ടി
വിളിച്ചു Si Pu. provoked impudently to battle.—
നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്യം തട്ടുകകൊണ്ടു KR. as
you reject, refuse to obey. — VN. തട്ടൽ.
Neg. തട്ടായ്ക not hitting, ത. ഉണ്ടീതപസ്സിങ്കൽ
കൂടി Anj. disappointment.
തട്ടാമുട്ടി പറക B. to controvert, evade. = തട്ടുമുട്ടു.
CV. തട്ടിക്ക 1. to cause to hit വൃക്ഷംപറിച്ചു
ചണ്ഡമായടി തട്ടിച്ചു KR. 2. to make
to strike. അകമ്പടി തട്ടുതട്ടിക്ക KU. let the
body-guard perform their military music.

[ 445 ]
3. to frustrate, deceive എന്നെ ചതിച്ചു
തട്ടിച്ചു.

തട്ടിക്കളക to shake off, knock off. വാക്കു ത.
to reject. അതു നീ തട്ടിക്കളയാതേ കേൾക്ക
Ti. — ഒരുത്തൻ കാല്പൊടി ത’ഞ്ഞു wiped the
feet; തല്ലുത’ഞ്ഞു Bhg. warded off. — to
demolish.
തട്ടിക്കഴിക്ക to pull to pieces, to take away,
വെച്ചകാലി ത’ച്ചു TR. (violently).
തട്ടിക്കൊണ്ടു പോക to take away by stealth.
തട്ടിക്കേറുക to enter boldly, to blame freely.
തട്ടിത്തുറക്ക to open vehemently, വാതിൽ ത’ന്നു
TP.
തട്ടിത്തൂൎക്ക to make even; so അരമന ഒക്ക ത
ട്ടിനിരത്തി TR. knocked down & levelled
it with the ground.
തട്ടിപ്പറക to object, disobey.
തട്ടിപ്പറിക്ക to take off by one hit or pull കുണ്ഡ
ലം ത’ച്ചു Bhg. പരദ്രവ്യം ഓരോന്നു ത’ച്ചു
Si Pu.; രത്നം ത’പ്പാൻ ഇവനോടു കൂടാ CC.
you don’t get it from me so easily.
VN. തട്ടിപ്പു 1. beating, cheating. 2. beaten
smooth as paper (മിനുക്കം).
തട്ടിപ്പോക boat to run aground.
തട്ടിമൂടുക to bury.
തട്ടിയടെപ്പു strong bar of a cow-house.
തട്ടിയെടുക്ക to pilfer.
തട്ടിവിടുക to pull down, തോയത്തിലാമ്മാറു ത.
[SiPu.
തട്ടിവിളമ്പുക to fill the plate to the brim, ത’
മ്പിത്തരുവൻ Anj.
തട്ടിവിളിക്ക to challenge, പോരിന്നു ത. SiPu.

തഡിൽ taḍïl (തഡ = തട്ടു) Lightning തടി
ലിടെന്ത തയ്യൽ ജാനകി RC. slender like light-
ning. തടിലിടെന്തെകിറൻ, തൂമവിളങ്ങും തടി
ലെകിറൻ RC.

തണക്കു taṇakku̥ T. M. A tree പൂതണക്കു
Gyrocarpus Jacquini.

തണങ്ങു taṇaṅṅu̥ B. —ണു— Green cocoa-
nut- or areca-palm-leaves കഴുങ്ങിൻ പാളത്ത
ണ്ടു=No. മാച്ചിൽപട്ട.
തണുങ്ങ് മാച്ചിൽ=No. പട്ടമാച്ചിൽ.
തണപ്പു=ദശപ്പു being fleshy.

തണൽ taṇal (തൺ) 1. Shade, shady spot ത.
പ്പറമ്പു = ചോല, മരത്തണലിൽ ഇരിക്ക KR.; ത
ണലത്തിരിക്ക.; met. വെന്തുന്ന എങ്ങൾക്കു നിന്ത
ണൽ CG. 2. shelter, protection (= നിഴൽ)
പ്രജകൾക്കു ത. കൊടുത്തു TR.

തണലാറുക, — ലിളെക്ക to cool oneself.

തണിയുക taṇiyuɤa T. M. C. Te. 1. To grow
cool, of proper temperature, as ചോറു; കാച്ചി
ത്തണിഞ്ഞ പാൽ തന്നു TP.; പലകമേൽ വീഴ്ത്തി
ത്തണിഞ്ഞാൽ a. med. 2. to be subdued പിരിവ
തിൽ തണിയാ ഖേദം Mpl. song. മാൽ തണിന്തു
പോംപടിഉരത്താൻ RC. 3. So. to beat smooth.
തണിക്ക v. a. To cool കഞ്ഞി വെച്ചുണ്ടാക്കി
ആറ്റിത്തണിച്ചു, കാച്ചിത്ത’ച്ചിട്ടെടുത്ത പാൽ
TP. — to subdue, calm as കോപം, ദുഃഖം.

തൺ taṇ T. M. C. (Tu. സൺ, H. ṭhanḍ.) Cold.
തൺകുരുതി cold blood, bloody rain ത. കൊണ്ടു
പൊഴിഞ്ഞാരമരർ RC.
തണുതണേ while cold, coolly.
തണുവെള്ളം (loc.)=തണ്ണീർ.
തണുക്ക, ത്തു 1. To grow cold, to be cool,
ചാലത്തണുത്ത വൃക്ഷം CG.; ഹേ അഗ്നി ഹനു
മാൻ ലാംഗുലത്തിൽ നന്നായ്ത്തണുക്ക നീ (also
ബാലധിക്കു) KR.; തണുത്തുപോയി too cool. ത
ണുത്ത നീർ Bhr. = കുളുൎത്ത വെള്ളം. 2. to be
refreshed, assuaged, softened കോപിച്ച കോ
പം തണുത്തവൻ ചൊല്ലിനാൻ KR. അവനു മ
നം തണുക്കും ഏറ്റവും, സുഹൃത്തുകളെ തണുത്തു
നോക്കി KR. (tenderly).
VN. തണുപ്പു 1. coldness, ത. കൊടുക്ക cooling
remedies for cattle. 2. moisture. 3 മന
സ്സിൻ തണുപ്പു comfort, appeasing.
CV. തണുപ്പിക്ക to cool, refresh, to set at ease,
to comfort (സാന്ത്വനംകൊണ്ടു ത. KR.)
VN. തണുവു cold, of medicines തണുവായുള്ളു
GP 62.; of places.

തണ്ട taṇḍa Tdbh., ദണ്ഡ 1. Arm, generally
fore-arm കൈത്തണ്ടയോളം വണ്ണത്തിൽ ഒരു വ
ടി; വലത്തേ കൈത്തണ്ടെക്കു ൨ കുത്തു കൊടു
ത്തു അകം തണ്ടെക്കു തീപൊള്ളി TR.; തണ്ടയി
ട്ടിട്ടു തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുക to box; തണ്ടമുട്ടുക 2
persons trying their respective strength. Also

[ 446 ]
the upper-arm (C. ദണ്ഡെ knee), തണ്ടയെല്ലി
നോടു മാൎവോടിടയിൽ MM. 2. T. M. a foot-
ornament of women കാൽവള.

തണ്ടൻ taṇḍaǹ (തണ്ടു 6) 1. Proud, osten-
tatious. 2. a fish; തണ്ടൻപയറു the sword-
bean B.; തണ്ടഞ്ചീര a large kind of greens.

തണ്ടൽ taṇḍal T.M. A native ship-officer, “Tin-
dal”. — also Mahr. Te. No. തണ്ടേൽ a boatman,
sailor ഉരുവിലേ തണ്ടേലിനെ ഭയപ്പെടുത്തി TR.;
also തണ്ടേലൻ (=തണ്ടുവലിക്കുന്നവർ, compare
തെണ്ടൻ).

തണ്ടലർ taṇḍalar (അലർ, see തണ്ടാർ) Lotus-
flower, ത. പൊയ്കയിൽ CC.; ത. ശരൻ Kāma;
തണ്ടലർബാണം ഏറ്റു Mud.

തണ്ടാർ taṇḍār (തൺ, താർ) Lotus. തണ്ടാർ മ
ധുമണം Nal. smell of Lotus-honey. ത. മാതു or
ത. മാനിനി Laxmi. തണ്ടാരിൽമാതിൻ കണ
വൻ CC.Višṇu. തണ്ടാർശരാന്തകൻ CC. Siva (as
കാമാരി). തണ്ടാർമിഴി SiPu. Lotus-eyed.

തണ്ടു taṇḍu̥ Tdbh., ദണ്ഡം (but also തടി, തട്ടു)
1. A stick, staff; pole for bearing a burden ത.
കെട്ടി എടുക്ക, മുളത്തണ്ടു V1. — വെള്ളിത്ത. a
linga-box. 2. an oar, തണ്ടുവലിക്ക to row.
3. a palankin hanging on silk cords, royal privi-
lege പള്ളിത്തണ്ടു etc. വലം വെക്കേണ്ടതിന്നു
തണ്ടിൽ കയറ്റുക as a newly chosen ruler.
അവളെ തണ്ടിൽ എടുപ്പിച്ചു AR.; ത. കൊടുക്ക
elevation to a dignity higher than that con-
veyed by the gift of a കുട. 4. a stem, stalk
— met. അകതണ്ടു, മനതണ്ടു RC. mind = കാണ്പു
— വാഴത്തണ്ടു, കദളിത്തണ്ടു in po. compared
with തുട. 5. a detachment, troop തണ്ടുനായ
കൻ = തണ്ടാൻ. 6. what is long & hollow;
pride ത. കാട്ടി നടക്ക, ത. ഭാവിക്ക to strut.
തണ്ടിടിയുക V1. the waves of the sea to sink.
Hence: തണ്ടരഞാണം a gold or silver girdle.
തണ്ടാടി (l) a large fishing net.
തണ്ടാൻ & തണ്ടയാൻ (5) a headman of Tīyars
or Chēgons, appointed by the Rāja to di-
rect their marriages, funerals, feasts, f. ത
ണ്ടാത്തി. Taṇḍans in Palg. & So. are the Tī-
yars of the coast (without inter-marriage).

Also a mere title given to palm-cultivators
by lower castes.

തണ്ടായ്മസ്ഥാനം the office of തണ്ടാൻ con-
trol over the ceremonies of Tīyars; a pur-
chaseable title; also wood-cutter (Syr.)
തണ്ടായം (1) 1. a long pole for carrying bur-
dens. 2. a long pull in rowing ത’വും ന
ല്ല പാട്ടും കഥകളും കൊണ്ടാടി ഓടി SiPu.
തണ്ടായുധം a club, war-spear V1.
തണ്ടാളർ (2) boatmen, sailors. ത’രേ കൊൾക
to enlist them V1.
തണ്ടാളക്കൊറ്റൻ So. basilisk.
തണ്ടി 1. So. equality of age or strength; ചെ
റുതണ്ടി of a small sort B. 2. a musical
instrument (T. തണ്ടു=വീണ) മധുരച്ചൊൽ
ഇണങ്കും നല്ല തണ്ടി RC, തണ്ടിവെല്ലും മൊ
ഴിയാൾ KR.
തണ്ടിക (S. ദണ്ടിക)=തണ്ടു 3.; തണ്ടികക്കുല a
present of plantains to a Rāja, So.
തണ്ടുകുറ്റി (2) an oar-pin, a thole-pin.
തണ്ടുകോണി stairs.
തണ്ടുതപ്പി (vu. തണ്ടുവെപ്പി) an impudent
empty fellow (= ചണ്ടി). ത’ക്കു കടിവിട്ടു PT.
the foot of a turtle. ത. എന്നുള്ള നാമം ലഭി
ക്കും PT. — തണ്ടുതപ്പിത്വം abstrN.
തണ്ടുപത്തി (2) the blade of an oar, പലനാക്കു.
തണ്ടുപല്ലു (4) stubble.
തണ്ടുവലി (2) rowing; hard work, taking pains.
തണ്ടെടുക്ക (3) to carry the palankin, chiefly
in marriage processions, etc. മാമുനിമാരെ
കൊണ്ടു ത’പ്പിച്ചു Bhr. tyrannized over the
Rishis.
തണ്ടെല്ലു (1) the backbone, spine, പിൻപുറത്തു
ത’ല്ലിന്റെ ചുവട്ടിൽ MM. (=മുതുകെല്ലു).
തണ്ടേറ്റം (3) a ceremony, when a chieftain
succeeds to the headship of the family.
തണ്ടേൽ see തണ്ടൽ.

തണ്ഡുലം taṇḍulam S. (തഡ് to beat)
Threshed out paddy-grain.

തണ്ണിയതു taṇṇiyaδu aM. (തൺ=തഴ് C. Te.
low) Bad, തണ്ണിയ ദിവസം unlucky; തണു്ണുതാ
യി വളരുക V1. to grow up without education.

[ 447 ]
തണ്ണിനീർ KR5. cold water.

തണ്ണീർ T.M.C. (vu. തണ്ണി, സണ്ണി) cold water,
drinking water, ത. കോരി Bhr.; ത’ൎക്കുദാഹി
ക്ക AR.; തലയിൽ ത. പകരുക (in തിരട്ടുകു
ളി). അവന്റെ അരിയും തണ്ണീരും എത്തീട്ടി
ല്ല his lifetime (=അരിനീളം). തണ്ണീർകുടി &
തണ്ണിൻ കുടി കൊടുക്ക to give water, also
refreshments, fruits, fried rice to travellers
in തണ്ണീർപ്പന്തൽ; ത. കുടിക്ക to take a light
meal. തണ്ണീരമൃതം a cake offered to Gods.
തണ്ണിയോണം വന്നു TP. came easily, by
himself (=ത. ആംവണ്ണം). ത’രും വിറകും
കയറ്റുക to serve, drudge, ഇളന്നീർ തണ്ണി
നാനാഴി a. med.
തണ്ണീരാകാരം B. (ആഹാരം) water (hon.)
തണ്ണീൎശരീരം No. vu. bloated condition of body.
VN. തൺപു aM. C. Tu. coldness.
തൺപുകഴ് ill-famed, ത. അരക്കർമണി RC.
തൺപെടുക to grow cold, lifeless; to faint,
decay ത’ടും അല്ലൽ വരുന്നു, കൂൎമ്മവും ചെ
ഞ്ചെമ്മേ ത’ട്ടുപോകുന്നു CG. by the weight
of a world’s sins, അല്ലായ്കിൽ തണ്പെടും CG.
if you disobey, you will rue it.
തൺപോരാന RC. a fainting war-elephant?
VN. തണ്മ 1. coldness; a cool, firm mind.
2. lowness, vileness. എന്നുമേ ഇങ്ങനേ ത.
വരായ്‌വതിന്നു CG. dishonour. ഇതു കാണ്കിലോ
അതു ത. കോലും CG. compared with this,
that becomes a trifle. ത. കളഞ്ഞു വിളങ്ങു
കെന്നിൽ CG. removing sin (=താഴ്ച).

തതം taδam S. (തൻ) Stretched, wide തതച്ചൊ
ല്ലാൾ RC. a fine speaker, or far famed. കുങ്കുമച്ചാ
റണിന്ത തതച്ചൊല്ലേ RC. Sīta!
തതി S. a line, row, mass, തുരഗതതി Mud.; ശ
രതതി തറെച്ചു KR.; വളൎന്നുള്ള ശ്വാസതതി
കൾ KR. of one dying.

തതഃ taδaḥ S. (തൽ) Thence; therefore.

തൽ tal 1. S. (tad) That, it. തത്തൽപ്രകാരശാ
സ്ത്രങ്ങൾ VetC. = അതതു. 2. M. (തൻ, in T.
തൎറ) his own; നാരിമാർ തത്തൽഭൎത്താക്കളോ
ടു Bhg.
തൽകരണം V2. the original deed (if not തല
[ക്ക—).

തൽക്കാലം 1. the time being then or now. ത’വും
സദൃശവും പുനർ ഉപ്പുപോലേ prov. oppor-
tunity. തല്ക്കാലബുദ്ധി presence of mind. ത
ല്ക്കാലോചിതകൎമ്മം ചെയ്തു KR. തല്ക്കാലദോ
ഷം incidental unavoidable evil. 2. at once.

തൽക്കുറി memorandum of the birth taken im-
mediately.
തല്ക്കുലം one’s own family, ത. വറട്ടി ധൎമ്മം ചെ
[യ്യരുതു prov.
തൽക്ഷണം instantly.

തത്ത tatta T. M. (C. lisping) Parrot, also:
തത്തമ്മ f.i. തത്തമ്മ വന്നു പറഞ്ഞു വിശേഷം
Anj. kinds: മലന്തത്ത, മുളന്തത്ത etc.
തത്താമ്പുൾ (loc.) a grasshopper, also:
തത്തുക്കിളി V1. So.
തത്തായം walking in a childish manner, പി
ച്ചയായ്വന്നു ത. ഒട്ടേ CG.
തത്തിത്തോന്നം imitation of musical sounds.

തത്തുക T. M. To trip, hop as a frog, to
skip along, to walk lightly V1. തത്തിനടക്ക
to gallop V2., No. to trot, trip തത്തിപുറപ്പെടും
VilvP.; തത്തിപറക്ക to flutter. — CV. തത്തിക്ക
B. തത്തുകല്ലു stepping stones V1.
തത്തരം T. M. (C. Te. തത്തറം & C. Te. Tu. ത
രതരം precipitation, agitation. — തത്രപ്പെട്ടു
പറക (opp. സാവധാനത്തിൽ). തത്രപ്പെട്ടാൽ
താടിയും മീശയും വരികയില്ല prov. തത്രം ക
ളക V1. to be at leisure. — VN. തത്രപ്പാടു
(So. സ —) — തത്രപ്പാട്ടുകാരൻ a huddler.

? തത്തിക tattiɤa No. (fr. സത്യക, Tdbh. സ
ത്തിക, permanent?) in: തത്തികക്കുട A dedicated
umbrella with Cocoanut-leaf-fringes depending
from the brim, used in festival processions. —
ത’ക്കാരൻ the leader of a party, who take ഇള
ന്നീർ to a temple; leader of a കരക്കെട്ടി Māpl.
marriage-procession (loc.)

(തൽ): തല്പരൻ S. Occupied with that. സത്യ
തല്പരത്വം Bhr. devotedness to truth. പുഷ്കര
ശരക്രീഡാതൽപരത്വേന Bhr. through lecher-
ousness. (cfr. താല്പൎയ്യം).

തത്ര S. there തത്രത്യദേവാലയം ഒക്കയും KR.
all the temples of the place. — തത്രതത്രൈവ
VetC. = അവിടവിടേ. — തത്രസ്ഥന്മാർ Brhmd.
the people there.

[ 448 ]
തത്രം see തത്തരം.

തത്വം S. 1. the being that, essential nature,
truth നമുക്കു തത്വമായിട്ട് ഒരു തെളിവുണ്ടാ
കും TR. മമ തത്വാനുഭൂതി വരും AR. he
will share my divine nature. തത്വതോ വൃ
ത്താന്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു Nal. truly. 2. reality
(Bhg. 24 or 26 or 40 etc.; in the Sānkhya
system 25, in KeiN 96. f. i. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രി
യം 5 കൎമ്മേന്ദ്രിയം 10 വിഷയം 4 മനോബു
ദ്ധി അഹങ്കാരചിത്തങ്ങൾ 1 ആത്മാവിനോ
ടുകൂട പഞ്ചവിംശതി ഉണ്ടാം). In Ved. D. 28.
In Vēdānta ത. is derived from tad + twam:
“that (God) art thou (individual)” see the
treatise തത്ത്വമസി. — തത്വജ്ഞൻ Bhar.
തത്വജ്ഞാനം philosophy as the result and
cause of moral purity, അഘമകലുമളവു ത.
ഉദിക്കും & മോഹാദികളെ തത്വബോധേന
കളയും AR. — തത്വജ്ഞാനോദയാനന്ദാനുഭൂ
തി KeiN. the joy experienced by philo-
sophical enlightenment. ആത്മതത്വാവബോ
ധം VilvP. — തത്വജ്ഞാനി a philosopher.
തത്വബോധകം the 1st part of KeiN.
തത്വവാൻ the true, ത. മറന്നീടും നിന്നുടെ അ
പരാധം KR.
തത്സമയം present time, duo time. ത. അറി
ഞ്ഞിട്ടില്ല MR. just then.
തഥാ S. thus, so, ത. ചെയ്തു VetC. — തഥാസ്തു
be it thus. (യഥാ — തഥാ, as — so).
തഥാഗതം so conditioned. തഥാവിധനല്ല AR. not
such a one. — തത്ഥ്യം truth; also health V1.
തദനു S. after that. ത. ചൊല്ലിനാൾ SitV. = ത
ദനന്തരം. — തദാ, തദാനീം then.
തദ്ദിനം S. that day; the annual ceremony
for the ancestors.
തദ്വൽ like that & തദ്വിധൻ such a one.

തന tana T. a M. (C. Tu. തനക) Measure ഇ
ത്തനനാളും (=ഇത്ര), അത്തനയിലേ നളൻ അ
ടുത്താൻ RC. (= then).
തനം 1. T. M. Te. C. = തന്മ nature f.i. വേ
ണ്ടാതനം 2. Tdbh. ധനം, also തനവാതി
riches V1.
തനതു (see തൻ) his own. ത. വക personal

property. ത. ജന്മമായി TR., ത. നാടു, ത.
ഭാഷ So.

തനത, തനിതു = സന്നതു A Sunnud.

തനയൻ tanayaǹ S. (extending the family)
A son. ജനകനോടു തുല്യം ത. ChVr. — തനയ
a daughter.

തനാസ്സ് Port, tenaz. Pincers, tweezers.

തനി tani T. M. aC. ( തൻ) By itself, alone കാ
ട്ടിൽ എങ്ങനേ തനിയേ പോകുന്നു, ജനനിയെ ത
നിയേ ആക്കി നീ ഗമിച്ചിതോ നാകം KR. തനി
പ്പാൽ B. Palg. pure milk (No. തനിച്ചപാൽ).
തനിയാക്കുക to separate, make helpless.
തനിച്ചു id.; തനിച്ചിരിക്ക to be alone. തനിച്ചു
ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു KR. unaccountably. — ത
നിച്ച വലി (mod.) a special train (railway).
തനിമ V2. loneliness, — തമ്പുരാൻപുത്രൻ തനി
യൻ PP. only begotten.
തനിക്കു to himself, to oneself; ആരും തനിക്കു
താനല്ല ദൈവതം Si Pu. പുത്രന്മാർ തനിക്കു
താൻ പെറ്റൊന്നും ഇല്ല Bhr. she had no
child of her own.
തനിക്കുതാൻപോന്നവൻ self-sufficient, ത. എന്ന
ഭാവം നിനക്കു മുഴുത്തു പാരം CC. In sing.
& plur. alike, ത’ന്ന നരവരന്മാൎക്കേ നിനച്ച
കാൎയ്യങ്ങൾ തനിക്കു സാധിപ്പു Mud. — Often
contracted തനിക്കാം പോന്ന ഞാൻ KR.
I with my independence — abstr. N. തനി
ക്കുതാൻപോരുമ or — പോരിക, self-suf-
ficiency, ത. കാട്ടുക, പറക V1. to talk big.

തനു tanu S. (തൻ) 1. (L. tenuis) Slender. f.
തമ്പി thin bodied, തനുമദ്ധ്യ Bhg. 2. the body,
തനുജൻ, തനൂജൻ a son. — രണേ തനുത്യാഗം
ചെ‌യ്‌വാൻ മടിപ്പവനല്ല KR. sacrificing or ex-
posing his person. — തനുവിനകൾഒഴിവതിനു
PT. pains.
തനുമൂലം എന്നു ൨ മൎമ്മം മുലക്കണ്ണിന്റെ കീഴേ
[MM.
തനൂരുഹം S. hair of the body.

I. തൻ taǹ S. To extend, തതം, തനയൻ. തനു
[etc.

II. തൻ 5. obl. case of താൻ, His own. f.i. ത
ന്തിരുവടി His Majesty. — തനതു his, mod. ത
ന്റേ, തന്നുടേ. — Loc. തങ്കൽ f.i. പത്തു ദിക്കും
തങ്കലാക്കി നില്പവൻ Anj. who has all the

[ 449 ]
world within himself. — തങ്കനം ഉൾക്കനം ഉ
ള്ളവൻ a respectable person. — തൻവക VyM.
his own. — അത്തൻപൈതൽ CG. that child of
hers.

തന്ത tanda T. M. C. Te. (തൻ II.) Father കു
ട്ടിയുടെ ത. MR. said by Īl̤avan, Taṭṭān, etc.
തായും തന്തയും parents, also of animals.
തന്തക്കൂറു inheritance of the father’s side.
തന്തവഴി father’s line.

തന്തല tandala (Tu. cudgel) in തന്തലക്കൊട്ടി
Crotolaria retusa GP 62. see തെന്തല; തന്തല
may be mere imitation of sound.
തന്തിനാതി & തെ — (C. Tu. തന്തനതാന) humm-
ing a tune. ത’നാതിനാന്നു പാട്ടുമങ്ങു പാടി
Kur̀awa song (തന്തിനാ എന്നു).

തന്തു tandu 1. S. (തൻ) String, thread തന്തു
കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പടം Bhg. കുലതന്തു Bhr. a son
that continues the line സപ്തതന്തുക്കൾ Brhmd.
തന്തുവായൻ a weaver (PT.); a spider. 2.Tdbh.
=സന്ധു, സന്ധി.

തന്ത്രം tantram S. (തൻ) 1. The warp; ground-
work, system. 2. ritual; ceremonies ത. കഴി
ക്ക vu.; ബ്രാഹ്മണൎക്കു മാത്രം മന്ത്രപൂൎവ്വം ശേഷം
ഒക്കയും തന്ത്രപൂൎവ്വം Anach. In Mal. തന്ത്രപ്രവൃ
ത്തി or symbolical acts without words (കൈ
ക്രിയ) is the only mode of worship permitted
to Sūdras മന്ത്രവും ഉച്ചരിയാതേ ത. കാട്ടീടേണം
(Bhr.) 3. a treatise on charms. മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ;
the charms are called ചെന്നായി ത., മുള്ളൻ
ത., വെരുകു ത. etc. Tantr. 4. art കാമതന്ത്ര
ജ്ഞൻ Nal.; stratagem, trick, ഈശ ത. ഈലോ
കമറികെടോ KR. God’s contrivance, കളിയും
ത’വും പറക V1. jesting with a purpose.
5. discipline, rule, esp. spiritual administration
of temples (opp. കാൎയ്യം 2.) 6. theory in
general. 7. a Brahmanical division ആറു ത.
ഉണ്ടു KU.
തന്ത്രക്കാരൻ 1. a performer of ceremonies.
2. an amusing speaker.
തന്ത്രജ്ഞൻ S. knowing an art, കാമത. Nal.
തന്ത്രസംഗ്രഹം (6) S. a work on mathematics
& astronomy, Gan.

തന്ത്രി S. 1. a string, wire വീണതൻ ത. വി
രൽകൊണ്ടു മെല്ലേ ഇളക്കിനാൻ Bhr. സപ്ത
തന്ത്രീയുതം Brhmd. a lute. 2. a Tantra
Shāstri; hereditary priest (a class of ശാന്തി);
temple administrator, mostly പൊതുവാൾ.
3. a cunning person V1.

തന്ദ്ര tanďra S. (L. tædeo) Weariness, lassitude;
also തന്ദ്രി f. i. തന്ദ്രിയെ കളയേണം മന്ത്രി എ
ന്നിരിക്കിലോ VCh.
തന്ദ്രാലു S. sluggish, sleepy.

(II. തൻ His), തന്നി (T. mother) N. pr. fem.
തന്നിറക്കാരൻ who has in every thing his own
taste, a person of pronounced inclinations.
തന്നില self-respect.
തന്നിഷ്ടം self-will, wilfulness; liberty ത’
ത്തിന്നു മരുന്നില്ല prov. —തന്നിഷ്ടക്കാരൻ
unrestrained. — ത’പ്പട്ടാളം No. the Engl.
Volunteer-Corps in Bengal 1857.
തന്നേ 1. alone, of one’s own accord, as തനി &
തന്നാലേ (തന്നാലേ വെള്ളത്തിൽ പോയി മ
രിച്ചു MR.). തന്നെന്നേ ചത്തുപോയി; തന്നേ
ഉണ്ടാകുന്നു V1. without being sown. തന്നേ
ക്കു തന്നേ V2. the law of talion; sufficient,
neither more nor less B. 2. just, very, even.
അവൻ കാണ്കത്തന്നേ കാണാതേ ഭാവിച്ചു
Mud. tho’ seeing. എത്ര തന്നേ ചോദിച്ചിട്ടും
how much soever. നിനക്കു തന്നേയും ഒടുക്കം
തോന്നീടും KR. എങ്കിൽ ഞാൻ താൻ തന്നേ
മന്നവൻ Mud. 3. yes (= അതേ). തന്നേത്ത
ന്നേ പറകV1. to speak always the same.
തന്നേപ്പോറ്റി feeding only himself.
VN. തന്മ sameness, manner മന്മഥവില്ലിന്നു ത.
നിൎമ്മിച്ചെഴും നിൎമ്മലമാം കുനിച്ചില്ലി Anj.
തന്മരം, തമ്മരം the stem of a tree. ത’ത്തിൽ
കായ്ച്ച ചക്ക prov. (see തായിമരം).
തന്മിടുമ No. fool-hardiness; presumption ത.
പറയല്ലേ = ആത്മപ്രശംസ.
തന്മിടുമക്കാരൻ a fool-hardy man; a boaster.

തന്നു p. t. of തരുക q. v.
തന്മാത്രം tanmātram 1. S. (തൽ) Only so
much. 2. M. by himself, alone.

[ 450 ]
തന്വി tanvi & തന്വംഗി S. (തനു) Slender
bodied, f. തന്വീമണികൾ Bhg.

തന്റേ taǹďē M. (തൻ) = തനതു His own;
also തന്റു, in തന്റടക്കം decency.
തന്റേടം (ഇടം) 1. self-competency & self-conse-
quence. ത. കാട്ടുക, നടിക്ക, പറക to be of
very independent manner. 2. common sense.
ത. മറന്നു MC. from passion. ബുദ്ധിക്കു ത.
വെക്കാത്തവൾ MR. still very young & easily
influenced (not of age).
തന്റേടക്കാരൻ person of independent mind;
[proud.

തപനൻ tabanaǹ S. (തപ് warming) The
sun. ത. മകളാകിയ തപതി Bhr.
തപം Tdbh. = തപസ്സ് q. v. കൊടിയ ത. ചെയ്തു
VilvP.; തപമിയലും ഋഷിമാർ PT. — with Acc.
രുദ്രാണിയെത്തപം ചെയ്തു Si Pu.
തപസ്സു S. 1. heat; self-mortification (=കാമ
ത്യാഗം Bhg.) കാട്ടിൽ തപസ്സിരിക്ക TR. to
retire for austerities. തപസ്സുകൾ വനം തോ
റും ചെയ്തു Bhr. If performed to influence
a certain Deity, with Acc. ശങ്കരന്തന്നേ ത.
തുടങ്ങി UR. or ദേവനേ കുറിച്ചു ത. ചെയ്തു
UR. 2. the treasure of merits gained by
tapas. എന്റെ തപസ്സും മഹിമയും പോയി
പ്പോം KU., നല്ല ത. ഞാൻ നേടിയത് ഒക്ക
യും Bhg.
തപസ്വി an ascetic, ധന്യന്മാർ തപസ്വികൾ
Nal. — vu. തപസി & തവശി Pay. — fem.
തപസ്വിനി S., Genov.; തപസ്സിപ്പെണു്ണു Pay.
denV. തപിക്ക S. 1. v. n. to burn, തപിച്ച
ഭൂമി വൎഷം ഏറ്റു തണുത്തു Bhg.; to grieve സൂ
ൎയ്യകിരണങ്ങളാൽ KR.; അവർ തപിച്ചു ദീന
രായി fatigued. — impers. മക്കളില്ലാതേ ത
പിക്കും എനിക്കു VetC. 2. to perform tapas
അടവിപുക്കു തപിക്ക Mud. 3. v. a. ശത്രു
ക്കളെ തപിക്കും KR.
CV. തപിപ്പിക്ക to heat, burn, grieve, ശത്രുക്ക
ളെ ത’ക്കും PT. (opp. ഹിതന്മാൎക്കു ശീതളൻ).
അരിനിരകളെ ത’ക്കും വീരൻ KR. ഇത്തരം
ത’ച്ചാൽ ചത്തുപോം KR. ആത്മാവിനെ ത.
Bhg.
തപോധനൻ rich in mortification, ascetic.

Bhg. — തപോനിധി = തപസ്സു 2. — തപോ
നിഷ്ഠ അനുഷ്ഠിക്ക Si Pu. etc.

തപോബലം power acquired by tapas (ത.
പാതി ഇങ്ങായ്‌വരും Bhg.). — മമ തപോവീൎയ്യ
ങ്ങൾ കാട്ടുവാൻ Bhg.
തപോവനം Mud. a jungle-retreat for practis-
ing austerities.
തപ്തം (part.) heated; mortified തപ്തമായ തപ
സ്സു വൃഥാഫലം Bhr.

തപ്പാൽ tappâl (H. ടപ്പാൽ) 1. The post = അ
ഞ്ചൽ, also തഫാൽ വഴിയായി MR. — കമ്പി
ത്തപ്പാൽ the telegraph. ത. ക്കാരൻ postman, ത.
ചാവടി post-office. 2. a stage ഒരു ത. വഴിദൂരം
jud.; see ടപ്പാൽ.

തപ്പിട്ട tappiṭṭa (T. C. tappaṭṭa) A tabret,
[cymbal; also:
I. തപ്പു, f. i. തപ്പും ചേൎമങ്ങലവും KU., തപ്പു
കൾ തിമിലകൾ KR.; തപ്പടിക്ക, കൊട്ടു
ക V1. — തപ്പഭ്യാസം = താവടി — തപ്പുകാ
രൻ a taborer; beating a cymbal.

II. തപ്പു tappu̥ 5. 1. Blunder (in T. & So. also
തപ്പിതം). തപ്പില്ലതിന്നു Bhg. തപ്പില്ലേതും ആ
ജ്യേതിഷം ഇപ്പോൾ SG. unexceptionable (=
തെറ്റു). കണക്കിൽ തപ്പുണ്ടു TR. ആ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ ഏറിയ തപ്പും പിഴയും ഉണ്ടു prov. is full
of errors & mistakes. missing, തപ്പു കെട്ടു
ക to fill up interstices, to close the ranks.
ത. ഇല്ല Bhg. unfailingly, തപ്പും പിഴയും old
taxes (നാട്ടിൽ ത. പി. കല്പിക്ക KU.). ഏറക്കുറയ
പണം തപ്പും പിഴയായും എടുപ്പിക്കുന്നു TR. to
extort under those heads. — തപ്പുസാക്ഷി VyM.
perjury.
തപ്പുക 1. to escape, തപ്പിപ്പിഴെക്ക KR. to
escape with life. തപ്പാതേ ചോദിക്കും with-
out fail. ചൊല്ലിയ കാലം തപ്പീട്ടുള്ളൊരു ഭയം
കൊണ്ടു KR. To miss. എന്നോടു തപ്പിപ്പോയി
I did it inadvertently. 2. to grope, feel
about കരംകൊണ്ടു തപ്പിപ്പിടിച്ചു, ത. ക്കണ്ടു
Bhr. a blind man. തപ്പി നിന്നീടുമ്പോൾ
അപ്പങ്ങൾ കാണായി, തോൾ തപ്പിട്ടു കാണാ
ഞ്ഞു CG.; കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തപ്പേ
ണം prov.; കിണററിൽ തപ്പിയപ്പോൾ കണ്ടു
കിട്ടി MR.; നീളവേ തപ്പും നേരം RC. (at

[ 451 ]
night). തപ്പി നോക്കുക to search, examine
minutely.

VN. തപ്പൽ 1. mistake, ത. കൂടാതേ ചൊല്ക
V1. unhesitatingly. 2. groping.
CV. തപ്പിക്ക to allow to escape; to make to grope.

തപ്ര tapra (Te. T. തപ്പറ) A lie, V1.

തമകൻ tamaγaǹ S. (തമ്) Choking; one of
the 5 last breaths പ്രാണൻ തളൎന്നു തമകാദിക
ളായി ചമഞ്ഞാൽ Anj.

തമം tamam 1. S. Superlative, as ശുദ്ധതമം
the purest. 2. Tdbh. = തമസ്സു.
തമപ്പാൽപ്പച്ച B. Lycopodium phlegmaria.

തമയൻ tamayaǹ T. aM. (തം) Elder brother,
ത’നെ നന്നായി കാത്തു KR.

I. തമർ tamar T. M. 1. Hole made by a gimlet
V1., അവന്റെ കാൎയ്യത്തിന്ന് ഒരു ത. ഇല്ല there
is no knowing him. 2. a borer, gimlet, gen. —
തമരാണി a drill; a screw. — തമരക്കം, തമസ്സം
(?) V1. an auger. — തമരിടുക to bore.

II. തമർ T. aM. (തം) One’s own people; an
owner; തമർകൂറു B. ownership.

തമരത്ത tamaratta T. M. Averrhoa caram-
[bola.

തമരം = സമരം q. v. ത. വന്നു പോക To be
destroyed.

തമല tamala (C. തപല) Brazen saucepan (loc.)

തമൽ tamal A bird (loc.)

തമള = തവള f. i. തമളകൾ ശബ്ദിച്ചാൽ മഴ
ഉണ്ടാം TrP.

തമസ്സു tamassu̥ S. (തമ്) 1. Darkness. നിശി
തമസി VetC. a hell. 2. the 3rd quality, de-
lusion നിദ്രയും ആലസ്യവും തന്ദ്രിയും പ്രമാദ
വും ഭീതിയും അജ്ഞാനവും ഖിന്നവും വിഷാദവും
താമസഗുണം VCh. = തമോഗുണം.

തമാൻ P. tanbān T. M. C. Tu. Long trowsers.

തമാലം tamālam S. Xanthochymus pictorius
താലവും ത’വും Nal.
തമാശ Ar. tamāshā Show, spectacle, fun.
[—ക്കാരൻ a wag.

തമിസ്രം tamisram S. (തമസ്സു) Darkness.

തമിഴ് tamil̤ (Tdbh., ദ്രമിളം), The Tamil̤ lan-
guage considered generally as the language of
Malabar. പാണ്ടിത്ത., ചെന്ത. correct, high
Tamil̤, കരിന്ത. the Malayāḷam dialect. ആ

ൎയ്യത്ത. the alphabet of Māpill̤as (which sounds
ana, ānam, etc.). മാനുഷർ ഭൂമിത്തമിൾ പത്തും
പഠിച്ചു Anj. തമിഴൻ, — ച്ചി a Tamil̤an.

തമിഴാമ (& തഴുതാമ) Boerhavia diffusa (പുന
ൎന്നവ S.)
തമിഴ്കുത്തു a commentary of the Amarasimham.
തമിഴ്ക്കൂറു, തമിഴ്പടി any work written in Tamil̤
തമിഴ്പാദം B. a class of Sūdras.

തമുക്കം tamukkam T. M. 1. A place, where
elephants fight. 2. offering brought to the
Church in consequence of a vow (Nasr.); ത. മൂ
ടുക, ഇടുക V1. to bring it under a cloth cover.

തമുക്കു tamukku̥ T. M. C. Te. Drum of the
publisher of Government orders. ത. അടിക്ക
to announce.

തമോഗുണം tamōguṇam S. = തമസ്സു 2.
തമോനുദം Bhg. dispersing the darkness.

തമ്പം tambam Tdbh., സ്തംഭം. Standing im-
moveable.
denV. തമ്പിക്ക = സ്തംഭിക്ക.

തമ്പൻ = തമ്പാൻ? താരകൻതമ്പനെ രക്ഷി
[ക്കവേണം Sk.

തമ്പന്നം tambannam Tdbh. സ — Done with.
ത. ആക്കുക to kill. ഇവനെ ത’ക്കേണം മൂക്കു
മ്മുമ്പേ, കംസനെ ത’ക്കിനാൻ വമ്പുകൊണ്ടേ CG.

തമ്പലം tambalam (Tdbh., താംബൂലം) Chewed
betel.

തമ്പാക്കു Port. tambac, Pinchbeck, ത. പി
[ടിക്കട്ടാരം TR.

തമ്പാൻ tambāǹ (തം, obl. case താം, whence
II. തമർ, തമയൻ) Younger brother, C. തമ്മ;
younger child, as of Nambūris; prince, pl. ത
മ്പാക്കന്മാർ, f. തമ്പാട്ടി, തമ്പായി; തമ്പാനവ
ൎകൾ, കൊച്ചിത്തമ്പാൻ (of Kōlattiri) ഒരു തമ്പാ
ട്ടിക്കു കല്യാണം വേണം TR. — In Kaḍtittuwa-
nāḍu̥ nephews or nieces of Rājas & Vāl̤un-
nōrs.
തമ്പാനം (loc.) love; തമ്പനിക്ക V1. to love.
തമ്പി T. M. 1. younger brother, രാമൻ തമ്പി
ക്കു നല്കി KR. വെന്നി തഴെക്കും തമ്പിയനോടു
RC. with the victorious Lakshmaṇa. —
younger relations ഇന്നവനും തമ്പിമാരും
കൊണ്ടാർ (doc). തിരുമുമ്പിന്നും തമ്പിമാരും

[ 452 ]
കൂടി doc. TR. 2. a younger prince as in
Travancore. തമ്പി അങ്ങു മരിച്ചിതു CC.

തമ്പു H. tambū, Tent. ത. അടിക്ക to pitch it.
തമ്പുവാടെക്കു കൊടുക്ക tent-allowance.

തമ്പുരാൻ tamburāǹ (തം, പിരാൻ) T. M. Lord
1. God (Christ. & Muhamm.). ഉടയത. or merely
ത. നല്ലതു തരട്ടേ V2. good night (Nasr.). പടെ
ച്ചത’ന്റെ പക്കലായി Mpl. died. 2. king സിം
ഹത്തമ്പുരാൻ PT.; ശൂദ്രതമ്പുരാക്കന്മാർ MR. (says
a goldsmith); title of Nāyars when inferiors
speak of or to them; esp. of Brahmans.
pl. തമ്പുരാക്കൾ, തമ്പ്രാക്കൾ 1. the males in a
Royal family, as at Cal. 2. title of a
high-priest at Āl̤uvānčēri
f. തമ്പുരാട്ടി queen, lady. അമ്മത. V2. the
Queen of Cochin. കോവിലകത്തമ്മ കോ
വിൽതമ്പ്രാട്ടി TR.

തമ്പുർ tambur (C. Te. — രി, T. — രു, B. തം
ബുരു) A five stringed guitar. ത. മീട്ടുക.
തമ്പേർ B. a drum (Port. tambor).

തമ്മന്തം tammandam Tdbh., സംബന്ധം, സ
മ്മന്തം.

തമ്മപ്പൻ tammappaǹ (തം) Own father, or
ധൎമ്മ? തമ്മപ്പാ Voc. Pay.
തമ്മപ്പഴുത്ത കദളിക്കായി TP. etc. fruits
ripened on the tree.

തമ്മാൻ tammāǹ The large sail of native
vessels, ത’ന്റെ കുട്ടി the rope that fastens it
to the stern of the vessel.

തമ്മിട്ടം tammiṭṭam (C. Te. തമ്മട്ടം, C. dammaṭe)
A large drum, tambourine, ത’വും നക്രമദ്ദളവും
Bhr.

തമ്മിൽ tammil T. M. (തം) Among themselves,
each other, നോം തമ്മിൽ അന്യോന്യവിശ്വാ
സം വൎദ്ധിക്ക, ഞാങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശണ്ഠ, തമ്മിൽ
മേൽ തക്കുകയും ചെയ്തു TR. തമ്മിൽ അതു നല്ല
തു V1. of the two that one. ബന്ധുക്കളോട് ഒ
ത്തുവസിക്കയും ശത്രംവിൻ ഭൃത്യനായി വസിക്ക
യും തമ്മിലുള്ളന്തരം ഓൎക്കുന്നില്ല KR. the differ-
ence between those two modes of life; also ത
മ്മലിൽ ഇണങ്ങി TP. — തമ്മിൽ തല്ലു B. a fight.
— distr. തമ്മിൽ തമ്മിൽ = No. vu. തമ്മാമെൽ. —

The other cases of the plur. of താം only

in po. സത്തുക്കൾ തമ്മോടു with the virtuous.
നിശാചരർ തമ്മേ കൊന്നു, അമ്പുകൾ തമ്മാൽ
thro’ the arrows KR.

തയി Tdbh. of സസ്യം, see under തൈ.

തയിർ tayir Tdbh., ദധി? T. M. Curds. തയിർ
കടഞ്ഞീടുന്ന നേരം CG. — gen. തൈർ Bhg.
തൈർ പുളിച്ചുള്ളു, തൈർ കൂട്ടൂലും GP.; തൈരിൻ
നീർ GP. whey. തൈൎക്കലം a churn.
തയിരമ്മൻ N. pr. m. ത. തീയൻ TP.

തയ്ക tayγa തഞ്ഞുപോക q. v. To be bruised, as
by a fall. — തയ്ക്ക, തച്ചു see തക്കുക to beat. —

തയ്യൽ see തൈയൽ.

തയ്യാർ P. & Ar. tayyār. Ready സാമ്മാൻ ഒക്ക
യും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടു, തെയ്യാറായിരിക്ക TR.
പക്കം ത’റാക്കി TP.

I. തരം taram S. (തരിക്ക) Passing over. — the
Comparative, മന്ദതരം worse etc. see II. തരം 2.

II. തരം taram 5. (also Beng. തര, ഥര row;
Tdbh., സ്തരം?) 1. Row, sort, rank അവരവരെ
ത. പോലേ each according to his standing.
അവന്റെ തരവും പടിയും V1. ഒരു ത. ലോ
കർ a class. ചെറുത. ചരക്കു വില്ക്ക to hawk.
മേൽതരം better sort, തരന്തരം = ഓരോതരം.
മേൽഎങ്ങും ചിലത. പുറപ്പെടുക a. med. certain
eruptions. 2. kind, manner ഇത്തരം കാട്ടീടു
കിൽ അത്തരം തന്നേ വരും Bhr. like for like.
ഇത്ത. ഓരോത. ചിന്തിച്ചു Mud. ഇത്തരങ്ങൾ
പറയുന്ന മദ്ധ്യേ Bhr. ഇ’ൾക്കു ഞാനാളല്ല Mud.
I cannot stand such treatment. ഇരുത. പറക
യില്ല KR. അവയവങ്ങളെ ഒരു തരമേ ആക്കി
കൊൾ്‌വു Gan. reduce fractions to the same de-
nomination, ഏതൊരു തരത്തിലും Bhr. anyhow.
മതി പതറും തരം വേഗമുള്ള RC. (= വണ്ണം). [In
Mud. often = ആയ: രുചിരതരകുസുമപുരം
even with ആയ: ഘോരതരമായ പ്രതിജ്ഞ or
merely pleonastic = ഘോരപ്രതിജ്ഞ]. 3. original
quality. മനസ്സിലേ ത. V1. zeal, inclination. പ
ക്കീർ സുല്ത്താനായാലും ത. അറിയിക്കും prov.
his manners will betray him. അവന്റെ വി
ചാരവും തരവും ഇവൎക്ക് ഒക്കാതേ Ti. character.
— good quality, bravery. ത.എഴ RC. Properly.
നിന്റെ മോഹം ത. അല്ല SiPu. improper, ത.

[ 453 ]
പോലേ ഉള്ളതു of the right sort. 4. equality.
തരമായ വയസ്യരോടു CC. with those of his
age. അരമതിയോടു തരമായ അമ്പു RC. like a
half-moon. 5. time, opportunity രണ്ടുമൂന്നു ത.
കല്പിച്ചു TR.; പലതരം often. എത്രത. ചതിചെ
യ്തു Bhr. — കക്കാൻ ത. നോക്കി PT.; തരം ഒത്ത
തു കണ്ടു ശെഹിതാകേണം Mpl. song, season-
ableness, favorable aspect. തരം അല്ല = കോ
ളല്ല. അവനു ദാസ്യം നിരന്തരം ചെയ്‌വാൻ ത.
KR. it will follow, that you must serve him.
6. handle അമ്പിൻതരം (ഉറുമ്മി തരത്തിന്നിള
ക്കിവെച്ചു TP. = പിടിയിൽ ഏറ്റുവാൻ ആണി)
or തരന്തു q. v.

Hence: തരക്കത്തി (6) കൊണ്ടു കൊത്തി jud. = ഏ
[റ്റുക്കത്തി.
തരക്കാരൻ in ഒരു തരക്കാരൻ one of mid-
dling rank.
തരക്കേടു (3) derangement, defeat, വിശേഷം പ
റയുന്നതിലേക്ക ഒരു ത’ടും കണ്ടില്ല MR. no
disease to speak of; (5) unseasonableness,
misfortune നമുക്കു ത’ടായ്തീരും Arb. it will
be our destruction.
തരഗതി classification, rank.
തരംകാട്ടുക (3) to show ability.
തരം കെടുക (3) ത’ട്ടു പോം its nature will be
lost. അവൻ ഇത്ര ത’ന്നു CC. what a spoiled
child. ഭൂമിജാതങ്ങൾ ശോഷിച്ചു ത’ട്ടു PT.
withered, despaired.
തരം ചെയ്ക (3. 5) to endeavour മാനം അകലു
വാൻ എത്ര ത’യ്തു Bhr.
തരം ചേരുക (1. 5) to suit, fit ത’ൎന്ന കാഞ്ചി
[യും Nal.
തരത്തിലാക (3.5) to be suitable, advantageous.
ത’ക്കുക to make comfortable, etc.
തരന്തരം different, ത’മായി എടുക്ക to take ac-
cording to the circumstances. ത’മുള്ള ദുകൂല
ങ്ങൾ, വീടുകൾ ത. ചമെക്ക KR.
തരന്തിരിവു classification. — ത’രിക്ക to assort.
തരന്തിരിയാത്തവൻ a person without dis-
cernment.
തരന്തു B. = തരം 6. handle (of a wonderful arrow
it is said സൂൎയ്യാനലന്മാർ അതിന്നു തരന്തൂവൽ
AR.)

തരം നോക്കുക to examine different kinds; (5)
to look for an opportunity.

തരപ്പടി B. sample; likeness.
തരമാക (2) to be like ഇടിക്കു ത. അലറി RC.;
(5) to be favorable. അടിപ്പാൻ ത’കുമോ will
you be prepared to strike? തരമായി എന്ന
അനുവദിച്ചു approved of it as well done; (3)
തരമാം അന്നേരം ChVr. things will right.
തരം പറക to censure, abuse, scoff.
തരം പോന്നവൻ (4) one of the same rank.
തരമ്മാററം mingling different sorts.
തരം വരുത്തുക (3) to restore, reform.
തരവഴി self-conceit. ത. കാട്ടുക to scorn.
തരം വെക്ക to assort (see തരാതരം ).

തരകു taraγu̥ 1. (T. തരവു, fr. തരുക?) Order.
൨ കൈട്ടി കൂട്ടി ത. വാങ്ങി TP. common letter
or document ofa Rāja. തരകു വന്നവർ ചെല്ലാ
ഞ്ഞാൽ TR. summons. നിലത്തിന്നു കോവിലക
ത്തുനിന്നു കിട്ടിയ തരകു MR. lease. അരുളിച്ചെ
യ്കയാൽ എഴുതിയ തരകു (doc. of കുഴിക്കാണം).
2. (Te. C. തറഗു wastage, fr. തർ= തഴ്) per-
centage, brokerage, customary deduction, paid
mediation. ത. പറക to speak in one’s defence
or recommendation. ത. യാപന tax on shop-
keepers levied by Rājas. ത. വാണിഭം agency,
commission, as practised by യാവാരി KU. ഓ
ണത്തരകിന്നു പോക TP.
തരകൻ a broker; title of merchants; a caste
of Sūdras, warehouse-keepers at Palghat
(hon. തരകനാർ & — വ —); weavers at
Chettuwa. — കോയഹസ്സൻ തരകനാർ Ti.
a Māpḷa merchant who invited Hyder Ali
to Malabar. കൃഷി ചെയ്യുന്ന തരവന്മാർ വ
യനാട്ടിൽ കുടിവാങ്ങി TR.

തരക്കുക tarakkuγa (C. തരക്കു = തരി un-
smooth) 1.To deprive rice of its husk, നെല്ലു
തരക്കി എടുക്ക, പച്ച നെല്ലു തരക്കി കുത്തി; തര
ക്കലരി = ഉണങ്ങലരി. 2. to cut off the leaves
from a cocoanut-branch ഓലക്കണ്ണി തരക്കി എ
ടുത്തു.
തരങ്ങുക So. to husk. മുള്ളു വടിയിൽനിന്നു ത.
No. to clear a stick of thorns.

[ 454 ]
തരങ്ങഴി B. grits. (comp. I. തരി 1.)

തരക്ഷു tarakšu S. Hyæna ത. ചൎമ്മം മന്ത്രം
ജപിക്കാം ഇരുന്നഹോ VCh.; തരക്ഷുക്കൾ DM.

തരംഗം taraṅġam S. Wave (തരം I.)
തരംഗിണി a river.
തരണം S. the crossing over നദീത. കഴിച്ചു,
അംബുധി ത’ത്തിലുള്ള യത്നം KR. സംസാ
രാൎണ്ണവേ നിന്നു ത. ചെയ്‌വാൻ Bhg. —
തരണൻ the highest Tantri in South Mal. ത
രണ നല്ലൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടു. KM.
തരണി pushing through; a boat നദിയിൽ ത.
കടപ്പാൻ Bhr.; the sun ത. ബിംബം കറുത്തു
Bhr. (ത. തനയൻ AR. Sugrīva).

തരണിക്ക taraṇikka V1. (Tdbh., ധരണം?
or തരണം?) To rehearse a play, to learn &
teach it കളി ഇണക്കുക V1.

തരപണ്യം tarabaṇyam S. (തരണം) Freight,
fare (ആതരം).

തരസ്സു tarassu̥ S. (തരണം) Speed, energy. —
തരസാ speedily. (po.).

തരളം taraḷam S. (തരംഗം) 1. Tremulous. തരള
ദളം a waving leaf. തരളലോചന KR., തരളാ
ക്ഷി a woman with lively sparkling eyes.
— shaking മതി അതിവേദനയോടെ തരളീകൃതയാ
യി VCh. 2. Tdbh. = സരളം clear സത്താ
യി ചിത്തായിത്തരളപരബ്രഹ്മത്തോട് ഒന്നിച്ച്
അദ്വൈതമായിത്തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങിനൊരുള്ളം
KeiN 2.

തരാതരം tarāδaram C. T. So. (തരം II.) Dis-
tinction of rank, place & circumstances. ത.
നോക്കിപ്പറക discreetly, tactfully.

I. തരി tari M. C. (see തരക്കു, തരു) 1. Grit,
granule, sand ഒരു ത. മണൽ a grain of sand.
ത. യുള്ള മണ്ണല്ല fine clay. വറുത്തു പൊടിച്ചു
തരി പോക്കി ചൂൎണ്ണമാക്കി Bhr. coarser bits,
unbroken lumps. വെള്ളി ത. ഇട്ട കുട TP.
2. bit തരി പോലും ഇല്ല, ത. മാംസവും ഇല്ല PT.
(of a bone) — bubble in water, as from a sink-
ing stone. 3. rough, uncultivated (= തരിശു).
നടത്തേണം തരിക്കിടക്കുന്ന രാജ്യം KR. to culti-
vate waste grounds. 4. astounding = തരിപ്പു.

Hence: തരി എടുക്ക (1) to geld MC. (C. തരുടു
scrotum).

തരിതണം B. ringworm = തഴുതണം.
തരിത്തട്ടു a roughly ornamented plate, ത’ട്ടിൽ
താളിയുമായി TP.
തരിപ്പണം rice fried & pounded = മലർപ്പൊടി
f. i. ത. തൃപ്തിയെ വരുത്തും GP. (esp. for
Mantrawādam).
തരിപ്പലിശ a hollow shield enclosing pebbles,
which is rattled chiefly in പലിശത്തട്ടുകളി.
തരിപ്പിടിക്ക B. to granulate.
തരിപ്പെടുക (4) to be astonished, കണ്ടാൽ ത’
ന്നൊരു തുടകൾ Bhr.
തരിമ്പു (2) a little bit.
തരിയില്ലാക്കുപ്പി (2) glass withont bubbles; an
old tax on crystal glass KU.
തരിവള a hollow bracelet with tinkling metal-
beads enclosed. ത. യിട്ടു DN., കടകം ത. Nal.
part of king’s dress. ത. നല്ല പുടവകൾ Mud.
king’s gifts.

II. തരി S. (= തരണി) A ship, boat.
I. തരിക്ക To cross over. നദി തരിച്ചു പോ
കേണം KR. — തരിതും = തരിപ്പാൻ AR.

II. തരിക്ക tarikka Tdbh., ധരിക്ക 1. To be be-
numbed. തരിച്ചിതു കൈത്തലം Bhr. from a
stroke. വാതം മികെച്ചു തലനോകിൽ നാവു
തരിക്കും a. med.; പല്ലു പാരം തരിച്ചു Nid.; അ
ക്ഷികൾ പൊട്ടിത്തരിച്ച അന്ധന്മാരായി Bhr.
2. to be astounded, horripilation ശരീരം തരി
ക്കും V1.; കാൽ ത. Nid. = പാദഹൎഷം; അതിൽ
തരിച്ചു പോയി quite taken up with it.
CV. തരിപ്പിക്ക to benumb.
VN. തരിപ്പു numbness, deadness. കപിവീര
നുടെ കൈത്തരിപ്പു കളവാൻ RS. to bend
his pride. (what are തരിപ്പപ്പലിശകൾ ധരി
ക്കാം ചിലൎക്ക് എല്ലാം VCh. durable shields,
or shields with tiger-skins, emblem of
royalty?).
തരിപ്പപ്പുല്ലു (in Wayanāḍu) a very high grass;
— ക്കുണ്ട; (Tdbh. of ദൎഭ?).
തരിപ്പൻ = ചൊറിമീൻ.
തരിവാതം (2) torpescence.

[ 455 ]
തരിശു tarišụ T. M. (= തരി 3.) Lying waste
or fallow ത. നിലം, ത. പറമ്പു, ത. ഭൂമി etc.
തരിശായി കിടക്കുന്ന നിലം, പറമ്പു ത. നീക്കി
തൈ വെച്ചുണ്ടാക്കി MR. നിലത്തെ തരിശിട്ടു വെ
ച്ചു VyM.

I. തരു taru, in തരുതരേ (തരക്കു, തരി) Rough,
coarse.
തരു V1. gills of fish = പൂ & കുറുമ്പൽ.
തരുപിരുങ്ങു V1. nonsense.
തരുമൂക്കു the opening of the nose into the
mouth, ചോറോ വെള്ളമോ ത’ക്കിൽ പോ
യാൽ വല്ലവർ ദുഷിക്കുന്നുണ്ടു (superstition).

II. തരു S. (ദ്രു, ദാരു) Tree. തരുക്കൂട്ടങ്ങൾ പൊ
ട്ടി അലറി AR.

തരുക taruγa, തരിക T. M. (C. Tu. to bring)
1. To give. Imp. താ — Neg. തരാതേ & താരാ
തേ CG.; different from കൊടുക്ക (thou gavest
me, he gave me, I give you etc., see കൊടുക്ക).
ഞാൻ തമ്പുരാന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല എനക്കല്ലേ ത
മ്പുരാൻ തരുവാനുള്ളു TP.; നായർ തന്നിട്ടു വേണ
മല്ലോ എന്റെ കടക്കാൎക്കു ഞാൻ കൊടുപ്പാൻ TR.;
പണം ഇവിടേ തരിക എങ്കിലും അങ്ങോട്ടു കൊ
ടുത്തയപ്പാൻ എങ്കിലും TR. — With Dat. or Loc.
of the person കുമ്പഞ്ഞിയിൽ നികിതി തരും TR.;
രാമൻ ഭൂമിയെ എങ്കൽ നിക്ഷേപമായി തന്നു KR.
2. aux V. അമ്മ വെച്ചു തരും cook for you. ഉപ
ദേശിച്ചുത. Bhg.; പറഞ്ഞു തരുവൻ Mud.; സത്യം
ചെയ്തു തരാം (for your satisfaction). ആതിയേ
പൈമാശിയാക്കി തന്നാൽ TR. if you will kind-
ly order a second survey. കീൎത്തി ഉണ്ടാക്കി ത
ന്നതു KumK. made thee famous.
Hence: തന്നങ്ങൾ ചാകും തിന്നങ്ങൾ ചാകും (prov.
of Muckawa’s) both those who lend & borrow
must alike die.
തന്നൂടുക (വിടു) to send an order or message.
പശുവെ തന്നു വിടാന്തക്കവണ്ണം അരുളിച്ചെ
യ്തു KU. to be given over to me.
തന്നേക്ക (വെക്ക) to give over, deliver, secure
for one.
CV. തരുവിക്ക to cause to give, നമുക്കു തരിയി
ക്കേണം TR., എനിക്കു മടക്കി തരീക്ക MR.,
രണ്ടാചാരം തരീച്ചേക്കാം KU.

തരുണം taruṇam S. Young, fresh, tender ത
രുണൻ ഒരു നരതിലകൻ Nal. — fem. കിളി
ത്തരുണി Mud. = കിളിപ്പൈതൽ. തരുണിമാർ
young women (= മങ്ക). തരുണിമണികള്ളൻ
RS. Rāvaṇa.

തൎക്കം tarkam S. 1. Surmise, reasoning. 2. refu-
tation; dispute, altercation. ത. എടുത്തിടുക to
set aside as disputed. ത. പറക to object,
question. നേരായിട്ടുള്ള കാൎയ്യത്തിനെ നാം ത.
പറകയില്ല TR.; ത. തീൎക്ക to settle the dispute.
3. (mod.) plea, അന്യായക്കാരുടെ ത. ഉപേക്ഷി
ച്ചുകളയേണ്ടതു MR.
Hence: തൎക്കക്കാരൻ a sophist; contentious.
തൎക്കഉത്തരങ്ങൾ long disputes, പരിന്ത്രിസ്സും നാ
മുമായിട്ടു ത. വേണ്ടിവരും TR.
തൎക്കവാദം dispute V1., ചില ത. അടുത്തുകൂടും
[ChVr.
തൎക്കശാസ്ത്രം, — വിദ്യ logic, dialectics.
തൎക്കസ്ഥിതി disputed ground, പറമ്പു ത’യിൽ
നില്ക്കുന്നു MR.
den V. തൎക്കിക്ക 1. to argue. 2. to dispute ത’ച്ചു
വന്നിരിക്കുന്ന ഭൂമി, തൎക്കിച്ച ദ്രവ്യം VyM.;
അതിർകൊണ്ടു പരിന്ത്രിയസ്സുമായി ത’ച്ചു TR.
quarrelled. 3. to deny അവകാശം ഉള്ളത്
ആരും ത’ക്കുന്നില്ല (jud.). — to speak impu-
dently. തൎക്കിച്ചു നോക്കി looked fiercely at
me.

തൎജ്ജമ Ar. tarǰama [Targum, Dragoman].
Translation, എഴുത്തിന്റെ തരിജമ MR.; also
തരിശമ vu.

തൎജ്ജിക്ക tarǰikka S. To threaten ശിക്ഷകളാൽ
അവരെ തൎജ്ജിച്ചു TR.; ദുൎജ്ജനങ്ങളും അവനെ
ത’ക്കും PT. blame.
തൎജ്ജിതൻ Bhg. blamed, abused. (part.)

തൎണ്ണം tarṇam S. (തരുണം). & — കം A calf.
തൎണ്ണകപാലൻ Sah. a calf-herd.

തൎപ്പണം tarpaṇam (G. terpō) S. 1. Satiety,
satisfaction = തൃപ്തി. 2. libation to gratify
the manes of ancestors, ത. ചെയ്ക, തൎപ്പിക്ക =
ഊക്ക; with Acc. പിതൃദേവാദികളെ ത’ച്ചു Bhg.

തൎപ്പരൻ tarparaǹ T. തൎറപരൻ, (S. തല്പരൻ)
as if from തൻ; The self-existent തരവേണം
ഇതുസമയേ തൎപ്പരാനന്തസഖേ നിഷ്കളാനന്ത
ശിവ സച്ചിദാനന്ദ ഗുരുവേ SidD. (= Siva).

[ 456 ]
തൎമ്മപട്ടണം Tarma = ധൎമ്മ — also തൎമ്മടത്തു
ദീവു N. pr., the river-island near Tellicherry
TR.

തൎഷം taršam S. Thirst (= തൃഷ്ണ).

തൎഹി tarhi S. Then (യദി — ത. — if so, then).

തറ tar̀a T. M. (C. തരവു, fr. C. Te. തറു to sink
in) 1. Foundation (പല്ലിനു തറ ഇട്ടു the tooth
is forming); the stone-rows of a house, the
site of a house. 2. a mound, elevated ground;
an altar, as പൂത്തറ, കൽത്തറ, മൺതറ V1.;
ആറാട്ടുതറ; for a marriage ചെത്തിയടിച്ചു പുര
ത്തിൽ എങ്ങും നൽത്തറയിട്ടു മെഴുകിയല്ലോ Anj.;
a mound raised at the bottom of a tree, നികും
ഭില ആല്ത്തറമേലേറി AR., അരയാ(ൽ)ത്തറ etc.
ആൽത്തറമുകളേറി കാറ്റും ഏറ്റിരിക്കും SiPu.
3. ground (in T. = ധര) നിന്നെ അടൽത്തറ
മേൽ വീഴ്ത്തി RC. (= കളം). കളിക്കുന്ന തറ stage;
a small district, parish (now ദേശം), ഞാൻ ത
റതറകൾക്ക ഒക്കയും ആളെ അയച്ചു TR. Similar
to തെരു, a village, quarter; chiefly നായർതറ,
but also ആണ്ടി —, കമ്മാള —, വേട്ടുവത്തറ
Palg.; country-places, Mofussil, Cann. 4. nail-
ing, rivetting (= തറെപ്പു) ത. പിടിക്ക to rivet.
see തറി 4.
Hence: തറക്കാർ(3) Cann. those living in the
[country, Mofussilites.
തറകെട്ടുക (1. 2) to raise a mound, to surround
a mound with stones, lay a foundation.
തറക്കെട്ടു = 1. the stone-foundation of a house.
തറയുക to be fixed, പച്ചവൃക്ഷത്തിൽ ആണി ത
റയും കണക്കനേ KeiN. (compar. to at-
tentive hearing).
തറവാടു (പാടു) 1. a house, chiefly of noblemen
(൩൨തറവാട്ടുനായർ under Porḷātiri), ances-
tral residence of land-owners നായായി പി
റക്കിലും തറവാട്ടിൽ പിറക്കേണം prov. 2.
family.
തറവാട്ടുകാരൻ, (& തറവാടി B.) a house-
holder, great proprietor; a Sūdra of
the 6 uppermost classes (കുറുപ്പു etc.);
member of the family, jud.; (mod.) edu-
cated & well to do people in any caste,
മാനമൎയ്യാദക്കാരൻ.
തറവാടുപുലൎത്തി (loc.) = നടുതലക്കോപ്പുകൾ.

തറവാട്ടുമുതൽ unalienable family-property.

തറി tar̀i T. M. aC. (തറു, തറ 4) 1. Stake, hedge-
stake, post. 2. a weaver’s loom, ചാലിയൻ ത.
or നെയ്ത്തുത. MR. (taxed). 3. a stick. തറി
ക്കൊമ്പു a small branch. കുറേച്ചം തറിയും മുറി
യുമേ അറിഞ്ഞുകൂടും No. he only knows bits &
ends. മുറിയും തറിയും തന്നിട്ടുള്ളു he has done
me. 4. No. a pin, in കൊടയും തറിയും മല
രും = a rivet (see തറ 4); ആണിയുടെ കൊട
യും തറിയും head & body of a nail. 5. cutting.
Hence: തറികുത്തുക to drive down stakes. തറി
കുത്തികൊടുക്ക Palg., B. to give one a piece of
land to enjoy, by driving down one stake.
തറിച്ചക്ക (5) a young jackfruit cut up for കറി.
തറിയിടുക 1. to put hedge-stakes; (2) to
prepare the loom for weaving.
തറിനാക്കു a weaver’s loom-post.
തറിപ്പലക the reed of the loom.

തറിക്ക T. M. C. (Tu. ദരി) To cut down, cut
up, cleave കൊടിയും വള്ളിയും കുലയും വാഴയും
തറിച്ചുപോരിക TR. (rebels). ഇക്കൊല്ലം ൪൫൦
കണ്ടി പറമ്പു കോട്ടയകത്തു തറിച്ചുപോയിട്ടും
പെരുവഴി നിരത്തുമ്പോൾ തറിച്ചു പോയിട്ടും
TR. plantations destroyed. വെണ്മഴുവാൽ മൂവേ
ഴുവട്ടം തറിച്ചു നീ കേവലം, കണ്ഠം നേരേ തറി
ച്ചു കളഞ്ഞു, ഉടൽ ശാസ്ത്രംകൊണ്ടു ത. CG.

തറുക tar̀uγa T. M. Te. (C. തൎഗു = തഴു) to sink,
sink in. —1. To trickle down as water not poured
right out B. 2. വാൽ തറ്റിരിക്ക MC. to put
the tail between the legs, പേടിച്ചു വാലുംതറ്റി
മണ്ടിയേൻ SiPu. 3. to be tucked in before &
behind (= താറു), തറ്റുടുക്ക to put on clothes by
tucking in as Nambūris, native women, etc.
കുഞ്ഞനും തറ്റിങ്ങുടുക്കുന്നു TP. (for swimming).
തറുതല T. So. No. low, trifling, fool-hardy,
mischievousness. ത. പറക to speak indirect-
ly, evasively.
തറുതലക്കാരൻ a mischievous & fool-hardy
[man.
തറുപ്പു V1. a brush.

തറുവാങ്കം a. med. = സൎവ്വാംഗം.

തറെക്ക tar̀ekka M. (തറ 4, തറയുക) 1. To
drive in, മൂന്നമ്പു മുഖത്തു മന്നവൻ തറെത്താൻ
RC.; ഇരിമ്പാണി കൊണ്ടു നെഞ്ചിടേ ത. VCh.;

[ 457 ]
also വാണിയനെ ചക്കോടു കൂട്ടിത്തറെച്ചൂടുന്നു
TP. with an arrow. — to stick on a procla-
mation; to nail, hammer, fasten. 2. v. n. to
enter, to be fixed നിങ്കാലിലല്ല മുള്ളു തറെക്കുന്നു
CG.; നെറ്റിത്തടത്തിടേ തറയ്ത്ത പോതു RC.; ജ്വാ
ലാമാലകൾ കണ്ണിൽ ത. KumK.; തൂനഖം തന്നി
ലേ സൂചി തറെക്കുമ്പോൾ CG.; കണ്ണു ത. the
eyes to sink = നട്ടുപോക — met. ഉള്ളിൽ തറെ
ച്ചിളകാതേ കിടക്കുന്ന ശല്യം Mud.; കണ്മുന കാ
മിച്ചു ചെന്നു ത. CG; നെഞ്ചിൽ തറെക്കുന്ന ഹാ
സഭാവങ്ങൾ Nal. 3. vu. = തറിക്ക, വള്ളിയും
വാഴയും ത. TR. in war.

CV. തറപ്പിക്ക (act. of 2.) to drive in അമ്പു
ള്ളിൽ ത’ച്ചു — അല്ലൽ പൊഴിപ്പിച്ചു CG.; മൂന്നു
ശരം നെഞ്ചിൽ ത’ച്ചു KR.

തല tala T. M. C. Te. (Tu. തരെ) 1. Head. ത.
കുലുക്ക to shake it. തല ചാച്ചിരുന്നു തല പൊ
ന്തിച്ചു was brought low, emerges now. ത. അ
റുക്ക, മുറിക്ക, വെട്ടുക to cut it off. തിരുവെഴുത്തു
വാങ്ങി തലയിൽ വെച്ചു TP. mark of reverence —
met. a person മൂന്നു തല കഴിവോളം = മൂന്നു ആൾ
3 generations. തലതികഞ്ഞു നിരൂപിക്ക KU. to
come in full number. ൧൬ വയസ്സു തല തിക
ഞ്ഞാൽ TP. the sum; also sense മുലയുള്ള പെണ്ണി
ന്നു തലയില്ല TP. കാ(ൽ)ക്കൂത്തും, — ത്തലും തലക്കൂ
ത്തും, — ത്തലും No. vu. = കാ(ൽ)ക്കലും തലെക്കലും.
2. what is headlike. എഴുത്തിന്റെ ത. V1. head-
ing, title. തോണിയുടെ ത. തെറ്റി of a boat.
ഇരുതല കീറിയ ചെവി MC. of a hare’s ear. തോ
ക്കിൻ ത. മാറി തച്ചു TR. the butt-end. തെങ്ങിൻ
ത. കണ്ടു കൊതിച്ചു TP. head of trees, esp. palms.
ചേലത്തലയും മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു CG. the point,
corner of a cloth. — prominent, main. 3. point,
direction, quarter; വടക്കും തലക്കാർ of the N.
district. തെക്കേത്തലെക്കൽ എതൃത്ത യദുക്കൾ
Bhr.; ആ തലെക്കൽ in that part. നെടുങ്ങനാട്ടു
കിഴുത്തലേ ജമാബന്തി TR.; കണ്ണിന്റെ പിന്ത
ലെക്കൽ പുരുകത്തിന്റെ അറുതിക്കൽ MM.; രണ്ടു
തലയും കത്തിച്ചു നടുപിടിക്ക prov. both ends.
ഇരുതല മൂൎച്ചയുള്ളതു edge. — the name of a
wound by stabbing, കോലോ തലയോ (question
in huntg.). 4. a point of time, as the influence

of a star, the rule of an asterism (= 13 4/9 days)
തിരുവാതിര ഞാറ്റു തല; moment ചാകും തലെ
ക്ക് എത്തിയവർ (huntg.); time before this;
beginning, priority.

Hence: തലക്കം (2) the top of a tree, തലപ്പു.
തലക്കരണം (4) the original deed = തല്ക്കരണം.
തലക്കല്പന see തലവിധി V1.
തലക്കാച്ചൽ a heated head, madness V2.
തലകാട്ടിക്കൊടുക്ക to come forward, intercede.
തലകീഴായി headlong, topsy-turvy.
തലക്കുട്ടി (4) the firstborn, also തലപ്പിള്ള.
തലക്കുത്തു headache, പെരുന്ത’ത്തിന്നു നന്നു
a. med. (so തലഘനം etc.)
തലക്കെട്ടു 1. a turban (തലെക്ക ഏതും കെട്ടാതേ
TR. as Nāyars.) തലയി(ൽ) ക്കെട്ടിന്നു കൈ
കൂട്ടുക TP. to salute. 2. heading, preface;
first house of a row.
തലകൊടുക്ക to undertake.
തലക്കോരിക & തലക്കരു V1. a helmet.
തലച്ചന്മാർ, (തലയ —) a class of Nāyars; a great
baron തലച്ചണ്ണനായർ KU. — (V1. has തല
ച്ചൻ firstborn).
തലച്ചാൽ (4) ploughing the 1st time.
തലച്ചാൎത്തു No. a piece of metal added to tools
when worked down; heading, superscription.
തലച്ചിലവന്മാർ KU. a class of Nāyars, fr. തല
ച്ചിലയോവൻ, — ലോൻ N. pr. of a hunters’
Deity.
തലച്ചുമടു a burden carried on the head = തല
പ്പേറു.
തലച്ചുറ്റു an amulet worn round the head; (തല
ചുറ്റു & — റ്റൽ giddiness).
തലച്ചെന്നവർ, — ന്നോർ chieftain, governor
KU., V1. — collector of revenue (Trav.)
തലച്ചേരി TR., തലശ്ശേരി Tellicherry, occupied
by the English in 1708.
തലച്ചോറു brain, ത. വറണ്ടതിന്നു a. med.
തലത്തട്ടു, തലയിൽ തട്ടു, തലേത്തട്ടി Palg. = ത
ട്ടൻ, cholera.
തലതരിപ്പു numbness in the head; envy, covet-
[ing, anger B.
തലതാഴ്ച bending the head, modesty; ത’ഴ്ത്തുക
to bow the head. ഭക്ത്യാ ത’ഴ്ത്തി തൊഴുക
VetC.; ത’ഴ്ത്തിനിന്നു Sk. ashamed.

[ 458 ]
തലതിരിക to be giddy — തലതിരിച്ചൽ gid-
diness. — തലതിരിവു B. discrimination.

തലതൊടുക to swear touching the head of one’s
child; to baptize; to be sponsor, തലതൊട്ട
മ്മ, — പ്പൻ V1. sponsors.
തലനാടു B. the top part of sugarcane used
for planting; (or തലവാടു).
തലനാർ the hair of the head. ത. കൊഴിയുക,
പൊരിയുക hair falls out. ത. ക്കൊടി TP.
one long hair.
തലനാൾ, also തലേ — & തലാം —, (4) the pre-
[vious day.
തലനീളം B. portico.
തലനീളി Ipomœa filicaulis, Rh. (= വേരില്ലാ
[ത്താളി).
തലനോവു headache; തലകനക്കുക a. med., so
ത. പൊളിയുക.
തലപ്പണം poll-tax; 360 fanam paid for killing
[a low caste KU.
തലപ്പന്തി the chief seat. — തലപ്പന്തു a play-ball.
തലപ്പാട്ടം B. head-money, (തലപ്പണം).
തലപ്പാവു turban, (old — പ്പാകു V1. T. C. Te.
pāgā).
തലപ്പു (2) the top of a tree, തലക്കം. — തലപ്പൻ
a class of Nāyars KU. (തലയ —?)
തലപ്പുറ്റു, തലപ്പുഴ scurf on the head V2.
തലപ്പെടുക 1. to attack, അവനോടു ത’വാൻ,
അവനെത്ത’ംവണ്ണം വിരെന്തു RC.; എമ്മിൽ
ത’ട്ടാൽ RC. if he oppose us. 2. to undertake,
to proceed boldly. ഞാൻ ആവോളം ചെന്നു
ത’ടേണ്ട CG. 3. to get the head under,
to be ruined, to die ത’ട്ടു പോക. 4. to
adore ഭവൽ പാദം തന്നിൽ ചെമ്മേ ത’ട്ടേൻ
ഞാൻ CG.
തലമണ്ട the skull, തലയോടു.
തലമറെക്ക to wear head-covering, പരദേശത്തു
ഹീനജാതികൾ ത’ച്ചിട്ടു ചെല്ലുന്നു Anach.
തലമല table-land.
തലമുടി = തലനാർ with അഴിക്ക to dishevel; ക
ളക, വടിക്ക, ചിരെക്ക to shave etc. തലമുടി
ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിഴെപ്പതു AR. to illtreat women.
തലമുട്ടു (= അറ്റം) കണ്ടില്ല TP. I have not seen
him at all (emph. denial).
തലമുറ (1) generation, of 35 years VyM. (4)
a former custom.

തലമുറിയൻ 1. deserving of decapitation =
ശിരഛ്ശേദ്യൻ; ത’ന്മാരെ പോയിക്കൊൾ്‌വിൻ
TR. 2. stripped bare, circumcised. B.
(No. abuse).

തലയണ, തലെക്കണ pillow, vu. തലക്കാണി,
തലങ്ങാണി.
തലയപ്പൻ V1. & — പ്പോൻ a class of Nāyars.
(see തലപ്പൻ, തലച്ചൻ); also തലാപ്പാർ a
title, f. i. മേലേ തലപ്പാൎക്കു ൧ഠഠ നായർ KU.
തലയാടുക nervous shaking of the head (also
തലയായ്ക V1.) — തലയാട്ടം palsy. — തലയാ
ട്ടുക v. a. to shake the head.
തലയാന a leading elephant, (opp. കുഴിയാന
[prov.)
തലയാളി V1. a title of headmen in several
castes. — തലയായ്മ headship.
തലയിട്ടവൻ depressed, അധോമുഖൻ.
തലയിൽക്കെട്ടു see തലക്കെട്ടു; so തലയിലെഴുത്തു
or — ൽവിധി = തലയെഴുത്തു fate as in-
scribed upon the sutures of the skull, also
തലയോട്ടിലേ എഴുത്തു.
തലയീറ്റു the first child, the first calf.
തലയോടു, (So. തലയോട്ടി) the skull, (see തല
യിൽ എഴുത്തു).
തലവൻ a superior, chief person, മുതലാൾ.
തലവരവു a low fraction = 1/21 തിമിരിമ or =
1/20,863,180,800 CS.
തലവരി = തലപ്പണം W.
തലവാചകം (2) preface.
തലവാടു (പാടു) point, top കുന്തത്തിന്റെ ത.
etc. V1. also തലാടു, f. i. നാവിൻ തലാടു മു
റിക്ക vu. (see തലനാടു).
തലവാരി a large comb. V1.
തലവിധി = തലയെഴുത്തു fate, നിന്റെ തലവി
തിചോകം ഇതു TP.
തലവില the first sale-price of grain after
[harvest.
തലവേദന = തലനോവു.
തലായികെട്ടുക No. to round off the top of a
[mudwall.
തലെക്കുയരം B. & തലേ —, a pillow, തലെക്കണ.
തലേക്കാലം, — ക്കൊല്ലം the previous year.
തലേദിവസം the previous day. പോയതിന്റെ
ത., കലശല്ക്കു ത. MR., also തലേനാൾ, ത
ലേന്നു.

തലം talam S. 1. A flat (= തടം, തളം); palm or

[ 459 ]
sole (with കൈ, കാൽ). ഭൂതലം earth ഉൎവ്വീത
ലേ Bhg.; so ധരണി —, അവനി —, അടവി —
Mud 7. etc. 2. base, bottom; under. തലാതലം
Bhg. a certain hell. 3. Tdbh., സ്ഥലം f. i. ത
ലപുരാണം.

തലതാനി a Marmam ഉള്ളങ്കൈനടുവേ MM.

തലാടു = തലവാടു.

തലിനം talinam S. Thin, little (തലം?).

തലുവം taluvam or ചലുവം B. Women’s neck-
ornament.

തലോടുക talōḍuγa 1. To stroke, pat ചെമ്പൊ
ല്ക്കരംകൊണ്ടു തുമ്പിക്കരത്തെ തലോടി സംഭാ
വിച്ചു CG. Indra, his elephant. പുറത്തുത’ടി
പറഞ്ഞു AR. 2. to rub gently, smear സന്നി
ക്കുമേൽ ത’ടാൻ MR.; വിയൎപ്പുകൾ പതുത്ത കൈ
ക്കൊണ്ടു മെല്ലേ ത’ടികളഞ്ഞാൻ CG. wiped off.
3. B. to feel.

തല്പം talpam S. A bed, പുഷ്പതല്പം AR.; തല്പമാം
അനന്തൻമേൽ VCh. Višṇu upon the serpent. —
ഗുരുതല്പഗൻ AR. getting up upon his Guru’s
bed.

തല്പരൻ see തൽ & തൎപ്പരൻ.

തല്ലം tallam S. A. tank. ‍തല്ലജം Lotus, chief, ചി
ല്ലിതല്ലജങ്ങൽ VCh.

തല്ലു tallu̥ (T. = പുണൎച്ച) A blow, stroke, beat-
ing. ത. കൊളളുവാൻ ചെണ്ട prov.; നിങ്ങൾക്കു
൨ തല്ലടിക്കും TR.; തമ്മിൽ തല്ലും അടിയും കൂടി
vu.; ത. തുടങ്ങിനാൻ, ത. തുടമേൽ കൊണ്ടു Bhr.;
also തൽകൊണ്ടു കേണു CG. — fig. ചില്ലികൾ
കൊണ്ടുള്ള തല്ലുകൾകൊണ്ടു Bhg.
തല്ലുകൊള്ളി always deserving punishment. —
തല്ലുകൊള്ളിത്തരം B. ill-disposition.

തല്ലുക (= തക്കുക) To strike, beat; 1. v. n.
തേങ്ങാ തല്ലുന്നതു prov. 2. v. a. പാറമേൽ ത
ല്ലുവാൻ to knock against. തല്ലക്കഴിച്ചു കൂട്ടി
CG. killed. ആയുധം കല്ലിൽവെച്ചു തല്ലിയാൽ
വളയുമോ Nal.; ആരും അരെക്കു കീഴ്ത്തല്ലുമാ
റില്ല Bhr. (a fencing rule); വാൽ തല്ലിഭൂതലേ
CG.; കൈകളും തല്ലിച്ചിരിച്ചു നിന്നാർ CG. scoff-
ing children.
CV. തല്ലിക്ക to cause to beat, തങ്ങളിൽ തല്ലിപ്പൂ
എന്നേ ആവു CG. punish them through
each other.

തല്ലുപ്പിടുത്തം boxing & wrestling.

I. തവ tava l. = തക 1. Raw flesh. 2. Tdbh.; സ
ഭ in തവവട്ടം = സഭവട്ടം MR.

II. തവ S. (ത്വം) Thine. തവ ഹൃദി AR. to thee.
അതേ തവ വേണ്ടതുള്ളു Anj.; തവ കാട്ടി തരേ
ണം VetC. show me!

തവം tavam Tdbh. = തപം Austerities, അരു
ന്തവമുള്ളോൻ RC.
തവചി = തപസ്വി. m. തവശിയാവേൻ Pay.
(f. തവശിപ്പെണ്ണു, ഒരു പെൺ തവശിയാൾ
Pay.)

തവക്ക tavakka (C. Tu. തബക്ക a tray, salver),
ത. വെച്ചു (loc.) Plan of a house, and തവുക്ക
a compass, = ചവുക്ക.

തവണ tavaṇa T. M. (തവ്വു) 1. A fixed time
or term. ഓണത്തിന്നും വിഷുവിന്നും ഈ ത. ര
ണ്ടിന്നും അരിയും വസ്ത്രവും കൊടുക്ക vu.; രണ്ടു
ത. MC. twice. 2. an installment (ഗഡു) നെ
ല്ലും പണവും ൩ തവുണയായിട്ട് എഴുന്നെള്ളി
യേടത്തു ബോധിപ്പിച്ചു TR. 3. So. charge
for a given time ദ്രവ്യം വെച്ചു സൂക്ഷിപ്പാനായി
ട്ടു തവിണ വെച്ച ആളെ ആക്കി VyM.
തവണക്കാരൻ B. one who pays by installment;
a guard (3).
തവണക്കച്ചീട്ടു an agreement to pay by install-
ment (— ക്കൈ —).
തവണമുടക്കം failure to pay at the stipulated
[time B.

തവര see തകര.

തവരുക = തകരുക.

തവൎക്ക = തുവൎക്ക, തോൎക്ക (ഇവ തവൎത്തിട്ടു
നെയി വെന്തു a. med.)

തവല tavala T. (C. Te. തപലൈ) A small
cooking vessel of brass, also തകല.

തവള tavaḷa T. M. C. Frog, chiefly in the grass.
Kinds: സവികം & നിൎവ്വികം Tantr. (with a
valuable മണി in the head). ചൊറിത്ത a toad;
പച്ചത്ത. a small kind supposed to occasion the
death of cattle, that swallow them. മരത്ത. a tree
frog. (മണൽ —, പനി — V1.) — ത. പിടിച്ചു ഗ
ണപതിക്കു വെച്ചു prov. — ത. മുടിൽ (No. — മി
ട്ടിൽ) a tadpole.

[ 460 ]
തവിടു taviḍu̥ 5. Bran തവിട്ടിന്റെ ഗുണം prov.
Kinds: അരിത്ത. & ഉമിത്ത.

തവിടുപൊടി = മലർപൊടി.
തവിട്ട B. a small brown snake = തവിട്ടുമണ്ഡ
[ലി?
തവിട്ടുകാടി = ഉറക്കാടി 1., q. v.
തവിട്ടുകിളി 1. = ത. കൊച്ച a bird. 2. a certain
locust.
തവിട്ടുണ്ട, തവിട്ടുപിട്ടു a friable bran-ball.
തവിട്ടുനിറം greyish brown.
തവിട്ടു പ്രാവു a turtle-dove.

തവിരുക taviruγa T. aM. To be put aside V1.
തവിൎക്ക V1. to exclude, omit (= ഒക്കഴി).
തവിഴുക V1. to creep along, as തവിഴാമ (vu.
തമി —) the spreading hogweed.

തവ്വി tavvi T. M. (Tdbh. ദൎവ്വി) A large ladle,
an iron spoon for measuring oil.

തവ്വു tavvu, & തബ്‌ബു (= തകുവു, തക്കം; C. ത
വെ side; again) = തവണ. In M. a fixed time,
term 1. No. in തവ്വുതോറും (doc.) i. e. ഓണം &
വിഷു, the time for paying the കുടിപണം to
the Janmi. 2. (മിഥുനം to കന്നി excepted) the
time for paying the monthly installments of
Govt. taxes, കുത്തുക etc.; ഇത്ര തവ്വായി തന്നുകൊ
ള്ളാം So. = ഗഡു. 3. (Cal. to Palg.) f. i. കൃഷി
ക്കു, തൈ വെക്കാൻ നല്ല തവ്വു (vu. തൌ) the
proper time for; so പോകുവാൻ തവ്വുണ്ടു V1. =
തരം, also തവ്വുണ്ടെങ്കിലേ എടുക്കാവു Palg. un-
noticed; തവ്വടക്കിപറക B. to speak to the
purpose, to silence. 4. right, good തവ്വിതെ
ന്നോൎത്തു VilvP.

തസ്കരൻ taskaraǹ S. Thief.
denV. തസ്കരിക്ക to steal, rob. സമസ്തം ഏകൻ
ത. ച്ചു PT.

തസ്തിക Ar. taṣdīq Verfication; list of
establishments, എഴുത്തുപണിക്കാരുടെ തസ്ഥി
ക (doc.), തസ്തികച്ചെലവു പത്തിന്നൊന്നു, കട്ടെ
മനെ ത. TR.

തസ്സിവി, തെസ്സിവി Ar.tasbīḥ, The rosary
of Muhammedans, (vu. തസ്ബി).

തസ്യ tasya S. (തൽ) Pers. Pron. m. Gen. Sing.
(സഃ) His; തസ്യഃ f. (സാ) her (po.)

തസ്യാദികൾ Tdbh.; സസ്യാദികൾ MR.

തഹശിൽ Ar. taḥṣīl, Collection. രണ്ടായിരം
പണം ത. നടപ്പു, പയ്യർമല ത. ചെയ്തു TR.;
collector’s office നാട്ടു തഹശിലായി നിശ്ചയി
ച്ചു TR.

തഹശ്ശിൽദാർ P. a native collector of revenue,
pl. ത’ർകൾ, — രന്മാർ MR. (In Trav. over
a മണ്ടപത്തിൻ വാതിൽ, in Mal. over a താ
ലൂക്ക).

I. തള taḷa T. M. (C. ദളെ, C. Tu. തളു to hinder)
1. Fetters തളയിലിട്ടു V1.; പാറാവിലാക്കി തള
യിട്ടു TR.; അറയും തളയും KU. old customs
about prisoners. തളപിരിഞ്ഞ വാനരന്മാർ RC.
unfettered. 2. a foot-rope for climbing palm-
trees (തളപ്പു). 3. a foot-ring, വെള്ളി കാൽ
ത്തള MR., other rings as of the neck തളയും വ
ളയും കുലുക്കി Nal. തളയും വളയും No. arm- &
ankle-bangles. — of elephants നടതള, ചങ്ങല
ത്തള V1. (a tie to fasten 2 buffaloes togetherB.).
തളയൻ a kind of fish.
തളെക്ക to fetter, shackle, ശൃംഖലകൊണ്ടു ത’
ച്ചമന്നോർ Bhr.; അവരെ താൻ ചങ്ങല കൊ
ണ്ടു ത’ച്ചു CG. — met. കണ്മുന കൊണ്ടു ത’
ച്ചു CG.
VN. തളെപ്പു 1. fettering. 2. climbing-hoop
(തള 2.), കുരൾ എത്തുമ്മുമ്പേ ത. അറ്റു prov.

II. തളതള (Onomat.) പതെക്ക = തിളതിള, പതു
പത.

I. തളം taḷam 1. S. തടം, തലം. A flat pave-
ment, low plain ക്വചിൽ ത. കെട്ടി ഇളകാതേ
ജലം KR.; വെള്ളം നില്ക്കന്നത. VyM.; കത്തളം &
തളക്കല്ലു; കൊട്ടത്തളം. 2. a scaffold, loft V1., a
hall മന്നവൻ തന്റെ തളത്തിൽ കരേറിനാൻ
RC. palace. The verandah surrounding a court-
yard within the walls of a native house, കി
ഴക്കിന —, വടക്കിന —, തെക്കിന —, പടി
ഞ്ഞാറ്റത്തളം. പുറന്തളം or മുന്തളം the outer
eastern verandah, place of reception. പുറത്തളം
തന്നിൽനിന്നു വന്നു SG. തളം ഇട്ടിരിക്ക of mo-
saic.

II. തളം aM. Tdbh. = ദളം 1. A leaf. 2. an army
അത്തളത്തിതു കൂറിനൻ മന്നവൻ RC.
തളക്കാതൻ with large flat ears.

[ 461 ]
തളത്തുക No. vu. = തളൎത്തുക.

തളരുക taḷaruγa T. M. aC. (C. Te. തല്ലട) 1. To
relax, slack, to be allayed, as കോപം Bhr.;
എഴുന്ത ധൂളി തളൎന്ന നേരം RC. subsided. അ
വളെ ശകലിത്താൽത്താനെ തളരും എന്മുറ RC.
revenge only can moderate my lamentation. —
വെള്ളം, ചോറു ത. V1. to cool. — ചാപം തള
ൎന്നുലഞ്ഞു, തേർ തളൎന്നു മയങ്ങി, പല്ലുകൾ നോവു
ത. CG. to abate. 2. to grow faint, weary
നടന്നു മെയി തളൎന്നു TP. tired; but മൈതിലി
മെയി തളൎന്താൾ RC. = fainted away, swooned.
So കാൽ, കൈ, നാവു ത. to lose the use of
limbs. — the mind to be marred by grief ഖേ
ദിച്ചു ചിത്തം തളൎന്നു Brhmd.; വിളങ്ങും മാനസം
തളൎന്നതെന്തെടോ KR.
തളർ tottering; rice made into a cake V1.
തളൎവ്വാതം B. palsy.
VN. തളൎച്ച 1. slackness. 2. weariness, faint-
ness, നമ്മുടെ ത. കൾ മിക്കതും തീൎന്നു KR.
3. swoon = മോഹാലസ്യം.
a. v. തളൎക്ക To moderate, abate. പാരം തി
കന്നുള്ള പാൽ അമ്മ തളൎത്തു CG. put to cool.
ഭുഭാരം തന്നേ തളൎപ്പതിന്നായി CG.
mod. തളൎത്തുക id. വാരണമദം ത’വാൻ ആ
വോരില്ല, പേടിയും ഒട്ടു തളൎത്തി CG. allayed.
മോഹം തളൎത്തിനാൻ വചനങ്ങൾകൊണ്ടു
Bhr.; കാമക്കൊടുന്തീ ത. ചോരിവാത്തേനി
നാൽ CC. to diminish its intensity, vu. തള
ത്തി കെട്ടുക = അഴച്ചു.

തളവാടം taḷavāḍam B. (T. തളവാളം & തള
പാടം) Tools of artizans (fr. തളം army? In
T. = കോപ്പു); V1. has തളവാരം preparation,
getting ready.

തളി taḷi T. M. (aC. തളെ an inn, S. സ്ഥലി)
1. Temple. തളിയിൽ ദേവൻ, ത. ഭഗവാൻ the
God of a capital or dynasty. തളിയും സങ്കേത
വും രക്ഷിക്ക KU. (duty of kings). 2. a holy
building (asylum V1.), assembly hall, as for the
representatives of the Brahman aristocracy,
നാലു കഴകത്തിന്നു നാലു ത. തീൎത്തു KU. (മേത്തളി,
കീഴ്ത്തളി, നിടിയ ത., ചിങ്ങപുരത്തു ത. near
Koḍungalūr). 3. C. Tu. M. sprinkling water
അടിയു തളിയും, (തളിക്ക).

തളിപ്പറമ്പു N. pr. the chief temple of Kōlanāḍu.
S. ലക്ഷ്മീപുരം.

തളിയാതിരി 1. Brahman president; each of
the 4 കഴകം deputed one unmarried Taḷi-
yāδiri, who ruled for 3 years KU. 2. a
Brahman deputy in a king’s council.

തളിക taḷiγa T. M. C. (തളം) Plate to measure
out boiled rice in temples, metal plate or dish
turned up at the rim, ത. യിൽ ഉണ്ടാലും prov.;
വെളളിത്ത. പൊടി തുടച്ചു TP.; മണിമയമായ
ത. യിൽ ഉണു്ണും KR.

തളിക്ക taḷikka M. Tu. C. (T. തെളിക്ക) To
sprinkle പാദം കഴുകിച്ച നീർ കോരി ഭാൎയ്യമാരേ
തളിച്ചാൻ Mud.; ജലത്തിനാൽ ത. Bhr.; മരു
ന്നു തളിച്ചു പുണ്ണിൽ ഇടുക MM.; പനിനീർ ക
ട്ടില്ക്കൽ തളിച്ചു CG. to cleanse by sprinkling;
തളിച്ചു കളി holy bathing. തളിച്ച തൂക്കയും കു
ളിക്ക എന്നതും KR. 2. to sprinkle water with
cowdung, as before a Royal procession മുന്നിൽ
ത്തളി, (തളി 3.). 3. to sprinkle milk to re-
move pollution after a case of death, as തിരു
വന്തളി.
CV. മാൎഗ്ഗം അടിച്ചു തളിപ്പിക്കയും വേണം AR.
getting the roads cleansed for a feast.

തളിർ taḷir T. M. Te. aC. (S. തളുനം = തരുണം?).
A bud, new leaf, shoot ഇളതായീടും ത. Bhr.;
പുത്തൻ ത’രായ്മെത്തുന്ന ചോരിവാ CG. — അക
തളിർ, കാൽത്തളിർ etc. met. for what is tender,
attractive.
തളിൎക്കുല B. a compound pedicle.
v. n. തളിൎക്ക To bud, sprout, get fresh leaves
നന്നായി മുളെച്ചു തളിൎത്തിതു പേരാൽ Bhr.
VN. തളിൎപ്പു & (So.) തളിൎമ്മ. budding.
തളിരം B. a thick plank, a timber, also:
തളുതം a log, railway-sleeper, So. & Palg.

തളെക്ക 1. see under തള. 2. = തിളെക്ക as എ
ണ്ണ നിറെച്ചു തീയും ഇട്ടു തളപ്പിച്ചു VilvP. boiled.

തള്ള taḷḷa T. M. (Te. തല്ലി) 1. Mother പെറ്റ ത
ള്ള MR. (Mpl.); a dam രണ്ടു ത. കണ്ടാൽ (huntg.);
തള്ളയും പിള്ളയും; തള്ളപ്പക്ഷി etc. 2. the
handle of a hoe, axe ത. കുഴയിൽ ഏറ്റുക.
3. the first term in the rule of three (തള്ള,

[ 462 ]
പിള്ള, പെറുവാൾ CS.). 4. തള്ളയും തമ്പിയും
V2. rhyme in verses.

തള്ളക്കൂറു inheritance on the mother’s side.
തള്ളച്ചി (loc.) big with young, esp. pig.
തള്ളവഴി mother’s line.
തള്ളവിരൽ the thumb, the great toe, ത’ലോളം
വണ്ണത്തിൽ MR. (പെരുവിരൽ).

തള്ളുക taḷḷuγa T. M. C. 1. To push, thrust,
നീന്തി തുടിച്ചു തിരകളെ ത. Bhg. to shove away.
വാതിലും തള്ളി അകത്തങ്ങു ചെന്നു CG. opened.
മൂക്കിൽ വിരൽ തള്ളി നില്പാൻ കഴികയില്ല
as a humble servant (see തുറുക). — to beat
against, dash കുന്നിനെ തള്ളുന്ന വങ്കാറ്റു; കള്ള
രെ തള്ളിപ്പിടിച്ചുടൻ കെട്ടവേണം CG. to pounce
on them. പിടിച്ചു തള്ളി, പുറത്തു തള്ളി Mud.
2. to reject, cast off. കല്യാണം കഴിച്ചപ്പെ
ണ്ണിനെ തള്ളി TR. — In Arithm. to subtract കീ
ഴ്ക്കടക്കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണത്തിൽ തള്ളി TR.
deducted from the കാണം. 3. v. n. to push
on, to dash straight forward, to press on. തിര
ത. Bhr.; തളളിച്ചുഴന്നൊരു കാറ്റു CG. a violent
whirlwind. ശ്വാസം തള്ളിത്തള്ളി വരുന്നു by
jerks (of dying breath); ത. വന്നുള്ള മോഹം Anj.
Hence: തളളിക്കടത്തുക to push over or across.
തള്ളിക്കളക to cast off, നുള്ളിക്കൊടു ചൊല്ലി
ക്കൊടു തല്ലിക്കൊടു തള്ളിക്കള prov. — to
annul.
തള്ളിക്കൊടുക്ക to push towards another.
തള്ളിനീക്കുക to push off, deduct, annul.
തള്ളിയിടുക to push down; to overthrow.
തള്ളിയെഴുക (3) to press on, ത’ന്നൊരു കണു്ണു
നീർ, തള്ളിയെഴുന്ന കോപം CG. violent
wrath. ത’ന്നൊരു ശീതം CG. exceedingly
cold weather.
തള്ളിവരിക (3) to come straight on. ത’ന്നീടും
പട Mud. coming down upon us. വെള്ള
ത്തിൽ തിര ത’രും Anj.
തള്ളിവിടുക to push down, പൊട്ടക്കൂപത്തിൽ
ത’ട്ടാർ Bhr. —; to subvert.
VN. തള്ളൽ 1. pushing; rejection; loss. 2. dis-
dain, pride ത. ഉണ്ടായിതുള്ളിൽ Bhr. ത’
ലോടോൎത്തു Bhr.; ത’ലായി ഭുമിച്ചുടൻ ഞെ
ളിക വേണ്ട Anj.

CV. തള്ളിക്ക to cause to throw down etc. പു
ത്തന്മതിൽ ത. TP.

തള്ളു 1. a thrust, push തള്ളും അടിയും ഉണ്ടാ
യി. — തള്ളാംകൊട്ട a basket to catch fish B.
(or തള്ളാൻ). — തള്ളുപടി what is rejected.
2. contempt തള്ളറ്റീടും ശസ്ത്രജാലങ്ങൾ RC.
not to be defied. 3. thronging, ത. കൊ
ൾ‌്ക to be thronged.
തള്ളേറു = തള്ളൽ 2. defiance പലതാലും ത’റായി
ട്ടു പറഞ്ഞു TR, impudently.
തള്ളേറുകാരൻ a defier.

തഴ tal̤a T. M. aC. (ദളം, തളിർ) 1. Shoot; green
twig with leaves. 2. a fan, as the white fan
(വെൺ —) of the Cochin king surrounded by
peacock’s feathers. നീലത്തഴ AR., CG.; എന്റെ
പച്ചപ്പവിഴത്തഴ Pay.; ചെന്തഴ the fan carri-
ed as banner. Bhr.; രത്നത്തഴ CG.; കുടതഴകൾ
ഒടിയും Nal. in a throng. 3. a royal umbrella
(C. T.) തഴനിഴലിൽപോക VilvP. — the hair
is compared to it: വണ്ടാർ തഴക്കുഴലാൾ Bhr.,
തണ്ടാർ തഴക്കുഴലാൾ Mud., പൂന്ത., മല്ലാർത. RC.,
തൂവും മലർത്തഴക്കുഴലി RC., അംഗജത്തഴ പോ
ലേപൂങ്കുഴൽ അഴിച്ചിട്ടു Bhr. 4. = തഴകി a plaster.
തഴനിഴൽ awning, bed curtain, മേലാപ്പു.
തഴപ്പായ് a fine soft mat.
തഴയിടുക (4) to make a plaster, കണ്ണിന്റെ
അകത്തു മുറിഞ്ഞാൽ കൎപ്പൂരം പൊടിച്ചിട്ടു ത.
MM.; also = തഴെക്ക II. to rub.

തഴകി tal̤aγi (& തഴി B., തകഴി No.) A plaster,
stripe of cloth dipped in oil & laid upon a
wound. — തഴകിയിടുക MM. = തഴയിടുക.

തഴമ്പു tal̤ambu̥ (T. — ഴു —, fr. തഴു) A scar,
callous spot, as from a writing style; a wart.
അഛ്ശൻ ആനപ്പാവാൻ എന്നു വെച്ചു മകന്റെ
ചന്തിക്കും ത. ഉണ്ടാമോ prov. — met. നാക്കിന്നു
ത. ഉറച്ചീടിന കൂട്ടർ PT. practiced talkers. —
തഴമ്പിടുക, വീഴുക a horny mark to form.
denV. തഴമ്പിക്ക to grow callous. തഴമ്പിച്ച
വൻ V1. callous, unfeeling.
തഴമ്പൽ (loc.) being practised, unshaken.

തഴയുക tal̤ayuγa (see prec. & തേയുക) 1. To
be worn out, rubbed (as a rope), ground (as a

[ 463 ]
knife), എലിനിരങ്ങിയാൽ വിട്ടംതഴകയില്ല prov.
2. to be habituated, practised തഴഞ്ഞ പുണ്യ
പരിപാകം ജ്ഞാനമാം KeiN. — (No. also: അ
വൻ തഴങ്ങി = തഴക്കമായി).

തഴക്കം 1. practice, use ത. വരുത്തുക to accustom;
ത. ചെയ്ക V1. to be diligent; a physician
wants പഴക്കവും തഴക്കവും continual experi-
ence. — തഴക്കക്കേടു disuse. 2. expertness,
facility (=നേറ്റി V1.) 3. acquaintance
നമ്മുടെ ത’മുള്ള നാരിമാർ KumK.
തഴക്കുക, ക്കി to exercise, habituate V1.; to
break in a horse, to train.

തഴങ്ങുക No. = തഴയുക.

തഴു tal̤u see തഴുതു.

തഴുകുക tal̤uγuγa (T. തഴുവു, C. തബ്ബു, തൾ്ക്ക fr.
തഴു = തറു) 1. To embrace പുണൎന്നു തഴുകി SG.,
മുറുക മുറുകത്തഴുകിനാൻ AR., നന്നായി അവ
നെ മുറുകേ ത. Mud., ഗാഢം ത. KR., അണ
ഞ്ഞുതഴുകിനാർ AR. — also of sexual embrace
Bhr. — met. വല്ലികൾ മരങ്ങളെ മെല്ലെത്തഴുകി
മയക്കി CG. 2. to hold fast തംബുരു തഴുകിക്കൊ
ണ്ടുറങ്ങുന്നു KR. So ഇന്നു ഭുമിയെക്കെട്ടിത്തഴുകി
നീ KR. (to one fallen to the ground): thou hast
grasped it. തഴുകിപ്പിടിക്ക to clasp with both
arms; to caress. തഴുകിപ്പറഞ്ഞു AR. comforted.
CV. ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള രൂപം പഴുക്കച്ചുട്ടു തഴു
കിച്ചു UR. made to embrace, Bhg.

തഴുതു tal̤uδu (തഴു = തറു, also C. Tu. തളു to
detain) A bolt. തഴുതൂരി MM. withdrew the
bolt; chiefly the wooden doorbolt pushed from
above (തഴുതും അരമയും); ഇരട്ടത്തഴുതു No. =
ചീൎപ്പു. —
also: തഴു or തഴുവു f. i. തഴുവറ്റം വന്നു പോയി
(some തഴുവേറ്റം) the family is extinct =
കുറ്റി അറ്റു. —
തഴുതണം herpetic eruptions, ring-worm (S.
ദദ്രു, C. Te. ദദ്ദു, T. തഴുതണ).
തഴുതാമ = തവിഴാമ Boerhavia diffusa.
തഴുതാവൽ B. = താൎതാവൽ?

I. തഴെക്ക tal̤ekka T. M. aC. (തഴ) 1. To
shoot തഴെച്ചിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം with wide spread-
ing branches B.; to sprout as posts planted,

also തവെക്ക (loc.), to ripen as a plantain bunch.
2. to thrive; met. വീടു ത.; പ്രേമം, ഭക്തി ത
ഴെച്ചവർ Vil. those, in whom love, devotion
flourishes. ഭീതി തഴെച്ചു നിന്നാശകൾ ഓരോ
ന്നേ ആതുരനായി നോക്കി CG.; വെന്നി തഴെ
ക്കുന്നവൻ RC. victorious. സന്തോഷം കൊണ്ടു
തഴെച്ചു നിന്നീടിനാർ CG. prospered.

VN. തഴപ്പു thriving condition, ഉത്തരകുരുക്കൾ
ക്കും ഇവ്വണ്ണം തഴപ്പില്ല; സുരലോകം പോലേ
തഴെച്ചുള്ള നാടു KR. prosperity.
CV. തഴപ്പിക്ക to make to thrive or prosper,
to carry out fully. പ്രേമം ത’ക്കും CG.; എ
ന്നുടെ സേവ ത’പ്പാൻ ചെമ്മുള്ള കാലം അ
കപ്പെടുന്നു CG.

II. തഴെക്ക (തഴയുക) To rub down, grind as
Sandal ഗുളിക മുലപ്പാലിൽ ത. MM (= ചാലിക്ക).
പൊൻ തഴെച്ച് ഒരു ചൊട്ടു തൊട്ടു TP.
(V1. has തഴിക്ക to go without eating &
drinking in order to finish a business).

താ tā 1. imp. of തരുക, Give! 2. (in താക്കുഴ
etc. = താഴ്, താവു).

താം tām T. M. C. pl. of താൻ, Themselves,
(see തമ്മിൽ).

താകരം tāγaram So. of Veṭṭattunāḍu (T. ദാഹ
സുരം?, Te. താഗു to drink?) & താവരം Spiritu-
ous liquor, arrack, താ. കാച്ചുക to distil it.

താക്കരി see ലാക്കരി A great rogue.

താക്കി tāki, ഇതിന്നറിയും താക്കി doc., TR., MR.
= സാക്ഷി.

താക്കിഴായ് Palg. (താക്കുഴ, II. താൾ 2.) = തഴു
തു; in Cochin a horizontal bolt attached to a
door-post.

താക്കീത് Ar. tākīd, Emphasis, injunction, എ
ന്നു താക്കീതിയായിട്ട കല്പന strict order. ചെ
യ്യേണം എന്നു താക്കീതായിട്ടുണ്ടു TR.; അവനു താ.
അയച്ചു MR. warned him. പള്ളിയിൽ താ ചെ
യ്തു (Mpl.) urged.

താക്കു tākku (T. a blow, തക്കുക) 1. Aim = ലാ
ക്കു; H. & Beng. tāk. 2. the proper time (ത
ക്കം). ഒരു താ. once. താക്കും തടവും കുടാതേ
കണ്ടു വന്നു irresistible as a flood; താക്കും തടവും
ഇല്ല unanswerable as a fool’s talk. 3. = ഡാക്കു.

[ 464 ]
I. താക്കുക, ക്കി. C. Te. T. 1. To hit, touch,
beat പെരിമ്പറതാക്കിത്തുടങ്ങി Nal. RS.; ഭേരി
താക്കിത്തുടങ്ങി CG. at the beginning of a
spectacle. 2. V1. to burn a little.

II. താക്കുക, ത്തു (see താഴ്ക്കുക) To lower, take
down, as fruits from trees (തേങ്ങ താ. No. for
seed, Perumāḷ); to convey down the stream,
to catch fish in baskets under the fall of a
brook. ചീനിതാത്തു So. cast anchor.
VN. (see താപ്പു 3). താത്തും വീത്തും പറക No.
abuse (= വീഴ്ത്തും).

താക്കുഴ tākul̤a (താഴ്) A bolt, bar. അതു വാ
ഴക്കാ പോലേയും താക്കിഴാ പോലേയും വരും
Nid. (of a swelling); also താക്ഷ So.
താക്കോൽ (താഴ്ക്കോൽ) M. Tu. a key. താ. കൊ
ടുക്ക mod. to mount a clock, watch. — താ
ക്കോൽക്കാരൻ V2. a steward, dispenser.

താങ്കൾ tāṅgaḷ, pl. hon. of താൻ = തങ്ങൾ,
even in obl. cases താങ്കളോടു, താങ്കളുടെ അരി
യത്തു TR. Your Highness.

താങ്ങു tāṅṅu̥ (തങ്ങുക) 1. Support; a vault V1.;
the wadding of a gun. 2. the staff of a spear.
താങ്ങുക T. M. C. Tu. (v. Caus. of തങ്ങുക).
1. to support, keep, sustain, ഭൎത്താവിനെ
ത്താങ്ങി പുണൎന്നു Bhg.; കരങ്ങൾകൊണ്ടു ചി
രം താങ്ങി RC; താങ്ങോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തള
ൎച്ച ഉണ്ടു prov. താങ്ങിപ്പറക to defend, താ
ങ്ങിപ്പിടിക്ക to assist in bearing, അംബ
രം താങ്ങിയും Bhr. women in grief. 2. to
ram a gun. താങ്ങി അളക്ക to give good
measure.
VN. താങ്ങൽ support; a reservoir.
CV. താങ്ങിക്ക to make to support V1.

താച്ചി tāčči T. M. (തായി or Tdbh ധാത്രി)
1. A foster-mother. 2. one’s mother’s mother.

താച്ചു tāčču̥ (താക്കുക?) in താ. പാടുക singing
etc. to sooth children. — also N. pr. താച്ചുമേ
നോൻ etc.

താജാകലം P. H. tāzah qalam “fresh pen”, A
postscript കത്ത് എഴുതിയതിൽ താ. എഴുതി TR.

താട tāḍa (T. jawbone = താടി) 1. The dewlap
of a bull. 2. crest, a cock’s comb MC.

താടക tāḍaγa. S. (താഡക) A Rākshasi AR.; a
quarrelsome woman (vu.)

താടങ്കം S. A. peculiar earring, താ. എൻ കാതിൽ
ചേരുന്നതില്ല CG.; താടങ്കഭംഗി Nal.

താടി tāḍi T. M. (C. Te. Tu. ദാഡി, S. ദാഡിക =
ദംഷ്ട്രിക) 1. Jawbone, chin, താടി എടുത്തു വീ
ൎത്തു Anj. (in dying); താ. കോടിച്ചെരിഞ്ഞുപോം
Nid. — കഴുക്കോൽത്താടി No, tail-end of a rafter.
2. beard, താ. യും മീശയും വന്നില്ല രാമനു KR.,
താ. യും മീശയും ചുട്ടു കരിച്ചു PT., താടിയും തല
യും നരെച്ചു vn., ആന കുതിര ആടു കോഴി താ
ടി മീശ കണ്ടില്ലേ Anj.; വട്ടത്താടി whiskers &
beard താ. വളൎത്തുക, നീട്ടുക Bhg. opp. ചിരെ
ക്ക, കളക f. i. പുരയിലുള്ള കുഞ്ഞികുട്ടികൾക്കു
ഒന്നിന്നും താടിയും തലനാരും കളയേണ്ട TR.
(interdict of Kādi).
താടിക്കാരൻ who wears a beard.

താട്ടുക see താണ്ടുക.

താഡനം tāḍanam S. Beating, താ. കൂട്ടുവൻ
PT.; മമ ലഭിച്ചു താ’ങ്ങൾ VetC.
denV. താഡിക്ക to beat, വക്ഷസി താ’ച്ചു AR.;
ഭേരിയെത്താ’ച്ചു CG.; വിന്ധ്യനെത്താ’ച്ചു താ
ഴ്ത്തിച്ചമെച്ചവൻ Bhr. Agastya. — Tdbh. താ
ടിക്ക.

താണു tāṇu̥ 1. past of താഴുക q. v. 2. a kind
of dish, also സാൺ —
താണി N. pr. of a male TR.

താണ്ടുക tāṇḍuɤa T. Te. (C. Tu. ദാണ്ടു) 1. v. n.
To jump, cross. 2. v. a. to put into another
place.
v. a. താട്ടുക 1. To get over or through, വെ
ള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്കു പോയി ക്ഷാമകാലം താ
ട്ടേണം Arb. 2. to push aside.

താണ്ഡവം tāṇḍavam S. (perh. താണ്ടുക?)
1. Frantic dance തളൎന്നവർ ഉണൎന്നെഴന്തു താ.
കലങ്കിതെങ്കും RC (in battle). പിണങ്ങൾ തല
വേറായിച്ചട്ടറ്റ താ’ങ്ങൾ ഉൾക്കലൎന്നിതു RC. ഘോ
ഷങ്ങൾ താ. പോലെ കേട്ടു Bhr2. 2. the high-
est enjoyment of spiritual truth, KeiN.
താണ്ഡവംചെയ്ക 1. to triumph; ഉള്ളിൽ താ. ചെ
യ്തു Bhr. to be mad with joy. ധന്യാധന്യൻ
ഞാനഹോ താ. ചെയ്തീടുന്നേൻ KeiN. 2. to
travel, (lit. to dance), as does a report, മന്ന

[ 465 ]
വന്റെ വീൎയ്യം പ്രശംസിച്ചു താ'ചെയ്തീടുന്നു വി
ക്രയ സ്ഥലങ്ങളിൽ Nal. പാണ്ഡവന്മാരുടെ
ശൌൎയ്യംങ്ങൾതാ. ചെയ്യുന്നതു ഭുവനങ്ങളിൽ Bhr.

താണ്മ tāṇma = താഴ്മ, Lowness, lowliness.

താതൻ tāδaǹ S. 1. A father. താതമാതാക്കൾ
Sk. parents. 2. a Vaishṇava Yōgi; his wife
താതച്ചി V1. [tosa.

താതിരി tāδiri Tdbh., ധാതകി. Grislea tomen—

താത്തുക see താഴ്ത്തുക.

താൽപൎയ്യം tālparyam S. (തല്പര) 1. Having
in view, aiming at; design, object, ഈ പദ
ത്തിന്റെ താ. ആവിതു the meaning. തത്വജ്ഞാ
നത്തിൻ താ. Bhr. 2. earnest purpose, dili—
gent effort, കാണേണം എന്നു വളരേ താ. ആ
കുന്നു TR.

താൽപൎയ്യപ്പെടുക to purpose, endeavour. മക്ക
ൾ മാത്രം കൊടുക്കേണം എന്നു താ'ട്ടു wished
particularly. ചെയ്വാൻ താ'ട്ടു MR. (mod.), അ
തിനു ഏറത്താ'ടുന്നില്ല to like.

താദൃശം tādr̥šam,താദൃക S. Such—like.

താനം tānam 1. S. (തൻ, G. tonos) A keynote.
താ. പാടുക = വഴിപ്പാട്ടുപാടുക & താച്ചു പാടുക.
2. Tdbh. ദാനം f. i. താ. കഴിക്ക to do penance.
3. Tdbh.; സ്ഥാനം rank, position, താ. കളക to
lose credit, താ. പറക to speak with a feeling
of one's importance, താ. വരുത്തുക to take re—
venge, താനമാനം അറിക to be wellbred V1. 2.

താനക്കിഴി an offering in a small bag, presented
at a temple (സ്ഥാനം).

താൻ tāǹ 5. Self 1. himself (തൻ, തങ്ങൾ, താ
ങ്കൾ, താം). തന്നേത്താൻ അറിയാഞ്ഞാൽ prov.
2. you (hon.) 3. self as ഞാന്താൻ; ഞാൻ ഒ
രു പുരുഷൻ താൻ കണ്ടിരിക്കവേ Mud.; തൽഫ
ലം നീ താൻ അനുഭവിക്കും AR. 4. any one
താൻ ചെയ്ത പാപം തനിക്കു, തനിക്കു താനും
പുരെക്കു തൂണും prov. let each rely on himself.
Often double താന്താൻ കുഴിച്ചതിൽ താന്താൻ
prov. താന്താങ്ങൾ distributively, each one.
5. താൻ — താൻ — either or, എന്നേത്താൻ വി
ഷ്ണുഭഗവാനെത്താൻ വിശ്വസിച്ചിരിപ്പവൻ Vil.;
മഴ താൻ വെയിൽ താ. ഇരിട്ടു താ. പോവോളം
Bhr.; കുഴിക്കെക്കു താൻ പടുക്കെക്കു താൻ വേണ്ടു

കിൽ കോൽക്കനം വരുത്താം CS.; എത്ര ഏറി
ത്താൻ കുറഞ്ഞുതാൻ ഇരുന്നു Gau. 6. a sort of
postpositive article വിഷ്ണുതന്മുമ്പിൽ Vil. = വി
ഷ്ണുവായവന്റെ മു. So നിങ്ങൾ താൻ ആർ KR.
who are you? സപ്തഋഷികൾ തമ്മോടു MP.
അണ്ഡങ്ങൾ തന്നിൽ ഒരേടത്തും Sk.; ഒരിവൻ ത
ന്റെ മേനി CG. his body; നിന്തിരുവടി തന്നോ
ടു, രാവണൻ തന്നാൽ, പത്മസംഭവൻ തനിക്കു,
AR. രാക്ഷസൻ തന്നേയും Mud. also വൎദ്ധിക്ക
തന്നേമൂലം = വൎദ്ധിക്കുന്നതുമൂലം. 7. adv. എത്ര
താൻ കേൾക്കിലും KR. how much soever. പേ
ൎത്തുതാൻ പറഞ്ഞാലും etc.

താനായി ചെയ്ക voluntarily, spontaneously.

താനും notwithstanding. കട്ടില്ല കള്ളൻ താനും
though a thief, ഒന്നുണ്ടു ചോദിപ്പാൻപണി
താനും Bhr. yet it is hard to ask. അറിക
താനും ഇല്ല KR. did not even know.

താനേ by himself, നീ താ. തന്നേ കാനനേ ന
ടപ്പാൻ Nal.; താ. വരിക to come by itself,
to follow of necessity. മുക്തിയും താ. വരും
Bhr.; പുൺ പഴുത്താൽ അമ്പുതാനേ വീണു
പോകിൽ ശമിക്കും MM.; താ. തനിയെന്നേ
TP. quite alone.

താന്താനെത്താന്താറ് ചരതിക്ക TP. let each look
to himself. താന്താൎക്കുള്ള ഭൂമിയിൽ കുഴിക്കും
jud. bury each on his own ground (pl. distr.)

താന്തോന്നി self—willed, headstrong, താ'ക്കും. മേ
ത്തോന്നിക്കും പ്രതിയില്ല prov.

താന്തോന്നിത്വം self—conceit, മന്തിന്നും താ'
ത്തിന്നും ചികിത്സയില്ല prov.; താ. മുഴുത്തു
PT.; താ. പ്രയോഗിക്ക, കാട്ടുക to act
rashly. താ'ങ്ങൾ തുടങ്ങുക Sil.

താന്തൻ tāndaǹ S. (തമ്) Exhausted, പാന്ഥർ
താ'രായ്വന്നു Bhr.; വിദ്യകൾഎല്ലാമേതാ'ന്മാരായി
പ്പഠിച്ചു CG. wearied themselves to learn every
science. നൃത്തഗാനങ്ങളോടു താ. യായി Bhg.

താന്നി tānni T. M. C. Terminalia bellerica,
called കലിദ്രുമം, as haunted by imps.

Kind: ചെന്താന്നി Rumphia amboin. Rh.

താന്നിക്കാ GP73.; താന്നിത്തൈലം കേശവൎദ്ധന
ത്തിന്നുത്തമം GP.; താ'ത്തൊലി a. med.

താന്നിയൂർTR. MR. & താന്നൂർ N. pr. Tānūr. —

[ 466 ]
താപം tābam S. (തപ്) Heat, താ. കെടുപ്പാ
ൻ സലിലംതളിച്ചു Bhr.; pain. പാപങ്ങൾ ചെയ്തോ
രേ താപത്തിൽ കാണായി CG. in hell. ഞങ്ങൾ
ഉള്ളിൽ നീ താ'ത്തെത്തൂകുന്നു CG.; താപത്രയാന
ലൻ AR. consuming the 3 kinds of grief or
affliction. താപജ്വരം a hot fit.

താപത്യൻ tābatyaǹ S. (തപതി N. pr.) The de—
scendants of Tapati, the mother of Kuru, Bhr.

താപസൻ tābasaǹ S. (തപസ്സ്) Ascetic = ത
പസ്വി; fem. താപസീജനങ്ങൾ Nal.; താപസ
കൃശൻ Bhr. lean like a hermit.

താപിഞ്ഛം S. = തമാലം (താപിഞ്ഛമഞ്ജരി
യോട് ഒത്ത കളേബരം Anj.)

താപ്പിടി tāppiḍi No. (I. താൾ) in താ. പെറുക്കുക
To glean after reaping or cropping (for the Janmi
or for oneself) = കാലായ്പെറുക്ക്; see താൾ്പിടി.

താപ്പു tāppụ T. M. (C. താപ്പെ time) 1. = താക്കു
2. opportunity താ. ആക. താ. കൂടുക So. to be
favorable. — താപ്പാക്ക to make advantageous
— താപ്പാന the tame elephant used to subdue
the wild one. 2. a measure താ. കാണ്ക,
നോക്കുക to try a measure. താ. എന്തു what
is the rate? how many Iḍangāl̤is to the Mūḍa?
അളന്ന താ. 24 ഇടങ്ങഴി (instead of 25 to the
Mūḍa). 3. (= താഴ്പ്പു) vile, worthless എന്നെ
ത്താപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു, നന്നെത്താപ്പായിക്കണ്ടു vu., fr.
താക്കുക II.

താപ്പൂട്ടുക tāpūṭṭuγa (താഴ് ) To close as flowers.

താമര tāmara T. M.; C. താവരെ, Te. തമ്മി (S.
താമരസം, prh. = താഴ്മരം) Lotus, Nelumbium
speciosum. താ. ക്കുരു GP70., താ.പ്പൂ GP 66., താ.
നൂൽകൊത്തി വലിച്ചു കാമിനിക്കു കൊടുത്തു CG.
fibre, താമരയിലയിലേത്തണ്ണീർ എന്നതു പോലേ
ഉള്ളിൽ പറ്റീടാ KeiN. താമരവളയം stem or
film of lotus. Kinds: ഓരിലത്താ. p. 185., ചെ
ന്താ., കുഴിത്താ. Sagittaria obtusifolia Rh., നീല
ത്താ. Nymphæa cærulea, വെൺതാ. etc. — met.
ചിത്തതാമരയിൽ മരുവീടും ഈശ്വരൻ RS.; സൂ
ൎയ്യനെക്കണ്ട താമര പോലേ മുകം വികസിച്ചു
great joy. [ണ്ണി KR. Sīta.

താമരക്കണ്ണൻ lotus—eyed, താ'ർ Cr̥shṇa CC., താ.

താമരച്ചേരി & — ശ്ശേരി N. pr. capital of the

southern part of the Cōṭṭayagattu principali—
ty. താ'ച്ചുരം its ghaut. താ'ച്ചുരം വഴിവന്നു,
താ'ച്ചുരം വഴിക്കേ കിഴിഞ്ഞു പോകുന്നു TR.

താമരസം S. Lotus. താ'സോത്ഭവൻ Brahma,
(പത്മസംഭവൻ); താ'സാക്ഷൻ AR. Višṇu.

താമരക്കം tāmarakkam (S. താമ്രം) Pinchbeck.

താമസം tāmasam S. (തമസ്സു) 1. The dark
quality, താ'മല്ലോ ജഡത്വമാകുന്നതു AR.; താ.
എപ്പോൾ ഉദയം അതു കലി Bhg.; താമസവാക്കു
കൾ കേട്ടു AR. words of dark import. താമസ
സ്വഭാവന്മാർ Bhr. dull. 2. indolence, sloth;
(mod.) delay, procrastination വരുവാൻ താ.
ഉണ്ടു, ദിവസതാ. കൂടാതേ, കാൎയ്യങ്ങൾക്കു കാല
താ. വരാതേ TR.

താമസൻ, താമസശീലൻ sluggard; dilatory.

denV. താമസിക്ക to tarry, linger അയപ്പാൻ
താ'ച്ചു പോയി, വരുവാൻ സാമതിച്ചതു (sic!
often), ഇതിന്നു താ'ച്ചു പോകരുതു TR. നേ
രം താ'ച്ചു it became too late. താമസിയാണ്ടു
vu. without delay.

CV. താമസിപ്പിക്ക to defer, postpone കാൎയ്യത്തെ
ത്താ'ക്കും TR. will retard the matter.

താമിസ്രം S. darkness; a hell. Bhg.

താമൂതിരി Tāmūδiri, vu. താമൂരി "Samorin"
Tdbh., സാമുദ്രി, (see കന്നല & ആൽ III.) the
sea—king or ruler of Calicut.

താമൂരിപ്പാട്ടിൽ the ruling king. താ'ട്ടിൽ തമ്പു
രാനെച്ചെന്നു തൊഴുതു TR.; താ'ട്ടുന്നു തീപ്പെ
ട്ടാൽ KU.

താംബൂലം tāmbūlam S. Betel താ. തന്നുടെ
രസം CG.; താ'ലപൂഗവും SiPu. betel with Areca.
താ'ലചൎവ്വണാദി AR. daily enjoyments. താ'ല
വള്ളി Anj. = കൊടി 3. — see നിശ്ചയം.

താമ്രം tāmram S. (തമ്?) 1. Dark—red. — താമ്ര
ത്വം പെരുകി CC. 2. copper.

താമ്രകുട്ടൻ S. a copper—smith VetC.

താമ്രപൎണ്ണി S. the river of Tirunelvēli, താ'ൎണ്ണീ
തടേവാസം Nal.

താമ്രാക്ഷൻ red—eyed.

താമ്രാധരോഷ്ഠവും Bhg. red lips; താമ്രാധരി
Bhr. a woman with red lips.

തായം tāyam Tdbh., ദായം 1. Portion, inherit—

[ 467 ]
മക്കത്തായം & മരുമക്കത്തായം. 2. portion
of time, opportunity താ'വും തഞ്ചവും നോക്കുക
vu.; പടത്തായം V2. a stratagem. 3. So. a die.
താ. കളിക്ക, താ. അറിക B.

തായാതി Tdbh., ദായാദി heir, relation. പാണ്ഡ
വരും നൂറ്റവരും താ'പ്പോർ തുടങ്ങി (Mantr.)

തായാടുക tāyāḍuγa 1. (തായം 1. 2.) To act
presumptuously; to do mischief, destroy V1.
2. (തായ്) to fondle, play.

തായാട്ടം mischief, plunder, destruction of an
enemy's garden, etc. തല്ലും താ'വും പറകV1.
to talk threateningly in jest, to speak non—
sense.

തായാട്ടു presumption, spite; ill—turn. താ. കാട്ടു
ന്ന ശിശുക്കളെത്താൻ താഡിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു വ
ളർക്ക വേണം CC. insolent children.

തായി tāy T. M. C. 1. Mother. മൂലതായി CG.
mother Lakshmi, ഉലകിന്നു തായായ്മരുവിന താ
രാൎമാതു Anj.; also a wet—nurse, താച്ചി; fig. of
animals & plants തായും കന്നും പറിക്കാമോ
full—grown & unripe fruits. 2. the handle of
a spade, hatchet (തള്ള), കൈക്കോട്ടിൻ തായി
കൊണ്ടു തല്ലു തച്ചു MR. 3. N. pr. fem.

തായ്ക്കിഴവി (loc.) a bawd, കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവൾ.

തായ്ക്കോട്ട the inside of a fort, king's residence.

തായ്പരദേവത (1) f. i. കോലസ്വരൂപത്തിന്റെ
താ. the patroness of Cōlattiri.

തായ്പുര an inner room.

തായ്മരം the trunk of a tree before dividing
in branches, (= തമ്മരം).

താര tāra S. (സ്തർ) 1. A star. താരാപതി, താരേ
ശൻ the moon. 2. T. M. (താരം 2) a large trum—
pet, ഊതും താര, താളം താരയും Pay. 3. Tdbh.,
ധാര, pouring on one കൊഴുപ്പനീരും പാലും
കൂട്ടിത്താര ഇടുക a. med.; താരമുറിയാതേ Ti, in—
cessantly, uninterruptedly, as showers, firing.
4. (ധാര?) marks or lines drawn on wood (നൂൽ
ത്താര; വണ്ടിത്താര Palg. wheel—ruts, വ. കാ
ണ്മാൻ പോക after the തേരോട്ടം in Koḍumbu̥
is over) & ornamental incisions (= താറു 3).

താരം tāram S. 1. (തർ) Crossing, pervading.
2. loud, high (of sound) താ'മായി രോദിച്ചു KR.

3. T. M. C. a copper—coin, ½ a pice or 1/3 fanam
(prh. താർ = ചാർ H. four). പണവും താ'വും,
ത. അഴിയാതേ, താ. കൊണ്ടുതുട്ടി prov. 4.=
താകരം.

താരം ഈമ്പി (3) a miser.

താരകം tāraγam S. (തർ) 1. Getting over;
ferrying, saving. 2. a star (=താര), also താര
ക (താരകജാലം കാണായി CG., താരകഗണം
Bhg.)

താരകൻ a pilot; a saviour.

താരണം tāraṇam S. (തർ) 1. Helping across, f. i.
സംസാരതാരണം Si Pu. 2. dandruff V2. —
താരണക്കോൽ V1. great scales, perhaps Tdbh.
of ധാ. —

താരതമ്യം tāraδamyam S. (തര ☩ തമ) The
more or less ഏറ്റക്കുറവു; nice distinction of
degrees. അതിഥികളുടെ താ'ങ്ങൾ അറിക, അ
തിലേ താ. അറിവതിന്നു KR. gradation.

താരൽ tāral B. = താരണം 2. Dandruff.

താരാടുക tārāduγa (see തായാടുക 2. താർ?, താ
ലോലം) B. Palg. To caress, fondle = ആരാട്ടുക.
VN. താരാട്ടം caressing, fondling.

താരാപഥം tārābatham S. (താര 1.) The sky.

താരിക്ക Ar. tārīkh Date, താരിക്ക ഹിജിര
൧൧൯൬റും മുഹാരമാസം ഒന്നുമായിട്ടു Ti.

താരീപ്പ് Port. tarifa, Tariff.

താരുണ്യം tāruṇyam S.( തരു) Youth. — താരു
ണ്യകാലം മുഴുത്തു കുമാരിക്കു VetC.

താൎക്കാണി tārkāṇi B. Witness (prob. താൻ
കാണി; ൻ changed into റ as in തൎപ്പരൻ T.).

താൎക്കികൻ tārkiγaǹ S. (തൎക്കം) 1. A sophist,
disputant, വേദാന്തതാ'ന്മാരുടെ വാദം Nal.
2. (mod.) litigious, താ'ന്മാരായ അവകാശികൾ
MR.

താൎക്ഷ്യൻ tārkšyaǹ S. A mythical being,=
Garuḍa KR., also:

താൎക്ഷ്യം തളൎന്നു ചുഴന്നു പറന്നിതു UR. id; an
antidote മാക്കീരക്കല്ലു med.

താൎണ്ണം tārṇam S. = തൃണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
സൎപ്പം Bhr.

താർ tār T. M. (S. താരം shining or താറു) 1. A
flower, bud. 2. Lotus നളിനതാർ RC., ചെ

[ 468 ]
ന്താർ, തണ്ടാർ etc. In comp. with ഉൾ otc. = ത
ളിർ f.i. അകതാർ, ഉൾത്താർ, മാനസതാർ RC.;
കരതാർ the noble hand, കൈത്താർ വിരൽച്ചര
ടു KR.; eap. the foot പദതാർ Bhr., കാൽത്താ
രിൽ കുമ്പിട്ടുCG. 3. a clew, bottom of yarn
(T. താറു q. v.) [Bhg.

Hence: താരടി adorable foot, ചാരണത്താ. കൂപ്പി

താരണി 1. flower—dressed താരണിമാതുജാനകി
RC. 2. N. pr. fem.

താരമ്പൻ Kāma, ചെന്താർബാണൻ etc. with
flower—shaft. VetC.

താരാർ (ആരുക) rich in flowers. താ. കുഴലി
RC. of Sīta, പൂങ്കുഴലി Bhg., താ. മകൾ
AR. Sîta, in Bhg. Lakshmi.

താൎത്തേൻ flower—honey, താ'നേവെല്ലുന്ന വാൎത്ത
കൾ, ഒരു താ'ന്മൊഴി CG. a sweet spoken
girl.

താർമകൾ Lakshmi, താ. മണാളൻ RC. Visṇu.

താർമങ്ക id., താമരപ്പൂവിലേത്താ. CG.

താർശര Oh Kāma! CG. (=താരമ്പൻ).

താർതാവൽ tārδāval & — വിൽ No. താ
റുതാൽവേർ a. med. Spermacoce hispida Rh.
താ'ലരി its seed GP 62. — Kinds: പേത്താ. Ber—
gia verticillata, ചെറുതാ. Hedyotis Rheedii,
വെൺ താ. etc.

താറാവു tār̀āvụ (T. താരാ, S. തരൽ) A duck
MC.; വലിയ താ. a goose V1.

താറു tār̀ụ T.M. (തറുക) 1. A clew = താർ 3.; the
arrow of weavers which holds the yarn, താ
റുരുട്ടുക to wind yarn. ചേരിത്താറിട്ടു, താറു
ഈരണ്ട് എടുത്തു പിരിക്ക joined Coir—fibres.
2. wearing clothes tucked in താ. കെട്ടി ഉടുക്ക,
താ. വലിച്ചുടുക്ക as men do for a fight, etc. ഊ
രാൾ ഇല്ലാത്ത മുക്കാൽ വട്ടത്തു താറുവിട്ടും നിര
ങ്ങാം prov. for easing nature. താറ്റോലിച്ചങ്ങ
വൾ നല്കുമപ്പോൾ CG. she would give him the
breast = താറ്റുവലിച്ചു or താലോലിച്ചു? 3. (T.
bunch) ornamental sculptures as in joiner's
work (also താര 4.) 4. the centre—piece of a
trinket, താററ്റ (= അറ്റ) മണിപോലേ prov.
(=താർ?).

താറുക M. C. Te. (=തറുക) to sink, decline, to
become thin, to grow cool, intermit, താറാ

ത മീട് എന്തു താറിയതു TP. droop. കണ്ട
(p. 198.) താറിപ്പോയി (കാറ്റിനാൽ).

താറുമാറു T. M. C. Te. confusion, disorder, താ'
റാക്കി committed mischief; routed.

v. a. താറ്റുക to break, as clods after plough—
ing (കണ്ടം ഒക്കേ താറ്റിപ്പെറുക്കി വാളുഞ്ചാ
ലാക്കി വെച്ചു No.), the cocoanut husk in
order to obtain the fibres for strings; met.
to kill (see കണ്ട), വെടിവെച്ചു താറ്റിക്കള
ഞ്ഞു — also താറിക്ക to let sink or fall,
ബാലൻ തന്നേ താറിച്ചാൾ Bhg 10.

താലം tālam 1. S. Palmyra tree, Borassus= ക
രിമ്പന f. i. താലവനം CG. — താല N. pr. fem.
2. Tdbh., സ്ഥലം (see തളിക) a dish, metal—
vessel. പൊന്നിൻ താ. a golden salver on which
kings offer their ദക്ഷിണ.

താലപത്രം a palmyra—leaf rolled up & placed
in the ear = കാതോല.

താലപ്പൊലി (2) annual feast of Bhagavati,
when girls offer in procession a large dish
of rice with കഴുങ്ങിൻപൂക്കുല, തേങ്ങമുറി &
അരിതിരി in order to get husbands.

താലവൃന്തം a palm—leaf, used as fan KR.

താലാങ്കൻ S. having the palmyra for a banner;
Balabhadra CC. [letters, gram.

താലവ്യം tālavyam S. (താലു) The 5 palatal

താലി tāli 1. S. fr. താലം, H. താഡി, Toddy
താലിചൂൎണ്ണംപൊടി MM. chunam, as used for
toddy. 2. T.M. C. Te. Tu. the centre piece of
a neck—ornament, tied as the marriage badge
താ. വെക്കുന്ന അവകാശം തട്ടാനുള്ളതു MR.; ശ
വത്തിന്നു താ. കെട്ടിച്ചു Anach.; താ'ക്കു മുത്തില്ല
prov. താ'ക്കു ഭംഗം വന്നാൽ ആധിക്കു പാത്രം
Cr Arj. divorce. — Kinds: ഇളക്കത്താലി, ചെറു
താ. V1. & കുമ്പളത്താലി UR. both used esp.
for marriage. — പൊന്താ. മോഷ്ടിച്ചു TR.; പൂ
ത്താലി etc. — അരത്താലി a waist—ornament of
women. 3. N. pr. fem.

താലു tālụ S. Palate, hence താലവ്യം.

താലൂക്ക് Ar. ta'aluk, Dependance; a district
consisting of many Dēšam; താലൂക്കിൽപ്പോ
യി to the Tahsildār's Catchēri.

[ 469 ]
താലോലം tālōlam (T. താൽ tongue, താലാട്ടു
lullaby) Rooking in arms, as a baby; in—
dulgence. താ. ആടുക (also of sexual commerce).
താലോലിക്ക to lull asleep, caress, fondle, ബാല
നെത്താ'ലിച്ചമ്പോടു കൊണ്ടുപോയി CG. — V2.
താലോലത്തം. — താ'ഭാവം കാണിക്ക, also to
spoil a child by leniency.

താല്പൎയ്യം see താൽപ —.

താവ (താഴ്വ?) Deep quagmire grown over with
grass (loc.)

താവകം tāvaγam S. (തവ) Thine; also yours
താവകമായ ദേശത്തെ നോക്കി CG.

താവടം tāvaḍam (T. താഴ്വടം, C.Te. താവ
ളം) A necklace of gold, pearls, etc. hanging
very low (താഴ്). താലിക്കു മീതേ ഇത്താ. ചേൎത്ത
തു CG., പൊന്താവടം etc.

താവടി tāvaḍi (T. invasion, foray താവുക). A
feast of Bhagavati (1–10 Mēḍam), during
which disorders are winked at by the native
authorities.

താവൽ tāval 1. S. So much, so far (യാവൽ
— താവൽ). താവൽസുതന്മാർ VetC. all his sons.
= അത്രയും. 2. rice beaten small താവലരി,
താവൽക്കഞ്ഞി V1. (താവുക 2.3; hence താർ
താവൽ).

താവളം tāvaḷam T. M. Te. Lodging place, re—
tirement V1. So.; in Palg. id., any shady rest—
ing—place near water, mostly വണ്ടിത്താ., prh.
താവരം T., V1. a place (fr. സ്ഥാവരം).

താവഴി tāval̤i (താഴ്?, T. തായ്വഴി relation by
mother's side, തൌരു C. relation by wife's side).
1. Relationship of first cousins V1., collateral
branch of a family മൂവായിരത്തേ ൨ താ. യാ
ക്കിക്കല്പിച്ചു. KU. (the armed Brahmans of
Perinchellūr). കുറുന്പ്രനാട്ടുസ്വരൂപത്തിൽ ൨ താ
വഴി ഉണ്ടു TR. (=കൂറു). അവന്റെ താവഴിയി
ലേ അടുത്ത അനന്തരവൻ MC. 2. the property
of such branch, വേറേ താ. യിൽ പാൎക്കുന്നു MR.

താവഴിക്കാർ 1. those of one branch, ഞങ്ങളെ
താ. MR. 2. children of the same father
from different mothers. —

താവഴിപ്പട്ടിക a pedigree.

താവു tavụ = താഴ് q. v. A bolt, lock. വടിക്കു താ
വു തീൎക്കും അന്പുകൊല്ലൻ KN. insert shutters
(for arms, amulets, etc.) in sticks, shafts.

താവുക tāvuγa T. aM. 1. To rush in upon,
തറയിൽ താവിനാൻ, എഴത്താവി കൊടുമയിൽ
നടന്നാർ RC. അന്തൎഭാഗേ താവിനാൻ Bhg.
പൂമേനിയിൽ താവി വരുന്ന തെന്നൽ CG. the
zephyr blowing on him. 2. to spread തൻ
മുഖത്തിൽ താവുന്ന ലാവണ്യപീയൂഷം CG.; പൂമ
ലരിൽ താവുന്നോരാനന്ദത്തേറൽ CG. 3. = താ
ഴുക to sink, fall താവുന്ന രോമങ്ങൾ, നാകികൾ
മൌലിയിൽ താവി നിന്നീടുന്ന മണി CG. താവും
എൾപ്പൂവിനുൾകോഴ കൊണ്ടീടെഴും നാസിക
Anj. the nose compared to the drooping sesam—
flower.

താശി tāši Love (Tdbh., സ്ഥായി?). എന്നോടു
താ. ഇല്ല he loves me not. താശി പൂണ്ടെല്ലാംരും
ചെന്നു TP.; ഭക്തരെ താ. ചിത്തത്തിൽ ഉണ്ടു
Genov.

താസീൽദാർ MR. see തഹശിൽ.

താളം tāḷam S. (തലം or തഡ?) 1. Clapping of
hands. 2. beating time. താ. ചവിട്ടുക with
the feet, otherwise താ. പിടിക്ക; musical time
താ. വരുന്പോൾ സ്വരം വരാ prov. താളത്തിൽ ഒ
ത്തി CG. danced measuredly. നൃത്തത്തിന്നൊത്ത
താ'ത്തിൽ വാദ്യങ്ങൾ കൊട്ടി Bhg. താ'ത്തിൽ
കളിപ്പിക്ക nicely, regularly. താ'ത്തിൽ പിഴെ
ച്ചതു പാവെക്കു Nasr. fell out of time. There
are in T. 7 modes of beating time ചന്പയും
അടന്തയും നല്ലൊരു പഞ്ചാരിയും ചെന്പടാദി
കളായ താളത്തിൽ കളിക്കയും Bhg 10, 33. (രൂ
പകം etc.). 3. a cymbal ഇളന്താളം, കുഴിതാ.,
കൈത്ത., വായ്ത്താ., etc.; വീണകൾ വേണുക്കൾ
താളങ്ങൾ എന്നുള്ള വാദ്യങ്ങൾ CG. താ. മുട്ടുക.

Hence: താള N. pr. of women.

താളക്കാരൻ (3) a cymbal player.

താളക്കൂട്ടം a pair of cymbals; താ'ട്ടക്കാർ KN.

താളക്കേടു 1. missing time in music, താ'ടാ
യി പാവ കളിപ്പിച്ചു Nasr. unharmoniously.
2. doing things out of their place, dis—
appointment.

താളജ്ഞൻ VyM. = a bandmaster.

[ 470 ]
താളമേളം a tune, താ'ങ്ങൾ കളിപ്പിക്ക Nasr.

താളം പിടിക്ക 1. to play the cymbal Si Pu.
2. to beat time തുടമേൽ താളം പിടിച്ചു തുട
ങ്ങി Bhr 9. (in order to give a hint). ദന്ത
ങ്ങളെക്കൊണ്ടു താ. പിടിപ്പിച്ചു CG. the
winter made them to chatter with the teeth.

താളം പിഴെക്ക (2) to miss time. താ'ച്ചു V2.
disorderly — CV. താ'പ്പിച്ചു CG. made them
fall out of time.

താളം മറിയുക (2) to get out of order = തര
ക്കേടു f. i. കൈ താ'ഞ്ഞു എനക്കു TP. my
hand has lost its power. ആപത്തു താ'ഞ്ഞു
എനക്കു TP. I am undone.

താളം മാറുക to change a tune.

താളായ്മ tāḷāyma (C. Te. Tu. താളു to bear)
Humble, subdued manner (loc).

താളിക്ക T. M. C. Te. Tu. to season food = ഗന്ധം
കൊളുത്തുക (= to make supportable or =
താളത്തിൽ ആക്കി) see കൈത്താളം p. 299.

താളിതം V1. stewing.

താളി tāḷi T. M. (താൾ) 1. A creeper, the leaves
of which are used in cleansing the head before
bathing or in washing off the oil rubbed on
the body, താ'യും തേച്ചു തല ഒലുമ്പി, താ'ത്തരി
തട്ടി TP. esp. ഏച്ചിൽത്താ. 2. നാലു താളി or 4
തോൽ plants used as signs of an interdict, തിരു
മുടിത്താളി വെച്ചു വിരോധിച്ചു TR.; വെള്ളില
etc. 3. S.( താലം, താലി) Corypha umbraculi—
fera (C. താളെ, Te. താഡു).

Kinds: ഞണ്ണന്താളി Cymbidium ovatum, ഉത്തമ
ത്താ. V1., എരിമത്താളി q. v., ഏച്ചിത്താളി Con—
volvulus striatus (ഏ. നീരും പഴന്താളിയും
a. med.), കരുന്താ. (= കരിന്തകാളി), കാട്ടുതാളി
Rhynchoglossum obliq., കുറവന്താ., കൈത്താ.
(see കൈതത്താളി), ചെറുതാ. Convolvulus
gemellus, ചെറുപ്പെറുകത്താ. a. med., തിരുതാ.
Convolvulus maximus (GP 65. തിരുതാളികൾ
രണ്ടും, prh. with വെന്തിരുതാളി a white—
blossomed variety), തിരുമുടിത്താ. (see above
2. a Convolv.), തേവതാ. & ദേവതാ. Andropogon
serratus. (തേ. ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീർ a. med.),
ത്രിപന്തിത്താ. a three—ribbed Convolvulus—leaf,

നറുന്താ. GP 65., നൂലിത്താ. Antidesma alexi—
teria, നെല്ലിത്താ. Aeschynomene Ind., പണി
ത്താ. (serves to rub cows with), പാടത്താ.
GP 65., പൂത്താ. (= ആമ്പൽ), പെരുന്താ., വട്ട
ത്താ. Rottlera dicocca, വെട്ടിത്താ. q. v., വെൺതി
രുതാ. Ipomœa setosa, വേരില്ലാത്താളി (= ത
ലനീളി).

Hence: താളിപ്പന (3) the Talipot tree, താളിയോ
ല its leaf. [nudiflora.

താളിപ്പുല്ലു Tradescantia malab. or Commelina

താളിമാതളം (S. ദാസിമം) pomegranate GP 67.,
a. med., താ. ഏഴിലമ്പാലയും KR. (mod. ഉറു
മാമ്പഴം).

താളീശം tāḷīšam S. Flacourtia cataphracta,
also താളീശപത്രം med. leaf.

I. താൾ tāḷ T. M. C. (താളു to bear Te. C. Tu.)
1. Stalk, stem, chiefly of edible plants, കറി താ
ളല്ലേ, താളിന്നുപ്പില്ല prov., താളും തകരയും തിന്നു
കൊള്ളാം Anj. live poorly. 2. T. So. Palg. a
sheet of paper. 3. aM. T. the foot താൾ ഇര
ണ്ടും വണങ്ങി RC.

താളടി (loc.) stubble = തണ്ടുപുല്ലു.

താളൂന്നി? Ophioxylon serpontinum Rh.

താൾപിടി (see താപ്പിടി) a handful of rice, as
of gleaners. പിടിത്താൾ പറിക്ക V2. to
glean. കറെറക്കു താ. പണയമോ prov.

II. താൾ or താഴ് tāl̤ T. M. C. (aC. താറു, Te.
& S. താളം fr. തഴുക) Tu. 1. A bolt, bar = തഴുതു,
often താവു & താ in comp., as താക്കുഴ, താക്കോൽ,
താപ്പൂട്ടുക etc. lit. what is pushed down, let
down. Kinds: തൊട്ടിത്താഴ്, കൊളുത്താഴ് V2.
door—latch. താ. കഴിക്ക V1. to unbolt. താഴിരി
ക്കേ പടിയോടു മുട്ടല്ല prov. 2. a lock വാതിൽ
താഴ് കുത്തിപ്പറിച്ചു MR. കോൽത്താ., ആമ
ത്താ., ഉണ്ടത്താ. V2. a padlock. താഴിന്മേൽ തൊ
ട്ടാൽ തുറന്നു പോം Tantr. 3. a neck—ornament
(താഴ്വടം), താഴരഞ്ഞാണും Nal. ornaments of
women; a small metal box used as purse, carried
on the person; what is താഴ്ത്തരുണി സീത RS.
young Sīta? (or I. താൾ 1.?) [basin.

താഴി tāl̤i T. M. (താഴുക) An earthen wash—hand

താഴിക്കുടം & താഴികക്കുടം, താഴിക ornamental

[ 471 ]
top of a temple, a gilt vase (T. തകഴിക,
S. സ്വൎണ്ണകുംഭം) V2. met. ദുരിതാനാം താഴി
കക്കുടം ChVr. the chief sin.

താഴുക, താണു tāl̤uγa T. M. (C. Te. Tu. താ
ളു to bear & തറു), from താഴ്, തഴുക 1. To sink
below or lower, to droop താഴും എൾപ്പൂ Anj.
(see താവുക 3). ഭാൎയ്യമാരിൽതാണു പോകല്ല SiPu.
submit. ആരോടും താ. ഇല്ല ഞാൻ KR. I shall
succumb to none. 2. to come low, to descend
വിഷം ഉദരേ താഴായ്ക Bhg.; to land കപ്പൽ
വടകരപ്പന്തലിൽ താണില്ല TP. (=കിഴിക).
3. to bow അവനെത്താണു തൊഴുതു Bhr.; അവ
ന്റെ കാലിണതാണു തൊഴുതു നമസ്കരിച്ചു Mud.;
രാജനേത്താണു വണങ്ങിനാൻ SiPu. bowed
low to him. 4. to settle, subside വെള്ളം താ.;
വെയിൽ താണപ്പോൾ towards evening. — to be
depressed, reduced.

adj. part. താണ low, താണകണ്ടം, താണപുറ
ത്തേ വെള്ളം നില്ക്കൂ prov. താണജാതികൾ
=ഹീന; അതിൽത്താണതു TR. inferior to
that. താണവീതി the coast—way.

താണിരിക്ക to be bent, reduced, to cower for
shooting, etc.

താണുപോക to sink, decrease, grow poor.

Inf. താഴ, താഴേ 1. under, below, down, താ.
ക്കൊയ്തവൻ ഏറേച്ചുമക്കേണം prov.; ഇതിൽ
ത്താഴേ എഴുതിയ കല്പന TR. 2. താഴേ
also temporal: before reaching that height,
അൎദ്ധരാത്രിക്കു താഴേ സങ്ക്രമം വന്നാൽ, opp.
അ. രാ. കഴിഞ്ഞു.

താഴേഉള്ളവർ (opp. മീതേ or മേലേ ഉള്ളവർ)
Anach. low castes. താഴേവൻ, — തു th
e lowest. — [Payanūr.

താഴക്കാട്ടുമനക്കൽ N. pr., a Brahman chief at

താഴശീല = കൌപീനം.

താഴത്തു = താഴേ 1., as തോണിയിൽനിന്നു താഴ
ത്തിങ്ങിറ AR. താഴത്തു വീണു TR. fell down.
താഴത്തു വെപ്പാനായി നാം ഇത്തുടങ്ങുകിൽ
CG. if we now try to humble them, put down.
താഴത്തേ വീട്ടിൽ opp. മേലേ വീട്ടിലും prov. —
താഴത്തോട്ടു (പട്ടു) downwards & താഴോട്ടു.

താഴായ്മ l. VN. not being depressed or humble.
2. = താളായ്മ lowliness, meekness, സാവധാ
നഭാവം No.

a. v. താഴ്ക്ക & താക്ക (see താക്കുക II.) aM.
To take down, let down നങ്കൂരം നാലും താ
ഴ്ത്താർ Pay.; ആനകൾ ദീനങ്ങളായിത്തൻ ആന
നം താഴ്ത്തു തളൎന്നു കൂടി, ആനനം താഴ്ത്തും ഉയ
ൎത്തിയും CG. depression.

VN. I. താഴ്ച lowness, decline, inferiority; often
താഴ്ചയും വീഴ്ചയും wear tear, defect & loss.
അതിന്നു താഴ്ച വന്നുപോയി decreased, grew
worthless. അവന് ഇന്നേക്കു ൩ ദിവസമായി
താ. TP. low spirits. [Bhg.

II. താഴ്ത്തു a slope, പൂണ്ണാചലത്തിന്റെ താഴ്ത്തു

a. v. താഴ്ത്തുക & താത്തുക=താഴ്ക്ക 1. To
take down, പറമ്പത്തേത്തേങ്ങാ താത്തുവാൻ TR.
2. to let down. രാവണൻ തേർ അവിടേത്താ
ഴ്ത്തി BR.; വിമാനം താ. KU. 3. to put down
വേണ്ടാത ചോറ്റിനു കൈ താഴ്ത്തി TP. excused
himself from eating any more. ശീലയിൽ മാല
താഴ്ത്തി TP. hid. ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നേത്താ'
വാൻ Bhr. to out—do. 4. to diminish ജന്മി
ഭോഗം കുറഞ്ഞൊന്നും താത്തൊല്ല VyM.

CV. താഴ്ത്തിക്ക f. i. പറമ്പത്തുള്ള മുളകു ചരക്കു
താത്തിച്ചു TR. had the pepper gathered.

താഴ്ത്തിക്കെട്ടി = താഴ്വാരം, ചായ്പ്പ്.

താഴ്പെടുക = കീഴ്പെടുക f.i. പണവും അഥ താ
ഴ്പെട്ട നെല്ലും എല്ലാം VyM. [mility.

VN. താഴ്മ &താണ്മ humiliation, disgrace; hu—

താഴ്വടം (താഴ് 3), see താവടം.

താഴ്വര T. M. aC. declivity, a valley രൈവതമാ
കുന്ന പൎവ്വതം തന്നുടെ താ.; ഗോവൎദ്ധനത്തി
ന്റെ താ. മേൽനിന്നു ഗോരക്ഷ CG.; ഹിമ
വൽഗിരി തന്നുടെ താ. യിങ്കലാമാറു Bhg.

താഴ്വാരം a veranda lower than the house;
a slope.

താഴ്വീതി lowland; swampy land; coast—way.

VN. താഴ്വു sinking; bottom V1.

തിക see തികയുക.

തികക്ക,ന്നു tiγakka (fr. തികഴ്) To boil,
bubble up, ചാലത്തികന്നൊരു പാൽ കുടിച്ചു, കാ
ളിയന്റെ ശ്വാസങ്ങൾ ഏറ്റു തികന്നു വെള്ളം

[ 472 ]
CG.; അടുപ്പത്തു വെച്ച പാൽ തികന്നുച്ചത്തിൽ
വരുന്നു Bhg. (see തളൎക്ക p. 439.).

a. v. തികത്തുക (old: പിഴിഞ്ഞ നീരും പാ
ലുമായി തികഴ്ത്തിക്കുടിക്ക a. med.) 1. To boil പാ
ലും തികത്തിനാർ CG.; വേർ മോരിൽ തികത്തി
a. med. 2. മീൻ തി. V1. to wash and care fish;
to season meat.

തികട്ടുക tiγauṭṭγa (T. തെവിട്ടുക) & തേട്ടുക q.v.
To belch, feel nausea Nid., പുളിച്ചുതി., തികട്ടി
വരിക — from തികളുക (T. തെകുളു to be full,
Te. C. തെഗുലു sickness) in തികള മുട്ടിച്ചിരിക്ക
V1. to be full to the throat (see തികയുക)

തികയുക tiγayuγa (M. തുക?, T. തെകുൾ, aC.
തീവു to be full — C. തെഗെ, Te. തീയും to take)
1. To become full, complete തല തി. a sum,
യോഗം തി., പത്തുഗ്രാമക്കാർ തികഞ്ഞു KU. met
in full, സൎവ്വതും തികഞ്ഞുള്ള മന്നവൻ VetC. ac—
complished, perfect, ഗൎഭം പതുക്കേത്തികഞ്ഞതു
Bhr. 2. to be fulfilled, finished ൧൨ കൊല്ലം
തികഞ്ഞാൽ TR. when they are full, elapsed.
മാസം (or ഗൎഭം) തികയാതേ ജനിക്ക prema—
turely. തികയാതേ പെറുക to miscarry.

VN. I. തിക 1 fulness. തികപറമ്പു a garden
planted at the proportion of ഒന്നും പത്തും
(one jack—tree to 10 cocoanut—trees). തികപ
ലിശ 12 pet. മണ്ണതികയാകിൽ KU. if the
earth dug out of a hole be just sufficient
to fill it. 2. meeting, as of hunters കുറി
ച്ചനായാട്ടിന്നു വിളിയും തെളിയും തികയും
തേട്ടവും; ൧൨ or ൩൬ തിക (huntg.) — In
T. = ദിശ (തികമുട്ടി മരിക്ക Trav.)

II. തികച്ചൽ completion ഭാവിച്ചതിനെതി. ആ
ക്കി carried out; satiety; determination. തി'
ലായിട്ടു പറഞ്ഞു TR. assured him. മനസ്സിൻ
തി. a mind fully made up. തി. കളിക്ക to be—
have overbearingly.

III. തികവു, തികവടി (പടി) id.

തികഞ്ഞവൻ M. = ദുസ്സാമൎത്ഥ്യക്കാരൻ.

a. v.തികെക്ക 1. To complete, fill up. ആളെ
യും ആയുധവും തി. TR. to prepare for war. —
to collect a required amount. തികെച്ചു കൊടു
ക്ക V1. to give in full. തി'ച്ചു കല്പിക്ക to order

definitively. ൩൫൦, ൦൦൦ നായരെ തല തികച്ചു KU.
reviewed in full. 2. to fulfill. കല്പന തികച്ചേ
മതിയാവു Nasr. keep it all.

തികളുക see തികട്ടുക.

തികഴുക tiγal̤uγa T. aM. To shine (or = തിക
ളു?). തികഴ്വീരൻ ഇരാവണി RC. splendid (or
perfect?) hero, വരം തികഴും വടിവു, വരന്തി
കഴ്പോർ RC.

തിക്കരിക്ക tikkarikka=ധി —, Tdbh. തി'ക്കു
ന്നിതുനിന്നേ CG. Treating thee contemptuously.

തിക്കാരം = ധി —, as ഞങ്ങളോടു തി'മായി കാ
ണിച്ചു TR.

I. തിക്കു tikkụ Tdbh.; ദിക്കു. Direction തിക്കും
കടവും (huntg.). തിക്കടെച്ചുപോക to know not
whither to turn, also തിക്കു മുട്ടുക, കെടുക V2.
to be utterly at a loss. അത്തിക്കേ പോവാൻ,
എത്തിക്കേ പോയി CG.

II. തിക്കു T. M. C. Te. (C. Te. T. തിണുക്കു, √ തി
ൺ or തിഴ്) 1. Straining, pressure, throng
തിം തിരക്കും തുടങ്ങിനാർ Nal. 2. stuttering
തി. പറക. തിക്കും കക്കും vu.

തിക്കന (എന) pressing on, swiftly, തി. നട
ന്നു, തിക്കനേച്ചെന്നു KR.

തിക്കുമുട്ടു being choked (I. തിക്കു?), stifled.

VN. തിക്കൽ 1. pressing, thronging, urging.
2. quick, heaving respiration, as of a dying
person = ശ്വാസത്തിരക്കു.

തിക്കുക (a M. തിഴ്ക്കുക) 1. v. a. to press,
throng. തിക്കിച്ചെല്ലുകV1. to come to close
quarters, തിക്കി അടുത്തു പട Bhr. തിക്കീട്ടു
തന്നു constrained he gave. കതകുകളെത്തി
ക്കിത്തെറ്റിച്ചു (jud.) forced open. 2. v. n.
(freq.)= തിങ്ങുക f. i. തിക്കിത്തിരക്കീട്ടു നട
ന്നു Mud.; ഗോപുരത്തുടേ തിക്കിത്തിരക്കിപ്പുറ
പ്പെട്ടാർ AR. thronged out of the gate, രണ്ടും
കൂട്ടിൽ തിക്കിക്കടന്നു TP. entered together.
3. തിക്കിപ്പറക V1. to stammer (തിക്കു 2.).

v. n. തിങ്ങുക (aM. തിഴ്ങ്ങുക) to be thronged,
crowded, tight (from തിൺ); ഭൃത്യരാൽതിങ്ങി
ക്കിടക്കുന്ന കന്യാഗൃഹം Nal. filled with ser—
vants. തിങ്ങി മുഴങ്ങിച്ചമഞ്ഞു AR. battle
sounds, പാരം നിറഞ്ഞങ്ങു തിങ്ങിവരാകലി

[ 473 ]
Nal. come in all its power. — തിങ്ങിയ dense,
solid (also ഇട തിങ്ങിയ V2.), തിങ്ങിന ഭയം,
ശോകം etc. intense, (so തിങ്ങീടും ഭക്തി
AR.). — Often തിങ്ങവിങ്ങ, as തി. ചെല്ലുക
to eat his fill. ൧൨ മാസം ചെന്നു തിങ്ങിവി
ങ്ങിന ഗർഭം KR. perfectly formed, overripe,
(more than തികയുക). met. to rankle, പരി
ഭവം ഇതെപ്പോഴും തിങ്ങിവിങ്ങുന്നുതേ കര
ളിൽ ChVr.

തിക്തം tiktam S. (part. of തിജ്) Bitter.

തിഗ്മം sharp, തി'മാംഖൾഗം HNK., തിഗ്മശരം
RS.; violent, flery.

തിങ്കൾ tiṇgaḷ T. M. aC. Tu. (prh. തിൺകൾ
solid palmwine?) 1. The moon പൂൎണ്ണനായു
ള്ളൊരു തി. CG. തിങ്കൾവംശം or തി. തൻകുലം
Bhr. = സോമവംശം. തി. ചൂഡൻ po., തി. ക
ലചൂഡൻ, തി. മൌലി SiPu. Siva. തി. ക്കലാധ
രൻ Sk. തി. ബിംബാനനേ Nal. with moonlike
face (fem. Voc.)! 2. Monday. തിങ്കളാഴ്ചവ്രതം
SiPu. the 1st Monday of a month.

തിങ്ങൾ (തിങ്കൾ a M.) a month, ൪ തി. കഴിഞ്ഞ
വാറു RC; ൩ തി'ളത്തേ മാസപ്പടി TR.; തി
ങ്ങളിൽ തിങ്ങളിൽ സ്വൎണ്ണം ശതം VetC. 100
gold coins for the month, തി. നടത്തുക
to manage the monthly expenses, as in
temples; (done by തിങ്ങൾക്കാർ).

തിങ്ങൾക്കോപ്പു the monthly provisions, (kept
in തിങ്ങൾക്കലവറ B.)

തിങ്ങൾപ്പണം monthly contributions levied
from all classes by Rājas, W.

തിങ്ങൾ ഭജനം a monthly ceremony.

തിങ്ങൾമീൻ a small fish, Zeus oblongus.

തിങ്ങുക see തിക്കുക.

തിടം tiḍam Tdbh.; ദൃഢം (C ദിഡം, comp. തി
ൺ). Firm, stout, തി. വെക്ക B. to grow strong,
large. തിടനടമാടും പോരാളികൾ Pay. firmly
stepping.

തിടമ്പു body; idol as used for പ്രദക്ഷിണം f. i.
തമ്പ്രാട്ടിമാരേ (Gen.) തിടമ്പുംതിരുവായുധവും
എഴുന്നെള്ളിക്ക KU.

തിടമ്പുപൊരിയൻ No. fearing neither God
nor devil.

തിടപ്പള്ളി (prh. തിടൽ elevated ground=തിട്ട)
1. the cooking place of a temple, അമ്പല
ത്തിന്റെ വടക്കേപ്പുറത്തു തി. ഉണ്ടു MR.
(So. തട—). 2. the nave of a temple, holy place.

തിടർ tiḍar Fright, grief (=ഇടർ), തിടരറ്റ
നന്മകൾ നല്കീട വേണം Anj.

തിടുക്കു & തിടുക്കം T. M. Being scared,
hurried. തിടുക്കുറ്റു ഉണ്ണുക to gulpfood, തി.
പായുക, also തിടുതിടുക്കം.

തിടുക്കപ്പെടുക So. to hurry; to be confused.

തിടുതിടേ hurriedly, തി. വമ്പുള്ളായുധപന്തി ചി
ന്ത RC; തി. പ്പൊടിച്ചുടൻ Bhr.; തി. വീൎത്തുRS.

തിട്ടം tiṭṭam 1. Tdbh.; ദിഷ്ടം. Determined; accu—
racy. എല്കയുടെ തി. അറിഞ്ഞവർ VyM. — തിട്ട
പ്പെടുക to be regulated, to agree exactly.
തി'മാക്കുക to adjust, regulate, തി. വരുത്തുക
to make sure of, ascertain exactly, settle the
price VyM. മുക്കാൽത്തിട്ടം VyM. = വാശി q. v.
2. Tdbh.; ധൃഷ്ടം‍ bold, confident.

തിട്ട tiṭṭa T. M. C (തിട്ടു) 1. Raised ground, hil—
lock, shoal, മണ(ൽ)ത്തിട്ട sandbank. 2. a raised
seat, as in a veranda, തെക്കുവടക്കായി തി. ഇരി
ക്കുന്നു, തി. എന്നാൽ തിണ (jud.) in a shop.
3. palisades, as placed between fighting ele—
phants V1. (&തിട്ടൻ V1. a trench).

തിട്ടതി tiṭṭaδi, also ദിഷ്ടതി q. v. (തിട്ടു 2.).
Straits, want പത്തു പണത്തിന്നു തി. ഉണ്ടു vu.;
തി. ഉള്ളതു urgent, തി. പൂണ്ടുനിന്നു CG. in great
perplexity. അവളെ തി. യാക്കിക്കണക്കിൽ ഏ
റ്റം CG. drove her nearly out of her wits.

തിട്ടു tiṭṭu T. M. 1. A mound, shoal, (T. തിടൽ
id. see തിൺ). 2. (Tdbh.; ദിഷ്ടം and use =
തിട്ടതി). തിട്ടുവരുമ്പോൾ Anj. in case of distress,
similar തിടുക്കു.

തിണ see തിണ്ണ.

തിണർ tiṇar (&ചി —, fr. തിൺ) Swelling,
ദേഹത്തിങ്കൽ വട്ടത്തി. ഉണ്ടായാൽ ശീതപിത്തം
Nid.; തല്ലിന്റെ തി. = പിണൎപ്പു.

v. n. തിണൎക്ക To swell, to rise as the skin
from a blow, വയറ്റിന്റെ പുറത്തൊരു പശു
വിൻ വാലു പോലേയായ്തിണൎത്തിട്ടു വരുന്നതു
Udara Nid.

[ 474 ]
VN. തിണൎപ്പു swelling of the skin from nettles,
blows, etc.

തിൺ tiṇ T. M. aC. (C. Te. Tu. ദിൺ; prh.
√ formed from തിടം, ദൃഢം) Firm, strong,
stiff, solid. തിണ്കരം RC. a stout hand. തിൺപ
ട, തിൺപുകഴ്ചേർ ഇരാവണി, തിണ്ടേർവരു
ത്തും നല്ല സൂതൻ (= തിൺ തേർ), കുരുതിത്ത
ണ്കളി കണ്ടു RC. (in the wounded) — തിൺ തുട
CG. a stout thigh.

തിണ്ണ (in No. also തിണ) T. M. C. (C. Te. ദിന്ന,
Tu. ദിഗെ) 1. a terrace, raised bank. പീടി
കയുടെ വടക്കേത്തിണയിൽ, തിണമേൽനി
ന്നു താഴേ ആക്കി jud.; തിണാലിൽ MR.; തെ
ക്കിനങ്കാറ്റാടും പൊന്തിണയിൽ, പൂന്തിണ
മേൽച്ചെന്നിരുന്നു TP. 2. an open veranda;
often പുറന്തിണ്ണ; (കരയത്തിണ്ണ the place of
females during menstruation).

തിണ്ണ നിരങ്ങി നടക്ക V2. to idle about from
house to house.

തിണ്ണമിടുക്കു the feeling of security in one's
home; being brave at least at home.

തിണ്ടു tiṇḍụ 1. An earthen wall, തിണ്ടിന്മേൽ
നിന്നു തെറി പറക prov. 2. a blank (No. =
വരമ്പു), shoal V1. = തിട്ടു. 3. So. തിണ്ടെടുക്ക
to pack a bale of cloth etc.

denV. തിണ്ടിക്ക = the edges of a wound becom—
ing swollen.

തിണ്ണം tiṇṇam T. M. aC. (തിൺ) 1. Strength;
stiff, tight. തി. പുടവ coarse. — adv. aloud തി.
കുരെക്ക Bhr.; തി'ത്തിൽപ്പറക; also distinctly
കൂറ്റു ഏകദേശമായി കേട്ടതല്ലാതേ തി. കേട്ടി
ട്ടില്ല (jud.); തിണ്ണം വിളങ്ങുന്ന കുണ്ഡലം Nal.
clearly. 2. quickly, suddenly, തി. ഓരശരീരി
വാക്കു കേൾക്കായ്വന്നു Mud.; തി. ഒന്നഞ്ചും CG.;
തി. ആയതു വേണം വൈകരുതു Mud.

തിണ്ണെന്നു at once, തി. അണഞ്ഞു Bhr.; തി. ഉഴ
ന്നിതുപാണ്ഡവൻ,തി. കത്തിജ്വലിക്ക SG. —

adj.തിണ്ണന്ന ഭക്തി RS. solid devotion.

തിണ്മ solidity, സ്വൎണ്ണൌഘം തന്നുടെ തിണ്മ
യെക്കാണുമ്പോൾ, തിണ്മയിലുള്ള വന്മുസലം,
ഗോക്കൾ തൻതിണ്മ CG. stoutness, fatness.
— close texture.

തിതാൾ titāḷ Port. No. A thimble = അംഗു
ഷ്ഠാന, H.

തിതിക്ഷ tiδikša S. (desid. of തിജ്, to steel
oneself). Patience, തി. യും വാക്ഛാന്തിയും (sic,
al. — ക്ശ —) Bhr.; അപമാനാദിസഹിക്കുന്നതു തി.
KeiN.; തി. ആകുന്നതു ദു:ഖത്തെ സഹിക്ക Bhg.
തിതിക്ഷു = ക്ഷമാശീലൻ. Bhg.

തിത്തി titti (C. Te. Tu. bellows = തുരുത്തി) T. M.
1. A bagpipe നൽത്തകിൽ മുരശുകൾ തിത്തി എ
ന്നിവ എല്ലാം കൃത്തി എന്നിയേ ഉണ്ടോ VCh.; മുര
ശുകൾ തി. കൾ കുഴൽ, വിളിച്ചു തി. കൾ KR.
also with ഊതുക — പുരെക്ക ഒരു തിത്തി prov.
(al. മുത്തി). 2. imitative sound തിത്യാദിരാഗ
ങ്ങൾ VetC.; തിത്തിത്താ എന്നു വെക്കുന്ന നൃത്തം
Anj.; തിത്തിത്തെ exclamation in dancing.
തിത്തികൊടുക്ക a call of Par̀ayar thieves. ഏ
കബുദ്ധിക്കു തിത്തികമമ്മ prov. a child's call.
3. T. sweetness (loc. തിത്തിപ്പു).

തിത്തിരി tittiri S. (തിത്തി 2.) A partridge;
also = ആൾക്കാട്ടി.

തിഥി tithi S. A lunar day (15 in the half—moon
എട്ടാം തിതിക്കെഴും മതിക്കതിരുള്ളമ്പു RC. നവ
മിയെല്ലോ തിഥി AR., when Rāma was born.
തിതിമൈന്തവൻ (അദിതി = sun or ദിതി?) RC.

തിന tina T. M. (C. തെനെ a spike of corn) Pa—
nicum Italicum. തിനക്കഞ്ഞി (med. for wound—
ed). Kinds: കരുന്തി. black millet (കംഗു), ചെ
ന്തി. red millet (കമ്പു). — തിനപ്പുൽ Poa plumosa.
തിനയഞ്ചേരി ഇളയതു N. pr., third minister of
Tāmūri, a Brahman that crowns him KU.,
called രണ്ടാം കിരിയം.

തിന്തിഡം tindiḍam S. Tamarind.

തിന്ദു tinďu S. Ebony. — തുന്ദുകം = പനിച്ചി.

തിന്നുക tiǹǹuγa 5. 1. To eat all, besides rice
(ഉണ്ണുക); esp. betel, പീടികയിൽ തിന്മാൻ വാ
ങ്ങാൻ പോയി jud. 2. to eat തിന്മാനില്ലാതേ
സങ്കടപ്പെട്ടു TR. without a livelihood. തിങ്കയിൽ
അപേക്ഷ ഉണ്ടു Bhr. ആ മുതല്കൾ ഞങ്ങൾ തി
ന്നുപോയി TR. lived upon the stolen property.
met. to conquer വാനവരെത്തിന്നു നിറയാത്ത
നാം RS. — VN. തീൻ.

തിന്നഴിക്ക to eat up, spend.

[ 475 ]
തിന്നി an eater [f. i. in കാക്കതിന്നി (= കാക്ക
ക്കുറവർ), ചിതൽതിന്നി, ശവംതിന്നി എറുമ്പു
etc.], a glutton (in abuse തിന്നിപ്പോത്തു)
opp. തിന്നേണ്ടാതവർ No. vu.

തിന്നാമ്പാല So. = അടകൊതിയൻ. [ന, H.

തിമ്പൾ, തുമ്പിൾ E. Thimble, അംഗുഷ്ഠാ

തിന്മ tiǹma T. M. (Te. slow. — see തീ II.) Evil,
badness, നന്മയും തിന്മയും KU.

തിപ്പു So. worthless, (തിപ്പി T. dregs).

തിപ്പലി tippali T. M. C. (S. പിപ്പലി) Long
pepper; aM. തിപ്പല്ലിമണി a med.; തിപ്പല്ലി അ
ത്തിതിപ്പല്ലിയും MM.

Kinds: അത്തിതിപ്പലി (ഹസ്തിപി.) Pothos offi—
cinalis, കാട്ടുതി. GP 61., നീൎത്തി.

തിപ്പഴി tippal̤i (തിപ്പു?) = നാഴി, ¼ Iḍangal̤i W.

തിമി timi S. (തിം, തിമിതം wet) A large fish.
തിമിഝഷം AR.

തിമിംഗിലം S. a Fabulous fish, swallowing the
timi; — a whale MC.

തിമിരം timiram S. 1. Darkness (തമസ്സ്) തി.
പരന്നുതേ KR. 2. gutta serena, of which
there are 18 kinds (different from കാചം)
Nid 28.; തിമിരവാതശമനം Tantr. (see foll.)

തിമിർ timir T. Te. Numbness (S. also ascari—
des).

തിമിരിമ = 1/22 അണു = 1/993,484,800 CS.

തിമിരുക timiruγa T. M. C. Te. (to scrath,
provoke) To swell, to grow, to be angry.

തിമിരൻ (T. torpid) a strong, rascally fellow.
v. n. തിമിൎക്ക To be mad with joy or rage.
തിമിൎത്തോരാന, കാള CG. ഭൂപതിമാരെക്കൊന്നു
തിന്നുടൻ തിമിൎക്കയും Si Pu. to dance, leap. ഇമ
യവർതിമിൎത്തും ആൎത്തുംവെന്നിചേർപറഅറെ
ന്തും RC.; തിമിൎത്തലറി, അലറിത്തിമിൎക്കും Bhg.;
വന്മദം പൂണ്ടു തി., ഐശ്വൎയ്യം കൊണ്ടു തി. to be
elated with. അലറിത്തിമൃത്തു പോരിന്നടുത്തു KR.
തിമിൎത്തണഞ്ഞ RS. (horses). യുദ്ധം തിമിൎത്തു വ
ന്നു Bhr. raged. തിമിൎത്തകള്ളൻ a perfect rogue.

VN. തിമിൎപ്പു triumph, arrogance: തള്ളിയെഴു
ന്ന തി. CG., തിമിൎപ്പാൽ RC., തിമിൎപ്പോടേ
ചെന്നു Bhg.

തിമിറുക timir̀uγa (T. to wrest) 1. To burn

as in fever = കുമുറുക. 2. തിമുറും അരികല
വീരർ RC. proud? sure of success?

തിമില timila T.M. A kind of drum, തപ്പും തി
മിലയും താഡനം ചെയ്തു Nal. (with കൊട്ടുക).
തിമിലി a certain gourd.

തിയ്യതി tiyyaδi (T. തെയ്തി, C. Te. തേദി, fr.
തിഥി?) Day of the month, date; also തീയതി,
തേതി TR. (abbreviated: ൯, etc.).

തിയ്യതു (തിന്മ) & തീയതു Bad.

തിര tira T. M. C Te. (√ തിരു) 1. A roll, as of
paper, cartridge തിരയിൽ മരുന്നിടുക; ൪ പെ
ട്ടി തിരയും എത്തിച്ചു, തോക്കും തിരയും കൊടു
ക്ക TR. ammunition; തിരഇടുക No. a snake
coiling itself up; of betel-leaves; കുടൽത്തിര
കൾ MM.; മയിൽത്തിര അണിയുന്നു spreads its
train; തിരനിവിൎത്തുക to unroll f. i. a mat. 2. a
wave, billow, വെള്ളത്തിലേത്തിര തള്ളുന്നതു പോ
ലേ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന വെള്ളക്കുതിരകൾ Bhr.; ക
ടൽത്തിര അടിക്ക V1.; തിര പൊങ്ങുക opp. തി
ര അടങ്ങി, തിരപൊട്ടുക breakers. തിര നീക്കി
ക്കടലാടാൻ prov. 3. (S. തിര:) a curtain. തിര
പിടിക്ക to hold the screen or curtain (in play).
മേലാപ്പു കെട്ടി തിരവളെച്ചു at a marriage. നൽ
ത്തിര വളെച്ചതിലാക്കി, തിര വളെച്ചതിൻ പുറ
ത്തുനിന്നു KR. clothes hung all round; so തി
ര തൂക്കുക, വിതാനിക്ക V1. 4. a mass, അത്തി
ര, ഇത്തിര.

തിരമാല (2) a wave, succession of waves.

തിരയാഴി (2) the agitated sea, തി. കടന്നു RC.

തിരവായി (2) crest of the waves, തി. യൂടേ വ
ന്നു Bhr.

തിരശ്ശീല (3) a curtain, screen.

v. n. തിരയുക 1. To ball itself; milk to
coagulate. 2. v. a. to seek. കരഞ്ഞു പക്ഷി
കൾതിരഞ്ഞു ഭക്ഷണം KR.; നീളത്തിരഞ്ഞു Bhr.;
സൎവ്വത്ര തിരഞ്ഞുകൊൾക CC.; തിരഞ്ഞറിഞ്ഞി
ട്ടൊരു ഫലം Mud.; ശാപത്തെക്കേട്ടു കാരണം
തി. UR. to ask. കളങ്ങൾ കിണറുകൾ ഒക്കയും
ആളെകൂട്ടിത്തി. (jud.)

VN. തിരച്ചൽ 1. wrinkles. 2. search.

CV. തിരയിക്ക to cause search to be made
നീളേത്തി'ക്കും എന്റെ ഗൃഹത്തിങ്കൽ Mud.

[ 476 ]
v. a. തിരെക്കുക 1. To roll up, പായി തി
രെക്കും വണ്ണം ധരിത്രിയെ കാതിൽത്തിരെച്ചിട്ടു
കൊണ്ടുപോയി Bhg 7.; ധാത്രിയെത്തിരെച്ചു തൻ
കാതിൽ ഇട്ടു Bhr. (as mats, leaves, paper);
നെല്ലു, എള്ളു പുഴു തിരെച്ചു പോയി larvæ form—
ing in a lump of grain; പനയോല ഉലക്കമേൽ
തി. to make umbrellas with, No.; to roll as
waves; to open a bag by rolling it. 2. to
wind up; to comb & hatchel cotton for spin—
ning V1. മുണ്ടു തിരെച്ചു കയറ്റുക to take up
the clothes, as high castes do in walking.
3. to belch; തിരെച്ചു വെക്ക to put in con—
fusion.

VN. തിരപ്പു rolling. വയറ്റിന്നു തി. വന്നു, as
in sea—sickness, (so പാമ്പൻ തിരപ്പു).

തിരപ്പം a bundle of palm leaves; a raft of
bamboos brought to market; so മര —, ഓ
ടത്തിരപ്പം; (Te. C. തെപ്പം).

തിരക്കുക tirakkuγa (T. തിരങ്ങുക to be crump—
led) 1. v. a. To press the enemy V1. ഇതിഹാ
സങ്ങൾകൊണ്ടു തിരക്കിത്തുടങ്ങിനാർ Bhr 3.
plied with stories, allusions, questions. തിര
ക്കും വടി of weavers. വേഗേന അടെക്കണം
എന്നു തിരക്കീട്ടു TR. urged to pay. ഉരുട്ടിത്തി.
to agglomerate. തിരക്കി നോക്കി looked close
at one. 2. v. n. = തിക്കുക q. v. often തിക്കി
ത്തിരിക്കി thronged. 3. So. = തിരയുക 2. to
seek MC.

തിരക്കം So. ardour, നല്ല തി'മുള്ളവരായി Trav.

തിരക്കു 1. thronging, pressing പണിത്തി. press
of business, (so കല്യാണത്തി. prov.), ഉൾ
ത്തി. rancour. 2. precipitation, confusion
ബുദ്ധി തി. madness. 3. tumult, noise.

CV. തിരക്കിക്ക to press, treat harshly and
haughtily, പുല്ക്കൊടി പോലേ നിന്നെത്തി'ച്ചു
Nal.

തിരട്ടു tiraṭṭu T. M. (തിരൾ) 1. Assemblage;
abstract of accounts. മുളകു ചാൎത്തി വന്ന ഒട്ടു
ക്കുള്ള തി. TR. the sum total, also തിരട്ടു ക
ണക്കു adding up a sum. കുറുന്തിരട്ടു a short
abstract. 2. തിരട്ടുകഞ്ഞി, തി'കുളി etc., what

refers to the first menstruation; (തിരട്ടുകല്യാ
ണം = വയസ്സറിയിക്കും കല്യാണം).

തിരട്ടുക 1. So. to ball up, (= തിരയു 1.). 2. തി
രട്ടിവെക്ക to perform a ceremony for a girl
of 5–6 years, in preparation of marriage
(putting her aside, as if for the first men—
struation).

തിരണ്ടി tiraṇḍi (T. തിരുക്ക) A large flat sea—
fish, ray or skate, said to wound venomously
(chiefly the kind കാക്കത്തിരണ്ടി) with the
spikes on the tail, തി. കുത്തിയാൽ കായുന്നതി
ന്നു, തി. വിഷത്തിന്നു a. med. തി. മുള്ളു etc.;
വാൻതിരണ്ട RS 13.

തിരണ്ടു p.t., see തിരൾ.

തിരപ്പം see under തിര.

തിരമ്മുക tirammuγa (loc.) To curry, tan; see
തിരുമ്മുക.

തിരസ്കരണം tiraskaraṇam S. (തിര:, L.
trans, √ തർ) Leaving aside.

denV. തിരസ്കരിക്ക 1. to neglect, vilify. 2. to
reject. അവകാശസംഗതിയെ തി'ച്ചു (jud.)
dismissed the claim.

തിരൾ tiraḷ T. M. aC. (തിരു) 1. A ball, mass.
2. becoming full, first menstruation, തി. മുമ്പേ
കെട്ടുക Anach.

തിരളുക v. n. 1. to grow full. മിന്നൽ ഉൾക്കല
രത്തിരളും കാർ മെയി RC. the sleek body of a
black horse. ഒളി തിരളും ആനനം RS.; കാ
റ്റു വട്ടം തിരണ്ടു CG. balls itself, so മാന
സി തിരളും രഭസം Mud. ചീറ്റം തിരണ്ടു
ള്ളൊരുള്ളം, ൧൦൦൦ ആനകൾ ഊക്കു തിരണ്ട
ള്ളൊരാന CG. concentrate itself. — തിരണ്ട
കണ്ണാൾ RC. with large eyes. തിരണ്ട കോ
പം Bhr. 2. to swarm as bees; വണ്ടത്താ
ന്മാർ മദിച്ചു തിരണ്ടിതാ KR. balled them—
selves. 3. to grow marriageable, തിരളു
ന്ന പെണ്ണുണ്ടു കൈപിടിപ്പാൻ Pay. തിര
ളാത്ത പെൺ a girl not of age. തിരണ്ടു വേ
ൾക്ക the custom of marrying after the time
of puberty. തിരണ്ടുകുളി, കല്യാണം = തി
രട്ടുകളി, etc.

തിരാവം V2. Kidney?

[ 477 ]
I. തിരി tiri T. Te. C. M. (തിരു) 1. A turn, in
തീണ്ടലും തിരിയും ഇല്ലാത്തവൻ prov.; a twist;
the wick of a lamp അന്തിത്തിരി വെക്ക TP.; അ
പ്പോൾ തിരി കത്തിച്ചിരുന്നു jud. തിരിതിരെക്ക
to twist rags into a wick. Kinds കോ(ൽ)ത്തി
രി, മുക്കോ(ൽ)ത്തിരി or മുക്കണ്ണൻ തി. for വെ
ലി, പടുതിരി = വെറുന്തിരി. A candle (മെഴുത്തി
രി); lint, bougie. 2. a fusee, match തിരിവെ
ച്ച തോക്കു MR., തോക്കും തിരിയും കൈക്കൊണ്ടു
prepared for battle, കൈത്തിരി vu. 3. pepper—
blossom (തിരി ഇടുക).

തിരിക്കു (1) a stopper, cork.

തിരികണി B. a potter's wheel.

തിരിക്കല്ലു a millstone.

തിരിചാട തിരിക്ക V1. to wind thread on a
spindle.

തിരിനീട്ടുക to trim a light; to instigate.

തിരിയുഴിച്ചൽ (ഉഴിക) a ceremony performed
with bringing lights near the body.

II. തിരി Tdbh.; ശ്രീ in N. pr. of offices, dynasties
etc. കോലത്തിരി, നമ്പൂതിരി, തളിയാതിരി etc.
At the end of words as തിരു II. at their head.

തിരിക്ക tirikka 5. (തെ —) 1. v. a. To turn
round, തേർ തിരിച്ചു or പിന്തി. Bhr. ധാന്യ
ങ്ങൾ തിരിക്കുന്ന പശുക്കൾ Bhg. grinding or
treading out by moving in a circle; to turn
ഓല തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി, തലമുടി രണ്ടു
പുറവും തിരിച്ചു കെട്ടാം prov. കെട്ടിത്തിരിക്ക
to tighten a fastening with a stick. 2. to
turn the course. ആറു തി. to change, alter.
നികിതിജമ എന്റെ പേരിൽനിന്നു കണ്ണന്റെ
പേരിൽതിരിച്ചു കെട്ടുവാൻ (rev.) MR. to trans—
fer the registration; also to translate. 3. to
separate, sort കല്ലും നെല്ലും തിരിച്ചു താ met.
tell me what is good & evil. നാടു ഖണ്ഡിച്ചു
തിരിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുത്തു KU. distributed.
വേൎത്തിരിക്ക, തരം തി., കൈതവം നേരും തി.
ച്ചീടുവാൻ Sah. to distinguish, discern. ഗുണവും
ദോഷവും തി., തിരിച്ചു വിധിക്ക V2. to judge.
4. to make known. അർത്ഥം തി. to explain. നിൻ
മഹിമ ആൎക്കും തി'രുതു HNK. ആ കാൎയ്യത്തിന്നു
തിരിച്ച കല്പന വരേണം TR. an express order.

ആളെത്തിരിച്ചു പറയരുതോ TP. tell your
name! തി'ച്ചെഴുതുക TR. to write expressly.
5. v. n. to return തന്നുടെ രാജ്യത്തിന്നു തിരിച്ചു
Brhmd. (prh. to supply തേരിനെ). അയോദ്ധ്യെ
ക്കാമാറു തി. AR.; തരസാതിരിക്കും CC.; ചത്തു
മുറിഞ്ഞും ഒട്ടൊട്ടു തി'യും Mud. to retreat. പറ
ക്കുന്ന പോലേ തിരിക്കും തേർ KR. rolling or
retiring. ഭയപ്പെട്ടു മണ്ടിത്തിരിക്കുന്നു Nal. to
err about. സൈന്യം തി'ച്ചു മണ്ടിനാർ Bhr. fled.

Hence: തിരിച്ചറിവു (3) full, distinct knowledge,
so തിരിച്ചുകാണ്ക.

തിരിച്ചു കൊടുക്ക (3) to set apart. ഉമ്മയുടെ ഓ
ഹരിക്കായി തി'ത്തു MR. gave back.

തിരിച്ചുപറക (3) to speak distinctly; to repeat;
to particularize each case (4), so തിരിച്ചെഴു
തുക.

തിരിച്ചു പോക, വരിക (5) to return.

തിരിച്ചു വെക്ക (2) to alter, as a resolution മന്ത്രി
കൾ കൂടി നിരൂപിച്ച കാൎയ്യം തി'ക്കുമ്പോൾ
KR.; (3) to assign to തറവാട്ടോഹരിക്കു തി'
ച്ചു jud.

VN. I. തിരിച്ചൽ (തിരിയുക) turning, returning,
change; തല തി., വന്തി. [V2.

II. തിരിത്തം (loc.) knowledge, തി. ഇല്ലായ്കയാൽ

III. തിരിപ്പു turning, change. തി'ം മറിപ്പുംപ
റക subterfuges & lies, unfair dealings. അ
വൎക്കു തമ്മിൽ തിരിപ്പില്ല VyM.

തിരിപ്പടി എടുക്ക B. to deceive.

തിരിപ്പൻ 1. a rogue = തികഞ്ഞവൻ. 2. a wig.

CV. തിരിപ്പിക്ക to make to turn or distinguish.

തിരിടൻ tiriḍaǹ (T. തിരുടൻ) A thief, rogue.

തിരിപ്പുക tirippuγa (T. തിരുപ്പു, see തിരുമ്പു
ക) aM. To wring, rub between the hands
നൊച്ചിക്കുരുന്നു തിരിപ്പിപ്പിഴിക, as also ചെ
ക്കി മൊട്ടു തിരിമ്പിപ്പിഴിക a. med.

തിരിമാലി tirimāli B. A trick, also തിരിമാലി
ത്തരം (see തിരിപ്പു; in T. തിരുവാലി a rogue).

തിരിയുക tiriyuγa 5. (തെ —) 1. v. n. To
turn round, swing, turn, യന്ത്രപ്പാവകൾ തിരി
ഞ്ഞു Mud. ഉച്ചരി. afternoon, hence തിരിഞ്ഞു
മുവ്വടിസമയം, തിരിഞ്ഞ അഞ്ചടി സമയത്തു Arb.
about 2 p. m. — ബുദ്ധി തി. to be giddy. — To

[ 478 ]
ramble about. തിരിഞ്ഞു നോക്ക to explore. തി
രിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കുന്നവർ ഇല്ല vu. none
to care for me. 2. to return (locally & tempo—
rally) ബാണം തിരിഞ്ഞു പോന്നു തൂണീരം പുക്കു
AR.; കഴിഞ്ഞതൊന്നുമേ തിരിഞ്ഞു വന്നീടാ KR.;
തി'ഞ്ഞു നോക്കി Si Pu. (= മറിഞ്ഞു); തിരിഞ്ഞു &
തിരിച്ച back; വീരജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു മരിക്ക
യും Mud. show their face, return to the fight;
(തിരിക്കുയും Bhr. to retire from fight, draw—
back). പോർ തിരിഞ്ഞു നിന്നു Bhr. stood in
battle—array. 3. to cha&nmacr;ge, as wind; to
change position, ശൂദ്രൻ ബ്രാഹ്മണൎക്ക് ആറടി തി
രിയേണം KU. recede. വേറേതി. stand aloof!
— to become something else, ഉണ്ണി തി., ഉരു
ത്തി., മുഖം തി. നേരം ഒട്ടുച്ചതിരിഞ്ഞു TP. etc.
With ആയി as auxV. കലി ചൂതായിത്തിരി
ഞ്ഞിതു DN. changed himself into dice. 4. v. n.
& v. a. to be distinct, known and to know, ന
യനങ്ങൾ കൂടിത്തിരിയുന്നില്ലേതും KR.; ൫ ആളെ
എനിക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു MR. I recognized 5
persons. അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ തിരിയാതേ
പോം he will escape observation. ഞാൻ തിരി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു & എനിക്കു തിരിഞ്ഞുവന്നു, തിരി
യാതേ പോയി.

Inf. തിരിയേ, തിരികേ (2. = തിരിച്ചു & തിരിഞ്ഞു)
back, again, അവനെത്തിരിയക്കൊണ്ടരുന്ന
തും KR. തിരിയേത്തരുവിക്ക MR. order to
give back.

VN. തിരിവു 1. = (തിരിച്ചൽ). 2. what is return—
ed as bad (money). 3. a turn, shift, quirk
V1. 4. distinction, appreciation, knowledge.

CV. തിരിയിക്ക f. i. ആറടി തി'ച്ചു enforced the
customary distance, to which the lower
caste is to retire.

തിരിശുമാനം (= തിരിമാലി) B. deceit.

I. തിരു tiru (√ 5) To turn, whence തിരി, തി
ര etc.

തിരുക്കുക T. M. C. Te. 1. To turn in, as
women their hair, തലമുടി നന്നായിത്തിരുകാ
തേ വിളമ്പി Bhr.; (p. 162, I. എളി); No. ക
ത്തി അരയിൽ തിരുകി stuck to his right
side = ചെരുതുക; to screw in നാരാചം ചെ

വിയിൽ തിരുകിയ പോലേ KR. കെട്ടിന്റെ
അകത്തു കുറ്റി തിരുകി forced a stick be—
tween the tied hands, a common torture.
2. to twist, wind thread V1.

CV. തിരുകിക്ക, as തലമുടി ലീലയാ തി'ച്ചു Nal.
plaited.

തിരു കണി T. So. the winding in a shell.

തിരുകുറ്റി 1. the pivot of a door. 2. a thresh—
ing mill, ധാന്യങ്ങൾ തിരിക്കുന്ന പശുക്കൾ്ക്ക്
എല്ലാം തിരികുറ്റി ആശ്രയമായിട്ടിരിക്കും എ
ന്ന പോലേ Bhg., (so the polar star).

തിരുകുളി V1. 2. a gimlet, borer &:

തിരുവുളി, തിരുളി.

തിരുക്കൽ plaiting the hair V2.

തിരുക്ക hem, border.

തിരുക്കുക, ക്കി To roll up clothes, to tuck
in (= തിരെക്ക 2.).

II. തിരു = തിരി, തൃ Tdbh.; ശ്രീ T. M. aC. 1. Lak—
shmi. തിരുമകളാകിയ സീത RC. good fortune.
തിരുപെരുകിയ ഭവനങ്ങൾ KR. old famous
buildings. 2. blessed, whatever refers to Gods
& kings, as തിരുതാളി, നിന്തിരുപ്പാദം Bhg.
etc. (often തൃ q. v.).

തിരുക്കനി a present to a Rāja.

തിരുക്കാൽ = തൃക്കാൽ; നിന്തിരിക്കാൽ CG.

തിരുക്കാഴ്ച V1. = തിരുമുൽക്കാഴ്ച.

തിരുക്കൈ = തൃക്കൈ; തി. നീട്ടം കൊടുക്ക Arb.
kings to give a present.

തിരുതീൎക്ക (1) to ascertain the 4 quarters be—
fore laying the foundation of a building,
(= to make sure of luck).

തിരുത tiruδa V1. A fish (Port, tagana or tain—
ha) caught in the monsoon at the mouth of
rivers, with തിരുതവല No.

തിരുതവിളി = ചിരുതവിളി in നിത്യക്കൊട്ടു നി
യമവെടി അടിതളി തിരുതവിളി (song).

തിരുതേവി N. pr. fem. (ശ്രീദേവി).

തിരുത്തുക tirattuγa T. M. (C. Tu. തിദ്ദു, Te.
ദിദ്ദു) To mend, correct, തരിശുനിലത്തെ വെട്ടി
ത്തിരുത്തി VyM.; to erase or enclose with
crotchets (in T. v. n. തിരുന്തുക). വീഴക്ഷരം ഉ
ണ്ടായാൽ വിദ്വാന്മാർ തിരുത്തിക്കൊള്ളേണം
Cr Arj., So. — ഭൂമണ്ഡലാധിപനായി തിരുത്തി

[ 479 ]
വാഴ്ത്തുന്നു KU. pronounced him solemnly sover—
eign of the universe.

തിരുത്തം V1. correctness in judgment &
speech; ദീൎഘം തി. ആക്ക So. to articulate a
long syllable.

തിരുത്തു correction, (ആറ്റു തി. a royal privi—
lege KU.); കുത്തും തി' ം many dashes & cor—
rections in writings. [തി.യിൽ TP.

തിരു II.: തിരുനട A temple—entrance, കാവിൽ

തിരുനാടു His country, തി. വാണു KU.

തിരുനാമം name or mark of a Deity, (see നാമം).

തിരുനാവായി (S. നവയോഗിപുരം & ശ്രീനാ
വാക്ഷേത്രം) N. pr. of the temple near the
Ponnāni river, where the Mahāmakha feast
was celebrated; തി'യേക്കൊടിനാട്ടുക KU.
(once the privilege of the Rakshāpurusha).

തിരുനാവൊഴിക (Rāja) to order.

തിരുനാൾ I. a feast, തേവർ തി. പേരാൽ MR.
2. the birthday of a king, അണ്ണന്റെ തിരു
നാപ്പണം (doc); തിരുനാൾ ചാൎത്തു his ജാ
തകം; also the day of his death, തിങ്കളാഴ്ച
തി. പ്പിണ്ഡം TR. obsequies, also തിരുനാച്ചാ
ത്തം, (നാൾ, ശ്രാദ്ധം) No. vu.

തിരുനിലം a sacred field, തേവർ തി. MR.

തിരുനീറു T. So. Palg. sacred ashes of cowdung.

തിരുനുമ്പു TP. = തിരുമുമ്പു.

നിരുനൃത്തം KU. dance in temples.

തിരുനെറ്റി His forehead. തമ്പുരാന്റെ തി'ക്കു
നേരേ കല്പിച്ചിട്ടില്ല KU. dare to march
against.

തിരുനെല്ലി, (S. സഹ്യാമലകി) N. pr. a temple
in Wayanāḍu, where šrāddham is offered,
തി'പ്പിണ്ഡം മറിച്ചേക്ക TP.; കോട്ടയത്തു രാ
ജാവ് തി. പ്പിണ്ഡം വെക്കുവാൻ എന്നൊരു
ഹേതു പറഞ്ഞു ഢിപ്പുവുമായി കാണ്മാൻ പോ
കുന്നു TR.

തിരുനെൽവേലി Tinnevelly.

തിരുപ്പട്ടം കെട്ടുക KU. coronation.

തിരുപ്പതി N. pr., Tripaty, തി'യിൽ ചെന്നു Sk.

തിരുപ്പാടു a prince, chiefly Kshatriya of the
Cochin dynasty തിരുപ്പാടന്മാർ; തി'ട്ടിലേ
അമ്മ (mother of the king); കല്യാണത്തിന്ന്

ഒരു തി'ട്ടിലേ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു കൂ
ട്ടിക്കൊണ്ടു TR. a bridegroom for a Cōlattiri
princess.

തിരുപ്പെടുക (1) to attain bliss, of Brahmans'
& Rājas' death.

തിരുമകൻ, as ദേവകീതി. ഈശ്വരൻ Bhr.

തിരുമനസ്സു 1. His, Your Highness (used by
low castes to Brahmans). ഇനി ഒക്കയും തി.
ആധാരം TR. we rely on Tour Majesty in
every thing (form of closing a letter). തിരു
മനസ്സിലേ the king, അവനെ തി'ലേ അടു
ക്കേപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, തി'ലേവക
പ്പൂക്കൾ Arb.; തി'സ്സറിയിക്കേണ്ടും അവസ്ഥ,
or എഴുന്നെള്ളിയേടത്തേത്തി'സ്സിൽ ആക്കുക
TR. to inform Your Highness, അണ്ണന്റെ
തി'സ്സിൽ, തി'സ്സോണ്ടു കല്പിക്ക; തി'സ്സുണ്ടാക്കി
വക അടക്കുന്നു TR. obtained it from the
Rāja. 2. condescension, തവ തിരുമന മതി
ന്നു തുണെക്കിൽ Bhr. Your favor, ഗുരുവിനു
മാം പ്രതി തി'സ്സുണ്ടായിച്ചമഞ്ഞീല Bhr.

തിരുമാടമ്പു B. a royal pupil having completed
his studies.

തിരുമാതു (1) Lakshmi, തി. താനും തിറത്തോടേ
മേവും Anj., = തിരുമകൾ.

തിരുമാനശ്ശേരി N. pr., the 13th province of
Kēraḷam, including Ponnāni. തിരുമനശ്ശേ
രി (sic) നമ്പൂതിരിപ്പാടു KU. its former
ruler, later only prince over 3000 Nāyars,
under Tāmūri.

തിരുമാറു Bhr. the breast (of a God).

തിരുമാൽ T. Višṇu. — തിരുമാല N. pr. fem.

തിരുമാസം a feast of kings (= ചാത്തം), നമ്മു
ടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ തി. കഴിപ്പാൻ, ഈ തി'സ
അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞാൽ TR.

തിരുമിഴി His, Your eye, നിൻ തി. ചുവപ്പിച്ച
തു മതി RS.

തിരുമുഖം Your face, His face.

തിരുമുടി His, Your head, തി.പ്പട്ടം കെട്ടി KU.
= തിരുപ്പട്ടം; പഴയരി തി'യിൽ ചാൎത്തുക to
crown; തി. ത്തോൎത്തു a towel (for kings).

തിരുമുത്തു His tooth; തി. വിളങ്ങുക, ഇളക്കുക
to smile (kings).

[ 480 ]
തിരുമുന്നൽ V1. in the Sovereign's presence,
നിന്തി. ഉണൎത്തിപ്പാൻ PP.

തിരുമുമ്പു 1. holy presence. തി'മ്പാകേ വന്നു
Arb. before Your Majesty. തി'മ്പാകേപ്പറഞ്ഞു
TR. before His Majesty. 2. a class of Brah—
mans, religious mendicants, also തിരുമുമ്പർ
KU. ഗോപാലർതിരുമുമ്പിന്നു സലാം TR. (also
തിരൂമ്പു). 3. തിരുമുമ്പർ also Brahmans in
general = തിരുമുൽപ്പാടു Anach.

തിരുമുൽക്കാഴ്ചവെക്ക 1. a present to Gods &
kings, prov., TP.; having an audience.
2. the annual acknowledgment for a grant of
lands, paid to kings.

തിരുമുൽപ്പാടു 1. = തിരുമുമ്പു. 2. a Kshatriyan
(മൂത്ത തി. V2. the ruling Cochin king, call—
ed by the Portuguese: Trimumpara). 3. a
Brahman; NN. തിരുമുപ്പാട്ടിന്ന് എത്തി TR.
= Brahman NN. arrived.

തിരുമുല്പു = തിരുമുമ്പു, in തിരുവടിയുടെ തി'ല്പൂ
ടാടു KU.

തിരുമൂപ്പു Royalty; തി. കിട്ടി became senior Rāja.

തിരുമേനി the king's person. തി. കണ്ടു തൊഴുതു
TP.; തി. നോക്കി TR. looked at the king. തി
വിയൎത്തു KU. the king grew angry. തി. വിയ
ൎപ്പിക്ക KU. to teach the king athletic exer—
cises; kings to fence. തിരുമേനീ Arb. Oh,
Your Majesty!

തിരുമൈശോഭ Bhr. divine form.

തിരുമ്പുക tirumbuγa T. M. (തിരു I., see തി
രിപ്പുക); in So. തിരുമ്മുക V1. 1. v. a. To turn
round, wrest, squeeze, (വൃഷണം തി. jud. in
order to kill a child). കൈ തി. CG. wrung
the hands in despair, കണ്ണും തി. CG. before
an object of love. ഉറുമ്മി തിരുമ്പിപ്പിടിച്ചു TP.
seized fervently. മെയിതി. = ചവിട്ടുക milling.
ചെവി തി. (school—punishment). മോതിരം തി
രുമ്പിക്കഴിച്ചു TP. തേങ്ങ തിരുമ്പിപ്പിഴിയുക.
2. വസ്ത്രം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിത്തി. V2., ഉടുപ്പുകൾ
തിരുമ്പിക്കളഞ്ഞു TR. to wash cloth (different
from അലക്ക). 3. to rub between the hands ഭസ്മം
തിരുമ്പി നോക്കി Mud., med. ഏലം തിരുമ്പി
അരിയാക്കി എടുക്ക to rub Cardamoms over a

slow fire to render them marketable. പഴം തി
രുമ്മി ഉടെച്ചു Bhr.

തിരുമ്പായി a large mat, as in a workshop.

VN. തിരുമ്മൽ B. friction, embrocation.

(തിരു II). — തിരുവങ്ങാടു, (S. ശ്വേതാരണ്യപുരം
as if from വെണ്കാടു). A temple of Rāma near
Talaččēri.

തിരുവഞ്ചിക്കുളം KU. a temple of Bhagavati
(മുക്കാൽവട്ടം) near Coḍungalūr; ancient
capital of Kēraḷam; തിരുവഞ്ചാഴിമുഖം its
harbour KU.

തിരുവടയാളം a royal writ. തി. മടക്കോലക്കര
ണകാൎയ്യമാവിതു KU. (heading of a doc.)

തിരുവടി (= തൃക്കാൽ) You, He. നിന്തി. Your
Majesty, തന്തി. ശിഷ്യർ KR. the disciples
of His Holiness.

തിരുവട്ടപ്പശ, (S. ശ്രീവേഷ്ടാ) turpentine, തി'
പ്പയൻ GP77. & a. med.

തിരുവനന്തപുരം, N. pr. അനന്തശയനം = Tri—
vandram. നൽതിരുവനന്തേശൻ VCh. Višṇu.

തിരുവന്തളി a ceremony 7–12 days after
a king's death (തളിക്ക 3.).

തിരുവയസ്സു His age. തി. ചെന്നു KU. the king
grew old. ഏറിയ തി'സ്സായിരിക്കുന്ന കോല
ത്തിരിത്തമ്പുരാൻ TR.

തിരുവരത്തിക്കൂറ്റൻ B. a bull, allowed to go
at liberty.

തിരുവല a beggar, (see തിരുവാളി).

തിരുവാമൊഴിഞ്ഞു RS. Rāma said. — തിരുവാ
യ്ക്കെതിർ വായില്ല prov. [match—lock.

തിരുവാക്കുറ്റി (തിരു I ?) the touch—hole of a

തുരുവാട, (— വിടാട, — മിടാട No. vu.) see
തിരുവുട. [king.

തിരുവാണയിടുക to cite in the name of the

തിരുവാതിര (S. ആൎദ്ര) the 6th asterism, includ—
ing Betelgeuze; വന്നില്ലല്ലോതി. GnP. a feast
in Mithunam (see ഞാറ്റുതല).

തിരുവാഭരണങ്ങൾ Bhg. jewels of Gods &
kings.

തിരുവാലത്തിരി V1. lustration of arms at the
close of the rainy season (തുലാപ്പത്തു), be—
fore taking the field; തി. ഉഴിയുക.

[ 481 ]
തിരുവാളി (1) a possessor of Lakšmi; by abuse
= beggar (or T. C. Te. Tu. തിരു going about
for begging). [യും കൊടുത്തു UR.

തിരുവാഴി a ring (ആഴി), താരിൽമാതിനു തി.

തിരുവിതാങ്കോടു, തിരുവാങ്കോടു, (S. ശ്രീവർദ്ധന
പുരി) Travancore; the town & the country
(തി. സംസ്ഥാനം).

തിരുവില്വായി & — ല്ലാ N. pr., a fane in Travan—
core (തി' ല്ലവ B.)

തിരുവുട dress of kings or idols. തി. യാട ചാ
ർത്തുക KU. daily dressing of an idol.

തിരുവുടമ്പു So. an idol. വാർത്ത തി. a molten
image.

തിരുവുടൽ the body of a Deity, തി. മുഴുവൻ കാ
ണാകേണം Anj.; വിറെച്ചു തി. Bhr.

തിരുവുളി see തിരുകു —

തിരുവുള്ളം 1. His etc. Majesty's mind. തിരൂള്ള
ത്തിൽക്കൊണ്ടുപോയിക്കേൾപിച്ചു TP. re—
ported. തി'ത്തിൽ ഏറുക the king to know,
(തി'റാതേകണ്ട് എന്തൊരു വസ്തുവുള്ളതു AR.
nothing exists without thy knowledge), തി'
ൽ ഏറ്റുക to tell the king. 2. the king's
pleasure തെക്കിൻദിക്കിന്നു നടക്കമാറു തി'മാ
വൂതാക RC; എന്നിൽ തി. ഉണ്ടെങ്കിൽ Bhg. (=
പ്രസാദം); ദൈവം തി. ഉണ്ടെങ്കിൽ TP.; തി.
ആകേണം ഭഗവാനേ GnP. be propitious!
ഞങ്ങളേയുള്ള തി. Bhr. thy mercy towards
us. തങ്ങളുടെ തി. സമ്പാദിച്ചു ജീവനം ചെ
യ്യാം Arb. തി. ചെയ്ക V1. to deign to speak.
തി. വാഴുക see foll.

തിരുവുള്ളക്കാരൻ (& തി'൦ വാഴുന്നവൻ) a king's
favourite V1.

തിരുവുള്ളക്കേടു 1. (oontr. തിരുളക്കേടു) dis—
pleasure, തമ്പുരാനു എന്നോടു നല്ല തി. TP.
രാമൻ തി. വളരേ ഉണ്ടാം KR.; തി'ടായിക്ക
ല്പിച്ചു; തി. പോക്കുക TR. 2. disgrace.

തിരുവൂരങ്ങാടി & തിരൂര — N. pr., a Māpḷa
town in Chēranāḍu. MR. (തിരുപ്പാണ്ടിപ്പുഴ).

തിരുവെഴുത്തു a royal writ or document (higher
than തരകു), കോലത്തിരി അണ്ണൻ തി. എഴു
തി TR. KU, തി'ത്തോല TP.

തിരുവോണം (S. ശ്രവണം) 1. the 22nd
asterism including Aquila (in Cancer V1.).

2. the feast ഓണം in August. പിന്നെത്തി'
ഊട്ടിഞാൻ SG. an offering.

തിരുൾ tiruḷ No. (= തിരൾ; C. Tu. pulp, pith)
1. A bud, half grown leaf, still rolled up (തിര,
തിരി). കാഞ്ഞിരത്തിൻ തി. ഒരു പിടി MM.
2. the uppermost leaf, തെങ്ങിന്റെ തി. കൊ
ത്തി TR. തി. ഇളക്കിക്കിളിയോല പാറി ആന
യടി വിരിഞ്ഞു (growth of a palm—tree).

തിരോധാനം tirōdhānam S. (തിരസ്സ്) Dis—
appearing, തി. ചെയ്തു VetC. = മറഞ്ഞു.
മേഘതിരോഹിതസൂൎയ്യബിംബം KR. (part.) hid
by clouds.

തിൎത്താവു V1. (prob. തിരുത്താവു) see തൃ —

തിൎയ്യക്ക് tirytak S. (തിരസ്സ് ☩ അഞ്ച്) Moving
across, in horizontal, not perpendicular di—
rection. തിൎയ്യഗ്ഗം, തിൎയ്യഗ്യോനി Bhg. all animals.

തിറ tir̀a T. M. (C. Tu. തെരിഗെ, √തിറു to
open a way) 1. Tribute, taxes ജയിച്ചു തിറവാ
ങ്ങി Brhmd., പൊരുതു ജയിച്ചു തിറകൊണ്ടു
Bhr. taxed; താരകനിരയോടു തിറകൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന Bhr. eclipsed, തിറ കൊടുത്തു, നല്കി Bhg.
2. an offering; an inferior feast (after നഷ്ട
ത്തിറ), in which Malayar, Vaṇṇān, Munnūtťťan,
etc. dress like Gods & demons തിറ കെട്ടുക
V1. — തീത്തിറ a dance in burning dress to the
honour of Bhagavati.

തിറം tir̀am T.C. (തെറം), Te. തീറു (manner, fr.
തിറു) M. 1. Vigour, ability തി. കാട്ടുക B., തി
റമുറും അരചൻ RC, വമ്പടതിറത്തിൽ നില്ക്ക
ണം KR., തിറമോടെതിരിടും രഥികൾ Bhr.,
തിറമില്ലാത്തവന്റെ കാൎയ്യം സാധിപ്പിച്ചു കൊടു
ത്തവർ VyM. 2. fine manner, stateliness,
മുഖത്തിറം‍ = പ്രസാദം.

തിറക്കേടു weakness.

തിറങ്കണ്ണു (fr. തിറമ്പുക?) the eye turned side—
wards. തി'ണ്ണാൽ കണ്ടു saw but imperfectly.
തി'ണ്ണാൽ നോക്കി viewed it superficially.

തിറവു aM. = തിറം; hence adj. തിറവിയ strong
(തി. ചിറ; തൻതേർ തി. വഴിക്കുപൂട്ടി RC.)

തിറമ്പുക tir̀ambuγa T. M. (T. to miss). To
be wrenched, strained (= ഉളുക്കുക). ഏപ്പു തിറ

[ 482 ]
മ്പിപ്പോയി got loose. തിറമ്പിപ്പിടിക്ക to loosen,
to wrench asunder V1.

തിറമ്പു പിടിക്ക (loc.) superstitious method of
healing cramps in the extremities, by strok—
ing twins; so തി. ഓട്ടുക through Mantram.

തിറിതിക a. med. = തൃതീയ.

തിലം tilam S. Sesamum Indicum = എൾ; തില
മാത്രം = എൾ പ്രമാണം; തിലഹോമം PR.

തിലകം 1. a natural mark on the body (മറു).
2. an ornamental mark on the forehead തൊ
ടുകുറി). കുങ്കുമത്തിലകം തൊട്ടു Bhr. (a woman
dressing). പച്ചത്തി. ആക്കുക tattooing. 3.
the ornament or chiefest of its kind, കുലതി
ലകൻ, മനുജവരമണിമകുടതിലകൻ Bhr.

തിലകിതം (തിലകം 2.) marked with Tilakam,
തിലകിതഫാലം Bhr.; (തി. 3) ശുകകുലവിമ
ലതിലകിതകളേബരേ AR.

തിലജം = തൈലം oil, തിലജദ്രോണിയിന്നെടു
ത്തു ഭൂപനേ KR.; so തിലരസം AR. oil.

തിലോത്തമ N. pr. a celestial woman, that
possesses all perfections in extracts of each
to the size of a sesam—grain. Bhr.

തിലോദകം Sesam & water offered to ancestors.

തിലാവം vu. = തുലാവം A beam.

തിവിറ്റുക tivitťťuγa (= തീറ്റുക?, T. തെവി
ട്ടുക to fill, C. തെവരു a balk) To force into
a vessel, to cram (loc).

തിഷോരി TR. E. Treasury.

തിഷ്ഠ tišṭha S. (Imp. of സ്ഥാ) Stand! തിഷ്ഠതി
ഷ്ഠ AR. = നില്ലുനിൽ!

തിള tiḷa M. (T. to be overfull), Bubbling up.
തിളുതിളത്തിളെക്ക (Onomat.; alsoതളുതള).

v. n. ജലനിധിതിളയും RS. generally:
തിളെക്ക 1. To bubble up, to boil over, ജ്വാ
ലയാൽ തോയം തിളെച്ചു മറിഞ്ഞു KR.; also ത
ളെക്ക = തികക്ക f. i. of a wound, ഏറത്തിളെച്ചു
വരുന്ന രുധിരം Bhg.; തിരമാലകൾ തിളെത്തുയ
രുംവണ്ണം RC; ജലം തി'ച്ചു കുറുകുന്നു Bhg. 2. to
overbear, presume. പടയോടും തിളെത്തു വന്നു
RC. confidently. ഏറ നീ തിളക്കിലോ Bhr.
പേക്കണങ്ങളും കഴുകും കളിപ്പോടു തിളെത്ത
തെങ്കും RC delighted on the battle—field.

VN. തിളെപ്പു 1. bubbling over. പൊന്തി. money—
pride. ചോരത്തി. self—sufficiency, lewdness.
മതിത്തിളെപ്പുള്ള RC. overbearing. 2. ar—
rogance, triumph തി'നോടാൎത്തു, പടയുടെ
തി. RC mad with fighting. വാനോർ തി.
ഒട്ടിനി അടക്കും RC.

CV. തിളപ്പിക്ക l. to boil, എണ്ണ തി'ച്ചു വായിൽ
ഒഴിക്ക VyM. പാൽ തി'ച്ചു (al. തിളൎപ്പിച്ചു).
2. to rouse passion, തിളപ്പിപ്പതിന്നു മതി HNK.

തിളങ്ങുക tiḷaṇṇuγa, and തിളക്കം Ti. Splen—
dour, see തെ —, തു —.

തിളമ്പുക tiḷambuγa. (T. ത — ) = തുളുമ്പുക.

തിളാവുക tiḷāvuγa To spread about v. n. &
a. മുറിയിൽ കുമ്മായം തിളാവി chunamed the
room, പൂളക്കായി പൊട്ടിത്തിളാവി silk—cotton
to fly about. ചാണകം, വെള്ളം തി. to sprinkle
with a sweeping motion. വെള്ളം തി. a cere—
mony observed by Brahmans (making 3 times
a circle with water round their leaf filled with
rice before eating), belonging to the Karmam
കുടിക്കനീർ or കുടിക്കീർ, called കു'ർ കുടിക്ക.

തിഴ്ങ്ങുക til̤ṇṇuγa, = തിങ്ങുക‍ aM., മരങ്ങൾ തി
ഴ്ങ്ങിന വനങ്ങള് RC 126.; തിൾങ്ങിന സേന
Nasr.

തിഴ്ക്കുക = തിക്കുക aM. — ബാണങ്ങൾ തിഴ്ക്കി
ഒക്കത്തെളുതെളങ്ങും, ഉൾക്കൊണ്ടു തിഴ്ക്കിന ചി
നത്തോടും RC.

I. തീ tī T. M. aC. (Tu. തു) 1. Fire; തീയിൽപ്പാ
യുക, as a Sati. തീയിൽ മുളെച്ചതു വെയിലത്തു
ചാകാ prov. തീയും തിരിയും ഇല്ല so poor! ആ
രാന്റെ തീയും വെയിലും കൊണ്ടിട്ടു ദിവസം ക
ഴിക്ക to work for any one. തീ എരിയു ക, കത്തു
ക, പിടിക്ക, കൊളുത്തുക, കൂട്ടുക, പൊലിയുക,
കെടുക്ക etc. പാകത്തിന്നായിട്ടു തീക്കൽവെച്ചൊ
രു പാൽ CG. put on the fire. ഇല്ലത്തിലിട്ടടെ
ച്ചു തീ വെച്ചു Bhr. 2. So. Plumbago Ceylanica.

Hence: തീക്കണം SiPu. a spark.

തീക്കണ്ണൻ Bhg. Siva.

തീക്കട്ട prov. & തീക്കനൽ a live—coal, തീക്കനൽ
പ്പുഴകളിൽ നീന്തേണം SiPu. (in hell).

തീക്കരി So. burning the grass on the ground.

തീ. മാറ്റുക to prevent such fire spreading.

[ 483 ]
തീക്കല the scar of a burn, തീത്തഴമ്പു.

തീക്കലം a vessel, in which fire is placed, a stove.

തീക്കല്ലു a flint—stone, മരുന്നു തീ'ം TR.

തീക്കായുക to warm oneself near a fire, തീക്കാ
യ വേണം എനിക്കു CG.

തീക്കാൽ a stream of fire from a rocket.

തീക്കുച്ചി T. Palg. matches (mod.)

തീക്കുടുക്ക a bomb—shell.

തീക്കുന്തം V1. a war—rocket.

തീക്കുറി a beacon of fire, a light—house.

തീക്കുഴി a fire—pit (= കുണ്ഡം PrC.). തീ. തന്നിൽ
വീണു മരിപ്പൻ KumK. I sacrifice myself. ചൂ
ടു തളൎത്തുവാൻ തീ'യിൽ ചാടുമ്പോലേ CG.

തീക്കൊള്ളി a fire—brand, തീ. മേലേ മീറു കളിക്കു
മ്പോലെ prov.

തീച്ചട്ടി = തീക്കലം. [of the eye.

തീപ്പതിർ a spark, met. തീപ്പതരു തൂകി RS. out

തീപ്പാതി B. being half consumed.

തീപ്പാറി N. pr. of a male.

തീപ്പിടിക്ക, തീപ്പിടിപ്പെട്ടു RS. to be set on fire.

തീപ്പുക smoke of cooking, പുരത്തിൽ എങ്ങും
തീ'യും ഇല്ല KR. (public calamity).

തീപ്പുണ്ണു a burn, ശതകുപ്പ തീ'ണ്ണിന്നു നന്നു GP.

തീപ്പനൽ a fern used med. in venereal diseases
(= water on the fire?).

തീപ്പുല്ലു No. 1. a kind of grass, തീ. വെക്ക children
to burn themselves in play = കുറുക്കൻചുടു
ക. 2. No. matches (mod.).

തീപ്പെടുക to be burnt; kings to die. തീപ്പട്ട
കേരളവൎമ്മർ (doc.) the late K. V.

തീപ്പെട്ടി (mod.) a match—box. [prov.

തീപ്പേടി (= തീഭയം), പുരയില്ലാത്തവനുണ്ടോ തീ.

തീപ്പൊരി a spark, തീ. തന്നേ മിഴുങ്ങിച്ചകോര
ങ്ങൾ സാധിച്ചു നിന്നു CG.

തീപ്പൊള്ളു a burn.

തീഭയം conflagration, തീ'ത്താൽ നശിച്ചുപോയി.

തീമറ a fender, തീത്താങ്ങി.

തീമഴ a thunder—storm പെയ്യിക്കുന്നവൻ TP.

തീയമ്പു a fire—arrow TP.

തീയാട്ടം ceremony of jumping through fire
before temples; also തീയാട്ടു കഴിക്ക, per—
formed (in തിയ്യാട്ടുകൊട്ടിൽ B.) by a low

Brahman, തീയാട്ടുണ്ണി or തീയാടി (but comp—
are തേയ്യാട്ടു.)

തീവിഴുങ്ങിപ്പക്ഷി an ostrich.

തീവെക്കുക to set fire to പുരെക്കു, കച്ചേരിക്കു
തീ വെച്ചു TR.

II. തീ (T. Te. sweet; C. സീ, ശീ) Evil T. aM., as
തിന്മ, prh. = ചീ f. i. വല്ല തീ വരും PT. some
evil will happen. വീടു പഴതാകുമ്മുമ്പേ തീയായ
തെല്ലാം അകറ്റീട വേണം Anj. ere I grow old.

തീപ്പണി bad work, പിള്ളപ്പണി തീ. prov.

തീയതു & തിയ്യതു (q.v.) what is bad.

abstr. N. തീമ & തിന്മ (ചെയ്യാതേ നമുക്കു തീമ
RC. do us no harm). [റു RC.

തീവിന sin. തീ. അഖിലവും അപ്പുറം അകലുമാ

തീക്ഷ്ണം tīkšṇam S. (= തിഗ്മം) Sharp. തീക്ഷ്ണ
ഖൾഗം PT.; തീക്ഷണവിജ്ഞാനാസിനാ ഛേദിക്ക
Bhg.; തീ'നായുള്ള മൌൎയ്യൻ Mud.; തീ'മാം തേജ
സ്സോടും Bhr.

തീക്ഷ്ണദണ്ഡൻ AR. a severe master.

തീക്ഷ്ണരസം saltpetre, Mud. — Also തീക്ഷണം
(as തീക്ഷണഗന്ധങ്ങളാം വില്വം Nal.; തീ'
മായുള്ള കത്തിയെ നക്കുന്നു, തീ'മാകും വണ്ണം
ശോഭിക്കും KR.) as it were "quick like fire".

തീണ്ടുക tīṇḍuγa T. M. C. to touch (Te. itch)
1. To touch മറ്റൊരു പുരുഷനെ ത്തീ. യില്ല ഞാ
ൻ AR. 2. to infect another or oneself by com—
ing too near. മാപ്പിളമാർ ഇല്ലവും വീടും തീണ്ടി
ത്തൊടുക TR. enter Brahman & Nāyar houses
without caring. പുലയനെത്തീണ്ടിപ്പോയി I
am infected by the Pulayan's atmosphere,
(my fault). പുലയൻ എന്നെത്തീണ്ടിക്കളഞ്ഞു (his
fault). തീണ്ടല്ലേ keep aloof! met. ദോഷത്തെ
ത്തീ. 3. venom to enter a constitution (C.
to be possessed). വിഷം തീണ്ടി മരിച്ചു died from
a snake—bite.

VN. തീണ്ടൽ esp. atmospheric pollution (നാ
യാടി at 72 feet, പുലയൻ at 64, കണിശൻ
36, മുക്കുവൻ 24, a woman newly confined
18, one menstruating 12, etc.) KU. even
ശവത്തിന്നു തീണ്ടൽ ഉണ്ടു, in this case by
touch.

[ 484 ]
Neg. V. തീണ്ടാപ്പാടു distance to which the
Tīṇḍal does not reach.

തീണ്ടായിരിക്ക Nid. (fr. തീണ്ടാതേയിരിക്ക) &
തീണ്ടാരിക്ക vu. to be in an unapproachable
state, to menstruate; തീണ്ടാരപ്പുല, — ക്കുളി,
— ക്കിണ്ണം, — ക്കുപ്പ etc. തീണ്ടാരുന്നവളും VyM.,
വണ്ണാത്തിയുടെ തീണ്ടാരക്കൂലി TP.

തീണ്ടാർമാഴി (a. med. തീണ്ടാമണി അരെച്ചു, So.
തീണ്ടാന്നഴി) Mimosa natans or മുക്കുറ്റി,
with the juice of which women mark the
forehead to indicate, that they are well
again.

തീണ്ടിക്കുളിയുള്ള ജാതി KU. low—castes, whose
approach already defiles a high—caste; തൊ
ട്ടുകളിയുള്ളവർ those, who like Muhamme—
dans, Christians or foreign Hindoos defile
only by touch.

CV. തീണ്ടിക്ക to defile V1.

VN. തീട്ടം uncleanness; excrements, തീ. കൊ
ണ്ടുള്ള ആറാട്ടം prov.; ചോറല്ലേ വെയിക്കു
ന്നതു തീട്ടമല്ല we are also men. — തീട്ടപ്പാളെ
ക്കുടയവൾ (& — യതു) No. vu. one's wife.

തീട്ടുക (aT. to write, paint. C. to rub, irritate) to
point at, എന്നെത്തീട്ടിപ്പറഞ്ഞു alluded to me.

തീട്ടു a writ or document of Brahmans, Cay—
mals V1. & other high personages (also
ശീട്ടു, നീട്ടു). —

തീട്ടുവരം V1. now തീട്ടൂരം a charter, grant;
a letter of the Cochin Rāja.

തീൻ tīǹ T. M. C. (തിന്നുക) Any food besides
rice, തീൻ മുട്ടിച്ചത്തു Genov. (a deer), മാരനു
ഞങ്ങളെത്തീനിട്ടു, മാനസം മാരന്നാരാനും തീ
നിട്ടാരേ CG. left us a prey to Kāma, some
body feeds Kāma with her soul, as കോഴിക്കു
തീനിടുക. 2. a meal. ഒരു തീനിൻ (or തീന'ൽ)
വെറ്റിലത്തീനും തിന്നു TP. had his betel. —

തീനി = തിന്നി an eater.

തീൻകഥ So. riddle; also തീറ്റുകഥ.

തീൻകുഴൽ V1. the gullet.

തീൻപണ്ടം 1. victuals. 2. the stomach.

തീൻപതി, തീൻപുലം So. pasture.

തീപട്ടി A torch, see ദീപട്ടി.

തീത്തൻ, തീത്തി N. pr. of men (ദീപ്തൻ,
— പ്തി?).

തീയതി see തിയ്യതി.

തീയതു under തീ II.

തീയൻ tīyaǹ, a M. തീവൻ (Port. Fr. Tives)
An islander, the caste of the palm—cultivators,
toddydrawers, sugar—makers, etc. The ൟഴ
വർ are in fact the same caste, & both are said
to have come with the South—tree (തെങ്ങു) from
Ceylon KU. — fem. തീയത്തി & തീയപ്പെണ്ണു TR.
തീയർ ആദിയായിട്ടുള്ള കീഴ്ജാതികൾ TR.; the
caste rose in dignity by serving the English at
Tellicherry. പുതിയ തീ. a Tīyar—bridegroom.

തീയത്താളൻ an islander, (see തീവു).

തീയൻ വാഴ the Maledive—plantain.

തീരം tītam S. (തർ, തിരഃ) Shore. വലിച്ചു തീ
രത്തു കൊൾവാൻ CG. to pull out of a well.

തീരുക tīruγa 5. (fr. തീർ) 1. To be completed,
perfected. ദേഹം മുഴുവനേ തീരുന്നതിൻ മുമ്പേ
Bhr. ere fully formed. അവളിൽനിന്നു ബുധൻ
തീൎന്നു Bhr. was born. തീൎന്നു വരുന്ന ഉറുപ്പിക
TR. the sums accruing. കാൎയ്യം ഇവിടുന്നു തീരാ
യ്കകൊണ്ടു TR. cannot be settled by me. കാൎയ്യം
തീൎന്നു the question is solved. — അവൻ മരി
ച്ചുള്ള ചാവു തീരേണം TP. he must be avenged.
ഇളപ്പം തീരുവാൻ to have the disgrace atoned
for. കൊന്നാൽ പാപം തിന്നാൽ തീരും prov. is
expiated. എന്നാൽ കൈവിഷം തീരും a. med.
will be remedied. ശാപം തീരാ Bhr. 2. to be
finished, to cease. തീൎന്നിതല്ലോ Bhr. they are
done for, dead. മുടിക്കിലേ കോപം തീരു CG.
only his death can end my wrath. അത്തലും
തീൎന്നു നടന്നാർ CG. happily restored. ശാപം
അല്പകാലംകൊണ്ടു തീരും, ശാപം തീരാ Bhr.
to come to an end. 3. aux V. 1. to become,
turn out ദുഷ്ടനായിത്തീൎന്നു, മഹാദിവ്വനായീത. etc.
2. with a. v.: to come to an end. മരം മുറിച്ചു
തീൎന്നാൽ TR. when the felling is over.

Inf. തീര wholly. തീര അറികയില്ല not at all.
വാരിക്കൊണ്ടു തീരവേ പോയി CG. totally
lost. തീരേപ്പറഞ്ഞു decidedly (= തീൎത്തു).

Neg.V. തീരാക്കൊണ്ടി endless trouble. തീരാത്ത

[ 485 ]
കാൎയ്യം interminable; not to be settled etc.
— തീരാക്കുറ്റി bad debts (thro' insolvency).
— അന്നു തീരാപ്പണികൊണ്ടു അന്തിയാക്കരു
തു prov.

part, തീൎന്നവന് accomplished.

തീൎന്നുകൊൾക to decide, declare positively,
എന്നതു ഞാൻ തന്നേ തീൎന്നു കൊള്ളാം CG.
= തീൎക്ക.

തീൎന്നുവരിക to be born, completed.

തീൎന്നുപോക to die, to be spent, ഉള്ളതു വിറ്റു
തീ. യി TR.

തീരു tīru, തുർ 5. (either from തികർ, see തി
കയു; or better from തിരു, I. to turn) 1. Settle—
ment. 2. a written receipt, ജന്മവില വാങ്ങി
തീർ തന്നു MR. 3. a lower tenure, നിലം താൻ
തീരായും (on a mere receipt) പിന്നേ ജന്മിയു
മായി നേരിട്ടു പൊളിച്ചെഴുതിച്ചു MR. 4. dis—
charge of a claim upon land, ഞാൻ തിരിച്ചു
തീർ കൊടുത്ത ഉഭയം, തിരിച്ചു കൊചുത്ത ഇണ
ക്കുതീർ MR. (p. 105.)

തീരുമാനം (1) determination. — adv. positive—
ly, തീ. അറിഞ്ഞുകൂടാ Arb. altogether, utter—
ly. തീ. പ്രാപ്തിയില്ല = ഒട്ടും.

തീരുമുറി MR. & തീൎമ്മുറി V1. (2 — 4) receipt
in full; discharge of a claim upon land;
deed of assignment of one's right to another
ഇത്ഥം തീൎമുറിയാം പത്രേ VyM.

തീവ്വില the final price, a bargain. തീ. യോല
a bill of sale.

തീൎവ്വടി, (പടി) T. M. C. decision = തീൎച്ച.

തീൎക്ക tīrkka 5. (തീരുക) a. v. 1. To accomplish.
മഥുരാപുരം തീ. UR., പുര തീ., പൎണ്ണശാല തീ.
AR. to build; ശ്ലോകം തീ. to compose; വാഴ,
മുള തീ. to plant. 2. to conclude, make an
end of. കടം തീ. to pay off. വില തീൎത്തു കൊ
ടുത്തു MR. paid in full. മുതൽ തീൎത്തോണ്ടു വരു
വാൻ TR.; നെല്ലു മുഴുവൻ തീൎത്തു കൊടുത്തു MR.;
അശുദ്ധികളെത്തീ. to remove. മൂൎത്തുകൾ മൂവ
രും കൂടി നിരൂപിച്ചാൽ തീ. യില്ലിദ്ദോഷം Anj.,
ധാത്രിഭാരത്തെത്തീൎപ്പാൻ AR. to take away. അ
ത്തൽ തീൎക്കും ത്രിലോകത്തിങ്കൽ AR., so സങ്ക
ടം തീ, ശപിച്ചതു തീൎത്തരുൾ Bhr., വേദന തീ
ൎപ്പൻ AR. to remedy. — തീൎത്തൂവാങ്ങി MR. = തീർ

വാങ്ങി. 3. to settle, determine ഞായങ്ങളെ
ത്തിൎക്കാഞ്ഞാൽ TR. disputes. എതു നീളം എന്നു
ള്ളതു തീൎത്തകൂടാ KumK. സത്യത്തിന്മേൽ തീ.
MR. to decide by oath. എന്നു തീൎത്തു ചൊല്ലാം
Brhmd. തീൎത്തുപറക (also: to acknowledge,
So.) 4. Aux V. സ്നേഹിതനാക്കിത്തീൎത്തു etc;
also വനം ആലയങ്ങളാൽ പരിപൂൎണ്ണമായിത്തീൎ
ത്തു UR.

CV. തീൎപ്പിക്ക 1. to get made. അഗ്രഹാരങ്ങളും
തീ'ച്ചു നല്കുവൻ Nal. I shall have built for
him. അരക്കില്ലം തീ'ച്ചു Bhr. കളരിയും പുര
യും തീ' ച്ചുകൊൾക TR. to rebuild. — കൊ
ല്ലനു ആയുധം കീ'ച്ചു കൊടുത്തു TR. കോ
പ്പുകൾ ഒരോന്നു തീ. Nal. 2. to get settled.
കണക്കു തീ. to adjust.

VN. I. തീൎച്ച (fr. തീരുക) 1. completion. 2. end.
തതീൎച്ചെക്കു finally. ഭഗവതിയുടെ മുമ്പാകേ
അന്യായം തീ. ആക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു TR
to settle it by an oath. സംശയം തീ. ആ
ക്കിപ്പറക so, as to allow of no more doubt.
തീൎച്ചപറക to speak decidedly, (to mention
the lowest price). തീൎച്ചയും മൂൎച്ചയും ഇല്ല
nothing settled. കാൎയ്യം തീൎച്ചവരാത്തതിനാൽ
undecided.

II. തീൎപ്പു (fr. തീൎക്കുക) 1. settlement. തീ. ചെ
യ്ക to pay off, as debts. 2. decree, sentence.
പറമ്പ പ്രതിഭാഗം തീ. ചെയ്ക MR. to ad—
judge to the defendants. കതീൎപ്പായി the sen—
tence is passed.

III. തീൎമ്മ 1. settlement, discharge. തീ. യാമോ
Bhg. comes to no end. 2. resolution, in
V1 . = ധീറത. — തീൎമ്മാനം see തീരുമാനം,
hence denV. തീൎമ്മാനിക്ക to resolve.

IV. കീൎച്ചു V1. = തീർ, തീൎമുറി, (തീ, കൊടുക്ക).

തീൎവ്വ 5. So. settlement, as of custom—duties;
toll.

തീൎണ്ണം tīrṇam S. part. (തൻ) Crossed, തീൎണ്ണ
ശൈശവൻ Bhg. an adult. കീൎണ്ണവിദ്യാൎണ്ണവൻ
Nal. who has passed through the whole ocean
of learning.

തീൎത്ഥം tīrtham, vu. സീൎത്ഥം. 1. Descent (= ക
ടവു); a bathing place. 2. a holy place, തീ
ആടുക; ഒരോ തീ'ങ്ങൾ ആടി VetC; തീൎത്ഥക്ഷേ

[ 486 ]
ത്രം. 3. holy water, തീ'വും പ്രസാദവും കൊ
ണ്ടു വരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ TR. (to Rājas).

തീൎത്ഥൻ "who is the way," a leader, teacher.

തീൎത്ഥപാദൻ whose feet are holy, Cr̥šṇa.
Bhg.; an ascetic. തീ'ന്മാരോടു നടന്നു AR.

തീൎത്ഥയാത്ര a pilgrimage for the purpose of തീ
ൎത്ഥസ്നാനം; തീൎത്ഥസേവകൾ ചെയ്തു Bhg.

തീൎത്ഥികൻ CG. an ascetic, Sanyāsi, തീൎത്ഥ
വാസി.

തീറ്റുക tītťťuγa T. M. (തീൻ) 1. To cause
to eat, (ആനെക്കു)തീറ്റികൊടുക്ക to feed. തീ
റ്റി വളൎക്ക, പോറ്റുക to nourish. 2. to make
food of something, അതിന്മേൽ വെട്ടിത്തീറ്റാം
VyM. തീറ്റിക്കേറുക, അടുക്ക So. to attack
fearlessly. 3. to cram; to force down, (also തി
വിറ്റുക). ചോറുകുത്തിത്തീറ്റുക to force down
the throat. വായിൽതുണി കുത്തിത്തീറ്റി gagged
him.

തീറ്റിക്കഥ So. = തീൻകഥ a riddle.

CV. തീറ്റിക്ക ( = തിന്നിക്ക), as പുല്ലു തീ'ച്ചുകള
ഞ്ഞു (through cows). വെള്ളരി മുതലായ ത
സ്യാദികൾ തീറ്റിച്ചു MR. (an elephant allowe—
d to enter a garden).

തീവു tīvụ Tdbh.; ദ്വീപു, An island, whence
തീവൻ, തീയൻ q. v.

തീവ്രം tīvram S. (√ തർ?) Severe, intense
തീവ്രനോവു, വേദന; also തീവ്രനാദം AR.
awful sounds. തീവ്രപ്പെട്ടു was in a hurry.

തു tu S. (G. tu) Yet, but, at least.

തുകtuγ (T. തൊക, fr. √ തൊകു, past തൊക്കു
to join) 1. Sum, ആകത്തുക the whole amount.
തുക ഇടുക, കൂട്ടുക to cast up. തുകമോശം mis—
take in summing up. 2. = കൂട്ടം aM., സരിത്തു
കയിൽ വെള്ളങ്ങൾനേൎക്കുന്നു KR4. (or — കളി
ൽ?). 3. arrow—root, കൂവ med. (S. തുഗ).

തുകയൽ (loc.) a kind of curry.

തുകെക്ക So. = തോയ്ക്ക.

തുകരുക tuγaruγa = തുവരുക f.i. അണ്ണാക്കു
തുകരും പാരം Nid. dry.

VN. തുകൎച്ച V1. bright time in the monsoon.

തുകൽ tuγal (C. തൊഗൽ, fr. തൊകുseeതുക)
Skin, as of fruits V1. = തോൽ.

തുകിൽtuγil T.M. (തൊകു) 1. Cloth, dress, തു

ടെക്കണിന്ത ചാരുരൂയവൊൺതുകിൽ; പാൎത്തൊ
ഴിന്തത് എൻതുകിലോ RC.; തു. അഴിക്ക Bhr. —
പുലിത്തുകിൽ Siva's tiger—skin (see തുകൽ).
2. = തുയിൽ sleep, പാലാഴിയിൽ തു. കൊള്ളുന്ന
ദേവൻ Bhr. (rare).

തുക്കുക, ക്കി tukkuγa (T.to eat) = ഇരന്നു ന
ടക്ക. A beggar is called തുക്കി or തുക്കിപ്പെറു
ക്കി (loc.); പെറുക്കിത്തുക്കിനായി (No., abuse).

തുക്കുടി H ṭukuḍi (aC. തുഗു to divide. Division
of a country, office of Sub—Collector. തു. പാ
ൎക്ക (loc.; comp. ഉക്കുടി) = ആരാൻെറ കുടിയിൽ
പാൎക്ക to have the whole district for one's home.
(or തുക്കുക).

തുഗ tuġa S. Bamboo—manna, (al. arrow—root),
fr. ത്വകക്ഷീര.

തുംഗം tuṇġam S. High, തുംഗമോദം പൂണ്ടു Nal.
തുംഗഭദ്ര S. the river Tungabhadra, whence
wicked Brahmans are said to have come
to Kēraḷa to change the ordinances of
Parašu Rāma KM.

തുച്ചീലം Tdbh.; ദുശ്ശീലം, Bad manners.

തുഛ്ശം tuččham S. (see 2.) 1. Little, vile ലീല
യിൽ കുരൂഹലപ്രൌഢി തു'മായി Nal. പറഞ്ഞു
ചേൎക്കുന്നവ൪ പാരം തു. Sah. few peace—
makers. പിതരി ബഹുമാനം സുതന് അതിതു.
ChVr. — തുഛ്ശബുദ്ധികൾ PT. persons of low
mind; so തുഛ്ശനല്ലോമുരപുത്രൻ Mud. — തുഛ്ശാ
ക്കുക, തുഛ്ശീകരിക്ക to despise. 2. M. (തുഞ്ചം)
end; മലത്തുച്ചം the top of a hill; extremity of a
Cocoanut—branch, useless for thatching & used
for a torch ( = ചൂട്ട); also തുയ്യം; പച്ചോലത്തു.

മുറിച്ചു TP.

തുഞ്ചം tuńǰam M. (C. Te. തുഞ്ചു to break off)
Extremity = തുച്ചം f.i. വാളിൻെറ തു. (= മുന).
മരത്തിൻെറ തുഞ്ചത്തു തൂക്കി PT. on the top
of the tree. From this:

തുഞ്ചത്തെഴുത്തഛ്ശൻ N pr. A Waṭṭēckaṭṭē
Nāyar, fr. തൃക്കണ്ടിയൂർ (Weṭṭattunāḍu̥) born
in the 17th century A.D., famous for his trans—
lating from Sanscrit the Rām. Bhāg. Bhār.
& other Purāṇas into Malayāḷam Poetry. He
has introduced many Sanscrit words & the

[ 487 ]
alphabet; about him some proverbs exist, f.i.
തുഞ്ചോൻ പൂച്ച കെട്ടി ഉഴുതപോലേ. (എഴു
ത്തു 164).

തുഞ്ചുക tuńǰuγa 1. T. So. To be entangled,
to sleep, die. 2. to remain, as money in
the pocket, തമ്പിമാർ ൫ പേർ തുഞ്ചിനാർ Bhr.
(=തഞ്ചുക). [ളം തു. ഉണ്ടു.

തുഞ്ചാരം No. balance, f.i. 5 ഉറുപ്പികയോ

തുട tuḍa (T. Te. Tu. C. തൊട, fr. തൊടുക).
1. Connexion, as of an arrow with a bow, അ
മ്പു തുടവിടുന്നേരത്തു KR.; തുടവിടാതവണ്ണം RC.
uninterruptedly. തുടവിടാത തുരഗങ്ങൾ വാരണ
ങ്ങളും RC. a continuous line of. 2. the thigh.
തൃത്തുടപ്പൊട്ടി KU. a Paradēvata, Shāstā. തുട
ക്കാമ്പു inner part of the thigh. തുടവാൎപ്പു, തുട
വാൾ an ulcer on it. പോരടുത്ത സമയേ തുട
തുള്ളും ChVr. (an omen). തുടയിൽ വെക്ക = കട
ക്കാൽ obsc. അടി തുട ഇടല്ലാത്ത വസ്തു V1. having
neither head nor tail. 3. time, turn. ഇരിപ
ത്തൊരു തുട വധിച്ചു Bhr. in 21 engagements =
വട്ടം; also ഇത്തുടേ V1. this time.

തുടക്കാരം (1) connexion, contact. തു. തീൎക്ക to
sever what lies close together.

തുടപ്പന loc. = ൟന്തു Cycas.

തുടം tuḍam (തുടു) 1. Stoutness, plumpness തുടം
എഴുന്ന പള്ളിയമ്പു, തു. കിളൎന്ന മാമരം RC; also
തുടവു, hence തുടവിയ ശരം RC. — തുടവൻ a
stout, big person. 2. a liquid measure, 1/16 of
an Iḍangal̤i, (see foll.).

തുടകു tuḍaγụ A small earthen vessel, holding
2 Nāl̤i, chiefly for toddy. ആ തുടകിലേക്കഞ്ഞി
വെള്ളം കുടിക്കാഞ്ഞതെന്തു No. = മണ്പാത്രം, പാ
നി. — തുടകിടം കണ്ടു KU.

തുടക്കെന see തുടു.

തുടങ്ങുക tuḍaṇṇuγa T. M. C. Tu. (തൊ —,
Te. തൊണഗു, fr. തൊടു) 1. v. n. To begin.
സ്വാമിക്ക് ഈ മാതരിൽ പോരു തുടങ്ങിയാൽ —
അക്കാലം തുടങ്ങി from that time. കാരണോ
ന്മാർ നാളിൽ തുടങ്ങി TR.; വന്ന നാളേ തു.
Brhmd.; ഞായറു തുടങ്ങിയുള്ളവ the 7 week—days,
beginning with Sunday. സിംഹം തുടങ്ങിയുള്ള
മൃഗങ്ങൾ etc.(= മുതലായി, ആദി).ചൂതു തുടങ്ങി
ന ലീലകൾ CG. 2. v. a. to commence, under—

take, do. യുദ്ധം തുടങ്ങിനാൻ, തപസ്സു തു'ം Bhr.;
എന്തിനോരോതരം വ്യാജം തു'ന്നു Mud.; ലോഭം
തു. Nal.; കാമവൈരിയെ സേവ തുടങ്ങിനാർ
SiPu. — With verbs ചെയ്വാൻ — ചെയ്തു — ചെയ്യ
തു., as കേഴത്തുടങ്ങി, പോകത്തുടങ്ങിനാർ CG. —
absol. എന്തിത്തുടങ്ങുന്നുതു CG. what do you mean
with this? ബാലന്മാരോട് ഇങ്ങനേ തുടങ്ങി
യാൽ AR. if you act thus.

VN. തുടക്കം T. M., (തുടസ്സം So.) beginning, പ
റതു'മായുള്ളവ RC. തു'വും ഒടുക്കവും prov.

CV. തുടങ്ങിക്ക to cause to commence or under—
take, പൂജകൾതുടങ്ങിപ്പൂ KU.; ഋശ്യശൃംഗനെ
ക്കൊണ്ടു യാഗവും തു'ച്ചു KR.; നിൎമ്മാല്യം തു'
പ്പാൻ TR. (the Kāraṇōns of the temple).

തുടങ്ങു (C. Te. T. entanglement, Tu. hook),
the belt of a Nāsyar's knife. കത്തിയും തു'ം
കെട്ടുക TP. to take up arms. തുടങ്ങുന്നു കത്തി
പറിക്ക TP. (Abl.)

തുടങ്ങൻകത്തി, (തുടക്കങ്കത്തി) a broad knife. MC.

തുടപ്പാ So., തുടപ്പം Palg., see തുടെപ്പു.

തുടപ്പു tuḍappụ (1. 3.) A turn or measure, ഒരു
തു. ploughing once. ഒരു തു. മാത്രം നീട്ടം (of
ropes.)

തുടമാനം tuḍamānam (തുട. 1.) Beginning. തു.
തൊട്ടു = അദിമുതൽ V1.

തുടർ tuḍar T. M. aC. (തൊടു C. Te. Tu.
to put on) 1. A chain, string എഴുതുടരിട്ടു കെട്ടി
യ ചൊക്കൻ TP. — തുടർമാല a gold necklace.
2. women's waist chain, different from അര
ഞ്ഞാൺ; അരയിലേപ്പൊന്തു TP. (of a man).

തുടരി T. M. (chain—like), a thorn with an edi—
ble fruit, Rhamnus circumcisus. — Kinds:
പെരിന്തു. Zizyphus jujuba (S. ബദരി), കാ
ക്കത്തു. Crantzia aculeata, മലന്തു. Celtis aus—
tralis or Zizyph. lotos.

v. a. തുടരുക 5. 1. To be linked, consequent,
to continue; തുടൎന്നു പറക to speak on.— കൈതു.
to be connected, പുഞ്ചിരിത്തൂമക്കൈതുടൎന്നീടു
മക്കണ്ണു CG. that ever smiling eye. കൎമ്മത്തിൽ,
ലീലകളിൽ കൈതുടൎന്നീടുവിൻ CG. put your
hands to the work. സന്യാസിവേഷം കൈ
തുടൎന്നാൻ CG. assumed. 2. to pursue, തുട

[ 488 ]
ൎന്നു പിന്നാലേ നടന്നു ഭ്രപതി KR. വഴിയേ തു.
Ti. chased. കുടത്തുടരുന്ന രാമൻ KR. — തുടൎന്നെ
ത്തുക to overtake. 3. = തുടങ്ങുക 2., ചെയ്ക f. i.
കഥ ചൊല്വാൻ തുടരുന്നേൻ KVA. I under—
take. പട വരവു തു. Mud.; മാത്സൎയ്യം തുടരായ്ക
CC.; അസ്ത്രപ്രയോഗം തു. Bhr.; ഉറക്കം, നിദ്രതു.
Nal. to fall asleep. ഉദ്യോഗം തു. ChR. to exert
oneself. കുടുവാൻ തു. Nal.; also v. n. അവനു
യൌവനാരംഭം തുടൎന്നു Nal.

Inf. തുടര unremittingly, പടകൾ തുടരത്തുടര
വരുന്നതു Bhr.; രാഘവാസ്ത്രം തുടരത്തുടൎന്നു
ണ്ടെന്നൊരാകുലം AR. (so തുടൎന്നെറിഞ്ഞെ
റിഞ്ഞു RC.) — സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഇടതുടരക്കൂട
ക്കൂട സകല ജന്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടു Bhr. suc—
cession of weal & woe.

Neg. തുടരാതേ making a stop, മദ്ധ്യേ ആലസ്യം
തുടരാതേ Bhr.

VN.തുടൎച്ച 1. continuation. 2. friendship V1.
3. claim, ഈ അടിയാന്മാൎക്കു വല്ലോർ വല്ലതു.
പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാൻ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കു
ന്നുണ്ടു TR.

തുടൽ tuḍal So. = തുടർ, (as തുടലാഞ്ഞാണം B.,
തുടലി Rh.). ആനത്തു.

തുടവു see തുടം 1. & തുടകു.

തുടി tuḍi T. M. C. (lip, Tu. ദുഡി extremity, fr. തു
ടു). 1. A small drum (C. Te. തുടുമു). Kinds: കടു
ന്തു., കുറുന്തു., നെടുന്തു.— It is shaped like an hour—
glass, hence തുടിയിടപോലോരരയിൽ DN.;
തുടിയിട പോലേ വടിവുടയൊരു പിടിനടു KR.;
പൊറ്റുടി (= പൊൽ തുടി) നടുവിനു നേർ RC. —
ഉരലിനു മുറിച്ചാലേ തുടിക്കു കണക്കാവു prov. —
തുടി മുട്ടിക്കൊണേടു നടക്കു to publish a secret.
തുടിയടിക്ക, കൊട്ടുക to proclaim. 2. T. So.
cardamoms. 3. a measure, (S. ത്രുടി = 30 അ
ല്പം). മുപ്പതു തുടിക്കൊരു കല എന്നതും ചൊല്ലും
Bhg. 3. = തുടിപ്പു.

തുടിംപാളക്കിഴങ്ങു an Epidendron, esp. on
Strychnos (= പറകെട്ടി).

തുടിക്ക tuḍikka T. M. (തുടു) 1. To throb, quiver.
തുടിച്ചധരവും ചുവന്നു കണ്ണുകൾ KR. in anger.
വാമക്കണ്ണു തു. ഇടന്തോളും തു. KR. (bad omen).
അവൾക്ക് ഇടങ്കൈ തുടിച്ചിതു. KR. (good omen).

മിടറ്റിടെച്ചൊൽ തുടിച്ച ശൂൎപ്പണക RC. with
a voice stifled by emotion. — VN. തുടിപ്പു V1.
palpitation. 2. to splash violently, പുഴയിൽ
ഇറങ്ങിത്തു., നീന്തിത്തു. Bhg. 3. No. to pro—
trude. തുടിച്ച അധരം a Negro lip. തുടിച്ച
കണ്ണു CC. (of a toad—like demon). കണ്ണും മുഖവും
കുടിക്ക to swell; കുമ്മായം തുടിച്ചിക്ക uneven
plaster—work.

തുടിൽ tuḍil, തുടിഞ്ഞിൽ. Lair of game, place
over—grown with creepers, (= കു. loc).

I. തുടു To be distended, stout; തുടുതുട (= തുടര),
incessantly, ശരനിരയാൽ തു. പൊഴിന്തനൻ
തു. വളർ ശരമാരി RC.; തു. കണ്ണീർ ഒഴുകി KR.;
തു. വന്ന രുധിരം Bhr.

തുടുക്കെന plump (= തുടം), പാദത്തെ തു. ക്കണ്ടു
Bhr.; തു. ക്കാണായിതു തുട CC.; തുടുക്കെനവേ
നടക്കും RC. closely; also as Verb: തുടുതുട
ക്കിയും മദിച്ചു Bhr 8. — (തുടുക്കു T. insolence).

II. തുടുതുടേ Very red, തു. യുള്ളധരസോഭ Bhr. —
തുടുക്ക, ത്തു To be red. സഹസ്രാംശു കിഴക്കു

VN. I. തുടുപ്പു തുടക്കന്നു കാണായി Bhr.; ആ
ദിത്യൻ കിഴക്കു തുടുക്കെന്നുദിച്ചു Bhr. in his full
glory. തുടുക്കെനച്ചുവന്നു RC.

II. തുടുപ്പു tuḍuppu T. So. (Te. wiping, C. era—
sure) 1. Stirrer, spatula, a paddle, (see തൊടുപ്പു).
2. the tip of the sternum., തു. വീഴുക, എടുക്ക. V1.

തുടെക്ക tuḍekka T. M. (C. തൊ —, Te. തുഡുചു)
1. To wipe, rub off, clean വദനം തു. യും VCh.
മുഖവും തുടച്ചു Mud. sign of wrath. തൻ കണ്ണു
നീരെ നലമെഴത്തുടെക്കുന്നേൻ RC., തോക്കു തു.
TP. 2. to extinguish, വംശം തുടെച്ചു പോയി.
VN. തുടെപ്പു, (തുടെപ്പം. V1. a broom B. തുടപ്പ).
CV. തുടെപ്പിക്ക V1. to get something wiped.

തുട്ടു tuṭṭụ T. M. (C. Te. Tu. ദുഡ്ഡു, fr. C. Tu. ദുഡു
to acquire wealth). A copper coin = 20 cash or
½ pice. അകലേ പോന്നവനെ അരികേ വിളി
ച്ചാൽ അരക്കാത്തുട്ടു ചേതം prov.

തുട്ടുഉറുപ്പ്യ TR. a Rupee, worth 360 Reas in 1799.

തുട്ടി SoM. a fine (on wages or salary).

തുണ tuṇa T. M. C. 1. Match, companion, തുണ
പെരിയൻ (huntg.) a pair of wild hogs. വഴിത്തു
ണ a fellow—traveller. — ഇണയില്ലാത്തവന്റെ

[ 489 ]
തുണ കെട്ടൊല്ല prov. Friendship. എനക്കു തുണ
യായി നില്പിൻ TP.; also തുണ നില്ക്ക, ഇരിക്ക,
തുണ ഉണ്ടു to stay with one. 2. help, assist—
ance, തുണയില്ലാത്തവൎക്കു ദൈവം തുണ prov.
ഈശ്വരൻ തുണ in the name of God (heading
of letters). തുണെക്കുവന്ദിക്കുന്നേൻ Bhr. I pray
for help. (as a poet in composing). അതിനേ
ദൈവം തുണ ചെയ്യൂ prov. അവൻ അഴകോടു
തുണ പെടുകെന്നു കൂറി RC. let him succour.
തു. ചെന്നു Bhr. helped. — abstr. നിണക്കു വ
നം തുണ VetC. a hermitage thy only resource.
3. guard, convoy തുണയാക, പോക; അവർ
തുണ പോരും Bhr. escort. നിന്തണൽ എന്നി
യേ പിന്തുണ ഇല്ലേതും CG. no reserve.

Hence: തുണക്കാരൻ, തുണയാളി a companion,
friend.

തുണവൻ aM. a friend, വിണ്ണവർ തു. എയ്തു RC.
Rāma shot.

തുണെക്ക v. a. to help, succour, protect, accom—
pany. With at. മിത്രമായുള്ളവൎക്കു തു'പ്പാൻ
Brhmd. അമ്പോടെനിക്കു തുണെച്ചരുളീടുക
KVA. — With Acc. അടിയനെത്തുണെക്കേ
ണംപാനെക്കു GnP. help me to compose. സു
രാസുരൎസമരേ തുണെച്ചാലും KR. in war.

തുണർ tuṇar aM. (C. Te. T. തുണു, Tu. ദുണു
to shake, തുണവു T. swiftness) Suddenness or =
തീവ്രം?). നിറമെഴും തു. വളർ ധൂമകേതു RC.
terrible, swift comet. തുണരോടേ തൊടുത്തു,
തുണരോടുയിരറ്റു.— തുണരോടു വരിക might
also be = തുടര, as കണകൾ, തുയരങ്ങൾ, തുമ്പ
ങ്ങൾ തുണരോടു വന്തു RC.

തുണി tuṇi T. M. (= തുണ്ടു) 1. Piece, rag. aM.
തു. യായെയ്തു വീഴ്ത്തി, മല തുണിചെയ്തു RC. = തു
ണ്ടിച്ചു. 2. cloth, തുണിയും മുണ്ടും prov.; എന്നെ
ഒറ്റത്തുണിയോടേ ഓട്ടി KR. banished me
with one cloth. പല തുണിത്തരങ്ങൾ TR.; esp.
women's cloth, ൧൦ മുഴം Anach. (=പുടവ).
എന്നെക്കൊണ്ട അവളുടെ തലയും തു. യും കഴി
പ്പാൻ കഴിയായ്കയാൽ ഉപേക്ഷിച്ചതു her sup—
port.

തുണിയുക v. n. T. C. aM. to cut short, decide,
venture (=mod. തുനിയുക), മറഞ്ഞുകളഞ്ഞു

പുനരപി ചാകത്തുണിഞ്ഞു കളിക്കുന്നൊരു
മൃഗം KR.

തുണ്ടം tuṇḍam T. M. C. Te. & തുണ്ടു 5. (തു
ണി) A piece, bit, slice. തു'ങ്ങളാക്കി MC. tore
to pieces. ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടു
ത്തുണ്ടം തിന്നോളു prov. ഒാലത്തുണ്ടം a shred
of leaf.

Hence: തുണ്ടൻ Te. C. Tu. No. insolent. തുണ്ടന്മാ
രെ കുടക്കൂടി രാജ്യത്ത് അനൎത്ഥം കാട്ടുക TR.
to join the rebels.

തുണ്ടത്തരം കാട്ടുക TR. to behave insolently
(തുണ്ടിരി V1., T. തുണ്ടരിക്കം, Te. — കമു).

denV. തുണ്ടിക്ക 1. to cut to pieces, മെയ്ക്കൊണ്ടു
തു' ച്ച ശകലങ്ങൾ, വാരണങ്ങൾ തുണ്ടിച്ചു RC.
വെട്ടുകൾകൊണ്ടു തുണ്ടിച്ചു മുടക്കയും Bhr. to
obstruct the way by slaughtered elephants.
2. cut off, as the throat, കണ്ഠത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു
തുണ്ടിച്ചു CG.

തുണ്ടുഞായം contradictory words — തു. ക്കാരൻ
of a wrangling, capricious spirit, (തുണ്ടത്ത
രം).

തുണ്ടുചീട്ടു a temporary receipt, as for part of
rent or taxes, അധികാരി കൊടുത്തു തുണ്ടു
ശീട്ടു MR. [pound.

തുണ്ടു —, തുണ്ടംപറമ്പു No. a diminished com—

തുണ്ഡം tuṇḍam S. (Te. C. തൊണ്ടം proboscis).
Beak, snout, ജടായു തു'ത്തിനാൽ തുണ്ടിച്ചു KR.;
തുണ്ഡാഞ്ചലം (comp. ചുണ്ടു).

തുത്തം see തുത്ഥം. [ട്ടതു. Anj.

തുത്താരി tuttāri C. Tu. M. Horn, trumpet, പുല്ലി

തുത്തി tutti 1. = ചുത്തി A hammer. മരത്തുത്തി
a mallet. 2. T. loc. a Sida ( = പട്ടൂരം), കാട്ടുതു.
obtuse—leaved Hibiscus.

തുത്തിക tuttiγa & ചു — A leathern vessel
"dubber", esp. with oil—merchants, പശുനെയി
ത്തുത്തിയ രണ്ടു TR.; നെയിത്തു. യിൽ ൟൎച്ച
പ്പൊടി നിറെച്ചു ചതിച്ചു വിറ്റു (jud.)

തുത്ഥം tuttham S. Blue vitriol, തുത്തം GP. gener—
ally = മയി(ൽ)ത്തുത്ഥം a. med. Sulphas cupri.
പാൽത്തുത്ഥമ, പാത്തുത്തം a. med. Sulphate of
zinc (വെള്ളത്തു.).

തുത്ഥനാകം, തുത്തിനാവു, ചിത്തനാകം Indian
zinc, also Chinese metal (a mixture o

[ 490 ]
copper, nickel, tin, zinc) — തുത്ഥനാകപ്പൊ
ടി its filings, med.

തുനി tuni (C.Te. bit = തുണി, T. sickness) 1. A
kind of Gunma (see ഗുന്മം), തുനിഎന്നും പ്രതി
തുനിഎന്നും Nid 13. 2. B. a kidney.

തുനിയുക tuniyuγa, (fr. തുണിയുക q. v.) To
hazard, resolve, venture അടിപ്പാൻ തുനിയുമ
ളവു Vil.; ചൂതിനു തു. Nal. — Also with Acc. ആ
കാത കാൎയ്യം തുനിയായ്കവേണം CC. to attempt.

തുനിവു VN. തുനിപു 1. resolution, daring. 2. clue =
തുൻപു.

തുന്ദം tundam S. Belly — തുന്ദി navel.

തുന്ദിഭൻ one, who has a prominent belly or
navel, (=വയറൻ V1.).

തുന്നം tunnam S. (part, of തുദ് to pierce)
1. Stung, stitched. 2. Cedrela tuna (a tree).
തുന്നവായൻ S. a tailor, പലതു'ർ KR.

തുന്നൽ tunnal (T. തുന്റൽ to be close to—
gether, see തുന്നം S.) Sewing.

തുന്ന (ൽ)ക്കാരൻ a tailor; also തുന്നൻ V1.

തുന്നണ a stitched pillow, കാല്ക്ക ഒരു തു. വെ
ച്ചു TP.

തുന്ന (ൽ)പ്പണി needle—work.

തുന്നുക to sew, stitch ദ്രവ്യം കുപ്പായത്തിൽ വെച്ചു
തുന്നിക്കെട്ടി തുന്നലുണ്ടാക്കി തൻദേഹത്തിൽ
ഇട്ടുംകൊണ്ടു PT.; also തുന്നിക്കുത്തുക.

CV. തുന്നിക്ക 1. to get clothes made, also തു
ന്നിച്ചു നോക്കുക. 2. B. to make a hole in
a jack—fruit to ascertain whether it is ripe
(denV. fr. തുന്നം) = ചൂലുക.

തുൻപം tuǹbam T. aM. (aT. തുനി = ദുർ). Af—
fliction, വഴിമേൽ വന്ന തുൻപവും RC.; also തു
മ്പങ്ങൾ നീക്കി HNK. (opp. ഇൻപം); തുമ്പമെ
ന്നിയേ ജന്മൌഷധം Bhg,

തുൻപു tuǹbụ (തുനി C Te., തുമ്പു C. footstalk,
തുബബു to be found out) 1. An extremity, end
of a rope or string കൊമ്പിന്റെ,ചെവിയുടെ
തുമ്പു MC. തു. കൊടുക്ക to give a handle, തു.
പിടിക്ക to get into a discussion. 2. clue,
trace. ഉണ്ടാമതിനുള്ള തു. CC. get a clue. ഇതി
ന്റെ തു. അറിവാൻ TR. to ferret it out. qs. തു.
അറിയാതേ പറഞ്ഞു spoke not to the purpose,

got adrift. വീടു ചുട്ട ആൾ വഴിപോലേ തുമ്പാ
യിട്ടില്ല TR. could not be found out. ഇല്ലാത്ത
തു. കൾ ഉണ്ടാക്കി by false evidences. അതി
ന്റെ നേരും വഴിയും തുമ്പും വിസ്മരിക്കാതേ TR.;
കട്ട മുതൽ അവന്റെ കൈവശമുള്ളപ്രകാരം തു
മ്പു കിട്ടി Arb. articles were traced to him. അ
തിന്റെ ആളെ തുമ്പുനോക്കി TR. tried to find
out the guilty person. തുമ്പുണ്ടാക്കി proved.
3. right, claim, duty. വകമേൽ ചെല്ലുവാൻ തു
ന്പില്ല TR. has no right to the estate. അൻപ
റ്റാൽ തുൻപറ്റു prov.; അവനോടു തു. അറുത്ത്
എടുത്ത (or വാങ്ങിയ) പ്രമാണം TR. (see തുമ്പു
മുറി). തുമ്പുകെട്ടു നടന്നു led an unprincipled life.

Hence: തുമ്പറുക്ക to break off a connexion.

തുമ്പില്ലാതേ പറക to speak, what is ground—
less, useless, driftless; to babble.

തുമ്പില്ലാത്തവൻ (2) an ignorant; a booby.

തുമ്പുമുറി (3) a certificate given by a proprietor
to the holder of his land, that he has sold
his right to another; also a writ of the tenant
transferring his occupancy to another, W.
രാമനു സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തതു. TR.

തുപ്പട്ടാവു H. dōpaṭṭā A veil or linen sheet of
two breadths (C. Te. Tu. ദു —), a cloak, fringed
B., 16 cubits long V1.

തുപ്പട്ടി a mantle or sheet.

തുപ്പായി tupāyi (T. തുപ്പാചി, S. ദ്വിഭാഷി, H.
dubhāshya). Interpreter തു'യോടു പറഞ്ഞു, ബി
ല്ലിത്തുപ്പായി വായിച്ചു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടും അ
വസ്ഥ TR. an East—Indian; TP.

തുപ്പുക tuppuγa T.M. C. To spit.

VN. തുപ്പു & തുപ്പൽ spitting, spittle.

തുപ്പുന്നതു a spitting—pot, കോളാമ്പി.

തുപ്പരം (loc.) poverty, fr. തുൻപം?

തുഭ്യം tubhyam S.(ത്വം) To thee, തുഭ്യംനമ: Bhr.

തുമര "Dholl—gram" = തുവര 472.

തുമുലം tumalam S. Tumult, noise തുമുലരണം,
തുമുലാരവം Bhr. വാദ്യശബ്ദങ്ങൾകൊണ്ടു പാരം
തുമുലമായ പുരം KR. noisy.

തുമെക്ക tumekka, Cattle to snort, (see ചുമെക്ക
& തുമ്മുക).

തുമ്പ tumba T. M. C. 1. Phlomis, or Leuoas

[ 491 ]
Indica, a common weed with other Nepetæ,
തു. പ്പൂപോലേത്തേച്ചോറു TP. holy to Siva. നല്ല
തു. യും ചാമ്പലും Anj., (in S. വൈകുണ്ഠപുഷ്പം).
തു. മലർമാല്യം Sk. തുമ്പത്തട്ടു whorl of leaves as
in Labiatæ.

Kinds: എരോപ്പത്തു. a weed imported by Euro—
peans, കരിന്തു. Nepeta Malabarica GP., കാട്ടു
തു. an Ocymum (= പൂവാഞ്ചൂടു), കാശിത്തു. Im—
patiens Balsamina, ചെന്തു. Osbeckia Ceyla—
nica, നരി —, മണി —, പൂത്തുമ്പ Decaneurum
molle (പൂത്തു. വേർ a. med.), പേത്തു‍. Phlomis
Ceylanica, വെന്തു., മലന്തു.

2. (aT. c. Tu. filling = തുരുമ്പു) what stops a
hole, a plug, stopple.

തുമ്പം tumbam 1. The wall of a native com—
pound (see തുമ്പ 2.), loc. 2. = തുൻപം.

തുമ്പക്കം tumbakkam (തുമ്പു) The cross—beam
on deck of a native vessel, to which the sail—
ropes are fastened.

തുമ്പി tumbi T. M. C. Tu. (Te. തുമ്മദ). A black
beetle, flying at night. പൊന്നാന്തു. a cushlady.
ആനത്തുമ്പി loc. a large kind of dragon—fly.
തു. പറക്കുംപ്രകാരം Bhr.; (a butter—fly MC.); തു.
തുളെച്ച മുള a bamboo pierced by it & sounding
like an Ӕolian harp, (തു. ത്തുള).

Hence: തുമ്പിക്കൈ T. M. C. (po. തുമ്പിക്കരം
ത ന്നേ തലോടി CG.) an elephant's trunk, lit.
"the sneezing hand". തു. യോടുളവായ പൈതൽ
Anj. Gaṇapati. തു. ചുരുട്ടും MC. (in running).

തുമ്പിത്താൻ V1. 2. & തുമ്പിത്താരം B. a long
trumpet, (see താര) = ൟറ്റക്കുഴൽ.

തുമ്പിപ്പച്ച a kind of Centaurium, which pro—
duces sneezing.

തുമ്പു tumbụ 1. T. A rope, whence തുമ്പക്കം.
2. a button V1. 3. extremity, clew, etc. (see
(തുൻപു).

തുമ്പുക tumbuγa T. M. & തുമ്മുക Te. T. m.
To sneeze, പശുതുമ്പും പോഴും പോകരുതു KU.
(bad omen). പൊന്നു തു'ന്ന കുതിര (a story). തു
മ്പിയ നേരം മനുവിനുണ്ടായി ഒരു നന്ദനൻ
Bhg. — Hence തുമ്പി.

തുംബം tumḃam S. A long gourd, Lagenaria

ഒരു ഗൎഭതു. അസ്സുമതിക്കുണ്ടായി, തു'ത്തെ പുളൎന്നു KB.

തുംബുരു tumḃuru S. N. pr., A Gandharva, നാ
രദൻ തു. സാകം ചിരിക്കയും Bhr.

തുമ്മനേ Palg. (അന & Inf. of foll., T. also
to revive, aC. ദൊമ്മളിസു to frisk) Briskly
(f.i. നടക്ക, തെളിക്ക).

തുമ്മുക tummnγa, see തുമ്പുക, f.i. തുമ്മിത്തുമെ
ക്കുന്ന പാമ്പു CG. An angry, puffing snake.

VN. തുമ്മൽ sneezing, Nid 33.

CV. തുമ്മിക്ക, as വായുതുമ്മിക്കും Nid 34.

തുയരം tuyaram T. aM. So. (= തുൻപം) l. Cala—
mity, grief തു. വാരാ RC. 2. pity.

തുയർ id., ചൊല്ലത്തുടങ്ങിനാൻ അണെന്ത
തു. എല്ലാം, ഇളമതിക്കു തു. പൊങ്ങി വിളങ്ങി,
ഒന്നാർ തമ്മെത്തുയർ ചെയ്തു പടയിൽ RC.
afflicted. വന്തുയരാളും പിശാചന്മാർKeiN.
troublesome.

v. n. തുയരുക, ൎന്തു to grieve RC8. തുയൎന്തന.

v. a. തുയർക്ക to afflict, വൈരികളെത്തുയരാത
വർ RC8.

തുയിർ (see foll.) 1. Sleep, പന്നഗം തന്നിൽ തു
യിർകൊണ്ടും ഉള്ളോൻ VilvP. 2. So. (=തുയർ)
വിരഹതുയിർ പൂണ്ടു RS. തുയിർപെടുക B. to
commiserate.

തുയിൽ tuyil T. aM. (=തൂങ്ങുക) 1. Sleep, തു
യിലുറങ്ങാൾ Pay. she cannot sleep. പാലാഴി
യിൽ തുയിൽ കൊള്ളുന്ന Bhr. തുയിൽ ഒഴിന്തെ
ഴു മന്നാ RC. (said to the dead Rāvaṇa). പെരി
ന്തുയിൽ Anj. death. 2. = തുകിൽ cloth, പട്ടുടു
ത്ത് ഒറ്റത്തൊയിലും വെച്ചുTP.

തുയിലുക to sleep. ഇകലിൽ തുയിലുമതു ഒരു കൂ
റല്ല RC. it is not right to sleep in war. അര
വിൽ തുയിലുന്ന RC., അരവിൽ തുയിലും കൃ
ഷ്ണൻ Pay.

തുയ്യ tuyya T. M. (fr. തുയി, Tdbh., ശുചി?) Pure,
fair, തുയ്യ വെള്ള B. No. spotless. — തുയ്യവാനനം
RC. a fine face, തുയ്യ‍തു perfect truth. —
abstr N. തുയ്മ V1. & തൂമ (see തൂ).

തുയ്യം tuyyam = തുച്ചം 2.

തുര tura T. M. (C. Tu. Te. ദൊര) 1. Master,
lord, also ധ്വര So. 2. feathers for the head.

[ 492 ]
3. (തുരക്ക) a hole, barrow MC. തുരവെച്ചുകൊ
ത്തുക to mark the lines before cutting a stone.

തുരള turaḷa (&തൊ — No., fr. ദുർ?, C. ദുരുള
bad or (തുറടു??) = A cold, ജലദോഷം; തുരളയും
മല്ലനും a severe catarrh & headache.

തുരം turam Tdbh., ധുരം S. 1. Burden, തുരമല്ലാ
തൊഴിഞ്ഞതമ്പി RC. not heavy laden. 2. charge,
trust, നികിതി കൊടുത്തോണ്ടു പോരുന്ന സൊ
രം മുടങ്ങി, or ആന്ത്യന്മാർ അവരേ സൊരം എ
ടുക്കാതേ മുടങ്ങി TR. do no more pursue their
calling. പണിയും തുരവും ഇല്ല no employ. തു.
എടുത്തു കഴിക TR.; നിണക്ക എന്തു സൊരം?
കെട്ട് എടുത്തും വാണിഭപ്പീടിക വെച്ചും സൊ
രം എടുക്കുന്നു Mpl. I live by. 3. അത്തു. കണ്ടു,
കേട്ടു that speech, thing. അത്തു. വാക്കു പറഞ്ഞു
TP. (prh. = തരം).

തുരക്കാരൻ one intrusted with.

തുരക്ക turakka (T. തുരുവു to bore, Te. ത്രവ്വു Tu.
തെര to dig). To burrow, undermine, prob. fr.
തുരങ്കം q.v. — മണ്ണിൻ ചോടേ തുരന്നു Mud.; തു
രന്നു കേറി Arb.; തുരന്നുകളവു MR. burglary.
തുരപ്പണം T. M. a carpenter's drill, gimlet.

തുരപ്പൻ 1. id. 2. a bandicoot—rat MC; also തു
രവൻ.

VN. തുരവു 1. burrowing, അവനായി തു.വെച്ചു
ambush. 2. a mine, hole, (see foll.) 3. So.
T. a large well.

തുരങ്കം turaṇgam Tdbh., സുരഗം (but com—
pare തുരക്ക). Amine in fortification, claudestine
opening made in a wall. കള്ളൻ തു. വെക്കുന്നു
vu.; വീട്ടിൽ തു. വെച്ചു കേറി Arb. (and വീടു തു
രക്കൽ, തുരവു വെക്ക house—breaking).

തുരംഗം turaṇġani S. & തുരഗം S. (തുർ to
run, to be swift). A horse, രഥതുരഗകരികൾ Nal.
തുരഗാധിരൂഢൻ VetC.

? തുരടി turaḍi അന്യോന്യം ഏഴുമെടും തു. എറി
ഞ്ഞിട്ടും KR 5. playing monkeys throwing each
other with fruits?

തുരഞുക turattuγa T. So. To drive away. V1.

തുരി turi S. A weaver's brush = തൂലിക.

തുരിശം turišam (T. തുരിതം = ത്വരിതം) Dili—
gence, parsimony, economy. B.

തുരിശക്കേടു idleness.

തുരിശൂ turiš/?/ T. തുരുചി, (see തുരുവു). Blue
vitriol, or sediment of vitriol = തുത്ഥാഞ്ജനം.

തുരീയം turīyam S. (ചതുർ). Fourth, വീൎയ്യത്തിൽ
തുരീയാൎദ്ധം നല്കാം Bhr. = 1/8, (see തുൎയ്യം).

തുരുതുര = തുറുതുറേ Thickly, തു. ച്ചോര ചൊരി
ഞ്ഞു KR. — തുരുതുരനെഞ്ചരും Mpl. (fully).

തുരുത്തി turatti 1. C. Te. Tu. തിത്തി, S. ദൃതി.
Leather—bag, oil—bottle, bellows, സദാകാലം
ചഞ്ചലമായൂതുന്ന തോൽത്തുരുത്തിയേപ്പോലേ മൂ
ക്കൂടേ ഊതും പ്രാണൻ ആത്മാവോ KeiN. 2. T.
M. (B. തുരുത്തു) an island V1., തു. വീഴുക. No.
is forming.

തുരുത്തുക = തിരുത്തുക q.v.

തുരുമ്പു turambụ 1. T. So. Straw, awn V2. നെ
ല്ലിൽ തുരുമ്പില്ല എന്നു വരുമോ prov. — the wad
of a gun V2. 2. (C. = തുറു) heap of threshed
grain. തു. പൊലിക്ക to give the
reapers the
8th or 11th measure (loc). 3. (തുരുവു) So. rust
തു. പിടിക്ക, തുരിമ്പിച്ചു പോക V1. to rust.
4. B. = പുല, low classes' mourning time.

തുരുമ്പൻ N. pr. m. [rusty.

denV. തുരുമ്പിക്ക No. = തുരുമ്പുപിടിക്ക to become

തുരുവു turuvu, T. തുരു, (Te. തുരുമു powder,
dust). Rust. V1.; also തുരുമ്പു

തുരുഷ്കൻ S. Turk, also as in P. തുൎക്കി, തുൎക്കി
ക്കാരൻ; തുർക്കോടെതൃത്തിതു Genov.

തുൎയ്യം turyam S. (=തുരീയം) 1. Fourth. 2. the
fourth state of the soul (നിലം, ഭൂമി), oneness
with Brahma in different degrees, hence മുത്തു
ൎയ്യം KeiN. threefold: (ജീവ തു., പര തു., ശിവ
തു. VedD.). വിദ്വാൻ തുൎയ്യസ്ഥനായി Bhg. (above
ജാഗ്രം, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി).

തുറ tur̀a T. M. C. (തുറു) 1. A frequented place,
rendezvous; a harbour, തുറയും കച്ചോടവും തെ
ളിയിപ്പിച്ചു KU. also a landing—place, and office
of customs, തുറയിൽതളം MC. 2. place for wash—
ing clothes, പുൽത്തുറ V2. a grassy spot (തുറു).
3. B. a natural pond or cavern. 4. B. refuse
of bark or leaves used in bathing. 5. = തുറ
വു q. v. [prov.

തുറക്കലം (2) a washerman's pot. മറക്കലം തു.

[ 493 ]
തുറച്ചുങ്കം (1) sea—customs B.

തുറത്തേങ്ങ (2) two cocoanuts tied together, as
a gift in funeral ceremonies.

തുറമുഖം l. a sea—port KU., road—stead. 2. (തു
റക്ക) openness B.

തുറശ്ശേരി N. pr. a ford near Kīl̤ūr, of the Putu—
paṭṇam river, boundary of different marri—
age customs, Anach. തു. പ്പുഴെക്കു വടക്കേ
ദിക്കുകളിൽ നടപ്പു TR.

തുറക്ക tur̀akka T. തി —, C. Te. തെ —, (see
തിറ) To open. 1. v.n. തുറന്നുപോക to open of
itself. തങ്ങളെത്തന്നേ തുറന്നതു കാണായി വാ
തിൽ എല്ലാം CG. നല്ല വെളിച്ചം തുറന്നൊരു
നേരത്തു SG. broke upon him. 2. v. a. ഓകു
തുറന്നുകൊടുക്ക to clear a gutter. തട്ടിത്തു. വാ
തിൽ, വാതിൽ തുറന്നനേ TP. open the door!
കുടികളെ തുറന്നുകളഞ്ഞു TR. forced sealed
doors open. എന്റെ നേരേ ദൈവം കണ്ണു തു
റന്നു has heard & visited me. തുറന്നു പറക to
open one's mind freely, (opp. ഗൎഭിച്ചു പറക),
to disclose; so തുറന്നു കാട്ടുക = വെളിവായി.

VN. I. തുറക്കു opening of the mouth. ഞാൻ
അവന്റെ തു. എടുത്തിട്ടില്ല I did not even
mention his name. No.

II. തുറപ്പു opening, തു. തോറും അരക്കർ നില്ക്ക,
തുറപ്പുകൾതോറും RC. gates.

തുറപ്പൻ ഏലസ്സു a waist ornament with a
tube, that can be shut.

III. തുറവു l. opening, entrance; also = തുറ
a harbour. Pay. 2. openness; also തുറവടി.

തുറസ്സു open, clear, exposed to the light, തുറ
സ്സാക്കി etc.

CV. തുറപ്പിക്ക, f. i. വാതുക്കൽ ചെന്നു വിളിച്ചു
തു'ച്ചു SG.

തുറടു tur̀aḍụ T. C. A hook, crook (T. also en—
tanglement). തുറട്ടുവേല So. troublesome work.

തുറാവു tur̀āvụ = ചുറാവു A shark, MC., V2.

തുറിക്ക tur̀ikka (√ തുറു) v. n. To project, ചത്തു
മിഴികൾ തുറിച്ചു Bhr. (also തുടിക്ക 3.); കണ്ണു തു.
MR., ചിറിതു., നാവു തു. to protrude. കുത്തുകൾ
കൊണ്ടു കുടലു തുറിക്കയും Mud. gushing out. തു
റിച്ചു നോക്കു to stare.

തുറിക്കണ്ണൻ with large projecting eyes, also
തുടിക്കണ്ണൻ.

CV. തുറിപ്പിക്ക to press out, പുഴുകു ഞെക്കിത്തു'
ച്ചെടുത്തു MC.

തുറുക tur̀uγa T. M. C. Te. 1. v. n. To be
throngod, stuffed, close. തുറ്റ കാടു, താടി thick,
തൊണ്ട തുറ്റു പോയി choking. തുറ്റു നിറക
to close, തുറ്റുനില്ക്ക etc. 2. v. a. to cram;
എലിമട പുല്ലുകൊണ്ട തുറ്റുകളഞ്ഞു; to push in,
മൂക്കിൽ വിരൽ തുറ്റുനിന്നു സംസാരിക്ക Anach.
(attitude before superiors).

തുറു & തുറുകു 1. a heap, തു. ആലുക, ഇടുക to
make a stack of straw, വൈക്കോൽ തുറു
ക്കൾ. 2. a thicket overgrown with grass.

തുറുതുറേ throngingly, pressingly. see തുരുതുര.

CV. തുറുത്തുക 1. to force in, cram, stuff, തുറു
ത്തിവെക്ക f. i. കുശത്തി താൾ എല്ലാം വാരി
ത്തുറുത്തി prov. 2. v. n. = തുറിക്ക, as കുത്തു
കൊണ്ടു കുടൽമാല തുറുത്തിയും Bhr. gushing
out.

തുറുങ്കു Port. tronco, (also Tu. Mahr.) A jail.

തുറുവണ vu. = ദുൎഗ്ഗുണം, as വായിത്തു. കഴിച്ചു
TP. Scolded, abused.

തുല tula S. = തുലാം. Balance, തൂലയോടവഗത
ഗുണങ്ങൾ VetC.

തുലതു V1. A sort of cup.

തുലയുക tulayuγa (C. Te. Tu. തൊല്ഗു to move
away) 1. aM. To be shaken = ഉലയുക, f. i. അര
ക്കർ ഉള്ളം തുലയുമാറു, അവനോടഞ്ചിത്തുലെന്ത്
അകലവാങ്ങി RC. 2. to be at an end, വലി
യോരുടൻചെന്നാൽ തുലയും ദു:ഖം നൂനം PT.;
വൃണം പഴുത്തു തു. Nid. (= തീരുക), so പാപം
തു. Palg. — കണ്പു നൽ തുളുമ്പു തുലെന്ത ചോകം
RC grief, mitigated by tears. അവൻ തുലഞ്ഞു
പോയി I got rid of him, (so തുലെന്ത ശൂൎപ്പണ
ക RC.); euph. he died.

VN. തുലച്ചൽ B. end, difficulty, prh. = തോല്വി;
as തുലവു id., തുലയിവു നിശിചരന്നാക്കി
നാൻ അമ്പിനാൻ RC.

a. v. തുലെക്ക (to drive away?), to consume,
finish, അച്ചൊൽ മെയ്യെന്നുമാറു തുലെത്തനൻ
കതൃത്തവരെ RC.

തുലാം tulām = തുലാ S., f. i. സ്വയമായി തുലാക

[ 494 ]
രയേറി KR., (തുൽ to weigh) 1. Balance, vu.
തുലാസ്സു q. v., തു. കൊണ്ടു തൂക്കി KR. — തുലാത്തട്ടു,
— ത്തണ്ടു, — നാക്കു its scales, beam & needle.
2. Libra = തുലാരാശി. തുലാമേഷങ്ങളിൽ വൎത്തി
ക്കുന്നാൾ ഒക്കും അഹോരാത്രം Bhg. 3. the 7th
month, തുലാഞായറു, തുലാത്തിൽ ചെന്നു TR.
4. a weight of 100 പലം CS. (1/20 പാരം), also
of 120 പലം, f. i. ഒരു തുലാത്തോളം ഏലം വിള
യും rev. 28 lbs. 5. a beam, cross—beam or joist,
also a sloping beam in a roof; often തിലാവം, as
അരുവുത്തരവും അരുത്തിലാവവും ചെലുത്തി
building. തുലാങ്ങൾ കെട്ടുക, പതിക്ക. 6. the
lever for drawing water. കുണ്ടുകൂപത്തിലുള്ള
വെള്ളത്തെ കരെക്ക് ഏറ്റിൎക്കൊണ്ടു പോവാൻ
തുലായന്ത്രവും ഉണ്ടാക്കി PT1. Parts of the
water—drawing—machine (തുലാം or ഏത്തം): a
bucket (തുലാ, —, ഏത്തക്കൊട്ട) with a crossbar
(പാലം) staying the tongue (നാക്കു), whereby it
is strung to a long shaft (കൈവിരി, കയ്യേ
രി), suspended from a lever (തുലാം, തുലായ, വി
ശ); the lever with a perforated bearing (തൊ
ഴു) & axle (ഇടക്കണ) moves on 2 forked poles
(ഏത്തക്കാൽ) bearing suspended on a pin (ആട്ടു
കഴി) a frame (ഞാലി), which holds a cutstone
(പൂയക്കല്ലു, കുമിഴ്ക്കൽ) and is kept together
by another pin (മൂട്ടാണി).

Hence: തുലാക്കണ (6) the shaft of a watering con—
trivance. (loc.)

തുലാക്കള്ളൻ, — ക്കോൾ (3) = തുലാവാട.

തുലാകൂപംനമസ്കാരം a low bow, (compared to
the descending lever).

തുലാക്കൂറു (2) = തുലാരാശി.

തുലാക്കൊട്ട (6) a watering—bucket, (also തേക്കു
കൊട്ട).

തുലാക്കോൽ great balances.

തുലാത്തെക്കൻ (3) the storms at the close of
the monsoon (Oct., Nov.)

തുലാപ്പടി balance—weights, നാഴിയും കോലും
തു. ക്കല്ലുകൾ ചെറുതാക്കും Sah.

തുലാപ്പത്തു (3) the 24th October, celebrated as
the end of the monsoon, day for review of

troops & hunting, തു. കഴിഞ്ഞാൽ prov., തു'
ത്താം KU.

തുലാഭാരം 1. one's weight in gold, given to
Brahmans KU. 2. (4) a weight of 100–120
palam.

തുലാവൎഷം (3) the latter rain, October—rain.

തുലാവാട = തുലാത്തെക്കൻ.

തുലാസു tulāsụ = തുലാം 1. & P. ത്രാസു.

തുലിതം tuliδam S. (part. of തുൽ). Compared,
equal. പല അസ്ത്രങ്ങളും തു'മോടു പ്രയോഗിച്ചു
CrArj. neither side yielding to the other.

തുലുക്കൻ = തുരുഷ്കൻ A Turk or Muhamme—
dan. ഇണങ്ങിയാൽ തു. നക്കിക്കൊല്ലും പിണ
ങ്ങിയാൽ കുത്തിക്കൊല്ലും prov. — ചെന്തുലിക്കൻ
ചേല CG. prob. Persian red.

തുലുക്കാണം B., തുലുക്കുരാജ്യം V2. Turkey.

തുലോം tulōm (തുലവും V1., fr. തുലാം 4?) Much,
very. മറിഞ്ഞുനോക്കിത്തുലോം AR. looked often
back.

തുല്പു tulpụ B. Opposition, dispute about landed
property, (തുൻപു 3. or തുലവു).

തുല്ലു tullụ (C. pudendum muliebre), in തുല്ലിടുക
To miss striking a ball, fr. തുലവു?

തുല്യം tulyam S. (തുലാ) 1. Equipoised, തൂക്കങ്ങ
ളെ തു'മാക്കുക TR. 2. equal, like, ഇല്ല നിന്നോടു
തു. ഒരുവരും SG.; ഞാൻ താൻ തുല്യബലവേ
ഗൻ KR. രണ്ടിലും തുല്യമായ അക്ഷരം കണ്ടു Mud.
— adv. ആത്മതു. പാലിക്കാം പ്രജകളെ Bhr.
3. signature = ഒപ്പു; in Trav. തു. ചാൎത്തുക the
king to sign = തൃക്കൈവിളയാടുക.

തുല്യത equality, തിൺതുടകൾക്കുതു. ഏതുമേ ചൊ
ല്ലവല്ലേൻ; തു. ഇല്ലാത തു. ചൊല്ലുമ്പോൾ വ
ല്ലായ്മ എന്നതും വന്നു കൂടും CG. impossible
to compare, what is incomparable.

തുവര tuvara T. M. (S. തുവരം astringent =
ചവൎപ്പു) C. Tu. Te. Cajanus Indicus, a lentil
often mistaken for യവം, as the seed repre—
sents the same measure, തുമരപ്പരിപ്പുവട്ടത്തിൽ
MR., തുമരോടേ ഗുണംഗ്രാഹി GP.

Kinds: കരിന്തു. Desmodium biflorum, കുറുന്തു.
a Dolichos or Phaseolus, പടുന്തു. a. med.

[ 495 ]
variety, used in small—pox, (also called കണ്ണും
മീടും ഇല്ലാത്തതു).

തുവരപ്പാടു, also തോര CS. a measure, about
1/8 inch, (¼ inch V1) = 8 എണ്മണി CS.; the
unit of land—measure W.

തുവർ T. = തുവരം, hence തുവൎച്ചില, (S. രുച
കം). Natron or Sochal salt GP 72. — തു. ക്കാ
രം, തു. ഉപ്പു a. med.

തുവരുക tuvaruγa 1. To grow dry, മഴതു.; V1.

തുവൎച്ച, (contr. No. തോൎച്ച & often confounded
with ചോൎച്ച) fair weather. 2. (T. തുവൻറു =
രൂരുക) to be filled up, as wells, etc. see തു
കരുക.

തുവൎക്കുക T. M. = ചവൎക്ക, (see തുവർ).

തുവൎത്തുക, (T. തുവട്ടുക, Te. ദുവ്വു) 1. to make
dry, to wipe clean, കുളിച്ചു കയറി ഓൻ തോ
ൎത്തുന്നു TP. 2. So. to remove superfluous
water out of a ricefield, (after sowing).

തുവൎമ്മ V2. = തൂൎമ്മ. density.

തുവാല Port. toalha, Towel. ഏതാനും തു. കട്ടു,
തു. നെയ്വാൻ TR.

തുവെക്ക tuvekka T. M.(= തോയ്ക്ക) l. To steep,
soak in water, പരുത്തിയില തുവെച്ചു കണ്ണിൽ
വീഴ്ത്തുക a. med. 2. So. to temper iron. 3. No. =
തുമെക്ക to sneeze, snort.

തുവ്വൽ M. C. = തൂവൽ.

തുഷാ tušā S. (തുഷ്) Instr. — Joyfully, തുഷാ
എയ്തു AR.

തുഷാരം tušāram S. Cold, frost പങ്കജത്തിന്നു
തു. എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം സംഭവിക്കുന്നു Nal.
(= തുഹിനം). — തുഷാരാദ്രി Bhg. Himālaya.

തുഷ്ടൻ tušṭaǹ S. (തുഷ്) Satisfied, pleased.

തുഷ്ടി gratification = സന്തോഷം, as തു. ആക്കു
ക, വരുത്തുക Bhg. to please. — തുഷ്ട്യാ വാ
ഴുവിൻ Bhr. good—bye!

തുഹിനം tuhinam S. Frost, snow.

തുഹിനകരൻ the moon, hence തുഹിനകരകു
ലം Bhr. = സോമവംശം; തുഹിനഗിരിമകൾ
VetC. Pārvati.

തുള tuḷa T. M. C. (Te. തൊലി, Tu. തൊളു) A
hole, bored hole. നന്നേ തുള ഉണ്ടാം a. med.
(through cancer).

തുളക്കാതൻ, f. — തി a person with widely bored
ears.

തുളമാനം the size of a hole.

തുളയൻ B. a fool.

തുളവാരം the holes & faults of a thing or
person, തുളാരം പറഞ്ഞു vu.

v. n. തുളയുക To be perforated, തുളഞ്ഞു പു
റപ്പെടും Bhg. — അൎബ്ബുദം കവിളുടെ നടുവേ തു
ളഞ്ഞു തുളഞ്ഞുണ്ടാം a. med.

v. a. തുളെക്ക to perforate, pierce, bore മൂക്കു
തുളെച്ച കാള an ox with a pierced nose. മൂക്കു
തുളെക്കും VyM. pokes his nose, (sign of per—
plexity).

CV. തുളപ്പിച്ചോല മുറിച്ചെഴുതി TP.

തുളങ്ങുക tuḷaṇṇuγa T.aM.C. — v.n. Tremu—
lous motion = തുളുമ്പുക; esp. glittering (= തെ
ള —), തുളങ്ങിവിളങ്ങുന്ന കണ്കളോടും RC.

VN. തുളക്കം 1. shaking ചൊല്ലിനവ ഒന്നിലും
ഇല്ല തുളുക്കം (sic) എനക്കു RC. = ഇളക്കം.
2. splendour തുളക്കമറ്റരക്കർ എല്ലാം RC.;
also തിളക്കം Ti.

v. a.തുളക്കുക, ക്കി V1. to make bright, burnish.

തുളസി tuḷasi S. (√ prec?) Holy basil, Ocy—
mum sanctum GP 62. തുളസിച്ചോറു a. med. It
serves, with Darbha—grass, for the funeral cere—
monies of Brahmans. തു. മുതലായ അൎച്ചനാ
പുഷ്പങ്ങൾ TR. — തുളസീദളവൎഷവും കാണായി
KumK. (from heaven).

Kinds: കാട്ടുതു. Ocyraum adscendens, കൎപ്പൂര —,
കൃഷ്ണ —, വെൺ —, രാമ —, പെരുന്തു. Oc.
polystachium, ശിവതു. Oc. tenuiflorum.

തുളസീഭൂപൻ KM. the Tuḷu Rāja, (see തുളു).

തുളസ്സൽ No. a kind of rice (middling).

തുളി tuḷi T. M. (തുളു Tu. C. to tremble) A drop,
also തുള്ളി q. v., ചോരത്തുളി Bhg. — (No. toddy
drawers say of a cut cocoanut—spadix: തു. എ
ടുക്ക toddy begins to flow, തു. തെളിഞ്ഞു flows
freely, തു. ആറി has dried up).

തുളിക്ക 1. to drop, as medicines ചെവിയിൽ
Tantr. എണ്ണ വെന്തു പുണ്ണിൽ തു. MM.; No.
to flow freely, as toddy. 2. to solder, patch
metal vessels; (No. wrongly: f. i. ചെമ്പു തു
ളിയുക).

[ 496 ]
VN. തുളിപ്പു 1. a patch, also in earthen vessels,
a stopper ഏപ്പും തു'ം. 2. തേപ്പോ തുളിപ്പോ
(huntg.) wounded by spear or by shot?

തുളിർ tuḷir T. M. = തളിർ Bud, മാന്തുളിർ.

denV. തുളിൎക്ക to bud, വൎഷംകൊണ്ടു തുളിൎത്ത
(തിളുൎത്ത) തൃണങ്ങൾ KR.

തുളു tuḷu 5. N. pr., Northern Kēraḷa from Gō—
karṇa to Perumpul̤a with 32 Grāmam, which
lie between Kundāpūr & Cāńńirōṭṭu river.
KU. —

തുളുനാട്ടുകാർ TR.

തുളുനമ്പി Tuḷa Brahmans, തു. യുടെ ഇല്ലത്തു
KN.; also പഴന്തുളുവർ KU.

തുളുഭാഷ Tuḷu, one of the 18 languages.

തുളുഭൻ പെരുമാൾ KU. N. pr. of a king, also
തുളുരാജാ, തുളസീഭൂപൻ KM.

തുളുവം T. M. = തുളു f. i. തുളുവനാട്ടു ഭാഗത്തിൽ
TR. — തുളുവൻ a Tuḷu—man.

തുളുവരശായിട്ടുള്ള രാജാവു KU. the first is called
മയൂരവൎമ്മർ or കവിസിംഹരേറു; under him
are 5 പ്രഭുക്കന്മാർ: (1. വങ്കർ or പരമ്പർ in
Nandāvara. 2. അജിലർ in Muḷukki. 3. സ
വിട്ടർ in Mūḍabidri. 4. സാമന്തർ or ചാ
വന്തർ in Kārkaḷa. 5. മുള്ളർ or കവി in
Kalyāṇapuram). കവി 222.

തുളുമ്പുക tuḷumbuγa T. M. (C. Tu. തുളു) 1. To
fluctuate. കടൽ തു. (said of moderate waves).
ഗംഗാതന്നോളം തുളുമ്പുന്ന മൌലി CG. (of Siva's
head); to shake from side to side, നിറക്കുടം
തു. ഇല്ല അരക്കുടം തുളുമ്പും prov. — met. കാണു
മ്പോൾ ഓളം തുളുമ്പുന്നു മാനസത്തിൽ CG. over—
whelming recollections. ചന്ദ്രിക ഇടയിടേ മന്ദ
മായി തുളുമ്പവേ KR.; കിഞ്ചന തുളുമ്പുന്ന പുഞ്ചി
രിപ്പുതുമ Bhr. — Inf. തുളുമ്പേനില്ക്ക full to the
brim. 2. to swagger (= എലാഞ്ചുക 162).

CV. തുളുമ്പിക്ക to cause fluctuation.

തുള്ളുക tuḷḷuγa T. M. C. Te. (√ തുളു) 1. To
frisk, jump, leap തുള്ളിക്കളിക്ക, — ച്ചാടുക, as
calves. പാളയത്തിൽ തുള്ളി വീണു, കിണററിൽ
തുള്ള്യൂടുന്നു TP. തുള്ളിത്തുള്ളി നടക്ക to trip warily
from one clean spot to another, as conscientious
Brahmans do. 2. involuntary motion, തുള്ളു
ന്നു ദക്ഷിണബാഹുനേത്രങ്ങളും KR. (a middling

omen = തുടിക്ക). തുള്ളും മുനയോടിളകും ചുരിക
കൾ Bhr. — of ague = കുളിൎന്നു വിറെക്ക V2.; of
demoniac possession; തുള്ളി ഒഴിക to be dispos—
sessed. met. ഉള്ളം തുള്ളപോർ പൊരുതാർ RC.

തുള്ളൻ 1. a grasshopper. 2. a devil's dancer.
— fem. തുള്ളിച്ചിപ്പെണ്ണിന്ന് ഒരു കട്ടി prov.
unruly woman.

VN. തുള്ളൽ 1. jumping, വെള്ളത്തിലേത്തിര
തുള്ളുന്ന തുള്ളൽപോൽ DN. 2. tremor, as
of ague, hence തുള്ളൽപനി V1., തുള്ളപ്പനി =
വിറപ്പനി. 3. demoniac possession; തുള്ള
ല്ക്കാരൻ = തുള്ളൻ 2; a religious dance — തു
ള്ള(ൽ) പ്പാട്ടു songs with dance & mimics.

തുള്ളി = തുളി a drop, ഒരു തുള്ളിവെള്ളം Mud. — തു
ള്ളിയിടുന്നു it drops. തു മാംന്നു rain ceases.

CV. തുള്ളിക്ക 1. to cause to jump. ത്രിശൂലം
തുള്ളിച്ചിരിക്ക AR. to wield, swing. 2. freq.
തുള്ളിച്ചു നോക്കീടും നാലു ദിക്കിലും Nid.

തുഴ tul̤a (തുഴാവു T., in S. തുലാധടം). A paddle,
rudder തുഴകൈ വിട്ടാൽ തോന്നാതേടത്തല്ലോ
ചെല്യൂ കപ്പൽ Pay. തോണിക്കൊരു തുഴ PT.
ഭഗ്നമാം തോണി കൈത്തുഴയായി നീന്തിട്ടുഴലുന്ന
തു പോലേ KR. using the arm for a paddle. —
fig. ഉത്തമമായ നിയമാദിയാം തുഴകളും Vēdānt.;
ഗുരുവായ തുഴക്കോൽകൊണ്ടു തുഴഞ്ഞു Bhg 11.

തുഴയുക, (T. തുഴാവുക) to paddle, steer തോണി
യുടെ നടുവിൽനിന്നു തു. prov.; തോണി തുഴ
യുന്നതും അടിയന്തന്നേ AR. — തുഴഞ്ഞു (&
തുഴന്നു) കൊണ്ടു പോക etc. VN. തുഴച്ചൽ.

തുഴിരം a. med. Tdbh., സുഷിരം hole.

തൂ tū T. M. (തുയ്യ) Pure, bright (Tu. fire), as
തുനഖങ്ങൾ, തൂനെറ്റി, തൂമന്ദഹാസം, ഓമ
നത്തൂമുഖം, തുമിന്നൽ, തൂമുത്തുലാവിന കൊങ്ക,
പാലാഴിത്തൂവെള്ളം CG. etc. —

VN. തൂമ q. v.

തൂകുക tūγuγa T. M. 1. v. a. To strew, spill,
shower (see തൂവുക), തൂകുമ്പോൾ പെറുക്കരുതു
prov.; അസ്ത്രങ്ങൾ തൂകിനാൻ AR. — (but also
ഊഴി തൂകിനാൻ ചോരകൊണ്ടു Bhr. and with
2 Acc. കാശിഭൂപനേ ബാണങ്ങൾ തൂകീടിനാൻ
Brhmd.) വെള്ളം ചോളം പൂവും തൂ. libation
to demons. നെൽ തൂ. V2. = കാററത്തിടുക; Gods

[ 497 ]
shower down: പൂമഴ, പൂതൂകി CG. കണ്ണുനീർ
തൂകിത്തൂകി Mud. — met. അനൽതൂകും മിഴി
Bhg.; മടുത്തൂകിന മൊഴി Bhr.; നല്ല പുഞ്ചിരി
തൂകി CC.; ഇണ്ടലേ തൂകുന്നഭാരം CG. (= give).
2. v. n. to overflow, തീക്കൽ വെച്ചൊരു പാൽ
തൂകക്കണ്ടു CG.

I. തൂക്കുക, ത്തൂ tūkkuγa (fr. തൂ?, Te. ദുവ്വു,
see തുവൎത്തുക, തൂല്ക്കുക) 1. To wipe with a
cloth, sweep, blot out, പുല്ലിൽ തൂത്ത തവിടു
പോലേ prov.; മുറ്റം തൂത്തു തളിക്ക VyM.; തല
മുടി തൂത്തു കെട്ടുക V2. clotted hair. 2. (=
തൂകുക) to spill, scatter B., വെള്ളം തൂത്തു jud.
— whence തൂപ്പു q. v.

II. തൂക്കുക, ക്കി 5. (v. a. of തൂങ്ങുക) 1. To
suspend, hang up, as തോരണം etc. തെരുവീ
ഥികൾ അടിച്ചു തൂക്കയും തളിക്കയും ഇല്ല KR.
അവരെ തൂക്കിക്കളക TR. hang them! 2. to
weigh. തൂക്കിക്കൊടുക to weigh out to one.
ബുദ്ധിയും ബലവും തമ്മിൽ തൂക്കീടുന്ന ബുധ
ജനം VyM. who compare. 3. T. So. to take up,
തൂക്കിക്കൊണ്ടു പോക. 4. (loc.) to be drowsy,
to nod, as in sleep.

VN. തൂക്കം T. M. C. Tu. (Te. തൂനിക) 1. hang—
ing, esp. the ceremony of swinging suspend—
ed by hooks, (called തൂക്കച്ചൂണ്ട), in honor
of Kāḷi. 2. weighing, weight ശേഷം ഉറു
പ്യ തൂക്കക്കുറവടിയത്രേ TR.; നടക്കുന്ന തൂക്ക
ങ്ങളെ തുല്യമാക്ക TR. 3. precipice, perpendi—
cular കടുന്തൂ., നേൎത്തൂക്കം V2. തൂക്കം കിളെ
ക്കരുതു ചാരി കിളെക്കേണം make the
mud—wall rather slanting. 4. sleepiness.
5. a cradle of cloth suspended by the 4
corners. B.

തൂക്കക്കാരൻ (1) a swinger; (2) a weigher.

തൂക്കക്കൂട്ട = ആധാര —, കരണകൂട്ട a long, sus—
pensible basket.

തൂക്കക്കോൽ a balance, (നാട്ടുകോൽ & കൊളമ
ക്കങ്കോൽ).

തൂക്കച്ചാടു B. a swing, rack; gallows.

VN.തൂക്കൽ drooping, drowsiness, grief. കോ
ഴിക്കു തു. is dying.

CV. തൂക്കിക്ക (1) അവനേ തൂ. PP. have him
hanged. (2) മുളകു തൂ. to get weighed. ൧൦൦
ഇടങ്ങാഴി മുളകിന്നു ൫ തുലാം കണ്ടു തൂക്കിക്കു
ന്നതു മൎയ്യാദ ആകുന്നതു TR.

തൂക്കു 1. what hangs or serves to suspend some—
thing. 2. what can be lifted at once. ഒ
രു തൂക്കുപാത്രം two pots. (തൂക്കു Cal. = one
പാനി). 3. dependency, direction. എന്റെ
തൂ. of my party. കപ്പൽ കണ്ണനൂർ തൂക്കിൽ
നില്ക്കുന്നു off Caṇṇanūr. മുട്ടുങ്കൽ തൂക്കിന്നു
തോണിയും ആളെയും അയച്ചു TR.

തൂക്കുമഞ്ചം a cradle, തൂ'ത്തിൽ കിടത്തി Sk.

തൂക്കുമണികൾ Nal. dangling ornaments.

തൂക്കുമരം gallows. — തൂക്കുറി = ഉറി. 142.

തൂക്കുവിളക്കു a hanging lamp.

തൂങ്ങുക tūṇṇūγa (v. n. of തൂക്കുക) 1. To hang.
ത്രാസു ശരിയായി തൂങ്ങി Arb. hung even. പിടി
ച്ചു തൂങ്ങുന്നു രഥത്തിനെ ചിലർ KR. so as to
detain the chariot. — to be suspended, dangle,
എല്ലു തൂങ്ങി Bhr. (of an old man). അടുത്തു തൂങ്ങി
യും, തൂങ്ങിത്തടുക്ക Bhr. to lean forward in
fencing, വാങ്ങിയും നീങ്ങിയും തൂങ്ങിയടുക്കയും
PatR. തൂങ്ങിമരിച്ചു = ഞേന്നു So. 2. to be weigh—
ed. അന്ന് ഏറത്തൂങ്ങിയതു സത്യം Bhr. when
Brahma weighed truth & untruth, the former
weighed more. ആ മാംസം പ്രാവിന്നു ശരിയാ
യി തൂങ്ങാതേ Arb. 3. T. Te. to be drowsy,
to sleep.

VN. തൂങ്ങൽ hanging, inclination, reliance,
drowsiness.

തൂടേ tūḍē V1. = തുട 3. & ഊടേ Time, turn.

തൂട്ടി tūṭṭi V1. Disease of cattle, a swelling in
the throat, (T. cloth).

തൂണി tūṇi T. M. S. 1. Quiver (Tu. aC. ദോ
ണെ, in S. also തൂണം, √ തൂരുക). ശരം ഒടു
ങ്ങാത തൂണി KR. ശരതൂണി, അമ്പിടുതൂണി
RC. 2. a measure of seed sufficient for 100
yards of rice—field, about 1½ Iḍangāl̤i (= 86,400
rice—grains W.). നെല്ല ൮ തൂണിക്ക് അരി ൫
പോരും നെല്ലു CS. paddy, which yields 5/8 rice.
— തൂണിക്കൊട്ട a measuring basket.

തൂണിയാങ്കം tūṇiyāṇgam Tdbh., സ്ഥൌണേ

[ 498 ]
യകം, GP77.; also തൂണിനാകം No. a perfume,
gum of Ficus racemosa.

തൂൺ tūṇ Tdbh., സ്ഥൂണം A post, pillar of a
house. ഈറ്റില്ലത്തിന്നു തൂണിട്ടു Pay. began to
build. തൂൺ എന്നപോലേ ചിലർ കാണായി
Ch Vr. stunned. [(ൽ)ത്തൂത B.

തൂത tūδa, (തൂക or തുലതു) Milkpot, cup V1., പാ

തൂതവളം tūδavaḷam (T. തൂതുള, So. തൂതുവേള
B.) B.). Solanum trilobatum. കണവീരതൂതവളം
Capparis aphylla, (S. കരീരം).

തൂത്തൂക്കൂടി Tūttukkuḍi N. pr. Tuticorin,
famous as pearl—market.

തൂപ്പി tūpi = സൂപ്പി, Yusuph; any Māpla or bald—
headed person, having no tuft of hair.

തൂപ്പു tūpụ (I. തൂക്കുക 2, see തൂവൽ 3). Leaved
branches, strewed for manure over theopened
roots of trees & for wet cultivation, തുപ്പിടുക;
തൂ. പറിച്ചുടുത്തു TP. — (the 4 തൂപ്പു: മാവു, ഏ
ച്ചിൽത്താളി, മരുതു & either ഞാറൽ or ഞള്ളു.)

തൂമ tūma T. M. (&തുയ്മ, see തൂ) 1. Purity പു
ഞ്ചിപിത്തൂമ, മുഖത്തിൻതൂമകെടും CG.(through
weeping). പഞ്ചതാരെക്കു തു മ വന്നു refined. മര
ത്തിന്നു തൂമ വരുത്തുക to improve, straighten
V1. 2. perfection. തൂമയാലേ neatly. തൂമയോ
ടൎജ്ജുനൻ എതിൎത്തു Bhr. Mud. (often expl.)
തൂമപ്പെടുക to grow fine, succeed ഇതൊട്ടും തൂ
മപ്പെടാത്തൊഴിൽ RC.

തൂമരം tūaram (=തൂണ്മരം Te. തൂം a measure).
A measure of timber, ¼ Candy. CS.

തൂമിക്ക = ധൂമിക്ക q. v.; (see ചന്നം); No. to sea—
son Kari = പുകാരിക്ക, താളിക്ക.

തൂമ്പ tūmba, & തൂമ്പായി 1. A spade, hoe, (തൂ
മ്പു C. the eye of a hoe
വായി), see കൊല്ലി
ത്തൂമ്പ. 2. mouth, തൂമ്പയടഞ്ഞുപോയി (loc.)

തൂമ്പു tūmbụ, 5.1. So. Sluice, floodgate, drain,
spout; perforation. 2. No. new shoots of
palm—trees, used med. & as pickle. തൂമ്പിടുക
to bud, sprout. opp. തൂമ്പെടെച്ചു f.i. of വാഴ
(past sprouting), തൈ (doubtful), കുട്ടാടൻ
Nellu (not growing during Karkaṭaγam).

തൂരിയാടുക tūriyāḍuγa (S. ധൂർ = തുരം). To

labour hard, VN. തൂരിയാട്ടം B. — (or T. തൂരി
a large net? fr. foll.)

തൂരുക tūruγa T. M. & തുവരുക 2. (C. തൂതു, Te.
തൂടു a hole). To be filled up, as a well. കാതുതൂ
ൎന്നുപോയി a bored ear. മയി തൂൎന്നണിച്ചില്ലി ക
ണ്ടു RC.

ഇടതൂരുക to be dense, ഉടമ്പിൽ അമ്പുകാൺ
ഇടതൂൎന്നതു, ഉടമ്പിട തൂരുംവണ്ണം കണതച്ചു
നിറെച്ചു RC. — met. സോഹം എന്നിടതൂൎന്നു
നടക്കേണം GnP. brimful with the con—
sciousness.

ഇടതൂൎച്ച or തൂൎമ്മ V2. density,

ഉൾത്തൂൎന്ന dense, intense, പിണവും നിണവും
ഉൾത്തൂൎന്നെഴും പോരിടേ RC; ഉ. കോപാൽ,
ഭക്ത്യാ Bhg.; കൊടുമയോടുൾത്തൂൎന്ന ദാരിദ്രം
Anj.

a. v. തൂൎക്ക to fill up, കുളം തൂൎത്തു MR., കിടങ്ങു RC.,
കൂപതടാകങ്ങൾ തൂ. AR. (in a siege). കൂപം
മണ്ണിട്ടു തൂൎത്തിടുവോർ Sah. രഥ്യകളെ തൂൎത്തു
KR mended roads. വളൎമേ തൂൎക്കുന്നു എന വ
ളൎന്തകൊണ്ടൽ RC. ബാലി പോയ വഴിതൂ
ൎത്തില്ല RS. [തൂ. ഗതനായി VetC.

തൂൎണ്ണം tūrṇam S. (തുർ, part. of ത്വർ). Quickly.

തൂൎയ്യം tūryam S. A musical instrument, ശംഖതൂ
ൎയ്യാനകാദിവാദ്യങ്ങൾ KR.

തൂറുക tūr̀uγa (T. to drizzle, grumble, C. Te. to
enter). To go to stool. നീ തിന്നു തൂറുകയോ അ
ല്ല തൂറിത്തിന്നുകയോ, തൂറാത്തവൻ തൂറിയാൽ,
തൂറിയോനെ പേറിയാൽ prov.

VN. തൂറൽ.— CV. തൂറിക്ക (vu.)

തൂറി N. pr. male. [rhœa.

തൂറ്റൽ 1. drizzling rain, (Te. തുവ്വര). 2. diar—

തൂറ്റുക T.M. (C. Te. തൂറു) 1. to scatter, as the
wind. കാറ്റു മേല്പെട്ടു നൂറ്റിങ്കോലല്ലല്ലോ തൂ
റ്റിക്കളഞ്ഞതിപ്പൈതൽ തന്നേ CG. blew him
more than 100 yards high. 2. to fan
& winnow grain, പാറ്റിത്തൂറ്റി & തൂറ്റിപ്പാ
റ്റി. — to open & shut the eyes with pain
(ophthalm.). 3 to abuse, blame കിടാവി
നെ ചീറ്റം പൂണ്ട് ഏറ്റം തൂറ്റനിന്നീടി
നാൻ CG. (see ദൂറു).

തൂലം tūlam S. (C. Te. തൂലു to hang down). Cotton.

[ 499 ]
തൂലിക S. a painter's brush, a stick with a
fibrous end, മങ്ങാത തൂ. കൊണ്ടു ലോകരേ
ലേഖനം ചെയ്തു CG.

തൂലികത്തണ്ടു MC. id.

തൂലികപ്പുൽ 1. = എഴുത്തുപുൽ the Persian writ—
ing reed. 2. B. a weaver's brush.

തൂല്ക്കുക, റ്റു tūlkuγa aM. To sweep = തുവൎത്തു
ക, തൂക്കുക I., (only V1.)

തൂവ tūva A nettle (=തൂവൽ?). പെരുവഴിത്തൂ
വെക്കരം ഇല്ല; തൂവയും മീറും വെക്ക, അടിക്ക
(an old അടിമപ്പിഴ ) prov. — Kinds: കൊടിത്തൂ
വ Tragia involucrata, തൃത്തൂവ (ഇവതൃത്തൂവനീ
രിൽതഴെച്ചു a.med.), പട്ടാണിത്തൂവ an Urtica.

തൂവട tūvaḍa A timber measure, 1/6 of a തൂമ
രം or 24 square inches.

തൂവുക tūvuγa T. M. (=തൂകുക q. v.) v. n.To
be spilled. — v. a. to scatter തുടവിയ കണകടൂ
വി (=ൾരൂവി) RC. തൂവിക്കള pour out!

തൂവൽ, (T. തൂവി, C. തൂപ്പൾ) 1. a feather, = what
is shed; — a pen, quill. തൂ. മാറുക V2. to moult,
തരന്തൂവൽ AR. an arrow's feathers. തൂവ
ലാൽ ഒന്നു പറിച്ചു Bhr. 2. a painter's brush
(തൂലിക); the spring of a lock. 3. തൂ. വെട്ടുക
to prune trees, lop boughs (=തൂപ്പു) V1. 2.

തൂവാനം T. M. rain driven by the wind, തൂ.
വീഴുക = ഇറച്ചില്ല; hence So.: തൂവാനപ്പലക,
Palg. തൂവാൽ —, a larmier or drip.

തൂശൻ tūšaǹ (fr. foll, or C. തുസു little) Point—
ed, spare, as തൂശനില=നാക്കില.

തൂശി tūši Tdbh., സൂചി. A needle, iron style.
തൂശിക്കാണം 1. a fee of 8 —4 fanam to the
writer of an അട്ടിപ്പെറ്റോല. 2. a fee of
3 % on returning a lease. 3. = കട്ടക്കാ
ണം & കൊഴു അവകാശം (loc.). 4. pay—
ing for improvements under കുഴിക്കാണം. —
തൂശിക്കാശൂ = ശീലക്കാശൂ.

തൂഷ്ണീം tūšnīm S. (തുഷ്) Silently തൂ. സമാലം
ബ്യ പോക നീ PT. — also shortened: തൂഷ്ണി
ഭാവത്തെപ്പൂണ്ടു Bhr., തൂഷ്ണിയായ്ക്കീഴ്പെട്ടു നോക്കി Mud.

തൂളി tūḷi Tdbh., ധൂളി Dust, husk, scales of fish,
skin of a jackfruit—kernel, (also ചൂളി).

തൂൾ tūḷ palg. vu., rather T. = ധൂളി.

denV. തൂളുക So. = ധൂളിക്ക f.i. പൊടി തൂ. = കി
ളരുക; വെള്ളം തൂ.o raj. water to break or fall
into spray; spray to rise.

തൃ tr̥ = തിരു II. Tdbh., ശ്രീ Fortunate, blessed.

തൃക്ക tṛkka = തിരക്ക. To press, ചങ്ങാതിമാർ എ
ല്ലാം തൃക്കത്തുടങ്ങിനാർ CG.

(തൃ): തൃക്കടമതിലകം N.pr. a temple near Koḍu—
ngalūr KU. — തൃക്കടപ്പള്ളി നീന്തിക്ക Anach. (an
ordeal).

തൃക്കൺപാൎക്ക Gods & kings to see. തൃ'ൎതതരുളേ
ണം Anj. have pity! സത്യവും അസത്യവും
തൃ'ൎത്തിക്കുന്നു Nasr. po. [ place.

തൃക്കണ്ടിയൂർ N. pr. Tuńǰattu̥ El̤uttaččan's birth—

തൃക്കണ്ണാപുരം N. pr. a Grāmam. of which 72
ആഢ്യന്മാർ are recorded to have once died
in battle KU.

തൃക്കഴൽ, തൃ'ലടിയിണ SiPu. = തൃക്കാൽ.

തൃക്കാപ്പു the door of a temple B.

തൃക്കാൽ the foot of a God or king, പെരുമാ
ളുടെ തൃ. കണ്ടു KU. തൃക്കാക്കൽ വേല ചെയ്ക
AR. serve under thee! തൃക്കാലടി എടുത്തു
ചവിട്ടി KU. തൃ. ക്കര near His presence.
തൃക്കാല്ക്കരദേവൻ Onap.

തൃക്കുമ്പഞ്ഞി the H. C, തൃ. യുടെ മനസ്സു TR.

തൃക്കേട്ട the 18th asterism, see കേട്ട.

തൃക്കൈ a king's hand. നാലു തൃ. കളും SiPu., 4
arms of Siva. തൃ. വിളയാടി എഴുതി KU.; തൃ.
യിൽ കൊടുത്തു, നികിതി എടുത്തു തമ്പുരാ
ന്റെ തൃക്കൈക്കുകൊടുത്തു ബോധിപ്പിച്ചു TR.
paid it through the medium of the Rāja.
തൃക്കൈക്കുട V1. a king's parasol.

തൃക്കോവിൽ (Port. Turcol), a temple.

തൃച്ചക്രം Bhr. a king's or Visnu's disk, തൃ. എ
റിഞ്ഞു Bhg.

തൃച്ചെറുകുന്നു, (S. ത്രിശിരപൎവ്വതം) N. pr. the chie
f temple in Kōṭṭayagattu with the yearly Višā—
kha feast KU.

തൃണം tr̥ṇam S. Grass, prov. for what is worth—
less, (തൃ'ൾ പിണങ്ങുമോ വഹ്നിയോടു Mud.).
തൃണദ്രുമം the palm—tree (in general).

[ 500 ]
തൃണപഞ്ചകം GP.; തൃണപഞ്ചമൂലം (the 5 grass—
es ദൎഭ, കുശ, കരിമ്പു, അമ, വരി).

തൃണപ്രായം trifling.

തൃണരാജൻ the palmyra—tree.

തൃണവൽകണ്ടു Vil. like grass.

തൃണാഗ്നിസമം like straw—fire.

തൃണാദികൾ plants, ഒക്കച്ചുട്ടുകളഞ്ഞു TR.

തൃണാന്തം down to the grass. തൃ. എല്ലാംവിചാ
രിച്ചു (vu.) overlooked nothing.

തൃണീകരിക്ക to consider as grass, despise, ഇ
ന്ദ്രനെപ്പോലും തൃ'ക്കുന്നവൾ Nal.— ശത്രുക്കളെ
തൃണീകൃത്യ Brhmd. humbled.

തൃണ്യ a heap of grass.

തൃതീയം tṛδīyam S. (ത്രി ) Third.

തൃതീയ (gramm.) The dative case; (astr.) the
third day of the lunar fortnight.

(തൃ): തൃത്താലിച്ചാൎത്തു a Kshatriya marriage.
തൃത്താവു (prob. താഴ്വു, the basin which holds
the holy plant). Ocymum sanctum, തുളസി,
also called നല്ല തൃ. (&തൃത്വാ അരി a. med.)
Kinds: കരിന്തൃ. (=കൃഷ്ണതുളസി), കാട്ടു —
GP. Ocymum gratissimum, തുളസി തൃ. Oc.
basilicum.

തൃത്താക്കുരുവപ്പൻ No. (ഗുരു) = മാദേവർ. A
small obelisk (Phallos?) of ചേടിമൺ,
placed on the ചൂത്തറ of each house (10
days for Ōṇam & 2 for Maγam) in com—
memoration, it is said, of the great prosper—
ity under king Mahābali.

തൃപ്തി tṛpti S. = തൎപ്പണം Satiety, satisfaction
അവർ ഉണ്ടു തൃ. വന്നാറേ when they had eaten
enough. ദേഹികളേ തൃ. ഇല്ലപിശാചിനു Genov.
(also ഇൽ & ആൽ). പിതൃക്കൾ പൂജിച്ചു തൃ. വ
രുത്തുക Vil. ( = തൎപ്പിക്ക). ജന്മശതം ഉണ്ണുകിലും
ഇല്ലവനു തൃ. ChVr. തൃ. ഇല്ല കഥ കേൾപാൻ (or
കേട്ടാൽ) Bhg.; also revenge മൃത്യുഭവിച്ചകംസ
നു തൃ. വരുത്തുക Bhg.

തൃപ്തൻ, തൃപ്തിമാൻ satisfied — തൃപ്താക്ഷന്മാരാ
യി Bhg.

തൃപ്പടി tṛpaḍi (തൃ) The entrance of a temple, തൃ.
മേൽ കയറി TP.

(തൃ): തൃപ്പാപ്പുസ്വരൂപം & തൃപ്പാസ്വരൂപം KU.
the dynasty of Travanoore or Vēnāḍu.

തൃപ്പൂണത്തറ, — ണിത്തുറ, തൃപ്പുനത്തൂറ, (S. ത്രി
പൂൎണ്ണപുരം) N. pr., residence of the Coohi
Rāja — തൃ. യപ്പൻ its God.

തൃശ്ശിവപേരൂർ N. pr., Trichoor.

തൃഷ tṛš S. Thirst, & തൃട്ട്, also തൃൾ ഛൎദ്ദി
യും വരും Nid. — ക്ഷുത്തൃഡാദികൾ VCh.

തൃഷാശൂല, (തിറുണശൂല) a disease, a med., (ദാ
ഹിക്കും, പനിക്കും etc.)

തൃഷ്ണ thirst; also as disease തൃഷ്ണാനിദാനം Nid.;
strong desire, വിഷയങ്ങളിലുള്ള തൃ. Bhg.;
പലതരം തൃ. കളായിട്ടുള്ള ചുഴിപ്പു VCh.

തെകിട്ടു teγiṭṭụ T. M. Belching, see തികട്ടു &
തേട്ടുക.

തെകിള teγiḷa So., (T. തെകിൾ = തികൾ to fill).
Gills = ചെകിള. 379.

തെക്കൽ tekkal So. (തെഗ C. to take off, Te. തി
ഗുചു) Skimming. തെക്കി എടുക്ക to skim off.
തെക്കു കഞ്ഞി rice—scum.

തെക്കു tekkụ (T. തെൎറകു, fr. തെൻ) South, =
വാട.— തെക്കും വടക്കും അറിയാത്തവൻ prov. —
met. തെക്കേദിക്കിന്നു Bhg. തെക്കേ പോക to
go to Yama, to die. അവനെ തെക്കേക്കണ്ടത്തിൽ
എടുത്തുപോകട്ടേ I wish he was buried!

തെക്കൻ Southern, കിഴക്കർ തെക്കരും KR.; adj.
f.i. — ഞാരൽ, — ചൂടി, — മൂരി, — വാക്കു etc.

തെക്കങ്കൂറു N. pr., the principality of Cōṭṭayam,
conquered by Travancore in 1753.

തെക്കങ്കോൾ storm from South, തുലാത്തെക്കൻ.

തെക്കിന, (So. — നി) 1. the Southern wing of
a നാലുപുര. — തെക്കിന ചെന്നു കടക്കുന്നു,
തെ'ം വാതിൽ TP. തെ'പ്പുരയുടെ ഇറയത്തു
MR. 2. = തെക്കേയകം, തെക്കിനകത്തുTP.
Southern room.

തെക്കുവടക്കു Northwards. — geographical lati—
tude, രാജ്യത്തൂടേ തെ. വഴി നടക്കുന്നവൎക്കു ന
ടന്നു കൊൾവാൻ സങ്കടം TR. it will render
all travelling hazardous.

തെക്കോട്ടു (പട്ടു), തെക്കോട്ടേക്കു Southward. ഇ
നി വരാതവണ്ണം തെക്കോട്ടു പോയാർ AR.
they are dead.

തെങ്ങരക്കാറ്റു (തെൻകര) South—east.

തെങ്ങു teṇṇụ T. M. C. Te. (Tu. താരെ). The
Cocoanut—tree, "Southern tree" (തെൻ), as

[ 501 ]
coming from Ceylon. It is called ബാലൻ at
5 years with 20 branches, പൂൎണ്ണഫലത്തെങ്ങു
at 9 — 10 years with 40 branches & 12 flower
bunches. Kinds: കരിന്തെ. TP., ചെന്തെ. (കൈ
തത്താളി), തീയൻ തെ., പനന്തെ. etc.

തെങ്ങൻ a kind of Boa constrictor, of the size
of a palm—tree; its fat, med. in leprosy.

തെങ്ങങ്കായി aM. = തേങ്ങ mod.

തെങ്ങിൻകള്ളു palm—wine.

തെങ്ങിൻകൈ a palm—branch, ഒരു തെ'കയ്യും
പോരുന്ന ഇരങ്കോൽ MR.

തെങ്ങിൻതല the top of the palm—tree, തെ'ലെ
ക്കലേ മാംസം GP69. തെ. കണ്ടു കൊതിച്ചു
TP. coveted the fine trees.

തെങ്ങുകെട്ടുക MR. = പൊത്തൽ.

തെങ്ങോല a cocoanut—leaf. തെ. വരിയൻ a
striped tiger.

തെച്ചി tečči (loc.) = ചെത്തിപ്പൂ Chrysanthe—
mum Ind., നല്ല കുരുത്തോലതെച്ചിമാല Anj.
at a marriage. (പൂവാത്തെച്ചി a kind). മല്ലികാ
മുല്ലാതെച്ചി പടൎന്ന വള്ളിക്കെട്ടു KR. — തെച്ചിപ്പട്ടു
B. red silk.

തെച്ചിമാന്താരം, see മന്താരം f. i. തെ'വും ചൂടി
Anj.

തെണ്ട = തെണ്ടൻ 1. കൊടുമലത്തെണ്ടെക്കു
പോയി, തെ. യിൽ തെണ്ടി TP.

തെണ്ടം teṇḍam T.M. = ദണ്ഡം, Trouble, a fine
V1. — തെണ്ടമായി നല്കിനചേല CG. as punish—
ment.

തെണ്ടൻ, (T. തണ്ടൻ) 1. a king, as holding the
sceptre; a giant V2. 2. T. adoration പല
രും കൂടി തെണ്ടനിട്ടവിണ്ണപ്പം TR. humble
petition, also ചെട്ടിയാർ തിക്കുനോക്കി തെ
ണ്ടവിണ്ണപ്പം (doc.)

തെണ്ടിക So. a cross—beam; No. across—plank to
keep articles suspended from. A പെയ്യാപ്പ
ന്തൽ (നിടുമ്പുര) has 3 തെ. (1 ridge—pole
& 2 summers); a sawing frame (കാമരം). =
തണ്ടിക.

തെണ്ടിക്ക 1. to la bour hard പെറുവാൻ തെ.,
മുന്നാഴിയരി തെണ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു vu. =
ദണ്ഡിക്ക. 2. CV. of തെണ്ടുക q. v.

തെണ്ടു, (തണ്ടു, ദണ്ഡു) 1. a stick, sceptre.
2. measure; 10 mill—ions of millions of mill
ions CS., മഹാതെണ്ട 10 times as much CS.

തെണ്ടുക teṇḍuγa (= തേടുക) 1. To seek,
as insects, പൂമലരെത്തെണ്ടി നടക്കുന്ന വണ്ടു
Nal.; മണം തെ. ഭക്ഷണം, ഇര തെ. MC; ഇന്നു
തെണ്ടേണ്ടാ നിന്നെ കാണ്മാൻ CG. I have not
to seek thee afar. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തെണ്ടപ്പെ
ടായല്ലോ I am no more to be sought. 2. to
obtain. ഇടവക തെണ്ടുവാൻ TP. to conquer
the principality. പാദപരാഗത്തെത്തെണ്ടിക്കൊ
ണ്ടുപോയി CG. കടം തെ. V2. to get it paid.
ഇണ്ടൽ തെണ്ടിപ്പാഞ്ഞു Bhg. fled possessed by
despair. കടം എനിക്കു തെണ്ടി വെച്ചു പോയി
the father left me only debts, തെണ്ടി വെക്ക
to obtain for one. തെണ്ടി സ്വരൂപിക്ക to
collect charity. 3. v. n. to wander about, as
for alms(Dat.), ഭിക്ഷെക്കു തെണ്ടി നടന്നു SiPu.
തെണ്ടിത്തിന്നുക prov. sponging on neighbours.
കാനനത്തിൽ തെണ്ടുവാൻ കന്ന് എല്ലാം ഇണ്ടൽ
നീക്കി CG. to graze. വടക്കോട്ടു തെ. to go on
pilgrimage. വില്പാൻ തെ., as hawkers, തെണ്ടി
ക്കൊയ്മ നടത്തുക as a king.

VN. തെണ്ടൽ I. going about, as for begging or
obtaining something, രാത്തെണ്ടൽ (thiefs).
2. inroad in war V2. തെ. തെണ്ടുന്നു TP.
he walks boldly abroad. 3. gathering, തെ
ണ്ടൽക്കോൽthe stick of an inferior officer B.

തെണ്ടൽക്കാരൻ 1. a tax—gatherer So. 2. a
roamer, vagabond, thief No.

തെണ്ടി a beggar, (also തെണ്ടിത്തിന്നുന്നവൻ),
തെണ്ടിത്തീനി B. id.

തെണ്ടിക്കോയ്മ self—importance B. (see 3). — തെ
ണ്ടിക്കോയ്മയും കേറിക്കോയ്മയും prov. spong—
ing & extortion.

തെണ്ടെക്കുപോക TP. to set out in search of
something (തെണ്ട = തെണ്ടൽ), f. i. കൊടുമ
ലെക്കു തെണ്ടെക്കു പോയോലാരും തന്റില്ലം
കണ്ടു മരിച്ചിട്ടില്ല. (travelling allover Coorg).

തെന്തനം tendanam So. (fr. തെന്നുക?, T.
തെത്തു twisting, tricks). Cheating. തെ. കൊണ്ടു
കഴിക്ക to live by fraud B.

[ 502 ]
തെന്തല tendala, see തന്തല, (prh. southern
head?) in:

തെന്തലക്കൊട്ടി Crotolaria retusa. Kinds: കാ
ട്ടു — Cr. juncea, നെല്ലു — Cr. laburnifolia,
പേത്തെ. Cr. verrucosa, വലിയ — Cr. quin—
quefolia, Rh. വെൺതെ.

തെന്തിനാതിനാതിനെന്നു പാട്ടുമവൾ പാടി, see
തന്തി —

തെൻ teǹ T. M. C. Tu. (Te. തെന്നു way) South,
whence തെക്കു, തെങ്ങര etc.

തെന്തിരയാഴി പുക്കു RC. the Southern sea.

തെന്നൽ, (T. തെന്റൽ) the Southern breeze,
zephyr തെ. വീതുതുടങ്ങി CG., also called താ
ൎത്തെന്നൽ, ചന്ദനത്തെന്നൽ as coming from
the Southern Ghats. — met. നല്ലൊരു തെന്ന
ലെ മുങ്ങിന വാക്കു CG. zephyr—dipped.

തെന്നിക്കാറ്റു, (T. തെന്റി) 1. South wind V1.
2. veering of the wind, fr. foll. V2.

തെന്നുക (or തെണ്ണുക V2.) to stagger, reel;
slide, veer.

തെൻപുറായി, (പുറവായി) South—west. vu.

തെന്മലപ്പുറം N. pr. a district So. of Palghat.

തെന്മേ(ൽ)പ്പുറം South—west.

തെമ്പു tembụ (loc.) Margin, border of cloth,
fr. തേമ്പു?.

തെമ്മാടി temmāḍi So. Palg. A vagabond, de—
bauchee B.

തെയ്യം teyyam Tdbh., ദൈവം, as interj. O
God! തീയൻ മൂത്താൽ തെയ്യം prov.

തെയ്യമ്പാടി, (ദൈവമ്പാടി) N. pr. a caste of
temple—musicians, like മാരയാൻ (8 in Taḷi—
parambu). തെ. കളോടു പിടിച്ചു പറിച്ചു TR.
in Tāmarachēri, (also called കളത്തൂകുറുപ്പു).

തെയ്യാട്ടു & — ട്ടം, (ദൈവാട്ടം) an offering to
Bhagavati, performed by തെയ്യാടി or തീ
യാടി q. v., (തേവാടി DN.)

തെയ്യാൻ, better തേയ്യാൻ No. = തേവിയാൻ.

തെയ്യൻ, തെയ്യേലൻ (വേലൻ), തെയ്യോൻ N. pr. m.

തെയ്യത്ര N. pr. fem.

തെരിക teriγa M. Tu,(T. തിരണ) A pad to
put under vessels or for the head to carry
burdens, ആനെക്കു കുതിര തെരിക prov.

തെരികട teriγaḍa (തെരിയുക) Rejected. B.

തെരിക്കു terikkụ (തെരുതെര). Quickness, in
adv. തെരിക്കെന്നധുനാ വന്നു CC., തെരിക്കെ
ന്നിനിവേഗം ചെല്ക AR., തെരിക്കനേ, തെരി
യവന്നു vu.; മോക്ഷമാൎഗ്ഗംതെ'ക്കേവിചാരിക്കും
Vēdnt. earnestly.

തെരിയുക teriyuγa T. M. Tu. (Te. തെറ)
1. To understand, know, often confounded
with തിരിയുക q. v. 2. to choose, examine
അശ്വങ്ങൾ നല്ലതു തെരിഞ്ഞു നൃത്തീടിനാൻ,
വേണ്ടും ഹയങ്ങളെ തെരിഞ്ഞു നിറുത്തുക, നാല
ശ്വരത്നങ്ങൾ നന്നായി തെരിഞ്ഞെടുത്തു Nal.
picked out. ഒരു ശരം തെരിഞ്ഞെടുത്തു Bhr.

തെരിക്കുക aM. to select, (T. to write a cata—
logue), പതിനായിരവും മുപ്പതിനായിരവും
തെരിപ്പതും ചെയ്തു KU.

? തെരിയാണിക്ക to stand face to face. V1.

VN. തെരിവു selection; rejection (So. f. i. തെ
രുവു പലക refuse boards, vu. No. തിരിവു).

തെരു teru T. M. (Te. C. തെരവു, Te. തെരുവു,
fr. തിറക്ക? way) 1. Street, bazar—street; also
തെരുവീഥിതൂൎത്തൂ തളിച്ചു KR.; തെരുവത്തിരുന്നു
വാണിയം ചെയ്വു Pay. 2. a weaver—village
തെരുവത്തുള്ള ചാലിയന്മാർ TR.

തെരുതെര 1. throngingly, as in a street തെ.
കടക്കുന്നു. 2. തെ. ത്തച്ചു Bhr.; തെ'രേ സ്തുതി
ച്ചു AR. incessantly, (= തിരക്കു).

തെരുക്കനേ = തെരിക്കനേ.

തെരുതെരുപ്പു activity, diligence, smartness =
ചുറുചുറുപ്പു.

തെരുന്നനേ suddenly, quickly തെ. തേരും ഉ
യൎന്നു Bhr.; ഗുരു സമീപത്തിൽ തെ. ചെന്നു,
ഭരതൻ ചാരത്തു തെ. വന്നു KR.

തെരുക്കുക, ത്തു terukkuγa 1. To tuck,
gather up the cloth = തിരുക്ക, തിരെച്ചു കയ
റ്റുക V2., No. f. i. തെരുത്തൊരു മുണ്ടു താഴ്ത്തി
എങ്കിൽ TP. (mark of respect). 2. കാല്തെരു
ത്തുപോയി benumbed. പാൽതെരുത്തുപോക
No. to curdle, അവൻ തെ'പോയി = വെറുത്തു.
3. തെരുക്കുക, ക്കി V1. to close with the enemy =
തിരക്കുക, തേരുക. [No. തെരുത്തുനില്ക്ക to show
fight; മൂരിതെരുക്ക to be obstinate, etc. = ചെ
റുക്ക.]

[ 503 ]
തെരുളുക teruḷaγa T. To acquire clear percep—
tion (= തെരി). തെരുണ്ട പെൺ = തിരണ്ട q. v.
— Hence തെരുട്ടുക T. to acquaint, M. a part
of the grand ceremony (തിരട്ടുകല്യാണം) per—
formed with girls.

തെൎപ്പ Tdbh. = ദൎഭ.

തെറി ter̀i T. M. Snappish, dashing, clashing.
തെ. കാട്ടുക TP. to behave insolently, തെ. വാക്കു
offensive, mischievous, indecent words V1., No.
chiefly to abuse in anger, (diff. fr. ചൊറിവാക്കു).

തെറിക്ക T. M. 1. v. n. to rebound, recoil, fly
in pieces ശൃംഗങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്ക Nal.,
(from heat etc.) TP., so പാത്രം (over the fire).
to fly out, as sparks. തെറ്റിത്തെറിച്ചുപോയി
he lost himself altogether. ഒരു തുള്ളി തെറി
ച്ചിതു ദേഹത്തിന്മേൽ Mud. 2. to splash,
sputter ചേറ്റിൽ അടിച്ചാൽ നീളത്തെറിക്കും
prov.; തൂവുകകൊണ്ടു നീർ തെ. 3. v. a. to
make to fly off ചക്രം എറിഞ്ഞു കഴുത്തു തെ.
Bhr. തല തെ. V1. to cut off the head. വെ
ട്ടുകൾകൊണ്ടു തലകൾ തെറിക്കയും Mud. കി
ന്നരം തെ. V1. to play the lute.

CV. തെറിപ്പിക്ക to make to bounce or splash,
to cut off with one stroke, ശിരസ്സുകൾ വെട്ടി
ത്തെറിപ്പിച്ചീടുവൻ KR. അവിടേനിന്നു തെ'
ച്ചു got him dismissed. കൈ തെ'ച്ചു പാഞ്ഞു
TR. escaped from their hands. മുണ്ടിൽ ചോ
ര തെ. TP.

തെറിയൻ an insolent, indecent person.

തെറുക്ക ter̀ukka (T. to bruise) 1. v. a. To pull
up the cloth, as when wading (തെരുക്ക); to
roll up തിരി തെ. Tantr.; അരുവു തെറുത്തു കുത്തു
ക V2. to hem; to stop water—courses. 2. v. n.
(T. തെറുക) water to stand, to be dammed
up. തെറുത്തു നോക്ക to fix one with the eye.
തേരട്ട തെറുത്തു കിടക്ക MC. lies rolled up.

CV. തെറുപ്പിക്ക to enclose water by dykes (=
ചെറുക്ക).

തെറുതെറുപ്പു = തെരുതെരുപ്പു (loc.)

തെറ്റു tetu̥ (Tu. തേലാ to go out of the way,
തെട്ട bad, T. തെറ്റു to be perverse, fr. തെന്നു
ക?) 1. A slip, stumble, mistake പ്രതികളെമേൽ

തെറ്റാകുന്നു MR. the fault is on their side. തീൎപ്പു
നേരിന്നും ന്യായത്തിന്നും തെറ്റാകുന്നു against
truth & justice. 2. something aside or out
of order. അവനും ഞാനുമായി തമ്മിൽ വളരേ
തെറ്റാകുന്നു MR. we are on bad terms. രണ്ടു
പണം തെ. too little by 2 fanams; failing to
pay the whole amount; a balance due etc.
തെറ്റിൽ പോയിനിന്നു retired out of sight.
മൃത്യു തെറ്റില്ല ദിനമ്പ്രതി അടുത്തു വരുമല്ലോ
Bhg. certainly. 3. throwing stones (= തെ
റി), fillipping marbles.

തെറ്റുക v. n. 1. to slip, fail, mistake, err
(= തെന്നുക). വെടിതെറ്റിപ്പോയി TR. misse—
d him. ഇന്നു തെറ്റിയാൽ GnP. if you miss
the object of this life. വഴി തെ. to go as—
tray. ന്യായം തെറ്റിപ്പറക to speak un—
justly. സമയം തെറ്റി വരുന്നവർ too late.
ദിവസം തെറ്റാതേ TR. on the very day.
2. to be asunder or aside,തെറ്റി നില്ക്ക, —
യിരിക്ക TR. to stay at a distance, to keep
aloof. തെറ്റിക്കൊടുക്ക to go out of the way.
തമ്മിൽ യോജിച്ചു പിന്നേ ഉടനേ തമ്മിൽ
തെറ്റി MR. fell out. തെറ്റിപ്പോയി escap—
ed. 3. to shoot with a cross—bow, (also v. a.
— birds, fishes).

Inf. തെറ്റ aside, not in array, ഒറ്റയും തെ
റ്റയും തെങ്ങു ശേഷിപ്പുള്ളതു TR. the few
trees left here & there, also അറ്റത്തും തെ
റ്റത്തും straggling (trees).

VN. തെറ്റൽ a slippery place, mistake, etc. കാ
ൎയ്യത്തിന്നു തെ. വരാതേ TR.

തെറ്റാലി B. a pellet—bow, തെറ്റാരിവില്ലു വലി
ക്ക V1. — തെറ്റരിവൻ (sic) a cross—bow—
man V1. 2. — see below.

CV. തെറ്റിക്ക 1. to make to slip or err. അ
വരെ യാതൊരു പ്രകാരേണ എങ്കിലും തെ
റ്റിച്ചു കളയും MR. corrupt, seduce, deceive.
കാലം തെ. to disappoint by delay. 2.
to get out of the way, remove, deliver; to
balk. വെപ്പുതെറ്റിച്ചു നടക്ക to transgress.
3. B. shoot or throw with a bow.

തെറ്റുവില്ലു, (T. തെറിവില്ലു) a pellet—bow.

[ 504 ]
തെറെറന്നു as quick as a shot or slip. തെ'ന്ന
പ്പോൾ പിടിച്ചു CG. at once. തെ. പായും കു
തിരകൾ Mud. the swiftest horses.

തെലുങ്കു teluṇgụ 5. The Telugu country,
language & people, (തെലുങ്കൻ).

തെല്ലു tellụ 1. A point, edge, ഒരു തെല്ലൂഴിയിൽ
RC. in this atom—like world. കണ്മുനത്തെ., ചി
ല്ലിക്കൊടിയിണത്തെല്ലു Bhr., ചില്ലിതൻ തെ
ല്ലാലേ ചൊല്ലുക CG. — മതിത്തെല്ലു = ചന്ദ്രക്കല a
digit of the moon. തെല്ലത്തു B. at the brim.
2. തെ. ധൈൎയ്യവും ഉണ്ടാം Nal. little. തെല്ലും ഇ
ല്ല Bhg. not at all. തെല്ലിഹ പാൎക്കേണം Sk.
a moment. തെല്ലു കൂടേ V1. some more — തെ
ല്ലിച്ചു No., — ശ്ശ So. little & little.

തെശ MM. = ദശ, proud flesh, (തെചപോം).

തെസ്സുവി Ar. A rosary, see തസ്സിവി.

തെളങ്ങുക teḷaṇṇuγa T. M. (Tu. C. Te. ത —).
To glitter. തെളുതെളങ്ങും RC. — തെളക്കം
1. brightness, see തുളക്കം. 2. a golden
necklace.

തെളി teḷi (√ തെൾ T. M. C., തെൽ Te. Tu.).
1. Clearness. ഇവ തെളിവെച്ചു കുടിക്ക a. med.
allow to settle or filter, തെളിപാൽ RC. 2. bright—
ness. ചാലത്തെളിക്കടഞ്ഞ ചക്രങ്ങൾ Mud. polish—
ed. തെളിശസ്ത്രം കൊണ്ടരിഞ്ഞു KR. 3. M. Tu.
canji—water പൊണലിയും തെളിയും കുടിക്കാൻ
വാ Cal.; perhaps, also transparent honey in
തെളിമൊഴിമാതർ, തെളിമേൻചൊൽ, വചന
കോമള നറുന്തെളിനുകൎന്തു ചെവിയാൽ RC.
4. (തെളിക്ക) call of drivers, cowherds, etc. നാ
യാട്ടിന്നു വിളിയും തെളിയും (huntg.). മൃഗങ്ങളേ
തെളികൂട്ടുക MC. to start & beat game. കാലി
തെളിവിളി CC. — കന്നുത്തെളി, see തൊളി.

തെളികണ്ണി B. a plant.

തെളിതാര filtration.

തെളിക്ക teḷikka (തെളി 4., aC. തെളൽ to start,
set out) v. a. To drive cattle with shouts. മൂരി
കളെത്തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി TR. (robbers),
എരുതിനെത്തെളിച്ചാക്കി, അശ്വം തെ. Nal.,
നീതേരും തെളിച്ചുകൊടുക്ക AR. — without Acc.
തെളിയെന്നുരെത്താൻ RC., എടുത്തു ചമ്മട്ടി തെ
ളിച്ചു സൂതനും KR. — met. തെളിച്ചതിലേ നട

ക്കാഞ്ഞാൽ നടന്നതിലേ തെളിക്ക prov. (of
education).

തെളിയുക teḷiyuγa (തെളി) 1. To become
clear, മതിയിടെ അവൎക്കു ചാലുമതു പാലുനെയി
പോലുമതു തെളിയവേ തരവേണം SidD. കാർ
തെളിഞ്ഞു it has cleared up. തെളിഞ്ഞ
വെള്ളം transparent, clear. നിദ്ര തെളിഞ്ഞു
awoke, met. അവനെ പിടിച്ചു വിസ്തരിച്ചു തെ
ളിയാതേ വിട്ടു MR. as it could not be proved.
2. to brighten up പുണ്ണു വറളും കണ്ണു തെളിയും
MM. തെളിയക്കടഞ്ഞ ബാണം KR. (= തെളി 2.)
ശൈത്യത്താൽ തെളിയുന്നു VCh. said of trees.
ഇതിന്നു തെളിയുന്നില്ല (as a bullock) inferior to.
അവനിൽ തെളിഞ്ഞു came off better No. തെ'
ഞ്ഞു വിരിഞ്ഞു വന്നഗ്നി Bhr. മനസ്സു തെ. = പ്ര
സാദിക്ക; so കേട്ടാലും തെളിഞ്ഞു നീ AR. cheer
up & listen. ഭാവം തെ'ഞ്ഞു നല്കി Nal. gave
gladly. നന്നിതെന്നു തെ'ഞ്ഞിതെല്ലാവരും Bhr.
applauded. 3. to please. പറഞ്ഞതു തെളിഞ്ഞു
is understood & pleases. തനിക്കു തെളിഞ്ഞേട
ത്തു Bhr. where you like. കളഞ്ഞത് ഏതുമേ
തെളിഞ്ഞില്ല Mud. people did not like his dis—
missal. രാജാവിന്നൊട്ടും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞില്ല
Nal. മരക്കാൎക്ക് അംശം തെളിഞ്ഞില്ല TP. തിരു
വചനങ്ങൾ പെരിക ഞങ്ങൾക്കു തെളിഞ്ഞു KR.
— to be approved, നിങ്ങൾക്കു തെളിഞ്ഞ രാജാ
വു KU. the king you chose. നിണക്കു തെളി
യട്ടേ TP. as you please, it is your business.
4. a matter to be decided. നിങ്ങൾ മുമ്പാകേ
തെളിഞ്ഞു തീരുന്നതത്രേ സമ്മതമായി TR. they
want you to decide — തെളിവോളം till you
come to a conclusion.

VN. I. തെളിച്ചൽ, f. i. അവന് ഏതും തെ. വ
ന്നില്ല KR. he could not be cheered up. —
(No. vu. തെളിച്ചയില്ല = പ്രസാദം).

II. തെളിമ, as തെളിമതങ്കിന Anj. happy.

III. തെളിവു 1. clearness, brightness, perspi—
cuity. 2. proof കാൎയ്യം തെളിവു കൊടുപ്പാൻ
jud. തെളിവുണ്ടാകും TR. it will be proved.
മേൽ കാണിച്ച തെളിവുകൾ MR. the evi—
dences adduced.

CV. I. തെളിയിക്ക 1. to clear, clarify, make

[ 505 ]
bright, to clear away, as jungle. ഇടച്ചൽ
തെ. 2. to exhilarate. മനന്തെ. Mud. to
comfort. അശ്വങ്ങളേ തെ. Bhr. refreshed
with water. 3. to explain, prove. പ്രമാണ
ത്തിന്റെ കാൎയ്യം തെ'ച്ചു കൊടുക്ക, നേർ തെ.
TR. to bring the truth to light.

II. തെളിയിപ്പിക്ക 1. to filter, clarify. 2. to
make bright, joyful. മാതാവിൻ മനം തെളി
വിപ്പിപ്പാൻ KR. to please her. ആത്മതത്വാ
ൎത്ഥത്തേ കാട്ടിക്കൊടുത്തു തെ'ച്ചു Bhg. — വിള
ക്കു തെളീപ്പിക്ക No. to trim a light.

തെളുതാര (prh. = തെളിതാര a cap for filtering)
a head—ornament of actors. B.

തെളുതെള Inf. very clearly or brightly, പക
ഴി ഏറ്റു തെളുതെള RC. വെയിലത്തു തെളു
തെളുക്ക to sparkle, so തെളുതെളത്തെളിക്കട
ഞ്ഞ ചക്രങ്ങൾ po., തെളുതെളങ്ങനേ.

തെള്ളുക teḷḷuγa T. M. (തെൾ) 1. To sift or
winnow by casting up gently in a fan. (പൊ
ൻ) ഇടിച്ചുതെള്ളിക്കൊൾക TP., a. med. to sepa—
rate what is fine & coarse. 2, to jump, നെ
ഞ്ഞത്തു, വയറ്റിൽനിന്നു തെ. to heave, pant,
to be disturbed.

VN. തെള്ളൽ winnowing.

തെള്ളി 1. sifted powder. 2. sifted resin (=
കീൽ. V2.)

CV. തെള്ളിക്ക to get sifted, as കുമ്മായം, കാപ്പി.

തെഴു tel̤u = തൊഴു, in തെഴുക്കുത്തുക To bend the
body backwards & turn the feet over head,
(തെ'ത്തി മടമ്പു പിടിക്ക TP.).

തെഴുക new leaves, as മാവിൻ തെ.

n. v. തെഴുക്ക (= തഴെക്ക I.) 1. trees to bud,
sprout തരസാ പൂത്തു തെഴുത്തു ദൃഷ്ടമായി CC.
2. to thrive, as a house after misfortunes,
ഭൂതലം നിറഞ്ഞു തെഴുത്തു ഫലിച്ചിതു KR.

തെഴുവാഴ (Kurumbranāḍu) = നേന്ത്രവാഴ.

തേകുക tēγuγa & തേവുക M. (Tu. C. to
sprinkle, Te. C. ദേവു to take out of the water)
1. To draw water, empty a well, bale out for
irrigation. വിളകൾക്കു (കണ്ടത്തിലേക്കു) വെള്ളം
തേവി MR. watered the crops. തേകും ജലാ
ന്തരത്തൂടെ കടന്നു PT. a fish escaped out of

an emptying tank. വെള്ളം തേകീട്ടു മേല്പട്ടാക്കി
irrigated. 2. No. to spatter, തങ്ങളിൽ തേകി
ത്തുടങ്ങിനാർ കോമളക്കൈകൊണ്ടു CG. (in the
river).

തേക്കുകൊട്ട a watering bucket, V1. തേക്കുതോ
ണി a boat for watering = തോണിത്തുലാം.

തേക്കു tēkkụ T. M., (Tu. C. തേഗു, Te. ടെകു).
The Teak tree, Tectona grandis. Kinds: ക
ല്ലൻ — the best, കോൽ — small, ഉമി — or
നെയി — large, but of inferior value. Quite
different plants are: ചെറുതേക്കു Clerodendrum
siphonanthus (or serratum — B. Siph. ind.)
, വെണ്ടേക്കു & വെന്തേക്കു Lagerstrœmia micro—
carpa, both poor timbers; വെണ്ടേക്കിന്റെ തി
രുൾ a. med.

I. തേക്കുക, ക്കി tēkkuγa (C. Tu. തേഗു to
belch, Te. തേഞ്ചു, T. to cram). To belch തേക്കി
ഇടുക, തളികയിൽ ഉണ്ടാലും തേക്കും, ഇരിമ്പുകുടി
ച്ച വെള്ളം തേക്കുമോ prov. തേക്കി അരെക്കുക
to ruminate (& തേട്ടി അ.) — ചക്കിന്റെ കണ
തേക്കിപ്പോയി has flown out. No.

തേങ്ങുക So. (T. to be full). To beat as
waves on the shore, to feel nausea, to sob. തേ
ങ്ങിത്തേങ്ങിക്കരക So.; to totter, reel V1.; to
work out as a nail. B.

VN. I. തേക്കം nausea, unsubdued anger B.;
tottering, swoon V1.

II. in പുളിന്തേക്കു TP. ഇടുക or III. പുളിന്തേ
ക്കൽ ആയിരിക്ക sour belching, caused by
an evil eye, (superst.) No.

II. തേക്ക, ച്ചു v. a. (തേയുക) 1. To rub, smear
തേച്ചിരിക്ക (with oil). തേച്ചുകളി regular bath.
കുഞ്ഞനേ തേച്ചുകളിപ്പിക്കുന്നു TP. (the bride).
എണ്ണ മേല്ക്കു തേക്ക MM.; കൊങ്കകളിൽ വിഷം
തേച്ചു ചമെച്ചു CG.; ചേവടിയിലേച്ചേറ് എല്ലാം
അമ്മയുടെ ചേലയിൽ തേച്ചു CG. — so also
to white—wash (കുമ്മായം), to paint. 2. to clean,
polish, sharpen. തേയാത്ത പല്ലു Nid.; കൈക
ളേ പനിനീരിൽ തേച്ചു CG.; വെണ്ണീറിട്ടു തേ.
(= വടിക്ക.)

VN. I. തേച്ചൽ waste from rubbing, തേ. പ
റ്റുക.

[ 506 ]
II. തേപ്പു 1. rubbing, scratch തേപ്പു ചാട്ടുകൊ
ണ്ടാൽ തുളിപ്പു വെടികൊണ്ടാൽ (huntg.) met.
ആരാനെക്കൊണ്ടു തേപ്പു പറക V1. to wound
by allusions. 2. polishing തേപ്പിട്ട രത്നം
പോലേ KR., so തേപ്പുവൈരം, തേപ്പുകല്ലു
corundum; തേപ്പുപലക a whetting board.

CV. തേപ്പിക്ക f. i. ചന്ദനം മുഴയിൽ തേപ്പിച്ചു
KR. to prescribe & apply liniments etc. ചു
ണ്ണാമ്പു തേ. to get white—washed.

തേങ്ങ tēṇṇa & തേങ്ങ, (തെങ്ങങ്കായി). A
cocoanut, ൧ഠഠഠ തേങ്ങക്കു ൧ഠ ഉറുപ്യ വില ക
ണ്ടു TR. (in 1798). The fruit has many stages
ഇളന്നീർ, ഇളന്തേങ്ങ, പഴുത്തതു, വരണ്ടതു,
കൊട്ട, കുരുത്തിട്ടതു GP 69. കരിക്കു, കൂരിത്തേങ്ങ.
— Its parts: തേങ്ങക്കണ്ണു, — ക്കുടുക്ക, — നൈ,
— പ്പാൽ (തേങ്ങാപ്പാൽ വൃഷ്യം GP.), — പ്പിണ്ണാ
ക്കു (or — പ്പീര), തേങ്ങാവെള്ളം (തണുത്തുള്ളു
GP.). — obsc. pudend. muliebre. —

Kinds: അക്കിൽവാരി — or കടൽത്തേ. Lodoicea
Sechell. — ചെന്തേ. q. v.

തേങ്ങത്തൊണ്ടു an empty cocoanut.

തേങ്ങാണി vu. Cal. = തേങ്ങനൈ.

തേങ്ങമുറി a piece of cocoanut; breaking cocoa—
nuts, as for feeding workmen on entering
a new house.

തേങ്ങയേറു the ceremony of throwing cocoa—
nuts, തേ'൦ പാട്ടും കഴിപ്പിക്കുവൻ TP.

തേങ്ങക്കുച്ച് No. the fibrous tuft clinging to
the പെണ്മുറി after the nut is husked.

തേങ്ങുക, see under തേക്കുക I.

തേച്ചൽ, see തേക്കുക II., തേയുക.

തേജസ്സു tēǰassụ S. (തിജ്) 1. Sharpness, fire ഭൂ
മിയും ആകാശവും തേ'൦ ജലങ്ങളും വായും VCh.
2. light, glory തേജോരൂപമായുരുണ്ടു വലിയൊ
ന്നായി ആദിത്യബിംബം Gan.; സ്വാകാരം മറെ
ച്ചിതു തേജസാ ശകുന്തള Bhr.; തേജസ്സടക്കേണം
KR. restrain the creative power. ബ്രഹ്മതേജ
സ്സു, ക്ഷത്രിയതേജസ്സ് Bhr. power, dignity.
3. semen, ശിവൻ തന്റെ തേ. പറിച്ചു കാട്ടിൽ
എറിഞ്ഞു (huntg.).

തേജിതം S. whetted, pointed (part.).

തേജോമയം S. consisting of light & power,

so തേജോരൂപം, (തേജസ്സ് 2.) — തേജോനി
ധികളായി Bhg. glorious = തേജസ്വി S.

തേടു tēḍụ B. A. fish.

തേടുക tēḍuγa T. M. (= തെണ്ടുക) 1. To seek,
less used than തിരയുക, (മണ്ടി മറുനാടുതേടും
Mud., ജ്ഞാനികൾ തേടും ദേവകൾദേവൻ RC.);
to pursue, punt, see തേട്ടം. 2. (Mpl.) to pray
കദാവിനോടു തേടി TR., ഏറിയ പിഴ പൊറുതി
തേടി, ആവശ്യത്തിനേ തേടി അള്ളാവോടു Ti.
3. to acquire, (take in hand) അഴൽ തേടായ്ക,
ഈ തൊഴിൽ തേടോല Bhr. വാടാത മുഖകാ
ന്തി തേടുന്നു ചിലർ VCh. കോപം തേടും runs
into anger. ആനന്ദശീലം തേടും പൈങ്കിളി Nal.
(= ഉള്ള). ഭംഗിതേടീടും മണിമഞ്ചങ്ങൾ VCh.
അന്ധതതേടാത ഗന്ധൎവ്വൻ CG. (= ഇല്ലാത).

CV. തേടിക്ക to cause to search or hunt.

VN. തേട്ടം 1. pursuing of game, വന്മിരിയം ഇ
ളകിയാലത്തേത്തേട്ടവും ഉരിയാട്ടവും പറയു
ന്നു; തേട്ടമായി തേടും നേരം (huntg.); മീൻ
തേട്ടം etc. (loc.) 2. importunity, coveting.

തേട്ടുക tēṭṭuγa No., (= തികട്ടുക, T. തെകട്ടുക).
1. To belch പുളിച്ചു തേ. = ആമ്ലകം, പുകഞ്ഞു
തേ. = ധൂമകം Asht. 2. to ruminate തേട്ടി അയ
വൎക്കുക, പശു തേട്ടി അരെക്കുക MC (= തേക്കി
അരെക്ക). കുട്ടിവായിൽ തേട്ടിക്കൊടുക്ക MC.

തേന aM. Tdbh., സേന, (തേനയോടു RC.)

തേൻ tēǹ T. M. Te. (C. ജേൻ, Te. ജൂന്നു, Tu.
തിഗ, √ തെൻ? or തീ sweet) 1. Honey, (a മല
യനുഭവം) often പൂന്തേൻ, പൈന്തേൻ; ചെ
റു —, പെരുന്തേൻ q. v. — met. വായ്മലർതേൻ,
ഗാനമാകുന്ന തേൻ കുടിക്ക CG. തേനുറ്റനാദം
(of a flute). — തേൻ എടുക്ക to gather. മുല്ല
തൻ തേൻ ഉണ്ട കാർ വ്വണ്ടു CG. eating honey.
വാനരന്മാൎക്കു നദികൾ തേനായി ഒഴുകേണം
AR. — 4 Kinds: മാക്ഷികം oil—coloured, ഭ്രാമരം
white, ക്ഷൌദ്രം brown, പൌത്തികം dark GP.
തേനീച്ച a honey—bee. 2. slaver of children.

തേനിമ്പം sweet like honey, തേ'മായിട്ടിരിക്കേ
ണം എന്നിൽ Anj. (a prayer).

തേങ്കട്ട a honey—comb. — തേങ്കുഴൽ fritters.

തേഞ്ചൊല്ലാൾ CG. sweetly speaking, pl. തേൻ
ചൊല്ലാർ RC. തേൻചോരുമാനന്ദവാണി

[ 507 ]
Bhg., തേന്മൊഴിയാൾ CG., തേഞ്ചോരിവായ്
RS.

തേൻകൂടു a bee—hive, (of തേനീച്ച).

തേൻപലക = തേങ്കട്ട a honey—comb.

തേന്മാവു a well flavored mango tree, തേ. തന്നു
ടെ തേൻ ഉണ്ണും കോകിലം CG. Bhg 5.

തേന്മൊഴി honey—mouthed, f. തേ. ക്കു ഖേദം
വേണ്ട Som.

തേപ്പു, തേപ്പിക്ക, see തേക്ക II.

തേമം tēmam S. (തിമ്) Wet. (C. തേവ; see തേ
ക്കുക, തേവുക).

തേമനം S. a sauce = കറി.

തേമൻ N. pr. of women.

തേമാനം tēmānam M. C. Tu. (T. തേയ്മ —, fr.
തേയുക) Waste from rubbing; loss in assay—
ing metals ഗുളികത്തേമാനം TR. (of coiners);
waste of goldsmith = രായിട്ടു പോകുന്നതു; wear
& tear. — തേമാനപ്പെടുക to wear out by long
use f. i. മോതിരം = തഴയുക; തേ'ട്ട മാൎഗ്ഗം a
dying—out—religion. [rice V1.

തേമാലി tēmāli (തേൻ?, തേവുക?) A kind of

തേമ്പുക tēmbuγa M. T. (to wither, fade) =
തേയുക 1. To waste, grow thin തേമ്പും അശു
ദ്ധി Bhg.; പുല്ലുപോലേ തേമ്പും (po.) Esp. neg.
തേമ്പാത കാന്തിലകലൎന്നുള്ളൊരാൺപൈതൽ ഉ
ണ്ടാം, താംബൂലത്തിൻ തേമ്പാതേനിന്ന രസം,
തേമ്പാതേ നിന്നുള്ള തിങ്കൾ CG. = not waning.
തേമ്പാതേ ചാടും resolutely? 2. Palg. മണ്ണു
തേമ്പുക to fill up crevices & broken down
plaster (of a wall).

തേമ്പാവു (തേൻ?) a timber tree B.

തേയാന്തിരിയായി പോക TP. = ദേശാ —.

തേയില Port., Dutch. Tea = ചാ.

തേയുക tēyuγa 5. To be rubbed off, mod. തഴ
യുക; to be worn out, to waste. അരികേ പോകു
മ്പോൾ അരപ്പലം തേഞ്ഞു പോകും prov. —

VN. തേച്ചൽ, തേമാനം, തേവു q. v. —

v. a. തേക്കുക II. q. v.

തേര tēra T. So. A lean frog; a beggar B.

തേരകം tēraγam 1. So. Ficus asperrima =
പേരകം. Kinds തൊണ്ടിത്തേരകം, പെരുന്തേ.
Ficns conglomerata, വള്ളി — Ficus aquatica.

2. No. a sharp grass. തേ. നീള മുളച്ചതു കാ
ണായി CG. (supposed to be grown out of iron
filings). —

So. തേരത്തുപുല്ലു Paspalum scrobiculatum.

തേരട്ട MC. V1., see ചേരട്ട; a kind പെരുന്തേ.

തേരുക tēruγa (C. Te. to reach) 1. To attack
V1. = തെരുക്കുക 3. ചന്ദനദാസനോടു ചാണ
ക്യൻ തേൎന്നു Mud. began to track him. — പി
ന്തേരും ആന RC. പിന്തേൎച്ചവന്ന രിപുക്കൾ
Bhr. pursuing. 2. (T. to investigate; see തെ
രിയുക), past തേരി, as തേരിനാലും Bhg. know
then! മനമേ മയക്കം തേരിയായോ SidD. Oh
my soul, consider the mystery, (refrain of a
Vēdāntic song അനന്തം ശാശ്വതം പുരുഷാൎത്ഥം
സച്ചിദാനന്ദം മ. മ. തേ. etc.).

VN. തേൎച്ച 1. pursuing, overtaking. 2. as—
serting a claim (= തുടൎച്ച) mod. പറമ്പിൽ
തേൎച്ചെക്കു ചെന്നു, തേൎച്ചെക്കു വന്നു പ്രവൃത്തി
മുടക്കി MR. to maintain his rights. പ്രതി
കൾ നടന്നു വരുന്നതിൽ ഇവൻ യാതൊരു
തകരാറും തേൎച്ചയും ചെയ്തു പോകരുതു; സ്ഥ
ലത്തിന്ന് എനിക്ക് ത്. ഇല്ല, ഒരു തേ. യും
ചോദ്യവും ഇല്ല MR. it does no more concern
me. (T. investigation). 3. So. (തേറുക)
increase, thriving.

തേരി T. loc. a hillock, swelling of the ground,
in N. pr. മുന്തേരി, മണ്ടേരി.

തേർ tēr 5. (തെരുതെര) 1. A chariot, temple—car
(രഥം), അരചർ പെരുന്തേർ KR.; തേർ കിടാ
കുക, ഓടിക്ക, നടത്തുക, തെളിക്ക AR., വഹിക്ക
to drive a chariot. തേർ കൂട്ടുക, പൂട്ടുക (ആയിരം
അശ്വങ്ങൾ പൂട്ടിയ തേർ KR.). Brhmd. — met.
a car—feast. 2. the rim of a bamboo—basket
(loc).

തേരട്ട, see ചേരട്ട millipede MC.

തേരാളി 1. a charioteer, നാഥന്റെ തേ. Nal.
2. a chariot—warrior, സാരഥികളുടെ സത്യ
കൌശല്യവും തേ. കളുടെ യുദ്ധകൌശല്യ
വും AR.

തേരുരുൾ a chariot—wheel, തേ. നാദം AR., തേ.
ഒച്ച Mud. — also തേൎച്ചക്രം. [chariots.

തേരേൽകനി RC. a curve in chariots or like

തേരൊലി Bhr. rattling, rumbling of chariots.

[ 508 ]
തേരോട്ടം carriage speed; drawing the idol—
car (rare in Mal.), also തേർവലി.

തേർക്കഴൽ the pole of a chariot കുതിരകൾ
കൊണ്ടു വന്നു കെട്ടിച്ചമെക്ക തേ. പന്തിയിൽ
Nal.

തേർക്കിടാവു a driver, (തേർപാകൻ V1.) [Bhr.

തേർ കൂട്ടുക to harness, തേ. എന്നരുൾ ചെയ്തു

തേർക്കൂട്ടം a troop of chariots; a troop of wild
hogs (huntg.)

തേർക്കോപ്പു the gear of a chariot.

തേർതാരതി RC. = സാരഥി.

തേർത്തടം the seat of a chariot തേ. പുക്കാൻ,
തേ. തന്നിൽ നിന്നിറങ്ങി Bhr.; also തേർത്ത
ട്ടിൽ നില്ക്കും വിധൌ AR.

തേർമടം the house of a Vāriyar.

തേറു tēr̀ụ (loc.) The knife of toddy—drawers.

തേറുക tēr̀uγa T. M. C. Te. Tu. (തിറം, തെറി,
also related with തേൾ). 1. To be strengthen—
ed, thrive തേറുന്ന ഭക്തി, തേറിന മോദം Mud.
ശരീരം തേറീട്ടില്ല (= തടിച്ചില്ല), തേറി വന്നു.
2. to mend, recover, (Nasr. to be converted).
തേറരുതാതോളം അത്തൽ RC incurable grief.
വാക്കു കേട്ടു വേദന വേറിട്ടു തേറിനാർ CG. were
comforted. എന്നെ നീ പേടിക്കാതേ തേറുക മ
നോഹരേ CG. take courage! 3. v. a. to be—
lieve, തേറുകേ വെണ്ടു ഞാൻ ചൊന്നതെല്ലാം CG.
എന്നതു തേറുമാറു RC. so as to believe. ചതി
എന്നു തേറിനാൾ RC. concluded, knew. ജയി
പ്പാൻ പണി തേറു നീ Bhr. believe me, we can—
not conquer തേറിനാർ Bhr. resolved. — തേ
റിയോനേ മാറല്ല മാറിയോനേ തേറല്ല prov.
trust. എനിക്കവരെയും അവർകൾക്കെന്നെയും മ
നക്കുരുന്നിൽ തേറരുതു Bhr. we can no more
trust each other.

VN. I. തേറൽ 1. clearness, thriving; certain—
ty, thought. 2. (T. = കൾ palmwine), nectar,
perh. = തേൻ f. i. ഓമന വായ്മലൎത്തേറൽവീ
ണേറ്റവും CG. bewitching words of a child
ദേവിയാം പൂമലരിൽ താവുന്നോരാനന്ദത്തേ
റൽ മാനസമാകിയ വണ്ടുണ്ടുണ്ടു CG. 3. trust,
reliance, പൈന്തേറൽ തേറുമവർ, തേ. വിളി
പ്പിത്താൻ അഴകെഴു പുഷ്പകം അന്നേരം RC.

II. തേറ്റം 1. firmness, ശരീരത്തേ. convales—
cence V2., constancy. 2. faith, trust തേ'
ത്തോടെന്നും തൊഴുന്നേൻ Anj.; ചൊല്ലിനാൻ
തേറ്റം വരുംവണ്ണം അമ്മെക്കു; തേ. വരു
ത്തിയ നിങ്കളവു CG.

തേറ്റുക v. a. to clear, make strong.

തേറ്റ tēťťa (T. തെറ്റുപൽ a snag—tooth) The
tusk of a boar or young elephant. കല്ലോടു തേ.
ഉന്തി, അണെച്ചു TP. whetted its tusk. പന്നി
ത്തേറ്റയും a. med. — മന്നിടം തേ. മേൽ ഒന്നു
പൊങ്ങിച്ചു Vil., ധാരാദേവിയേ പൊങ്ങിച്ചു തേ.
മേലേ വെച്ചുകൊണ്ടു Brhmd. (Višṇu as boar).

തേറ്റാമരം tēťťāmaram Strychnos potato—
rum T. M., (T. Te. C. തേറു, തേട്ട clearing, തേ
റ്റുക to clarify).

തേറ്റാമ്പരൽ GP 76. its fruit, which rubbed on
the side of a water—vessel, clarifies the
water. തേ. പാലിൽ തഴെച്ചു കുടിക്ക MM.
(when the urethra is wounded).

തേറ്റാമ്പൊടി the same, being bruised കലക്കം
കോലും നീരിൽ കലക്കും തേ. കലക്കം പോ
ക്കിത്താനും കൂടപ്പോകുന്നപോലേ വലെക്കും
അജാഞാനത്തെ ഒടുക്കി വൃത്തിജ്ഞാനം നിലെ
ക്കയില്ല കുട നശിക്കുമറിക നീ KeiN 2.

തേവ tēva T. M. (Tdbh., സേവ?) Need. തേവില്ല
or തേവയില്ല l. = വേണ്ട. 2. not quite (f. i. well).

തേവിക്ക. — പഞ്ചതാര മേൽപ്പൊടിയിട്ടു തേ.
a. med. = സേവിക്ക.

തേവടിയാൾ tēvaḍiyāḷ (Tdbh. ദേവ ☩ അടി
യാൾ) A temple—girl, prostitute; vu. തേവിടി
യാ(ൾ)മകൻ a bastard.

തേവതാരം‍ V1. = ദേവദാരു T. M. a pine. In T.
Sethia Indica, M. Erythroxylon sideroxylon
GP75., MM.

തേവത്താൻ a Deity, തേ. കോട്ടം TR.

തേവർ a Deity, താൻ ഉണ്ണാത്തേ. prov. തേവർ
ഇരിക്കേ വെലിക്കല്ലിനെ തൊഴേണ്ട etc.

തേവാങ്കം B. — ങ്കു No. a sloth, bradypus. ചുട്ടി
ത്തേ. B. an ape (T. തേയ് വാങ്കു see തേവു).

തേവാടി DN., see തെയ്യാടി dancing to Gods.

തേവാരം (& ദേ — ) offering to Deity. കുളിയും
തേ'വും ഇങ്ങനേ നേരം താമസിച്ചു TR. the

[ 509 ]
Rāja being delayed by the daily ceremonies
(പള്ളിത്തേ.). ഒരു തേ'ത്താലും സല്ക്കൎമ്മം ഓ
രോന്നനുഷ്ഠിക്കയാലും KR. — തേവരക്കല്ലി
ന്മേൽ നിന്നു TP. (for bathing).

denV. തേവാരിക്ക to perform the regular offer—
ings, തേ'ക്കേണം ഇന്നിഛ്ശാ എനിക്കു CG.

തേവിടിച്ചി = തേവടിയാൾ; തേ — യാട്ടം temple—
dance.

തേവിയാൻ, (also called തേവി Goddess). No.
contr. തേയ്യാൻ. In Palg. also അയ്യപ്പങ്കുട്ടി.
a small harmless snake. (തെയ്യാൻ കുടി
ച്ചാൽ അന്തിക്കേത്തെ ചോറു മുട്ടും loc.)

തേവിരി (വിരി 2) a Brahman's dress, also തേ
വൂരി (തെവവിരി) — തേ. തറ്റുടുക്ക, തേവൂരി
യും കുടയും എടുത്തു SG.

തേവിക്ക 486. a. med. = സേവിക്ക.

തേവു tēvụ T. M. (VN. തേയുക) Waste, thin—
ness. തേവറ the wane of the moon (T. തേയ്പിറൈ).

തേവുക aM. = തേകുക.

തേൾ tēḷ T. M. (Te. തെലു, C. Tu. ചേൾ, fr. ചെ
ള്ളു) A. scorpion. Kinds: കരിം —, മണിത്തേൾ,
വെന്തേൾ; വാഴത്തേൾ or വെറ്റിലത്തേൾ a
venomous insect. (No. തേൾ without shears f. i.
കരിങ്ങാണിത്തേൾ, but കൊമ്പന്തേൾ the kinds
with shears).

തേൾക്കട, (So. തേക്കിട, S. വൃശ്ചികാളി) Tragia
involucrata?, but see കൊടിത്തൂവ.

I. തൈ tai M. Tu. (Te. തേഗ, C. സസി Tdbh.,
സസ്യം) Shoot, any young tree, pl. തൈകൾ,
തയ്യുകൾ. Kinds: മാന്തൈ etc., esp. കുഴിത്തൈ,
തൈത്തെങ്ങു a cocoanut—plant in the first 3
years. തൈക്കുണ്ടു കുഴിപ്പിക്ക, തൈ പാവി, ത
യ്യുകൾ വെപ്പിക്ക, തൈ രക്ഷക്കുവേണ്ടി തന്നേ
ഏല്പിച്ചു MR. [one cocoanut—plant.

തൈക്കൂടു rails or a fence for the protection of

തൈക്കൂറു B. value of trees planted.

തൈക്കൊങ്ക 1. Bhr. a young breast, മൈക്കണ്ണി
തന്നുടെ തൈ. CG. 2. a young girl.

തൈമരം V1. the keel of a ship.

II. തൈ T. C. (Tdbh., തൈഷം) the 10th month
= മകരം.

തൈക്ക taikka T. M. (& തയ്ക്ക, തക്ക) 1. To

strike. തൈപ്പാൻ പഴുതുകൾ നോക്കി Bhr. tried
to hit. 2. to sew, seam. ഇലകൾ തച്ചു കൊ
ണ്ടതിൽ ഉണ്ണുന്നോൻ KR. one, who eats from
leaves stitched together.

VN. തൈപ്പു needle—work, also തൈക്കുപണി.

തൈക്ഷ്ണ്യം taikšṇyam S. = തീക്ഷ്ണത.

തൈജസം taiǰasam S. (തേജസ്സ്) Consisting
of light & power, ഇക്കായം മേവും ജീവൻ തൈ
ജസനാകുന്നതു KeiN.

തൈതൽ taiδal (VN. തൈക, T. fitting to—
gether). Split bamboos joined for doors, mats,
ceilings. തൈതൽകൊണ്ടുള്ള ചുവർ V2. a wattle—
wall.

തൈത്തിരി N. pr. A Ṛishi — തൈ. ശാഖകൾ
Bhg. of Yaǰurvēda.

തൈയൽ taiyal, gen. തയ്യൽ, (തൈതൽ, തൈ
ക്ക) 1. Sewing — ത. ക്കാരൻ a tailor, ത. പ്പണി, —
വേല needle—work. 2. (T. beauty, wife) a beauti—
ful woman ഉരുവാൎന്ത ത. യാനകി, മിന്നരിടത്ത
യ്യലേപ്പിരിയവല്ലേൻ RC. I cannot put away
Sīta. ത. പ്പെൺ Bhr., തയ്യലായുള്ളൊരു മയ്യേലും
കണ്ണി CG., ദേവകിത്തൈ. Anj.

തയ്യലാൾ (2) id. കാത്തുകൊണ്ടീടുക ത'ളെ BR.
എൻ പെണ്കൊടിത്തയ്യലാൾ SiPu. my dear
daughter. കൊണ്ടൽ വേണിത്ത. Sk.

തൈർ = തയിർ, as തൈൎക്കടൽ Bhg.

തൈലം tailam S. (തിലം) 1. Sesam—oil, തില
ത്തിലേത്തൈലം GP. 2. oil, medic, oil.

തൈലക്കാരൻ an apothecary.

തൈലധാര constant dripping of oil (med.).

തൊകുക toγuγa T. aM. To join, whence തുക.

തൊക്കു tokkụ 1. Tdbh., ത്വക്ക Skin. നിഷ്ഠൂര
മാംവണ്ണം തൊക്കു വലിക്കയും UR. in hell.
2. armpit (തോൾ). തൊക്കിടുക്കൽ പാട്ടിയും പൂ
ക്കാച്ചിയും (song) P. with a betel—pouch under
her arm.

തൊക്കുക, ക്കി tokkuγa To support; to help
on, as a child that learns to walk, തൊക്കിക്കൊ
ൾക to take under one's care, to console. തൊ
ക്കിപ്പറക to defend.

തൊക്കി, in കാവുതിത്തൊക്കി (abuse).

[ 510 ]
തൊങ്കുക 1. T. M. to hang, be pendent; to de—
pend on. 2. So. to run away.

തൊങ്ങൻ toṇṇaǹ (Te. ദൊംഗ; Tdbh , തുംഗ?)
Impudent; a rogue; worthless.

തൊങ്ങൽ toṇṇal T. M. C., (തൊങ്കുക = തൂങ്ങു
ക). Hangings, drapery; a tassel V1., തോ. ഇടു
ക to fringe; see തോങ്കൽ.

തൊട, തൊടങ്ങു, തൊടർ (തൊടുക), see തു.

തൊടി So., Palg., തൊടിക Cal. (see foll.) =
തോട്ടം.

തൊടുക toḍuγa T. M. (C. തുഡുകു; for Te. Tu.
see തൊടുക്ക) 1. To touoh. തൊട്ടുതൊട്ടില്ല എ
ന്ന പോലേ now seizing, now leaving again.
തൊട്ടുമിനുക്കി നടന്നാൽ പോരാ a trifler, that
touches oil, smears it on his body, has time
for anything. തൊട്ടുതീണ്ടിത്തിന്നുന്നവൻ. — ത
ട്ടാൻ തൊട്ട അപരാധം (jewels) polluted by T.'s
handling. പട്ടർ തൊട്ട പെണ്ണും പട്ടാണി തൊ
ട്ട ആനയും ആക prov. മാതാവിനെത്തന്നേ
ചോദിച്ചനേരത്തു ലേകമാതാവിനെ തൊട്ടുകാ
ട്ടി SG. pointed at. 2. to feel, handle, തൊ
ട്ടുനോക്കുക. 3. to come into contact, com—
mence. 4. (=തീണ്ടുക) to bite, sting. B.

VN.തൊടൽ touching, being close; (also a
chain =തുടൽ, തൊ. ഇടുക V1.)

തൊടവു see തുടകു.

തൊടി, (T. തൊടു=തോട്ടം) a garden, parambu
തൊടികളിലും വീടുകളിലും Arb.; also തൊ
ടിക, (മാടോടിയ തൊ. prov.) [V1.

തൊടുകയറു a rope with a halter for tying cows

തൊടുകുറി a mark on the forehead കുങ്കുമം കൊ
ണ്ടു തൊ. യിട്ടുണ്ടു, നെറ്റിമേൽ ചേൎത്ത തൊ.
CG. — met. പാരിടത്തിന്നു തൊ. എന്നതുപോ
ലേ Bhr. a town, which is the brightest
spot of the earth.

തൊടുക്കാര, (&തൊടുവക്കാര) a timber—tree,
Dalbergia, S. ചിത്രകൃൽ; prh. Uvaria?

തൊടുക്കാരം, (better തൊടക്കാരം see തു —)
contact. തൊടക്കാരം തീൎക്ക So. = തീണ്ടൽ ഉള്ള
തു അകറ്റുക, തൊടുവാശി q. v. തീൎക്ക No.; met.
to remove, what causes unpleasantness.

തൊടുതി quarrel, conflict.

തൊടുപണയം = ചൂണ്ടിപ്പണയം.

തൊടുവ, (B. തൊടുക, T. തൊടുവു = തൊടി)
enclosure, compound; hence തൊടുവക്കളം
N. pr. a temple in Kōṭṭayagattu. KU.

തൊടുവാശി contact. തൊ. തീൎക്ക to avoid touch—
ing, what may be infected; to get removed,
what infects തൊടുക്കാരം q.v.

CV. തൊടുവിക്ക to make to touch, പുരയും കു
ടിയും തൊടീക്കാതേ No. vu. prevent from
touching; to make a mark with Sandal.

തൊട്ടാലൊട്ടി an ear—snake, തൊ. ചവിട്ടിത്തേച്ച
പോലേ prov. (also തൊട്ടാരൊട്ടി) = ചെവി
പ്പാമ്പു.

തൊട്ടാ(ൽ)വാടി a sensitive plant, Oxalis sensi—
tiva or Mimosa pudica. Kinds: കാൽതൊ.
Cæesalpinia mimosoides, നെറ്റി (or നീറ്റി
ൽ) തൊ. Desman thus natans (=തീണ്ടാർമാ
ഴി, മലന്തൊ. Aeschynomene pumila.

adv. part, തൊട്ടു 1. beginning from ഇവിടേ
ത്തൊട്ടയോദ്ധ്യാപുരത്തോളം KR., ആനനം
തൊട്ടടിയോളവും CG. — temporally: ഇന്നു
തൊട്ടിനിമേലിൽ Bhr. ൭ ദിവസം തൊട്ടു
തലക്കുത്തു, അന്നുതൊട്ടു, പണി തുടങ്ങിയോ
ടും തൊട്ട ഇന്നയോളം TR. പൂരവങ്കന്നു തൊ
ട്ടു ഭരതന്തങ്കലോളം പറഞ്ഞു Bhr. 2. on
account of വേളിയെത്തൊട്ടുള്ള ഉത്സവം CG.
അതിർതൊട്ടു പിശകി VyM. ആ നിലം തൊ
ട്ട ഒരു കാൎയ്യം പറവാൻ ഉണ്ടു TR. 3. con—
cerning, about കണ്ടതു തൊട്ടു പറഞ്ഞു etc.

തൊട്ടുകുളി washing after touching one of lower
caste, (see തീണ്ടിക്കുളി).

തൊടുക്ക toḍukka T. M. (C. Tu. Te. chiefly to
dress) 1. v. a. of തൊടുക 3. To bring into con—
tact, put together വാരിധിയിൽ വഞ്ചിറ തൊടു
ത്തു RS.; to put on പുഷ്പംകൊണ്ടു മാല്യം തൊ. Bhr.
മാലകൾ ചാലത്തൊടുത്താർ CG., കണ്ണിൽ ഇറുമ്പു
തൊ. TP.—to seize വാൾ കൈയിൽ തൊ. VilvP.
2. to put the arrow on the bow (see തുട 1.)
അമ്പും തൊടുത്തു KR. കഴുത്തിന്നു നേരെ Bhr.
to aim at. തുടുത്ത പകഴി RC. dart—looks SiPu.
3. to commence a work. അങ്കം തൊടുത്തു CG.,
അവനോട് അടൽ തൊടുത്തു. RC. engaged.

[ 511 ]
തൊടുത്തുക id.; പലകതൊടുത്തി joined nicely.
പണത്തിന്നു എന്നോടു തൊടുത്തി V1. sued
me for a debt.

CV. തൊടുപ്പിക്ക, f. i. രണ്ടും തങ്ങളിൽ അങ്കം
തൊടുപ്പിക്കും CG. induce to fight; fig. to
provoke a comparison CG.

VN. തൊടുപ്പു 1. harnessing; a plough. തൊടുപ്പി
ടുക to plough. തൊടുപ്പു വിളഞ്ഞു, (So. മുള
ഞ്ഞു) the field is ploughed. 2. the notch of
an arrow B., (=തുട 1.) 3. No. a wooden
bucket, bailing shovel; മുക്കാലിയും തൊടുപ്പും
a tripod & bailing shovel. — കൈത്തൊടുപ്പു
(see തുടുപ്പു).

തൊട്ടൽ T., aM. = തൊടൽ, hence തൊട്ടലർ
Enemies; (തൊ. പട്ടാർ RC. ഒട്ടലർ).

തൊട്ടി toṭṭi T. M. C. Te. 1. A trough of stone or
wood, manger, font. 2. a long narrow garden;
the loft in a house V1. 3. = തൊട്ടിൽ, as തൊ
ട്ടിക്കട്ടിൽ. a cradle. [Palghat.

തൊട്ടിയൻ toṭṭiyaǹ T. A Telugu caste near

തൊട്ടിയ വിദ്യ a treatise on witchcraft.

തൊട്ടിൽ toṭṭil 5. (തൊട്ടു‍
ഇൽ) A cradle. പൊ
ന്നുകൊണ്ട് ഒരു തൊട്ടിലും കുട്ടിയും തരുവൻ SG.
(a vow before child—birth). തൊട്ടിൽപാട്ടു a
lullaby. തൊ'ലേശീലം (see ചുടല).

തൊണ്ട toṇḍa T. M., (Tu. ദൊ —) The wind—
pipe, throat; also gullet. അടെച്ചു തൊ. യും
ചൊരിഞ്ഞു കണ്ണുനീർ KR. sobbing & weeping.
തൊ. വിറെച്ചു കരഞ്ഞു Bhg. തൊണ്ടയിൽ അന്നം
പിരളാതേ ആയി Anj. had nothing to eat.
തൊ. ക്കനപ്പു, കാറുക, നോവു a sore throat. തൊ
ണ്ടയും കമ്പിച്ചു മിണ്ടരുതാതേ CG. ഇടത്തൊണ്ട
വിറെച്ചു ചൊന്നാൾ KR. തൊ. വിറെച്ചു കേണു
Bhr. — തൊണ്ടയടെപ്പു = ഒച്ച — p. 13.

തൊണ്ടൻ toṇḍaǹ T.M. (തൊണ്ടു T. = തൊൾ)
1. An old man. തൊണ്ടർ തന്തതം വണങ്ങുമാറു
രുവു തുയ്യപന്തിരിവരായിരിന്തനമഃ RC. the sun
as worshipped by those of old. തൊണ്ടൻമൂരി. —
fem. തൊണ്ടി. 2. a coward തൊണ്ടർ ഉണ്ടാ
കിലോ മണ്ടുവിൻ KR. (T. slave, കൊത്തിത്തൊ
ണ്ടൻ Palg., a nickname of Il̤awars). 3. (തൊ

ണ്ടു) having a thick skin or rind, as തൊണ്ടൻ
പയറു. 4. N. pr. of males.

തൊണ്ടാട്ടം aM. cowardice V1.

തൊണ്ടി toṇḍi 1. fem. of തൊണ്ടൻ, f. i. തൊ
ണ്ടിയായൊരു നാരി CC. 2. (T. C. തൊണ്ട)
Bryonia grandis, with fine red fruit ചെന്തൊ.
തൻ കനി CG. (ചെ. വായി CG. red lips), used
to kill crows കാക്ക —, വള്ളി —(S. തുണ്ഡികേ
ശി snout—haired). 3. Callicarpa lanata, Rh.

തൊണ്ടു toṇḍụ 1. T. So. A log of wood = തട്ട.
2. the fibrous husk of a cocoanut, the rind of
a pomegranate, ചുരങ്ങത്തൊണ്ടു etc.; an empty
cocoanut കഴമ്പെടുത്താൽ തൊ.; തൊണ്ടും പേടും
(തേങ്ങത്തൊണ്ടു). പോയെങ്കിൽ ൧ഠഠഠ തൊണ്ടു
prov. (So. തൊണ്ണൻ) — a cup made of a cocoa—
nut—shell. 3. So. a passage between two mud—
walls. (=തോടു).

തൊണ്ടെകല്പു N. pr. The northern bound—
ary of Tuḷu, തൊ. പിടിച്ചു തോവാളക്കട്ടിളയോ
ളം പരശുരാമന്റെ നാടു, തൊണ്ടെകല്പു പി
ടിച്ചു കാഞ്ഞിരോട്ടു കടവോളം തുളുനാടു KU.
(Gōkarṇa or a more southern promontory).

തൊണ്ടിര (ഇരു) = ഇരെച്ചു കെട്ടിയ തൊണ്ടു No.
a swimming apparatus.

തൊണ്ണ toṇṇa (vu.) Mouth (see തുണ്ഡം, തൊ
ള്ള) — തൊണ്ണൻ 1. toothless. 2. So. = തൊണ്ടു.
തൊണ്ണു gums V2. ആരാന്റെ പല്ലിനേക്കാൾ
തന്റെ തൊണ്ണു നല്ലു prov. (C. Te. toṇṇa of
a mouth without teeth = തൊൾ hollow).

തൊണ്ണൂറു toṇṇūr̀ụ T. M. (തൊൾ) Ninety,
തൊണ്ണൂറുചാൽ പൂട്ടിയാൽ prov. തൊണ്ണൂറാം വാ
ക്യം വാങ്ങി he has run away; (ഗമനകാലം is
the 90th among the 248 വാക്യം or memorial
words nsed by astrologers).

തൊത്തു toṭṭū T. M. (C. Tu. തൊട്ടു, prob. fr.
തൊൽ). 1. The pedicle of a leaf, a bunch of
flowers പൂന്തൊത്തു. 2. a nipple കുളുർമുലത്തൊ
ത്തു പുല്കി Bhr., തൊത്തായകൊങ്ക CG.— Similar
prominent appendages, as the rings that hold
the ramrod, that join coins to a necklace (തൊ
ത്തു വെച്ച് വില്ലിട്ട പൊൻ, പൊന്മണിത്തൊത്തു
TR.), that hold ഞാലി or പാറ്റ.

[ 512 ]
തൊത്തക്കൈ, — ക്കാൽ lame; തൊത്തക്കൈയൻ
— കൈയിച്ചി = നൊണ്ടി. (ചൊത്തി 394).

തൊന്തരം tondaram T. C. Te. (തൊല്ല) Intri—
cacy, vexation. — denV. തുന്ത്രിക്ക (sic) V1.
being exoited or conceited about anything.

തൊന്തി tondi T. C. Te. (തുന്ദി) Pot—belly, തൊ
ന്തിവയറൻ.

I. തൊപ്പ toppa (C. തുപ്പടം) Wool, animal's
hair. — പന്നിത്തൊപ്പ bristles V1.

തൊപ്പൽ (C. small leaves), feathers.

II. തൊപ്പ No. (T. തോപ്പൈ anything flabby =
തോർറപൈ; fr. തോൽ, പൈ Winsl.) തൊ.
ആക്ക children pulling their mother's breasts,
cause തൊപ്പമുല.— തൊപ്പമുലച്ചി V1., No. with
hanging breasts (T. തോപ്പമു —).

തൊപ്പൻ see തൊല്പം.

തൊപ്പി H. ṭōpi 1. A hat, cap. ചൎമ്മം തൊപ്പിയും
KR. ചട്ടയും തൊപ്പിയും Mud. a helmet. തൊ.
ഇടുക, ഇട്ടുകളക to turn Mussulman. 2. the
husk of seeds, pericarp or cup of a cocoanut
or betel—nut.

തൊപ്പികിട്ടുക (തോല്വി?) to be defeated at
play; ironically: to deserve a cap? — തൊ
പ്പിയാക id. B.

തൊപ്പിക്കാരൻ a hat—wearer, Mussulman or
European. The latter is called വട്ടത്തൊപ്പി
ക്കാരൻ, of 4 castes പറങ്കി, ലന്ത, പരിന്ത
രിസ്സു, ഇങ്കിരിസ്സു KN.

തൊപ്പിക്കിളിV2. a bulbul.

തൊപ്പിക്കുട a hat—umbrella, as of bearers.

തൊപ്പിപ്പാള a cap of Areca film.

തൊയിരം = സ്വൈരം f. i. തൊ'മായിരിക്ക To
be well off. (No.)

തൊലി toil (C, Tu. സുലി, see തോൽ; √ തൊൽ
T. before) Skin; bark, peel, rind. അസ്ഥി രോ
മം തൊലി ഇവ ചൊല്ലിയും നായാട്ടിൽ കൊല്ലും
KR. വേൎമ്മേലേത്തൊലി a. med. അത്തൊലി ത
ന്നേ വിളമ്പി CG. plantain—skins.

തൊലിക്ക v. a. to skin, peel തൊലിപ്പുറം എടുക്ക
V1.; ഉള്ളി തൊലിച്ചു കുത്തിയിട്ടു a. med.; ചാല
ത്തൊലിച്ച വാഴപ്പഴങ്ങൾ CG.

VN. തൊലിപ്പു peeling. തൊലിപ്പനരി V2. = വെ

ളുപ്പിച്ച അരി (B. rice merely husked, no
t well beaten).

തൊലിയുക n. v. to be peeled. തോൽ തൊലിഞ്ഞു
പോയി the skin went off.

തൊല്പം tolpam Tdbh., സ്വല്പം; തൊല്പനേരം
Nasr. 1. The time of a night—watch (യാമം).
2. much V1. — generally:

തൊപ്പൻ 1. much, plenty ആപത്തു തൊപ്പം
വരുമേ TP. തൊപ്പൻ തൊപ്പൻ വിശേഷി
പ്പാൻ KU. തൊപ്പൻതെക്കൻ ആകുന്നുവോ
are you from far south? 2. (loc.) how much?
question: പഴം തൊപ്പൻ തരും? answer:
തൊപ്പൻ തരാം Tell.

തൊല്ല tolla T. M. (&സൊല്ല) Trouble, vex—
ation, danger V1. (= തോലി).

തൊളി toḷi aM. (C. തൊൾപു destruction, aC.
തുഴി to waste, separate, T. തൊള്ളു = തുളെക്ക)
Destruction? വരവൊരുതൊളികിളർതോൾ RC.
(Rāvaṇa's arm).

തൊളിക്ക (=തുളെക്ക? to pierce, sever?) ശരമാ
രി മാൎവ്വിടത്തിൽ ഏറ്റുകൂടതൊളിത്ത പോതു
RC 26. അറത്തൊളിത്തു പോയി RC 70.
[though often used instead of തെളിക്ക fr.
Cann. to Palg. it seems to be a distinct V.
prh. allied to C. തുളിസു to cause to trample
on? നെല്ലു തൊളിക്ക loc. to make tread
out corn = ചവിട്ടിക്ക; (Weṭṭattuneāḍu̥ etc.)
in കന്നുത്തൊളി & — ത്തെളി, a noisy buffalo
ploughing—match in any large ചേറുകണ്ടം
also ചെരിപ്പിനു തൊളിക്ക = കേളിപ്പൂട്ടു No.;
so ചവിട്ടിയുടെ നടുവിൽനിന്നു ഒരാൾക്കു
തൊളിക്കാം; commonly: കന്നു തൊളിച്ചു
മുളെക്ക Palg. or ആലയിൽ ആക്ക No.
to put into the stable].

തൊള്ള toḷḷa T. M. C. (തുള) 1. A hole, cavity.
2. a snare, trap തൊള്ള വെക്ക, കുടുക്കുക etc. =
കണ്ണി V1. 3. the mouth. തൊ. ഇടുക to bawl,
clamour. തൊ. പൊളിക്ക to make an indistinct
noise with the month, (B. also to die).

തൊള്ളായിരം toḷḷāyiram T. M. 900. (തൊൽ
& തൊൾ T. Te. "before" whence C. തൊംബത്തു
90., Te. തൊം 9., തൊണ്ണൂറു, തൊണ്ടൻ etc.)

[ 513 ]
തൊള്ളു toḷḷu (cavity?) A maund of rice, gram,
etc. = മൂട (loc.)

തൊഴിക്ക tol̤ikka (C. തുളി to trample, Tu.
churn) 1. To beat the breast from grief മാറിൽ
തൊ. KR. തൊഴിച്ചലെച്ചു വീണുരുണ്ടു പെണ്ണു
ങ്ങൾ Bhr. 2. So. to kick; to whip with twigs,
to cudgel V1. a. നന്ദജൻ മേനിയിൽ അസ്ത്ര
ങ്ങൾകൊണ്ടു തൊഴിച്ചു CG. — ബാണങ്ങൾ തൊ.
Brhmd. (=പൊഴി)

VN. തൊഴി of 1 & 2.

തൊഴിയുക (loc. = കൊഴിയുക?) to droop;
leaves, fruits to fall, to patter.

തൊഴിൽ tol̤il T. M. (C. തു — valour) Business,
occupation, നായാട്ടുമൎയ്യാദ കാട്ടാളൎക്കു തൊഴിൽ
(huntg.) കാമുകന്മാർ തൊ. ഇങ്ങനേ എന്നില്ല
Bhr. a lover's doings are indefinable. അക്ഷൻ
അടിപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഒക്ക RS. all that story
of A. & his blows. ഇരിമ്പും തൊഴിലും ഇരിക്കേ
കെടും prov. art, trade. വിൺപുകും തൊഴി
ല്കൾകാരണായ നമഃ RC. the sun, which en—
ables us to do meritorious actions. കള്ളത്തൊ
ഴിൽ a crafty plan PT.

തൊഴു tol̤u (T. stocks, orig. "folding" = തൊടു?)
1. A bored piece of wood (see തുലാം), V1. a
stick to tie dogs with. 2. തൊഴുകൈ joining
two hands = അഞ്ജലി, as തൊഴുകയ്യോടും RC.;
So. the juncture of two leaves. 3. = തൊഴുത്തു
a stable തൊഴുക്കൂട്ടിൽ പുക്കു PP.

തൊഴുക്കണ്ണി Hedysarum gyrans B.

തൊഴുക്കുത്തുക B. = തെഴുക്കുത്തുക.

തൊഴുപ്പിറവി born in the stable, ആ പശു
തൊ. VyM.

തൊഴുക tol̤uγa T. M., (C. തുളിൽ obeisance)
1. To salute by joining the hands; അടിക്കും
മുടിക്കും തിരുമേനിക്കും വളരേ കൈക്കൂട്ടിത്തൊ
ഴുതു TP. before the king; daily worship of
Nāyars (without prostration, നമസ്കാരം) അമ്പ
ലത്തിൽ തൊഴാൻ ചെന്നു MR. With Dat. of
the object ആദിത്യദേവ നിണക്കു തൊഴുന്നെ
ങ്ങൾ CG.; (often കൈതൊഴുതീടിനാർ). With
Acc. അവളെയും നന്നായ്ത്തൊഴുതു KR. bid fare—
well. നായന്മാർ തൊഴുതയപ്പിച്ചു KU. തിരിഞ്ഞ

യോദ്ധ്യയും തൊഴുതു രാമൻ പറഞ്ഞു KR. 2. met.
to acknowledge superiority. തിങ്കൾ മണ്ഡലം
തൊഴും ആലവട്ടങ്ങൾ AR. finer than. കാർതൊ
ഴും വേണിമാർ CG. blacker than a cloud.

തൊഴുത്തു toḷuttụ (T. So. also തൊഴുവം, fr.
തൊഴു 3., C. തുളി & Te. tor̀r̀u, cattle) A stable,
sheepfold, shed for goats, etc. നായരുടെ തൊ
ഴുത്തിൽനിന്നു കളവുപോയ മൂരി MR.

തോകം tōγam S. (തുച്) A child, offspring; small.

തോക tōya aM. T. C. Te. (തൊങ്ങൽ) What
hangs down, the tail, as of a peacock.

തോക്ക (loc.) a bunch of pepper = ഓക്ക, ശൂകം.

തോക്കു H1. Turk, tōpak. A gun മരത്തോക്കിന്നു
മണ്ണുണ്ട prov. തോക്കു നിറെക്ക to load, — പറി
ക്ക, ചെറുക്ക to cock TR. — Kinds: കരണാട്ടി
ത്തോക്കു with a long barrel, a match—lock. കു
ട്ടിമെയ്ത്തോക്കു; കൈ — or മടിത്തോക്കു a pistol;
പീരങ്കി — or വലിയ — a cannon. തോക്കിന്റെ സാ
മാനങ്ങൾ TR. തോക്കിന്മേൽക്കുന്തം a bayonet.

തോക്കുക tōkkuγa No. (T. തോയ്ക്ക to dip in,
bring together; contr. of തുകക്ക, തുവെക്ക; C.
ദൊഗെയു to dig out, burrow). To bore a hole
into any vessel or fruit containing a fluid. പാ
ല്ക്കുഴ മെല്ലവേ തോക്കും, പാക്കുഴ തോത്തതു, തോ
ത്തുകൊണ്ടണ്ണാൎന്നു വായും പിളൎന്നു CG. (ഇളന്നീർ
ചെത്തി, but) തേങ്ങ തോത്തുകുടിക്ക vu. to open
& drink a cocoanut.

തോങ്കൽ tôṇgal (= തൊങ്ങൽ). Drapery തോ'
ലും തിരകളും Nal. മണിത്തോങ്കൽ SiPu. of a
bed; plumage, pendulous ornament ഉമ്മത്തവും
തോ'ലും Bhr. പീശ്ശാങ്കത്തിയുറയുടെ തോങ്കൽ a
tassel of leather—stripes, toothpick, etc. dang—
ling from the sheath of a knife. (Chēranāḍu).

തോട tōḍa 1. (T. തോടു) Ear—ring of women,
തോടകൾ കാതിലണിഞ്ഞു നടക്കും CG. 2. a
bundle of cinnamon (loc).

തോടി T.M.; N. pr., A tune sung by Cr̥šṇa CC.

തോടിക്ക tōḍikka (C. തോടു a pair, Te. compa—
nion) To seam, join two pieces of cloth (loc.)
— No. also തോടുക to tack.

തോടു tôḍu 1. M. Tu. (T. Tu. C. തോടു = തോണ്ടു
ക) A water—course, natural artificial. തോടും

[ 514 ]
പുഴയും prov. കൈത്തോടു a brook. — met. കണ്ണു
നീർ തന്നാലേ നിൎമ്മിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾതിണ്ണവള
ൎന്നുള്ള തോടും ആറും CG. a rivulet. 2. (= തൊ
ണ്ടു 2.) the shell, as of ആമ, മുട്ട, അണ്ടി, husk,
skin of അടക്ക, pomegranate rind.

തോടൻ N. pr. male; a ricefield (see വാലി).

തോട്ടം tōṭṭam 5. (തൊടി, തൊടുവ) A garden
തോ. തോറും വാഴ prov. (വെള്ളത്തോട്ടം = വ
യൽ, opp. കരത്തോട്ടം).

തോട്ടക്കാരൻ a gardener.

തോട്ടക്കുല the best plantain bunch (to Janmi).

തോട്ടപ്പുഴ B. a grub.

തോട്ട tōṭṭa No. Palg. = ഓട്ടA hole, snake—
hole; fr. തൊള്ള; see തോണ്ടുക 1.

തോട്ടാ H. ṭōṭā A cartridge; തോട്ടാപ്പെട്ടി a cart—
ridge—box.

തോട്ടി tōṭṭi T. M. (C. Te. Tu. ദോട്ടി, S. തോത്രം
orതോണ്ടുക) 1. The hook for driving an ele—
phant. ഭദ്രകാളിക്കു തോട്ടി വെപ്പിച്ച് ആനയെ
ഇരുത്തിച്ചുകൊള്ളാം SG. (a vow). 2. a hook for
plucking fruit തോട്ടികൊണ്ടു തോണ്ടിപ്പറിക്ക.
— a long pole, dart; a fencing foil. 3. (C.
tōṭi) a sweeper, fem. തോട്ടിച്ചി, lowest servant
(C. Te. Tu. തോടുക to remove dirt with a shovel).

തോട്ടുക V1. to pluck fruit with a തോട്ടി, (തോ
ണ്ടുക).

തോണി tōṇi Tdbh., ദ്രോണി 1. A trough, bath—
ing tub. 2. aboat തോ. മറിഞ്ഞാൽ പുറം നല്ലു, ഇ
രുതോണിയിൽ കാൽ വെച്ചാൽ prov.; a sea—boat
കടലിൽ പെരുമാറുന്ന തോണി ഓടംവക MR.
(taxed); a ferry—boat തോണി കടത്തുക KN.
(work of Muγyar). യമുനയിൽ തോണി കളിച്ചു
SiPu. went boating. —

തോണിക്കാരൻ, — ക്കൂലി, — പ്പുര etc.

തോണ്ട tōṇḍa So. Ricinus inermis B.

തോണ്ടുക tōṇḍγa T. M.C (C. Te. Tu. തോടു)
1. To burrow, scoop out. ചെവി തോ. to re—
move ear—wax. കിണറു, കുളം തോണ്ടി എടുക്ക
to clean out a well. വെള്ളം ആകാഞ്ഞാൽ തോ
ണ്ടിക്കുടിക്കേണം prov. (No. പാത്രം തോണ്ടു
പോയി = തുളഞ്ഞുപോയി see തോട്ട). 2. So.
to dig = കിളെക്ക, as പണം തോണ്ടി എടുത്തു

Arb. dug out. 3. (Te.) to draw aside, draw
near. കൊക്കുകൊണ്ടു മാങ്ങ തോണ്ടിപ്പറിക്ക
to pluok. തോണ്ടിക്കളക to remove with a stick
(f. i. പാമ്പിനെ), തോണ്ടിച്ചാടുക to thrust aside.

തോണ്ടി 1. a small earthen vessel for drawing
water; also തോണ്ടിപ്പാനി. 2. ചെവിത്തോ
ണ്ടി, ചെപ്പിത്തോ. an ear—pick.

CV. തോണ്ടിക്ക, f.i. ചിറ തോണ്ടിച്ചു Arb.

തോതു Port. tōdo? An extemporized measure
instead of the breadth—marking stick, as തോ
തുപിടിക്ക V1. No.

തോതിടുക B. to gauge.

തോത്തുക vu. = തോൎത്തുക.

തോത്രം tōtram S. (തുദ് to sting). A goad, also:
തോദനം = തോട്ടി. — തോദം = കുത്തു.

തോന tōna (Inf. തോന്നുക?, C.Te. സോന in—
cessant rain, fr. ചോരുക; Palg. തൊങ്ങന fr.
(തൊങ്കുക) Much, greatly മഴ തോനപ്പെയ്യും
Mantr. നായന്മാർ തോന മുടിഞ്ഞു TP.

തോന്നുക tōǹǹuγa (T. — ന്റു, C. Te. — റു, —
ചു, Tu. — ജൂ) 1. To spring up മനസ്സിൽ കൃപ
തോന്നി, നിങ്ങൾക്കു നമ്മോട് ഒരു കൃപ തോ
ന്നാതേ TR. കഥ മനസ്സിൽ തോ. to occur, strike,
സദാ മാനസേ നിൻരൂപം തോന്നേണം AR.
അനിഷ്ടം, ഭയം തോ. etc. — to turn out well.
അസ്ത്രങ്ങൾ തോന്നാതേ പോക Bhr. may they
never hit! ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും വഴിയേ തോ
ന്നീല്ല Bhr. would not answer. 2. to appear
to the sight. അടുത്തുള്ളതു ദൂരേയും ദൂരയുള്ളതടു
ക്കേയും തോന്നും Nid. — to seem ചിന്തിക്കിൽ
കല്ലെന്നു തോന്നും CG. might be taken for a
stone. So in comparison often സത്യം എന്നി
ങ്ങനേ തോന്നുംവണ്ണം CG. so as to make one
think, it true. 3. to come into the mind മറ
ന്നിതോ തോന്നുന്നിതോ ഹൃദി KR.; സംഗമം തോ
ന്നീല്ല ഏതും Bhr. could not remember, ഒന്നും
തോന്നാതേ നടന്നു ദേശാന്തരം VetC. without
a thought. With Dat. of obj. തീക്കു തന്നുള്ളിലേ
തോന്നിത്തുടങ്ങി CG. the thought of fire, മന
സ്സിൽ തോന്നിപ്പോയി, മറെറാന്നു തോന്നിപ്പോക
രുതു TR. don't attribute it to other reasons. തോ
ന്നിയ വേദന felt. 4. to please, come to a

[ 515 ]
resolution. തിരുമനസ്സിൽ തോന്നുംവണ്ണം as may
seem best to you. ഞാൻ ചെയ്യേണം എന്നു തോ
ന്നി I resolved, or it was decreed, I should do
. അരികൾക്കും കൂടേ കളവാൻ തോന്നുമോ KR.
would even enemies dare to banish him? കേ
ട്ടോളം കേൾപ്പാൻ തോന്നും Bhg. ചൊല്ലുവാൻ
തോന്നും നമുക്കതു രാത്രിയിൽ Nal. ആ സ്തുതി
തോന്നീടുക Anj. may I feel moved to praise!
അങ്ങനേ ചെയ്വാൻ നിനക്കു എന്തു തോന്നി CG.
how could you? അങ്ങനേ തോന്നാതോർ ഇല്ല
യാരും CG. who would not feel equally tempted?
നിരൂപിച്ചാൽ അപ്പോഴേ തോന്നുന്നവൻ SiPu.
rashly resolved.

VN. തോന്നൽ imagination തോന്നലല്ല കാൎയ്യം
തന്നേ suggestion; instinct (see തോറ്റം).
തോന്നലും തോന്നാത്തതും Bhg.

Neg. തോന്നാതേ: ഒന്നും തോ. നടന്നീടിനാർ
VetC. without coming to a resolution; not
knowing what to think or do.

തോന്നി 1. it was decreed. 2. pers. Noun
in താന്തോന്നി, മേത്തോന്നി etc.

തോന്നിയതു പറക, ചെയ്ക rashly, inconsider—
ately. So തോന്നിയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ക
Anj. arbitrary acts. തോന്നിയവണ്ണം പറക
TR. insolently. നമ്പ്യാർ തോന്നിയവണ്ണം
കാട്ടിയിരിക്കുന്ന നാനാവിധങ്ങൾ TR. his
violent refractory conduct.

തോന്നിയവാസം , (vu. contr. — യാസം) self—
conceit, violence. — തോന്നിയ വാസി un—
governable.

തോന്നിയാത്മകം an inconsiderate, groundless
statement. — തോന്നിയാത്മാവു No. = താന്തോ
ന്നിത്വം.

CV. തോന്നിക്ക 1. to produce an appearance.
വെയിൽ മരങ്ങളെ തങ്കഛായ തോ. gilds;
കുണ്ഠിതം വഴിപോലെ തോ'ച്ചു PT. showed.
കൌടില്യമകതാരിൽ അടക്കി സുകൃതി തോ'
ക്കും ER. എന്ന ഭാവം തോ. Sah. to exhibit.
താൻ കൎമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നു തോ'ക്കുന്നു
AR. gives the impression, feigns. വണ്ടിലും
വെണ്മ തോ'ക്കുന്നു VCh. is so black that
beetles look comparatively white. 2. to

reveal, inspire, തമ്പുരാൻ തോന്നിച്ചു V1.
suggested. ഉര ചെയ് വാൻ കഥ എല്ലാം തോന്നി
ക്കേണം CrArj. teach. പോകേണം എന്നു
തോന്നിപ്പൻ Brbmd. I shall drive you off.

തോപ്പി H. see തൊപ്പി.

തോപ്പു tôppụ 5. (Tdbh., സ്തൂപം) A grove, clump
of trees (മരത്തോപ്പു; also = വളപ്പു V1.), മാന
സം കുളുൎക്കുന്ന മാന്തോപ്പു KR. —

തോപ്പാളി V2. a gardener.

തോബറ H. tōbr̥ā, A gram—bag of horses, vu.

തോപ്പറ, (T. തോൽപ്പറ).

തോമൻ V1. = സോമൻ.

തോമരാശി a. med. = സോ —.

തോമരം tōmaram S. A javelin, ചന്തമിയലുന്ന
തോമരജാലം Mud. iron crows. തോ. ഏററു പെ
ളിഞ്ഞു CG. തോമരപ്രാസം Bhr.

തോമ്പു tōmbụ B. Corn, before it is winnowed;
(prh. fr സ്തോമം heap).

I. തോയം tōyam S. (തോയുക) Water.

തോയധരം, തോയദം a cloud.

തോയധി the sea, യൌവനത്തിങ്കൽ ഭവതോ
യധിയതിൽ വീഴും VCh.

തോയാകരം id. Bhg.

II. തോയം The poor (Ar. dhawá), തോയ ആൾ
(Mpl.). ധനവാന്മാർ എങ്കിലും തോയത്തുങ്ങൾ
(sic) എങ്കിലും, തോയങ്ങൾ അല്ലാതേ കിട്ടുക
ഇല്ല, തോയമായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ TR. തോയ
സൎവ്വേശനെ സേവിച്ചാൽ Genov. — so തോയൻ,
pl. — ന്മാർ No.

തോയുക tōyuγa T. M. (T. തുവ, whence തു
വെക്ക; C. Tu. തൊയി & തോ moist) To dip,
soak, unite. മഞ്ഞൾനിറം തോഞ്ഞ കൂറ, ശോ
ണിതം തോഞ്ഞ ബാണങ്ങൾ, ഗണ്ഡത്തിൽ തോ
യുന്ന വന്മദതോയം. met. ശീതം തോഞ്ഞീടുന്നാ
തങ്കം CG. സമ്മതം തോയുന്ന നന്മൊഴി Anj. (=
ഉള്ള).

തോയ്ക്ക T. M. So. (T. തോയ്ക്ക to dip in, bring
together, etc) 1. to temper iron = ഊട്ടുക.
2. No. oocoanut—trees sprung from nuts
which have sprouted before planting, will
grow in a stunted fashion, തോയ്ത്തു (= ചി
ല്ലിച്ചു; മെലിഞ്ഞു) പോകും.

[ 516 ]
തോര tōra l. = തുവര Sk. 2. = കൈമുണ്ടു A cloth
over the privities; also തോരൻ (which is like—
wise a cloth with colored streaks V2.); തോര
ക്കോണം a distinct kind of such (തോരുക).

തോരണം tōranam S. (തോർ) 1. A triumphal
or ornamental arch, gate—way കാഞ്ചനതോ.
എടുപ്പിച്ചു, നിവിൎത്തി etc.; തോരണദ്വാരം Nal.;
അണിത്തോ. SiPu. entranoe of the stage.
2. ornamental lines, strings of leaves & flowers
hung across the streets or over the door—way.
തോ. കെട്ടുക. 3. a post with an inscription
or device V1., (as അതിർതോ. V2.), തോ. കുത്തു
ക, നാട്ടുക. 4. as much space as can be
reached with the eyes V1.

തോരുക tōruγa = തുവരുക, as തോരയിടുക
To air, dry നാവു തോൎന്നു വലിക്കയും Nid. (in
cholera).

തോര 2. So.; തോൎത്തു No. 1. a covering of the
privities. 2. = തോൎത്തുമുണ്ടു.

തോൎത്തുക see തുവൎത്തുക.

തോൎത്തുമുണ്ടു cloth to wipe with (തോൎത്തുക =
തുവൎത്തുക). തേങ്ങ തോ'ണ്ടിൽ, തോ'ണ്ടിന്തല
ക്കൽ പണം കെട്ടി TP., ൨ചാലിയത്തോ. MR.

തോൎച്ച = തുവൎച്ച; see ചോൎച്ച 2.

തോർ tōr aM. prob. = ദ്വാരം, as തോരും ഗോ
പുരവാതിലും തുറപ്പൻ Pay. (തോരണം?)

തോറു tōr̀ụ (C. appearance = തോന്നുക) in:
തോറും T. M. as much as appears, all, each, നാ
ടുതോറും ഭാഷ prov., അവരെ പീഠങ്ങൾ തോ.
വസിപ്പിച്ചു SiPu., അന്യദേശങ്ങൾ തോ.
Anach., ഓരോരോ ദിക്കുകൾ തോ. നടന്നു
VetC., നാൾതോറും daily. മാസംതോ. month—
ly. With adj. part. കാണുന്നതോറും VCh.
the more we see, കണ്ട തോ. Bhr. കരിക്കട്ട
കഴുകുന്തോറും കറുക്കും prov. the more you
wash. വയസ്സേറച്ചെല്ലുന്തോറും വാൎദ്ധക്യം
കൊണ്ടു വില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞിരിക്കും CS. the
older a cow, the less its value. കേൾക്കുന്തോ
റും മതിയാകയില്ല Bhg. (=കേട്ടോളം കേൾ
പ്പാൻ തോന്നും Bhg.). കേട്ടതോറും CG. the
more he heard, as often as he heard.

തോറ്റം T. M. (VN. of തോന്നുക) 1. rise (of

the sun), appearance, അവൻ ഒരു മനുജൻ
ഇതി മാനസേ നിണക്കു തോറ്റം ബലാൽ
AR. to thee he seems a mere man. 2. a show,
spectacle, festivity തോ. കഴിക്ക etc. ഉണ്ടാ
കവേണ്ടും ഒരു തോ. RC96. esp. a hymn
in honour of Bhagavati. തോ. ഒപ്പിക്ക, ചൊ
ല്ലുക, തോറ്റക്കളം പാടുക to sing it. തോറ്റം
വിളിക്ക V2. to sing children asleep. തോ
റ്റുവിളി & തോറ്റുവിളി also a play—song.

തോറ്റുക (v. a. of തോന്നുക) aM. So. to produce,
restore to life. — പുണരി തന്നിൽ അമരർ
തോറ്റും നല്ലാമൃതം RC.

തോലം tōlam S. (തുല) A Tola, the weight of
a Rupee.

തോലവും much = തുലോം.

തോലൻ N. pr. a minister of the last Perumāḷ,
KU., KM.; comm. N. pr. of men.

തോലി, തോലിയം see തോല്വി.

തോൽ tôl T. M. Te. aC. (C. തൊഗൽ, തുകൽ
M. & തൊലി) 1. Skin, leather, hide. ഏഴു തോൽ
7 skins are said to cover the human body.
തോൽ കഴിക്ക snakes, to strip off the skin.
തോ. പൊളിയുക to graze one's skin off.
2. bark of trees; rind, pod, shell (തോ. ഉരിക്ക,
അടൎക്ക to peel). 3. green leaves, small branches
(= തൂപ്പു), scrubs ഇളക്കുക V1. to beat the
jungle in quest of game. 4. a wand of green
twigs placed in the door—way to preclude any
one from orossing the threshold (= ചപ്പു, വി
ലക്കു); an interdict നാലുപാടും ൪ തോലും KU.
(either the 4 താളി or തുടരി, ഞള്ളു, വെള്ളില,
തുമ്പ).

തോലണ്ടി B. (2) an unripe mango.

തോലിടുക 1. to cover with leather, തോലിട്ട
ബ്രാഹ്മണൻ a young Brahman with the
leather—belt. 2. to put twigs for manure
or into graves, (as at low—caste burials).

തോലുറ 1. a leathern sheath, bucket. 2. = തോ
ബറ.

തോലുളി a shoemaker's awl.

തോലുഴിക (3) a ceremony of Malayas for
removing different sins & punishments, by

[ 517 ]
throwing them with leaves into the fire.
(തോലുഴി കഴിക്ക = ദേവതമാറ്റുക).

തോൽകെട്ടുക, കുത്തുക (4) to plant a wand on
the field of a tenant remiss in paying rent,
to prohibit him from reaping.

തോല്ക്കാശു, തോലുണ്ടി So. leather—money.

തോല്ക്കുടം, തോൽത്തുരുത്തി a leather bottle.

തോല്ക്കൊമ്പു B. the young horns of an animal.

തോല്ക്കൊല്ലൻ a tanner, currier.

തോല്പരം aM. T. a shield തോൽപ്പരവും ഏന്തി,
കരവാളും തോ'വും RC. V2.

തോല്പറ see തോബറ.

തോൽമുട്ട a soft egg, without shell.

തോ(ൽ)മൂഞ്ചി 1. a rind eater; vile person.
2. Hieracium, (S. ഗോജിഹ്വ).

തോൽ വെക്ക (4) to interdict തോൽ വെച്ചു മുട
ക്കിക്കളക TR. (houses, fields); also തോൽ
പിടിക്ക (to swear by the king V1.)

തോല്ക്ക tōlka T. M. (C. Tu. സോലു, Te. to faint;
see തുലയുക) l. To be defeated, lose a game,
battle, suit; to be cheated in a bargain. തോറ്റ
പ്പുറത്തു പടയില്ല prov. പോറ്റി എന്നു തോറ്റു
ചൊല്ലിനാൾ KR. begged for quarter. തോറ്റു
പോക എന്നു ചൊല്ലി അടുക്കയും AR. crying:
down with thee! രിപുക്കളെ തോലാതേ Mud. ഏ
ല്ക്കും കാലം തോല്ക്കേണ്ടി വരും prov. to purchase
experience. — With Soc. ശത്രുക്കളോടു തോറ്റി
രിക്കുന്നു Bhg. അവനോടു തോറ്റതു ഒഴിച്ചു നിൻ
നെഞ്ചിൽ വെറുപ്പു മറ്റില്ലല്ലീ CG. 2. to be
worsted, left behind or below. സുരശ്രേഷ്ഠാഗാ
രം തോറ്റിരിക്കും പുരം Bhg. a house finer than
Indra's palace.

VN. തോലി, (old തോല്വി T.) defeat, loss; use—
less application B. തോലി വരിക, പിണ
യുക to be worsted.

തോലിയം No. id. 1. ആജിയിൽ ഏതുമേ തോ.
കോലാതേ CG.; അങ്ങാടിത്തോ. prov. 2. taunt—
ing with defeat, abuse തോ. പറക; also
തോലിയത്തരം കേൾക്കുകയില്ല TP.

തോല്മ mod. id. തോല്മയായ കല്പന കിട്ടും MR.
it will be given against me. തോല്മവെറ്റി
കൾ. defeat & victory.

CV. തോല്പിക്ക 1. to defeat, beat, baffle, എ
ന്നെ വെടിഞ്ഞുള്ളമ്മയെ എന്തുകൊണ്ടിന്നിനി
തോല്പിപ്പൂ ഞാൻ CG. by what triek may
I repay her, take revenge. ജന്മിയേ തോ
ല്പിപ്പാൻ ചെയ്ത കൌശലം MR. to cheat.
2. to excel. വെണ്തിങ്കൾ തന്നേ തോല്പിച്ചു
(or തോലിച്ചു) CG. outshine the moon.

തോവാള & തോവാളക്കട്ടിള N. pr. The south—
ern boundary of Kēraḷa, (see തൊണ്ടെകല്പു).

തോശ see ദോശ.

തോഷം tôšam S. (തുഷ്) Satisfaction, joy.

denV. തോഷിക്ക to rejoice, തോഷിച്ചു കൊൾവി
ൻ പൌരന്മാരേ Nal.

CV. ഗുരുക്കന്മാരേ തോഷിപ്പിച്ചേൻ KR., ദേവ
രാജനേ തോ'പ്പാൻ Bhg.

തോളം tōḷam (C. a wolf; see തൊഴു) The stocks
= ആമം f.i. ചാവടിയിൽ തോളത്തിൽ ഇട്ടു, —
ൽ തടുത്തു, തോ'ലും കാവലിലും ആക്കി TR.

തോളൻ N. pr. വെലം കലെയിവന്ന തോളാ
RC. (Voc.) broad shouldered?

തോൾ tōḷ T. M. Shoulder, Te. Tu. C. No. the arm,
upper arm (prh. Tdbh., ദോഷൻ S. = ദോസ്സ്)
വടികൾ തോളോളം നീളം ഉണ്ടു MR. തോളിൽ
ചുമക്ക (= ചുമൽ), എന്നേ തോളിൽ എടുക്ക Sil.
തോളിൽ തോക്കും വെച്ചു TR. വില്ലു വലന്തോ
ളിൽ വെച്ചു KR.

തോളുഭു = Skanda, shoulder—born. Sk.

തോളെല്ലു the collar—bone.

തോൾക്കെട്ടു a shoulder—joint വില്ലുധരിച്ചു തോ.
മുറുക്കി KR. (also തോൾപൂട്ടു).

തോൾപ്പലക the shoulder—blade തോ. മേൽ MM.

തോൾമാല (— ണ്മ —) an ornamental chain worn
around the neck & reaching to the breast.

തോൾമാറ്റം removing a burden from one
shoulder to the other.

തോൾവള a braoelet for the upper arm.

തോഴൻ tôl̤aǹ T. M. (തൊഴു; Te. തോഡു
taking along) A companion, friend. — fem. തോ
ഴി a confidante, bride's maid, etc. തോഴീചൊല്ലു
Bhr. (Voc.) — തോഴീമുറെക്കാക ഒന്നിച്ചു പാൎത്തു
Anj. (for lamentation).

തോഴമ friendship. തോഴമെക്കിളപ്പം വന്നീടും

[ 518 ]
Bhg. our friendship will be found fault
with; also തോഴ്മ & തോഴം V1., B.

തോഴം tōl̤am l. = തോഴമ. 2. = ദോഷം, Tdbh.
കിറിമിതോഴം ഇളെക്കും a. med.

തൌൎയ്യം tauryam S. (തൂൎയ്യം) Music.

തൌൎയ്യത്രികം song, dance & music.

തൌറത്ത് Ar. taurat, The Pentateuch, Jewish
religion, (തെവുറത്ത് etc.)

തൌളവം Tauḷavam S. = തുളുദേശം.

ത്യജിക്ക tyaǰikka S.To quit, abandon, divorce
ഭ്രപനേ ത്യ'ച്ചു മണ്ടി Sah. അറിഞ്ഞ സത്യത്തേ
ത്യ'രുതു KR. deny. ദേഹം, ശരീരം ത്യ. SiPu.
to die, chiefly by one's own hands.

part. ത്യക്തം forsaken.

CV. ത്യജിപ്പിക്ക Genov.

ത്യാഗം 1. Desertion, dismissal. ദുൎമ്മാഗ്ഗത്യാ
ഗം Nasr. leaving the wrong way. ദേഹത്യാഗം
etc. 2. giving up; liberality.

ത്യാഗശീലൻ, ത്യാഗി ready to give & to bring
sacrifices.

ത്യാജ്യം 1. to be relinquished or avoided (ത്യാജ്യ
നാമവനെങ്കിലും PT.); objectionable, (opp.
ഗ്രാഹ്യം). 2. the inauspicious time under
each asterism.

ത്രപ traba S. Shame, VetC.

ത്രപു tin.

ത്രയം trayam S. (ത്രി) Threefold, a triad വേദ
ത്രയമോടു ദേവത്രയം Bhr. — fem. ത്രയീ (വിദ്യ)
the 3 Vēdas.

ത്രയോദശി S. the 13th lunar day.

ത്രസിക്ക trasikka S. (G. treō) To tremble.
ത്രസ്തൻ fearful, (part.) — VN. ത്രാസം. q. v.

ത്രാകു = തുറാവു, ശ്രാവു Shark.

ത്രാണം trāṇam S. (ത്രാ = തർ to bring through,
save) 1. Preservation നിന്നുടെ പ്രാണത്രാണം
ദുൎല്ലഭം KR. അസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു പഞ്ജരം നിൎമ്മി
ച്ചാൻത്രാണത്തിന്നായി CG. for defence, ത്രാണ
കാരണൻ, ത്രാണനിപുണൻ Bhg. Višṇu expert
in saving, പിന്ത്രാണം rearguard, convoy
V2. 2. power, in കള്ളന്ത്രാണം, — ത്ത്രാ — etc.
ത്രാണനം ചെയ്ക to protect V1.

ത്രാണി T. So. = ത്രാണം 2. power, capacity.

ത്രാതം (part.) preserved; ത്രാതാവു PP. saviour.
Imp. ത്രാഹി O save! ത്രഹിമാം പാഹിമാം Bhg.

ത്രാസം trāsam S. (ത്രസിക്ക) Fright.

ത്രസു P. tarāzū & തുലാസ്സു A balance.

ത്രി tri S. 3: ത്രിംശൽ Thirty.

ത്രികാലം the 3 times. ത്രികാലപൂജ the worship
at morning, noon & night. — ത്രി'ങ്ങൾ the
3 tenses (gram. വൎത്തമാനം, ഭ്രതം, ഭാവി).

ത്രികോണം triangle = മുക്കോണം.

ത്രകോല്പകൊന്ന Nid. GP 76. Convolvulus Tur—
pethum (S. ത്രിവൃതാ); see പകുന്ന.

ത്രിഗുണം 1. the 3 qualities whatever has
them, ത്രി'മായതു Anj. all creation 2. three
times as much തേരിൽ ത്രി. അശ്വം Brhmd.

ത്രിണതം, (നതം) bent in 3 places ത്രി'മാം ധനു,
ത്രി. വില്ലും, also ത്രിണതയെ രാമൻ കുലെ
ക്കും KR. the bow; തൃണപുലം id. Brhmd 66.

ത്രിതീയ, better തൃതീയ the 3rd day.

ത്രിദശന്മാർ the 33 Gods of the Vēdas. ത്രി'ദശാ
ലയം പ്രാപിച്ചു Bhr. heaveu — ത്രി'നായ
കൻ Indra — ത്രി'കുലേശ്വരൻ AR. (is said
to be Rāma). — ത്രിദശതരു VetC. = ദേവ —.

ത്രിദിവം heaven — ത്രിദിവേശ്വരൻ Indra.

ത്രിദോഷങ്ങൾ the 3 causes of disease, Nid. —
ത്രിദോഷപ്പനി V1. a malignant fever — ത്രി
ദോഷജ്വരം (= സൎന്നിപാതം) — ത്രിദോഷ
ത്താലുള്ള വ്യാധി എല്ലാം ഇളെക്കും a. med.

ത്രിപഥം the 3 ways or worlds — ത്രിപഥഗാ
(Ganga) കടപ്പതിന്നായി KR.

ത്രിപുടീ triangular, (as Cardamom), ജ്ഞാനോദ
യാൽ ത്രി. നശിപ്പതു KeiN.

ത്രിപുരം three forts which Siva destroyed; hence
ത്രിപുരാന്തകൻ Bhg.

ത്രിഫല (MM. തിർപലയും എള്ളും) the 3 med.
fruits കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, താന്നിക്ക; തിർപ
ലാതി = ത്രിഫലാദി എണ്ണ med. ത്രിഫലേടെ
കഷായം Nid.

ത്രിഭുജാക്ഷേത്രം = ത്രൃശും Gan.

ത്രിമൂൎത്തി having 3 forms; the 3 modern Gods
of Hinduism ത്രി. മുമ്പായുള്ള ദേവകൾ VetC.

ത്രിരാത്രം SiPu. three days & nights.

ത്രിലിംഗം having 3 genders, (as the S. adject—
ives). 2. =Telugu.

[ 519 ]
ത്രിലോകം the 3 worlds, (heaven, earth, hell).

ത്രിവക്രയാംകുബ്ജ KR. thoroughly crooked.

ത്രിവ൪ഗ്ഗം 3 kinds, as ത്രിഗുണം or ധ൪മ്മം, കാമം,
അ൪ത്ഥം Bhr.; ത്രി'വും പിന്നേ വിനിയോഗം
വൃഥാ വികല്പഠ എന്നഞ്ചും KR.

ത്രിവ൪ണ്ണം tricolored, ത്രി'മായുള്ള തിരുനയന
ങ്ങൾ KR.

ത്രിവിഢ്ഢി a thorough blockhead (vu.)

ത്രിവധം of three kinds.

ത്രിവൃൽ threefold (see ത്രികോല്പ —)

ത്രിശക്തി 3 powers, ത്രിവ൪ഗ്ഗവും ത്രി. യു അറി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു KR.

ത്രിശിരസ്സ് three—headed; also ഖരദൂഷണത്രി
ശിരാക്കളോടു KR.; N. pr.

ത്രിശൂലം a trident. — ത്രിശുലഹസ്തൻ Siva.

ത്രിസന്ധൃം sunrise, noon & sunset.

ത്രുപ്പു E. Trooper, Cavalry.

ത്രേത trēδa S. (ത്രി). A triad, ത്രേതായുഗം the
2nd age of the world.

ത്രേസ്സ് (Port. tres = 3?) A fraction of Reas,
prh. 1/12 or = 1 കവിടി, f. i. ൩൮ ഉറുപ്പികയും
൩൩ റേസ്സും ൩ ത്രേസ്സും TR. (1796).

ത്രൈരാശികം trairāšiγam S. (ത്രി). The rule
of three (തള്ള, പിള്ള, പെറുവാൾ). — വ്യസ്ത
ത്രൈ. the inverted rule CS.

ത്രൈലോകൃം = ത്രിലോകം, f. i. ത്രൈ'ത്തെ ര
ക്ഷിച്ചു Bhg.; ത്രൈ'ങ്ങളും ഒന്നിച്ചു KR. —
ത്രൈ'ക്യകണ്ടൻ AR. Rāvaṇa.

ത്രോടി trōḍi S. Beak (√ ത്രുട to burst?, തുണ്ഡം).

ത്ര്യക്ഷൻ S. Three—eyed, Siva. VetC. (ത്രി)

ത്ര്യംബകൻ triambaγaǹ S. Siva (ത്രി).

ത്ര്യംബകം N. pr. Trimbuk, the first temple on
the Sahya Ghats, where the Gōdāvari
has its source. Sahy. M.

ത്ര്യശ്രം S. a triangle, യാതൊരുത്ര്യശ്രത്തിങ്കലും
മൂന്നു ഭുജകൾ Gan. — ത്ര്യശ്രക്ഷേത്രന്യായം
Trigonometry.

ത്വം tvam S. Thou. Abl. ത്വൽ from thee,
thine, as ത്വൽകൃപ Bhg. thy mercy, ത്വൽഗ
തമാനസൻ AR. entirely occupied with thee. —
Loc. ത്വയി in thee, ത്വയിവിമുഖൻ AR. tired
with thee.

ത്വക tvak S. (ത്വച ) Skin, as the organ of
touch & feeling, ത്വഗിന്ദ്രിയം അലിയും സുത
നെ പുല്കുന്നോരം; bark.

ത്വൿക്ഷീര "Tabashir", bamboo exsudation.

ത്വൿസാരം chiefly consisting of skin = reed.

ത്വര tvara S. (= തുർ). Haste ത്വരയോടു ഗ
തൻ VetC. — ത്വരണം VN. — ത്വരിതം quick
(part.) — denV. അതിത്വരിക്കയും പരിഭുമിക്ക
യും KR. — ത്വരമാണൻ V1. rash.

ത്വഷ്ടാവു tvašṭāvụ S. (ത്വക്ഷ് = തക്ഷ്) A car—
penter; one of the old Gods, creator, builder
(=വിശ്വകൎമ്മാവു Sk.)

ത്വാദൃശം tvādr̥šam S. (ത്വം) Like thee.

ത്വിഷാമ്പാതി tvišāmbaδi S. (tviš = excite—
ment, light) The sun.

ത്വിട്ട്, ത്വിൾ a ray. Bhg.


ഥ THA

ഥല്ലു? In alph. song ഥല്ലിന്നു മീതേ വരും അല്ലെന്നും ഓതി HNK.

ദ DA

ദ occurs only in S. & foreign words. In Tdbh.
it is represented by ത or തെ (ദണ്ഡം, തണ്ടു,
തെണ്ടു).

ദം dam S. (ദാ) Giving, as മോക്ഷദം giving
emancipation AR.


ദംശനം damšanam S. (G. daknō) Biting
. denV. ദംശിക്ക to bite, sting ദംശിപ്പാൻ വ
ന്നൊരു സൎപ്പത്തെ PT.; പാദങ്ങളിൽ പാരിച്ചു
ദംശിച്ചു CG. bit severely.

ദംഷ്രം S. a fang, tusk ദ'ങ്ങൾ ഉരുമ്മുക MC. —

[ 520 ]
also ദംഷ്ട്ര id., സിംഹവദനത്തിലുള്ളൊരു ദം
ഷ്ട്രയെ Mud.; also ദംഷ്ട്രപ്പല്ലു MC.

ദക്ഷൻ dakšaǹ S. (G. dexios). Dexterous, clever
ദ'നായ്വന്നു കുടും AR.; f. ദക്ഷമാരായുള്ള ചേടി
മാർ CG.; രണദ. RS.

ദക്ഷത dexterity. രക്ഷാശിക്ഷയിൽഏറ്റം ദ. നി
നക്കുണ്ടു KR. aptitude.

ദക്ഷിണ [a milch cow, given as fee for a sacri—
fice] 1. the customary present to Brahmans
& teachers ഗുരുവിന്നു ദ. ചെയ്തയപ്പിച്ചു TR.
(on completion of study); ദ'ണെക്കു തക്കപ്ര
ദക്ഷിണം prov.; സമസ്തകൎമ്മങ്ങൾക്കും അന്തം
ദ. യല്ലോ — ദ'ണാശുശ്രൂഷയിൻ മീതേ മറെറാ
ന്നും ഇല്ല Bhr.; ദ. ഗുരുവിനു ജീവനം നല്കി
Bhr. paid him by saving his life. 2. a fee,
reward in general ദ. അവൾക്കു ചെയ്ക Bhr.;
രക്ഷിച്ചാൽ അതിന്നൊരു ദ. ചെയ്തീടേണം
Nal.

ദക്ഷിണം 1. expert. 2. right. രാമനു ദക്ഷിണ
ഹസ്തമവനല്ലോ KR. Laxmaṇa. 3. Southern.
4. = പ്രദക്ഷിമം going about, ധാത്രി ദ.
ചെയ്യുന്നവർ.

ദക്ഷിണഖണ്ഡം (3) Travancore KM.

ദക്ഷിണദേശം, ദക്ഷിണാപദം the Deccan.

ദക്ഷിണാത്യന്മാർ KR. = തെക്കർ.

ദക്ഷിണായനം the sun's course towards South,
the half year from June to December. Bhg.

ദക്ഷിണോത്തരം 1. right & left. 2. South &
North. Brhmd.

ദഗ്ധം dagdham S. (part, of ദഹ്) Burnt. Bhr.
ശരീരം ദ'മാക്കി KR.

ദണ്ഡം daṇḍam (Tdbh. ദണ്ഡു, തണ്ടു, തെണ്ടു
q. v. = തടി) 1. A stick, staff യമന്റെ ദ.
ഏറ്റാൽ മരിയാതൊരു ജന്തുവില്ല UR.; a handle
രത്നദ. പൂണ്ടചാമരം AR.; ദ'മായി വണങ്ങിനാൻ
Sk. prostrated. 2. a measure = 96 വിരൽ (4
Cōl.); a very high measure (prh. = 4.) (ആയി
രം ദ'ങ്ങൾ) AR. = തെണ്ടു. 3. using one's power,
one of the 4 ഉപായം, (സാമദാനഭേദദണ്ഡങ്ങൾ).
4. an army, column ദണ്ഡവ്യൂഹം Bhr. 5. punish—
ment ഇന്നകാൎയ്യത്തിന്ന് ഇന്ന ദ. VyM.; ദേഹദ.
ചെയ്യിപ്പിച്ചും TR. by tortures, വാഗ്ദ., ധിഗ്ദ.

അൎത്ഥദ., വധദ. പ്രയോഗിക്ക VyM.; കഷ്ടമാം
ദ. അനുഭവിക്ക Mud. ശത്രുക്കൾ കന്നിൽ ഭൃശം ദ'
വും ഉണ്ടാകേണം VCh. severe against enemies.
— fine, penalty (V1. തണ്ടം). തോല്ക്ക ന്നോർ ദ.
ഇങ്ങനേ forfeit. ഒത്തുനിന്നീടുന്ന ദ'വും നല്കി
CG. (in a play). 6. M. hard labour നിന്നുടെ
ദ' ങ്ങൾ ഓൎത്തു CG., ശസ്ത്രക്രിയ ചെയു പ്രസവ
ദണ്ഡം പോക്കി KU. — difficulty ദ'മാം പെരു
വഴിപോവാൻ VilvP., ദ. എന്നിയേ Bhr. easily.
എന്നതിൽപരം ഒരുദ. Bhr. yet another objec—
tion. 7. M. any disease, even slight illness
ഇവനു ദ. പിടിക്കും CC., വായുവിന്റെ ദ. ഉ
ണ്ടായി, കണ്ണന്റെ ദ. മാറിക്കൂടുമ്പോൾ, ദ'ത്തി
ന്ന് അസാരം ഭേദം വന്നു TR.

ദണ്ഡകം (1): ദണ്ഡകാരണ്യം KR. the famous
jungle in the Deccan.

ദണ്ഡക്കാരൻ (7) a sick person. [ Bhg.

ദണ്ഡധരൻ (1. 3) holding a staff, a king, Yāma.

ദണ്ഡനം (3. 5) punishing; ദണ്ഡനക്രൌൎയ്യം Nal.
(a ദൂഷണം of princes).

ദണ്ഡനമസ്കാരം falling down like a stick; pros—
tration, adoration.

ദണ്ഡനായകൻ (3. 4) a police officer, general.

ദണ്ഡനീതി (5) science & practice of the law, ദ.
യെ പ്രയോഗിക്കേണം ദണ്ഡ്യന്മരിൽ VCh.

ദണ്ഡൻ (1. 7) a Paradēvata.

ദണ്ഡപാണി, (ദ. പോലേ കുന്തവും ഏന്തി Mud.
=Yama) = ദണ്ഡധരൻ.

ദണ്ഡപാതനം letting the stick fall (on one),
punishing (5). ദ. അരുതു VCh.

ദണ്ഡമാനം stick—like, ദ'നേന നമസ്കരിച്ചു PrC.

ദണ്ഡവിധി 1. verdict ഭ്രഭൃതാബലം ദ. Bhr.
2. condemnation B.

denV. ദണ്ഡിക്ക 1. v. n. (6) to work hard, രാ
പ്പകൽ ദ'ച്ചു CG. took trouble. ഊതിക്കത്തി
പ്പാൻ ദ'ച്ചു PT. Also impers. എനിക്കു വാ
ൎദ്ധക്യംകൊണ്ടു ദ'ച്ചിരിക്കുയല്ലോ ആകുന്നതു
KU. അണ്ഡത്തിൻ പൂകൊണ്ടു ദ'ക്കുന്നു CG.
to suffer from. 2. v. a. S. to punish.

Part. ദണ്ഡിതൻ Bhg. punished.

VN. ദണ്ഡിപ്പു hard work & its result, expert—
ness. കാണേണം ദ. Bhr. let us see what

[ 521 ]
you can; gymnastic exercise, ഞാണിന്മേൽ
ദ. etc.

ദണ്ഡിപ്പുകാരൻ a fencer, rope—dancer (loc.)

CV. ദണ്ഡിപ്പിക്ക 1. to make to suffer or under—
go hardships; to torture, plague പ്രജകളെ
ദ'ച്ചു ദ്രവൃം വാങ്ങുക TR.; നരകങ്ങളിൽ പാ
പികളെ ചേൎത്തു ദ. UR.; കാലദൂതന്മാർ ദ.
Bhg.; സ്വജനത്തെ വധം ചെയ്തു ലോകത്തെ
ദ'ച്ചു Bhr. tyrannized. 2. to punish അസാ
രനെ ദ'ച്ചും അടിച്ചും VCh. (see foll.)

ദണ്ഡ്യൻ S. deserving of punishment. ദ'ന്മാരാ
യുള്ളോരെ ദണ്ഡിപ്പിപ്പാൻ CG. (in hell). —
അദണ്ഡ്യന്മാരെ വൃഥാ ദണ്ഡിപ്പിക്ക Bhr.

ദണ്ഡു daṇḍụ Tdbh., ദണ്ഡം q. v. വൃദ്ധനായി
ദണ്ഡുമൂന്നി Sk. ദണ്ഡുമായ്നടന്നു Bhr 1. with a
stick. നാലു നൂറു ദണ്ഡതാം Mpl. song (in Mal.
400 or 390 Lords). അന്നേത്തേ ദണ്ഡിലേ ചെല
വു TR. military expenses.

ദണ്ണം vu. = ദണ്ഡം 7. disease.

ദത്തം dattam S. (part. of ദാ) Given. അൎത്ഥം ദ.
ചെയ്തു HV. gave. വിപ്രന് ഇഷ്ടമായുള്ളതു ദ.
ചെയ്യേണം VilvP.

ദത്തകപുത്രൻ, ദത്തപുത്രൻ an adopted son.

ദത്താപഹാരം resumption of a gift.

ദത്തു dattụ Tdbh. fr. prec. Adoption. ദത്തവകാ
ശം the right of adoption. ദ. എടുക്ക, വെക്ക to
adopt. ദ. കയറുക, പൂകുക to be adopted, enter
on property assigned. ദ. നീങ്ങുക, പിഴുകുക,
ഒഴിക adoption to be relinquished. പാൽ തു
പ്പിയാൽ ദത്ത് ഒഴിഞ്ഞു Anach.

ദത്താക്കുക to adopt. ൨ ദേഹത്തെദ' ക്കി എടുത്തു
TR. അന്യഗോത്രത്തിൽനിന്നു ദത്തെടുത്തു
സ്വീകരിച്ചു VyM.

ദത്തുകൊൾക id. ദത്തുകൊള്ളാതേ ഒരു സ്വരൂപ
ത്തിങ്കൽനിന്നു പിന്നേ ഓരിടത്തു ചെന്നു കീ
ഴ്നാളിൽ ഇങ്ങനേ കേട്ടിട്ടു ഇല്ല — ദത്തുകൊ
ള്ളേണ്ടതിന്നു പുറമേയുള്ള സ്വരൂപത്തിൽനി
ന്നു ചിലരും ചില വൈദികന്മാരും കൂടി അ
റിഞ്ഞിട്ട് ആയ്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ക്രിയകളും മ
ൎയ്യാദകളും കഴിക്ക TR.

ദത്തുസംബന്ധം ഉണ്ടാക്ക id., chiefly by giving
milk to drink, instead of the ജന്മനീർ.
Anach.

ദത്തോല a deed of adoption.

ദദ്രു dadru S. (ദർ) Herpetic eruptions, തഴുതണം.

ദധി dadhi S. (ധാ preserving). Curdled milk
തയിർ; രാത്രിയിൽ ദധി കൂട്ടീടുന്നവൻ (a sin!).
ദ. കലക്കി, ദധി മഥനംചെയു Bhg.
ദദ്ധ്യോദനേങ്ങൾ SiPu. rice boiled with തയിർ.

ദനാ Ar. zinā. Fornication (Mpl.), ദനാചെയ്ക.

ദനു danu S., N. pr. The mother of the Asuras,
who are therefore ദനുജന്മാർ Bhr.

ദന്തം dandam S.( ദംശ?) 1. A tooth ദ' ങ്ങൾ കാ
ട്ടിച്ചിരിച്ചാൻ CG., Bhg. 2. ivory. കരകുശലം
ഏറിന ദന്തക്കാർ KR. workers in ivory.

ദന്തകാഷ്ഠം a stick to clean the teeth, (fr. par—
ticular trees).

ദന്തകുത്തി, — കുറ്റി a tooth—pick. ദ. കൂൎപ്പിക്ക V1.

ദന്തഛദം lip.

ദന്തതാളം = പല്ലുകടി.

ദന്തധാവനം cleaning the teeth. ദിവസവും
വാരവും നോക്കിയേ ദ. ചെയ്തു Anach,;
also ദന്തശോധന ചെയ്തു Bhr.

ദന്തനാളം gums. ദന്തനാളി പല്ലിന്റെ അണ
ലിലടുത്തുണ്ടാം a. med. fistula in the gum. ദ'
ളി അകത്തു താൻ പുത്തു താൻ പിളക്കും.

ദന്തപുപ്പുടം S. a swelling of the gum (ദന്തപു
ല്ലുടം sic! എല്ലു പിളന്നു പുറപ്പെടും a. med.)

ദന്തശോധന = ദന്തധാവനം Bhr.

ദന്തഹൎഷം gnashing, chattering of teeth V1.

ദന്തി an elephant; ദന്തിക = നാഗദന്തി; ദന്തി
ഗാമിനിയാൾ VetC. of elephant gait.

ദന്തോല്പാടനം pulling out a tooth. VilvP.

ദന്ത്യം dental, gram.

ദംദശം danďašam S. (ദംശ്) Tooth.
ദന്ദശുകം a snake, ദന്ദശുകോപമക്രോധം AR.

ദഫേദാർ P. dafē'dār, A head peon.

ദഭ്രം dabhram S. (ദഭ്, G. dapnō, L. damnum)
Little, poor, ദഭുബുദ്ധി Bhg.

ദമനം damanam S. (ദമ്, L. domo) Taming,
restraining; also punishing പിഴെക്കു തക്കതു
ദമനം ഏവൎക്കും KR.

ദമം self—restraint, self—command, modesty (in
KeiN. defined as ബഹിഷ്കരണനിയമനം,
in Bhg. ഇന്ദ്രിയസംയമനം).


[ 522 ]
ദമയന്തി N. pr. of a queen. — ദമയന്തീനാടകം
a poem.

denV. ദമിക്ക 1. to be subdued. 2. to tame.
part, ദമിതം (& ദാന്തം) tamed.

ദമ്യം to be tamed, (as a steer).

ദമ്പതി dambaδi S. (ദമ് a house, L. domus)
House—lord; G. despotës — pl. ദമ്പതികൾ hus—
band & wife. Bhr. [ഡംഭം).

ദംഭം dambham S. (ദഭ്) Arrogance, fraud (see

ദംഭു loftiness, also of trees. Bhg.

ദംഭോളി Indra's thunderbolt CC.; hence ദം
ഭോളിപാണി Nal. Indra.

ദമ്മു dammụ C. Tu. (Tdbh., ധമ). ദ. വലിക്ക
To draw in, as the smoke of a Hooka (loc.)

ദയ daya S. (ദയ് to give part & take part,
G. daiomai) 1. Pity, mercy. 2. favour. ഒരു ദ
യ കാണുച്ചു കൊടുക്കരുതു TR. act impartially.
വളരേ ദയ കാട്ടി was very kind. എന്റെ മേൽ
ദയ വെച്ചു etc. Also ദയാവു V1., f. i. നിങ്ങളെ ദ
യാവുണ്ടായി കല്പിക്കേണം TR. kindly order.
ദയവു id. T. ഭ്രതദയവും സത്യവും KR. love for
creatures. ദയവുണ്ടായി kindly (epist.)

ദയാകടാക്ഷം kind favour, നമ്മോട് എല്ലാകാ
ൎയ്യത്തിന്നും ദ. ഉണ്ടാവാൻ, അതു വിസ്തരിപ്പാൻ
ദ. ഉണ്ടാകവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു TR. (epist.)

ദയാപരൻ merciful വൈഭവം മികും തയാപരാ
യ നമഃ RC., V1.

ദയാലു compassionate, kind; also fern. ദ. വാം
ദേവി Nal. — So ദയാവാൻ, ദയാശീലൻ.

ദയിതൻ (part, beloved) a husband, ദൈതൻ
Genov.; f. ദയിത a wife; also തന്നുടെ ദയ്ത
യെ കാണ്മാൻ; രാഘവയുയാം സീത KR.

ദരം daram S. 1. Tearing, splitting. 2. fear
ദരരഹിതനാംരണേ KR. 3. little.

ദരണം bursting, splitting.

(part.) ദരിതം cleft; frightened.

ദരി a hole, cavern. Bhg.

ദരിദ്രം daridram S.(ദ്രാ intens. running to & fro)
Vagrant; poor, needy. ദരിദ്രരിൽ ആരേ ധന
വാനാക്കേണ്ടു KR.

ദരിദ്രത poverty, (ദ.ശമിക്കും SiPu.) & ദാരിദ്രൃം.

ദരിജി P. darzī, A tailor.

ദരിയാപ്തി P. dariyāft, Investigation.

ദൎക്കാസ്ത P. darkhwāst, often ദൎക്കാസ്സ Appli—
cation, as for a passport; a proposal, offer,
tender for a rent or farm.

ദൎദ്ദുരം darďuram S. A frog, (തത്തുക).

ദൎപ്പം darpam S. Haughtiness, (ദൎപ്പശാലി RS.);
lust. Bhg.

ദൎപ്പകൻ wanton; Kāma ദൎപ്പകവശയായാൾ Bhr.

ദൎപ്പണം (causing pride) a mirror, ദ. പതിച്ചുള്ള
ഭിത്തികൾ KR. (in pleasure—houses), met.
മാനസമായ ദ'ത്തിൻ മാലിന്യം പോക്കുക
Anj. (duty of teacher). ചേതോദൎപ്പണ
ത്തിന്റെ മാലിന്യമെല്ലാം തീൎത്തു AR. (the
poet's) — ദൎപ്പണരേഖ a transverse letter.

ദൎപ്പിക്ക = അഹങ്കരിക്ക.

part. ദൎപ്പിതൻ (& ദൃപുൻ) presumptuous, ദൎപ്പി
തരായുള്ള ദാനവർ CG.; ബലദൎപ്പിതർ KR.

ദർബാർ P. Darbār, Audience hall, Katchēri;
the holding of a court.

ദൎഭ darbha S. (ദൎഭം) Poa cynosuroideB (= കുശ).
ബ്രാഹ്മണരുടെ ശേഷക്രിയെക്കു ദൎഭപ്പുല്ലും തുള
സിയും Anach. ദൎഭകൾ വിരിക്ക Bhg. to spread
holy grass, as for a dying Brahman to lie on.
— a kind: ആറ്റുദൎഭ‍ Saccharum spontaneum,
(ആറ്റുതെൎപ്പയുടെ വേർ a. med.).

ദൎഭം S. tuft of grass, വിരിച്ച ദൎഭങ്ങളിൽ ശയി
ച്ചാർ slept on grass; also കുശദൎഭകളിൽ ശ
യിച്ചു KR.

ദൎഭാസനം, f. i. ദ'നസ്ഥിതനായി Bhg.

ദൎവ്വി darvi S. A ladle (തവ്വി); hood of a serpent.
ദൎവ്വീകരൻ a serpent — ദൎവ്വീകരേന്ദ്രശയനൻ
AR. = അനന്തശയനൻ.

ദൎശകൻ daršaγaǹ S. (G. derkō). Viewing,
showing; a door—keeper V1.

ദൎശനം 1. sight, visit, presence. 2. a meeting.
ഇല്ലത്തു വന്നു ദൎശനം വെച്ചു അവസ്ഥ പറഞ്ഞു
TR. solemn inquiry into a case of caste—
offence, a ഭട്ടത്തിരി presiding. 3. a present at
a visit. മുനിസഭയിൽദ. വെച്ചു ഭക്ത്യാ VyM.
4. a vision, demoniac possession. 5. a philo—
sophical or religious system (= ശാസ്ത്രം);

[ 523 ]
hence with Nasr. a religious order, ദൎശന
ത്തിങ്കൽ നേരുക V1. [V2.

ദൎശനക്കാരൻ (4) = വെളിച്ചപ്പാടൻ; (5) a monk

denV. I. ദൎശനിക്ക V1. to see face to face, ഊ
ൎദ്ധ്വലോകത്തെ ദ'ച്ചു Genov.

II ദൎശിക്ക to visit; contemplate, to see in a
vision. —

CV. അരുളിച്ചെയ്തു ദൎശിപ്പിച്ചു Ved. D. showed.

ദലം dalam S. (ദൽ = ദർ) 1. A burst, piece.
2. a leaf, as കമലദലമിഴികൾ Nal.

part. ദലിതം split. ശരദലിതവപുഷാ AR.
lacerated by arrows.

ദലീൽ Ar. dalīl, Explanation.

ദല്ലാലി Ar. dallāl, a broker, appraiser.

ദവം davam S. (ദു to burn). Fire in a forest,
ദവാഗ്നി, ദവാനലൻ Nal.

ദവിഷ്ഠം davišṭham S.(Superl. of ദൂര).Very far.

ദശ daša S. 1. Loose warp—threads, fringes, a
wick. 2. the wick of life; state, stage, condition.
വൃദ്ധതാദശയിങ്കൽ VCh. in old age. ചെയ്യുന്ന ദ
ശയിൽ, വരും ദശായാം CC. when he comes.
In astr. the position of stars ആരുടെ ദശ?
ശനിദശ etc.; നല്ല, ആകാത്ത ദശ good, bad
luck. സൂൎയ്യനും ചന്ദ്രനും ഒരു ദശയിൽ — രാഹു
വക്ത്രാന്തരേ — പതിച്ചുഴന്നീടുന്നതില്ലയോ PT.
3. M. T. തച flesh. മാങ്ങയുടെ ദശ (opp. അണ്ടി)
Arb., esp. proud flesh. മുറിവു ദശവെക്കുന്നു V1.
(അധിമാംസം). ഇതുകൊണ്ടു തെശ പോം പുണ്ണു
വറളും MM. — of piles ദശപുറപ്പെട്ടു കാണാം
Nid.

ദശപ്പു (3) fleshy excrescence Vg. — muscle B.
— strong texture, thickness; corpulence V1.

ദശാൽ, ദശാലേ (2) unluckily, accidentally V1.

ദശാന്തരം (2) interval of a period. മേവും ദശാ
ന്തരേ Bhg. whilst abiding. പോയൊരു ദ
ശാന്തരാളേ CC. = പോയപ്പോൾ. — also lot,
luck ദാരുണം ദശാന്തരം ദൈവമേ ഭവിച്ചു
മേ Nal.

ദശാസന്ധി (2) vu. — ന്ധു the dangerous meeting
of two asterisms (ഒരുവനു ഒരു ദശതുടങ്ങി
അതു അവസാനിച്ചു മറെറാരു ദശതുടങ്ങുമ്പോ
ൾ അതു ദശാസന്ധി തന്നേ.) — 1041

കന്നിമാസം 7 ൯ ഒരു ദശാസന്ധി ഉണ്ടു
അപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കും എന്നു തോന്നുന്നു
(sighed a man); also ദശവെച്ചെടുപ്പു.

ദശാഹീനൻ unlucky, poor.

ദശം dašam S. (L. decem). Ten. ഒന്നും ദശയു
മായി (sic) കോടി Sk. = ഏകാദശകോടി (or ദ
ശവും). ദശകന്ധരൻ VCh. ten—necked = ദശഗ്രീ
വൻ, ദശമുഖൻ, ദശവദനൻ, ദശാസ്യൻ AR.
Rāvaṇa.

ദശമി the tenth lunar day.

ദശമൂലം see മൂലം.

ദശരഥൻ Rāman's father, (king of Ayōdhya).

ദശാംശം a tenth, tithe.

ദശായിരം Sk. = ദശസഹസ്രം 10,000.

ദശാവതാരം the 10 Avatāras.

ദശനം dašanam S. (ദംശ്) Tooth.
part. ദഷ്ടം bitten.

ദസ്തു P. dast (= S. ഹസ്തം). Balance in hand,
ദസ്ത P. dasta, a quire of paper.

ദസ്തൂരി P. dastūr (custom), court—fees, deposit
of 5% or 6¼% of the property under
litigation. ദ. വെക്ക (jud.)

ദസ്താവേജൂ P. dast—āwēz (what a man takes
in hand to depend upon) means of defence,
bonds, certificates കാൎയ്യത്തിന്റെ നമ്പ്രകളു
ടെ ദ'ജകൾ MR. (& — ജൂകൾ jud.)

ദസ്യു dasyu S. A demon (Ved.), barbarian
(Manu); a robber ദസ്യുഭയംഇല്ലൊരേടത്തും AR.

ദസ്ര P. daftar, Register. കരണം ദസ്രയിൽ എ
ഴുതിച്ചു had it registered. കാൎയ്യം വടക്കേ അധി
കാരിയുടെ ദസ്രയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു TR. in
the records.

ദസ്രന്മാർ dasraǹmār S. Wonderful helpers =
അശ്വിനിദേവകൾ.

ദഹനം dahanam S. (G. daiō). 1. Burning,
fire. ഒരു ദ. കഴിച്ചു burnt a corpse. 2. diges—
tion, (opp. ദഹനക്കേടു).

denV. ദഹിക്ക 1. v. n. to be burnt, with Loc.
നേത്രാഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചു നിശാചരൻ Bhr. മു
ള്ളൻ ഭക്ഷിച്ചതു ദഹിയാത്തതു ബാലന്മാൎക്കു
കൊടുക്ക Tantr. ദഹിക്കുമോ will it be digest—
ed, profit? വഹ്നിക്കുപോലും ദ. രുതാത്തതു മന്ന

[ 524 ]
വന്മാർക്കു ദഹിക്കുന്നത് എങ്ങനേ Bhg. (= ബ്ര
ഹ്മസ്വം). 2. v. a. ലോകത്തെ ഇവൻ ദ
ഹിക്കും KR.; ബ്രാഹ്മണരെ ദഹിക്കരുതാർക്കു
മേ, നേത്രാഗ്നിയിൽ ദ'ച്ചു Bhr, consumed.
അജ്ഞാനത്തേ ദഹിയാ KeiN.; നമ്മെ ദഹി
പ്പാൻ Nal.; രാമൻ കണ്ണിനാൽ നിന്നേ ദഹി
ച്ചീടും KR.

v. a. & CV. ദഹിപ്പിക്ക 1. to burn, chiefly
corpses ചുട്ടു ദഹിപ്പിക്കുന്നു TP.; അജ്ഞാനം
ദഹിപ്പിപ്പതു ഞാൻ Bhr.; ദഹിപ്പിച്ചു വിഗ്രഹം
Nal. 2. to digest പാൽ വെണ്ണ ദഹിപ്പി
പ്പാനായി CC.

ദഹ്യം combustible. — ദഹ്യമാനം digestible.

ദളം daḷam 1. S. = ദലം A leaf. 2. aC. Te, Tu. aM.
(T. തളം) army, ദളവായി (& ധ —) a general;
minister in Travancore or Cochin ദളവാരാമയ്യൻ
TrP. (1848). ദളകൃത്യം, ദളകൃത്തം his office B.

ദാക്ഷിണ്യം dākšiṇyam S. (ദക്ഷിണ) 1 .Clever—
ness എന്തൊരു വിദ്യയിൽ ദാ. Nal. 2. politeness,
amiability ദാക്ഷിണ്യവാക്കുകൾ AR.; ദാ. ഉണ്ടാ
ക to sympathize.

ദാക്ഷിണാത്യൻ Southern, ദാ'രാം രാജാക്കൾ KR.

ദാക്ഷ്യംBhg. = ദക്ഷത.

ദാഖല Ar. dākhil, Entry of goods in custom—
houses; ദാ. ചെയ്ക, കൊടുക്ക. [മാതളം.

ദാഡിമം dāḍimam S. A pomegranate = താളി

ദാതാവു dāδāvụ S. (ദാ. L. do) A giver, donor;
liberal person, അതിദാതാവിനോടു വൈരമ
രുതു. [വം.

ദാതൃവാദം false promises = ലാലാടികന്റെ ഭാ

ദാതവ്യം o to be given = ദേയം — അദാ'മത്രെ കുമാ
രി Brhmd.

ദാനം dānam S. (L. donum) A gift ദാനം എന്നു
ള്ളതെല്ലാം ദാതാവിൻ വശം എന്നു ചൊല്ലിക്കേ
ൾപു KR.; ദാനം ചെയ്ത പശുവിന്നു പല്ലു നോ
ക്കരുതു prov.

ദാനപത്രം, — പ്രമാണം a deed of gift.

ദാനശീലൻ liberal. Bhr. — ദാനശീലത്വം Bhg.

ദാനവൻ dānavaǹ S. (ദാനു Ved.) A demon.
ദാനവാരി the enemy of the Asuras, Višṇu.
Bhg.

ദാന്തൻ dāndaǹ S. part, (ദമ്) Tamed, subdued,
ദാന്തി = ദമം self—command, modesty.

ദാപനം dābanam S. (V. C. of ദാ) causing to
give, demanding payment.

ദാമം dāmam S. (ദാ. Gr. deō, bind) A rope. മുത്തു
ദാമം KR. = മാല്യം. [CG.

ദാമോദരൻ with a rope round the body, Višṇu

ദായം dāyam S. 1. (ദാ. 1.) A gift. 2. (ദാ. 2. to
mow, cut; G. daiō) a portion, part, Tdbh.

തായം inheritance.

ദായകൻ (1) giving; a donor.

ദായഭാഗം partition of inheritance, ദായവിഭാ
ഗത്തിന്നുള്ളപ്രകാരവും Bhr.

ദായാദൻ (ആദൻ) an heir VyM. ദായാദമന്നർ
SiPu.; ദായാദഭാവം നടിക്കേണ്ട ChVr.

ദായാദി (Tdbh., ദായാദ്യം inheritance) & ത —
1. inheritance. ആത്തെന്മാരുടെ ദായാദി അ
വകാശം MR. 2. relations, family പ്രദോ
ഷമാഹാത്മ്യം ദായാദിവൎദ്ധനം SiPu. ദായാ
ദിവഴക്കു dispute among relations.

ദായാദികം Bhg. inherited.

ദായാദിക്കാർ relations, cousins, MR. even
distant relations (Palg. = മുതൽസംബ
ന്ധമുള്ളവൻ).

ദായി (1) a giver ആനന്ദദായി CC.

ദായ്മ Ar. dāim, Perpetually, always.

ദാരം dāram S. 1. A hole (ദർ). 2. pl. ദാരങ്ങൾ
wife (also Sing. aM. എന്നോടു ദാരത്തേയും ക
വൎന്നു RC). ചന്ദ്രന്റെ ദാരങ്ങളായവൾ Nal.; ദാ
രങ്ങളോടു പറഞ്ഞു VetC. ദാരദാനമഹാപുണ്യം
KR. meritorious gift of a wife. ദാരകൎമ്മം കഴി
പ്പിക്ക SiPu. marriage. [CG.

ദാരകൻ S. a son, boy ആരണന്തന്നുടെ ദാ'ന്മാർ

ദാരണം (l) splitting ക്രകചംകൊണ്ടു ദാ. ചെയ്ക
Asht. to saw asunder. അസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു ശരീ
രങ്ങൾ ദാ. ചെയ്തു Nal.

ദാരാദത്തം? Gift, as of a wife, or = ഉദകം ചെ
യ്തു (= ധാരാ?). പറമ്പും പൊന്നും കോവിലുക്കാ
യിട്ട് ദാ. ചെയ്തു TR. (inscription in a Palg—
hat temple).

ദാരിദ്യ്രം dāriďryam S. (ദരിദ്ര) Poverty.

ദാരിദ്യ്രപ്പച്ച (loc.) = എരോപ്പത്തുമ്പ impoverish—
ing weed.

ദാരിദ്യ്രത്വം poverty, എങ്ങുമേ ദാ. ഇല്ല Nal.

ദാരിദ്യ്രവാൻ VetC. poor.


[ 525 ]
ദാരു dāru S. (ദർ) 1. A log of wood, spike.
2. timber. ദാരദാരുക്കളും തുല്യം SiPu., insensible
to his wife's charms.

ദാരുക്കോൾ (ൽ?) Agallochum V1.

ദാരുണം hard; awful ദാ'മായിടിവെട്ടുന്നു AR.;
ദാരുണഭാവം opp. കാരുണ്യം Sah.; ദാ'സ്പ
ൎശം, f. i. of leeches, med.

ദാരുണൻ — തൻകുലം മുടിച്ചീടും PT. a dullard.

ദാൎഢ്യം dārḍhyam S. = ദൃഢത Firmness.

ദാലിതം dāliδam S. = ദലിതം (CV.) Dispersed,
disordered മാലകൾ താലികൾ കുഴഞ്ഞിട്ടും ദാലി
തങ്ങളായിട്ടും KR.

ദാവണ dāvana (& രാ —, ലാ — q. v. prob.
ദാപനം). Pay. മാരയാൻ ഇഞ്ചി മുറിച്ചതുമൂലം
ദാവന (sic) പുക്കു prov.

ദാവം dāvam S. = ദവം, ദാവാഗ്നി Forest—fire.

ദാശൻ dāšaǹ S. A fisherman, f. ദാശി Bhr.

ദാശരഥി‍ dāšarathi S. Rāma, son of Dašaratha.

ദാസൻ dāsaǹ S. (Ved. demon = ദസ്യു) A slave,
servant ദാസോഹം, ദാസോസ്മ്യഹം AR. "behold
your servant!" — ദാസഭാവം servitude.

abstr N. ദാസത്വം അനുഭവിക്ക Mud. to endure
thraldom.

ദാസി f. a female servant, a Sūdra attendant
upon Brahman women, also ദാസിക PT.

ദാസീകരിക്ക to make a slave.

ദാസ്യം bondage, servitude രഘുവീരനു ദാ
സ്യംനിരന്തരം ചെയ്വാൻ KR. to serve him.
ദാ. ഒഴിക്ക, വീളുക Bhr. to free. — ദാസ്യ
പ്പെട്ടു enslaved, begging humbly. ദാസ്യഭാ
വം, ദാസ്യവൃത്തി servitude.

ദാഹം dāham S. 1. Burning കാനനദാഹം
Bhr. = ദഹനം; also med. ദാഹം = ചൂടു Asht.
2. thirst, ardent desire = തൃഷ്ണ. With ഒഴിക്ക,
തീൎക്ക, കെടുക്ക to quench thirst; with 2 Dat.
തണ്ണീൎക്കു ദാ. പെരുതുഞാക്കു TP.; ദാഹം കെടാ
ഞ്ഞൊരു കണ്ണിണ CG. eyes which could not
be satisfied. ദാഹശാന്ത്യൎത്ഥം VetC.

denV. ദാഹിക്ക to thirst, തണ്ണീൎക്കു ദാ. AR. — ദാ
ഹിച്ചവെള്ളം തരുമോ TP. water for my
thirst. ദാ. കൊടുക്കാത്തവൻ M. = ദുഷ്ടൻ.

ദിക്കു dikkụ S. ദിശ്, (fr. ദേശിക്ക) 1. The way

one points, direction, quarter, point. പാളയം
നാലു ദിക്കിന്നും വിളിപ്പിച്ചു TR. collected his
army. എട്ടു ദിക്കിലും ഇല്ല V1. nowhere. പത്താ
യ ദിക്കുകൾ CG. (8 points
above & below).
ദിക്കുവിദിക്കുകൾ ഒക്ക നടക്കുമാറു KR. പത്തു
ദിക്കിലും നോക്കും Bhg. (in despair). In po. fem.
ഉത്തരയായ ദിക്കു CG. പശ്ചിമദിങ്നാരി CG. —
In hunting തിക്കും കടവും ഏകി വിളിക്ക. —
ദിക്കടയുമ്പടി വാവിട്ടലറി KR.; വല്ല ദിക്കിന്നും
പുറപ്പെട്ടു പോകും TR. leave the country for
good. വഴി ദിക്കുമറിയാ Mpl. song. ദിക്കു പി
ഴെച്ചു പോന്ന പശു VyM. a stray cow. ദി. മുട്ടുക
V1. to lose the way, see no escape. ദിക്കു മുട്ടിച്ച
വൻ, — കെട്ടവൻ one who lost his balance of
mind, to whom no refuge is left. ദിക്കില്ലാത്ത
രാജ്യം a country where one is not at home.
2. region. ദിക്കുകൾ നശിച്ചുപോം PT. the sub—
jects. നമ്മളെ ദിക്കു ദേശം TR. my small terri—
tory. ഇരുവൈനാടു ദിക്കുകളിൽ TR. in various
parts of I. ഉണ്മാൻപോയ ദിക്കിൽ in the house
where he eats. — part, side തലയിൽ ൩ ദിക്കിൽ
മുറി ഏറ്റു MR.; ഏതൊരു ദിക്കു പിടിച്ചു പറയേ
ണ്ടതു Mud. with what shall I begin ? ഞാൻ
കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ദിക്കിൽ കൊടുപ്പാൻ to my
creditors. 3. caso = ദശ, f. i. അങ്ങനേ വരും
ദിക്കിൽ in that case. ൪ ദിക്കിൽനിന്നു അസത്യം
പറഞ്ഞാൽ ദോഷം ഇല്ല VyM.

Hence: ദിക്കുരം, prh. ദിക്കുപുറം? — ദി. അറിഞ്ഞില്ല
vu. don't know where to turn.

ദിക്ചക്രജയം — RS. universal conquest.

ദിക്പാലൻ a guardian of the 8 points, king
of the universe, — ദിൿലത്വം കൊടുത്തു
UR. to Kubēra. — ദിൿലകൻ id.

ദിഗന്തം the end of the horizon; region നാ
നാദിഗന്തസാമന്തർ Nal. നാലു ദി'മായി
ഓടിച്ചു കാളയെ നാലാക്കിച്ചീന്തിച്ചു കൊന്ന
വനേ Genov. [രേ VilvP.

ദിഗന്തരം a foreign country എന്തൊരു ദിഗന്ത

ദിഗംബരൻ having no garment but the hori—
zon; a naked mendicant. (കൂറയോ ദിക്കുകൾ
ആയ്വന്നു മിക്കവാറും CG. I have almost been
stripped).


[ 526 ]
ദിഗ്ഗജം, ദിക്കരി one of the 8 fabulous elephants
supporting the globe. Bhg. — ദിക്കുംഭി RS.

ദിഗ്ജയം KU. universal conquest; (also ദിഗ്വി
ജയം Bhr.). ദി. വെല്ലുന്ന സോദരന്മാർ CG.
the all victorious.

ദിഗ്ഭാവം a landscape ദി. ഒക്കവേവെളുവെള വിള
ങ്ങുമന്നേരം Nal. in moonshine, (or ദിഗ്ഭാഗം?)

ദിഗ്ഭേദം climate, ദിഗ്വിശേഷം.

ദിഗ്ഭ്രമം being unable to ascertain where you
are. ദി. പൂണ്ടു Bhg. all adrift, astray.

ദിഗ്ധം digdham S. (part. of ദിഹ്) Smeared;
a poisoned arrow. ദിഗ്ധഹതൻ Bhr.

ദിതം diδam S. (part, of ദാ. 2.) Divided.

ദിതി S. portioning; N. pr. the mother of the
Daityas. Bhg. [see.

ദിദൃക്ഷ didr̥kša S. (desider. of ദൎശ്). Wish to

ദിനം dinam S. (part. = ദിതം, as പകൽ fr.
പക divide, or √ ദിവ?) 1. Day = നാൾ and =
പകൽ. 2. daily (vu.). — പലദിനം repeated—
ly. — ദിനം ദിനം daily (ദി. പ്രതി, അനുദിനം).
ദിനകരൻ the day—maker, ദിനമണി the jewel
of the day, ദിനപതി, ദിനേഷൻ = the sun.

ദിനചൎയ്യ, (see ചൎയ്യ), daily duty; also ദേശം
തോറും ദിനചൎയ്യമായി (sic); നടക്കുന്ന അംശം
കോല്ക്കാർ MR. 2. a diary in offices.

ദിനദീപംപോലേ prov. as useless as a day—
lamp.

ദിനാന്തം evening, അന്നു ദിനാന്തേ SiPu.

ദിനേ ദിനേ Loc. daily.

ദിനിസ്സ് = ജിനിസ്സ്, f. i. ഈ ദിനിസ്സ് നായ
ന്മാർ ആണുങ്ങൾ ഉടുക്കുന്നു TR. This sort of cloth.

ദിയാബ്ല് Port. diabo, Devil നിന്റെ ദി. നീ
ക്കിക്കളയും (loo. vu.)

ദിവം divam S. (√ ദിവ് to shoot rays, throw
dice) 1. Heaven, sky ദിവത്തിൽ ഉടലോടേ ഗമി
പ്പാൻ വഴി KR.; ദി. പുക്കാൾ SiPu. — described
as three—fold ത്രിദിവം പരിത്യജിച്ചു Bhr.; ദശ
രഥൻ തന്റെ ത്രിദിവയാത്ര KR. his death.
2. (Ved.) day.

ദിവസം S. (L. dies) a day; daily, as ദിവസേന
(instr.). Of a birthday അന്നു നമ്മുടെ മാതാ
വിന്റെ ദി. ആകുന്നു TR.; ദിവസമ്പ്രതി നട
ക്കുന്ന അവസ്ഥ daily occurrences.

ദിവസകരൻ AR. the sun = ദിന —.

ദിവസവൃത്തി livelihood, ദിവസോൎത്തി കഴിച്ചോ
ളുവാൻ. TR.

ദിവാ (Instr. of ദിവ്) by day; day—time ദിവാ
വിങ്കൽ പോലും നടപ്പാനും പണി KR.; ദ്വ
ന്ദ്വപൎവ്വങ്ങൾ ദിവാവിലും VCh.

ദിവാകരൻ, ദിവാമണി the sun.

ദിവാകീൎത്തി (only showing himself in daytime);
a Chaṇḍāla ദി. വേഷം പൂണ്ടു Mud.

ദിവാന്ധൻ (അന്ധൻ) PT. blind in the day,
night—eyed.

ദിവാനിശം, ദിവാരാത്രം by day & by night.

ദിവാൻ P. Dīvān (tribunal) A minister of
state, Vezir's office in Cochin & Travancore
ദിവാനർ & ദിവാനിജി TR., ദിവാൻജിമാർ TrP.

ദിവിഷത്തു divišattụ (ദിവി
സത്തു) Dwell—
ing in heaven, God; also ദിവിഷ്ഠൻ, ദിവൌ
കസ്സ്.

ദിവ്യം S. 1. heavenly; wonderful, extraordi—
nary. ദിവ്യ കല്ലു precious. മഹാ ദിവ്യൻ KU.
a genius. 2. = തിരു hon. pronoun. ദിവ്യ ചി
ത്തംകൊണ്ടു കല്പിച്ചു Your Excellence order—
ed; so ദിവ്യചിത്തത്തിൽ ബോധിക്ക, കൃപ
ഉണ്ടാക; ദിവ്യസന്നിധാനങ്ങളിലേക്ക് എഴു
തി TR. (opp. മാനുഷം). 3. = ദിവ്യപ്രമാ
ണം ordeal & oath, ഒമ്പതു ദിവ്യങ്ങളെക്കൊ
ണ്ടു പരീക്ഷിക്ക VyM.

ദിവ്യചക്ഷുസ്സ് the eye of a seer penetrating
beyond time & space. Bhg.

ദിവ്യത്വം heavenliness, ദി'മുള്ള സൎപ്പേന്ദ്രൻ Nal.

ദിവ്യവൎഷം a celestial year (= 365 years). ദി'
ങ്ങൾ പന്തീരായിരം ചതുൎയ്യുഗം Bhg.

ദിവ്യോപദേശം supernatural advice or instruc—
tion. Bhr.

ദിശി diši S. 1. Loc. of ദിക്, ദിശ്, as ദിശിദി
ശി in every direction. ശിരസ്സുകൾ ദിശി ദിശി
വെട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു KR. 2. Nom. നാനാദിശിയി
ലുള്ളവർ PatR., നാനാദിശികളിൽ ക്രീഡിച്ചു
Bhg.; ൟശാനദിശിയൂടേ കുഴിച്ചു KR. Also ദി
ശ = ദിക്കു.

ദിഷ്ടം dišṭam S. (part. of ദിശ് G. deik) 1. Ap—
pointed, Tdbh. തിട്ടം. 2. destiny, fate ദിഷ്ട

[ 527 ]
കല്പിതം തട്ടുക്കാമോ Mud.; അതിൻ ദി. എന്തു
Bhr.; ദിഷ്ടമില്ലായ്ക കൊണ്ടു KR. by misfortune.
ദിഷ്ടത fate. ദിഷ്ടതയാലേ അറിഞ്ഞു Bhg. by his
good fortune.

ദിഷ്ടതി, (a mistake for ദിഷ്ടത), bad luck ഒന്നും
ദി. ഇല്ലാത്ത ഭാഗ്യവാൻ PP., vu തിട്ടതി.

ദിഷ്ടി = ദിഷ്ടം divine dispensation, ദിഷ്ട്യാലഭി
ച്ചു Bhg. providentially, luckily.

ദീക്ഷ dīkša S.(desid. of ദക്ഷ് to try & fit one—
self) 1. Initiation, esp. for sacrifice; all the
observances. 2. consecration. ശിവദീക്ഷ V1.
devoting oneself to Siva = ശൈവം. — ഗൎഭദീക്ഷ
(Brahmans not shaving during each pregnancy
of their wives; low castes seldom & then only
during the first one). 3. mourning & ceremo—
nies for the deceased, (in lower castes വാലാ
യ്മ). Tdbh. തീക്ക തിരുനെല്ലിക്കൂട്ടി വെക്ക TP.;
അവൻ നമ്പൂതിരിക്കു ദീക്ഷയായി വെലി മുത
ലായ്തു ചെയ്തു MR.; സംവത്സരം ദീക്ഷ എത്തി
ക്കേണം Anach. mourning for a year, duty
of the next heir.

ദീക്ഷകൻ a leader in ceremonies V2.

ദീക്ഷക്കാരൻ (1.3) one who practises abstemi—
ousness for the above objects.

ദീക്ഷപിരിക 1. to observe abstinence, as
newly married Brahmans for three nights,
വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ദീക്ഷ പിരിച്ചു നാലാം
നാൾ KU. 2. to cease from mourning.

ദീക്ഷാശാല = യാഗശാല, f. i. ദീ. യിൽ വാണരു
ളും മാധവൻ SG.

denV. ദീക്ഷിക്ക 1. to consecrate oneself to an
observance യാഗം ദീ'ച്ചാൻ AR.; ദീക്ഷിച്ചു മു
നീ രാമൻ യുദ്ധയാഗത്തിന്നായി ൬ നാൾ
അഹോരാത്രം വീതനിദ്രന്മാരായി KR.; അന
ശനം ദീ. Bhr. to fast. രാജസം ദീ'ച്ചു കൊൾക
Anach. to live in princely style. മൌനഭാ
വം ദീ. VetC; ആശ്രമത്തെ, ബ്രഹ്മചൎയ്യത്തെ
ദീ. Anach. 2. to vow വ്രതം ദീ. SiPu., Bhg.
നമ്മെയും കൊല്ലുവാൻ ദീ'ച്ചു KR.; തന്നുടെ
കാൎയ്യത്തിങ്കൽ ദീക്ഷിച്ചു വസിക്കുന്ന ദുൎന്നയ
ന്മാരെച്ചെന്നു സേവിക്കുന്നവൻ ഭോഷൻ Nal.
immersed in their own affairs. 3. to mourn

4. (= ദീക്ഷിപ്പിക്ക) to initiate, രാമൻ ദീക്ഷി
ക്ക എന്നു മുനിയോടു ചൊല്ലിനാൻ KR.

ദീക്ഷിതൻ 1. initiated; the Brahman presiding
at the സോമയാഗം. 2. a mourner V2.

CV. ദീക്ഷിപ്പിക്ക (= ദീക്ഷിക്ക 4). സഗരനെ ദീ'
ച്ചിത് ഔൎവ്വൻ Brhmd. before coronation. ആ
രണർ വേദങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ദീ'
ച്ചീ ടിനാർ മന്നവനെ CG. initiated the prince.

ദീധിതി dīdhiδi S. (better ദീദിതി, fr. ദീ to
shine) A ray, splendour ലോചനദീ. ജാലം, ദീ
ധിതി പൂണ്ടുള്ള തൂനഖം CG. ചണ്ഡദീ. Bhr.
the sun.

ദീനം dīnam S. (ദീ to decay) 1. adj. Downcast,
dejected മേനക ദീനയായനാണും CG.; നാഥരില്ലാ
തദീനനായൊരെനിക്കു KR. me, a poor orphan.
ദീനനായ്പറഞ്ഞു Mud.; ദീനഭാവങ്ങൾ, ദീന പ്ര
ലാപം Nal. crying pityfully. 2. miserable
state, hence pity ദീനമില്ലാതുള്ളവൎക്കു ദീനരിൽ
കൃപ ഉണ്ടാം പിന്നേ എന്ത് ഈശന്മാൎക്ക് PT.; ദീ.
എന്നിയേ ചെന്നു Sk. easily, boldly. ദീ. എന്നി
യേ സൎവ്വം മേടിക്കയും Nal. without compassion.
ദീ. എന്നിയേ കൊന്നു Bhg. 3. M. illness ദീ.
കിട്ടി വലഞ്ഞു; ദീനപ്പെടുക, ദീനമായി or ദീന
ത്തിൽ കിടക്ക, വയറ്റുനുമ്പലത്തിന്റെ ദീനം ന
ന്നേ കൂടി, ദീ. പിടിച്ചു മരിക്ക, ദീനം വൎദ്ധിച്ചു
(euph. died), അതിസാരത്തിന്റെ ദീ. ഭേദമായി
TR. ദീ. വൈദ്യനെ കാണിച്ചു, ദീ. കാണ്മാൻ
പോയി MR. to visit a patient.

ദീനത 1. dejection, misery. ദീ. കൈവിട്ടു CG.
was comforted. ദീ. കൂടാതേ വന്നു Sk. boldly.
ഊനം മഹാലോകർ ചൊല്ലും എന്നോൎത്ത് ഒ
രു ദീ. ഉണ്ടുമേ പൂരിക്കുന്നു Ek. M. I feel de—
jected at the thought. — med. depression
of spirits. 2. sympathy, ദീ. പൂണ്ടു വെളി
ച്ചപ്പെട്ടാർ CG. the Gods appeared.

ദീനത്വം id., നീതിമാന്മാൎക്ക് ദീ. ഫലമത്രേ VetC.
the righteous must suffer.

ദീനപാടു (& — പ്പാടു) 1. suffering hardship.
2. = ദണ്ഡിപ്പു sharp training, dexterity in
the use of arms, ദീ. കാട്ടി V1.

ദീനപ്പുര (3) a hospital TR.

ദീനാരം dīnāram S. (L. denavius) A gold coin.
ദീ. എല്ലാം എടുത്തു PT. the money.

[ 528 ]
ദീൻAr. dīn, Religion, Islām. ദീൻനടത്തുക
KU. to introduce it. ദീൻപരന്തു നാട്ടിൽ (Mpl.
song). ദീനിന്റെ അകത്തു amongst Mussul—
mans. ദീനാർ ൦രെരാറാളും (Mpl.) the 12 first
missionaries of Islam in Malabar.

ദീപം dībam S. (ദീ & ദിവ്) A lamp, light പാ
രം വിളങ്ങുന്ന വിളക്കിന്മേൽ ഓരോ ദീ. കൊളു
ത്തി പരത്തുമ്പോലേ CG. ദീ. ഏറ്റുക to set
up lights. ദീപജ്വാല രണ്ടായിക്കണ്ടു Bhg. (a
bad omen.) — met. ഉലകിൽഉത്തമൎക്കുകുലദീ RC.,
ഭൂപതികുലമണിദീപമേ Mud.; മന്നിടംതന്നുടെ
മംഗലദീ. മങ്ങിമറഞ്ഞു CG. K/?/shṇa died.

ദീപട്ടി, (ദീപയഷ്ടി) a torch, ദീ. കൾ പൊന്നു
കൊണ്ടു തീൎത്തു ഗന്ധതൈലങ്ങൾ വീഴ്ത്തിപ്പി
ടിച്ചു നാലു ദിക്കും KR.

ദീപനം kindling, esp. the fire of digestion. മ
ദ്യം ദീ. GP. gives appetite; (so ദീപകം). ദീപ
നാക്ഷരങ്ങൾ Nal. stimulating words, കാമ
ദീ'മായ ഗാനം Bhg.

ദീപപ്രതിഷ്ഠ the consecration of a lamp; a
ceremony KU.

ദീപമാല a candelabra, ദീപസ്തംഭം.

ദീപാരാധന the waving of lamps to an idol,
ദീ. കഴിക്ക.

ദീപാളി (& ദീപാവലി) 1. a row of lights. 2. the
lamp—feast at the new moon of October, ദീ. കു
ളിക്ക. 3. (H. divālā, C. Tu. ദിവാളി.) bank—
ruptey, ദീ. യായിപ്പോയി vu. a ruined man.
[bankruptcies are generally declared about
this season (2) W.]

ദീപിക a lamp.

denV. ദീപിക്ക to blaze, shine ജ്യോതിൎഗ്ഗണങ്ങ
ളും ദീപിക്കുന്നില്ല, ദീപിച്ചുനിന്ന ധൂപം CG.;
ആഭരണം ധരിച്ചു ദീപിച്ചു, അസ്ത്രം ദീപി
ച്ചയച്ചു Bhr.; fig. തപോബലം കൊണ്ടേറ്റം
ദീ, Bhr. [with flaming eyes.


part, ദീപ്തം blazing; ominous. ദീപ്താക്ഷൻ Bhg.

ദീപ്തി blaze, brilliancy, നേത്രങ്ങൾക്കു നോക്ക
രുതാത്തൊരു ദീപ്തി CG.

ദീൎഘം dīrgham S., (G. dolichos). 1. Long മുണ്ട
നോ ദീൎഘനോ Nal. dwarfish or tall? ചുടുചുട
ദീൎഘമായി വീൎക്ക KR. to sigh. ദീ. ഇരിക്കയില്ല

മുതൽ Sah. last long. 2. length പറഞ്ഞാൽ
ദീ. വളരേ ചെല്ലുന്നു TR. it might be too long. ദീ.
തീൎക്ക to settle the length of a house. ബുദ്ധി
ദീ. കണ്ടു Bhg. great wisdom, ദീ'മാക്ക to pro—
tract. 3. (gram.) the sign of length — ാ —

Hence: ദീൎഘത length.

ദീൎഘദൎശി far—seeing, ദീ. യാം സുഗ്രീവനേ നോ
ക്കി KR.; ദീൎഘനിശ്വാസവും ദീനഭാവങ്ങളും
ദീ. ക്കു വളൎന്നു Nal. to the king. —
a sage = ത്രികാലജ്ഞൻ. — ദാക്ഷിണ്യം വേ
ണം നല്ല ദീൎഘദൎശിത്വം പിന്നേ VCh. far—
sightedness, foresight (= ദീൎഘദൃഷ്ടി).

ദീൎഘനിദ്ര long sleep, death. [triya.

ദീൎഘബാഹു KR. long—armed, as behoves a Ksha

ദീൎഘവിചാരണ an enlarged mind. ദീ'ണെക്കു
ശക്തനല്ല MR. weak minded.

ദീൎഘശ്വാസം a sigh, gasp.

ദീൎഘസൂത്രം long—threaded, tedious — ദീ. ൻ dila—
tory, slow VCh.

ദീൎഘായുസ്സ് 1. longevity. ദീ'യുരസ്തുതേ Bhg. live
long! 2. adj. long—lived, അവൻ ദീ'സ്സായ്ഭ
വിച്ചു Bhg.; also ദീൎഘായുവാം VetC., ദീൎഘായു
ഷ്മാൻ AR.

ദീൎഘാവലോകനം VCh.; ദീ. ഉള്ളവൻ far—sighted,
as a politician.

ദീൎഘിക a long pond. Bhg.

denV. ദീൎഘിക്ക to become long, grow rather
tiresome, draw to the end, നാളുകൾ ദീ'ച്ചു
വരുന്നു.

ദീവാളി H. dēvālā, see ദീപാളി 3. Bankruptey.

ദീവു dīvụ Tdbh., ദ്വീപം An island, നമ്മളെ ദീ
വു TR. (writes the Cannanore Bībi of the Lacca—
dives); രത്നങ്ങളാളും അദ്ദീവിന്മേൽ കാണായി ഉ
ത്തമമന്ദിരത്തെ CG.

ദുഃഖം duḥkham S. (ദുഷ്, G. dys, opp. സുഖം)
Pain, sorrow തന്നാൽ അനുഭൂതമായ ദു'ങ്ങൾ
Brhmd.; പുത്രദുഃഖം നന്നെ ഉണ്ടു (of a bereaved
mother). നാരികൾ ദു. പറഞ്ഞു പോക്കിച്ചെന്നു
AR. sought comfort in lamentation. Absol.
ദുഃഖം = കഷ്ടം! (po.); ദുഃഖേന difficulty.
ദുഃഖത്വം state of suffering. ലങ്കാദു. കൊണ്ടു
KR. captivity.

[ 529 ]
ദുഃഖനാശം cessation of sorrow. Bhg.

ദുഃഖശാന്തി AR. consolation, also ദുഃഖോപ
ശാന്തി.

ദുഃഖി grieved, sad = ദുഃഖിതൻ sour—faced.

denV. ദുഃഖിക്ക to feel pain, grieve നിങ്ങളെ
ക്കാണാഞ്ഞു ദുഃഖിച്ച ദുഃഖങ്ങൾ Nal.

CV. ദുഃഖിപ്പിക്ക to pain, afflict.

ദുകൂലം duγūlam S. A plant with fine fibres
& cloth from them; (vu, silk). മോഹനമായ ദു
ധരിച്ചു Bhg. തരന്തരമുള്ള ദു'ങ്ങൾ KR.

ദുക്കാണി H. P. dukāni, A shopkeeper. — C.
Te. T. H. duggāni, half a pice.

ദുഗ്ധം dugdham S. (part. of ദുഹ്) Milked;
milk ദു'മാകിലുംകൈക്കുംദുഷ്ടർനല്കിയാൽ Bhr.

ദുഗ്ധാബ്ധി AR. = പാൽകടൽ.

ദുനിയാവു Ar. duniyā, The world.

ദുന്ദുഭം dunďubham S. A water—snake = ഡു
ണ്ഡുഭം.

ദുന്ദുഭി dunďubhi S. A kettle—drum, വാനോർ
തി ങ്ങൾ തുന്തുവിമുഴക്കിനാർ RC.

ദുബാശി H. dubhāši, S. ദ്വിഭാഷി An inter—
preter, foreigner's servant.

ദുർ dur S. (euphonic change of ദുഷ്, G. dys)
Ill, badly, with difficulty.

ദുരത്യയം Bhg. hardly to be got over.

ദുരദ്ധ്വം V1. a bad road.

ദുരന്തം endless ദുരന്തയാതന Bhg.; ദു'മായ കാ
ൎയ്യം troublesome.

ദുരന്വേഷണം; — ണക്കാരൻ prying in order
to defame; an impertinent man.

ദുരഭിമാനം false feeling of honor.

ദുരാഗ്രഹം inordinate desire.

ദുരാചാരം indecent conduct, incivility — ദുരാ
ചാരൻ wicked, rude.

ദുരാപം 1. hard to obtain. 2. ഈ ജനത്തി
ന്നു രണ്ടു ദു. SiPu. = ദുരാപത്തു.

ദുരാരോഹം hardly to be ascended VetC.

ദുരാലോചന MR. wicked thought or advice.

ദുരാശ a false, wicked hope ദു. വിട്ടു KR.; പര
ധനദു ChVr. covetousness.

ദുരാസദം difficult to get at, ദു'ദവൃത്തികൾ
ചെയ്തു VetC.

ദുരിതം sin; also = പാപം in the sense of fate.
ദു'മല്ലയോ KR. such is fate! it must be so,
it seems. — ദുരിതഹരം ChVr. expiatory.

ദുരുക്തി a harsh word.

ദുൎഗ്ഗം 1. hardly accessible = ദുൎഗ്ഗമം. 2. a fort,
stronghold ദു. ഉറപ്പിച്ചു Bhr. — Kinds: ഗി
രി —, ജല —, തരു —, ഇരിണ —, മരുദു
ൎഗ്ഗം KR. 3. a pass, defile ദുൎഗ്ഗമായുള്ളൊരു
മാൎഗ്ഗവും പിന്നിട്ടു CG.

ദുൎഗ്ഗ fem. = Kāḷi. ദുൎഗ്ഗാലയം Durga's temple, (108
in Malabar) KU.

ദുൎഗ്ഗതൻ who fares badly, poor CG.

ദുൎഗ്ഗതി misery, ill—luck; hell (opp, സല്ഗതി).

ദുൎഗ്ഗന്ധം stench, stinking.

ദുൎഗ്ഗമം = ദുൎഗ്ഗം 1.

ദുൎഗ്ഗൎവ്വം impertinence. ദു. ശമിപ്പിച്ചു Nal.

ദുൎഗ്ഗുണം ill—nature, perversity.

ദുൎഗ്രഹം 1. to be seized with difficulty. ഏവൻ
എന്നുള്ളതോ ദു. ദൈവമേ Nal. so difficult
to choose the right person. 2. a demon
of sickness, ദുൎഗ്രഹശങ്കയാൽ CG.

ദുൎഘടം 1. hardly attainable. എത്തുവാൻ ദു.
Nal. 2. danger, calamity ഒരു ദു. കുടാതേ
വരുവാൻ TR.; ചാൎത്തിയതു വളരേ ദു'മായി
ത്തോന്നുന്നു TR. the assessment looks terri—
ble. 3. roguery ആദു. ചെയ്യും കൊക്കു PT.;
ദുൎഘടപ്രവൃത്തികൾ്ക്കീശ്വരൻ തുണയല്ല Nal.

ദുൎച്ചെലവു = ദുശ്ശെലവു.

ദുൎജ്ജനം a mischievous person. കോട്ടയകത്തുള്ള
ദു'ങ്ങൾ TR. rebels.

ദുൎജ്ജയൻ hardly conquerable, സംഗരേ ദു'നാ
യൊരു തമ്പി KR.; ദുൎജ്ജയവിഷം Bhg.

ദുൎജ്ജരം indigestible, med.; fig. ബ്രഹ്മസ്വവിഷം
അതിദു. Brhmd.

ദുൎജ്ജാതൻ unfortunate.

ദുൎജ്ജാതകം inauspicious birth.

ദുൎഞ്ഞായം M. calumny, ഇല്ലാത്ത ദു'ങ്ങൾ അറി
വിപ്പിച്ചു TR.

ദുൎദ്ദശ bad condition ദുൎയ്യോഗ ദു. യിലയ്യോ ChVr.

ദുൎദ്ദൎശം hardly visible, സിദ്ധയോഗികളാലും ദു.
ഭഗവദ്രൂപം AR.

ദുൎദ്ദിനം a dark day, evil day. Sk. ഒരു ദുൎദ്ദിവസ
ത്തിൻ നാൾ രാവിലേ.

[ 530 ]
ദുൎദ്ദേവത an evil Deity, ദു.മാർ Anach.

ദുൎദ്ധരം hard to keep or bear, ദു.മഹാവ്രതം AR.

ദുൎദ്ധൎഷം unassailable.

ദുൎന്നടപ്പു M. immoral life.

ദു.കാരൻ a vicious, abandoned person.

ദുൎന്നയം bad conduct; tricks; abuse ദു.ഏറയു
ള്ള കൎണ്ണൻ Bhr.; നിനെക്കാതേ ചെയ്തതു ദു.
KR.; തവ ദുൎന്നയക്കാതലായി Bhr. thy bad
adviser.

ദുൎന്നാമകം hemorrhoids.

ദുൎന്നിമിത്തം evil omen കൊന്നു വീഴ്ത്തുന്ന ദുൎന്നി'
ങ്ങൾ ഓരോന്നേ കാണായി CG.; also ദുശ്ശകു
നം KR.

ദുൎന്നില M. obstinacy. ദു.യിൽ ഉറെക്ക, ദു. യായി
രിക്കുന്നവർ TR. who persist in rebellion.
ദു.യായ കലഹം; ദുൎന്നിലക്കാരൻ V2. head—
strong.

ദുൎന്നിവാരം hard to be repressed — ദു'രത്വംന
ടിക്കും പിശാചം VetC.

ദുൎന്നിവാൎയ്യം id. Bhg. irresistible.

ദുൎന്നീരുകൾ MC. bad swellings.

ദുൎന്ന്യായം false reasoning MR.

ദുൎബ്ബലം 1. feeble, weak ദു'നു രാജാ ബലം prov.
2. mod. invalid എന്റെ അവകാശം ദു.; ക
ല്പിച്ചതു ദു'മാക്ക MR. to cancel, annul. ശീട്ടി
നെ ദുൎബ്ബലം ചെയ്വാൻ to invalidate.

ദുൎബ്ബലത 1. weakness. അവന്റെ ദു. MR. his
insignificancy. 2. invalidity. എഴുതിക്കുന്ന
തിലേക്ക എന്തു ദു. illegality. അതിനാൽ അ
വകാശത്തിലേക്കു ദുൎബ്ബലപ്രബലത വരുന്നത
ല്ല MR. decides neither against nor for the
validity of the claim.

ദുൎബ്ബലപ്പെടുക to be weakened, disproved വാ
ദം ദു'ട്ടുപോയി; പ്രവൃത്തി ദു'ട്ടുപോകും MR.
made illegal. — ദുൎബ്ബലപ്പെടുത്തുക to invali—
date MR., supersede.

ദുൎബ്ബുദ്ധി 1. folly, malignity. ദു. കാണിക്കുന്ന നാ
യന്മാർ TR. revolted. അവരുടെ ദു. യായി
ട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ TR. 2. a fool, ill—disposed.
ചില ദുൎബ്ബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ദുൎബ്ബ
പദ്ധിയായി ശ്രമിക്കുന്നവർ TR. malicious,
perverse.

ദുൎബ്ബോധം 1. hard to be understood. 2. = ദുൎ
ബ്ബുദ്ധി, f. i. അനുജനു ദു. ഉണ്ടാക്കി ദുൎമ്മാൎഗ്ഗം
വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു TR. tried to mislead
my brother. അവരെ ദു. പാഞ്ഞു MR. se—
duced.

ദുൎബ്ബോധന mod. wicked persuasion or sug
gestion, കുടിയാന്മാൎക്കു ദു. ചെയ്തു jud.; തന്പു
രാനു ദു. ഉണ്ടാക്കി; ഈ വാക്ക് അവന്റെ ദു.
യാൽ ഉണ്ടായ്തു; വിരോധികളുടെ ദു. യിൽ ഉ
ൾപ്പെട്ടു MR.

ദുൎഭഗ an unfortunate woman, ദുൎഭഗേ നടന്നാലും
എന്നവർ ഉപേക്ഷിച്ചാർ SiPu.; ദുൎഭഗെക്കുട ൻ
ഗൎഭം ഛിദ്രിക്ക തന്നേ നല്ലൂ PT. to an un—
pleasant wife.

ദുൎഭാഷണം railing ദുൎജ്ജന ദു. ബഹുമാനിച്ചീടേ
ണ്ടാ UR.; ദു.മതി SG. enough of abuse!

ദുൎഭിക്ഷം dearth, famine. Nal.

ദുൎമ്മണം M. stench.

ദുൎമ്മതി = ദുൎബ്ബുദ്ധി, esp. stubborn V2.

ദുൎമ്മദം arrogance വിട്ടു ദീനനായ്മേവീടുന്നു PT.

ദുൎമ്മനസ്സു 1. malevolence. 2. discouraged.

ദുൎമ്മന്ത്രം dark enchantment, (opp. സന്തന്ത്രം
Anach.). ദുൎമ്മന്ത്രസേവ VetC.

ദുൎമ്മന്ത്രണം med. = ദുൎബ്ബോധന.

ദുൎന്ത്രി a bad minister, an evil adviser.

ദുൎമ്മാംസം excrescence, proud flesh ദശ.

ദുൎമ്മാൎഗ്ഗം vice, bad conduct ദു'ങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഉ
ണ്ണികൾക്കു PT. ദു. വിചാരിക്കുന്നവർ TR.
promoters of mischief.

ദുൎമ്മാൎഗ്ഗികൾ bad characters, ദു'ളോടു സഹ
വാസം അരുതു Arb.

ദുൎമ്മുഖം an ugly face. ദു. കാട്ടീടുമാറില്ല ഒരിക്ക
ലും Nal. no sullenness, morosity. — ഏഷണി
ക്ക് ഒരുന്പെട്ട ദുൎമ്മുഖർ Nal. foul—mouthed,
envious.

ദുൎമ്മുത്യു violent death PR.

ദുൎമ്മോഹം mod. improper wish. ദു. വിചാരിചിചു
from covetousness. എന്നുള്ള ദു'ത്തിന്മേൽ പു
റപ്പെട്ടു MR. — ദുൎമ്മോഹി Bhg. PT. covetous.

ദുൎയ്യശസ്സു dishonour ദു. ശങ്കിച്ചു VetC., ദു'സ്സിന്നു
പദം CC.

[ 531 ]
ദുൎയ്യുക്തി 1. what is unbecoming. ദു. പറഞ്ഞു un—
reasonably. 2. a trick ദു. വിചാരിച്ചു MR. —
ദു'ക്കാരൻ see കൊറുക്കു.

ദുൎയ്യൊധനൻ nearly invincible; N. pr. the chief
adversary of the Pāṇḍavas. Bhr.

ദുൎല്ലക്ഷണം a bad sign, evil omen KR.

ദുൎല്ലംഘ്യം hard to be got over, ദു'മായൊരു കാ
ലം CG.

ദുൎല്ലഭം 1. difficult of attainment, നിന്നുടെ പ്രാ
ണത്രാണം ദു. KR. 2. rare ബ്രഹ്മോപദേ
ശത്തിനു ദുൎല്ലഭം പാത്രം ഇവൻ AR. (Hanu—
man).—ഭൂലോക ദു'ൻ VetC. a rare instance
of a prince.

ദുൎവ്വചനീയം almost indescribable VetC.

ദുൎവ്വഹം unbearable, troublesome.

ദുൎവ്വഴക്കു B. useless dispute.

ദുൎവ്വഴി bad way. അവർ കാട്ടുന്ന ദു. ക്കു പോകാ
തേ TR. not to join in their lawless enter—
prise.

ദുൎവ്വാ (യി) abuse, പാരം ദുൎവ്വാ പറഞ്ഞു RS.

ദുൎവ്വാരം not to be encountered, ദു'മായ വിക്രമം
AR. (=ദുൎന്നിവാരം).

ദുൎവ്വാശി M. a bet for something impossible; ob—
stinate zeal, emulation, fanaticism. ദു. പി
ടിച്ചു പുറപ്പെട്ടു (jud.)

ദുൎവ്വാസന stench, as of a ശവം jud.

ദുൎചാരം a wicked plan MR.

ദുൎവ്വിധം 1. poor, mean. ദുൎവ്വിധപ്രവൃത്തനാം
എന്നോടു Nal. 2. sad plight, ദു അതു കണ്ടു
PT. (of a fight).

ദുൎവ്വിരുതൻ foolish, ദു'ന്മാരാംഗോപന്മാർ Brhmd.

ദുൎവ്വിനയങ്ങൾ ചൊല്ലുക Sah. improprieties.

ദുൎവ്വിനീതൻ ill—trained, restive ദു'ന്മാരായ രാഘ
വന്മാർ KR.

ദുൎവ്വിലാപം ചെയ്തു Bhr. = മിത്ഥ്യാവിലാപം hy—
pocritical lamentation.

ദുൎവ്വീൎയ്യം arrogance, ദു. അടക്കുവാൻ AR.

ദുൎവൃത്തൻ leading a low life KR. — ദുൎവൃത്തി
mean conduct. ദു. കൊണ്ടു ഗൎജ്ജിച്ചു Arb.
wantonly, viciously.

ദുൎവ്യയം PT. prodigality, extravagance.

ദുൎവ്യവഹാരം false complaint, insidious pleading

MR.— ദുൎവ്യവഹാരി MR. litigious, taking up
bad suits.

ദുൎവ്യാപാരം S. evil doings, ധാൎത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ
ദു'ങ്ങൾ Bhr.

ദുറAr. ṯurra, A plume in the turban, തലക്കെട്ടി
ന്മേൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ദുറയും Ti.

ദുവാ Ar. du'ā, Prayer, ദുവാ ഇരക്കുക Mpl.

(ദുർ) ദുശ്ചരം difficult to reach or do, ദു'മാം തപ
സ്സ് Bhg.

ദുശ്ചരിത്രം bad conduct.

ദുശ്ചോദ്യം captious or improper question; also
ദുശ്ശോദ്യംഏതുംഇല്ല Bhr., ദുശ്ശോദ്യങ്ങൾ DN.

ദുശ്ശങ്ക unreasonable suspicion.

ദുശ്ശാഠ്യം obstinacy — ദു'ക്കാരൻ obstinate.

ദുശ്ശാസനം tyranny. [ ദു'ക്കാരൻ.

ദുശ്ശീലം ill—temper, bad habits— അവൻ ദു'ൻ or

ദുശ്ശെലവു ചെയ്ക mod. to mis—spend.

ദുശ്ശോദ്യം see ദുശ്ചോദ്യം.

ദുഷി duši (fr. S. ദുഷ്, G. dys) Bad; abuse നീ
ചനാരി ചൊല്ലുന്ന ദുഷിപോലേ Nasr. po.

ദുഷിപൎവ്വം a Nasrāṇi poem against idolatry,
proscribed by heathen governments (also
called നിഷിദ്ധപൎവ്വം Fra Paol.)

ദുഷിവാക്കു abuse ദു. തുടങ്ങി CC.; എത്ര ദു. കൾ
പറഞ്ഞു കടുകോപി ChVr.

ദുഷിക്ക S. 1. v. n. to be corrupted. രക്തം ദുഷി
ച്ചി ട്ടുള്ള ദണ്ഡം TR.; ദുഷിച്ച രക്തം bad blood
from scurvy etc.; വാക്കുശ്ലോകം ദുഷിച്ചുപോ
യി (gram.) 2. v. a. = ദൂഷിക്ക to vilify,
abuse രാമനെ ദുഷിക്കുന്ന നിന്നുടെ നാക്കു
KR.; ദുഷിച്ചു പറക=ദുഷി പറക.

(ദുഷ്) ദുഷ്കരം difficult to be done. നിനക്കു രാ
ജ്യലാഭം ദു'മല്ല Nal. Easy. അന്യ ദു. Brhmd.
difficult for others.

ദുഷ്കൎമ്മം sin, crime— ദുഷ്കൎമ്മി an evil—doer.

ദുഷ്കാൎയ്യം bad business.

ദുഷ്കാലം hard time, ദു:ക്ഷാമ ദു. എങ്ങും ഇല്ല
Si Pu.; അവൾക്കു ദു. ഉണ്ടു SiPu. she will have
a bad time. ദു. ഒക്കവേ നീങ്ങി Nal.

ദുഷ്കീൎത്തി infamy കീൎത്തിയെ ദു. യായിച്ചമെ
ച്ചേൻ Brhmd.; ദു. യെക്കാൾ മരിക്കല്ലോ നല്ലൂ
RS.; ദു. ദം VetC. dishonouring.


[ 532 ]
ദുഷ്കൂറു M. 1. conspiracy, ചിലദു'റായിട്ടു വിചാ
രിച്ചു രാജ്യം മറിച്ചു കളക TR. 2. intrigue.
നമ്മെക്കൊണ്ടു ദു. ഉണ്ടാക്കി TR. against me;
calumny. — ദുഷ്കൂറ്റുകാരൻ B. (1. & 2).

ദുഷ്കൃതം sin —ദുഷ്കൃതി 1. an evil—doer (=ദുഷ്കൃത
കാരി KR.) 2. sin.

ദുഷ്ക്രമം V1. 2. excess = അതിക്രമം; (ദുഷ്ക്രമപ്പെട്ടു
was tormented, ദു'മിച്ചു tyrannized).

ദുഷ്ടം dušṭam 8. (part. of ദുഷിക്ക) Corrupted;
bad; wicked. അവൻ ദുഷ്ടൻ vicious, cruel.
അവൾ ദുഷ്ട immoral. ദുഷ്ടവൃത്തി etc.

ദുഷ്ടത wickedness, depravity, malignity. നമ്പ്യാ
ർ വളരേ ദു. കാട്ടി TR. behaved as a rebel.
ദു. പ്രവൃത്തിക്ക KU.

ദുഷ്ടനിഗ്രഹം Bhr. punishing the wicked, king's duty.

ദുഷ്ടമൃഗം a wild beast, ദു'മായി നടക്കുന്ന പന്നി
യെക്കൊന്നു MR.

ദുഷ്ടി = foll., f. i. ചിത്തദുഷ്ടി Genov.

ദുഷ്ട Tdbh., ദുഷ്ടം. 1. dregs, lees, offal അതി
ന്റെ ദുഷ്ടുനീക്കി med. 2. fault, malignity
ദുഷ്ടുണ്ടിവർക്കു Anj. they fight among them—
selves.

(ദുഷ്): ദുഷ്പാരം difficult to cross, as സാഗരം KR.
ദുഷ്പുത്രൻ Bhr. a bad son; so ദുഷ്പുരുഷൻ, ദുഷ്പ്ര
ഭു etc.

ദുഷ്പ്രമേയം difficult to measure or find out, ദു'
ത്തിൽ ചതിച്ചു PT.

ദുഷ്പ്രയത്നം 1. malicious endeavour. ദു. ചെയ്യു
ന്നവർ, ദു. ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ TR. engaged
in unlawful warfare, rebels. 2. vain labour.

ദുഷ്പ്രവാദം slander, ഒരുത്തർ ഉണ്ടാക്കിയ ദു. പര
ത്തുവാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടസംഖ്യം CC.

ദുഷ്പ്രാപം almost unattainable ദു'മായുള്ള ദിവം
KR.; also ദുഷ്പ്രാപ്യം.

ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യം hardly to be looked at, ദു'മായ കരാ
ളമുഖം DM.

ദുസ്തനം poisoned breast, ദു. നല്കി ബാലകൻ
വായിൽ നേരേ CG.

ദുസ്തരം difficult to get through with, ദു'മായ
തപം ചെയ്തു KR.

ദുസ്തൎക്കം 1. unnecessary dispute. ദു. പറഞ്ഞു
picked a quarrel. 2. false reasoning. Bhg.

ദുസ്ഥൻ ill—conditioned. ദു'നായേറ്റം CG. un—
happy, (opp. സുസ്ഥൻ & സ്വസ്ഥൻ Bhr.)

ദുസ്ഥിതി unhappiness, ദു. എന്നതു ദൂരത്തു വെച്ചു
സ്വസ്ഥനായി മേവി CG.

ദുസ്പൎശം 1. nettle—like. 2. B. കൊടിത്തൂവ q. v.

ദുസ്വത്വം false claim (സ്വത്വം?), ഇല്ലാത്ത ദു
ൎഞ്ഞാ യങ്ങളും ദുസ്വത്തങ്ങളും (sic) അറിവി
പ്പിച്ചു TR.

ദുസ്വപ്നം inauspicious dream.

ദുസ്വഭാവി il—mannered, ദു. കൾ മമ പുത്രന്മാർ
Bhr. — ദുസ്വഭാവം Sab. bad disposition.

ദുസ്വാദു bad taste V2.

ദുസ്സംഗം 1. bad inclinations, പററായ്ക ദു. ഉള്ളിൽ
ഒരിക്കലും AR. 2. bad intercourse, ദു. വേ
റിട്ടു സത്സംഗിയാക CG.; ദു. നരകത്തിൻ
ദ്വാരം Bhg.

ദുസ്സഹം intolerable ദുസ്സഹവാക്കു Bhr. — മത്സരി
യായൊരു ദു'ൻ CG. a bore. പുരുഷന്മാർ
ദു'ന്മാർ SiPu. — ദുസ്സഹത്വങ്ങൾപറക Sah.;
also ദുസ്സഹ്യം V1.

ദുസ്സാധം arduous, ദു'മായുള്ള കൎമ്മം Nal. better:
ദുസ്സാദ്ധ്യം, (ചൊല്ലുവിൻ സാദ്ധ്യാസാദ്ധ്യദു
സ്സാദ്ധ്യഭേദം. UR.)

ദുസ്സാമൎത്ഥ്യം mis—directed cleverness നിന്നുടെ ദു.
PT.; ദു. പറക jud.; ദു'മായുള്ള വാക്കുകൾ un
timely joke, amusing nonsense, ഭൎത്താവി
നോടിവൻ ദു. ചൊല്ലി Genov. misinformed,
calumniated; bold indiscretion, ദു'ക്കാരൻ vu.

ദുസ്വഭാവി a bad character, ദു.കൾ മമ പുത്ര
ന്മാർ Bhr.

ദുഹിക്ക duhikka S. (L. duco, E. tug) To milk,
to give milk, ദുഹിക്കാ തന്നേ എന്നും അല്ല ഭക്ഷി
ക്ക എന്നും KR. — hence ദുഹി ചെയ്യും അഹി
പോലേ prov. [ ദുഹിതൃവചനം VetC.

ദുഹിതാവു S. (G. thygatër, milker) a daughter,

ദൂതൻ dūδan S. A messenger, spy വിണ്ണവർ ദൂ
തൻ CG. = ദേവദൂതൻ; വിഷ്ണുദൂതകൾ Bhg. നി
ന്റെ ഹിതത്തിന്നു ദൂതകൎമ്മത്തെ ചെയ്തു ഞാൻ
KumK.

ദൂതി fem. messenger, procuress PT.; also ദൂതിക.

ദൂതു message, errand ദൂതു പറക; ദൂതിന്നു തുനി
ഞ്ഞാൻ ChVr.; ദൂതിന്നു തക്കവൾ VetC.


[ 533 ]
ദൂത്യം, ദൌത്യം office of messenger, embassy.

ദൂരം dūram S. 1. Distance, കുടിയും പുഴയുമായി
എത്ര ദൂ. ഉണ്ടു MR. 2. far, remote, അവൾ ദൂ
രയായി is menstruating. 3. adv. ദൂരം വിട്ടാൽ
ഖേദം വിട്ടു prov.; കടലിൽ കൂടി ദൂരം കടന്നു
പോയി TR. the boat had got too far. Other
adv. ദൂരത്തു, f. i. ദൂരത്തു നില്ക്കേണ്ടുന്ന Bhr. low
castes. ദൂരേ Loc. കണ്ടിതു ദൂരദൂരേ CC.; also
ദൂരവേ (as if Inf.), ദൂരവേ പോക നീ Bhg.; ൧൦൦
യോജന വഴി ദൂരവും ചാടി KR.

ദൂരദൎശി = ദീൎഘദൎശി far—sighted.

ദൂരദൃഷ്ടിയും വേണം VCh. requisite of a minis—
ter, so ദൂരവീക്ഷണം Bhr.

ദൂരസ്ത്രീ a woman in her menses.

ദൂരസ്ഥം remote, also of relationship.

ദൂരീകരിക്ക to remove, banish.

ദൂൎവ്വ dūrva S. Panicum dactylon; also = കറുക.

ദൂറു dūr̀ụ T. M. C. Tu. (see തൂറ്റുക 3. & ദുർ)
1. Blame. 2. slander അവന്റെ മേൽ ഏറിയ
ദൂറു ബോധിപ്പിച്ചു Ti.; എന്നെക്കൊണ്ടു ദൂറുണ്ടാ
ക്കി, എഴുതി, പല ദൂറുകൾ ബോധിപ്പിച്ചു, നമ്മെ
ക്കൊണ്ടു ദൂറായിട്ടുള്ള എണ്ണം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി TR.
calumniated, also അവദൂറു.

ദൂറുകാരൻ a slanderer.

ദൂഷകൻ dūšaγaǹ S. (ദുഷ് VC.) Dishonouring.
കന്യയുടെ ദൂ'നായ കാമുകൻ CG. her seducer.
ബോധമില്ലാത ദേവദൂഷകന്മാർ SiPu. blas—
phemers.

ദൂഷണം 1. spoiling. മുക്തി തൻ ദൂ. ചെയ്യൊല്ലാ
തേ CG. don't endanger your prospects of
future bliss. 2. fault അഞ്ചു ദൂ'ങ്ങളും (സ്ത്രീ
കളും ദ്യുതങ്ങളും നായാട്ടും മദ്യപാനം ലോക
ഗൎഹിതവാക്യം ദണ്ഡനക്യൌൎയ്യങ്ങളും Nal.).
3. slander, censure ദൂ. ദൂഷിച്ചു മണ്ടുന്നവർക
ളെ KR. abused the fugitives.— ദൂഷണക്കാ
രൻ a slanderer.

ദൂഷിക്ക (CV. of ദുഷിക്ക) 1. to spoil. 2. V1.
to blame, scorn, abuse മണ്ടുന്ന സേനയെ ദൂ
ഷിച്ചു KR.; (V1. has also ദൂഷണിക്ക).

ദൂഷിതൻ dishonoured, ചണ്ഡാലസ്പൎശം കൊണ്ടു
ദൂ. അഹം Mud. — blamed, calumniated.

ദൂഷ്യം 1. deserving to be dishonoured or blamed.

2. fault, defect രക്തദൂഷ്യം impurity of blood
(=ദുഷിച്ച രക്തം). എനക്ക് ഏതു പ്രകാരം എ
ങ്കിലും ദൂ. വരുത്തേണം TR. bring blame
on me. നമുക്കു ദൂ. വരരുതല്ലോ TR. I warn
you of the consequences. അതിൽ ഒരു ദൂ.
കാണുന്നില്ല unexceptionable. വളരെ ദൂ. വി
ചാരിക്കുന്നു defilement, jud. ദൂ. പറക to find
fault with. ദൂഷ്യോക്തികൾ VetC. calumnies.

ദൃക dr̥k S. (ദൃശ്) A seer; the eye കണ്ടിതു ദിവ്യദൃ
ശാ (Instr.) Bhr.; ദൃശി AR. (Loc.: in the eye).

ദൃഢം dr̥ḍham S. (part. of ദൎഹ to fix) Firm,
solid. ദൃഢഭക്തി Bhg. — വരും ദൃഢം Bhr. will
surely come.

ദൃഢത firmness; certainty.

ദൃഢീകരിക്ക = ഉറപ്പിക്ക, f. i. ചിത്തേ ദൃ'ച്ചു Bhg.
settled in his mind. ഏകൈകബാഹുക്കൾ
ആലിംഗനത്തിങ്കൽ ആകുന്നവണ്ണം ദൃ'ച്ചാര
വർ Nal.

ദൃതി dr̥δi S. Bellows, leather—bag, തുരുത്തി.

ദൃപ്തൻ dr̥ptaǹ S. (ദൎപ) Proud, ബലം ഉണ്ടാക
കൊണ്ടതിദൃപ്തന്മാരായി KR.—ദൃപ്തി pride. Bhr.

ദൃശ്യം dr̥šyam S. (ദൎശ. ദൃക്) 1. Visible, ദൃശ്യാദൃശ്യം
ഒക്കയും Bhg. 2. sight—worthy, നിത്യവും ദൃ'
നായി പ്രകാശിക്കുന്നു KR.

ദൃഷൽ dr̥šal S. (ദർ) Rock, nether millstone.

ദൃഷ്ടം dr̥šṭam S. (ദൎശ) Seen, ദൃഷ്ടനായി Nal.;
appearing there, present. ദൃഷ്ടന്മാർ ആറു പേർ
VyM. witnesses.

ദൃഷ്ടാന്തം 1. what fixes the eye; pattern, illus—
tration, example. ദൃ. എന്നു പറഞ്ഞീടാം ഇ
ന്നിതിൽ KR. a story proving the truth.
അസ്ഥികൾ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെട്ടു he looked like a
skeleton. 2. (vu. നിഷ്ടാന്തം, നിട്ടാന്തം).
proof. തീൎപ്പു മാറ്റി കിട്ടേണ്ടതിന്ന് ഈ സം
ഗതികളാൽ ദൃ. ആകും MR. cause will be
shown why. എന്നുദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുന്നു is proved.
അതിന്നു ദൃ. വരുംMR. will be proved.

ദൃഷ്ടി 1. sight, ദൃഷ്ടിസ്ഥാനം prospect, ദൃ. വാ
തിൽ V1. a window. അവരിൽ ദൃ. വെക്ക to
look after, care. (നടപ്പിന്മേൽ ദൃ'ച്ചു MR. ob—
served his behaviour. ദൃ'ച്ചു വിചാരിച്ചു ex—
amined closely). വൃക്ഷങ്ങൾ അവന്റെ ദൃ.

[ 534 ]
യിൽ ഇരിപ്പാൻ under his eyes & care.
2. the eye ഈ ദൃഷ്ടി രണ്ടാണ V1.; ദൃ. കൾ
തറച്ചതു കണ്ടായോ VCh. കിടാവിതാ ദൃഷ്ടി
നിർത്തിക്കിടക്കുന്നു KumK. dies.

ദൃഷ്ടിദോഷം; ദൃ. പറ്റുക influence of evil
eyes, also ദൃഷ്ടി വിഷം തീർക്ക Mantr.; ദൃ
ഷ്ടിവിഷമുള്ള ഘോരസർപ്പം KR.

ദൃഷ്ടിമുനനല്കുക RS. = കടാക്ഷം.

ദേയംdēyam S. (ദാ) To be given.

ദേവൻ dēvaǹ S. (ദിവ്, L. Deus) The heaven—
ly, Deity, ദേവനും ഒന്നേ ഉള്ളു Bhg 9. — pl. ദേ
വകൾ & ദേവന്മാർ.

ദേവകാര്യം, see Tdbh. ദേവാരം.

ദേവകി CG. the mother of Kr̥shṇa.

ദേവഖാതം a natural pond.

ദേവത a Deity. ദേവതാഗോഷ്ടി possession, ദേ
വതാപീഡ Nid. a cause of fever. ദേവതോ
പദ്രവം KU. different diseases ascribed to
demons.

ദേവത്വം divinity, അസുരകൾ ദേ. കൊതിച്ചു Bhr.

ദേവദത്തൻ God—given; N. pr. of men.

ദേവദാരു Pinus Deodar, ദേ. വാൽ രണ്ടു യൂപം
KR.; Tdbh. തേവതാരം.

ദേവദാസി a temple—prostitute = തേവടിയാൾ,
ഒരു വേശ്യാംഗനാ ദേ. SiPu.

ദേവദൂതൻ a God's messenger, ശിവകിങ്കരന്മാ
രാം മഹാത്മാക്കൾ ദേവദൂതർ SiPu —an
angel, sent down with a വിമാനം to fetch
saints CG.

ദേവദേവൻ AR. God of Gods.

ദേവനം dēvanam S. (radic;ദിവ്) Playing, esp.
with dice രണ്ടുപേരും ദേ. ചെയ്തു Nal., (hence
ദ്യൂതം).

(ദേവ): ദേവനാഗരി the common Sanscrit
character.

ദേവനായകൻ PT. Indra.

ദേവയോനി a demi—god.

ദേവർ dēvar S. 1. (L. levir, G. daër) Husband's
brother = ദേവരൻ, whence ദേവരവിവാഹം
the abolished custom of levirate. 2. (hon.
pl. ദേവൻ) see തേവർ.

(ദേവ): ദേവർഷി a divine Ṛshi.

ദേവലിംഗം any idol, ദേ'ങ്ങൾ ഇളകി വിയ
ർത്തീടും Sah.

ദേവലോകം the world of the Gods. ദേവലോ
കപ്രാപ്തി (hon.) death.

ദേവസ്ഥാനം a temple. മഞ്ചേശ്വരത്തു ദേ. TR.,
(rarely of Mal. temples).

ദേവസ്വം l. temple property, ഭഗവതി ദേ. etc.
ആ ദേവസ്വം ഊരാളന്മാർ, ദേവസ്സക്കാർ
MR. its administrators. 2. a temple, തളി
യിൽ ദേ'ത്തിൽ ശാന്തി (No.)

ദേവാംശം emanation, ദേ. ആയതു പാണ്ഡവ
ന്മാർ എന്നു തേറുക Bhr.; ദേവാംശഭൂതർ KR.

ദേവാംഗം N. pr. an emanation from Siva's
body; hence ദേവാങ്കു (see തേവാങ്കം), a sloth
കുട്ടിസ്രാങ്കു, whose fat is med. & serves to
discover hidden treasures.

ദേവാതിദേവൻ Bhg. God over all Gods.

ദേവാന്തരം, (അന്തരം intercession?) an oath or
ordeal, ഉണ്ടെന്നു പറയാം ദേവാന്തരേ VyM.

ദേവാരം (&തേ —) Tdbh., ദേവകാൎയ്യം regu—
lar temple—worship, നിത്യമായുള്ള ദേവാര
പൂജ SG.; നല്ല ജപങ്ങൾ ദേ. മുടങ്ങിയേ
DN.; ഇതി നിമിഷം ദേവാരത്തേരിൽ ഏ
റി BR. divine chariot? ദേ'ത്തിന്നിരിക്ക
V1. to worship. ജപഹോമദേവാരം.

ദേവാലയം a temple; met. മൻ മനോദേ'യേ സ
ന്തതം വാഴും ഗുരോ KeiN.

ദേവാസുരം inveterate war, as between Gods
& demons, ദെ. തമ്മിൽ എന്നല്ല നല്ലു ChVr.;
ആഹവം ദേ'ര തുല്യമായി Brhmd.

ദേവി dēvi S. (fem. of ദേവൻ) A Goddess, esp.
Kāli; a queen സുമിത്രാദേവി; രാമൻറെ ദേവി
KR. Sīta. ദേവകീദേവി Bhr.

ദേവീപൂജ esp. Sacti worship (ശാക്തേയം). ദേ
വീപൂജാവിധി കേൾപിച്ചു SiPu.— ദേവീമാഹാ
ത്മ്യം DM. a poem about Kāli.

ദേവീസാക്ഷി an oath or appeal to the Goddess.

ദേവേന്ദ്രൻ Indra, the prince of the Gods.

ദേവേശൻ Siva, Indra, etc.

ദേശം dēšam S. (ദിശ്) l. The place one shows,
region പേടിക്കു കാടുദേശം പോരാ prov. not
room enough. 2. country, as അറവിദേശം

[ 535 ]
Arabia. ദേശം തോറും ഭാഷ തോട്ടം തോറും വാ
ഴ prov. 3. a parish, subdivision of an അം
ശം (=തറ ). അവരവരുടെ ദേശത്തറകളിൽ TR.;
നെട്ടൂർ അംശം ദേശം (office). 4. compound of
a Nāyar (in Cochin, D.)

ദേശകൻ, (ദിശ്) one who points out, a teacher, ruler.

ദേശകാലജ്ഞൻ (1) understanding both time
& place.

ദേശക്കാരൻ a native.

ദേശവഴി (3) a petty principality, So., (No. ഇടവക).

ദേശവാഴി (3) the hereditary local authorities,
subject to നാടുവാഴി KU.

ദേശസ്ഥൻ 1. an inhabitant. 2. a class of
Brahmans.

ദേശാചാരം local customs.

ദേശാധികാരി a ruler; the headman of a
village, (in Malabar about 458).

ദേശാന്തരം a foreign country, എങ്ങാനും ദേശാ
ന്തരം പോയി ചാവേൻ Pay.; ഞാനിനി ദേ.
ഗമിച്ചീടുന്നേൻ Bhr.

ദേശാന്തരി a traveller, vagrant; also a foreigner.

ദേശികൻ a guide (=ഗുരു), ദേശികാനുഗ്രഹാൽ
ചൊല്ലുവൻ VivR.; ദേ'നായ ഞാൻ ചൊന്ന
തു കേൾക്ക Bhr.; കാട്ടിത്തന്നീടും ദേ. Anj.; ദേ.
മനുഷ്യനും എന്നോൎക്കൊല്ല Bhg.

ദേശ്യം belonging to a country.

ദേഷ്യം=ദ്വേഷ്യം (vu.)

ദേഹംdēham S. (ദിഹ്) 1. Body; the human
body, said to weigh 100 പലം. ദേഹവും ദേഹിയും
വേൎവ്വിടുന്നേരത്തു Anj. In phil. 4 kinds ,സ്ഥൂലം,
സൂക്ഷ്മം, കാരണം, സാമാന്യം Adw. S. 2. (hon.)
person അദ്ദേ. ആർ എന്നു Nal.; ഇദ്ദേ. I.; കോട്ട
യകത്തേ ദേ. the king of K. രാമങ്ങലത്തു ദേ.
TR. the prince that resides at R.

ദേഹത്യാഗം giving away the body, (opp. ദേഹ
ധാരണം living) Bhg.

ദേഹനാശംവരുത്തി VetC. = മരിച്ചുകളഞ്ഞു.

ദേഹദണ്ഡം bodily labour, ദേ. ചെയ്തുണ്ടാക്കും
ദ്രവ്യം Nid. ഒട്ടേറ ദേ'ങ്ങൾ ചെയ്കിൽ Nid.
work too hard. — Also Tdbh. ദേഹണ്ഡം, f. i.
ദേഹണക്കൂലി TR. (in coining); ദേഹണ്ണ
ക്കാർ (loc.) Brahman cooks.

ദേഹഭോഗം, see ഭോഗം 2.

ദേഹാത്മശുദ്ധി cultivating inward & outward
cleanliness, ദേ'ദ്ധ്യാവസിക്ക SiPu. (Instr.)

ദേഹാന്തത്തിൽ മുക്തിവരും Bhg. death.

ദേഹാഭിമാനം over—valuing the body or the
person, ദേ. കളക AR.

ദേഹാവസാനം SiPu. death.

I. ദേഹി 1. a living being, man ദേഹികൾക്ക്
ഏറ്റം പ്രിയം ദേഹം AR.; എന്ന് ഓൎക്കുന്ന ദേ
ഹികൾ മൂഢന്മാർ UR.; ദേഹികൾക്കൊക്ക പ്ര
ധാനൻ Nal. the chief of those people. 2. the
soul മേല്പെട്ടു മിന്നൽപോലേ പൊങ്ങി ദേഹി
യും കീഴ്പെട്ടു ദാരുപോലെ വീണു ദേഹവും
Bhr.

II. ദേഹി dēhi S. (Imp. of ദാ) Give! ദേഹി എ
ന്നു ൨ അക്ഷരം പറക beg!

ദൈതdaδa Tdbh. = ദയിത PT. etc.

ദൈത്യൻdaityaǹ S. (ദിതി) An Asura.

ദൈന്യംdainyam S. (=ദീനത) 1. Low spirits,
depression. ദൈ'മായി ചൊല്ലിനാൾ KR. im—
ploringly. ദൈന്യനാദം AR. (=ആൎത്തനാദം).
ദൈന്യം പൂണ്ട ഭാവം Bhr. 2. misery, low
condition.

ദൈൎഘ്യംdairghyam S. (ദീൎഘം) Length, ഭൂ
ഛായാദൈ. കൊണ്ടു Gan.

ദൈവം daivam S. (ദേവ) 1. Divine. 2. divine di—
rection, fate, ദൈവമല്ലോ Bhr. it is my destiny,
it was thus ordained! ദൈവമേ എന്നങ്ങു ചൊ
ല്ലി CG. a cry of agony, resignation, (=എൻ
കൎമ്മം, പാപം). ദൈവാൽ from destiny, provi—
dentially. ദൈവാൽ എനിക്കുണ്ടായ മോദം KR.;
also ദൈവയോഗാൽ KR. fortunately or un—
happily. 3. any Deity ദൈവവും തിറയും,
അതിശൂരൻ തനിക്കൊരു ദേയ്വം തന്നേ prov.;
എന്നുടെ കുലദൈ. വസിഷ്ഠമഹാമുനി. KR.; മറ്റി
ല്ല മമ ദേയ്വം രാമനേ ദൈവം എന്നു KR.; ധൎമ്മ
ദൈവങ്ങൾ Hor. 4. God ദൈ. ഉള്ളനാൾ മറ
ക്കുമോ prov.; പരാക്രമം കൊണ്ടും ഉപായങ്ങ
ൾകൊണ്ടും ഫലമില്ല ദൈ. മറഞ്ഞു നില്ക്കുന്പോൾ
KR.; നന്മയെ നല്കേണം ദൈവമേ എന്നു പ്രാ
ൎത്ഥിച്ചു CG. ദൈവമേ നിങ്കഴൽ കൈ തൊഴു
ന്നേൻ CG. കൊണ്ടു SiPu. luckily.

ദൈവകല്പിതം (2) fated; predestination. ദൈ.

[ 536 ]
ദൈവഗതി id. ദൈ. അടഞ്ഞു AR. died. കാൎയ്യ
ങ്ങൾ ദൈ'ത്യാസിദ്ധിച്ചു TrP. fortunately.
ദൈ. എന്നു ചിന്തിച്ചു Bhg. it can't be helped.

ദൈവജ്ഞൻ (2) who knows fate; ദൈവജ്ഞ
നായ മനു Bhr. fortune—teller, ദൈ'നെ
ക്കൊണ്ടു ചോദിച്ചു CG.

ദൈവതം, (ദേവത) a God, മംഗല്യസ്ത്രീകൾക്കു
ഭൎത്താവു ദൈ. Sk.; നമ്മുടെ ദൈ. SiPu. my
Deity. മേന്മ കലൎന്നുള്ള ദൈ'മായതു ബ്രാഹ്മ
ണർ, ചിന്മയമായൊരു ദേയ് വതന്താൻ എന്നു
നണ്ണി, CG. thought him a God. —

ദൈവത success, wealth B.

ദൈവദോഷം ill—luck, ഇല്ലാതായ് വന്നിതു ദൈ'
ഷാൽ CC. — so ദൈവപ്പിഴ വരും vu.

ദൈവനില (2) a successful state, (3) devotion
V1.

ദൈവപ്രശ്നം asking the fate; astrology.

ദൈവയോഗാൽ, ദൈവവശാൽ= ദൈവാൽ (2).

ദൈവാട്ടം Tdbh., തെയ്യാട്ടം, (3) a ceremony in
which a person clothed in the attributes
of a lower deity acts the chief part, also
ദൈ(വ)മാറ്റു.

ദൈവാധീനം fated (= ദൈവവശം).ദൈ. കൊ
ണ്ടു Arb. by chance. പട്ടർ ദേയ്വാ. വന്നു
പോയി TR. died.

ദൈവികം divine; fate. ദൈ'മായിപ്പോക V1.
to die. ദൈവികം ഉപദ്രവം VyM., (opp. രാ
ജികം etc.)

ദൊട്ടി doṭṭi (C. Te. ദൊഡ്ഡി) A cattle—pound, in
ദൊട്ടിപ്പാഷാണം, see പാ —.

ദൊന്ന donna M. C. Te. Tu. (T. തൊന്ന) A
cup made out of a leaf, for Brahmans to drink
pepper—water, etc. (Tdbh., തുന്നം?)

ദൊറോഗ P. dārōgha (superintendent), former
ly: A police overseer കുറുമ്പ്രനാട്ടു ദൊറോഗെക്കു
കല്പന കൊടുത്തു, താമരശ്ശേരിയേ മിശ്രം ദൊ.
വിചാരിച്ചാൽ തീരുന്നപ്രകാരം തോന്നുന്നില്ല;
(also ദറോഗവോടു) TR. a seller of stamp—paper.

ദോർ Ar. ṭuhr. Noon, Mpl. & ലോർ.

ദോലം dōlam S. (ദുൽ) A swing, swinging, &
ദോളം, ഡോളം.

ദോവി H. dhōbi (S. ധാവനം) A washerman,
ദോവിമാപ്പിള്ള etc.

ദോശ dōša M. C. (T. തോച) A cake baked on
an iron—plate GP57. (ദോശേക്ക് ഉണങ്ങലരിയും
ചെറുപയറും) — ആശയേറും തോശ VetC.
— ദോശക്കല്ലു B. a vessel to make cakes.

ദോഷം dōšam √ (ദുഷ്) l. Fault, defecte ഗുണ
ദോഷം q. v., injury. 2. sin, crime പതിന്നാലു
ദോ. KR. (of princes). സ്ത്രീക്കു ദോഷം കല്പിച്ചു KN.
declared guilty & punished the transgressor.
ആം സംസൎഗ്ഗം ചെയ്താൽ സ്ത്രീകൾക്കു ദോഷം
വരും TR. ദോഷശങ്ക ഭവിച്ചു Anach. to be sus
pected. 3. the three roots of disease (വാത
പിത്തകഫങ്ങൾ), see ത്രിദോ.; also other dis
orders, കൃമിദോഷം a. med.

Hence: ദോഷപ്പെടുക to be spoiled, defiled ദോ'ട്ട
സ്ത്രീകളെ രാജ്യത്തിങ്കന്നു കടത്തി ഹീനജാതി
കൾക്കു കൊടുക്കും, പെണ്ണും പിള്ള ദോ'ട്ടു പോ
കാതേ TR.

ദോഷപ്പെടുക്ക to Violate, കണ്ട പെണ്ണഉങ്ങളെ
ദോ'ക്കയും PT. രേണുക ദേവിയെദോ'ത്തു Co.
KM. to inculpate? ആന്തൎജ്ജനങ്ങളിൽ ദോ'
ത്തുവിചാരം ചെയ്തു നീക്കം ചെയ്തു Brhmd.
— mod. ദോഷപ്പെടുത്തുക to accuse MR.

ദോഷക്കാരൻ in അവിടുത്തേ, അവളുടെ ഗുണ
ദോ. Anach.; see ഗുണദോഷം 4.

ദോഷവാൻ = ദുഷ്ടൻ, (f. ദോഷത്താളത്തി Genov.)

ദോഷവിചാരം (2) arbitration among Brah
mans in a case of infringement of caste—
rules.

ദോഷാരോപം ചെയ്ക V1. to accuse.

ദോഷി m. & f. a wicked, lewd person.

ദോഷാ dōšā S. By night; ദോഷാകരൻthe moon.

ദോസ്സു dōssụ S. An arm, (prh. Tdbh. തോൾ) ച
തുരശ്രദോഃഖണ്ഡങ്ങൾ ചെറുതു Gan. (math. =
ബാഹു).

ദോരന്തരാളം the chest, തേജോനിവാസമാം
ദോ. Nal.

ദോഹം dōham S. (ദുഹ്) Milking, & ദോഹനം.

ദോഹളം dōhaḷam S. (ദോഹദം or ദൌൎഹൃദം)
Longing of pregnant women, an irresistible de
sire. ൫ഠഠഠഠഠ മാരമാൽ മുളെപ്പതിന്നായി ദോഹ
ളമായോരു കേദാരം CG. her beauty is a hot
house of love. —


[ 537 ]
denV. ദോഹളിക്ക to long for. [manuring?

CV. കസ്തൂരിയെക്കൊണ്ടു ദോഹളിപ്പിച്ചു PT.

ദോളം S. = ദോലം. Hence denV. മാനസം ദോ
ളായതേ Brhmd. to swing, waver.

ദൌത്യം dautyam S. A messenger's office, ദൌ
ത്യസാരത്ഥ്യാദി ഭൃത്യകൎമ്മം Bhr.

ദൌരാജ്യം daurāǰyam S. (ദുർ — രാജ) Tyranny,
നന്നല്ല നിന്നുടെ ദൌ. ഈദൃശം Nal. (or read
— ത്മ്യം).

ദൌരാത്മ്യം S. (ദുരാത്മം) Wickedness, ദൌ. കള
ഞ്ഞു KR.; ദൌ. ഉൾക്കൊണ്ടിവിടെക്കു വന്നതു UR.
malice.

ദൌൎഗ്ഗന്ധ്യം S. = ദുൎഗ്ഗന്ധത. (ശ്വാസദൌ. Nid.)

ദൌൎദ്ദിന്യം S. (ദുൎദ്ദിനം) Bad luck of the day CG.

ദൌൎബല്യം daurbalyam S. (ദുൎബ്ബല). അവകാ
ശത്തിന്നു ദൌ. വരുത്തുക MR. To invalidate. ത
മ്മിലുള്ള ദൌ'ല്യപ്രാബല്യവും ഓൎക്ക KR. the
merits & demerits of a case.

ദൌൎഭാഗ്യം S. = ദുൎഭാഗ്യം, ദുൎഭഗത്വം.

ദൌലത്ത് Ar. daulat. Wealth, empire വലി
യ ദൌലത്തുണ്ടായി Ti.

ദൌഷ്ട്യം daušṭyam S. = ദുഷ്ടത, f. i. ദൌഷ്ട്യ
ഭാവാൽ Bhr.

ദൌഹിത്രൻ dauhitraǹ S. (ദുഹിതൃ). Daughter's
son, കണ്ടകദൌ. ആകുന്നതു Bhg 6.

ദൌഹൃദം dauhr̥ďam S. (= ദോഹളം, fr. ദുൎഹൃ
ദ?) Longing of pregnant women, അവൾ ദേൗ
ഹൃദാരംഭം പൃഅ VetC.

ദ്യാവാ dyāvā S. (Dual of ദിവ്). ദ്യാവാപൃഥിവി
കൾ Heaven & earth.

ദ്യുതി dyuδi S. (ദ്യുൽ = ദിവ്) Splendour.

ദ്യുമ്നം dynmnam S. (ദ്യു) Vigour, wealth.

ദ്യൂതം dyūδam S. (ദിവ്, ദേവനം) Gambling —
Tdbh. ചൂതു.

ദ്യോ dyō S. (another form of ദിവ് heaven)
Father—heaven ദ്യോവിൻ വാക്യം, ദ്യോവും ചൊ
ന്നാൻ Bhr.

ദ്യോതം dyōδam S. (ദ്യുൽ) Splendour CC.

ദ്രഢിമ draḍhima S. (ദൃഢ) Firmness, Bhg.

ദ്രമിഡൻ dramiḍaǹ S. & ദ്രമിളൻ A Tamil̤an,
one of the 9 Yōgis. Bhg 5.; (hence തമിഴ്).

ദ്രവം dravam S. (ദ്രു) Running; fluid ദ്രവാദികൾ vu..

denV. ദ്രവിക്ക to run out or off. എന്തിനായി
ഭവാൻ ദ്രവിക്കുന്നു VetC; to be fused f. i. ദ്ര
വിച്ചുപോയി exuded, was spoiled; സ്വൎണ്ണം
ദ്ര. SiPu. (in conflagration). ശവം ദ്ര. = ചീക.

CV. ദ്രവിപ്പിക്ക 1. to melt (സിംഹത്തെ Mud.),
to distil. 2. to spoil.

ദ്രവിഡം draviḍam S. and ദ്രവിളന്മാരും സിം
ഹളന്മാരും Bhr. The Draviḍa or Tamil̤ country
= ദ്രമിഡം). — പഞ്ചദ്രാവിഡം Tamil̤ with കേ
രളതൌളവകൎണ്ണാടകാന്ധ്രങ്ങൾ, the 5 chief
dialects of the Draviḍian language.

ദ്രവ്യം dravyam S. (old ദ്രവിണം, as ദ്രവിണ ശാ
ല KR. a magazine) 1. An object, thing, article
(as പൂജാദ്രവ്യം = സാധനം, പദാൎത്ഥം), stuff.
2. moveable property തങ്കലേ ദ്ര. വില പിടിക്ക
യില്ല prov. money. ഗഡുവിന്റെ ദ്ര. TR. wealth.

Hence: ദ്രവ്യകാംക്ഷ MR. covetousness.

ദ്രവ്യദണ്ഡം fine VyM.

ദ്രവ്യനാശം loss of property.

ദ്രവ്യലാഭം (& ദ്രവ്യാഗമം) gain. വക്കീലിന്നു പ്ര
തിക്കാരനാൽ ഒരു ദ്ര. ഉണ്ടായി MR. was
bribed.

ദ്രവ്യാവകാശം (sic!) money—claim. സ്ഥലം എനി
ക്കു ദ്ര'ത്തിൻ മേൽസിദ്ധിച്ചു MR.

ദ്രവ്യശക്തി the influence of wealth. N' ന്റെ ദ്ര.
യും പ്രബലതയും MR.

ദ്രവ്യശുദ്ധിപോലേ കാൎയ്യസിദ്ധിയും വരും VyM.
well acquired wealth.

ദ്രവ്യസമ്പത്തു wealth, ഹീനജാതികൾക്കു ദ്ര. ഉ
ണ്ടായാൽ TR.

ദ്രവ്യസ്ഥൻ MR. a rich person; also ദ്രവ്യവാൻ
SiPu. & ദ്രവ്യൻ PT.

ദ്രവ്യാഗ്രഹം, ദ്രവ്യാശ = ദ്രവ്യകാംക്ഷ.

ദ്രഷ്ടാവു drašṭāvụ S. (ദൎശ) One who sees or
examines. Bhg.

ദ്രാക്ക drāk S. (ദ്രാ = ദ്രു) Instantly.

ദ്രാക്ഷ drākša S. A grape. അൎജ്ജൂനവാക്കിനെ
കേൾക്കുമ്പോൾ ദ്രാ. യും രൂക്ഷയായ് വന്നീടും അ
ക്ഷികളും CG. even a grape would become sour,
ദ്രാക്ഷാരസം wine — ദ്രാക്ഷത്തിന്നു (vine) ഉണ്ടാ
കുന്ന ദ്രാക്ഷജം (wine) എന്ന മദ്യം KR.


[ 538 ]
ദ്രാവകം drāvaγam S. (ദ്രു) Chasing; (& ദ്രാവണം
Mud.) liquifying. — ദ്രാവ്യതാം CV. Imp. (Mud.)

ദ്രാവിഡം, see ദ്രവിഡം.

ദ്രുതം druδam S. (part. of ദ്രു) 1. Hastening.
2. melted, liquid. 3. adv. quickly സന്താപ
ദ്രുതം CC.; also ദ്രുതത്തിൽ മരിച്ചീടും KR.

ദ്രുമം drumam S. (Ved. ദ്രു = ദാരു, തരു) A tree.

ദ്രേക്കാണം drēkkāṇam S. (G. dekanos). A
third of a sign, (= 10 days). ആദി —, മദ്ധ്യ —,
അന്ത്യ — astr. രണ്ടാം ദ്രേ'ത്തിൽ നില്ക്കു PR.

ദ്രോണം drōṇam S. (ദ്രു = ദ്രുമം). A trough; a
measure of 16 Iḍangāl̤i CS. (Trav.)

ദ്രോണി id. (Tdbh. തോണി), ശവം തൈലദ്രോ
ണിയിൽ ഇട്ടു UR.

ദ്രോഹം drōham S. (ദ്രുഹ് to hurt) 1. Injuring,
trespass; ദ്രോഹം ചെയ്ക, as കുടിയാന്മാരേ TR.
to oppress; esp. treason, as സ്വാമിദ്രോ.; കുമ്പ
ഞ്ഞിക്കു ദ്രോ. കാണിച്ചവൻ TR. guilty of high—
treason, a rebel. 2. diseases through super—
natural agency യക്ഷിദ്രോ., പക്ഷിദ്രൊ., എല്ലാ
ദ്രോഹത്തിന്നും നന്നു a. med. ദ്രോ. ശമിക്കും Anj.
സ്ത്രീദ്രോഹലാഭം ഉണ്ടാം Mantr.

ദ്രോഹക്കാരൻ (1) a criminal MR.; (2) a sickly
person V1.

ദ്രോഹി a traitor, മിത്രദ്രോഹി etc.

denV. ദ്രോഹിക്ക 1. to injure. പ്രജകളെ ഏറേ
ദ്രോഹിക്കാതേ, ദ്രോഹിച്ചു ഉറുപ്യ എടുത്തു
TR. oppressively. പെണ്ണിനെ ദ്രോഹിച്ച
വൻ PT. ill—treating his wife. അവനുടെ
അൎത്ഥത്തെ ദ്രോഹിച്ചു Bhg. 2. to betray
ദ്രോഹിപ്പാനായ് വന്ന പ്രലംബൻ CG.

CV. f. i. കുടികളെ ദ്രോഹിപ്പിക്കുന്നു TR. tyran—
nizes.

ദ്വന്ദ്വം dvanďvam S. (ദ്വ = ദ്വി) l. A pair വീ
ക്ഷണ ദ്വ. CG.; സപ്തലോകദ്വ. SitVij. = 14.
2. a pair of opposites ദ്വന്ദ്വജാലങ്ങൾ Bhr., as
സുഖദുഃഖം, ശീതോഷ്ണം, ജനനമൃതി etc. ദ്വന്ദ
ഭ്രമം തീരും Bhg. 3. a duel, fight ദ്വന്ദ്വയുദ്ധ
ത്തിൽ മരിച്ചാർ Bhr.

ദ്വന്ദ്വപൎവ്വങ്ങൾ VCh. both പൎവ്വം or വാവു.

ദ്വന്ദ്വഹീനൻ a neutral person.

ദ്വയം dvayam S. (ദ്വി) Double, a pair.

ദ്വാദശം dvādašam S. ( ദ്വ, L. duodecim).
Twelve. ദ്വാദശാത്മാവു Bhr. the sun, (ദ്വാദശർ
എന്നു പാരിടം വേദിതരായ ആദിത്യന്മാർ).

ദ്വാദശി the 12th lunar day, ദ്വാ. നോല്ക്ക VilvP.

ദ്വാപരം the 3rd Yuga; (lit. "binate").

ദ്വാർ dvār or dvās S. A door (G. thyra). Loc.
ഗോപുരദ്വാരി AR. in the gate.

ദ്വാരം 1. a door, access. 2. a hole ശരീരം നവ
ദ്വാരം Bhg.; a little hole as of a mouse; കു
ടൽ പുറത്തു വന്ന ദ്വാ. jud. a wound.

ദ്വാരക N. pr. a town of many gates CG.; also
ദ്വാരാവതി Bhg 10. (ദ്വാരങ്ങൾ ഏറ്റം ഉണ്ടാ
യതു കാരണം ദ്വാ.)

ദ്വാരപാലൻ a doorkeeper, കണ്ടുചെന്നറിയിച്ചാ
ർ ദ്വാ'ലകന്മാരും KR.

ദ്വാസ്ഥൻ id. ദ്വാസ്ഥാദിവൃന്ദവും Nal., also ദ്വാ
രസ്ഥൻ ഇവനെ ചാരത്തു കൊള്ളേണം CG.
(in heaven).

ദ്വികം dviγam S. (ദ്വി, two). Two—fold = ദ്വയം.

ദ്വിഗുണം double, ഒക്കയും ദ്വി'മായ് വന്നു KR.

ദ്വിജൻ twice—born; an Arya and esp. Brahman. Bhr.

ദ്വിജം oviparous, as birds etc.; a tooth.

ദ്വിജന്മാവു, Bhg., ദ്വിജാതി VetC. a Brahman.

ദ്വിതയം a pair, ബാഹുദ്വിത. KR.

ദ്വിതീയ the second lunar day; the 2nd case,
Accusative (gram.)

ദ്വിത്വം doubling a letter (gram.).

ദ്വിധാ in two ways. Bhg.

ദ്വിപം (drinking twice), an elephant.

ദ്വിപക്ഷം a dilemma, അന്നേരം കുഞ്ഞനെയും
കുട്ടിയെയും രക്ഷിപ്പാനും ഢീപ്പുവിനോടു വെ
ടിവെപ്പാനും നമുക്കു ദ്വിപക്ഷമായി വരും
TR. (Rāja of Koḍagu).

ദ്വിപൽ, ദ്വിപദം, ദ്വിപാദം biped.

ദ്വിഭാൎയ്യൻ one who has two wives.

ദ്വിഭാഷി an interpreter.

ദ്വിരദൻ bident, an elephant ദ്വിരദവരൻ Mud.

ദ്വിർ dvir (S. ദ്വിസ്സ് twice). ദ്വിരുക്തം Repeated.

(ദ്വി): ദ്വിവചനം the Dual (gram.)

ദ്വിവിധം, (വിധം) two-fold; fem. (= ദ്വന്ദ്വം 2.)

[ 539 ]
ശീതോഷ്ണക്ഷുൽപിപാസാദിദ്വിവിധകൾ സ
ഹിച്ചു Bhg. (in Tapas).

ദ്വിഷൽ dvišal S. (part. of ദ്വിഷ്) Hating.
part. ദ്വിഷ്ടം hated. — ദ്വിട്ട്, ദ്വിൾ a foe.

ദ്വീപം dvībam S. (ദ്വി + അപ്) Tdbh. ദീവു, തീ
വു an island. 1. Ceylon. ദ്വീപുപിലാവു Artocar-
pus incisifolia, the bread-fruit tree from Ceylon.
2. the Laccadives ൧൮ ദ്വീപു KU. conquered
by Kōlattiri and governed by the Bībi of
Cannanore for a yearly tribute of 18000 fanam.
ദ്വീപിലേ മേൽ ഇരിക്കുന്ന ജന്മവകാശം, ദ്വീ
പിലേ കച്ചോടത്തിന്റെ ലാഭം TR. 3. one of
the 7 continents. Bhg 5.

ദ്വീപയഷ്ടി (1) an imported staff, the emblem of
a minister, ദ്വീ. യും നല്കി PT1.

ദ്വീപാന്തരം another island, ദ്വീ'ങ്ങളിൽ പോ
ലും വസിപ്പവർ Nal.

ദ്വീപി a leoparḍ. കാന്താരദ്വീപിസിംഹാദി
കൾ RS. & ദ്വീപികാചൎമ്മം Genov.

ദ്വീപുച്ചക്ക (1) a bread-fruit.

ദ്വേഷം dvēšam S. (ദ്വിഷ്). Hatred അപകാ
രം ചെയ്താൽ പ്രത്യപകാരം ചെയ്യേണം എന്നു

വികല്പിച്ചു വരുന്ന ചിത്തപ്രവൃത്തിക്കു ദ്വേഷം
എന്നു പേർ SidD. നമുക്കു കുമ്പഞ്ഞി ദ്വേ. ഉണ്ടാ
ക്കി TR. irritated the H. C. against me.

ദ്വേഷി a hater അവർ ബ്രാഹ്മണദ്വേഷികളാ
യ്ചമഞ്ഞു KU.; മാധവദ്വേഷികൾ CG.

denV. ദ്വേഷിക്ക to hate.

ദ്വേഷ്യം 1. odious. S. 2. M. anger, rage ആ
ദേഷ്യം (sic) മനസ്സിൽ വെച്ചു TR.

ദ്വേഷ്യക്കാരൻ passionate.

ദ്വേഷ്യപ്പെടുക to be angry.

ദ്വൈതം dvaiδam S. (ദ്വിത) Dualism ദ്വൈ
തത്തെക്കൈവിട്ടു CG. (opp. അദ്വൈതം). ദ്വൈ
തഭ്രമം ശമിച്ചു Si Pu.

ദ്വൈതികൾ അതിവാദം ചെയ്യും Bhg.
[dualists.

ദ്വൈധം dvaidham S. (ദ്വിധാ) Duality.

ദ്വൈധീഭാവം 1. duplicity, ambiguity. 2. in-
difference, neutrality (vu. ദ്വൈതികഭാവം).
ദ്വൈ'വും തിരയേണം Bhr. a king must
learn to appear unconcerned, impartial.

ദ്വൈപായനൻ dvaibāyanaǹ S. (ദ്വീപ).
(the islander), Vyāsa; also കൃഷ്ണദ്വൈപായ
നൻ Bhr.


ധ occurs only in S. & H. words.

ധടം dhaḍam = ത്രാസു VyM. Balance as an or-
[deal.

ധനം dhanam S. (ധാ) 1. The prize of a fight,
booty. 2. wealth, money, riches. സ്ത്രീധ. dowry.

ധനഞ്ജയൻ (1) victorious; a name of Arǰuna
Bhr.

ധനദൻ (2) liberal, Kubēra.

ധനധാന്യം wealth of all kinds Anj. ധ'ന്യാ
ദികൾ vu.; ധാദിപദാൎത്ഥവും Bhg.

ധനപിശാചി avarice.

ധനലാഭം gain, ധ.കൊതിക്ക Anj.

ധനവാൻ rich, also ധനാഢ്യൻ; opp. ധന
ഹീനൻ VyM.

ധനാഗമം acquisition of riches നിന്നുടെ ധ.
എങ്ങനേ പറക നീ Mud.; (opp. ധനക്ഷയം).

ധനാദ്ധ്യക്ഷൻ V1. a treasurer.

DHA

ധനാശ hope of money, thirst of wealth.

ധനാശി (Tdbh., ധനാശ്രീ or ധന്യാശീ) a tune
sung at the close of a drama, also മാരധ
നാശി B., (സനാശി So.), ധ. പാടിപ്പോയി
the curtain has dropped; fig. it is all over,
the dream has passed.

ധനാശിക്കാരൻ the collector of contri-
butions at a play.

ധനി wealthy, ധനികളിൽ ആരേ ദരിദ്രനാ
ക്കേണ്ടു KR. — Superl. ധനിഷ്ഠൻ VyM.

ധനികൻ id. എത്രയും ധ. ഞാൻ Nal.; ദരിദ്രനാ
കിലും ധ. ആകിലും KR.; അതിധ. MR.; ത
മ്പുരാന്റെ ധനികപ്രബലത MR. the influ-
ence of his wealth, (see ധന്യൻ).

ധനു dhanu S. & ധനുസ്സ് 1. A bow. ധനുസ്സെടു
ക്ക Bhr. archery. മഹിതങ്ങളായ ധനുസ്സുകൾ

[ 540 ]
രണ്ടും KR. 2. Sagittarius ധനുരാശി. 3. the
9th month, December ധനുഞായർ.

ധനുജ്യാനാദം = ഞാണൊലി, f.i. ധ'ദഘോഷം
[AR.

ധനുമാസം =3., also ധനുൎമ്മാസം.

ധനുരൎച്ചന CC. lustration of arms.

ധനുരാശി (2) & ധനുക്കൂറു the sign Sagittarius;
an angle in the compass, SW. (or NW.;
compare കന്നിമൂല). ധനുരാശി മേൽ ചെന്നു
നിന്നു (huntg.) = ധനുമൂല

ധനുൎയ്യാഗം തുടങ്ങുക Bhg. = ധനുരൎച്ചന.

ധനുൎവ്വാതം (3) winterly wind, പോയിതു ധ. KR.

ധനുൎവ്വേദം archery = ധനുൎവ്വിദ്യ, ധനുശ്ശാസ്ത്രം
V1.

ധനുഷ്കോടി KR., see കോടി 2.

ധനുഷ്മാൻ an archer, വില്ലാഴി V2.

ധന്യൻ dhanyaǹ S. (ധനം) Fortunate. പുണ്യ
ങ്ങൾ ചെയ്തുള്ള ധന്യരെ വിണ്ണിൽ കാണായി CG.
the blessed in heaven, ധന്യരിൽ മുമ്പൻ Mud.
ധന്യോഹം AR. how happy I am! ധന്യാധന്യം
ഞാനഹോ KeiN. most blessed.

abstr. N. ധന്യത്വം blessedness, അതിനോളം
ധ. ഉണ്ടോ Bhr.; ധ. ആൎക്കും പറയാവതല്ല
Brhmd.

ധന്വാവു dhanvāvụ S. A bow = ധനു, f.i. ഗാ
ണ്ഡീവധ. Bhr. holding the bow Gāṇḍhīva.

ധന്വന്തരി (the sun as travelling on an arc).
N. pr. the physician of the Gods.

ധന്വി an archer, Bhg., (=ധനുഷ്മാൻ).

ധമനം dhamanam S. & ധമിക്ക To blow.
ധമനി a tube; vein, lymphatic vessel, etc. med.
ധമനിസമുദായസതതഗാത്രൻ Bhr.

ധമ്മില്ലം dhammillam S. Women's hair, tied
& ornamented, പൂക്കൾ പറിച്ചവൾ ധ. തന്നിലേ
ചേൎത്തു CG.; ധ.അഴിഞ്ഞെങ്ങും KR.; ധമ്മില്ല
ഭാരം SiPu.

ധരം dharam S. (ധർ) Holding, bearing—m.
ധരൻ as ധനുൎദ്ധരൻ = വില്ലാളി — f. ധര the
earth. ധരാദ്യന്മാർ Bhr. = ധരാദികളാകിയ വ
സുക്കൾ (myth.).

ധരാധരം a mountain, Bhg.

ധരണം holding, — ധരണി‍ the earth; ധര
ണീസുരൻ, ധരാസുൻ a Brahman (= ഭ്രദേ
വൻ).

den V. ധരിക്ക 1. to hold, വിശ്വങ്ങൾ ഉള്ളിൽ
ധരിച്ചവൻ CG. God; ഗൎഭം 330. 2. to put
on, wear അഴകെപ്പോഴും മെയ്യിൽ ധരിക്കൊ
ല്ല Anj. ദേവൻ ശരീരം ധരിക്കയോ വേഷം
ധരിച്ചു വരികയോ Nal. assuming a shape.
3. to seize with the mind. കേട്ടുതരിക്കേണം
TP. hear & learn. എന്നതു ധ. നീ KR. know,
keep in mind! വിപ്രൻ പറഞ്ഞു ധരിച്ചു
ഞാൻ Nal. I learned from a Brahman.

ധരിത്രി the earth = ധര.

VN. ധരിപ്പു learning, ധരിപ്പെഴും ഇയക്കർ RC.
the accomplished Yakshas. ധരിപ്പിടമായി
V1. it is fixed in the mind.

CV. ധരിപ്പിക്ക 1. to cause to hold or wear.
ചരണേ മണിനൂപുരം ധ'ച്ചു ബാലനെ CC.
adorned. 2. to inform. സങ്കടപ്രകാരങ്ങൾ
ധ'ച്ചു TR. represented our grievances (=ഗ്ര
ഹിപ്പിച്ചു). ജനകനെ ധ.; കഥപോലും ധ'
ക്കാതേ Nal. not to relate.

ധൎത്താ holder, as ജഗദ്ധൎത്താ SiPu. God.

ധൎമ്മം dharmam S. (ധ൪, G. thesmos) 1. The law
and its observance, രക്ഷിക്ക തന്നേ ഭ്രപന്റെ
ധ'മായതു VyM.; ധ. വിരിഞ്ചനാൽ മനുവിനാ
യ്ക്കൊണ്ടുക്തമായി Bhg.; വേദവിധിയാം ധ'ത്തെ
മാനിക്ക Bhr.; കല്യാണമാൎഗ്ഗധൎമ്മങ്ങൾ ധ'ങ്ങൾ,
മറ്റല്ലാതത് എല്ലാം അധ. അല്ലോ നൃണാം Bhg.;
നാലു വക ധ. ഉള്ളിൽ ധരിപ്പതു (സത്യം തപോ
ദയാത്യാഗം); ഇത്ഥം ചതുഷ്പാദങ്ങൾ ധ'ത്തിന്നു
Bhg.; വൎണ്ണധൎമ്മങ്ങൾ caste-rules. തങ്കലേ ധ'മാ
യ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും അഭ്യസിയായ്ക Vil.;
അമാത്യധ. AR. the duty of a minister. പതിവ്ര
താ ധ'ങ്ങൾ AR. a wife's duties, ധ. നടത്തിക്ക
TR. to administer the laws, maintain the right.
ധനകാമനാശം വരുന്ന ധൎമ്മം KR. virtue
pursued at the sacrifice of wealth & pleasure. അ
വരുടെ ധ'ത്തിൽ ഇരിക്കാതേ ലംഘിച്ചു നടന്നു
VyM. 2. the natural state അവൾ ഒരു ദിനം
ഋതുധൎമ്മത്തെ പ്രാപിച്ചു Bhr.; ബ്രാഹ്മണധൎമ്മം
a Br.'s duty & condition. ദേഹധ. ഇങ്ങനേ
Bhg. the peculiarity of the body. 3. the
chief virtue, charity, (as in A. സക്കത്ത് is both
justice & alms). ഇരക്കുന്നവൎക്കു കൊടായ്ക

[ 541 ]
Sah. = ധൎമ്മദാനം; നല്ല ധ'ങ്ങൾ ചെയ്വിൻ Anj.
ധൎമ്മമായിക്കൊടുക്ക to give gratis. ദശലക്ഷണ
മായ ധ. VilvP.; (the highest വാരിദാനം).

Hence: ധൎമ്മകൎത്താവു an arbitrator; lawgiver.
ധൎമ്മകൎമ്മം — കാൎയ്യം a work of duty or (3)
charity.

ധൎമ്മക്കാരൻ (3) a beggar, object of charity; so
ധൎമ്മക്കഞ്ഞി; ധൎമ്മക്കൊള്ളി one who lights
the pile at a charitable funeral, etc.

ധൎമ്മചാരി Bhr. (ധ'കൾ) a fulfiller of his duties,
(fem. ധ'ണി).ധൎമ്മചൎയ്യ Bhr. a virtuous life.

ധൎമ്മഛത്രം (3) an alms-house.

ധൎമ്മജ്ഞൻ versed in law; നാഥധ. AR,. know-
ing a king's duties.

ധൎമ്മടം=തൎമ്മപട്ടണം N. pr., ധ. പിടിച്ചതു
കോയ അറിഞ്ഞില്ല prov.

ധൎമ്മദാനം (3) charity.

ധൎമ്മദാരങ്ങൾ KumK. a lawful (opp. ഉപപത്നി)
& faithful wife, so ധൎമ്മപത്നി SiPu. etc.

ധൎമ്മദൈവം the household God, ധ'വും തലമുടി
യും തനിക്കു നാശം prov.; ധ.പ്രസാദിച്ചാൽ
കുളുൎക്കും തറവാടുകൾ PR.; മകനു പ്രാണൻ
ഉണ്ടായാൽ ധൎമ്മദൈവത്തെ ആടിച്ചു കൊ
ള്ളാം SG. (the vow of ദൈവാട്ടം), the Deity
may be ശാസ്താവ് or any other പരദേവത.

ധൎമ്മധ്വജൻ Bhg. a hypocrite.

ധൎമ്മനീതി, (&ധൎമ്മനിഷ്ഠ) morality, ധ. മറന്നു
ജഗത്ത്രയം ഉപദ്രവിച്ചാർ Bhg.

ധൎമ്മൻ 1. the law personified വ്യവഹാരത്തിങ്കൽ
അധ. എന്നിയേ പ്രവൃത്തിപ്പിച്ചീടുമവൻധൎമ്മ
ന്തന്നേ KR. 2. the God Yama CG; hence
ധൎമ്മപുത്രൻ Bhr., ധൎമ്മജൻ etc. = Yudhish-
ṭhira, Yama's son.

ധൎമ്മപത്നി AR. a lawful & faithful wife.

ധൎമ്മപ്രതിപാലകൻ the preserver of law. സ
കല ധ'൪ TR. (complimentary style); so ധ
ൎമ്മരക്ഷണം Bhr.

ധൎമ്മബുദ്ധി PT. virtuous.

ധൎമ്മയുദ്ധം a just war.

ധൎമ്മരാജൻ Yama(=ധൎമ്മൻ), also his son;ധ'
ജാലയം പുക്കു AR. died.

ധൎമ്മവാൻ righteous, virtuous.

ധൎമ്മവിൽ (വിദ്)=ധൎമ്മജ്ഞൻ Bhr.

ധൎമ്മവിരുദ്ധം unlawful, ഗുരുക്കന്മാർ ധ. ചൊ
ല്കിലും KR. (call suicide unlawful).

ധൎമ്മശാല (1) a court of law, (3) a hospital,
inn.

ധൎമ്മശാസ്ത്രം a code of laws; ധ'സ്ത്രന്യായം VyM.
[legal.

ധൎമ്മസഭ a court of justice.

ധൎമ്മസംഹിത = ധൎമ്മശാസ്ത്രം.

ധൎമ്മസാക്ഷി B. king's evidence.

ധൎമ്മസ്ഥിതി abiding in duty; the rule of law
എന്നുമേ ധ. പിഴയായ്ക UR.

ധൎമ്മാത്മാ (വീരൻ AR.) a man of character.

ധൎമ്മാധൎമ്മങ്ങൾ right & wrong. ധ'ളെ നടത്തി,
ധ'ൾ രക്ഷിച്ചുപോരുന്ന (compliment TR.)
maintaining the distinctions of the law.

ധൎമ്മാധികാരി a judge, ധ'കളോടു ചൊല്ലി PT.

ധൎമ്മി (1) virtuous, Superl. ധൎമ്മിഷ്ഠൻ; (2) പ
ശുധൎമ്മി cattle-like. ജരാമരണധൎമ്മി Bhg.
having the qualities of age & death.

ധൎമ്മോപദേഷ്ടാവു instructing in law & duty,
ധ. ധൎമ്മം പിഴെക്കയോ Nal.

ധൎമ്മ്യം lawful, just ഭ്രമിയെ ധ'മായി പാലി
ക്ക KR.

ധൎഷണം dharšaṇam S.(G. thrasos) Daring;
ധൎഷിത violated (woman).
[attacking.

ധവൻ dhavaǹ S. The husband (formed out of
വിധവ), നിജധവനികടം VetC.

ധവളം dhavaḷam S. (ധാവനം) White, fair
ചന്ദ്ര ധ'ങ്ങളായുള്ള ഭിത്തി Bhg.

ധളവായി No. = ദളവായി A commander.

ധാടി. ധാട്യം =ധാൎഷ്ട്യം q.v., ചാടുവചന ധാ
ടികളോടിട കൂടുക ChVr. sallies of witty
sayings; (C. smartness).

ധാതാവു dhāδāvu S. (ധാ, G. the; to put)
Founder, creator, author; Brahma ലോകക
ൎത്താവായുള്ള ധാ. Bhr.; ധാതൃകല്പിതം Nal. fate.

ധാതു dhāδu S. (ധാ) 1. Component constituent
part; element; the verbal root (gram.) വ്യക്ത
മായ ധാതുവെപ്പറയാതേ merely hinting. 2. the
7 elements of the human body സപ്ത ധാതുക്കൾ
Nid. (ത്വൿ രുധിരം മാംസം മേദസ്സ് അസ്ഥി
മജ്ജ ശുക്ലം SidD. രസം ചോര മാംസം നൈ

[ 542 ]
പല എല്ലു വസ ശുക്ലം gen. chyle, blood, flesh,
fat, marrow, bone, semen; the latter called
അന്ത്യധാതു). 3. semen (vu.) ധാതുകെടുക; also
the pulse to sink. 4. metal.

ധാതുക്ഷയം (3) impotence.

ധാതുവാദം, ധാതുക്രിയ (4) metallurgy.

ധാത്രി dhātri S. (ധാ to suck) 1. A nurse മക്ക
ൾ്ക്ക് ഒരു ധാ. യായീടേണം Nal. 2. the earth;
ധാത്രീന്ദ്രൻ AR. a king.

ധാനം dhānam S. (ധാ to put) Containing.

ധാനി a place to keep something, a seat. ദേവ
ധാനി Bhg. Indra's residence. രാജധാനി q. v.

ധാന്യം dhānyam S. ( ധാന grain). Corn, grain,
esp. നെല്ലു; രസധാ. rank corn, നീരസധാ.
meagre corn.

ധാന്യവൎദ്ധനം lending grain for seed at usu-
rious interest.

ധാന്യവൃദ്ധി first-fruits, നിറ.

ധാന്യസാരം grain after threshing, പൊലി.

ധാന്യാമ്ലം sour gruel, വെപ്പുകാടി.

ധാന്വന്തരം dhānvandaram S. Coming
from Dhanwantari KU. ധാ'രജപം a Mantram
for epilepsy, etc. med. ധാന്വന്തരീമൂൎത്ത്യാ ആയു
ൎവ്വേദോപദേശത്തിന്നവതാരം ചെയ്താൻ Bhg 8.
Višṇu incarnated in Dh.

ധാമം dhāmam S. (ധാ) 1. Home; chief abode
കാരുണ്യധാമാവു RS. കമനീയത്തിന്നു ധാമ ഭ്ര
തൻ PT. 2. = തേജസ്സു, f. i. അദ്വൈതമാകിയ
ധാമത്തെ വന്ദിച്ചു Bhr.

ധായം dhāyam S. (ധാ) Holding.

ധാര dhāra S. (ധാവ്, ധൌ) 1. A jet, as of water
വൎഷധാ. കൾ തൂണുകൾ പോലേ വീണു Bhg.
a continuous stream. കണ്ണിൽനിന്നു ചാടീടുന്ന
ധാ. KumK.; ഹൎഷാശ്രുധാരയും സോദരമൂൎദ്ധ
നി വൎഷിച്ചു AR. — met. വാഗമൃതധാരയിങ്കൽ
തൃപ്തിയില്ല KeiN. 2. a medicinal treatment by
having water, oil, etc. continually poured on
the body ഘൃതധാ., ശിരോധാര, hence ധാര
ചെയ്ക, ധാരക്കലം, — ക്കിടാരം, — ച്ചട്ടി,— ത്തോ
ണി,— പ്പാത്തി a. med. കാച്ചീട്ടു വേണം ധാരയി
ടുവാൻ a. med. താരപോരുക, കോരുക TP.; ഇ
വ എണ്ണയിൽ ഇട്ടു താരകൊൾ്ക, താരയിടുക MM.

3. (ധാവനം) the edge of a sword or instru-
ment V1., ശിതധാര Bhg.

ധാരാഗൃഹം KR. bathing-room with shower-
[bath.

ധാരാധരം (1) a cloud, (3) a sword.

ധാരണം dhāraṇam S. (ധർ) Holding, as ഗ
ൎഭ ധാ., ജീവധാ. etc.

ധാരണ 1. retention ഏതുപ്രകാരം വന്നു എന്ന്
എനിക്കു നല്ല ധാ. യും ഇല്ല TR. recollection.
ധാ. വരുത്തി brought him to his senses;
collection of the mind, at the same time
restraining the breath. കേവലയാകിയ ധാ.
CG.; എങ്കൽ ധാ. ചെയ്യും ചിത്തം Bhg. a
mind settled on me. ഇക്കാൎയ്യപ്രപഞ്ചം മി
ത്ഥ്യയെന്ന ധാരണ ഉറക്കിൽ KeiN. persua-
sion, resolution. 3. a rule യാഗകൎമ്മസ്ഥാ
നധാ. നിശ്ചയം ഇല്ലെനിക്കു VetC.

ധാരാളം dhārāḷam S. (ധാരം q. v., Te. C. T.
M.) Profusion. ധാരാള രൂപമാം പുഷ്പവൎഷങ്ങളും
Nal. showering down incessantly. ധാ' മായി
പ്പെയ്ക vu.; മുതൽകൊണ്ടു ധാ'മായിച്ചെലവഴിച്ചു
TR. liberally, prodigally. ധാ. വെക്ക to be-
come a spendthrift. ധാ'മായിപ്പറക to speak
fluently, enlarge upon; (also ധാറാളം mod.)

ധാരി dhāri S. (ധർ) Holding വേശധാ., ശസ്ത്ര
ധാ. വേഷധാരി etc.

ധാൎമ്മികൻ dhārmiδaǹ S. (ധൎമ്മ) Righteous,
virtuous, ധാ'ന്മാരോടു ഭിക്ഷയും മേടിച്ചു SiPu.
the charitable.

ധാൎമ്മികത VCh. — ധാൎമ്മികത്വത്തെ പാൎത്താൽ
ധൎമ്മരാജാവോട ഒക്കും SiPu. charity.

ധാൎഷ്ട്യം dhāršṭyam S. (ധൃഷ്ടം, Tdbh. ധാട്യം)
1. Boldness, impudence ധാ. തുടൎന്നാൽ അന
ൎത്ഥം വരും ദൃഢം SiPu.; ധാ. പെരുത്തുള്ള ഗോ
പാലകാമിനി PT.; ധാ. എത്രയും പാരം ഉണ്ടു
നാരികൾക്കു Bhr.; ധാ'മോടരുതിതെന്നാഖ്യാനം
ചെയ്തു Bhr. 2. sham, pretence ധാ'മല്ല ഞാൻ
ചൊന്നതു കേൾക്ക നീ KR.

ധാൎഷ്ട്യക്കാരൻ impudent; a counterfeit.

ധാവകൻ dhāvaγaǹ S. (ധാവ്) 1. A runner.
2. cleansing. കംബള ധാ'ന്മാ൪ KR. washermen.
ധാവതി S. he runs ധാ. ചെയ്ക, വെക്ക, chiefly
to run away; hence:

[ 543 ]
CV. ധാവതിപ്പിക്ക to put to flight, make to
run കേവലം മഥിച്ചുലെച്ചേറ സംഭ്രമിപ്പിച്ചും
ധാവതിപ്പിച്ചും അങ്ങൊടിങ്ങൊടു പലവിധം
ഭ്രധരം അലെപ്പിച്ചു മഥിച്ചു Bhg 8.

ധാവനം 1. running, ധാ. ചെയ്ക to flee, Brhmd.
വൃക്ഷമൂലങ്ങൾ തോറും ധാ. ചെയ്തു Nal. ran
against. 2. cleansing, as ദന്തധാവനം,
പാപങ്ങൾ ധാ. ചെയ്യും Bhg.

ധാവളം dhāvaḷam S. (= ധവളം). White ധാ
വളവസ്ത്രം അല്ലാത്തതു സ്ത്രീകൾക്കരുതു Anach.
— ധാവളിവിരിപ്പടം Nal 3.

ധാവള്യം whiteness കീൎത്തിധാ. PT1. കേവ
ലരൂപധാ'നായിത്തോന്നും Bhg.

ധിൿ dhik S. Fie! woe! ധിഗസ്തു നിദ്രയും ധി
ഗസ്തു ബുദ്ധിയും ധിഗസ്തു ജന്മയും KR.; ധിൿ
ധിഗത്യന്തം ക്രൂരം ചിത്തം നാരികൾക്കു AR.

ധിക്കാരം reproach, contempt. ഞങ്ങളോടു തി
ക്കാരമായി (or തിക്കാരക്കൈ) കാണിച്ചു TR.
behaved most insolently. അച്ചനെ ധി. ചെ
യ്തു TP., ധി. കാട്ടി insulted. ധി. നമ്മോടെടു
ത്തു RS. — ബാലധി. വെക്ക V2. children to
give up sulking.

ധിക്കരിക്ക to reproach, insult. ആളെ ധി'ച്ചു
TR. abused. ദൈവത്തെയും ധിക്കരിപ്പൊരു
കശ്മലാ PT. മസൂരിയുള്ളേടത്തൊക്കേ ധി'ച്ചു
നടക്കിലും Nid. defyingly.

ധിക്കൃതം reproached, despised. ഇതു കാണു
മ്പോൾ അതു ധി'മായ്വരും AR. poor in com-
parison. ഭ്രപന്റെ സമൎദ്ധിയാൽ ശക്രമന്ദിര
ത്തിൻഭുതി ധി'മാക്കപ്പെട്ടു Nal. out-done.

ധിക്കൃതി = ധിക്കാരം. (ഭവിപ്പതു ധി. PT.; ധി.
യുള്ള കുസൃതികൾ Bhg.)

ചെയ്തൊരു ധിക്രിയാ (sic) കൊണ്ടു കുപിതൻ
Mud. a base, vile deed.

ധിഗ്ദണ്ഡം VyM. a reproof, sharper than വാഗ്ദ
[ണ്ഡം.

ധിഷണ dhišaṇa S. (= ധീ) Understanding,
Bhg. — ധിഷണൻ Bhr. = വ്യാഴൻ.

ധിഷ്ണ്യം 1. a place for holy fire. 2. a spot, star.

ധീ dhī S. (ധീ to observe) Insight ധീശക്തി
etc. — adj. മൂഢധീകളായി Bhg. infatuated.
ധീമാൻ m., ധീമതി f. intelligent.

ധീരൻ dhīraǹ S. (ധർ) 1. Steady, determined.

കുതിരകളുടെ ധീരനാദം Nal. deep, dull sound.
2. (ധീ) clever, wise; അല്പധീരൻ Nasr. po.
ധീരത firmness, fortitude = ധൈൎയ്യം.

ധീവരൻ dhīvaraǹ S. (ധീ? clever). A fisher-
man.

ധീസഖൻ dhīsakhaǹ S. (ധീ) = മന്ത്രി.

ധുതം dhuδam S. (part. of ധൂ). Shaken. ധുത
പാപൻ Bhg. whose sins are shaken off.

ധുനി dhuni S. (ധ്വൻ) Roaring; a river.

ധുരം dhuram & ധുർ S. (ധർ?) A yoke, burden.
ധുരന്ധരം cattle used for drawing.

ധുരന്ധരൻ a leader, helper.

ധൂതം dhūδam S. = ധുതം; ധൂനനം Shaking.

ധൂപം dhūbam S. (G. thyō, L. thus) Incense
& aromatic vapour. കാഷ്ഠത്തിന്നു ധൂ. കാട്ടൊല്ല
prov.; ധൂപദീപം കാട്ടുക; ധൂപനിവേദ്യാദികളെ
ക്കഴിച്ചു VetC. (in ഹോമം).

ധൂപക്കാൽ, — ക്കുററി (Nasr.) a censer.

ധൂപനം 1. offering incense. 2. = ധൂപം, ധൂപ
[വൎഗ്ഗം.

denV. ധൂപിക്ക to burn incense, ദീപിച്ചുള്ള ധൂപം
വെച്ചു ധൂപിച്ചാൾ അകന്തന്നിൽ എങ്ങും CG.;
ഗന്ധപുഷ്പങ്ങൾ ധൂ. VCh. അഷ്ടഗന്ധമിട്ടു
ധൂ.; also of tobacco smoke, vu.

ധൂപിക f., (m. ധൂപകൻ) preparing incense,
പരിമളവസ്തുകൊണ്ടു പുകെക്കും ധൂപികാജ
നം KR.

ധൂമം dhūmam S. (L. fumus, G. thymos) Smoke,
ധൂ. കൊണ്ടു മാൎഗ്ഗം തിരിയാതേ Mud.; ഭീമങ്ങളാ
യുള്ള ധൂമങ്ങൾ വ്യോമത്തിൽ പൊങ്ങി CG.

ധൂമക്കുറ്റി V1. = ധൂപക്കുറ്റി.

ധൂമകേതു having smoke for a sign (= fire); a
comet ധൂ. പടിഞ്ഞാറു ഉദിക്ക Brhmd.; ധൂ'വേ
പോലേ ലോകരെ പീഡിപ്പിപ്പാൻ PT.; പട
ൎന്തന രൂമകേതു വരങ്ങളായുള്ള പള്ളിയമ്പേ
RC. meteor-like, fiery darts.

ധൂമലം, better ധൂമളം purple — (what is ഭോഷ
ധൂമലംകൊണ്ടേ Nasr. po.)

denV. ധൂമിക്ക to smoke, expose to smoke; ച
ന്നം (p. 346) ധൂമിക്ക TR.

ധൂമ്രം smoky hue; purple = ധൂമവൎണ്ണം.

ധൂൎജ്ജടി dhūrǰaḍi S. (ധൂർ = ധുർ) Whose hairs
are a burden; Siva.

[ 544 ]
ധൂൎവ്വഹം = ധുരന്ധരം.

ധൂൎത്തൻ dhūrtaǹ S. (ധൂൎവ്വ, ധ്വർ to bend)
A crafty, sly dog; a rogue അക്ഷധൂൎത്തനെ ഭ
വാൻ ആദരിച്ചീടൊല്ലായേ Nal.

ധൂൎത്തത craftiness. ധൂ. കാൎത്തെന്നലോളം മറ്റെ
ങ്ങും കണ്ടില്ല CG. nothing so insinuating.

ധൂൎത്തുകാട്ടുക to deceive, insinuate oneself with
women — ധൂൎത്തു പറക to exaggerate; to
talk cleverly. — എന്നുള്ള ധൂൎത്തു തോന്നി
thought of committing a crime.

ധൂസരം dhūsaram S. (ധ്വസ് = ധ്വംസ്) Dusty;
of dust-colour പാംസുക്കൾ ഏറ്റിട്ടു ധൂ'മായുള്ള
പാദങ്ങൾ CG.; ധൂസരവൎണ്ണം MC. (of an ass);
ധൂളികൊണ്ടു ധൂ'മായ്വന്നു PT.

ധൂളനം ചെയ്ക = ധൂളിക്ക 2. to fan, strew ഗോ
മയചൂൎണ്ണംകൊണ്ടു ധൂ. Bhg.

ധൂളി dhūḷi S. (similar to ധൂമം?). 1. Dust ഉണ്ടായി
തൊരുധൂളി ദിക്കുദിക്കുകൾ എല്ലാം KR.; പട നടു
വിൽ വളരുന്ന ധൂളി Mud.; ധൂളിമേഘങ്ങൾ KR.;
ധൂ. പറക്ക, കിളരുക etc.; കാണികൾ ധൂ. പറ
പ്പതു കാണേണം KR. see a fine fight. 2. a despi-
cable person. ധൂളിയെക്കാണാഞ്ഞു Bhr. the
rogue! Esp. a strumpet ധൂളിയായ പെണ്കിടാവി
നെ PT.; ൧൦൦൦ ധൂളി ചത്തു പിറന്നോൾ എന്നു
തോന്നും PT.; വല്ലാത്ത ധൂളിപ്പട അകറ്റീടുവിൻ
Bhr. unreliable troops. 3. a very high number
ആയിരം ധൂളികൾ AR 6.

denV. I. ധൂളിക്ക 1. to be reduced to dust, rise
as dust വൃക്ഷം ഭസ്മമായി ധൂളിച്ചു Bhr.; മങ്ങി
ദിനേശൻ പൊടികൾ ധൂ. യാൽ Sk.; രുദ്ര
ന്മാർ ഭസ്മവും ധൂളിച്ചു നടത്തംകൊണ്ടാർ CG.
grown thick with dust. 2. v. a. to make
like dust ബാണങ്ങളെ ധൂളിച്ചു VetC.; to
expose to the wind, as rice for cleansing
V1. 3. to drop (തുളി), ഇത്തിരിനൈ ധൂളി
ച്ചു GP.; യുദ്ധനിലത്തു കാറ്റത്തു ധൂ. Tantr.
to scatter a powder.

part. ഭസ്മധൂളിതഗാത്രം Brhmd. (Siva's).

II. ധൂളുക (V1. ധൂൾ = ധൂളി) to fly about, as
dust; wind to blow V1.

CV. ധൂളിപ്പിക്ക to reduce to dust, scatter about,
അവരെ ഭ്രമേണ ധൂളിപ്പിച്ചു DM.; വായു പുട

വകൾ വാരി അങ്ങൊടിങ്ങൊടു ധൂളിപ്പിച്ചു
Bhr. blew about.

ധൂളിപ്പെണ്ണു a strumpet; (ധൂളിത്വം B. whore-
[dom.).

ധൂളിമാനം dust-like, പൊടിമാനം; (ധൂ. ചെയ്ക
to waste, as property).

ധൃതം dhṛδam S. (part. — ധർ) Held, worn.
ധൃതധൎമ്മം KR. the observed law. — ധൃതവ്രതൻ
SiPu. being under a vow.

ധൃതഗതിക്കാരൻ roaming about for his
pleasure; a man without any purpose.

ധൃതരാഷ്ട്രൻ one whose kingdom lasts. — N. pr.,
the father of the നൂററവർ Bhr.

ധൃതി firmness, resolution. ധൃതിപ്പെടായ്വിൻ don't
be too sure! ചിന്തിച്ചാൻ ധൃതിയോടേ KR.
= ജിഹ്വോപസ്ഥത്തെ ജയിപ്പതു Bhg. —
[So. & Palg. വിതയുടെ, കൊയ്ത്തിന്റെ ധൃ
തി = തിരക്കു. — of തകൃതി?].

ധൃതിമാൻ of good courage.

ധൃഷ്ടൻ dhṛšṭaǹ S. (part. — ധൎഷ). Bold,
confident; Ge. dreist. ധൃ'നാം ധൃതരാഷ്ട്രൻ
Bhr. insolent. ധൃ'രായ്പറകയും ക്രുദ്ധരായടിക്ക
യും VCh.

ധൃഷ്ടത V2. boldness = ധാൎഷ്ട്യം.

ധൃഷ്ണു daring. ധൃ. വാകും മന്ത്രി Mud.

ധേനു dhēnu S. (ധി to satisfy) A milch-cow,
ഹോമധേ. etc.; മേദിനി ധേനുവായിച്ചെന്നു
വിരിഞ്ചനോട് ഓതിനാൾ CG.

ധേനുകാരി Kŗshṇa, as destroyer of a demon
ധേനുകൻ CG.

ധൈൎയ്യം dhairyam S. (ധീര) Firmness, bravery,
courage. നിങ്ങൾ ധൈ. തന്നതു പ്രമാണിച്ചു TR.
relying on the encouragement you gave me.
ക്ഷീണധൈൎയ്യത്വം Nal. discouragement. ദുൎവ്വി
ഷയാശാത്യാഗധൈൎയ്യത്വം സുഖപ്രദം Bhg.

ധൈൎയ്യക്കുറവു, — ക്ഷയം want of courage.

ധൈൎയ്യപ്പെടുക to have or get courage.

ധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുക to encourage, comfort.

ധൈൎയ്യവാൻ, — ശാലി, — സ്ഥൻ, — ാന്വിതൻ
courageous.

ധോരണം dhōraṇam S. & ധോരിതം The
[trot of a horse.

ധോരണി (S. row). ധോ. അടിക്ക to proclaim
as a herald seated on an elephant; boast.

[ 545 ]
ധോരണിക്കാരൻ a dauntless, dashing
fellow — (what is ഘനരുധിരധോരണിനീർ
ChVr. 6, 17; al, .... ണീപൂരിതേ ഭൂതലേ?).

ധൌടു dhauḍụ (C. Te. ദൌഡു, H. dauṛ fr.
ധോർ S.) Incursion, invasion. കപ്പൽ ധൌടു
പോക to cruise.

ധൌതം dhauδam S. part. (ധാവ 2.) Washed.

ധ്മാതം dhmāδam S. part. (ധമ്) Blown.

ധ്യാനം dhyānam S. (ധീ). Contemplation നിൻ
മുഖാംബുജം ധ്യാ. ചെയ്തു തന്നേ ജീവനം ധരി
ച്ചു Nal.; ധ്യാ. ഉറപ്പിച്ചു മൌനം ദീക്ഷിച്ചു ഹോ
മം തുടങ്ങിനാൻ AR. fixing the mind on the
Deity; meditation പരമേ ഗുരവേ നമ: (sic) ഇ
തൊക്കയും ധ്യാനം (huntg.) formula of prayer.
adj. എന്നെ ചിത്തേ ധ്യാനനായിരിപ്പവൻ Bhg.
meditating.

ധ്യാനനിഷ്ഠൻ settled in meditation.

ധ്യാനമൂകം absorbed in meditation & dumb
in consequence, ധ്യാ'ങ്ങളായി മയിലുകൾ KR.

ധ്യാനയോഗം profound meditation.

ധ്യാനശക്തി SiPu. = സങ്കല്പശക്തി.

ധ്യാനി intent on contemplation.

denV. ധ്യാനിക്ക to contemplate കണ്ണുമടെച്ചു
ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന AR. — With Acc. to invoke
ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിപ്പോരും KeiN,; അന്നേരം
അയ്യപ്പനെ ധ്യാ. huntg.

part. ധ്യാതം, ധ്യേയം the object of contempla-
tion, മനസ്സിങ്കൽ ധ്യേയനാം എന്നേ Bhr.

ധ്രുവം dhruvam S. (ധൃ) 1. Fixed, abiding;
sure അതിന്നു ധ്രുവദൃഷ്ടാന്തം ഒന്നു ചൊല്ലുവൻ
KeiN. 2. adv. certainly. 3. the polar star
ധ്രുവത്തിന്റെ പേർ ജലജോയം astrol. ധ്രുവം
കൂട്ടുക B. to make an astrological calculation.

ധ്രുവൻ 1. the polar-star, personified ധ്രുവനാം
വിഷ്ണുഭക്തൻ Bhg. 2. the celestial pole ധ്രുവ
നെക്കണ്ടാൽ ൬ മാസത്തിന്നുള്ളിൽ മരണം വരി
കയില്ല (superst.)

ധ്വംസം dhvamsam S. Falling to pieces. ഹിം
സകൊണ്ട് ഒരു പദത്തെ ലഭിച്ചാൽ ധ്വം. ഉണ്ട
തിന്നു ChVr. disappearing (= ക്ഷയം); hence:
കുലധ്വംസകൻ destroyer of his family KR.

ധ്വംസനം (act.) destroying; destruction പാ
പധ്വം'മായ യാഗം Bhr.; മാരധ്വം'ബ്രഹ്മാദി
കൾക്കും നീക്കാമല്ല Bhr. the troublesome
power of Kāma. ധ്വം. ചെയ്തുപോക money
etc, to be lost.

denV., f. i. ധൎമ്മത്തെ ധ്വംസിക്കുന്ന പുത്രൻ PT.
a law-breaker.

part. ധ്വസ്തം fallen, gone ധ്വസ്തതമോബലം
[Bhg.

ധ്വജം dhvaǰam S. (ധൂ?). A banner, flag, ensign.

ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ erecting a flag-staff. —

ധ്വജിനി an army.

ധ്വനി dhvani S. (G. tonos) Sound, voice = സ്വ
നം, f. i. ധ്വനിപ്പിഴയുള്ള വീണ V2. out of tune.
പൂൎവ്വപക്ഷമാം വേദധ്വനി കേട്ടിട്ടു Bhg.

denV. ധ്വനിക്ക V1. to sound.

CV. ധ്വനിപ്പിക്ക to make to resound, as മണി
[etc.

ധ്വര dhvara (C. Tu. ധൊര, see തുര). Master,
lord. ധ്വരമാർ TrP. (V1. has ധുര, ദുര a man
of rank, esp. in Pāṇḍi). പീലിസായ്പ ധൊര
അവൎകൾക്കു സ്വാമിനാഥപട്ടർ സലാം TR.
to Mr. Peile.

ധ്വാംക്ഷം dhvāṅkšam S. A crow; also വൃദ്ധ
ധ്വാംക്ഷകൻ PT.

ധ്വാനം = ധ്വനി.

ധ്വാന്തം dhvāndam S. Wrapped; darkness.

ന NA

ന is related with ഞ (നാം from ഞാൻ) and യ
(നുകം, യുഗം; ആകിന = ആകിയ). At the
close of syllables it represents the Dravidian
ൻ, which belongs not to the Dentals but to
the 6th Vargam; hence it passes by the Tamil
laws of euphony into ൽ, as പൊൻ, പൊല്പൂ;
whilst original ൽ changes before Nasals into
ൻ (നൽ, നന്മ; ഗുല്മം, ഗുന്മം). Double ന്ന in
Dravidian words is derived from Tamil ന്റ
(as നന്നി, T. നൻറി; കന്നു, T. കൻറു, C. കറു)
[ 546 ]
N. changes dialectically with M. (നുപ്പതു, നുമ്പേ;
മയിൽ q. v.).

ന na S. Not; in നപുംസക, നഹി, നാസ്തി.

നക naγa 1. T. aM. (C. Te. നഗ, √ Te. T. C.
നകു to laugh, shine). A jewel നകനിര, മേന്ന
കയാൾ RC. 2. (Tu. boat, p. nākhudā?) the
pilot or captain of a ship.

നകെക്ക T. aM. to laugh; നകയലൂടെ കോല
[വും RC.

നകതു Ar. naqd. Ready money.

നകര naγara, = നവര, നവിര q. v. A fast grow-
ing rice.

നകർ naγar V1., 1. = നഖരം A nail. 2. = നഗ
[രം a town.

നകാരം naγāram S. 1. The sound & letter
ന. 2. (P. useless) ballast; a large stone to
fix a boat. 3. പള്ളിയിലേ നകാരം (നക 1.) finery. So.

നകുലം naγulam S. Mungoose PT., കീരി.

നകുലൻ N. pr. one of the Pānḍavas, Bhr.; a
man of business V1. (not minding his caste).

നക്കൽ‍ 1. Ar. naql. A copy. 2. VN. of foll.

നക്കുക nakkuγa T. C. Tu. M., (Te. നാകു) To
lick, ചക്കര തിന്നുമ്പോൾ നക്കിനക്കി, നായി
നക്കീട്ടേ കുടിക്കൂ prov.; പശു തൻ മക്കളെ ന.
CG.; (met. തുലുക്കൻ 472); നക്കിക്കളക to lick off.
CV. നക്കിക്ക to cause to lick.

നക്കി a licker; beggar (prov.) — നക്കിച്ചി an
abandoned woman.

നക്തം naktam S. Night; by night. നക്തന്ദി
നം കേൾക്കിലും AR. always.

നക്തഞ്ചരൻ a night-walker, Rākshasa, ന
ത്തെഞ്ചരൻ RC; നക്തഞ്ചരപതി AR.

നക്താന്ധ്യം night-blindness, Nid 29.

നക്രം nakram S. A crocodile PT. = മുതല. Kinds:
കോന —, ചെമ്പൻ ന — (smaller), ചീന —
(smallest).

നക്രമദ്ദളം a drum. Bhr 6.; (Ar. naqāra, a kettle-
[drum).

നക്ഷത്രം nakšatram S. (നക്ഷ് to come up).
1. A star, (vu. നച്ചത്രം, നസ്ക്യേതിരം), ശൂലാ
ഗ്രേ ന'ങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊൾക PT. 2. a lunar
asterism (27 or 28), of which 2¼ are counted
upon one month നക്ഷത്രം ഉത്രം അതും വിജയ
പ്രദം AR.; ശത്രുവിന്റെ ന'ത്തിന്നാൾ Tantr.
(നാൾ).

നക്ഷത്രമണ്ഡലം S. = ജ്യോതിശ്ചക്രം the world
of stars. Bhg.

നക്ഷത്രമാല a necklace with 27 pearls V1.

നക്ഷത്രപതി, — രാജൻ, — ത്രാധിപൻ, നക്ഷ
ത്രേശൻ the moon.

നഖം nakham S. 1. A nail (L. unguis, G.
onyx). കാൽന. കൊണ്ടു നിലത്തു വരെച്ചു CG.
(sign of perplexity). കുഴിനഖം panaritium.
നഖശിഖരം CC. the point of a nail. നഖശിഖ
പൎയ്യന്തം from top to toe. നഖം നീട്ടുക, വളൎക്ക
Anach. to let the nails grow, as ascetics.
2. a claw നരി ന. പതിനെട്ടും MR. 3. the
point of an arrow കൂൎത്തുള്ള ശരന. കൊണ്ടു
കീറി KR.

നഖച്ചുററു a disease round the nails, also
വിരൽച്ചുറ്റു. = കുഴിനഖം 1 & p. 280.

നഖരം S. clawlike; a claw നഖരതുണ്ഡങ്ങ
ളാൽ കീറി AR.

നഖി 1. a perfume = ശൂക്തി, മുറൾ. 2. having
nails or claws.

നഗം naġam S. (= അഗം) A mountain; a tree.

നഗരം naġaram S. A town, city പുതിയ ന.
തീൎക്കുന്നതുണ്ടു TR. In Kēraḷa 96 ന. KU.; esp.
seaports നഗരവീതിയിൽ കച്ചോടക്കാർ MR.
— നമ്മുടെ അന്തൎന്നഗരത്തിൽ വാഴുന്നു Mud.
citadel? — Tdbh. നകർ RC.

നഗരവാസികൾ Bhr. citizens = പൌരന്മാർ.

നഗരശോധന visiting a city in disguise B.

നഗരി a city, ന. പൊടിയാക്കുവാൻ Mud.

നഗരിക്കാരൻ V1. a citizen.

നഗാശി Ar. naqāši. Sculpture, carving, ന.
പണി vu.

നഗൌകസ്സ് nagauγas S. (ഓകസ്സ്). Dwell-
ing on hills or trees; a bird. Bhg.

നഗ്നൻ naġnaǹ S. Naked. നഗ്നവിഗ്രഹന്മാർ
Nal. devotees, naked mendicants — നഗ്നയാം
കോട്ടവി Bhg.

നഗ്നത nakedness.

നഗ്നിക a girl before puberty.

നഗ്നരൂപി naked, m. & f.; സ്ത്രീകൾ ന. കളാ
യി സ്നാനം ചെയ്തു KN.

?നങ്കലം Measure of seed? in നങ്കലക്കണ്ടം & ഇട

[ 547 ]
നങ്കലക്കണ്ടം No. (C. നാഗുള = 4 കൊളഗ; see
കലം 3 — ?). — നങ്കലം കുടിച്ചു = മുഴുവൻ.

നങ്കു naṅgụ (T. നൻകു beauty, √ നൽ?) A
fish. No. also മാന്തൽ.

നങ്കൻ N. pr. m.; നങ്കി f.

നങ്കൊട V1. (T. നൻ —) nuptial gift.

നങ്കൂരം naṅgūram (P. langar?) An anchor,
Pay. ന. ഇടുക, താഴ്ത്തുക to cast anchor, എടു
ക്ക to weigh anchor.

നങ്ങ naṅṅa 1. T. M. (നങ്കു T. beauty?). A
herb, Polygala V1., നങ്ങച്ചിപ്പുല്ലു B. 2. T.
Te. C. a clever woman; നങ്ങപ്പിള്ള B. an un-
married Brahman girl, (നഗ്നിക?)

നങ്ങിയാർ 1. the wife of a Nambiyār. So. 2. an
actress, the wife of ചാക്കിയാർ, singing &
dancing before Brahmans, തച്ചോളിച്ചി ന.
TP.; also നങ്ങ്യാർ KU. & പാട്ടമ്മ.

നങ്ങേലി N. pr. of a Brahman woman.

നങ്ങിയാർ ൟച്ച No., നങ്ങീച്ച, (C. നംഗനാ
ചി a kind of mosquito) = കണ്ണീച്ച an eye-fly.

നചിരം naǰiram S. (ചിരം) Shortly, soon. Bhg.

നച്ചം naččam (നച്ചു C. Te. T. to aim at, desire;
see നഞ്ചു) & നച്ചക്കുഴൽ, നച്ചക്കോൽ
(ഊതിപ്പിടിക്ക) A tube to shoot birds or fishes
with clay pellets, arrows, etc. (T. നച്ചുക്കോൽ).

നച്ചത്തിങ്കായി a kind of vegetable poison for
fish, (നഞ്ചു) Rh.

നച്ചു (T. poisonous, fr. നഞ്ചു) poison — നച്ചെ
ണ്ണ Pay; met. നച്ചായിനാൻ അരികുലത്തി
ന്നു RC.

നച്ചെലി So. T. a musk-rat.

നച്ചിയം Tdbh. = നസ്യം.

നജർ Ar. nażr. Present to a superior, യജമാ
നനെ ന. വെച്ചു കണ്ടു, ന. എങ്കിലും കൈക്കൂ
ലി എങ്കിലും വാങ്ങരുതു, ഡീപ്പുവിന്നു ചില നെ
ജരും സമ്മാനവും കൊണ്ടു വന്നു TR.

നഞ്ചു nańǰụ T. M. aC. Tu. (നഞ്ചുക Te. C. to
eat daintily or loathingly). 1. Poison ന. തി
ന്നുക, കുടിക്ക. — met. അരക്കർ നഞ്ചായവ ത
രിത്താൻ RC.; വിഷയങ്ങൾ നഞ്ചെന്നു കണ്ടു
KR.; നഞ്ചെയ്ക (of poisoned arrows). 2. esp.
stupefying vegetable poison. ന. ഇടുക to catch

fish. ന. തിന്ന പോലേയായി Anj. stupefied.
ന. വലിക്ക to smoke prepared hemp (കഞ്ചാവു
etc.). നഞ്ചായുള്ള ഔഷധികൾ.

നഞ്ചൻ N. pr. m., നഞ്ചി f.

നഞ്ഞു = നഞ്ചു, നഞ്ഞേറ്റമീൻ പോലേ prov.
കാപ്പു ഊപ്പു നഞ്ഞു നായാട്ടു (prov., ഊൎപ്പ
ള്ളിയവകാശം). see below.

നഞ്ഞൻ No. a malicious man; a Herod.

നഞ്ഞൻകല്ലു a collyrium, (Sulph. Cupri?)

നഞ്ഞറപ്പച്ച Asclepias alexicaca, (also നഞ്ഞറ
ക്കഞ്ചാവു a Gratiola. Rh.)

നഞ്ഞിൻകുരു = നച്ചത്തിൻകായി Menispermum
[cocculus.

നഞ്ഞും നായാട്ടും a busy work, quarrel, en-
tanglement, എനിക്ക് ഒരു നഞ്ഞില്ല നായാ
ട്ടില്ല TP. see above.

നഞ്ഞ nańńa (T. Te. നഞ്ചൈ irrigated ground?
നൻ) in നഞ്ഞനാടി So. A cache built to hide
treasure.

നട naḍa 5. (√ നടുക to enter) 1. Walk, pace,
എത്ര നട നടന്നു V1. day-journey. ഒരു നട, ഒ
രു നടെക്കു once. 2. procession & the shout
of it. നടയിടുക to walk under shouts, നടനട
നടത്തിയും RS. descriptive of sounds. 3. the
leg, esp. of an elephant ആന, പന്നി നട നാ
ലും കൊത്തി TP.; നടയിട between the legs;
നടനൂഴുക obsc. = കടക്കാൽ. 4. an entrance
നട പോയിക്കയറി, ക്കിഴിഞ്ഞു TP.; a passage of
sand, steps, etc. from the gate to the house;
a temple-entrance. നടെക്കു വെക്ക So. to offer
in a temple. മതിലകത്തു നടയിൽ തോൽ വെ
ച്ചു TR.; വഴി നട ചമയുംവണ്ണം RC. a dike.
നട നാട്ടുക to draw a line in writing. 5. de-
portment, usage. പഴേ നട KU. old ways.
6. past. നടയത്തേ former, നടേ.

Hence: നടക്കാവൽ (4) a guard, sentry.

നടക്കല്ലു (4) steps before the house.

നടക്കാവു (1. 2. 4) an avenue (of പൂവരചു,
പേരാൽ etc.)

നടകൊൾക (1) to walk solemnly മുമ്പിൽ ആ
മുനി പിന്നാലേ രഘുവീരൻ പിന്നാലേ സൌ
മിത്രിയും ഇങ്ങനേ നടകൊണ്ടാർ KR.; also
നടകൊണ്ടു = പോയി.

[ 548 ]
നടക്കോണി (4) the ladder of an entrance, a
staircase ഈയം കൊണ്ടിട്ട ന., ന. ഒന്നായി
ത്തുള്ളിക്കൂടുന്നു TP.

നടച്ചാവടി a resting-place built on both sides
of the road.

നടതള (3) equipment of elephants V1.

നടനടാട്ടു (2) a noisy procession (a royal privi-
lege KU.

നടനടേ (2) with shouts; (6) formerly; earli-
est.

നടനാൾ (5) the day, on which a woman may
resume her duties after menstruation.

നടപടി (5) one's doings, behaviour; custom.
ന. പകരുന്ന വ്യാധി V2. contagion.

നടപാവാട (2) a cloth spread on the ground
for a procession, (Royal privilege).

നടപ്പന്തൽ (4) a piazza, covered passage from
house to house, നാടകശാല ന. AR., Sk. —
also നടപ്പുര B.

നടമടക്കുക (3) an elephant to lie down.

നടമാളി B. a street.

നടമുഖം (4) the principal entrance of a temple.

നടയൻ (1) a good walker; a pony, ambler V1.

നടവടി No. = നടപടി country-custom, etc.

നടവരവു (4) temple-revenue, So.

നടവഴി the orbit, ചന്ദ്രന്റെ ന. ൧൦൦൦൦൦ യോ
ജന Bhg.

നടവായി (or — വാഴി) a hereditary officer over
200-3000 men under Tāmūri, Cal. KU.

നടവിളക്കു So. one of the 2 lights at the വെ
ലിക്കൽപ്പുര; No. pillars with lights on
both sides of a road for a procession.

നടവെടി firing at a king's procession, firing
a salute KU., ന. വെപ്പിച്ചു.

നടാനടേ one after the other, ന. പുറപ്പെടും
ഒത്തവണ്ണമരുതു KU.

നടേ (6) formerly നടേക്കൊല്ലം, ത്തിങ്കൾ, നാൾ
last; നിങ്ങളെ നടേ കണ്ടിട്ടു ഇപ്പോൾ മട
ങ്ങുന്നുള്ളു No. = നേരത്തു. നടേനടേ, vu. ന
ടാടേ somewhat before this. നടാടേ അവിടേ
പോയി No. for the first time. അവനന്നടേ
പോയി CG. immediately (fr. 1.) ന. കാര
ണോന്മാർ കാലേ TR. — എന്നുടെ നടേജ

ന്മം ഏതു SiPu. what was I in my former
birth? ചൊല്ലുവാൻ തുടങ്ങുന്നേടത്തു നടേ
Gan. before I begin. നടേതിലും ചുരുക്കി
ച്ചൊല്ക Bhr. to abridge still more. നടേ
ത്തേമരുന്നു a. med.

നടം naḍam S. (= നൎത്ത) Dancing. നടമാടുക
to dance, skip കബന്ധം ന'ടിത്തുടങ്ങി Bhr.,
നടമാടെൻ നാവിൽ RC; also ന. കുനിക്ക RC.

നടനം = നൎത്തനം dancing അപ്സരസ്സുകൾ വ
ന്നാടിനാർ നടനങ്ങൾ KR.; മിഥുനം ന.
ചെയ്യും astr. = ചെല്ലും.

നടൻ a dancer, actor അണിഞ്ഞിരിക്കും നട
നെക്കണക്കനേ CC; also = ചാക്കിയാർ. —
fem. നടി an actress. നടിക്കുലം (or നടീ
കു —) നാടകം നടിക്കുന്നു Nal.

നടിക്ക 1. To act a part നടനമാടി നടിച്ചു
ഭാവങ്ങൾ, മാഗധർ എടുത്തു വേത്രവും നടിച്ചു
ഭാവവും KR.; അഹംഭാവം. Anj. proud bear-
ing. ഗൎവ്വം, വീൎയ്യം നടിച്ചു നില്ക്ക Mud. 2. to
feign, pretend ക്രുദ്ധഭാവം ന. യും VyM.; കോ
പം, രോഗം ന. vu.; സാമന്തർ പശുവിൽനിന്നു
ജനിച്ചു എന്നു നടിച്ചു Anach. (hiraṇyagarbha).
3. to be in a passion. നടിപ്പാൻ തക്ക വാക്കു
കൾ TR. provoking language. നടിച്ചു കടിച്ചു
fiercely. നടിച്ചു വന്ന യദുക്കളെ വെന്നേൻ Bhr.

CV. നടിപ്പിക്ക to make to dance or act, ക
ബന്ധക്കൂത്തു ന'ച്ചു RS.

VN. നടിപ്പു 1. acting a part, pretence. 2. passion
& the way it shows itself. നടിപ്പു കാണാം
പിന്നേ Bhr. their presumption. നടിപ്പു
തോന്നി a strange feeling, chiefly indigna-
tion.

നടക്ക naḍakka 5. (= നടുക to enter, as അ
മ്പുള്ളിൽ നടന്തു RC) 1. To walk, proceed,
ഞാൻ കാൽനട പൂണ്ടു ന. വേണ്ട CG.; അവൻ
വേഗം നടന്നു കളഞ്ഞു vu.; സ്ത്രീകളെക്കൊണ്ടു ന
ടക്കും പുമാന്മാൎക്കു വേഗപ്രയോഗം ശുഭമല്ല SiPu.
with women men ought to walk slower. നട
ന്നു കെട്ട വൈദ്യനില്ല prov.; കോല്ക്കാരും നട
ന്നൂടാതേ വന്നു TR. cannot do their work.
2. to be carried out, succeed ഇക്കാൎയ്യം നടന്നു
കഴികയില്ല TR. 3. to behave. വഴിക്കേ ന. V1.

[ 549 ]
conducts himself well. അപ്രകാരം കേട്ടു നട
ക്കാം TR. obey. — Hence aux. V. to continue,
go on, to be habitually മുമ്പേ ചില കളവുകളെ
ച്ചെയ്തു നടക്കുന്നവൻ jud. known as a thief. വ
യനാടുരാജ്യം നമുക്കടങ്ങി നടന്നിട്ടില്ല TR. did
not then belong to me. ഫലമൂലം തിന്നുനടക്ക
KR. to live on. 4. v. a. to go on with some
work. ഞാൻ ഒരു കാൎയ്യം ന. യില്ല TR. trans-
act. രാജ്യത്തെ കാൎയ്യം ചന്തു നടക്കും Ch. is to
be minister. അവൻ നാട്ടിലധികാരം നടന്നു വ
ന്നു TR. — Esp. to cultivate കൃഷി ന. നിലം
നടക്കുന്നവൻ the cultivator. പാട്ടം നടപ്പാൻ
ആക്കിയവൻ etc. jud.; അവർ ഉല്പത്തിയും പറ
മ്പും ഒക്കന. TR. (= നടത്തുക 3); ഈശ്വരനാൽ
നടക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ (a. med.) ruled by.

VN. I. നടത്ത So. walk; custom. ന. യെ നി
റുത്തുക Trav. to put down an evil habit.

II. നടത്തം 1. walk. കന്നും കിടാങ്ങളും കാലി
കളും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി ന. കൊണ്ടാർ CG.
proceeded. കാൽ ന., നടക്കും നടത്തത്തിൽ
ചോര തന്നേ TP. 2. procession ന. ചൊ
ല്ലുക = നട 2. (f. i. നട നടോ നട; നട,
നടയോ നട, അണ്ണയുടെ പണ്ടാരക്കെട്ട് ന
ടോ for Bhagavati). 3. administration ൨
തറ എന്റെ ന'ത്തിൽ വെച്ചു TR.

III. നടത്തൽ see നടത്തുക.

IV. നടത്തു = II. നടത്തു ചൊല്ക (=നടത്തം 2).
തിക്കും തിരക്കും നടത്തും വിളികളും Nal.
അന്നടത്താലേ നടന്നു TP. walked deter-
minedly; ഇവിടത്തേ ന. V1. providing the
daily necessaries even without daily pay-
ment.

CV. I. 1. നടത്തുക 1. to drive, ന. തേർ എന്നു
രത്തു KR.; ഉടമ്പിൽ അമ്പു നടത്തി RC; യ
മതാട എടുത്തുദരം നടത്തിനാൻ Sk.; കഴു
ത്തിൽ വാൾന. Bhr.; ഒരു സൂചി ന. to push
in; to lead, carry on, f. i. കച്ചോടം, പണി
No. 2. to direct, arrange, rule രാജാവ്
ഓർ ആജ്ഞ ന'ന്നത് ആചരിക്ക Mud.; മാൎഗ്ഗം
ന. KU. to spread a religion. വല്ലാതേ വരും
ശക്തി അതതിൽ നടത്താഞ്ഞാൽ KeiN. if un-
applied, unused. ശാസ്ത്രജ്ഞൻരാജാവ് എന്നു

വാൎത്തകൾ നടത്തേണം VCh. circulate re-
ports as if the king was clever. 3. to culti-
vate തരിശുനിലം, കിടപ്പുനിലം ന. TR. to
bring under cultivation. ഇന്നിന്നപാടം, ക
ണ്ടം നടത്തിവരിക No. regularly.

II. നടത്തിക്ക 1. to get one to carry on a work.
ആയാളെക്കൊണ്ടു പണി ന. rev.; നേരായി
ന'ച്ചു തരികയും വേണം TR. care for just
rule. 2. = നടത്തുക f. i. പണ്ടു നടത്തിയ
പ്രകാരം ന'ക്കാം, അപ്രകാരം നടന്നും ന'
ച്ചും വരാം doc. to direct. അതിക്രമം ന. to
instigate to a crime. ആ കാൎയ്യം ന'ക്കാതേ
പുറത്താക്കി jud. deposed him. 3. (CV.
of നടക്ക 4) to get another to cultivate.
നിലം നടന്നും നടത്തിച്ചും MR. 4. = നടത്തു
ക, as മാൎഗ്ഗ വിധി പോലേ അവനെക്കൊണ്ടു
ന'ച്ചു കൊൾക TR. to treat his case ac-
cording to the precepts of the Koran; also
to manage a family, to navigate, to break
in a horse. നിന്നെ നടത്തിച്ചുഴലിച്ചു VetC.
caused to walk. എന്നെക്കൂടേ നടത്തിച്ചു (sc.
the watch-men). 5. to do, commit ഏതാ
നും ന'ച്ചതു കണ്ടുവോ jud.

III. നടപ്പിക്ക 1. to lead, manage നാട്ടിലേ
കാൎയ്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വരേണ്ടതിന്നു ചന്തു
വിനെ നോം ആക്കി നടപ്പിച്ചു വന്നു,
&. ച
ന്തുനെക്കൊണ്ടു കാൎയ്യം നടപ്പിച്ചു TR. നോം
നടപ്പിക്കുന്ന കാൎയ്യങ്ങൾ my rule. നടപ്പിച്ചു
കൊള്ളാം TR. to bring about. 2. to per-
mit ദ്യൂതം രാജ്യത്തിൽ ന'രുതു VyM.

VN. V. നടപ്പു 1. walking, frequenting, ന.
വഴി a trodden way. 2. demeanor, as ദു
ൎന്ന.; habit. ഈസമയങ്ങളിൽ പല മൎയ്യാദക
ളും ന'ള്ളതു TR. are in use. നടപ്പില്ലായ്ക
not customary. നടപ്പറിയുന്നവർ persons
acquainted with local customs. ന. ഭാഷ
common language. 3. cultivation പുതുപ്പ
ണത്തേ തങ്ങളേ ജന്മം രാമർ ന. or കുങ്കൻ
ജന്മം തനതു ന. TR.; നടപ്പവകാശം, ന.
കുടിയാന്മാർ MR. tenants. — (mod.) culti-
vator പൂൎണ്ണാവകാശിയും നടപ്പും താൻ ആകു
ന്നു MR.

[ 550 ]
Hence: നടപ്പവകാശം see 3.

നടപ്പാക (2) to be common or current. — നട
പ്പാക്കി put in force.

നടപ്പുകണ്ടം,— നിലം, — പാടം see 3.

നടപ്പുകാരൻ 1. a walker; successful. 2. പറ
മ്പു ന. MR. a cultivator; also manager,
administrator.

നടപ്പുകേടു=ദുൎന്നടപ്പു.

നടപ്പുദീനം epidemic disease, cholera morbus.

നടപ്പുദോഷം (2) misdemeanor, also immo-
rality.

നടപ്പുനാണ്യം a current coin.

നടപ്പുനിലം (3) a cultivated ground. കിടപ്പു
നീക്കി ന. ഇത്ര TR.

നടപ്പുമൎയ്യാദ a usage in vogue. നാട്ടിലേ ന.
പ്രകാരം അന്യായം നടത്തുക TR. in native
style.

നടപ്പുവില current price.

നടപ്പേ = നട 2. exclamation in processions.

നടിക്ക see നടം.

നടീച്ചൽ see നടുവിക്ക.

നടീല് naḍīlụ Palg., So. (also നടീൽ), fr. ന
ടുവൽ q. v. Transplanting of paddy = നാട്ടി No.

നടു naḍu 5. 1. Middle, centre, നടുത്തൂൺ central
pillar; half. 2. waist. = ഇട, അര, as നടു
വിൽ വേദന, ഒരു പിടി നടുവും KR. waist of
a span's size. നടുവുലെച്ചു Bhg.(in dancing). ന.
ഒടിക്ക V1. to break the back. 3. equity;
mediation ന. പറക, തീൎക്ക (=ഇടപറക) to arbi-
trate. നടുവും വിധിയും jurisdiction. ന. കൊടു
ക്ക V1. to give bail. ന. തിരക to seek evidence.
4. (നടുക) planting.

Hence: നടുക്കൂറു (4) allowance made to a tenant
on planting trees = കുഴിക്കൂറു.

നടുക്കടൽ the open sea. ന'ലിൽ ചെന്നു prov.

നടുക്കാണം (1. 3) fee at the transfer of proper-
ty given to the Janmi's heir & the witness-
es, & amounting to half of that given to
the Janmi & the writer. അനന്തരവൻ ന.
doc.

നടുക്കാരൻ an arbitrator. ന'രുടെ പക്ഷം, വി
ധി V1. 2. arbitration.

നടുക്കൂട്ടം a court of arbitration.

നടുക്കെട്ടു (1) a building between other build-
ings, (2) a girdle, (3) placing in charge
of a 3rd person. നടുക്കെട്ടിയ ദിവസം മുതല്ക്കു
പലിശയില്ല VyM. from the day of apply-
ing for arbitration.

നടുച്ചുവർ (1) No. a middle wall.

നടുതല (1) middle track of a country, (4)
planting; annual plants, such as yams,
sesam, പയറു തക്കാരി etc.— നടുതലാദി esp.
yams V1.

നടുത്തല the crown of the head, pate.

നടുത്തരം middling sort.

നടുത്തുണ്ടം (1) see തുണ്ടം.

നടുനടേ = നടനടേ formerly.

നടുപ്പന്തി V1. a middle row, ന. യിൽ വെച്ച
സുധാകുംഭം Bhg 8.

നടുപ്പാട്ടം (3) a land in dispute, let out to a 3rd
person.

നടുപ്പാതി a half, moiety.

നടുപ്പെട്ടസ്ഥലം a central place (=നടുമയ്യം).

നടുമുറ്റം a courtyard, chiefly of നാലുകെട്ടു TP.

നടുയാമം midnight V1.

നടുവണ്ണൂർ & നെ—N. pr. in Kur̀umbanāḍu TR.

നടുവനാടുതുക്കുടി N. pr. a part of Neḍunga-
nāḍu.

നടുവൻ (3) an arbitrator = നടുക്കാരൻ; a fore-
[man; a judge.

നടുവാക (3) to be bail V1.

നടുവാടി (1. 4) a terrace, also നടു ഒടി.

നടുവിരൽ the middle finger.

നടുവിരിക്ക, (— രുന്നു) to support a female
during labour B.

നടുവിൽ between. — ലവൻ a middle brother,
of 3 or 5 V1.; ശേഷം ദ്രവ്യം ന. ആക്കേണം
VyM. deposit with arbitrators.

നടുവെഴുത്തു (3) writing a document for 2 part-
ies; public registry, So.

ന. കാരൻ VyM. a writer of a document.

നടുവേ in the middle, അസുരനെ ന. കീറി
എറിഞ്ഞു രണ്ടു ഭാഗേ CC.

നടുസ്ഥാനം (1) a right proportion, average
V1.; (3) arbitration.

നടേ see under നട. — നടേന്നു the middle.

[ 551 ]
നടുക naḍuγa T. M. Tu. C. 1. aM. To walk വി
ണ്ടാർ നടും നടക്കൊണ്ടൊരു തേർ RC. as quick
as a God's walk. നകരിൽ ചേരും മല്ലനടും ക
ണ്ണിമാർ RC. 2. to enter, pierce അമ്പെനി
ക്കു നട്ടു, കാല്ക്കുമുള്ളു ന. 3. to fix, present കൊ
ത്തുമ്പോൾ തോക്കു നട്ടുതടുക്ക TR. — to be fixed,
as the eye നട്ടമിഴി; കണ്ണുതുറിച്ചും നട്ടും പോം
to sink, as in dying. 4. to plant നടുവാനും
പറിപ്പാനും സമ്മതിക്കാതേ TR. to prevent all
gardening. ഒപ്പത്തിൽ നട്ടു നനെച്ചുയൎത്തിന വൃ
ക്ഷം RS.

VN. നടുവൽ, നടൽ planting; transplanting
rice — (നടുതല see under നടു).

CV. നടുവിക്ക, നടിയിക്ക to get planted or
transplanted.

VN. നടീച്ചൽ transplanting; also നടീൽ B.

നടുങ്ങുക naḍuṅṅuγa T. M. Tu. C. (and ഞ —)
v. n. To tremble, ഞെട്ടിനടുങ്ങി വിറെച്ചു വീ
ണാൻ, പാരം വിറെച്ചു ന'മപ്പോൾ CG.

VN. I. നടുക്കം tremor, ന. എന്നിയേ KR.; ഉ
ടൽ ദഹിപ്പിച്ചു ന'ത്തോടും കൂടിശേഷക്രിയ
ചെയ്തു Bhr.; ന. താൻ ഭയം താൻ സംഭവി
ക്കിൽ Nid.; ന. തീൎക്ക to encourage. Arb.

II. നടുങ്ങൽ id. വന്നു No.

CV. നടുക്കുക So., നടുങ്ങിക്ക No., അന്തകനെ
ഒന്നു നടുങ്ങിച്ചു RS. (a noise).

നടേ see നട.

നട്ടം naṭṭam Tdbh., നഷ്ടം q.v.; ന. കുത്തുക B.
To stand on the head. നട്ടപാടു a lost concern.

നട്ടാമുട്ടി = നഷ്ടാമുഷ്ടി.

നട്ടത്തിറ = നഷ്ടത്തിറ.

നട്ടി 1. നഷ്ടി loss. ന. യായിപ്പോയി; over-
exertion. 2. (നടുക) a planted bed, planta-
tion, No. നട്ടികൾ നോക്കി.

നട്ടു naṭṭụ 1. past of നടുക. 2. obl. case of
നടു C T. Te. straight, perpendicular.

നട്ടാണി B. the crown of the head.

നട്ടാമുട്ടി T. middling sort, M. guess, see ന
ഷ്ടാ—

നട്ടുച്ച very noon, ന. നേരത്തു പെട്ടൊരു വെ
[യിൽ CG.

നട്ടുപാതിരാ exactly midnight, നട്ടുനട്ടുള്ളൊരു
പാതിരാക്കു TP.

നട്ടുവൻ naṭṭuvaǹ (T. നട്ടു; Tdbh., നട്യം)
T. M. A dancing master, director of a theatre
ന'ന്മാരും പിന്നേ മുട്ടുകാരും VCh.; also ന
ട്യൻ V1.

നട്യം V1. the art of dancing, (നടം).

നട്യകാലി V1. a scorpion.

നഡം naḍam S. Reed = നളം q.v.

നണിച്ചു naṇiččụ So. (C. നൺ, T. നൾ cold;
prh. fresh?) Recently പൊരുത പോർ പോലേ
ന. കണ്ടുതില്ല Bhr.; നണിച്ചുണ്ടായ കാൎയ്യം V1.
occurring lately. ന. വിശ്വാസത്തിൽ പുക്ക
വൻ V2. a new convert. നണിച്ചിട്ടു = പുത്തനാ
യി; നണിച്ചതു V2. recent.

നണ്ടു = ഞണ്ടു, (T. C. also നള്ളി) A crab.

നണ്ണുക naṇṇuγa (T. Tu. to be close, നൾ=
നടു) 1. To remember with love & gratitude
നണ്ണിവിശ്വാസമോടേ Anj. — നണ്ണാർ. enemies.
2. to consider അതു നണ്ണിപ്പൊറുക്കേണം Swarg
. Kaly.; വീരത ഇതെന്നു നണ്ണി CG.; എന്നുള്ളിൽ
ന. Bhr. thought; (see നെണ്ണുക).

നതം naδam S. (നമിക്ക) Bent (part.). നൃപന
തചരണൻ Mud. worshipped by.

നതാംഗിമാർ SiPu. women.

നതി = നമസ്സ്.

നത്തുക nattuγa 1. and നെത്തുക. To crawl,
limp; to walk as by spanning the ground (in-
fants, worms, etc.), (T. = നച്ചുക). 2. C. Te.
to stammer.

നത്ത (1) T. M. So. an eatable snail V1.; ന
ത്തക്കൂടുകൾ ഉണ്ടോ Arb. shell-fish.

നത്തു (2) a Malabar owlet, Athene Malab. =
ഊമൻ; ന. ചിലെക്കുന്നു V1.; നത്തലെച്ചാൽ
ചത്തലെക്കും MC. (superst.)

നത്വാ natvā S. = നമിച്ചു AR. etc.

നദിക്ക naďikka S. To roar, നദിക്കുന്നു ഗജേ
ന്ദ്രന്മാർ KR.

നദം a river, Brhmd. (in T. a male river, as of
the western coast) — നദി river, a fem.
river, as those running eastward — നദീ
ജലം PT. = പുഴവെള്ളം; fig. മരുക്തന്മാരായ
നദികൾക്ക് എല്ലാമഹം അബ്ധി Bhg.

നദീകാന്തൻ, നദീപതി the sea.

[ 552 ]
നദ്ധം naddham S. (part. of നഹ്). Bound, con-
nected with, മണിനദ്ധമാല Bhg.

നന nana T. M. C. Tu., (Te. sprout, C. Te. നാ
ൻ see നൺ) 1. Moisture. നനമുണ്ടു a bathing-
towel. 2. irrigation തൈരക്ഷെക്കും നനെക്കും
വേണ്ടി MR.; നനമാറിയതു a cocoanut-tree in
the 2nd year with 10 branches. തോട്ടം നന
കഴിച്ചു.

v. n. നനയുക 1. to become wet, be moist, കൈ
നനയാതേ മീൻപിടിക്കാമോ, നനഞ്ഞ കിഴ
വി prov.; പിതാമഹന്മാർ ഗംഗയിൽ നനയേ
ണം KR. bathe. നനഞ്ഞമഴ Palg. = ചാ
രൽ—, ൟറന്മഴ. 2. to be soaked.

നനയാശ്ശീല 1. a coloured cloth, which needs
no washing. 2. a wax-cloth.

VN. I. നനച്ചൽ, II. നനവു wetness. നനവു
പറ്റി became wet.

III. നനപ്പു id. — നനപ്പുമുണ്ടു, (or നനപ്പൻ —)
= തോൎത്തുമുണ്ടു, നന —.

v. a. നനെക്ക To wet, നനച്ചിറങ്ങിയാൽ കുളി
ച്ചു കയറും prov.; കൊട്ടത്തടം പുക്കു കൈ ന.
TP. (after meals) — to irrigate, water as trees
ശാഖിമുരട്ടു നനെച്ചാൽ മതി Bhr.; to soak.
— met. നല്ല വാക്കുകൾകൊണ്ടു നനെച്ചു ത
ണുപ്പിച്ചു SiPu. refreshed.

നനെച്ചേറ്റം, see ഏററം 169.

CV. കണ്ണുനീരാൽ നനപ്പിച്ചു ഭൂതലം Genov.

I. നനു nanu (= നറുക്ക) in നനുനനേ. Very
minute, or like sprinkled, f. i. കുരുൾനിര ത
ന്മേൽ നനുനനപ്പൊടിഞ്ഞൊരു പൊടി പറ്റി
Bhr. very small, fine; (T. നന്നി).

II. നനു S. (ന) Isn't it? നനു നല്ലൊരു ഭാഗം
ഉണ്ടു വൃന്ദാവനം, നനുഭക്ഷണവും കഴിച്ചു CC. —
(often expletive).

നന്തി nandi Tdbh., നന്ദി N. pr. A caste നന്തി
യാർ (85 in Taḷiparambu), that wear the Brah-
manical string whilst eating, but afterwards
gird themselves with it.

നന്തിയാർവട്ടം (& നന്ത്യാ —), S. നന്ദ്യാവൎത്തം
Tabernæmontana coronaria Rh., Sk.; ന'
ത്തിൻ കുരുന്നു a. med., ന'ത്തിലേപ്പൂ GP 66.;
(a kind: ചെറിയ ന —).

നന്തുണി nanduṇi A kind of guitar, used
by Mār̀āns.

നന്ദനം nanďanam S. 1. Delighting. 2. a
garden of Indra, also നന്ദവനം.

നന്ദനൻ S. a son. — നന്ദനി a daughter and
നന്ദന.

നന്ദൻ N. pr. Kṛshṇa's foster-father CG. (see
[നന്നൻ).

നന്ദി S. 1. joy ന. പൂണ്ടു സേവിച്ചു PT.; ന.
കലൎന്നു പുകഴ്ത്തി PrC. 2. Siva's bull. ന.
ഏറുന്നോൻ Siva. Anj. 3. = നന്നി, (T. ന
ൻറി) gratitude, ന. കാണിച്ചു MC. — നന്ദി
ഹീനൻ, ന. കെട്ടവൻ B. ungrateful (mod.).
തങ്ങളിൽ ന. യും ഭാവിച്ചു വാണു Bhg. in
intimacy.

നന്ദികേടു (3.) unthankfulness.

നന്ദികേശ്വരൻ N. pr. a Paradēvata of the
Shivaites.

denV. നന്ദിക്ക S. 1. to rejoice തന്നിലേ ന'ച്ചു
കൊണ്ടു CG.; ന'ച്ചിരുന്നാൾ കിളിമകൾ PrC.
— നന്ദിതനാകേണം എന്നേ കുറിച്ചിനി PrC.
pleased with me (part.). 2. mod. with
Dat. to thank.

CV. അവരെ നന്ദിപ്പിച്ചീടിനാൻ CG.

നന്ദ്യാവൎത്തം S. see നന്തിയാർ വട്ടം.

നൻ naǹ 1. = നാലു, in നന്നാലു Every four,
നന്നാങ്കു 4X4. 2. = നൽ, in നന്നാറി, നന്നി
ലം a good field, etc.

നന്നം nannam No., (T. നാനം, √ നറു) The
scent, as of a dog, smell ന. അറിയുന്ന നായി,
ന. കൊണ്ടു വന്നു etc. —

denV. നന്നിക്ക to sniff. — Compare നപ്പു.

നന്നൻ N. pr. of നന്ദൻ, see above— നന്നൻ
പുരം വാഴും നാരായണ SG.—difft. is:

നന്നൻപറ (N. pr. of a place in Weṭṭattu-
nāḍu) in ന. വെറ്റില = a തുളസി വെറ്റില,
(manured with കാട്ടു തുളസിത്തൂപ്പു).

നന്നാറി naǹ-ǹār̀i (T. — രി) Periploca Indica,
also നറുനീണ്ടി. A kind: പെരു ന. Echites
frutescens. (see നൻ 2.)

നന്നി naǹǹi 1. aC. M. (T. നൻറി). Goodness.
ന. തങ്കും അഭിഷേകം RC. blessed coronation.
നന്നി അറിക to remember love or benefits, be

[ 553 ]
grateful; opp. നന്ദികേടു unthankfulness, ന
ന്നിയില്ലാത്തവൻ V1. (& V2. often നണ്ണി.);
compare നന്ദി 3. 2. (T. little, see നനു), a
small louse.

നന്നു naǹǹụ (T. നൻറു=നൽന്തു) 1. Good. ന
ന്നിവൻ Bhr. he is a fine fellow. നന്നുനന്നെന്നു
പുകഴ്ത്തി KR. bravo! നന്നു നന്നെത്രയും Bhr.
very well! അവർ ന. കൊള്ളട്ടേ may it be
well with them, = let them risk it, if they like.
2. what is right, advisable. വെച്ചേക്കനന്നോ
CC. may one safely lay? ഇവർ സാക്ഷിക്കു
നന്നല്ല VyM. won't do for. ബ്രാഹ്മണർ പുല
ൎകാലേ കുളിച്ചു നന്നായിരുന്നു KU. etc. lived un-
disturbed.

നന്നാക 1. "farewell", a blessing നന്നായ്വരിക
എന്നു മുനികൾ ചൊന്നാർ KR. 2. to be
repaired. നിങ്ങൾ പാഴ്മരമായ്പോക (curse)
അന്നു നന്നായ്വന്നീടുക CG.; ശാപം പിണെ
ഞ്ഞതു നന്നായ്വന്നിതു the curse is removed.
ന. യില്ല പട നമുക്കു Bhr. 3. തമ്പുരാൻ എ
ല്ലാവരുമായിട്ടു നന്നായിരിക്കുന്നു TR. stands
well with every one. ഇനി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ
നന്നായി കഴികയില്ല TR.; ഏറ ഒന്നും പറ്റാ
ഞ്ഞു നന്നായ്പോയി came off pretty well.

നന്നാക്കുക v. a. 1. പടെച്ചവൻ അവരെ ന'ക്ക
ട്ടേ Ti. may Allah be merciful to them.
2. to correct, repair, improve (നിലം etc.),
to adjust. പൊളിച്ച പുര പൊളിച്ച ആൾ
നന്നാക്കിക്കൊടുപ്പാൻ TR. to restore the
roof.

നന്നുക den V.?, നന്നും കരുത്തോടു പരത്തിന
കരം RC 81. = നണ്ണുക?

നന്നേ well, much, liberally. ന. (or നന്നായി)
സങ്കടം പറയുന്നു TR. complain loudly. മു
ളകു ന. കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു TR. fell off con-
siderably.

നന്മ, (opp. തിന്മ) 1. goodness, of trees, fruits,
soul & body. 2. a blessing, prosperity,
ന. വരട്ടേ farewell. ചെയ്കിലേ നന്മ വരൂ
Mud. may you do! സൌമിത്രിക്കും നന്മയോ
KR. is he also well ? (=കുശലം). — നന്മയിൽ
well; often mere expletive.

നന്മധുവോലുന്ന നന്മൊഴി, നന്മൊഴിമാർ, ന
ന്മുഖം നന്മുനി CG.

നപുംസകൻ nabumsaγaǹ S. (പുംസ്). A
hermaphrodite, ന'മായവൻ Bhr.; a eunuch.
നപുംസകം the neuter gender (gram.).

നപ്താ naptā S., (L. nepos) A grand-son.
fem. നപ്ത്രീ a grand-daughter.

നപ്പു nappu No. (=നൎറപു. നന്നം). Scent;
tracing a theft, etc.

നഭസ്സു nabhassụ S.,(G. nephos, L. nubes). A
cloud, the sky നഭസി പൊങ്ങും വിമാനം RS.;
പുഷ്പവൃഷ്ടി ഉണ്ടായി നഭസ്സിന്നു KR. from
heaven. — നഭസ്തലേ മഴക്കാറു Si Pu. in the
firmament. — നഭോമണി the sun.

നഭാവു=നവാബ് Nawāb. ൯൫൫ ആണ്ടു
തലശ്ശേരിയിന്നു നഭാവായിട്ടു പട ആയി TR.
with Haidar.

നമഞ്ഞി namaǹǹi, & ഞ— q. v. medic.
Shell-fish = ജലശുക്തി.

നമൻ namaǹ T. aM. = യമൻ f. i. നമപുരി വി
രെന്തു പുക്കാർ RC.

നമനം namanam S. Bowing, adoration.

നമഃ, നമസ്സ് adoration; repeated നമോനമഃ;
നമശ്ശിവായ adoration to Siva, the famous
പഞ്ചാക്ഷരം SiPu. (or — with ഓം — ഷഡ
ക്ഷരം), നമശ്ശിവയെന്ന നാമം Anj., നമശി
വായം തൊഴുക vu.

നമസ്കരിക്ക to worship കാക്കൽ, കാല്ക്കു, കാലിന്നു
ന. to prostrate oneself. ന'ക്കുന്നേൻ നിണ
ക്കു KR.; തൊഴുതു ന'പ്പാൻ കാലമായി VetC.

നമസ്കൃത്യ adv. part.

CV. മാരുതിയെപ്പിടിച്ചു പതിപ്പിച്ചു പാരിൽ നമ
സ്കരിപ്പിച്ചിതു പാൎത്ഥൻ Bhr.

നമസ്കാരം 1. reverence-, uttering നമഃ, (Mpl.
നിസ്കാരം). സുഖമേ മുക്തി വരുത്തുവാൻ ക
ലിക്കു ന. GnP. thanks to K. & “I pray K.”
ദിവാനിജി അവൎകൾക്കു N. ന. (epist.) TR.
humble greeting from N. to D. 2. ado-
ration. കായം ന' — പത്രമായീടേണം Bhg.
— ദണ്ഡനമസ്കാരം prostration. 498.

നമസ്കൃതി id., ദേവന. ചെയ്തു KR.

[ 554 ]
നമസ്തേ 1. worship to thee, (f. i. ന. നാരായണ,
ന. നരകാരേ AR.) & നമസ്തൈ vu., used
proverbially for a beginning (അവൻ ഇ
പ്പോൾ ന. എന്നു തുടങ്ങുന്നു afresh) & for
the end ന. എന്നായിപ്പോയി=തീൎന്നു പോ
യി. 2. (loc. നവസ്തേ) newly, at first. So.
നമസ്തേ തൈവെക്ക to plant the first cocoa-
nut-plant in a garden.

നമിക്ക to bow, whence നതം, നത്വാ rever-
ence. പാദങ്ങളിൽ നമിച്ചാൻ AR. & പാ. വീ
ണു ന. KumK., തൽപദയുഗളമതിൽ നമിച്ചു
Mud.

നമ്യം adorable (po.)

നമിച്ചി namičči = നമഞ്ഞി, as നമിച്ചിക്കയോ
ടു a. med.

നമുക്കു namukkụ, & നമക്കു To us. (നം obl.
case of നാം we. T. M. C. Te. Tu.)

നമോ=നമഃ in നമോസ്തുതേ Worship to thee!

നമ്പർ 1. E. number. നമ്പ്രകൾ MR.; നമ്പർ
നീക്കുക etc. A case in court. 2. N. pr. m.
കുഞ്ഞിയമ്പർ etc. TP.

നമ്പുക nambuγa T. aM. C. Tu., (Te. നമ്മു).
To confide, desire = നണ്ണുക, അമ്പുക?

VN. നമ്പിക്ക (rare) & അവനമ്പിക്ക (T., loc.)
distrust.

നമ്പടി, vu. നമ്പിടി, prh. നമ്പിയടി? N. pr.
a caste of lower Brahmans (മുക്കാൽ ബ്രാഹ്മ
ണർ) & princes; one of them പടിനമ്പി
ടി=കക്കാട്ടു കാരണപ്പാടു KU.; (see കറുക
ന., വേങ്ങനാട്ടു ന.).

നമ്പഷ്ഠാതിരി a Kshatriya woman. So.

നമ്പി (prh. fr. നം, as T. എമ്പി, തമ്പി etc.)
1. T. Te. C. Vaišṇava priests. 2. M.
inferior Brahmans or Ambalavāsis (പൂന
മ്പി) performing ceremonies for Sūdras (ഇ
ളയതു). 3. actors=നാട്യക്കാർ KM.; ന.
തുമ്പി പെരിച്ചാഴി പട്ടരും പൊതുവാൾ തഥാ
prov. one of the plagues of old Kēraḷa. —
fem. നമ്പിച്ചി KN., (also ബ്രാഹ്മണി, പ്രാമ
ണി, പുഷ്പോത്തി. —

നമ്പിക്കൂറു temple-property confided to Nambis.

നമ്പിയശ്ശൻ id. (hon.); നമ്പിയച്ചനെ വിളിപ്പി
ച്ചു TR., also നമ്പിച്ചൻ, നമ്പേശൻ etc.

നമ്പിയാൻ, — യാർ (hon. pl.) 1. a title of
princes, as in Iruvenāḍu നാരങ്ങോളി ന
മ്പ്യാർ; in pl. നമ്പിയാന്മാർ TR.,നാലു വീട്ടു
കാർ നല്ല നമ്പ്യാന്മാർ‍ TP. 2. the steward of
a pagoda V1. 3. a title given by Rājas
ചാത്തു നമ്പ്യാർ എന്നു പേർ വിളിച്ചോണ്ട
തമ്പുരാൻ TP.

നമ്പിയാതിരി 1. a title of Brahman generals,
heads of the ആയുധപാണികൾ KU.; ഇട
പ്പള്ളി. the chiefest of them. 2. a title
of princes.

നമ്പുവേട്ടുവർ (sic) W. a class of slaves in
South-Canara.

നമ്പൂതിരി, vu. നമ്പൂരി a high class of Brah-
mans, (നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണൻ opp പട്ടർ).
ന'ക്ക് എന്തിന്നുണ്ടവല prov.

നമ്പൂതിരിപ്പാടു a head Nambūri, ഒരു വലി
യ ആൾ നമ്പൂരിപ്പാട് എന്നവർ, നമ്പൂ
രിപ്പാട്ടിലേക്ക് എഴുതി TR.

നമ്പു nambụ (Te. C. നന q. v.) 1. A shoot,
sprout, as വള്ളി ന. of pepper No.; ന. പൊട്ടു
ക Palg. So. paddy shed to sprout while reaping,
(കാലായി മുളെക്കുക No.); so ചമ്പാൻ, ചിറ്റേ
നി etc. നമ്പു. 2. the scion of a family (prh. =
നനു, നന്നി). 3. Palg. = നുമ്പു. 4. a paddle, So.
നമ്പോലൻ N. pr. m., ന'ന്റെ അമ്മ കിണ
റ്റിൽ പോയ പോലേ prov.

നമ്മൾ nammaḷ = നാം We, നമ്മളിൽ Bhr. =
നമ്മിൽ; ഛേദിക്കേണം ന. AR. = you & I.
നമ്മളെ അണ്ണന്മാർ TR. my ancestors (hon.)
നമ്മിൽ amongst ourselves. ന. ഇങ്ങോൎക്കു
മ്പോൾ CG.; എങ്കിലങ്ങനേ ന. Bhr. let that
be settled between us!

നമ്മോ nammō, (often in adorations)= നമോ,
f. i. ഹരിനമ്മോ RS 4. (at the close of each verse).

നമ്രം namram S. (നമിക്ക). Bent — നമ്രമുഖമാ
യി ChVr. — നമ്രത humility. Bhg.

നയ naya (T. aC. നചൈ desire = നച്ചു). A
bait for alligators, നയവെക്ക, കാട്ടുക to allure
So., (കാളം വെക്ക No.).

[ 555 ]
നയം nayam S. (നീ) 1. Guidance; science
of politics; way of managing things നാലുപാ
യങ്ങളും ആറു നയങ്ങളും AR.; സാമദാനാദി രാ
ജനയങ്ങളിൽ സാമൎത്ഥ്യം KR. (or സന്ധി, വി
ഗ്രഹം, യാനം flight, ആസനം resistance to
the last, ദ്വൈതീഭാവം, സമാശ്രയം yielding
Bhr 12.). നമ്മുടെ നയത്തിനാൽ Nal. cunning.
ചൊന്ന നയങ്ങൾ കേട്ടു Bhr. advice. ന. ആകി
ലും അപനയം ആകിലും Bhr. wise. 2. T. M.
C. Te. Tu. gentleness. ന. കാട്ടിയാലും ഭയം
കാട്ടിയാലും whether he smile or frown. —
fitness. നയമാക്കുക to smooth, make savoury
V1. 3. cheapness നയമായി വാങ്ങുക vu.
profitably.

നയക്കാരൻ V1. embellisher of a subject.

നയജ്ഞൻ Mud. a diplomatist.

നയഭയം gentle & harsh means. ന. കൊണ്ടു
പിരിച്ചു, ന'മായിട്ടു പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിച്ചു
TR. brought them round.

നയവിനയസഹിതൻ Bhg. gentle & modest.

നയവു B. = നയം 3., also melting, dissolving.

നയശാലി managing wisely, ന. ജയശാലിയാകും.

നയശീലൻ courteous, modest.

‍നയഹിതം AR. the proper proceeding.

നയാനയം maxims for acting & avoiding,
ന. അറിയാ KR.

നയനം nayanam S. (leading). Eye അവൻ
ന. എന്നും ഇളകാ RC. (of a corpse). നയന
ജലം വാൎത്തു Mud. wept. നയനത്തീ Bhr. of
Siva. നയനഭാഷകൊണ്ടു പറഞ്ഞു (jud.) a dumb
explains by gestures. നക്ഷത്രത്തിന്മേൽ ന'
ങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നടക്ക.

നയനഗോചരം apparent, clear (to the eye).

നയനാമൃതം, നയനഹരം a delightful sight.

നയാണ്ടു nayāṇḍụ Grimaces.

denV. നയാണ്ടിക്ക V2. to mock, (T. നചൈ
കാട്ടുക), al. നായാണ്ടിക്ക.

നയിക്ക nayikka S. 1. (നീ) To lead ൟശ്വ
രൻ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നു Bhg.; സീതയേ നയി
പ്പതിന്നോടി KR.; കുമാരഷൾക്കം സ്വപദംനയി
ച്ചാൻ CC. brought them to his place. 2. Tdbh.

നശിക്ക to labour hard, നയിക്കാൻ പോയി
vu. = പണിക്കു പോയി.

VN. നയിപ്പു = നശിപ്പു q. v. — നല്ല നായിപ്പുകാ
രൻ a good workman. No. vu.

നയോപായം nayōbāyam S. (നയം 1.) 1. Po-
litical conduct. 2. a decoction of ginger,
cumin & Pavonia root. B.

നര nara 5. 1. Greyness, hoary age. നരയും
കുരയും പിടിച്ചു മരിച്ചു died from old age.
2. a yam with whitish hairs, നരക്കിഴങ്ങു.

നരച്ചവൻ, നരച്ചോൻ a grey-headed man.

നരയൻ grey, as a man (f. നരച്ചവൾ); of
plants f. i. നരയൻ & നരവൻ കുമ്പളങ്ങ etc.

v. n. നരെക്ക To grow grey, to be whitish.
നരി നരെച്ചാലും കുടിക്കും prov.; തല നരയാ
a. med.; നരയാത്ത താച്ചി a young female
attendant. നരെച്ചു വെളുത്തുപോം Anj.

CV. നരപ്പിക്ക to bring on old age.

നരകം naraγam S. 1. Hell (7 or 21 or 28
Bhg 5., 28 കോടി ന. ഉണ്ടു VilvP.). കീഴ്പെട്ടു പോ
യി ന'ത്തിൽ ചെല്ലും AR.; ഇന്ന പാപങ്ങൾ ചെ
യ്താൽ ഇന്ന ന., നരകങ്ങളിൽ അനേകകാലം
വീണു കിടക്കും Bhg.; ന. കണ്ടു വീണ്ടു ഭൂമിയിൽ
വന്നീടുവോർ VilvP.—met. അവനെ ന. ചെയ്തു
പദ്രവിക്ക VyM. to trouble, as a debtor. 2. a
pit V1.

നരകപ്രാരബ്ധി hell-worthiness.

നരകാരി, നരകാന്തകൻ Kṛshṇa. Bhg.

നരകി hell-worthy; വീരഹന്താവും ഗോഘ്നാവും
നാസ്തികൻ etc. നരകികളായുള്ളൊരിവർ എ
ല്ലാം ചത്തു വീഴും നരകത്തിൽ KR.

നരികിക്ക So. to be tormented.

നരങ്ങുക naraṅṅuγa = ഞ —. To groan. കു
ത്തു കൊണ്ട പന്നി ന'ം പോലേ prov.

VN. നരക്കു V1. = ഞരക്കം.

നരൻ naraǹ S. (& നൃ, G. anër). 1. A man. pl.
നരന്മാർ AR.; നരർകൂട്ടം V2. an assembly. 2. a
human being. — നല്ലൊരു ജന്മം നരജന്മം Anj.;
നരവേഷം a human form. നരോത്തമൻ the
best of men. 3. a foot-soldier നരകരിതുരഗ
രഥികൾ Bhr.

നരനാരായണന്മാർ Kṛshṇa and Arjuna, KumK.

[ 556 ]
നരപതി 1. a king, so നരദേവൻ, നരവരൻ ന
രാധിപൻ, നരേന്ദ്രൻ, നരേശൻ 2. a king
of men, (opp. ഗജപതി etc.) Tāmūri KU.

നരബലി, നരമേധം human sacrifice.

നരസിംഹം the man-lion, Višṇu's 4th incar-
nation (also നരഹരി); a lion among men.

നരായണൻ, better നാ — Višṇu; നരായണി
ചൂൎണ്ണം a. med. a powder for all kinds of
വാതം.

നരാശൻ a cannibal, Rākshasa.

നരന്ത naranda (T. smell = നറു). A creeper
used med. against asthma & obstruction (also
നെടിയോൻ), ന. ച്ചാറുമൂവള്ളം a. med.

നരമ്പു narambụ T. Tu. M. & ഞ — q. v. (C.
നര, Te. നരമു). A sinew, nerve, pulse പിടെ
ച്ചു നെറ്റിമേൽ ന. കൾ എല്ലാം KR., അവിടേ
മുറിഞ്ഞാൽ ന. വലിക്കിൽ അപ്പോഴേ മരിക്കും
MM., കണ്ണിൽ പൂവും നരമ്പും ഇളെക്കും a. med.
spasm in the eye? ന. എടുക്കയും ഉഷ്ണം പെരു
താകയും MM.; കൈ ന. എടുത്തില്ല (in drawing
the bow).

നരൽ naral = നരർ. A multitude, assemblage,
നരൽകൂടുക (loc.)

നരി nari T. M. C., (Te. നക്ക, fr. C. T. Tu. ന
രു = നരങ്ങു to groan) 1. A jackal, Canisaureus,
gen. കുറുനരി. 2. M. a tiger, esp. female
tiger; (but കേസരിവീരൻ is called വന്നരി
CG.). നരി പെറ്റ മട, നരിയിൻ കയ്യിൽ കട
ച്ചിയെ പോറ്റുവാൻ കൊടുത്തു prov.; നരിക്കി
ടാവു TP.; നരി കിട്ടിയാൽ നായാട്ട് ഇനിയില്ല
ആയുധം കിട്ടിയാൽ പടയും ഇല്ല TP.

നരിക്കെന്നു suddenly, (prh. ഞെ —) So.

നരിച്ചീർ, (pl. — റുകൾ; in V1. 2. നരിച്ചിൽ) a
bat, smaller than വാവൽ MC. with പരന്ന
മുഖം.

നരിത്തല B. a white swelling in the knee.

നരിപ്പച്ച an Eupatorium, used like കഞ്ചാവു Rh.

നരിപ്പിടിത്തം seizure by tigers.

നരിമീൻ a fish = കോര 317.

നരിമൂളി "growling like a tiger," an instru-
ment to frighten away wild beasts.

നരിയങ്കം fighting a tiger, ന. കൊത്തുന്ന നാ
യർ TP.

നരിയടിയൻ No., വൈദ്യൻകുമ്പളങ്ങ or ചൂരി
ക്കുമ്പളങ്ങ; (So. also നൈക്കു —)

നരിയാണി the ankle of the foot (S. ഗുല്ഹം),
a knuckle of the hand = മണിബന്ധം, (V1.
ഞാറുവാണി).

നരിയാല a tiger-trap, ന. പണി തീൎക്ക TP.

നൎത്തകൻ nartaγaǹ S. Dancer (= നടൻ). ന'
ന്മാരുടെ നൃത്തവും കണ്ടു CG.; also = നൃത്തനം
ചെയ്യിക്കുന്നവൻ VyM. — fem. നൎത്തകിമാരും
വേണം VCh. actresses.

നൎത്തനം = നൃത്തം, f. i. ന. ചെയ്യുന്നു Bhg.

നൎമ്മം narmam S. A joke ന'ങ്ങൾ പോലും പറ
യരുതു Bhr., ന'ങ്ങൾ ചൊല്ലി ഉന്മേഷം പൊ
ങ്ങിച്ചു, ന. ഓതി CG.; also of other amuse-
ments നൎമ്മങ്ങൾ ഓരോന്നേ ആചരിച്ചാർ CG.,
ചൂതുചതുരംഗമാദി ന'ങ്ങൾ Bhg 6. നൎമ്മാൎത്ഥം
പോയി Bhr. for a diversion, നൎമ്മശാല Sk. a
casino.

നൎമ്മദ (jester), the river Nerbudda, Brhmd.

നരക്കു see നിരക്കു.

നറക്കു see നറുക്കു.

നറച്ചു vu. = നിറച്ചു TP.

നറുക്കുക, ക്കി nar̀ukkuγa T. M. Tu. Te. C. (=
നുറുക്കുക). 1. To cut off, clip (f. i. മുടി); to cut
in pieces as paper. അവൻ കത്തിരിക പോലേ
നു. V1. cuts up with words. 2. (loc.) വെള്ള
ത്തിന്നു നൎക്കുന്നു (sic) to thirst, long after; (Tu.
to be distressed).

നറുക്കു 1. a bit of palm-leaf. 2. a note, NN.
എഴുതിയ നറുക്കു TR. his ola, letter; an of-
ficial notification. 3. a ticket of lottery,
lot. ന. എടുക്ക to draw lots. അവന്റെ ന.
എടുത്തു പോയി his hour has come, = died.

നറുക്കില 1. a palm-leaf note. 2. Phrynium
capillatum, Rh.

നറു nar̀u T. M. C. Fragrance, odour, (നന്നം,
നപ്പു & connected with നൽ). നറുമാലേയം etc.
RC.

നറുങ്കുഴൽ sweet foot? RC 53.

നറുഞ്ചണ്ണ Costus speciosus.

നറുഞ്ചില്ലി SiPu. pleasant eyebrows.

നറുഞ്ചോര blood, ന. പാരം ചൊരിഞ്ഞു മേഘ
ങ്ങൾ Bhr.

[ 557 ]
നറുതതൈലം No. & So. (T. നറുന്തൈലം a
spikenard, S. നലദ), the oil of ജടാമാം
സി 401.

നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു GP 71. = നന്നാറി. Periploca
Indica or Hemidesmus cordatus, Rh.

നറുനൈ butter V1. (as in T. pure, genuine).

നറുന്തെളി nectar ന. ഒത്ത ചൊല്ലാൾ RC; also
നറുന്തേൻ, and നറുതേന്മൊഴിയാൾ KR.

നറുപീലി peacock's feathers, ന. കോലുന്ന കൂ
ന്തൽ ChVr.

നറുമലർ പെയ്താർ അമരകൾ PrC. fragrant
[flowers.

നറുമ്പശ myrrh, നറുമ്പയ a. med.

നറുമ്പാൽ cow's milk, അന്നവും ന'ലും Bhr.

നറുമ്മൊഴിയാൾ RC sweet speaker.

നറുവരി, (T. നറുവിലി) Cordia myxa.

നറുങ്ങാണി nar̀uṅṅāṇi (നുറു or നറുക്കു?).
1. Ring-worm; fetter. 2. insolent language
ന. യുള്ള വാക്കു CatRന. പറക V1. = തെറി.
3. Palg. a small peg in the middle of a Bamboo
plough-yoke; see നുറുങ്ങു.

നറുങ്ങാണിത്വം കാട്ടുക (2) V2. to behave inso-
[lently.

നറ്റുണ RC. = നൽതുണ aM.

നൽ nal T.M. aC. Good, fine (നൻ, നറു).
നലം 1. goodness, ന. ഏറും ഗുരു Anj. 2. beauty.
നല്ക്കരം a fine hand, ന. നാലിലും CG. in his 4
hands.

നല്ക്കുട CG.— നല്ക്കുളം തന്നിൽ കുളിച്ചു VCh.— ലോ
കരെ നല്വഴിരക്ഷിച്ചാൻ AR. — നൽസ്തുതി
യോതി CG. etc. — നല്വിന opp. തീവിന Bhg.

നല്പു B., നല്മ V1., (=നന്മ) goodness.

നല്കുക nalγuγa T. M. (Tu. നല്പു to rejoice)
1. To bestow, grant വരം നല്കി Bhg.; കഴുത്ത
റുത്തഴകോടു ചോര നല്കുവാൻ Bhr. to sacrifice.
ഒന്നുണ്ടു നല്വു VetC. (fut.). മാൎഗ്ഗം ന. Bhr.
make way for me. 2. auxV. (in po. = കൊടു
ക്ക, തരിക). പുതുതാക്കിച്ചമെച്ചു നല്കീടുവാൻ Bhr.
to build anew for you; വെന്നു നല്കുവൻ Bhg.

നല്ല nalla T.M. aC. (adj. നൽ), 1. Good, right.
2. fine. അപ്സരസ്ത്രീകളേക്കാൾ കണ്ടാൽ നല്ലവർ,
കണ്ടാൽ എത്രയും നല്ലകന്യക Bhr. handsome.
3. real, true. നല്ലനായി വരിക Bhr. keep your
word! നികിതി കൊടുത്തു നല്ലവരാകേണ്ടതിന്നു,

വൎത്തകനു നാം നല്ലവർ എന്നു നടത്തിച്ചു കൊൾ
വാൻ TR. to redeem my word by paying.
ഞാനല്ലേ നല്ല ഭോഷനാകുന്നതു KumK. a perfect
fool. നല്ല സങ്കടമായിരിക്കുന്നു TR. a severe trial.

നല്ലആഴ്ച Anach. an auspicious week-day.

നല്ലജാതി high caste; a superior or the best
kind.

നല്ലതു that which is good. എന്തിനി ന. & എ
ന്തുനാം ന. CG. what is to be done? നല്ല
തേ നല്ലു നമുക്കു SiPu. only virtue makes
happy. നമ്മളെ ന. വന്നിവിടേ TP. we are
here in a fine mess. നല്ലതാക്ക = നന്നാക്ക;
ന. ചൊല്ക V1. to greet. ഇല്ലത്തു നല്ലതിരി
ക്കുവാൻ പോകയില്ല prov. to be happy.

നല്ലൻ (= നല്ലവൻ see നല്ല 3.) a good, happy
man. നല്ലനായ്വരിക Brhmd. (blessing). നല്ല
രായ്പോകുവിൻ CG. go in peace. നല്ലനായ്വെ
ക്ക Anj. (opposed ഖിന്നൻ). കണ്ടാൽ നല്ല
വൻ Bhr. handsome.

നല്ല പാമ്പു a deadly snake, Cobra.

നല്ലപോലേ prosperously.

നല്ലപ്പോൾ 1. at a good time, when rich, etc.
2. So. lately, for the first time. (f.i. പോയി,
etc.).

നല്ലം = നലം, f.i. നല്ലമുടയ കുലം VCh. a good
[family.

നല്ലമിഴി fine-eyed, ന. സീത RS.

നല്ലവണ്ണം & നല്ലോണം well. മഴ ന. പെയ്തു;
ന. ആകട്ടേ KU. farewell (= നന്നാക); also
നല്ലതിൻവണ്ണം VyM.

നല്ലവാതിൽ (loc.) procession of a nuptial party
to the house of the bride's father.

നല്ലാർ (2) fine ladies. ന. മണി a choice virgin.
Bhr.; (Sing. നല്ലാൾ).

നല്ലി (T. = നല്ലാൾ) in ന. ചുറ്റുക to spool
(weaver-women).

നല്ലിരിക്ക keeping diet, regimen observed by
convalescents V1. = പത്ഥ്യമിരിക്ക.; VN 110.

നല്ലു fut. (opp. ഒല്ലാ) it is good, advisable =
നന്നു, as പോകനല്ലു Bhr. let us go. രക്ഷി
ച്ചീടുക ന. Mud. it ought to be governed.
കതിരൂരിന്നു കാണ ന. TR. I had best see
you at K. എന്തൊന്നു ന. ജയിച്ചുകൊൾവാൻ

[ 558 ]
AR. how is victory to be secured? അയ്യോ
നാം എന്തിനി നല്ലൂതെന്നാർ CG. what shall
we do?

നല്ലെണ്ണ Sesame-oil.

നല്ലോർ = നല്ലവർ good persons.

നല്വം nalvam S. (നളം?) 400 cubits.

നവം navam S. 1. New, fresh (L. novus). 2. nine
(L. novem).

നവകം (2) consisting of 9; a Mantram നിത്യം
ന. വേണം (during കണം 2.) KU.

നവകീൎതം (sic) എന്നൊരു മൎമ്മം ഉണ്ടു വിരൽ
ഉച്ചത്തിന്മേൽ MM.

നവഗ്രഹപൂജ worship of the 9 planets.

നവചന്ദ്രൻ Si Pu. the new moon.

നവജ്വരം the early stage of a fever.

നവതി ninety.

നവദ്വാരം having 9 apertures.

നവദോഷം nine causes of inauspicious hours
(ഗുളികൻ, വിഷ്ടി, ഗണ്ഡാന്തം, വിഷം, ഉഷ്ണം
ഏകാൎഗ്ഗളം, സാൎപ്പശിരസ്സ്, ലാടം, വൈധൃ
തം) astr.

നവധാന്യം nine kinds of grains, used for
consecration, etc. KU.

നവനിധി nine jewels = നവരത്നം, hence ന
വനിത്യം V1. every good thing in abundance.

നവനീതം fresh butter, in കൈവല്യന. KeiN.
— ന. എല്ലാം കട്ടുണ്ടു CG.

നവമി the 9th lunar day; മഹാനവമി = വിദ്യാ
രംഭം, നവരാത്രി.

നവയോഗികൾ Bhg. 9 famous saints, Bharata's
[brothers.

നവരത്നം = നവനിധി. see രത്ന.

നവര navara l. = നവിര. 2. Paspalum fru-
mentaceum? B.

നവരം navaram aM. 1. = നഗരം in നവര
വാതികൾ RC. Inhabitants. നവരമാൾപ്പും വ
ടിവു RC. 2. what is: ഇനിയകരങ്ങളാൽ ന
രവന്തരമാണ്ടു പൂണ്ടു RC 142., നവരമങ്ങവിണ്ണ
വൾ 114 hair, മേന്മേൽ ന. ഉളായ്വരുന്നവ എ
ല്ലാം 93. (T. നവിരം hair, head, etc.)?

നവരംഗം navaraṅġam S. Of nine kinds? N.
സന്നിധാനത്തിങ്കൽ A. നായർ നവരങ്ങ സ
ലാം TR. plenty Salam!

നവരാത്രി navarātri S. A feast of 9 days, as
observed by Sakti worshippers, (ത്രിരാത്രി to
others), called വിദ്യാരംഭം, as the time for
beginning to learn (in Oct.), ന. പൂജ കഴിഞ്ഞി
ട്ടു വരാം TR.

നവസാരം navasāram 1. = നവക്ഷാരം, (C.
നവാസാര & നവസാഗര, H. nausādar & nau-
sāgar), Sal ammoniac 2. (loc.) violent diar-
rhœa.

നവസ്തേ see നമസ്തേ.

നവാന്നം navānnam S. Eating new rice=
പുത്തരി, also നവാശനം.

നവാലി Port, navalha, A clasp-knife, razor.

നവാവു Ar. navāb, Governor; Haidar Ali
൪൧ആം ആണ്ടു നവാവ് (— ബ് 531) വന്നപ്പോൾ
TR.

നവിര navira (നവിരി V1. & നകര, s. ഷ
ഷ്ടികം) A rice that ripens within 2 or 3 months
അറുപതാം വിത്തു, തൊണ്ണൂറാം വിത്തു; prh. from
നവതി? — kinds കറുത്ത, വെളുത്ത നവര. q. v.

നവരക്കിഴി No. B. a yearly med. treatment of
rich people for 10-12 days with the boiled
rice of the same, either tied up in a cloth =
നവരക്കിഴി ഉഴിയുക (നവരക്കിഴിയും ധാര
യും), or applied without it = നവര വെച്ചു
തേക്ക.

നവീകരിക്ക navīγarikka S. To renew, Bhg.

നവീനം new, fresh.

നവോഢ newly married, ന. മാരായുള്ള നാരി
[മാർ KR.

നവ്യം fresh, young നവ്യമാം അഭിമാനക്ഷാന്തി
Nal.; നവ്യമേഘനിറമുള്ളൊരുത്തൻ KR.

നശിക്ക našikka S. (L. nex) 1. To decay,
perish. മുളകുവള്ളി നശിച്ചുപോയി TR. were de-
stroyed. കാട്ടിൽ കിടന്നു നശിക്കുന്നു (fugitives).
2. (mod.) to work hard, to exert oneself beyond
strength. ഞാൻ അത്ര നശിക്കേണ്ടി വന്നതു TR.
I had so much trouble. Tdbh. നയിക്ക 533.

VN. നശിപ്പു 1. ruin. കുമ്പഞ്ഞിയിലേ മുഷിച്ചൽ
നിനക്കു മേല്പെട്ടു നശിപ്പായിട്ടു വരും TR.
destruction. 2. tiring labour, vu. നയി
പ്പു 533. — (V1. നശിഫലം destruction).

CV. നശിപ്പിക്ക to destroy, മുതൽ വിറ്റു ന.
MR. to waste.

[ 559 ]
നശീകരം destructive = നാശകരം.

നശ്വരം 1. perishing, ന. ഈ ലോകം Vednt. —
അൎത്ഥനശ്വരത്വം Bhg. uncertainty of riches.
2. B. destructive.

നഷ്ടം našṭam S. (part. of നശ്) 1. Lost, de-
stroyed നഷ്ടമായകുമാരൻ KumK. (&നഷ്ടൻ).
നാലഞ്ചു പുത്രന്മാർ ന'മായി SG.; രാജ്യവും പ്ര
ജകളും നഷ്ടമായീടും Nal. you will lose the
land. വിഷാദവും ചിന്തയും ന'മായി KR. left
him. ദുഷ്ടരെ ന'മാക്കി Anj. destroyed. കുലം
നഷ്ടമായ്ചമെക്ക Bhr. 2. loss, waste, damage
കാൎയ്യനാശവും കൃഷിനഷ്ടവും TrP.; ഞാറു, വിള,
വാഴ ന. വരുത്തി MR. destroyed. നഷ്ടം വക
MR. the amount of damage. ന. പറക V2. to
recover what is lost by conjuring; (ന. വെക്കുക
by calculation). നഷ്ടം തിരിക to roam about,
be at a loss, (vu. also നട്ടംതിരിച്ചൽ). 3. entire
നഷ്ടഭ്രാന്തു പിടിച്ചു vu. = പൂൎണ്ണം.

Hence: നഷ്ടക്കാരൻ 1. a squanderer. 2. a sooth-
sayer, fortune-teller; (also നഷ്ടം പറയുന്ന
ആൾ).

നഷ്ടചേഷ്ടത V1. swoon; (അവൻ നഷ്ടചേ
[ഷ്ടൻ).

നഷ്ടത destruction. ന. ചേൎക്ക Bhr. to destroy.

നഷ്ടത്തിറ, (നട്ടത്തിറ) sport on the eve before
the തിറ q. v.

നഷ്ടദാരിദ്യ്രം (3) deep poverty.

നഷ്ടൻ (1) ruined, ഞാൻ നഷ്ടനായ്തീൎന്നു lost;
(2) = നഷ്ടക്കാരൻ.

നഷ്ടപ്രശ്നം, (നട്ടപ്രത്യം TP.) consulting an as-
trologer about what is lost. ന. വെപ്പിക്ക.

നഷ്ടംതിരിച്ചൽ (2) roaming; perplexity കുഴ
പ്പത്തിലും ന'ലിലും ആയി.

നഷ്ടപ്പെടുക to be ruined, as plants not at-
tended to ഉഭയം ന'ട്ടുപോയി MR.

നഷ്ടപ്പെടുക്ക, — ത്തുക = നഷ്ടമാക്ക (1).

നഷ്ടശത്രു Brhmd. freed from enemies.

നഷ്ടാമുഷ്ടി, (see നട്ടാമുട്ടി; So. a guess) No.
missing property; ന. വിചിന്തനം recover-
ing such through a sooth-sayer.

നഷ്ടി T. M. loss (=നഷ്ടം, നാശം), ന. ഉണ്ടതു
കൊണ്ടു VCh.

നസ്ക്യേത്തിരം Mapl. = നക്ഷത്രം.

നസ്തമേ nastamē (loc.) Naked, ന. നില്ക്ക,
നടക്ക V1., (= നഷ്ടം 3. or നാസ്തം).

നസ്യം nasyam S. (നസ്സ് the nose) 1. Belong-
ing to the nose. 2. snuff മരുന്നു കൊണ്ടുവന്നു
ന. ചെയ്തു KR., AR.; മൂക്കടെപ്പിന്നു ന. ചെയ്ക
a. med. any medicine taken by the nose. 3. (loc.)
disgusting; dislike.

നസ്രാണി (Syr.) A Nazarene, Syrian or Syro-
roman Christian ദേവസേവകരായ ന. പ്പരി
ഷയിൽ Nasr. po.; also ന. മാപ്പിള്ള.

നഹി nahi S. (ന) Not at all, ശരണം ഇഹ
നഹി നഹി നമുക്കു SiPu.

നഹിക്ക nahikka S. (L. necto;nigh) To tie, bind.

നളം naḷam S. 1. A reed; lotus. 2. T. width?
എള്ളോളം നളമിടവെന്നുമാറെണ്പതും RC. (shot
80 arrows into one face).

നളൻ N. pr. king of the Nishadhas, hence
നളചരിതം a poem, Nal.

നളപാകം a famous dish, (as cooked by N.)

നളിനം a lotus flower. VCh. നളിനബന്ധു the
sun. നളിനമാതിൻ മണമാളൻ RC. Višṇu.

നളിനാക്ഷി fem. lotus-eyed. — നളിനാസ
നൻ AR. Brahma — നളിനശരൻ SiPu. Kāma.
നളിനത V1. persuasive language.

നളിർ naḷir T. aM. (നൾ T. C. Tu., see ഞൾ &
നൺ). A cold fit of fever V1.

നാ 1. = നായ്. 2. = നാക്കു, നാവു. 3. S. Nom.
നർ, നൃ man. 4. = നാൽ (in നാക്കാലി).

നാം nām T. M. Tu. Te. (C. നാവു = ഞങ്ങൾ).
1. We, I and you. 2. I (hon.). Old യാം, ഏം;
also നോം.—Obl. നമ്മിൽ etc. നമ്മേ മറക്കൊ
ല്ലാ CG. (in a prayer = ഞങ്ങളെ?) നമ്മേക്കൊ
ണ്ടുപോയി AR. = me.

നാകം nāγam S. 1. Heaven, firmament നാക
മങ്ങുരുകുമ്പോൾ നീലവെന്നിറമായി KR5.; നാ
കനാരീജനം Nal.; നാകികൾക്കാധാരമായൊരു
നാ. CG. 2. Heritiera littoralis Rh., നാകപ്പൂ
ഒരു കഴഞ്ചി a.med., (നരിനാകം a Eugenia);
Tdbh. = നാഗം.

നാകൻ, നാകപ്പൻ, നാകാണ്ടി, നാകേലൻ (വേ
ലൻ) N. pr. of men (Palg.) see foll.

[ 560 ]
I. നാകു N. pr. of women (Palg.); fr. T. നാകു
Youthfulness; a she-buffalo, a heifer, etc.

II. നാകു nāγu S. White-ant-hill നാകൂദരാൽ
നിൎഗ്ഗമിച്ചു AR. (= പുറ്റു).

നാകുണം nāγuṇam A medic, root, bazar-drug.
ഇപ്പിയും നാ. a. med.

നാകൂർ Nāγūr T.M. (നാഗ ഊർ) N. pr. A town
resorted to by Māpḷa pilgrims.

നാക്കു nākkụ & നാവു, നാ T. M. (√ ന
ക്കുക, C. നാലിഗെ, Te. നാലുക, Tu. നാലായി).
1. The tongue, നാക്കു വടിക്ക to cleanse it. പ
റവാൻ ഏകനാവിന്നു വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ല PatR.;
വായിലേ നാവിന്നു നാണമില്ലെങ്കിൽ prov.; പ
റഞ്ഞു വായിൽ നാവു ചേരുമ്മുമ്പേ TP. ere he
had finished speaking. നിന്നോടു നാവെടുത്തു
രെപ്പതിന്ന് അല്ലലുണ്ടു RC.; നമുക്കു നാവെടുത്തു
പറഞ്ഞുകൂടാ TR. so sick. നാവെപ്പൊരിച്ചു
ഞാൻ ചാകുന്നുണ്ടു Pay.; നാവരിഞ്ഞു CG. 2. what
is tongue-like, (വെറ്റിലയുടെ നാക്കും മൂക്കും ക
ളക), the tongue of a balance; the clapper of
a bell നാക്കില്ലാത്ത മണികളും — മാന്യമല്ല VyM.;
പാരം എരിയുന്ന തീയുടെ നാക്കിനെ കരം കൊ
ണ്ടു പിടിക്കിലും KR. tongue of fire. നാക്കും
പൊടിപ്പും Nal. ornament of kings — (hence:
അണ്ണാക്കു, ചെറുനാ., കുറുനാ., കരിനാ., തി
രുനാക്കു).

നാക്കടിക്ക to bite the tongue, നാ'ച്ചും കണ്ണു തു
റിച്ചും MR. (one drowned).

നാക്കടുപ്പം a harsh tongue (= കരിനാക്കു).

നാക്കിടുക to low, as cattle. — VN. നാക്കിട്ടം V1.

നാക്കില the end of a plantain leaf used as
plate. നാ മുറിച്ചിട്ടു കൊണ്ടയിട്ടു TP. set food
before him; (opp. മുതുവില).

നാക്കു പറ്റുക 1. to be thirsty. 2. = വാക്കു ഫ
ലിക്ക.

നാക്കുപാമ്പു V1. an earthworm, see നാഞ്ഞൂൽ.

നാക്കുമീൻ the sole-fish, Pleuronectes B.

നാത്തവള a disease, the frog (= ചെറുനാക്കു 2.).

നാന്തല the tip of the tongue (see കോന്തല
prov.), a ready tongue. ദൃഷ്ടികൾ ചെന്ന
വന്നാവിൻ തലെക്കലേ പെട്ടെന്നുറെച്ചു തറെ
ച്ചുനിന്നു CG. her eyes were fixed on his

tongue, expecting life or death from his message.

നാപ്പുൺ, നാപ്പൂക്കൽ a boil on the tongue.

നാവടക്കം silence.

നാവരൾ്ച a parched tongue.

നാവിൽപാഠം learning by heart.

നാവുക്കാരം (ക്ഷാരം) harsh language V1.

നാവുക്കിടാവു a suckling, ചെറിയ നാ'വിൻ ക
രച്ചൽ.

നാവെന്തുപോക the tongue to be corroded
from excessive use of chunam.

നാവേറു malediction, (= നാവിൻദോഷം).

നാഗം nāġam S. 1. A snake, esp. the Cobra
(fr. നഗ്നം?). മണി നാ'ങ്ങൾ കരിനാ'ങ്ങളും പു
നഃ PR. (the latter a very large hooded snake).
2. myth, serpents with human faces, that
once ruled in Kēraḷa KU. 3. an elephant (po.).

നാഗകേശരം = നാഗപ്പൂ (or Pentapetes phœ
nicia Rh.).

നാഗച്ചെമ്പു B. pinchbeck.

നാഗണത്തി V1. a bird. (നാകണച്ചയനൻ RC.
fr. നാകു, അണ, ശയനൻ = നാഗശായി).

നാഗത്താളി V1. Trichosanthes anguina, (also =
കുലച്ചിൽ). B. = Cactus.

നാഗത്താൻ (hon.) a serpent as worshipped
in Kéraḷa. നാ'ന്മാർകോട്ട, vu. നാൎത്താൻ
കോട്ടം tree & fane inhabited by a conse-
crated serpent.

നാഗദന്തി GP 64. Iatropha glauoa (or Tiari-
dium Ind.), നാകോന്തി a. med.

നാഗപടം a neck-ornament in the shape of a
serpent's hood, നാഗപടക്കുഴ, പൊന്നിന്നു
ള്ള നാകപടം TR.; നാ. ബിംബത്തിന്നു ചാ
ൎത്തി MR. — നാഗപടക്കോവ id. with 7 or
9 തൊത്തും പടവും from which ഞേലി or
പാറ്റ are suspended & having together
the appearance of one serpent's hood — (also
ear-ornament V1.).

നാഗപട്ടണം N. pr., the town Negapatam.

നാഗപുരി N. pr., a fane of നാഗേശൻ; the
residence of a younger branch of Travan-
core KM.

[ 561 ]
നാഗപ്പൂ GP 73. Mesua ferrea; (also = പുന്ന).

നാഗബല V1. a medicinal plant, (Uvaria la-
gopodioides?)

നാഗഭസ്മം B. white lead (med.)

നാഗഭൂഷണൻ Siva, SiPu.

നാഗരം nāġaram S. (നഗരം) 1. Town-bred
നാ'ന്മാൎക്കു വനവാസം എത്രയും കഷ്ടം Brhmd. —
clever നാഗരമാരായ മൈക്കണ്ണിമാർ CG.; ലങ്ക
മന്നൻ തൻനാഗരിമാർ RC. 2. dry ginger,
ചുക്കു med.

നാഗരികം urbanity. പാതി നാ. മൎയ്യാദ ഉള്ള
വർ half-civilized.

നാ'കൌഷധം GP. = അങ്ങാടിമരുന്നു.

(നാഗം) നാഗലോകം (2) the world of serpents
= പാതാളം Bhg.

നാഗവണ്ടു an insect in jungles V1.

നാഗവള്ളി, (നാഗപ്പൂവള്ളി Rh.) 1. Bauhinia
anguina. 2. betel-vine & N. pr. f., see നാകു I.
നാഗവായി V1. a kind of fork.

നാഗശായി Višṇu as അനന്തശയനൻ, (നാക
ചായികൻ RC.) — see 538.

നാഗസ്വരം a snake-pipe with 12 holes, used
by മാരാൻ or നാഗസ്വരക്കാർ V1.

നാഗാരി Garuḍa. നാ. കേതനൻ Višṇu. VivR.

നാഗിനി (3) = ഹസ്തിനി Sah.

നാഗേന്ദ്രൻ, നാഗേശൻ prince of serpents,
[Bhg

നാങ്കു nāṅgụ 1. = നാലു Four, esp. in Arithm.
as ഐനാ. 20. So. fr. നാങ്കാറു 24 to നാങ്കുപ
ത്ത് 40. 2. a tree from which walking sticks
are made B.

നാങ്കുവൎണ്ണം 1. the four chief castes, ചതുൎവ്വ —.
2. four classes of Kammāḷar, subjected by
Chēramān Perumāḷ to the Syrian colonists
(തട്ടാൻ, ആശാരി, മൂശാരി, കൊല്ലൻ) V1. 2.

നാച്ചൻ N. pr. m. Palg. (of നായകൻ).

നാച്ചി N. pr. f. Palg. (T. = നായ്ച്ചി of നായകി,
നായിക lady).

നാജർ Ar. nāzir, An inspector; a sheriff in
[court.

നാഞ്ചരമൂൎച്ചം B. = നഞ്ഞറപ്പച്ച q. v.

നാഞ്ചി nāǹǰi (T. നാഞ്ചിൽ = ഞേങ്ങോൽ) in
നാഞ്ചിനാടു South Travancore, with നെയ്യാറ്റി
ങ്കര etc. once belonging to നാഞ്ചിക്കുറവൻ,

& governed by Tamil customs. — നാഞ്ഞിനാടു
Anach.

നാഞ്ചേന്തി (ചേന്തി) N. pr. of men, Palg.

നാഞ്ഞൂൽ 1. = ഞാഞ്ഞൂൽ. 2. V1. = നായുണ്ണി.

നാട nāḍa (T. നാടാ, Mahr.) 1. A tape, ribbon,
belt. കൈനാ. the gripe of a shield. കടവിന്റെ
നാ. V2. a wharf or key. 2. a shuttle V1., നാ.
നെയ്വാൻ വശം ഉണ്ടു TR.

നാടകം nāḍaγam S. (നടം) 1. A drama; also
an epos, as കേരള നാ, KN.; നാ. നടിക്ക Nal.;
നാ. കുനിത്താൻ RC. (= നടം) danced. ഒരു
ത്തൻ അന്നേരം വദിച്ചു നാ. KR. — met. സുന്ദ
രീപരിരംഭനാ. ആടുവിൻ ChVr. 2. sham.
നാ. പറക V1. to lie. നാ. അല്ല Si Pu. I am
fully in earnest; (see നാട്യം).

നാടകക്കാരൻ m., — രി f. an actor, actress,
also നാടകൻ.

നാടകശാല a theatre, Bhr.

നാടി 1. = നാഡി. 2. past of നാടുക q. v.

നാടു nāḍụ 5. (നടുക) 1. Cultivated land, opp.
കാടു; the country, (opp. town) നാടും നഗരവും
വിട്ടു വന്നു vu.; നാട്ടിൽ പോന്നു home. നാ. ഓ
ടുമ്പോൾ നടുവേ prov. when all run, I too.
വാനവർ നാട്ടിൽ Bhr, in heaven. നാടുകൾ
ഏഴിലും CG. in the 7 worlds. നാ. വിട്ട രാജാ
വ് ഊർ വിട്ടപട്ടി prov.; നാട്ടിൽ നല്ലോണം
നടക്കായിരുന്നു TP. might boldly walk abroad.
നാടോടിയ പെൺ prov. vagabond. 2. a
kingdom; a province, (17 in Kēraḷa KU.); a
smaller district, as കടത്തുവനാടു etc.

Hence: നാടകം in the country, നാ. പാലിപ്പാൻ
ഞാനാളല്ല Si Pu.

നാടടക്കം the rule, നാ. ഭരതനു വരും AR.

നാടൻ 1. in Cpds. = നാട്ടു native, നാ. പുഴു
common musk. 2. N. pr. male.

നാടാൻ, (= നാടവൻ) a headman of Shānārs.

നാടാല audience-hall. നാ. യിൽ ചെന്നു വീണു
TP. complained.

നാടുകടത്തുക transportation. നാട്ടിൽനിന്നു നീ
ക്കുക to banish.

നാടുകാണി No. a free spot on the top of any
mountain-pass looking into the low country.

[ 562 ]
നാടുനീങ്ങുക (hon.) to die, ൭ മണിക്കു ചിറക്കൽ
രാജാവ് നാ'ങ്ങുകയും ചെയ്തു TR.

നാടുമുടിക്ക to upset the land, to cause a great
disturbance, നാ'ച്ചോ നീ TP.

നാടുവാഴി a governor (= മാടമ്പി); one who has
about 100 Nāyars under his charge. നാ.
കളും മുഖ്യസ്ഥന്മാരും TR. (in Kōlanāḍu). —
നാടുവാഴ്ച a government V1. — നാടുവാഴുക
to rule.

നാടോടിഭാഷ current language.

നാടോടേ & നാടൂടേ commonly.

നാട്ടടി a title of Aḍiyōḍi in കടത്തുവനാടു etc.

നാട്ടധികാരി a governor KU.; നാ. കണക്ക
പ്പിള്ള a secretary of state.

നാട്ടാചാരം 1. country-custom. 2. public
mourning. So.

നാട്ടാണ്മ the headship of a village, നാട്ടായ്മ
[ക്കാരൻ.

നാട്ടാന a tame elephant (opp. കാട്ടാന); so
നാട്ടുപന്നി etc.

നാട്ടാർ the people നാ. ചിരിക്കുന്നു RS.; നാ.
പറയുന്ന വാൎത്തകൾ UR.; നാ. എന്നതിന്നു
സമം CC. not above the common people,
നാട്ടാരേ വീട്ടിലേ പൈതങ്ങൾ CG.

നാട്ടുകാരൻ a country-man (എന്റെ നാ.),
a rustic.

നാട്ടുകൂട്ടം a general assembly.

നാട്ടുനടപ്പു = നാട്ടാചാരം, നാട്ടുമൎയ്യാദ.

നാട്ടുപലം Rs. 12. — weight; see പലം.

നാട്ടുപുറം inland country, നല്ല നാ. MR. a
well inhabited district.

നാട്ടുപെട്ടവർ & നാട്ടിൽ പെ. TR. the chief
inhabitants.

നാട്ടുപ്പു salt not imported.

നാടുക nāḍuγa T. aC. M. (Tu. നടു). To follow
with the eyes, covet, seek നകർ പുകുന്തവനെ
നാടി RC 124. ഉന്നിനാടി ഉറപ്പിച്ച നേരം
KumK. considering.

നാടിക്കാണം W. the original deposit in കുഴി
ക്കാണം.

നാടിപ്പറക So. to point at a person, to sus-
[pect one.

നാട്ടം 1. an investigation. 2. desire V1., നാ.
ട്ടമറ്റന്തസ്ഫടികം പോലേ Kei N 2.

നാട്ടുക nāṭṭuγa C. Te. T. M. (നടുക). 1. To fix
in the ground, as തൂൺ; സ്തംഭതോരണങ്ങളും
നാട്ടി AR.; എയ്തമ്പുനാട്ടിനാൻ, അവന്മേൽ നാ
ട്ടിന അമ്പു RC.; തൃക്കാൽ തൻനഖം നാട്ടി Bhg.;
ശങ്കു ൧൨ അംഗുലം പൊങ്ങുമാറു കുഴിച്ചു നാട്ടി
CG.; നാട്ടിയ കഴുകിന്മേൻ ഏറ്റി Mud.; ഇപ്പുര
നാട്ടിയാൽ choose this site. 2. to plant, as
trees ഒരു താലവും നാട്ടി നില്ക്കുന്നു KR.; ൩ നി
ലങ്ങളിൽ നാട്ടി MR. (rice). — VN. നാട്ടൽ.

നാട്ട a pale, post, sticks for hedges, or to
support vegetables, നാട്ടക്കോൽ, വേഴ
ങ്കോൽ.

നാട്ടകുത്തിനില്ക്ക to stoop down.

നാട്ടക്കല്ലു a memorial stone, കോവിൽ ഉമ്മാരത്തു
നാട്ടിയിരിക്കുന്ന നാ'ല്ലിന്മേൽ എഴുത്തു TR.

നാട്ടി 1. = നാട്ട (loc.). 2. No. നാട്ടിപ്പണി
planting rice. — കരിനാട്ടി 210.

നാട്യം nāṭyam S. (നടം) 1. Dramatic art = ആ
ട്ടം. 2. comedy, playful attitude പലഹാസ്യ
നാട്യവിലോകം കൊണ്ടിട്ടും KR.; അഞ്ചു നാട്യ
ങ്ങൾ a Royal privilege (5 kinds of acting).
സ്ത്രീയാക്കിത്തീൎത്തു എന്നുള്ള നാട്യത്തിൽ Anach.
just as if he had married (the corpse).

നാട്യക്കാർ actors; also = ചാക്യാർ, നമ്പി, etc.

നാഡി nāḍ'i S. (നഡ = നളം tube) 1. Any
tubular organ, vein, artery നാ. കൾ എഴുപ
ത്തീരായിരം ഉണ്ടു ദേഹേ Bhr. (72000). 7 are
chiefest ഏഴു നാ. മൂലാധാരത്തിൽനിന്നു മേല്പെ
ട്ടു പോകുന്നു (= സപ്തധാതു). ബ്രഹ്മ —, സുഷുമ്ന
നാ. Bhr. 2. the pulse കൈനാടി തെറിക്ക TP.,
ഓടുക, ഉണൎത്തുക to beat, make itself felt
(opp. വീണു കിടക്ക V1.). നാടിനരമ്പും എടു
ക്കവേ വറണ്ടു തൊണ്ടവാടി മുഖം KR. strong
excitement. നാടി (or കൈനാടി TP.) പിടിച്ചു
നോക്കി MR. examined the pulse. (സാദ്ധ്യനാടി
favorable pulse, അസാദ്ധ്യനാടി very critical;
ഇപ്പോൾ കഫ —, പിത്ത —, വാതനാടി അടി
ക്കുന്നു med.).

നാടിതരുണങ്ങൾ എന്നു ൨ മൎമ്മം പിമ്പുറത്തു MM.

നാടിവീണവൻ vu. impotent.

നാടിഹേമം MM. a Marma near the navel.

നാഡിക = ഘടിക, Tdbh. നാഴിക 1/60 day;

[ 563 ]
ഗ്രഹനാഡികാക്രമം, നിത്യനാഡികാഫലം
TrP.

നാഡിപരീക്ഷ examining the pulse.

നാണം nāṇam T. Te. aC. M. (Tu. നാചു, C.
നാഞ്ചു) 1. Shame, feeling of honor നാ. ഉണ്ടെ
ങ്കിൽ പുറത്തു പുറപ്പെടുക AR. (in calling one
out). നാണം കരുതിത്തിരിഞ്ഞു മരിക്കയും KR.
(fugitives). നാണവും ശങ്കയും കെട്ടവൻ prov.
a shameless, immoral person. 2. modesty,
bashfulness. വായ്ക്കു നാണമില്ലെങ്കിൽ വട്ടിക്കു
വിശപ്പില്ല prov. 3. disgrace.

നാണക്കേടു 1. shamelessness; disgrace എന്ന
തെത്രയും നാ'ടാം Mud. (= ലജ്ജാകരം). കുല
ത്തോടേ നാ. പറ്റിയല്ലേ TP. the family
is dishonored. 2. the feeling of shame
അന്നു എനിക്കു ഉണ്ടായ കോപവും നാ'ടും
ചൊല്വാനാവതല്ലിനിക്കു Bhg.

നാണപ്പെടുത്തുക to tickle.

നാണംകുണുങ്ങി a bashful man, So.

നാണംകെടുക to be put to shame, lose honor
ഇഷ്ടം പറയുന്ന ദിവ്യൻ സമക്ഷത്തു നാ'ടും
ദൃഢം SiPu. സാല്വനും നാ'ട്ടാൻ Bhr. was
defeated.

നാണംകെടുക്ക to dishonor; abuse, revile TR.

നാണിക്ക v. n. to be ashamed, bashful ഒട്ടു ഞാൻ
നാ. കൊണ്ടു മന്ദിച്ചീടുന്നു Bhg.

CV. നാണിപ്പിക്ക to make ashamed.

നാണിടം MC. the pudenda, (also നാണായി
ടം, നാണ V1. 2.)

നാണുക 1. to be ashamed സീതമെല്ലേ നാണി
നൾ, നാണി അകത്തുപുക്കാൻ RC.; നാണാ
boldly CG. 2. to be worsted in compari-
sons, മുകലൊലിനാണും ഞാണൊലി RC.

നാണിയം nāṇiyam 5. (S. നാണകം a coin,
prob. fr. നാണം) 1. Honesty, credit നാ'ത്തി
ന്ന് ഒരു ഹാനി വരാതേ without sacrifice of
dignity. നാ'ത്തിന്നു വെട്ടിക്കൊള്ളുക* ഇനി വേ
ണ്ടു Mud. for honor's sake. നാ'ത്തിന്നു ചാപ
ങ്ങൾ മുറിക്കയും Mud. — esp. fame. നാ'മാക്ക
to celebrate, also of ill-fame. കൃതഘ്നൻ എന്നു
ള്ളൊരു നാ. നീളേ നടക്കും Mud. all will call
him ungrateful. 2. what is current, as reports,

proverbs, പുതുനാണ്യം T. V1. news; customs
of the country (in Te. also നാഡ്യം & നാണ്യം,
fr. നാടു?) 3. a coin, esp. a gold-coin; നാ. നട
ത്തുക to issue money. ഈ നാണ്യം അടിച്ചിട്ടും
നടപ്പാക്കീട്ടും ഇല്ല TR. neither coined nor cir-
culated. കള്ളനാ. [* al. കൊല്ലുക]

നാണിഭം id. 1. നാണിഭ കീൎത്തിക്കു ഹാനി Nasr.
നാ'ത്തിൽ ഇതു ചെയ്യേണം ChVr. in sterling
manner, famously. 2. അവന്റെ നാ. So.
his manners. വെള്ളായ്മനാ. agriculture.
3. കള്ളനാ. a false coin TR.

നാണിയക്കാരൻ a worthy man.

നാണിയക്കേടു what is discreditable, an in-
dignity; (B. also false coin).

നാണ്യം = നാണിയം 1. as നാ. കെടുക്ക, പോ
ക്കുക V1. to defame. 2. നാ. വീണുപോയി
he is sunk in estimation. 3. കള്ളനാ. etc.

നാണുവം nāṇuvam T. So. A bird, Gracula
tristis V1.; (prh. നാരാണപക്ഷി).

നാണു m., നാണി f. N. pr. = നാരായണൻ,
— ണി.

നാത്തവള see നാക്കു.

നാത്തൂൻ nāttūǹ (T. നാത്തൂൺ, നാത്തനാർ,
C. നാദിനി, S. നനാന്ദർ.) A husband's sister,
brother's wife; through marriage also the കാര
ണവർ's daughter, first cousin (used by females
only); നാത്തൂനമ്മ (older than the speaker).

നാഥൻ nāthaǹ S. (നാഥ a. S. to be needy)
A protector, lord, husband. നാഥർ (& — ൻ) ഇ
ല്ലാത്തവൻ an orphan, helpless. എനിക്കു നാഥ
നായ്ഭവിക്കേണം KR. a refuge, father, നാ. ഇ
ല്ലാത്ത നിലത്തു പട ആകാ prov.; നാ. ഇല്ലാത്ത
പറമ്പുകൾ TR. deserted. — ഉടയനാഥൻ God.
fem. നാഥ a lady.

നാഥകീൎത്യർ V1. sovereigns.

നാഥവാൻ having a protector, നാ'നായീടുക
[KR.

നാദം nāḋam S. (നദിക്ക) Sound, noise ശംഖ
നാ. പുറപ്പെടീക്ക MC.; മണിനാദം.

നാദാപുരം N. pr. A town in Kaḍattuwanāḍu,
നാ'ത്തു നല്ലങ്ങാടി TP. (also in prov.)

നാദേയം nādēyam S. (നദി) Coming from the
river. നാ'തീൎത്ഥം Bhg.

[ 564 ]
നാനാ nānā S. In various ways കിരണങ്ങൾ
നാനാവായിമിന്നും പോലേ Bhg. നാനാപ്രകാ
രം; നാനാരൂപം multiform.

നാനാത്വം diversity, നാ. ശബ്ദമാത്രം Bhg. (opp.
ഐക്യം). നാ. എത്രകാലം ആത്മാവിന്നെന്നാ
കിലോ നൂനം അത്രകാലവും സ്വതന്ത്രത്വവും
വരാ Bhg.

നാനാൎത്ഥം having different meanings.

നാനാവിധം 1. various = പലവിധം. 2. dis-
order. നാട്ടിൽ നാ. തുടങ്ങി TR. a rebellion
(= മിശ്രത). കള്ളന്മാർ നാ'ങ്ങൾ കാട്ടുന്നു,
ഓരോരോ നാ'ങ്ങൾ മാപ്പിള്ളമാർ ചെയ്യുന്നു
crimes, excesses. രാജ്യത്തു നാ'ങ്ങൾ തീൎക്ക
to put a stop to. നാ. കൂടാതേ ഇരിക്ക to live
peaceably TR. കലശൽ നാ. ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി
പ്പോകരുതു MR. — നാനാവിധക്കാരൻ a
profligate, adulterer. 3. rout അവരെ
വെട്ടി നാ. വരുത്തി, നാനാവിധാക്കി Ti.
dispersed. ദ്രവ്യം നാ'ധാക്കി wasted.

നാനാഴി nānāḷi (നാൽ & നാന്നാഴി). 4 Measures.
നാ.ത്തേൻ കുടിച്ചവാറു, ഉറിയിൽ നാ. അരിക
രുതാഞ്ഞാൽ prov. — നാ'ക്കണ്ടം a field sown
with 4 Nāḷi of seed. — നാ'പ്പാടു daily allowance
of 4 Nāḷi Nellu, pay of menial servants (see
മുന്നാഴി). — നാന്നാങ്കു 16.

നാനൂറു 400.

നാന്മ 4/5.

നാന്മടങ്ങു 4 times, നീരു നാ. കൂട്ടി a. med.

നാന്മറ the 4 Vēdas. നാന്മറയോർ Pay. the Brah-
mans. നാ. നേരായ രാമായണം KU., AR.

നാന്മുഖൻ AR. Brahma.

നാന്മുകപ്പുല്ലു a. med. Saccharum spontaneum?
(S. ധ്യാമകം).

നാന്മൂന്നു 4 X 3 = 12.

നാനുഷ്ഠേയം nānušṭhēyam S. (ന) improper.

നാന്തല Eloquence, see നാക്കു.

നാന്തുക nānduγa T. C. Te. aM. = നനയുക,
f. i. നാ'പ്പൊഴുതാറും RC.

നാന്ദകം nānďaγam S. (&നന്ദകം). The sword
of Višṇu or Kāḷi നാ. കൊണ്ടു വെട്ടി Sk.; നാ.
പോലേ വളഞ്ഞിരിക്കും (bent at the point); നാ.
എഴുന്നെള്ളിക്ക (at Māḍāyi).

നാപിതൻ nābiδaǹ S. (= സ്നാപിതാ?) A barber,
Tdbh. നാവിതൻ PT.

(fem. നാപിയത്തി V1.)

നാഭി nābhi S. (നഭ് nave). 1. The navel മേൽ
നാവീങ്കൽ നാടിഹേമം എന്ന മൎമ്മം MM.; നാ.
ക്ക് ഒരു ചവിട്ടു TR., പരിചുള്ള നാ. ച്ചുഴി വലി
കളും KR. 2. the nave of a wheel, Bhg. centre.

നാഭിക്കാരൻ a near relation, heir V1.

നാഭിപ്രദേശം the groin, കീഴ്വയറു.

നാഭിസൂത്രം the umbilical cord, പൊക്കിൾക്കൊ
ടി.

നാമം nāmam S. (√ ജ്ഞാ or മ്നാ) 1. A name
നാ. ധരിക്ക, ഇടുക. — ദശരഥനാമ്നാ AR. (Instr.)
— Esp. a name descriptive of attributes, as
തിരുനാ. the names of Višṇu (generally 27, but
also സഹസ്രനാ.), repeated as morning prayer.
തിരുനാമങ്ങൾ ഇല്ലാതേ പോകയോ GnP. തിരു
നാമമാഹാത്മ്യം the efficacy of such repetitions.
നാ'മങ്ങൾ ഓതുക, ജപിക്ക Bhg. 2. a sec-
tarian mark of Vaišṇavas ഗോപിനാമക്കുറി.
3. the noun (gram.).

Hence: നാമകം bearing the name, രാമനാമക
മായ മോതിരം KR. = നാമാങ്കിതം.

നാമകരണം giving the infant a name = പേ
രിടുക, generally on the 12th day പന്ത്രണ്ടാം
ദിനം നാ. അവൎക്ക് എല്ലാം KR.; also പുത്ര
നു നാമകൎമ്മം ചെയ്ക Bhg.

നാമകീൎത്തനം; = നാമസങ്കീ.; തിരുനാമജപം
Bhg.

നാമധാരി (1) having the name; (2) wearing
the Vaišṇava mark, (നാമധാരണം).

നാമധേയം PT. a name.

നാമമാത്രം having only the name, Bhg.

നാമമാല (1) a list of holy names; (3) a dic-
tionary.

നാമവാൻ having the name, നാരദനാ. നന്മു
[നി CG.

നാമർ N. pr. m., കുഞ്ഞ്യാമറേപ്പാട്ടു TP.

നാമവൃത്തി occupation with holy names, നിന്നു
ടെ നാ. എന്നിയേ ചിന്തയില്ല KR.

നാമശാലി named, എന്ന പേരോടും കൂടേ നാ'
യാം സിംഹത്താൻ PT.

നാമശേഷം of which the name only remains.
ഭീമമാകിയ പരാക്രമം എല്ലാം നാ. ഇവതേ
ChVr. thou, Bhīmasēna, appearst only

[ 565 ]
formidable in name. നാ'മാക്കുക to kill, Bhr.
Also നാമമശേഷമായ്പോകുമ്മുമ്പേ CG. before
I be reduced to a mere name.

നാമസങ്കീൎത്തനം reciting the names of Višṇu,
തിരുനാ. മുക്തിപ്രദം GnP.

നാമാ having the name, as രുരുനാ. Bhr. Ruru,
ശിശുപാലനാമാവിൻ etc.

നാമോച്ചാരണം pronouncing the (holy) names
V1.

നാമ്പു nāmbụ (C. wet, T. slender) 1. A sprout,
germ. വെറ്റില നാമ്പുപോലും ശേഷിച്ചില്ല
prov. = ചെലവായി. 2. No. = ചിര 2.
നാമ്പില the spiral end of a plantain bunch
= കൂമ്പു.

നായകം nāyaγam S. (നീ). 1. Leading പട
നാ. ചെയ്കിൻറ Jew. doc. the General, നാ. ആ
യിനോർ RC. chiefs. A land may be ബഹുനാ.,
ശിശുനാ., സ്ത്രീനാ. Mud. governed by many,
by a child, etc. — ൟശനാ. V1. a monarchy —
വേദനാ. a theocracy. ഭൂചക്രം നവനാ. ആക്കി
വെച്ചു Mud. gave the land 9 kings. 2. (also
നായക്കല്ലു KR., നായകക്കല്ലു AR.) the central
gem in a necklace നാ. പറിച്ചപതക്കം പോലേ
KR., also നടുനായകം; met. വീരന്മാർ ചൂടും മകു
ടത്തിൻ നായകക്കല്ലേ AR. the first of heroes.
നായകൻ a chief (മൂലോകനാ. CG. God);
husband. Kēraḷa is said to hold 1000 നായ
കന്മാർ & 1400 വീരന്മാർ KU. high noblemen,
generals, etc.

നായകി a mistress, lady VetC., better നായിക,
as നാരിമാർ നായികേ, വിണ്ണവർ നാ. CG.
Durga; pl. hon. നായികിയാർ a princess.

നായക്കൻ, (H. nāyak). 1. a corporal. ബോയി
നാ. TR. the headman of hamāls. 2. നായക്ക
ന്മാർ, — യിക്കന്മാർ N. pr. a certain caste
of Easterners (of Telugu origin?), chiefly
tank-diggers; when they marry, the bride-
groom is said to eat a cat with the bride.
D. — നായിക്കന്മാൎക്കു വാദ്യപ്രയോഗം KN. —
Kinds: കൊങ്ങനായ്ക്കൻ (or ഒട്ടനായ്ക്കൻ, f.
ഒട്ടത്തി), നാട്ടുനായ്ക്കൻ (with മുങ്കടുമ), വടു
കനായ്ക്കൻ (cultivators, etc.)

നായൻ nāyaǹ S. (— നായകൻ) 1. A leader,

ഉലകുടയ നായൻ God (Mpl.) 2. hon. plur.
നായർ Lord; the Sūdras of Kēraḷa (raised to
the rank of Kshatriyas by their intimate con-
nection with the Brahmans). 3. soldiers of
all castes — Trav., Kōlatt., Tām. & Cochi are
said to have each 350,000 Nāyars — KU. fem.
നായരിച്ചി, നായരമ്മ; pl. നായന്മാർ.

നായനാർ hon. pl. Lord, master; the chief
proprietor of a temple.

നായ്മ 1. Lordship, a title of officers with നായക
സ്ഥാനം directing the gymnastic or military
exercises of the Nāyars. കുടിപതി നാ. കൊ
ടുത്തു KU. കൂട്ടുനാ. V2. tribunate. 2. soldier-
ship (നായ്മത്താനം), hence നാ. കാട്ടുക brave-
ry. — നായ്മക്കാരൻ V1. resolute, daring.

നാൕ nāy T. M. Tu. C. Dog; pl. നായ്ക്കൾ (kinds
ചെന്നാ. a wolf, കടൽനാ. a seal, നീർനാ.
an otter, കഴുനാ. etc.). നായിന്റെ മകൻ vu.
(abuse). നായ്ക്കയറ്റേണ്ടതു കിഴക്കുവാതിൽ, കയ
റ്റിയ വാതുക്കൽ ഇറക്കിക്കൊൾക (huntg.). നാ
യ്ക്കളേ കയറിട്ട മക്കൾ VeY. dog-boys. കൈ
യിൽ ഇരിക്കും പണത്തെക്കൊടുത്തു മുഖത്തെക്ക
ടിക്കുന്ന നായെവാങ്ങി No. (euph. of drunkards).
നായ്ക്കാഷ്ഠത്തിന്നു ധൂപം കാട്ടൊല്ല prov.

നായാടി 1. a hunter. 2. the lowest caste of
jungle-dwellers & beggars, (also called നാ
യടി as dog-eaters), ordered to retire 74
steps from high-castes; രണ്ടു നായാ
ടിപ്പാടു ദൂരം ഉണ്ടു MR. 3. N. pr. m. (— ച്ചി
fem.)

നായാടുക to hunt, നായികെട്ടി ആടുക. കാട്ടുമൃ
ഗങ്ങൾ നായാടിത്തിന്നുന്നു (beasts of prey).

നായാട്ടു hunting, chiefly of two kinds കുന്നാ
ചാരവും വല്പാചാരവും; also ൪ വഴി നാ.:
വിളിച്ചു നാ., കുറിച്ചു നാ. etc (huntg.) — നാ.
വല, നാ. വിളി, നാ. കൂക്കിക്കൊടുത്തു TP.

നായാട്ടുനായി, നാ'പട്ടി a hunting dog.

നായാണ്ടിക്ക V1. to mock (see നയാ —).

നായിങ്കണ = നായ്ക്കരിമ്പു Rh., (ഞാങ്ങണ?).

നായിടുക to hunt, കുന്നിന്മേൽ നായിടേണ്ട TP.

നായീച്ച a dog-fly.

നായുണ്ണി 1. a tick. 2. = നാഞ്ഞൂൽ V1.

[ 566 ]
നായ്ക്കയ്യൻ slave of a dog (abuse). ആണും പെ
ണ്ണുമല്ലാത്ത നായ്ക്കയ്യ TP.

നായ്ക്കരിമ്പു a reed, Saccharum spontaneum.

നായ്ക്കല്ല a weed in rice-fields easily mistaken
for rice.

നായ്ക്കാരൻ the man in charge of the hounds.
തലനാ. വിളിക്കേണ്ടതു, നാ'നു നാലു ചങ്ങാ
തി (huntg.)

നായ്ക്കിടാവു a dog-boy, നാ'വിന്നു ചോറു കൊ
[ടുത്തു (huntg.)

നായ്ക്കുട്ടി a puppy.

നായ്ക്കുരുണ Negretia pruriens, cowhage. നാ.
യുടെ വേർ കഴഞ്ചു a. med. നാ. ക്കുരുനട്ടു കു
രുനൂലിന്മേൽ കോത്തു Tantr.

നായ്ചെവി a dog's ear, as in books.

നായ്പട dog-fight, നാഥനില്ലാതപട നാ. prov.

നായ്പിള്ള Tantr. a kind of മെരുകു V1.

നായ്വെണ്ണ, (T. നായ്വേള V1.) & നായർവെണ്ണ
Cleome viscosa.

നായ്വെള്ള Palg. a colour of cattle (with white
hair & skin).

നായിബ്, — പ്പ് Ar. nāib, A deputy, vice-
[gerent.

നാര nāra T. M. = ഞാര, f. i. നാ. തൻ ചക്രമോ
ടെ പറക്കുന്നു KR. (Kinds: കരിനാര, വെള്ള
നാ. Tantalus & Anastomus. J.).

നാരം nāram S. Water നാരദാനം ചെയ്കയാൽ
നാരദൻ Vil.

I. നാരകം nāraγam S. (നരകം) Hellish; hell
(Mpl. call it നാരം).

II. നാരകം (in S. നാരംഗം, fr. നാർ or നാറു
+ അകം "holding fragrance") An orange tree,
Citrus aurantium. — the fruit is നാരങ്ങ (കാ
യ്, whence P. nārańǰ & Europ. "orange").

Kinds: ഈളിനാ'വും മിഴനാ'വും (? prh. ൟഴ
നാ.). KR.; കതളിനാ. orange V1.; കമലനാ.
Arb. hill-orange; കാട്ടുനാ. Atalantia mono-
phylla (കാട്ടുനാ'ത്തില a. med.); ചെറുകാട്ടു
നാ. Limonia acidissima or crenulata, Rh.;
കാപ്പിരിനാ. V1. Caffre lime; കൈപ്പൻ നാ.
Coorg orange; ചെറുനാ. lime, Citrus acida;
ചോനകനാ. an Arabian kind (ചോനകനാ'
ങ്ങ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീർ a. med.); നിലനാ.
Murraya or Naregamia alata (നി'ത്തില

a. med.); മധുരനാ. Citrus decumana,
pumplemose; മലനാ. Rh. (= കാട്ടുനാ.);
മാതളനാ. Citrus medica, (also വള്ളിനാ.
V1., വള്ളിനാ'ങ്ങാച്ചാറു Tantr.); വടുകപ്പുളി
നാ. V1. a variety (വടു'ങ്ങാ GP 70.)

നാരങ്ങമുറി a caldron (shaped like the half of
an orange) to boil 25 — 30 Iḍangāḷis of rice.

നാരദൻ Nāradaǹ S. A Rshi (ദേവൎഷി), messen-
ger of the Gods. Bhr. — M. met. = ഏഷണിക്കാ
രൻ 171. — (see നാരം).

നാരസിംഹം nārasimham S. Referring to
നരസിംഹം, fem. നാരസിംഹി DM. a heroine.

നാരാചം nārāǰam S. (prob. fr. നാർ, നാരാ
യം). An arrow, vu. = കൊക്കമ്പു; നാ'ങ്ങൾ എ
യ്തു Brhmd.; തീ എരിയും നാ. ചെവിയിൽ കൊ
ണ്ടന്നു തിരുകിയ പോലേ പറഞ്ഞു കേട്ടു KR.;
അവനെ നാരാചബാണങ്ങൾ എയ്തു KR. നാരാ
ചസമ്മുഖൻ VetC. who meets an arrow.

നാരായം (Tdbh.? rather നാർ + ആയം) 1. a
hairlike pin; the sting of a bee. — V1. a
heavy double pointed iron style (M. also call-
ed നാരാചം, for writing Granthams). ൧൦
വിരൽ നീളമുള്ള ഇരിമ്പു നാരായം പഴുപ്പിച്ചു
വായിൽ ഇടേണം VyM. (to a blaspheming
Sūdra). — an arrow നിരവേ നാ'ങ്ങൾ പൊ
ഴിന്തു RC. — the tongue of a balance, etc.
പറയുടെ നാ. a metal rod supporting the
crossbar of a Para. — fig. അവന്റെ നാ. പോ
യി has lost his style-berth. 2. a measure
of rice, the legal Iḍangal̤i of 2¼." depth 5½"
width CS.; ഒന്നേമുക്കാൽ നാ‍. KU.; നെല്ലുപറ
൧൨ നാരായം ൮ MR. — also = മുന്നാഴി (loc.);
= 6 നാഴി (Cochin to Beypoor) = പടി Palg.,
10 നാരായം = 1 പറ.

നാരായക്കോൽ, (S. നാരാചി) a goldsmith's
[scales.

നാരായപ്പടി a piece of wood or bamboo to
sharpen styles on.

നാരായവേർ 1. a hair-like root. 2. the taproot
(also നാരായക്കൊമ്പു the chief branch), നാ
രോടു കൂടപ്പറിച്ചു Mud.

നാരായണൻ Nārāyaṇaǹ S. (നരൻ). The
son of man; Višṇu, praised with the formula
ശ്രീനാ'ണായ നമഃ, hence നാരായണായെന്നു

[ 567 ]
പാടിപ്പാടി CG. — നാ.സ്വാമി— (vu. N. pr.
നാരാണൻ, നാരുത്തമ്പുരാൻ, നാണു).

നാരാ(യ)ണപക്ഷി V2. a swallow (or = നാണു
വം) prh. Ardea cinerea, the blue heron.

നാരായണമംഗലത്തടി N. pr. a low-caste sage,
also നാറാണമങ്ങലത്തുഭ്രാന്തൻ, or നാരോ
ത്തുഭ്രാന്തൻ.

നാരായണി N. pr. fem.

നാരി nāri S. (f. of നാരൻ = നരൻ) A wife,
woman; നാരിയാൾ, hon. നാരിമാർ (നാരിയർ
RC.). pl. ശൂദ്രനാരിമാർ KU.; ദൂരേ കണ്ട നാ.
ആകാ, നാരീശാപം ഇറക്കിക്കൂടാ prov.; നാരീ
ജിതൻ VetC.

നാരിത്വം womanhood, നിണക്കിന്നു വന്നൊരു
നാ. ഒഴിഞ്ഞുതില്ലെങ്കിൽ SiPu.

നാൎയ്യാശ Genov. lusting after women.

നാരികേളം nāriγeḷam & നാരികേരം, നാ
ളികേരം S. A cocoanut tree (നാളി + കേരം)
& a cocoanut.

നാർ nār & നാറു 5. (നാറുക ?) 1. What is
hair-like (തലനാർ), stamina of flowers, thin
roots നാരും വേരും കളക; (see നാരായവേർ).
2. fibres of bark (f. i. ചടച്ചി —, ചണനാർ etc.
exhib.), or coir (കെട്ടുനാർ & ഞാർകെട്ടു green
palm-leaves used for tying cadjans in thatch-
ing); strings in mango & other fruits; strings
& ropes from fibres. 3. = ഞാറു 1. q. v. നുരി
കരുനാർ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു (Palg.)
നാരൻ fibrous, hairy.

നാർപട്ടു, (B. നാരൻ പട്ടു) bark-cloth, used by
some Brahmans as dinner dress after bath-
ing, നാ. കെട്ടുക to wear it. (No. vu. നാറി
പ്പട്ട്); also for Bengal-, China-silk, etc.

നാൎത്താൻ see നാഗത്താൻ.

നാൎത്തപ്പഴം V1. Jambu fruit?

നാറുക nāŕuγa T.M. C. 1. a T. To grow up,
whence ഞാറു, നാർ. 2. (നറു) to yield a smell,
stink. ചാണകം നാറുന്നുതെന്തിതു CG. why does
the bread smell after cowdung, (so മീന്നാറി).
നാറിപ്പോക to putrify. — fig. നിന്റെ വാക്കു
നാറുന്നു etc.

നാറാവുള്ളി garlic.

നാറുവായൻ‍ V1. with offensive breath.

നാറ്റം (C. Tu. നാട്ട & നാത്ത) smell, bad smell,
as മേൽ നാ. V2. (of armpits). നാ'വും മണ
വും അറിയാത്തവൻ prov. a dunce. നാ.
പിടിക്ക to begin to spoil.

v. a. നാറ്റുക to smell, തീക്ഷ്ണദ്രവ്യത്തെ നാ. Nid.;
നാറ്റി നോക്കുക, നാറ്റാൻ കൊടുത്താൽ ന
ക്കരുതു prov.

CV. നാറ്റിക്ക to spread a smell. എന്നേ നാ'
ച്ചു brought me into bad repute.

നാൽ nāl, നാലു 5. (also Finn., Hung.; Esthn.
neli). Four, also നാങ്കു, നാൻ before Nasals, q. v.
നാലു പണം ലാഭം വരുത്തി കുഞ്ഞികുട്ടിക്കു കൊ
ടുത്തു നാൾ കഴിച്ചു വരുന്നു TR.; നാലാൾ പറ
ഞ്ഞാൽ നാടും വഴങ്ങേണം prov.; നാലു നാട്ടിൽ
ഓല കൊടുത്തയച്ചു TP. in every direction (=
നാലുദിക്കിലും). — pl. മകുടങ്ങൾ നാലുകൾ കൊ
ണ്ടും Bhg. (of Brahma).

നാലകം a palace, built as a square.

നാ'ത്തമ്മ KU. the Queen of Pōlanāḍu.

നാലംഗം Bhr. = ചതുരംഗം; നാലംഗപ്പട.

നാലമ്പലം a temple consisting of 4 wings MR.

നാലർ, (നാല്വർ AR.) 4 persons, നാ. കണ്ട പെ
റും വില (doc. MR.) price of land as fixed by 4
umpires. നാ. മരിക്കയാൽ VetC. & നാല്വരും.

നാലാങ്കുളി a ceremony at weddings. (നാലു കു
ളിക്ക purification after menses).

നാലാന്നാൾ before yesterday; 3 days ago; the
day after to-morrow.

നാലാന്നീർ V1. purification after menses.

നാലാമൻ the fourth person, നാലാമത്തേവൻ.

നാലാമിടം, (— മേടം, ഇടം 2.) 1. a house.
2. the family Deity. നാ'ത്തേക്കോപം an
ailment ascribed to the displeasure of the
പരദേവത (or of ഭൂതപ്രേതപിശാചു). നാ.
നന്നാക്ക to counteract sorcery.

നാലാമ്പനി quartan fever.

നാലാമ്പാടു = നാലാമിടം; നാലുപുരയും നടുമു
റ്റവും നാലാപ്പാടു (sic) തന്നേ (loc).

നാലാറു 4 or six; 4 X 6=24.

നാലാശ്രമി a Brahman, as observing the 4
states of life, (ആശ്രമം).

[ 568 ]
നാലിലക്കുടങ്ങൽ B. a med. plant.

നാലുകെട്ടു a quadrangular building (നാലുപുര).

നാലുപന്തി (4 rows) women's neck-ornament,
Trav. = നാഗപടം.

നാലുപുര a four-winged house (=മൂന്നു ഇണി
യും ഓരാറ്റയും prov.)

നാലുമൂല four-cornered.

നാലൊന്നു one-fourth; (also നാലിട്ടൊരു പങ്കു,
നാലാങ്കൂറു). ലങ്കയിലുള്ളതിൽ നാം. സൈന്യം
ഒടുക്കി AR., ബലങ്ങളിൽ നാ. KR.

നാല്ക്കാലി 1. a quadruped. 2. a stool, chair.
denV. നാല്ക്കാലിക്ക: നാക്കാലിച്ചു നടക്ക to
creep on all fours.

നാല്ക്കൊമ്പൻ a four-tusked elephant, നാ'ന്മാ
രാം മദകരികൾ KR.

നാല്ക്കോൺ a square.

നാല്ക്കോലേപ്പെരുവഴി KR. (കവല) a place
where 4 roads meet.

നാല്പതു 40; നാ. കുളിക്ക the close of purification
[after birth.

നാല്പത്തീരടി a fencing school, കളരി of 42’
length. കേരളത്തിൽ ൧൦൦൮ നാ. സ്ഥാനം KU.

നാല്പത്തൊന്നു the 41st day, close of ചാത്തം
V2.; ഇന്നാൾ നാ. കഴിഞ്ഞാൽ വരാം TR.

നാല്പാടി (പാടു) a tetrarch, കുറുമ്പറനാട്ടിൽ
൪ നാ. മാർ KU.; also title of barons, even
Tīyars.

നാല്പാ (ൽ) മരം 4 milky trees (അത്തി, ഇത്തി,
അരയാൽ, പേരാൽ). നാ'ത്തിന്തോൽ ഓരിട
ങ്ങാഴി MM.

നാല്പുര = നാലാമ്പാടു, നാലുകെട്ടു.

നാല്വർ = നാലർ q.v., നാലുവർ.

നാല്വിരൽ a hand-breadth.

നാവികൻ nāviγaǹ S. (നൌ) A steersman,
[navigator.

നാവ്യം navigable; a ford V1.

നാവായി T. a ship.

നാവിയൻ nāviyaǹ Tdbh.; നാപിതൻ. A Sūdra
barber; also നാവുതിയൻ by assimilating it
to കാവുതിയൻ, (500 in Taḷiparambu); നാവു
തിയക്കണ്ണൻ jud.

നാവു see നാക്കു.

നാവുക T. V1. To cleanse rice from stones =
[നേമ്പുക.

നാശം nāšam S. (നശ്). Ruin, loss. ചേതനാ

ശാദികൾ വന്നു TR. were entirely ruined. In
Cpds. ബുദ്ധിനാശം etc. = കേടു.— നാട്ടിൽ ക
ടന്നു നാ. തുടങ്ങിനാർ SiPu. devastated— മീശ
കരിച്ചു നാശപ്പെടുത്തി RS. — നാശമന്യേ KR.
well.

നാശകൻ destroyer, (ശത്രു—Bhg.)

നാശകരം destructive.

നാശനം 1. destroying, കുലനാശനൻ etc. 2. de-
struction. ഉദ്യോഗം ഇനി ദുൎഗ്ഗനാശനം തന്നേ
KR. now let us take the fort.

നാശി destroying, as കഫനാ. GP.; കുലനാശി
നി fem. KR.

നാസ nāsa S. (നസ്) The nose. നാസാഗ്ര
ത്തിൽ ഈക്ഷണനായി, നാസാഗ്രന്യസ്തലോച
നൻ Bhg. a Yōgi with his eyes fixed on the
tip of the nose.

നാസാപുടം the wings of the nostrils, നാ'ടാന്ത
രേ ഔഷധംകൊണ്ടു നസ്യം ചെയ്തു KR. —
നാസാമലം കളക etc. the mucus etc.

നാസാരന്ധ്രം nostrils, നാ'ന്ധ്രസംഭൂതരോമം AR.

നാസത്യന്മാർ nāsatyaǹ S. The 2 Aswins, നാ'
രുടെ ചാരത്തു കാണായി യമന്മാരേ CG.

നാസി nāsi (Tdbh.; നാസിക). The nose, വി
യൎപ്പുതുള്ളികൾ പൊടിഞ്ഞ നാ. യും Bhr., അ
ന്നാസി കണ്ടാൽ CG. — നാസിദ്വാരം etc.

നാസിക S. 1. a nostril നാ. കരം കൊണ്ടുപിടി
ച്ചു SiPu. (in Yōga). 2. the nose നാസികത്തെ
ല്ലു Anj. — നാസികാചൂൎണ്ണം a med. Snuff.

നാസിക്യം N. pr. the town Nāsik.

നാസിർ = നാജർ.

നാസീരം nāsīram S. Skirmishing in front
of an army (മുമ്പട), നാസീരയാനത്തിന്നുള്ള പ
ടകളും Nal.

നാസ്തി nāsti S. (ന + അസ്തി) 1. Is not നിദ്ര
യോ ഞങ്ങൾക്കു നാ. പണ്ടേ തന്നേ Nal.; ആസ്തി
യോ നാസ്തിയോ hast or hast not? vu. 2. non-
existence വൈരം നാ. യായി Nal.; ദുൎബ്ബോധം
നാ. യായ്വന്നു Si Pu.; പാപം നാ. യാം, നാ. യാ
യ്ചമഞ്ഞു Bhg.; നീർ ചോൎന്നു നാ. യായ്വരും PT.
will be destroyed.

നാസ്തം "a place where of old all went naked"
V1., (see നസ്തമേ).

[ 569 ]
നാസ്തികം V1. wholly destitute, naked.

നാസ്തികൻ an atheist, infidel KR., ഉൾപൂവിൽ
ദൈവനാ'രായി Bhg.

നാസ്തിക്യം infidelity— നാസ്തികത്വവും ഇല്ല Bhr.

നാളം nāḷam S. (നളം). 1. Tubular, a lotus stalk
താമരപ്പൂവു തൻ നാ'മായുള്ള കഴുത്തുടയോൻ CG.
2. a tube; No. a funnel. ഗളനാളം the throat,
മൂക്കിന്റെ നാ. a nostril. നാ. വെക്ക to inject
medicines into the nose by a tube. 3. V1. 2.
a flame.

നാളികേരം MR. = നാരികേളം.

നാളീകം lotus, നാളീകജാലം വിടൎന്നു Nal.

നാൾ nāḷ T. M. (C. in നാള, Te. നാഡു, Susi
inscr. nān; perh. aT. നൾ = നടു noon?) 1. A
day of 24 hours, നാൾ രണ്ടുദിപ്പിന്നിടയല്ലോ CS.
The ന is lost in മറ്റാൾ, അത്രാൾ, നുമ്മാൾ etc.
The temporal Dative with ഏ, as എത്ര നാളേ
ക്കു പൊറുക്കേണം ഇങ്ങനേ AR. 2. the as-
trological day & the നക്ഷത്രം that governs it
(ആൺനാ., പെൺനാ. etc.). നാളും പൊരുത്ത
വും നോക്കി നിശ്ചയിക്ക Anach. (for marriage).
അതിന്നു നാളും നേരവും ആക്കി KN. 3. time
in general. എല്ലാ നാളേക്കും Bhg. for ever. ദൈ
വം ഉളള നാൾ മറക്കുമോ Nal.; നടക്കുന്നാൾ KU.;
നന്ദൻ ഉള്ളൊരു നാൾ Mud. during N's reign.
ഡീപ്പുസുല്ത്താന്റെ നാളിൽ നടന്നപ്രകാരം TR.;
ഇപ്രാണൻ ഉളള നാളേപ്പോലേ KU. as long
as we live. ഒരു നാളുമില്ല also: not under any
circumstances.

Hence: നാള T. C. M. 1. to-morrow, also നാളെ
ക്കു, നാളേത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കാം, നാളേത്തേൽ
വാ TR.; നാളേടം Bhr. during to-morrow. ഇ
ന്നോടു നാളയോട് എന്നേയും കൊന്നു തിന്നും
VetC. between this day & to-morrow. നാളത്തു
ടങ്ങേണം എന്നു നിനെച്ചാൽ നാളേക്കു നാള
അതിന്നില്ലൊരൊടുക്കം Anj. the day after to-
morrow. 2. നാള only not today = never!
നാളതു (doc.) the current day.

നാളവർ a lower class of Nāyars, (കടത്തുവനാ
[ട്ടിൽ നാ.

നാളാഗമം B. (ആഗമം) a chronicle, annals.

നാളിൽ നാളിൽ daily more, നാശമേ ഉള്ളു നാ.
CG.; ഇണ്ടൽ പെരുകുന്നു നാ. Anj.

നാളും കോളും daily pay (of കൂലിച്ചേകം). ചെ
ലവിന്നു നാ. കൊടുക്ക to pay out, pay up
to the day; നാ. തീൎത്തു KU.

നാളും നാഴികയും the regular duties, f. i. ഇ
ല്ലത്തു നാ. TR. in a Brahman household.

നാളൊത്തതു Nasr. V1. repetition of ചാത്തം q. v.

നാളോക്കം = നാളും പക്കവും (2) an astrologi-
cal calculation, നാ. വെക്ക.

നാൾ കഴിക്ക to gain a livelihood, നാ'ച്ചു കൊ
ൾക TR.

നാൾ കുറുകിയവൻ whose life draws towards
[its close.

നാൾ്ക്കട T. the end of a day; V1. the last day?

നാൾ്ക്കുനാൾ from day to day.

നാൾനീക്കം B. procrastination.

നാൾപെടുക So. to occur within a month; No.
നാ'ട്ടു പോയാൽ ചീത്തയായി if it does not
soon go off.

നാൾപോക്കുക V1. to spend or pass time.

നാൾവഴി a day-book, daily accounts, as of
Rājas, നാ. കണക്കു.

നാഴി nāḷi Tdbh.; നാഡി, നാളി 1. A tube, a
bamboo joint. 2. a measure (of fluids ഉറു
പ്പിക ഒന്നിന്നു എണ്ണ വില നാഴി ൧൬ TR.),
chiefly of rice നാ'ക്കു നാ.പ്പണം കൊടുത്തു TP.
exactly. നാട്ടിൽ ഒത്ത നാ. common, അഴിയൻ
നാ. smaller measure V1. Mostly നാഴി = ചെറു
നാഴി, which holds 8 ആഴക്കു or 40 ചവടു CS.;
or 2 ഉരി = 4 ഉഴക്കു (4444 rice grains. W.)
3. the greater measure പെരുനാഴി = ഇടങ്ങാഴി
=4 നാഴി. (നാന്നാഴി, മുന്നാഴി; see നാ —, മു —).
ഇരുനാഴിയാൽ നാഴി V1. land belonging equal-
ly to two lords. അവൻ ഇ. ആകുന്നു he is
entitled to a moiety. തച്ചമ്പാറ ഇരുന്നാഴി
നായിയായിട്ടു മുതുകുറിച്ചി നമുക്കു പ്രത്യേക
മായിട്ടുള്ളതു TR. Taččambāra belongs to
me & another Rāja, Muẟuγuričči to me
alone.

നാഴിക്കുടം a vase on the top of a temple =
താഴിക്കുടം V1. — നാഴികക്കുടങ്ങൾ കാണാ
യി KumK.

നാഴിച്ച each one Nāḷi കുടി തോറും നാ'രി TP.,
നാഴിശ്ശ അരി MR.

[ 570 ]
നാഴിക nāḷiγa Tdbh.; നാഡിക 1. An Indian
hour of 24 minutes. It may be നല്ല, ശീത,
അമൃതനാ. and the position of planets may
make it yet more auspicious (മുഹൂൎത്തം); or
it is ആകാത്ത, ഉഷ്ണ, അശുഭ, വിഷനാഴിക,
(see നവദോഷം). 2. an Indian mile = ¼ Kōs
(2000 ദണ്ഡു); (often with വഴി) ആ മല ൩ നാ.
വഴി കയറ്റം ഉണ്ടു TR.

നാഴികച്ചിരട്ട or നാഴികവട്ട (ക) a clepsydra,
instrument (ചിരട്ട) for measuring time
filling within a Nāḷiγa (med.), നായ്യട്ട വെ
ച്ചോണ്ടിരിക്ക TP. = നാഴിവട്ട vu.

നാഴികമണി, നാഴികക്കുപ്പി a watch, clock.

നാഴികവാതിൽ V1. a sluice of irrigation-
channels.

നികക്ക niγakka M. (Te. C. നെഗ, നിഗ, Tu.
നുഗി, T. നിവ) 1.To rise as in water ചെന്ന
തിൽ മുങ്ങി നികന്നു, a water-snake വാരിതന്മീ
തേ നികന്നു നോക്കി, bathers വെള്ളത്തിങ്കീ
ഴേ പോയി ദൂരത്തു ചെന്നു നികന്നു CG.; ചന്ദ്ര
നെപ്പോലേ ഭൂമി ആകാശത്തിൽ നികന്നു നി
ല്ക്കുന്നു to be aloft. 2. to fill up, as a hole;
to heal up as a wound വ്രണം നികന്നീടും PT.
(vu. നേണു വരിക).

VN. നികപ്പു 1. rising out of water. 2. filling
up, levelling; sustenance ദിവസം കഴിപ്പാൻ
നി. ഇല്ല. vu.

v. a. നികത്തുക 1. to fill up, കുഴി നി. V1. 2. to
level, നി'ന്നു ഭൂമി ചിലർ KR. making a road.
3. to mend, perfect ഭക്തിയുള്ള ഭൃത്യൻ സ്വാ
മിയെ നികത്തീടും PT.; കുറവുകളെ നികത്തി
ത്തരുന്നു makes up all wants. സത്തുക്കൾക്ക്
ആപത്തു വന്നാൽ നി. PT., സജ്ജനം വേ
ണം അവരെ നി'വാൻ Nal. to help through,
(see നികൎത്തു, നികഴ്ത്തു).

നികടം niγaḍam S. (നി beneath, in). Near, നി
കടഭുവി PT.

നികരം S. a crowd (കർ to pour), a flock. ക
രിതുരഗരഥനികരം Mud.; often ശരനിക
രം Bhg.; നരപതിനികരശിരോമണി ChVr.

നികർ niγar T. M. (C. to become erect, fr.
നിക). Equality മാമലനികരെഴുകേ തരി, മാ

നേൽ മിഴി നി. ഒരു മായം RC; മന്നവന്മാരിൽ
ആരും അവനു നി. ഇല്ല Mo. Pr. — നികരെഴും
RC. comparable. നികൎക്കുക better നിവിൎക്കുക.

നികൎത്തുക = നികത്തുക, f. i. ഇരിവരുടെ കല
ഹമതിൽ ഒരുവനെ നികൎത്തുവാൻ ഇഷ്ടൻ
എന്നാലും തുടങ്ങോല SiPu. to support.

നികൽ see നിഴൽ. — (denV. ചത്ത ആൾ
നികലിക്ക — see നികളുക — vu. No. = നിഴ
ലിക്ക).

നികഷം niγašam S. A touchstone. നി'മായി
ല്ലൊരു സാധനം PT. no means to ascertain;
(also falsely written നികൎഷം).

നികളം niγaḷam (Te. C. നിക്കു, Te. നിഗുഡു
to grow high, = ഞെളിക). Haughtiness, also
നിഗളം.

denV. നികളിക്ക V1. to swell, strut; (& നി
[ഗ —).

നികളുക niγaḷuγa, നികഴുക (T. to shine,
go on, Te. C. നിഗൾ) = നികക്ക, f. i. നികള so
as to be full = തികള V1. (of stomach), മാന്മി
ഴി നെറിയേലും നികണ്ണെഴുന്നു RC.

നികൾ = നികർ (മഴനികൾ തൂയബാണങ്ങൾ
RC.)

നികഴ്ത്തുക v. a. to fulfill, മനോരഥത്തെ നി'
[വാൻ ChVr.

നികാമം niγāmam S. (നി) According to wish.
നികാന്തമീമാംസികൻ Nal. a zealous student
of Mīmāmsa (part.)

നികായം S. (ചി) 1. a group. 2. a dwelling.

നികാരം S. injury. — നികാരണം killing.

നികാശം S. resembling.

നികിതി niγiδi, & നികുതി V1. (= നീതി or
നിയതി; rather C. നിഗദി instalment, Ar.
naqdi, ready money) 1. Payment of taxes in
money, not in kind. നി. തീൎക്ക to pay, കെട്ടുക
to collect, also നി. പ്പണം പിരിഞ്ഞു വരുവാൻ
TR. Introduced by Haidar Ali, chiefly as land-
tax. പൂൎവ്വന്മാർ പേരിൽ മരഫലത്തിന്നു നി. ഉ
ണ്ടായി MR. 2. what is due = നീതി, f. i. ഞാ
യവും നികുതിയറിവും നൽഞെറി Mpl. song.

നികിതിച്ചീട്ടു a document given by the Collector
stating the amount of cash demandable
from each proprietor. W.

നികിതിവിത്തു money assessment according

[ 571 ]
to the value of the seed required for a
field.

നികിതിശിഷ്ടം the rent paid by the tenant to
the Janmi after paying the taxes.

(നി) നികുഞ്ജം S. = കുഞ്ജം an arbour.

നികുംഭൻ N. pr. — നികുംഭില AR. the place
of Indraǰit's sacrifice, നികുമ്പിലയാല്ക്കീഴ്
RC.; തറ 2. (434).

നികൃതി S. = നികാരം deception V1.; നികൃതി
പെരുതിവനു AR. he is a mean rogue.

നികൃത്തം S. lacerated, ശസ്ത്രൌഘനി'മാം വി
ഗ്രഹം AR.

നികൃന്തനൻ cutting, ശ്മശ്രുനി' ന്മാരെ വരു
[ത്തിനാൻ AR.

നികൃഷ്ടം S. (drawn down) vile, mean കുത്സിത
ജന്തുക്കളിൽ അതിനി. Bhr. (dog).

എത്രയും നി'ൻ base.

നികൃഷ്ടത meanness (opp. ഉൽകൃഷ്ടം).

denV. നികൎഷിക്ക V1. to cast out.

നികേതനം S. & നികേതം an abode.

നിക്ഷിപ്തം S. deposited. — നിക്ഷേപം 1. a de-
posit. രാജ്യത്തെ അമാത്യരിൽ നിക്ഷേപമാ
യി വെച്ചു KR. delivered it over. 2. hoard,
treasure നി. വെക്ക, എടുക്ക.

നിക്ഷേപണം S. see foll. കാരാഗൃഹം നി.
ചെയ്ക Mud. to cast into prison.

നിക്ഷേപിക്ക 1. to lay down, കടലിൽ Sk.
to throw. — നിക്ഷിപ്യ VetC. — ഭാൎയ്യയെ
ഭൂമൌ നി'ച്ചു Nal.; കൈയിലേ നി. CG. to
deliver to. 2. to lay up, hoard.

CV. നിക്ഷേപിപ്പിക്ക Bhr. to deposit.

നിഖൎവ്വം S. = 1000 ഖൎവ്വം (327) CS. or
100,000,000,000, a billion. S.

നിഖിലം S. entire, all.

നിഗഡം, നിഗളം S. a fetter, കാൽത്തള, നി'
ങ്ങളിൽ ആക്കി Sk., നിഗളത്താൽ ബന്ധനം
ചെയ്തു Bhg.

നിഗമം S. (= ആഗമം) the text of the Vēdas.

നിഗമനം a conclusion drawn from premises.
സാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൎത്ഥത്തെ നി. ചെയ്യു
ന്നു Adw. S.

നിഗളം, — ളിക്ക see നികളം.

(നി) നിഗൂഢം S. 1. Hidden; in secret, Mud. ല
ജ്ജാനിഗൂഢവും Nal. secrecy of lovers. നി

ഗൂഢമനസ്സു of profound mind. — ഒന്നുണ്ടു
വേണ്ടു നി ഗൂ ഹി തം Nal. one secret wish
more.

നിഗ്രഹം S. restraining; punishment, as ദുഷ്ട
നി. Bhr. (opp. ശിഷ്ടരക്ഷണം) — നിഗ്രഹാനു
ഗ്രഹസ്ഥാനഭേദങ്ങൾ discerning the cases
where kindness or severity is needed. നി.
അനുഗ്രഹം ചെയ്തവൎക്ക് എന്തു ദണ്ഡം Bhr.

denV. നിഗ്രഹിക്ക 1. to keep down, restrain
തപസ്സുകൊണ്ടിന്ദ്രിയങ്ങളെ നി. AR., SiPu.
to mortify. മനസ്സിനെ നി'പ്പതിന്നു സമ
ൎത്ഥൻ Bhg. 2. to suppress, destroy അ
രികുലം നി. Bhg. (in battle).

CV. ശൂരനെ നിഗ്രഹിപ്പിച്ചു Bhr., Genov.

നിഘണ്ഡു S. a vedic glossary.

നിഘ്നം S. dependant.

നിങ്ങൾ niṅṅaḷ, (T. നീങ്ങൾ) You. Nom. & obl.
case alike, loc. നിമ്മൾ fr. നിൻ.

(നി): നിചയം S. collection, as വിത്തനി. riches.

denV. നിചയിക്ക Mud. to assemble.

part. നിചിതം brought together, heaped.

നിചോളം S. a wrapper, cover.

നിച്ചം niččam Tdbh.; നിത്യം, daily.

നിച്ചലം niččalam Tdbh.; നിശ്ചലം, Certainly.
നിച്ചൽ, (നിച്ചം & നിച്ചലം) 1. always കടുവാ
മലമ്പുലി നിച്ചലും കൂടും മട, നിച്ചലും നിച്ച
ലും പോ നീ കുമാര Anj. regularly. നിച്ചേൽ
നിസ്കാരം ചോനകൎക്കു TP. daily, continually.
നിച്ചേലും നിന്നു പടകളിക്കും CG. (നിച്ചലും
No. = എപ്പോഴും; V1. 2. നിത്തലും q.v.).
2. certainly. നിച്ചാലും ഉപായം ഇല്ല എന്നു
വരാ Bhr. absolutely no remedy.

നിച്ചാത്തം V1., Tdbh.; നിത്യശ്രാദ്ധം, daily,
monthly, or annual repetition of funeral
ceremonies, നി. ഊട്ടുക, കഴിക്ക.

നിച്ചാളം niččāḷam V1. Velvet. നിച്ചളങ്ങൾ
(sic) Nal. in an enumeration of cloth-wares.

നിജം niǰam S. (innate)? 1. Own. നിജമായ
ജീവിതം Mud. his life നിജപുത്രൻ etc.; നിജ
നിജ മന്ദിരേ KR. each to his house. നിജ
രോഗം, opp. ആഗന്തുകം 74. 2. certainty
(prh. Tdbh. of നിശ്ചയം). ആ പാട്ടു വണ്ണാന്മാ

[ 572 ]
ൎക്കേ നല്ല നിജം ഉള്ളു vu.; എന്നു നി. കിട്ടീട്ടില്ല
MR. no proof. അവൻ വെടിവെച്ചതു നിശം
(sic) = ശെരി jud. നിജവള്ളി TR. pepper-vine
in bearing (real). വിസ്തരിച്ചു നി. വരുത്തുക
to elicit the truth. തൎക്കം മേലാൽ ഉണ്ടാകാതി
രിപ്പാൻ ഒരു നി. ചെയ്യേണം MR. settle the
matter.

നിടലം niḍalam S. (= നെറ്റി, fr. നിടു). The
forehead, (നിടലക്കുഴി temples); gen. നിടിലം,
as നിടിലത്തിൽ വിയൎത്തീടും VyM. നിടിലക്ക
ണ്ണൻ, നിടിലക്കനൽ Anj. (Siva's 3rd eye). —
also നിടാലം (സുന്ദരനിടാലൻ KR.)

നിട്ടാന്തം No. vu. = ദൃഷ്ടാന്തം.

നിടു niḍu C. M. Te. Tu. (T. M. നെടു) Long,
tall, straight. — VN. നീടു, നീൾ, നീഴ്.

നിടിയരി rice not broken by pounding, (opp.
നുറുക്കരി); also നിടിയതു.

നിടിയോൻ 1. a tall person. നി'ന്റെ തലയിൽ
വടി prov. the highest is most endangered.
2. a creeper = നരന്ത.

നിടുങ്കൺ a large eye, നീല നി. മടന്തയർ RC. —
കുടിലനെടുങ്കണ്ണി RC.

നിടുങ്കയറു a long cord, tow; so നിടുങ്കാലം etc.

neutr. നിടുതു: നീള നിടുതായി വീൎക്കും CG.; തടി
മെലിച്ചിട്ടു നിടുതായിട്ടിരുന്നു tall. jud.

Inf. നിടുനിട: നി. ശ്വാസം തെരുതെര വീൎത്തു
KR.

VN. നിടുപ്പം length, tallness.

നിടുമ്പുര a long building; barracks; a tempo-
rary shed or scaffold.

നിടുവാൾ prov. a long sword.

നിടുവീൎപ്പു & നെ — sighing.

നിടുവെല്ലു the spine; a shin (see നിട്ടൽ).

നിട്ടൽ a shin, also നിട്ടങ്കാൽ; മൂക്കിന്റെ നിട്ട
ലോളം തിന്നുക No. vu. (= പാലം) till the
bridge of the nose.

നിട്ടെന in standing posture, perpendicularly,
also നിഠന, നിഢ്ഢന.

നിഢ്ഢനരി rice of long grain; (thought indi-
[gestible).

നിണം niṇam aC. M. (T. V1. fat) 1. Coagu-
lated blood = ചോരക്കട്ട; blood കുടലു നിണം
ഉടലിൽ അണിഞ്ഞു RS. smeared with heart's

blood. അരിഞ്ഞരിഞ്ഞിട്ടു നി. കുടിപ്പിപ്പൻ KR.
shed blood. നിണത്തെയും നുകൎന്തു RC. 2. an
imitation of blood for sacrifices (അരിപ്പൊടി,
മഞ്ഞൾ, നുറു) = കുരുതി.

നിണക്കു niṇakkụ = നിനക്കു To thee (Dat.)

(നി) നിതംബം S. 1. The buttocks, chiefly of
women, (ചുരുങ്ങുക 373). — നിതംബിനി f. a
well-built woman. 2. mountain side ശൈല
ങ്ങൾ നി'ങ്ങൾ Bhr.

നിതരാം 1. down, entirely നി. ലയിച്ചു Bhr.
2. much = സുതരാം.

നിതാന്തം (തമ) exceedingly, രാവണൻ തന്നേ
നി'വും സല്ക്കരിച്ചു KR.

നിതാനം niδānam Tdbh. = നിദാനം, നിധാ
[നം V1.

നിത്യം nityam S. (നി, = നിജം) 1. Continual,
constant; eternal. God is നിത്യൻ VCh. 2. adv.
always, daily നി. മലശോധനവരുവാൻ a. med.;
നിത്യവും കാണ്കയാൽ KR.; നി'വും നമോസ്തുതേ
Bhr. — നിത്യർ PT. daily attendants, domestics.
Hence: നിച്ചൽ, in V1. നിത്തേലും, നിത്യലും
and നിത്തേലുള്ളതു V2. daily.

നിത്യകൎമ്മങ്ങൾ daily ceremonies, also നിത്യ
കൃത്യം. (പുലൎകാലേ നിത്യക. ചെയ്തു KR. = സ
ന്ധ്യകഴിക്ക.)

നിത്യച്ചെലവു daily expenses, also നിത്യതക്ക
ചെലവിന്നില്ലാതേ TR.

നിത്യത constancy, eternity. നി. ഇല്ലാത്തവർ
KR. mortals.

നിത്യദാ always = സദാ Bhg.

നിത്യനിദാനം = നിത്യവൃത്തി.

നിത്യവൃത്തി 1. (= നിത്യം കഴിക്ക) daily main-
tenance. നി. ക്കു വേണ്ടുന്നവർ, നിത്യോൎത്തി
ക്കാർ TR. domestic servants of a Rāja. 2. a
regular work. ഒരു സംവത്സരം നി. യായി
ട്ടുള്ള കൎമ്മങ്ങൾ നടപ്പാൻ TR. yearly cere-
monies.

നിത്യാനിത്യവിവേകം knowledge of world &
[spirit.

നിത്യാഭ്യാസി exercising himself daily, നി. ആ
നയെ എടുക്കും prov.

നിത്യോപവാസി fasting daily.

(നി): നിദൎശനം S. pointing at; illustration; ex-
ample എന്റെ ദു:ഖനി. ഉണ്ടല്ലോ KR. says

[ 573 ]
Rāma to Sugrīva, as being also banished
unjustly. സ്വൎല്ലോകത്തിന്നു നി'ങ്ങൾ ഇവ Bhr.
the tokens.

നിദാഘം S. (ദഹ്) the hot season, heat.

നിദാനം S. (ദാ to bind) 1. the first cause
ആദികാരണം; ascertaining the cause ഹൃ
ദ്രോഗനി'ത്തെച്ചൊല്ലുന്നു Asht. 2. a work
on pathology. ചുമനിദാനം Nid. description
of the different coughs, etc. 3. prh. Tdbh. of
നിധാനം settlement according to the merits
of the case. നെല്ലിന്റെ വില നി. വന്നില്ല
V1. not settled. നി. ആക്കിത്തരും, ഇതിന്റെ
നി. വരുത്തുക, എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളും വിചാരിച്ചു
നി. വരുത്തിത്തരാം TR. to settle, decide. അ
വനെ പേടിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു നി. ആക്കിത്ത
രേണം put to rest. സത്യം ചെയ്തു നി'മായി
ബോധിപ്പിച്ചു jud. finally, solemnly. ഒ
രു നി'ത്തിൽ (— മായി) തീൎക്ക in appear-
ance, (mock-performance) opp. വെടിപ്പിൽ.
4. SoM. = നിത്യം as നി. കിട്ടുന്ന പാൽ Arb.
daily. നിത്യനി. B. daily sustenance. നിദാ
നവില V1. customary or average price. നി
ദാനത്തിന്നു ഗതിയില്ലാതേ VyM. to keep
house (= നി. കഴിക്ക). ഇപ്രകാരം നി'മാ
ക്കി നടത്തിച്ചു കൊണ്ടാൽ TR. regularly.

denV. നിദാനിക്ക (1) to ascertain, examine,
estimate; (2) to decide, settle. — v. n. നിദാ
നിച്ചുവരിക of symptoms, to arise appearing
like this or that (= നിഴലിക്ക).

നിദേശം S. command.

denV. നിദേശിക്ക to order.

നിദ്ര niḋra S. (ദ്രാ to sleep) Sleep. സന്ധ്യകളിൽ
നി. യാ കിടപ്പവർ Bhg.; മമ മാറിൽ നി. കൊൾ
RS.; സോദരൻ നി. ഉണൎന്നു KR. (& അവന്റെ
സുഖനി. ഉണരും മുമ്പേ).

നിദ്രാണൻ (part.) asleep; f. — ണി Bhr.; also
നി'ം കൊൾക V1. to take rest. ശിവപദാ
ന്തേ നി'ം ലഭിക്ക SiPu.

നിദ്രാപരൻ AR. given to sleep.

നിദ്രാഭംഗം ചെയ്ക, വരുത്തുക to awaken V1.,
Arb.

നിദ്രാമയക്കം drowsiness.

നിദ്രാമാന്യം lethargy V1.

നിദ്രാലസ്യം sleepiness. — നിദ്രാലു sleepy.

നിദ്രാവാൻ asleep. —

നിദ്രാവത്വം Bhg. continual sleep.

denV. നിദ്രിക്ക to fall asleep.

part. നിദ്രിതൻ one asleep.

(നി): നിധനം S. (ധാ) conclusion, death നി
ജനിധനമതിനൊരു നിദാനം ചൊല്ലി Bhr. an-
nounced his own death.

നിധാനം S. (ധാ) putting down; a receptacle;
treasure; (see നിദാനം 3).

നിധി (ധാ) 1. a receptacle, as വാരാണിധി,
തപോനി., ദയാനിധേ AR., ശ്രീനിധേ Voc.
2. a treasure നി. സൂക്ഷിക്ക KU.; ഏറി
യോരൎത്ഥം നി. വെച്ചിരിക്കുന്നു; നി. കൊൾ
വാൻ, വെച്ച നി. ഉദ്ധരിച്ചു Bhr.; നി. എടു
ക്കാം Tantr.

നിധിപതി, നിധീശൻ Kuvēra, to whom
നിധീശത്വംകൊടുത്തു UR.

നിനയുക ninayuγa T. aM. (C. Tu. Te. നെ
ന, also C. നെൺ, നെർ; prh. നിർണ്ണയ?) To
think എന നിനെന്തു RC.; നിന നീനെഞ്ചേ
Anj.

v. a. നിനെക്ക 1. To think, remember ഗു
രുക്കളെ നിനെച്ചു കുന്തവും വിഴുങ്ങേണം prov.
for the sake of (= വിചാരിച്ചു). ഇവരോടു ന
ന്നായി നിനെക്കാതേ KR. consult. എന്തു പുന
രന്നു നിനയാഞ്ഞു RS. why not consider before-
hand? എൻ പക്ഷം ത്യജിച്ചു ഞാൻ നിനെക്കുമോ
പരനുടെ പക്ഷം Mud. 2. to wish തേരും നി
നെച്ചവണ്ണം നടക്കും UR.; നിനെച്ച കാരിയം
ഫലിച്ചിതോ Mud. the plan. കളവിന്നു നിനെക്ക
Anj. to attempt a lie. എന്നു മനസ്സിൽ നന്നായി
നിനെച്ചു പ്രാൎത്ഥിച്ചാൾ KR. prayed fervently.
നിനയാതേ unawares, നിനെച്ചിരിയാതേ V2.

VN. നിനവു 1. thought. നി. എനിക്കെന്റെ
ജനകൻ എന്നത്രേ Bhr. I take you for my
father. — recollection ഉണ്ടായിതുള്ളിൽ ഒരു
നി. AR.; നി. കൊടുക്ക to remind. — നിനവു
കേടു thoughtlessness, forgetfulness. 2. a
memorandum, notice. 3. imagination ശ
ക്തൻ എന്നുള്ള നിനവേ നിണക്കുള്ളു Bhr.

നിനെച്ചേടം വെക്ക Anach. to form a tempo-

[ 574 ]
rary connection, as Brahmans with Nāyar
women, (= ബാന്ധവം ഉണ്ടാക്ക).

നിനെപ്പവർ the thoughtful. എന്നത്രേ ചൊ
ല്ലൂ നിനപ്പവർ KR.

നിൻ niǹ Obl. c. of നീ, as നിന്നാണ by thee I
swear, നിന്റെ, നിന്നുടെ & നിൻറുടെ TP. —
നിന്തിരുവടി, നിന്തിരുപ്പാദം പ്രാപിച്ചു Bhg.

(നി): നിനദം S. sound. വിവിധതരനിനദഭീഷ
ണമാം പട Mud.

നിനാദം S. id. ഇടിനി'ങ്ങൾ പൊഴിച്ചു RS.
(an army).

denV. ഇടിപോലേ നിനാദിച്ചു, നി'ച്ചൊലി
ക്കും ഗോദാവരി KR. — മണികൾ നിനദി
ച്ചു So. (see above).

നിന്ദ ninďa S. (√ നിദ് to scoff, blame). Cen-
sure, abuse, reproach. മനുഷ്യരല്ലോ ഉള്ളു എ
ന്നൊരു നി. കൊണ്ടു ചോദിച്ചില്ല KR. despising
them as mere men. ശരപന്തികളെ നിന്ദചെ
യ്തറെന്തുലകിലിട്ടാൻ RC. despised.

നിന്ദക്കാരൻ, നിന്ദാശീലൻ a scorner, scoffer.

നിന്ദത meanness. നിന്ദതയോടും ഒഴിച്ചിതു പി
ന്നോക്കം Sk. meanly.

നിന്ദനം id. നീ എന്നെ നി. ചെയ്യുന്നു KR. — മൂ
ത്തച്ചനെ നിന്ദനക്കേടു പറഞ്ഞു TP. abused,
reviled.

നിന്ദാവാക്കു scorn. — നിന്ദാസ്തുതി irony. പര
ന്റെ കൎമ്മങ്ങളെ നി. കൾ ചെയ്തീടാതേ Bhg.
neither blaming nor praising.

denV. നിന്ദിക്ക 1. to abuse, vilify. 2. (po.)
to excel ചന്ദ്രികയെ നിന്ദിച്ചു നിന്നൊരു മ
ന്ദഹാസം CG.

part. നിന്ദിതം 1. blamed, forbidden കാന്തൻ
മരിച്ചാൽ കുലസ്ത്രീക്കു ജീവിക്ക നി. SiPu.; ഭൂ
ജനിന്ദിതഭുജഗൻ CG. with an arm finer
than a snake. 2. scorn അതിനി'ത്തോടേ
ചിരിച്ചു Bhg.; നിന്നെ നി. ചെയ്തീടുമോ SiPu.
— ജാതിനിന്ദിതൻ AR.

നിന്ദ്യം despicable, നി'മായുള്ളൊരു രൂപവുമാ
[യി CG.

(നി): നിപം S. (പാ) a waterpot.

നിപാതം 1. fall. — denV. നിപതിക്ക. 2. the
position of words in a sentence പൂൎവ്വ —, പ
രനി. (gram.)

നിപീഡന oppression.

part. ദു:ഖനിപീഡിതനായി AR.

നിപുണം (നിപുണമതി PT.), — ൻ clever, skil-
ful, നിപുണകൻ Mud.

നിപുണത = നൈപുണ്യം.

നിബദ്ധം (part.) fixed നി. എന്നുള്ളിൽ അവ
നിലേ വൈരം Bhr.

നിബന്ധം the binding; literary composition;
also നിബന്ധനം V1. ഓർ ആക്ടിന്റെ നി
ബന്ധനകൾ (mod.) provisions of an act.

നിബിഡം, see നിവിഡം dense.

നിഭം (ഭാ) like, similar, സന്നിഭം.

നിഭൃതം (part.) hid. നിഭൃതതരം ഉരചെയ്തു Mud.
quite in private.

നിമഗ്നം (part.) sunk; f. നിമഗ്നയായി — ഭൂമി
[ക്കുന്നേൻ AR.

നിമജ്ജനം immersion, ablution.

നിമന്ത്രണം invitation. Bhr.

denV. അവനെ നിമന്ത്രിച്ചു KR. invited.

നിമിത്തം nimittam (നി, √ മി, L. mitto)
1. Aim; hence: a sign, omen ആപൽ സൂചക
മായ ദിവ്യമാം നി'ങ്ങൾ KR.; ചൂഴവും അറുതി
ചൊല്ലും നി'ങ്ങൾ RC.; നി. നോക്കുക, പാൎക്ക to
observe omens. നി. പറയുന്നവൻ a soothsayer.
2. inducement. നിൻ കഷ്ടതെക്ക് അവൻ നി.
CG. he is the cause of thy misery. 3. adv.
by reason of. അവൻ നി. because of him, for
his sake. നീ നിമിത്തം തല്ലുകൊണ്ടീടിനേൻ
VetC.; ദംശിക്ക നി'മായി Mud. എന്നുടെ സൎവ്വ
നാശം നിമിത്തമല്ലീ KR. in order to destroy
me. ആ നിലം നി'മായി ഒരുത്തരോട് ഒരു കാ
ൎയ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല TR. about; also Instr. മ
ത്സരനിമിത്തത്താൽ MR. by reason of enmity.
നിമിത്തജ്ഞൻ, നിമിത്തവിൽ an astrologer.

നിമിത്ത്യം V1. cause.

(നി): നിമിഷം S. (മിഷ്). 1. the twinkling of
an eye, an instant അര നി. കൊണ്ടു വന്നാൻ,
നിമിഷാൎദ്ധേന AR.; യോഗികളാവാൻ നി'മത്രേ
Genov. the thought is enough to drive one
out of the world. 2. adv. Bhr., നിങ്ങൾ നി.
ഇങ്ങു വരികയും വേണം. TR. at once.

നിമിഷത്വം V1. facility.

നിമീലിനം shutting the eye.

[ 575 ]
denV. നയനങ്ങൾ നിമീലിക്ക, നന്നായി നി
മീലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എളുതല്ല പുറത്തു പോ
വാൻ KR. shutting the eyes.

നിമേഷം = നിമിഷം, opp. ഉന്മേഷം.

നിമ്നം, (നി. നമ?) deep, low. പോരിൽ നിമ്നോ
ന്നതദേശവിശേഷം AR., യുദ്ധഭൂമിക്കുള്ള നി
മ്നോന്നതങ്ങൾ KR. ups & downs of war. നി
മ്നഭാവേന VetC. humbly, or absorbed?.

നിംബം nimḃam S. (C. Tu. Te. lime tree).
Melia azadirachta. നിംബാദികഷായം (നി
മ്പാതി MM.) a medicine with വേപ്പിന്തോൽ etc.

(നി): നിയതം S. (part. of യമ്) Restrained,
regulated. അതും നി'മല്ല നിണക്കെടോ Anj.
not lawful. ഒരു ശാസ്ത്രത്തിങ്കലും നി'മല്ല KeiN.,
ചതുരശ്രമായിട്ടിരിക്കുമത്രേ എന്നു നി. Gan. fixed
by rule. എനിക്കു നി. has surely becomo mine.
— adv. certainly (ശകടകൃതം അതു നി. Mud.),
also continually V1.

നിയതി S. fixed order, destiny. നി. കൊണ്ടുള്ള
Bhr. destined. നീ രാമനു നി. ബാന്ധവൻ
AR. feeling of obligation or duty. അവനു
ഭയമകൃത്യത്തിൽ നി. കൃത്യേഷു KR.

നിയന്താവു = നിയാമകൻ q. v.

നിയമം S., (Tdbh. നേമം) 1. restriction, rule
അന്ത്യസ്ഥാനം തുടങ്ങൂ എന്നുള്ള നി. വേണ്ടാ
Gan.; തീൎപ്പു സൎക്കാർ നി'ത്തിന്നും നേരിന്നും
എത്രയും വിരോധമായി MR. 2. necessity,
regularity; adv. നിയമം പോകും പോലേ
med. habitually (regular evacuations); so
നിയമേന Instr. 3. a vow, religious ob-
servance നി. കഴിച്ചുണ്ണും VetC. (= ഊത്തു
etc.); വേണ്ടും നി'ങ്ങളും മുടിത്തു RC.; നി.
മുട്ടിക്ക CrArj. to interrupt the libations
(സന്ധ്യാ നി.). മുട്ടിയ നി. ചെയ്ക Anj. 4. an
agreement, contract. അന്യോന്യം ലിംഗനി.
ചെയ്താർ Bhr. exchanged the sexes. 5. = ഇ
ന്ദ്രിയനിഗ്രഹം Bhg 11.

നിയമനിഷ്ഠ (3) a pious practice regularly ob-
[served KU.

നിയമംചെലവു TR. (&-മച്ചെ-). (2) regular ex-
pense, ordinary item (opp. അടിയന്തരം).

നിയമവെടി (2) the morning & evening gun KU.
& നേമ —; (തിരുതവിളി 456).

നിയമാദികൎമ്മങ്ങൾ religious duties, നി. കഴി
ച്ചു KU.

നിയമി an observer of rules. നിയമിനാം ഹൃ
ദയനിലയനൻ AR. God as dwelling in the
hearts of such.

denV. നിയമിക്ക to order, appoint, dedicate,
devote.

നിയാമകൻ 1. a steersman. 2. a charioteer =
[നിയന്താവു.

നിയുതം S. (series) A million CS.

നിയുക്തം S. (part. of യുജ്) Enjoined, com-
manded സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാൽ നി'നായി Bhg.

നിയോഗം 1. injunction, precept ദേവനി. Bhg.
2. an embassy. നി'ത്തെക്കൈക്കൊണ്ടു Bhr.
undertook the mission. 3. inspiration,
possession നായൎക്കു പരദേവതേടെ നി. ഉ
ണ്ടായി TR. (= ദൎശനം, വെളിച്ചപ്പാടു). കാ
വിലേ നിയോഗം No. = വെളിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കല്പന.

നിയോഗി a servant, guard, കംസനി. കൾ CG.

denV. നിയോഗിക്ക to order, delegate ദൂതനെ
നി'ച്ചാൽ അപ്പോഴേ വരുവൻ AR.; എന്നുടെ
അരികത്തു ദാസിയെ നി'ച്ചു Bhr. despatched
(= നി'ച്ചയക്ക).

നിയോജ്യൻ liable to be ordered, a slave കീ
ഴ്ജാതികൾക്കു നി. KR.; (also messenger V1.)
Genov.

നിർ nir S., നിസ്സ്. Out of, away from; in
[many Compds.

നിര nira T. M. (C. Tu. contiguous, √ നിർ
level?) 1. A line, row മന്ദിരനിരകൾ Bhr.;
പടനിര array. കുന്ദനി. CG. = smiles. വണ്ടിൻ
നി. = long hair. മലർനി. RS. a heap of flowers.
കുരുൾനി. a head of curls. ശരനിര തൂകി Bhr.
2. a wooden partition; doors of a native shop
(also നിരപ്പലക) അങ്ങാടിയുടെ ഒരു നിരെക്കു
൧൦ പലക ഉള്ളതിൽ jud. — palisades V2., നിര
യോടു പാഞ്ഞാൽ തല പൊളിയും TP.

നിരക്കണ്ണു closely connected eyes? ഇന്നി. കൊ
തിക്കുന്നു CG.

നിരക്ക, ന്നു (T. നിരവുക, Tu. നെൎത) 1. To
stand in a line കാണ്മാൻ നിരന്നു കൂടിനാർ KR.;
ചൂതങ്ങൾ തോറും നിരന്നുള്ള കോഴികൾ, കാട്ടിൽ
നിരന്നുള്ള പൂമരം ഓരോന്നു CG.; ചെന്നു ചൂഴും

[ 576 ]
നിരന്നുദേവകൾ PrC. to stand to a long extent,
be level. നിരന്നു കായ്ച്ചു all the trees (over a
garden) are in full bearing. 2. to agree നിൻ
വചനം ഒക്ക നിരന്നു Mud. പിതൃമനസ്സിന്നു
നിരന്നതുമല്ല KR. not pleasing to. കേട്ടത് എ
നിക്കു നിരന്നില്ല V1. could not understand.
നിരയാത്തതു disagreeable. 3. to come to
rights. അവന്റെ അനുരാഗക്ഷയം നിരക്കും
Mud. his loss of popularity will be repaired.
തമ്മിൽ നി. to make it up. അസുരകളോടു
നിരക്കേണം Bhg. be reconciled! ഇവൻ രാജാ
വോടു നിരക്കും Mud., അവരുമായിട്ടു നിരന്നു
കൊള്ളേണം KR. make peace! ഉരഗ കീരിയും
നി. CC. = സന്ധിക്ക. 4. v. a. = നിരത്തുക
1., f. i. നിരപ്പിൻ വാജികൾ CrArj.

Inf. നിരക്ക in a line. നി. വീഴുന്നു Bhr. (in
battle). തിക്കും തിരക്കും തുടങ്ങി നിരക്കവേ
Nal. extensively?

VN. നിരച്ചൽ (of നിരയുക), നിരച്ചിലോ ചുവ
രോ a wooden partition or a wall? Trav.

VN. നിരത്തൽ (of നിരത്തുക 1 — 3.)

നിരത്തു a road, highway; (fr. foll. 2.)

നിരത്തുക 1 To put in a straight line.
പട നി. to rank soldiers. പിഞ്ഞാണങ്ങൾ നി.
to lay table. പറമ്പത്ത് ഉഭയം നി. TR. to plant
trees. കത്തികൾ നിരത്തിയ വഴി VCh. (in hell).
കവിടി, പരൽ നി. Mud. to count with shells.
പണം നിരത്തി TP. numbered down. വലകൾ
നി. PT. നിരത്തിപ്പൊരുതു Bhr. played at chess.
2. to lay prostrate, level ഒട്ടലാരെ ഊഴിയിൽ,
ഉലകിൽ നിരത്തി RC; പിലാവുകൾ മുറിച്ചു നി.
TR. (= മൈതാനമാക്കുക). തകൎത്തു നി. V2. to
level buildings. കുഴിഞ്ഞ ഭൂമിയും ഉയൎന്ന ഭൂമിയും
നി'ന്നോർ KR.; പെരുവഴി നി'മ്പോൾ TR.
road-making. വലിയതോക്കു നി. Ti. to level,
point. ഭൂമിയെ കുറെപ്പാനും നിരത്തിച്ചമെപ്പാ
നും പൃഥുവായവതരിച്ചു Bhg. 3. to adjust.
നിരത്തിവിളമ്പുക to divide food equally. നിര
ത്തീടുവാൻ പറഞ്ഞു Bhr. spoke for peace. അ
സുരരെ നിരത്തിച്ചമെക്ക Bhg. to reconcile (=
ഇണക്കുക).

നിരനിരപ്പു levelness, smooth surface.

നിരപ്പീടിക (2) No. a shop with wooden wains-
coting.; also നിരക്കൂട്ടു.

VN. നിരപ്പു 1. evenness, നി.ള്ള വാക്കു smooth.
2. agreement, സന്ധ്യൎത്ഥം അയച്ചു നി. പറ
യിച്ചു Bhr. made proposals of peace, നിര
പ്പിൽ ഒരുമിച്ചു Bhr., നി. പ്രമാണം V2.
capitulation. നി. സംസാരംകൊണ്ടു ഫല
മില്ല ChVr.; നി. വരുത്തുക, ആക്ക V1. to
make peace.

നിരപ്പുകേടു roughness; disagreement.

നിരപ്പൻ (loc.) a weaver's brush.

നിരപ്പേ commonly, everywhere (loc.)

നിരയുക V1. (നിര 2.) To fence, wainscot,
put up a wooden partition.— VN. നിരച്ചൽ. q. v.

നിരെക്ക No. id. ഓർ അകം നിരെച്ചു (se-
cured against thieves).

നിരവു 1. a straight line നിരവോടെഴുനീറ്റു
Bhr, ശകലാസ്സു നിരവേ വിരിച്ചു KR.; adv.
നിരവേനിന്നു stood in rows. 2. in timber-
measure the length (opp. വണ്ണം), നി. വരു
ത്തി CS.

നിരവുക T. aM. to level ground V1.

നിരക്കു Ar. nirkh. The current price, fixed
rate. നി. പട്ടിക, നി. വരിയോല a tariff.

നിരക്ഷരകുക്ഷി (നിർ) Illiterate; a know-
nothing, (used by Brahm.).

നിരങ്ങുക niraṅṅuγa M. (നിര?). To drag the
tail or the feet along the ground; to creep,
crawl V1. (cripples, wounded animals No.)
കുട്ടി നിരങ്ങി നിരങ്ങി എന്റരിക്കത്തെത്തി
prov.; തിണ്ണ 452; താറു 446; തഴയുക 440. നിര
ങ്ങിപ്പോക to slide, glide down.

VN. നിരക്കം, നിരങ്ങൽ. id.

v. a. നിരക്കുക To push, shove. നിരക്കി
എടുക്കരുതു പൊന്തിച്ചെടുക്കേണം prov., f. i. a
box. നിരക്കിക്കൊടുക്കാതേ എടുത്തു കൊടു give
it decently.

നിരഞ്ജനൻ S. (നിർ) Without paint, pure;
God CC, AR.

നിരടു niraḍụ (T. നെരടു, നെരുടു). Cloth in
which many joinings of broken thread occur.
So.

[ 577 ]
നിരതൻ S. (നി + part. of രമ്) Delighting
in, closely attached ധ്യാനനി.; fem. പതിനി
രത AR.; പ്രവൃത്തിനി'രായ ബദ്ധന്മാർ Bhg.

നിരത്തു see നിരക്ക.

(നിർ) നിരങ്കുശം S. (അങ്കുശം p. 7) unchecked.

നിരന്തകൻ S. endless, God. CC.

നിരന്തണർ RC. Rākshasas.

നിരന്തരം S. 1. uninterrupted. തങ്ങളുടെ നി'ര
സന്തോഷാതിശയങ്ങൾ്ക്ക് എഴുതി TR. (com-
pliment). — adv. continually — നി'ൻ the
Eternal AR. 2. identical. നിങ്ങൾ എന്നോട്
ഏകത്വഭാവേന നി'ന്മാർ CC. one with me.

നിരപത്രപൻ S. shameless. Brhmd.

നിരപരാധൻ S. innocent, നി'നായ രാമൻ &
നി. ധിയെ വധിച്ചു KR.

നിരപേക്ഷ S. indifference ഉത്തമമായ കൎമ്മമാ
യതു നി. SidD.; നിരപേക്ഷകനാകും, നി'
ക്ഷ്യാനന്ദം Bhg 11.

നിരയം S. (exit) hell. Bhg.

നിരൎഗ്ഗളം S. unobstructed, KeiN.

നിരൎത്ഥകം S. unprofitable നി. ജന്മം ഭവിച്ചി
തു KR.

നിരവധി S. unbounded, ദുൎന്നിമിത്തങ്ങൾ നി.
കാണുന്നു KR. — also പരിമോദിച്ചു നിരവ
ധികമായി KR.

നിരവയവം S. indivisible; spirit. SiPu.

നിരസനം S. casting out.

denV. നിരസിക്ക to reject, disallow. നമ്മെ
നി'ച്ചു ഒരു കിടാവിനെ പ്രമാണമാക്കി
വെച്ചു TR. put aside my claim.

part. നിരസ്തൻ outcast, excommunicated.
ഗുരുവിനാൽ നീ‍. KR. abandoned. — In
Cpds., f. i. നിരസ്താശ AR. free from desire (fem.)

നിരഹങ്കാരം without egotism — നി'മൂർത്തി AR.;
നിരഹങ്കാരൻ id. Bhg.

നിരാകരിക്ക to put aside. വചസ്സു നി. CC. to
disobey. എങ്ങളെ നി. V1., Arb. to dis-
regard. ധരണീഭരം നിരാകരിച്ചരുളുക CC.
to remove.

part. നിരാകൃതൻ‍ set aside, നി. നരപതി
യാൽ Mud.

നിരാകാരൻ S. without shape, God. Bhr., AR.

നിരാകുലൻ S. unperplexed. AR.

നിരാകൃതി S. = നിരാകരണം, നിരാകാരം.

നിരാഗൻ S. (രാഗം) free from passion, നിരാ
ഗകൾ KR. (fem.)

നിരാതങ്കൻ S. free from suffering AR.

നിരാദികൻ S. without beginning, God CC.

നിരാധാരൻ S. supportless, God. Bhr. നിരാ
ധാരബന്ധു ChVr. the friend of the desti-
tute, God. — നിരാധാരി id. Bhg.

നിരാമം S. (opp. സാമം) digested നി'മായിസ
രിക്ക Nid.

നിരാമയൻ S. free from disease, God. Bhr. ഓ
രോദിക്കുകൾ തോറും നടന്നു നി'ം VetC. in
health, soundly.

നിരായുധൻ S. unarmed; നി'ധവർ, നി'ധാ
ക്കൾ, നി'ധക്കാരർ KU. Brahmans not of
the number of the ആയുധപാണി.

നിരാലംബം S. leaning on nothing. Bhg.

നിരാശ S. despondency.

നിരാശൻ S. desponding, നിരാശരായി KR.
(pl. fem.)

നിരാശ്രയം S. = നിരാധാരം, നി'നായ ഞാൻ
and നിരാശ്രയക്കാരായി മടുത്തു despaired.

നിരാസം S. = നിരസനം rejection വിപ്രനിരാ
സം Mud.; scorn V1.; excluding from a
rule (gram.)

നിരാഹാരൻ, —ം S. without food തപസ്സു ചെ
യ്താൽ നി'നായേ UR.

നിരീക്ഷ S. looking out, look at. — നിന്നെനി
രീക്ഷിതും ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി PrC. — part, രാമ
നിരീക്ഷിതരാകയാൽ AR. seen by.

VN. പങ്കജം നിരീക്ഷണം ചെയ്തു SiPu.

നിരീശ്വരൻ S. having no Lord. PT. also =
നിരീശന്മാർ Si Pu. atheist (opp. ദൈവതമു
ള്ള ജനം).

നിരീഹൻ S. without desire, God AR.

നിരുക്തം S. 1. pronounced. 2. the etymology
of a word, one of the 6 Vēdāṇġa (also നി
രുക്തി) Bhg. explanation of technical terms.

നിരുത്സാഹം S. want of energy. അവരെ നി'
ഹേന കണ്ടു Mud. found them dejected.

[ 578 ]
നിരുദ്യോഗം S. id.; നി.പൂണ്ടു Bhr. powerless.

നിരുദ്ധം niruddham S. (നി) Obstructed ഭ
ൎത്തൃനിരുദ്ധ Bhg. in spite of the husband. മ
ന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു നി'നായ്പോകയാൽ അന്ധനായ
ഭോഗി CG.

നിരുദ്ധി = നിരോധം, in നിരുദ്ധ്യാസനം
KeiN. constancy in studying the Vēdānta
or carrying it into practice = മനസ്സിൽ
ധരിച്ചതിനെ സ്വാനുഭൂതിയിൽ കാണ
പ്പെടുന്നതു VedD.

നിരുപം nirubam S. (നിരൂപം) An order,
letter സൎക്കാർനിരുപം TR.

(നിർ): നിരുപമം S. incomparable നി'മശരീരം
AR. — നിരുപമൻ God. Bhr.

നിരുപാധികൻ S. attributeless, God CC.

നിരുപായം S. impracticable.

നിരുഭ്യം see ഞെരിഭ്യം.

നിരൂപണം nirūbaṇam 1. Determining.
2. consideration. എല്ലായ്പോഴും നി'ത്തിന്നു സം
ഗതിയാകും TR. grateful remembrance. മന്ത്ര
ശാലയിൽ പുക്കു തുടങ്ങി നി. Bhr. began to
consult.

നിരൂപം T. Te. V1. (see നിരൂപം) a royal
[letter.

denV. നിരൂപിക്ക, (നിരീക്ക TR.) 1. to consider.
അവരുമായി നി. TR., കൂടിനി. V1. to consult.
ഡീപ്പുമായി കണ്ടു നി'ക്കേണ്ടതിന്നു പോകുന്നു
TR., മന്ത്രശാലയിൽ ഇന്നു നി'ച്ചു വന്നിങ്ങറി
വിച്ചാർ KR., വിദ്വാന്മാരോടു. Bhr., ഗ
ണിതക്കാരോടു നി. Mud., സഭയായി നി.
2. to think. നിന്നേ പിരിഞ്ഞതു നിരൂപിച്ചു
ദു:ഖിച്ചു AR. about the separation (=വി
ചാരിച്ചു). ആയതു നി'ച്ചു TR. on account
of that. നിരൂപിച്ചാൽ VCh. well consider-
ed (=ഓൎത്താൽ, അല്ലോ). നിരൂപിച്ചേക്കേ
ണം ChVr. keep in mind. 3. to meditate
on, pray to അച്ചനെ നി. etc. TP.

CV. ഈ വൎത്തമാനം തങ്ങൾക്കു പരമാൎത്ഥമായി
നിരൂപിപ്പിപ്പാൻ സംഗതി ഉണ്ടു TR. I must
lay this case fully before you. സാക്ഷിക
ളെ നിരൂപിപ്പിക്കാതേ VyM. (=ഓൎമ്മപ്പെടു
ത്താതേ).

(നിർ): നിരൃണം S. undeserved, നിരൃണാ തവ
[കരുണ CG.

നിരൃതി S. dissolution, & its genius, who rules
the SW. quarter നി. കോൺ, നി. മൂല
Gan.

നിരെക്ക see നിര —.

നിരോഗശരീരൻ S. (നിർ) Healthy. Brhmd.

നിരോധം S. (നി) 1. Confinement, മലമൂത്രനി
രോധങ്ങൾ Nid. obstruction. 2. suppression.
denV. നിരോധിക്ക, f.i. അന്യദാരങ്ങളെ കോ
ട്ടയിൽ നി'പ്പാൻ KR. to shut up, (see നിരു
ദ്ധം).

(നിർ): നിൎഗ്ഗതി S. destitution നി. ആക്കി Nal.

നിൎഗ്ഗന്ധം S. scentless V1.

നിൎഗ്ഗമം S. going out. നി. തുനിഞ്ഞു Bhr. set out.

denV. നിൎഗ്ഗമിപ്പതിന്നു കഴിവു Mud. a way to
get out.

നിൎഗ്ഗുണം S. 1. without qualities — നിൎഗ്ഗുണ
ധ്യാനം Bhg. absolute — നിൎഗ്ഗുണൻ Bhr.
God. 2. useless അരക്കരിൽ സാമം നി.
KR.; നി'ൻ PT. (opp. സൽഗുണൻ).

നിൎഘൃണൻ S. unfeeling. നി'നായ്തീൎന്നു Nal.
cruel.

നിൎജ്ജനം S. withoutmen. നിൎജ്ജനദേശം Bhg.,
[Mud.

നിൎജ്ജയം S. conquest; also = തോല്വി. (മമ നി.
വന്നു KR 6.)

നിൎജ്ജരം S. not growing old. നിൎജ്ജരൻ God
AR.

നിൎജ്ജലം S. waterless. കൂപനി. കണ്ടാൻ Bhr.
[= പൊട്ടക്കിണറു.

നിൎജ്ജിതം S. conquered വീൎയ്യനിൎജ്ജിതയായു
ള്ളൊരു പ്രീതി KR. നിൎജ്ജിതേന്ദ്രിയൻ Bhr.
= ജി —

നിൎജ്ജീവൻ S. lifeless. ഒരു നിൎജ്ജീവദേഹം CG.
നി'നാക to become breathless. നിൎജ്ജീവ
ഭാവം നടിച്ചു നിന്നു Nal. stood aghast. നി'
ഭാവേന മേവി SiPu. (from grief).

നിൎഝരം S. a cascade നിൎഝരവാരിതൻപൂരം,
നി'മായൊരു കണ്ണുനീർ CG.

നിൎണ്ണദ്ധം S. unbound? പുത്രന്റ നി. കൊണ്ടു
CC.

നിൎണ്ണയം S. (നിർ + നീ) 1. Decision, decree,
resolution കൎണ്ണനാസികാഭാഗം നി. ചെയ്തീടേ
ണം KR. aim at it. 2.certainty. ആ ബോധം അ
മ്മെക്കു-എന്നുടെ പൈതൽ എന്നൊരു നി'മായ്ച
മഞ്ഞു കൂടി CG. the thought of his divinity

[ 579 ]
passed altogether into the joy of his being
her son. കണക്കിന്റെ നി. Nal. accuracy.
കൈനി. V1. dexterity. പാശം എന്നിങ്ങനേ
നി. പൂണ്ടു. CG. mistaking it for a rope (the
snake). 3. adv. നി. നരകം ഉണ്ട് അസത്യം
ചൊല്ലുന്നാകിൽ Bhr. surely.

denV. നിൎണ്ണയിക്ക 1. to decide. 2. to think
കാൎവ്വൎണ്ണൻ തന്നുടെ ലീല എന്നു നി'ച്ചാൻ
CG. perceived.

part. നിൎണ്ണീതം.

നിൎണ്ണിക്തം S. (നിർ + part. of നിജ്) Purified
[KR.

നിൎണ്ണേജകൻ S. a washerman PT.

നിൎത്തു see നിറുത്തു.

(നിർ) നിൎദ്ദയം S. unkind, നിൎദ്ദയൻ Bhg.; cruelty.
നിൎദ്ദേവത്വം S. being without God. Bhg. the
wish that there be no God (of Asuras).

നിൎദ്ദേശം S. order. — description.

നിൎദ്ദോഷം S. harmlessness. നി'ത്തിൽ പാൎത്തു
lived happily, നി'ഷനായുള്ള നീ Nal. inno-
cent. നിൎദ്ദോഷികളായ ഞങ്ങളെ ദോഷപ്പെ
ടുത്താൻ MR.

നിൎദ്ധനൻ S. poor ദൂരസ്ഥന്മാൎക്കും നി'ന്മാൎക്കും
KU. — abstr. N. നിൎദ്ധനത്വം VetC.

നിൎദ്ധാരം S. & നി'രണം = നിശ്ചയം.

നിൎദ്ധൂളിയാക്കുക T. B. = ധൂളിയാക്കുക.

നിൎബ്ബന്ധം S. 1. insisting on. മമത്വനി. Bhg.
perseverance in love. ചിത്തനി, നിൎബ്ബന്ധ
ബുദ്ധി AR. obstinacy. ശിഷ്യന്റെ നിൎബ്ബ
ന്ധവാക്യം കേട്ടു SidD., എന്നുള്ള നി. കേട്ടു
Bhr. urgent request. പിന്നേയും നി. തുട
ങ്ങി Bhr. urged it again. ഇങ്ങനേ മാതാ
വിന്റെ നി. കേടു Nal. close questioning.
2. constraint നി. ചെയ്ക, തുടങ്ങുക to com-
pel. ഉൾനി'ത്തോടേ ചെയ്തു വരുന്നു inward-
ly constrained. നിൎബ്ബന്ധപ്പെട്ടു forced, over-
powered.

denV. നിൎബ്ബന്ധിക്ക 1. to urge. പിന്നേയും
നി'ച്ചാൻ എന്തു മൂലം Mud. asked again:
why? 2. to force. ഒന്നുമേ നി'ച്ചു വന്നതു
സുഖമില്ല SiPu. (of forced copulation).
എന്നേ നി'ച്ചാക്കി compelled me to do
the work.

നിൎബ്ബലമാക്കുക V2. to annul (= ദുൎബ്ബല —).

നിൎബ്ബോധന thoughtlessness. നി. യായിക്ക
ല്പിച്ച തീൎപ്പു MR. a stupid decree.

നിൎഭയം S. fearless ഭീതൻ നിൎഭയനായ്വരും AR.;
also adv. യുദ്ധവും തുടങ്ങിനാർ നി'ം Brhmd.

നിൎഭരം S. excessive; much ബ്രാഹ്മണരെ നി.
രക്ഷിക്ക Bhr., നി. വീണു നമസ്കരിച്ചു VetC.,
നി. പ്രസാദിച്ചു PT.

നിൎഭൎത്സിക്ക S. to abuse, threaten നി'ക്കുന്നൂതോ
മാതാക്കന്മാർ CG.

നിൎഭാഗ്യം S. wretched — abstr. N. കേളെടോ
നമ്മുടെ നിൎഭാഗ്യത്വം Nal.

നിൎഭേദം, — ദ്യം B. unchangeable.

നിൎമ്മതം S. forbidden നി'മായ കൎമ്മം Brhmd.

നിൎമ്മത്സരം S. without envy — നി'രൻ നടക്കുന്നു
ഞാൻ AR. peaceful.

നിൎമ്മഥനം S. churning, rubbing. കാഷ്ഠനി. Bhg.
attrition of pieces of wood to make fire.

നിൎമ്മദം S. out of rut (elephant); sober.

നിൎമ്മന്ഥം S. = നിൎമ്മഥനം; നിൎമ്മന്ഥദാരു.

നിൎമ്മമൻ S. unconcerned; God. Bhr.

— abstr. N. നി'ത്വം കൊണ്ടുപേക്ഷിച്ചിരിക്ക
യോ Nal. from perfect indifference?

നിൎമ്മയൻ a name of God; AR., Bhg. either =
നിൎമ്മായൻ or formed from മയൽ, മയങ്ങു
free from infatuation.

നിൎമ്മൎയ്യാദം S. 1. transgressing all bounds, നി.
കാട്ടുന്ന പ്രഭുക്കളെ PT. tyrants. 2. M.
(നിൎമ്മരിയാദം Mud., vu. നി — & നുരുമ്പിരി
യാദം No. vu.) outrage, ദൊറൊഗ എനിക്ക
ഓരോ നി. കാണിച്ചു; ഒരുത്തരോട് ഒരു നി.
കാണിക്ക എങ്കിലും പറക എങ്കിലും ഉണ്ടായി
ട്ടില്ല TR. (also നിൎമ്മൎയ്യാദ, as നി. കളെ സഹി
യായ്കയാൽ Bhg 7). 3. adv. നി. ആട്ടിക്കിഴി
ച്ചു, പറമ്പു നി. പിടിച്ചടക്കി TR. violently,
rudely.

നിൎമ്മൎയ്യാദി Mud. a tyrant.

നിൎമ്മലം S. unspotted നിൎമ്മലപ്രേമം പൂണ്ടു CG.
chaste love; നി. വിവേകം, കുലം, സ്വൎണ്ണം
etc. PT.

നിൎമ്മലൻ 1. the Pure, God. Bhr. 2. So. the
washerman = വെളുത്തേടൻ.

[ 580 ]
നിൎമ്മാണം S. 1. (മാ measure) creation; form-
ing, പ്രപഞ്ചനി. Bhg. 2. Tdbh. (=നിൎമ്മാ
നം) disgraceful, an insolent act. നി. പ്ര
വൃത്തിക്ക V1. 2. 3. nakedness B. Trav.,
(C. T. Te. നിൎവ്വാണം q. v.)

നിൎമ്മാണി (3) V1. destitute.

നിൎമ്മാതാവ് S. (prec.) maker, creator.

നിൎമ്മാനുഷം S. unpeopled (നാടു). നി'മായ്പോ
യി KR.; also നിൎമ്മാനുഷ്യമാം കാട്ടിൽ KR.

നിൎമ്മായം S. sincere V1.

നിൎമ്മാല്യം S. (=നിൎമ്മല) 1. the remains of an
offering, chiefly ചന്ദനം, ചാന്തു, പൂ; prov. for
what is poor, beggarly. മേനകസന്തതി നി'
ത്തെക്കണക്കേ ഉപേക്ഷിച്ചാൾ Bhr. threw
it away like offal. നി. തുടങ്ങിപ്പാൻ TR. to
commence the flower offerings (in a newly
built temple). ശിവനി. കൊണ്ടു ധൂപിക്ക
Tantr. 2. നി'മാക്കുക B. to pollute; treat
like എച്ചിൽ (loc.)

നിൎമ്മിക്ക (=നിൎമ്മാണം) 1. to form, create, മ
ണ്ണുകൊണ്ടു ഗജം നി. Bhr. to shape. ഇന്നിതു
തന്നേ ഞാൻ നി'ക്കുന്നു CG. I compose this
poem. ഭോജനം നി'ച്ചു Nal. prepared. പുര
ങ്ങൾ, ഗൃഹം നി. Bhg. to build. 2. to fabri-
cate. രേഖ നി'ച്ചുണ്ടാക്കി MR. a false bond.
part. നിൎമ്മിതം made, as ദേവനി. Bhg. AR.
the work of Gods. വ്യാസനി. ഭാഗവതം
Bhg.

CV. നിൎമ്മിപ്പിക്ക Mud. to get built or made.

നിൎമ്മുക്തൻ S. set free. Bhg.; യന്ത്രനി'ക്തശ
രം Brhmd. discharged.

നിൎമ്മൂഢൻ S. vu. a lack-brain, a numskull.

നിൎമ്മൂലം S. deprived of roots. നി'മാക്കി eradi-
cated. നിൎമ്മൂലനാശം extirpation. 2. adv.
എന്നെ നി. വെടികിൽ Bhr. quit entirely.

നിൎയ്യാണം S. departure; death. നി. വരുത്തോ
ല don't kill. നി. നിശ്ചയം PR. will die.
എടുത്തു എങ്കിൽ നിന്റെ നി'ത്താകുന്നു TR.
if you collect for Government it will be
at the peril of your life.

നിൎയ്യാസം S. secretion of gum; decoction.

നിൎയ്യൂഹം S. (fr. നിൎവ്യൂഹം) ornamental pro-
jection, turret, തോരണനി'ങ്ങൾ KR.

നിൎല്ലജ്ജൻ S. shameless.

നിൎല്ലിംഗൻ S. V1. a eunuch.

നിൎല്ലീനൻ S. absorbed കാരണത്തിങ്കൽ നി.
Bhr. നി'ന്മാർ ൟശ്വരൻ ഈക്ഷണത്താലേ
KeiN.

നിൎവ്വസിക്ക, — പ്പിക്ക, see നിൎവ്വാസം.

നിൎവ്വസ്ത്രൻ V2. naked.

നിൎവ്വഹിക്ക 1. to carry out ചെയ്യേണ്ടതു നി.
TR; to perform അരുൾ ചെയ്യുന്നവണ്ണമേ
നി'പ്പിൻ Bhg.; ഭൂപൻ യാഗം നി'ട്ടേ (& അ
ഭിഷേകം നിറുവഹിച്ചു) KR.; പൂജയും സദ്യ
യും കളിയും നി'ച്ചു പിരിയേണം KU.; മൃഷ്ട
മായ അഷ്ടി നി. Si Pu. to eat. യൌവരാജ്യ
സ്ഥാനം എല്ലാം നിൎവ്വഹിച്ചാൻ Si Pu. 2. to
get through, = കഴിച്ചു കൂടുക, to support
a family V1. (also നിൎവ്വാഹിക്ക).

CV. നിൎവ്വഹിപ്പിക്ക to cause to accomplish.
ജലപാനാദികൾ നിറുവ'ച്ചാൻ KR. took
care of the horses. നിണക്കിഷ്ടകൎമ്മങ്ങ
ളെ നി'ക്കുന്നുണ്ടു Bhr. help to perform.

നിൎവ്വാണം S. (വാ) 1. quenched as light. മാ
യാകല്പിതം പോയാൽ മാനസം നി'മാം Bhg.
2. emancipation by annihilation (നി. പ്രാ
പിച്ചീടും KeiN.) or by absorption in the
Deity ബ്രഹ്മനി. Bhg.; ശോഭനനിൎവ്വാണലാ
ഭം കഴിവരാ Nal.; നിൎവ്വാണഭക്തി, നിൎവ്വാ
ണപ്രദാന്തകദൂതർ Bhg.; നി'ണേശ്വരൻ Sk.
Siva. 3. (loc.) = നിൎമ്മാണം 3.

നിൎവ്വാദം S. 1. reproof — denV. നി'ദിക്ക V1.
— 2. M. നി'മായ ഭൂമി MR. undisputed.

നിൎവ്വാസം S. expatriation KR. (= പ്രവാസം);
also denV. നിൎവ്വസിക്ക.

CV. രാജനെ കൊന്നതു മൂലമായി നിൎവ്വസി
പ്പിച്ചാൻ അവനെ Mud. to banish.

നിൎവ്വാഹം S. (നിൎവ്വഹിക്ക) 1. execution, നി.
നോക്കുക V1. to care for; carrying out, നാം
നിരൂപിച്ചാൽ നി. ഇല്ലല്ലോ TR. 2. power,
ability; means പോകയല്ലാതേ കണ്ടു എനി
ക്കു മറ്റൊരു നി. ഇല്ല, പിരിപ്പാൻ നി. കാ
ണുന്നില്ല TR. I see no way. ഈ ദിക്കിൽ

[ 581 ]
നി. ഇല്ല I am helpless here. നി. വരുത്തുക
to remedy. 3. necessity. നി'ങ്ങൾ മുടക്കി
TR. prevented his following the calls of
nature. എനിക്കു വളരേ നി. (loc.) I am in
great straits.

നിൎവ്വികല്പം S. free from doubts ഉള്ളം ഉലയാ
നി. KeiN. — നിൎവ്വികല്പൻ God. Bhr.

നിൎവ്വികാരം S. unaltered നി'രസുഖം Nal.; നി'
രാത്മാ, നി'രൻ Bhr. God as immutable.

നി'രനായ്നിന്നു SiPu. stunned.

നിൎവ്വിഘ്നം S. (ഹൻ) unobstructed.

നിൎവ്വിചാരം S. without care. നി. നമുക്കു വ
സിക്കാം PT. adv. — നിൎവ്വിചാരകന്മാരായ്ചെ
ന്നു Mud.

നിൎവ്വിണ്ണൻ S. (വിദ്) senseless from emotion.

നിൎവ്വിവാദം S. without quarrel; not to be gain-
said. Nal 4.

നിൎവ്വിളംബം S. without delay. Nal 4.

നിൎവ്വീൎയ്യം S. powerless. Bhg.

നിൎവൃതൻ free from cares, satisfied — God. AR.

നിൎവൃതി S. repose, rest. Bhg.

നിൎവൃത്തി S. completion.

നിൎവ്വേദം S. (വിദ്) disgust. ജാതനി. പരത്യ
ജിച്ചു Si Pu. from disgust. നിൎവ്വേദഹീനം
വിനോദിക്ക PT. without wearing.

നിൎവ്വൈരം S. without enmity നിൎവ്വൈരഹിംസ
KR., നി'രചിത്തം Bhg.

നിൎവ്യഗ്രം S. relieved from anxiety, നി'മാരാ
യ്പോയി CG. fem.

നിൎവ്യാജം S. unfeigned, sincere. നി. ചൊല്ക
Nal., നി. പരിഗ്രഹിക്ക Bhr. adv. simply. —
നിൎവ്യാജകാരൻ TR. a loyal friend or sub-
ject. — നിൎവ്യാജപണ്ഡിതർ Nal.

നിൎവ്രീളൻ S. unabashed. Bhr 2.

നിൎഹാരം S. drawing out, evacuation.

നിൎഹാരി spreading far (an odour VCh.).

നിൎഹ്രാദം S. sound, രഥനി. Bhg.

നിറ nir̀a 5. 1. Fullness. പൊന്നിറവാങ്ങി TR.
(in title-deeds) the value in full. 2. a weight (see
നിറുക്ക). esp. of 100 പലം: നിറയതു ഭാരത്തി
ന്നമ്പോടിരിപതുമാം CS. = 1/20 Bhāram. 3. bend-
ing a bow, loading & (So.) cocking a gun.

4. different ceremonies for bringing wealth &
blessing, (beginning by taking home a handful
of ears of corn as the first fruits with the cry
f. i. of നിറനിറ പൊലിപൊലി or നിറനിറ
നിറോ — നിറാ ഇല്ലന്നിറ (114), വല്ലന്നിറ, വല്ല
വട്ടിനിറ (പത്തായനിറ), അറനിറ, കൊട്ടനിറ
etc.). Chiefly ഇല്ലംനിറ the annual cleansing of
the house-door with offerings of rice & stick-
ing over it new ears of corn (& 6, or 10, or
16 etc. different kinds of leaves) with cow-
dung (the same thing is done to implements &
even to trees). ഇല്ലന്നിറയും പുത്തരിയും prov. —
first fruits, first sheaf, etc.

നിറകുടം a full water-pot നിറക്കുടം തുളുമ്പുക
ഇല്ല prov. (നി. offered to Rājas as present).

നിറകൊൾ്ക CC. = നിറയുക & ശോഭിക്ക.

നിറക്കോൽ (2) a balance, നി. ചരടു the string
suspending it.

നിറനാഴി a Nāḷi of rice upheaped; വിളക്കും
നി. യും വെച്ചു (for Gaṇapati-pūǰa).

നിറപടലങ്ങൾ (4) No. new ears of corn & diffe-
rent leaves required for ഇല്ലന്നിറ; also നി
റവലം, നിറോലം.

നിറപടി perfection നി. യായ ശഹീത. Ti. (= കാ
മിലായ).

നിറപറ = a full measure, as given by the tenant
annually.

നിറപ്പാത്രം = നിറകുടം.

നിറപ്പെടുക to be fulfilled (?). ദേവിയാൽ വി
ശ്വാസം എല്ലാം നി'ട്ടിരിക്കുന്നു DM. she ful-
filled our hope (but see under നിറയ).

നിറമാല, see under നിറം.

നിറയിടുക (3) to charge a gun.

നിറവില്ലു (3) a bent bow, നി'ല്ലോടു RC.

നിറവെക്ക (1.4) esp. to present the നിറനാഴി.

നിറശരിയാക്കുക (2) to balance.

v. n. നിറയുക 1. To become full, be full
ചിറയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു vu.; also ഒച്ചകൊ
ണ്ടു അംബരം നിറഞ്ഞു CG.; നിറഞ്ഞു വഴിഞ്ഞു
etc.; വാനവരെത്തിന്നു നിറയാത്ത നമുക്കു RS. —
Inf. നിറയ ഉണ്ടിട്ടു Nid. with a full stomach.
വയർ നിറയ മോർ കുടിച്ചു vu.; ഉത്സവം അനുദി
നം ഊർ എങ്ങും നിറഞ്ഞുണ്ടു KR.; ജഗദഖിലവും

[ 582 ]
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന & merely നിറഞ്ഞിരിപ്പൊരു
Bhr. omnipresent. 2. to crowd വന്നു നിറഞ്ഞു
തുടങ്ങി Nal.; ആ ഇടത്തിൽ കന്നുകിടാക്കൾ നി
റഞ്ഞു CG. abounded, were numerous, സന്മതം
മറഞ്ഞു ദുൎമ്മദം നി. Bhr. to prevail. നിറഞ്ഞ
വൈരത്തോടു Bhr.

Inf. നിറയ so as to be full. കൈ നി. handful,
also നിറേ Nid — ദേവിയാൽ വിശ്വം എല്ലാം
നി. പ്പെട്ടിരിപ്പതും DM.; നാനാവൎണ്ണങ്ങളും
നി'പ്പെട്ടിരിപ്പൊരു സമയം KU. be crowded.

VN. നിറവു fulness, completeness. — നിറവേ
റുക v. n., f. i. കല്യാണം നിറവേറി No. the
marriage came off well. — നിറവേറ്റുക
v. a. to fulfil.

v. a. നിറെക്ക 1. To fill ഇല്ലം നിറെക്ക
(= നിറ 4.), ചെമ്പുകളിൽ എണ്ണ നി.; also ഭാജ
നം തന്നിലേ ചാണകംകൊണ്ടു നിറെച്ചു വെ
ച്ചാൻ CG.; met. നോറ്റു കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ
ചെവികളിൽ പോറ്റി നിറെക്കേണം ചെമ്മേ
CG. fill our ears with music. 2. to charge a
gun നിറെച്ചു വെച്ച തോക്കു TR.; നിറെച്ച വെ
ടിവെച്ചൂടിൻ TP. 3. So. to extinguish, വിളക്കു
നി. Arb. 4. v. n. in the use of the adv. part.
കിണറ്റിൽ വെള്ളം നിറെച്ചുണ്ടു MR.

VN. നിറപ്പു filling. — adv. completely.

CV. കസ്തൂരി കൎപ്പൂരവും നിറെപ്പിക്കുന്നു TP.
(embalming).

നിറം nir̀am T. M. (from prec. "what perfects").
1. Colour. ചുകന്ന നിറത്തിൽ ഒരു പൂവങ്കോഴി
TR.; നിറം വെച്ച (or പിഴെച്ച) പൊൻ TP.
fine old gold. നി. കയറ്റുക (So കാച്ചുക) to dye.
നി. മാറിയ വസ്ത്രം Anach. dyed. നി. പകൎന്നില്ല
AR. though wounded he does not look pale.
നി. മങ്ങുക to pale, fade. അവന്നു കറുപ്പു നി. ഓ
ടി grew black (suddenly). 2. light, splendour
നിറകരുവിനോടു വന്നമ്പു RC. shining arrow.
നിറമെഴും, നിറമേറും splendid, as മന്ത്രി, ഉത്സ
വം Mud. നിറമുള്ള നല്ല നയം a promising plan.
നിറംകെടുക V1. to lose one's character; hence:
നിറക്കേടു 1. loss of splendour. ഹേമത്തിന്നു
ണ്ടോ നിറക്കേടകപ്പെടൂ AR. gold remains
always the same. 2. disgrace.

നിറപ്പിഴ id.; also discord in music V1.

നിറമാല 1. a splendid necklace, of idols.
2. So. a place full of wreaths in honour
of Bhagavati.

നിറം പിടിക്ക 1. colour to take. 2. to be
brilliant, to please.

നിറെ പെറ splendidly, perfectly ഹോമം നി.
മുടിക്കുന്നു RC.

നിറമ്പൊറുക്കായ്ക (2. met.) No. = കണ്ടുകൂടായ്മ.
v. n. നിറക്ക 1. To shine വക്ഷസി നിറന്ന
ശ്രീവത്സം VCh.; നിറന്നപീലി, രൂപം, ഹിര
ണ്മതിതീരേ നിറന്ന കുരുക്ഷേത്രം Bhr.; ൟ
വിളക്കു നിറക്കുന്നില്ല No. this lamp does not
burn brightly. 2. to come to perfection,
നെല്ലു നിറന്നു is nearly ripe. അവനെക്കൂടാ
തേ ഉത്സവം നിറക്കുമോ Mud.

v. a. നിറത്തുക to brighten, trim തിരി നി.,
വിളക്കു നിറത്തിക്കത്തിച്ചു TP.

നിറുക nir̀uγa = നെറുക q. v. (fr. T. നിറുവുക
to stand upright). നി.യിൽ ചുംബിച്ചു, മുകൎന്നു
AR. Bhr. The mould of the head V1.

നിറുക്ക, ത്തു nir̀ukka T. aM. To weigh, whence
നിറ 2., (V1. നിൎക്ക). തൂക്കി നിറുത്തു തരീൻ Arb.
(or നിറുത്തി?)

നിറുത്തുക (നിൎത്തുക v. a. of നില്ക്ക) T. M.
1. To make to stand. കൊടിമരം നി. to erect.
കുഞ്ഞനും കുട്ടിയെ നിറുത്തി രക്ഷിക്ക TR. make
it possible for our families to remain, pre-
serve. എല്ലാവരെയും വെച്ചു രക്ഷിച്ചു പൊറുതി
യായിട്ടുള്ള പ്രകാരം നിലനൃത്തി TR. settled the
country. ഈ മരം നിറുത്തരുതു don't let it
stand. ജന്മീഭോഗം അധികം നൃത്തീടിനാൽ
VyM. let it stand on. 2. to stop, തേരിനെ
ക്ഷണം നിറുത്തെന്നു KR; ചോര നിൎത്തുക MM.
(of a wound). തപസ്സിനി നി. Bhr.; നമ്പ്യാരേ
നോം ഇനിമേൽ ദുഷ്ടത കാട്ടാതേ നിൎത്തിത്തരാം
TR. make an end to his rebellion, മന്നവൻ
വല്ലാത കാൎയ്യം തുടങ്ങുകിൽ മന്ത്രികൾ കൈ
പിടിച്ചങ്ങു നിൎത്തീടേണം KR. 3. to keep
time നിറുത്തിപ്പാടുക V1.

നിറുത്തു a pause; stop, point V1.

[ 583 ]
VN. നിറുത്തൽ chiefly: interruption, stop. അ
ക്രമത്തെ നി. ചെയ്ക MR. to put a stop to
the irregularity. ഉപേക്ഷയെ നി. ചെയ്വാൻ
MR.; so നിൎത്തലാക്കിക്കൊടുക്ക (jud.).

CV. നിറുത്തിക്ക to arrest, തടവുകാരനെ പിടി
ച്ചു നിൎത്തിച്ചിരിക്കുന്നു jud.; പണയം നി. V1.
to make reprisal of a pawned article.

നില nila 5. (VN. of നില്ക്ക) 1. The standing,
place, position ഗ്രഹനില (of planets). നീർ നി.
a pond. സമുദ്രം ഇന്നും ഇന്നിലെക്കു നില്ക്കുന്നു
KR.; നിന്ന നിലയിൽ മറിഞ്ഞു വീണു, നിന്ന
നിലയിന്നു (— യാലേ) വീണുടുന്നു TP. (being
shot). വീണ നിലയിൽ പാഞ്ഞു MR. to the spot
where he fell. നില്ക്കും നിലയിൽ വെന്തു മരിക്ക
AR.; നാട്ടിൽ കുടിയാന്മാർ നി. ആയിരിക്കേണം,
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നി. ഉണ്ടാക്കിത്തരേണം TR. a
secured existence. നാട്ടിൽ നി. എനക്കില്ല TP.
the country has become too hot for me. ഈ
കാൎയ്യത്തിൽ നി. എത്തുന്നില്ല cannot sound it,
find no ground to stand on. 2. a ford നി.
പരീക്ഷിക്ക, നോക്കുക (by wading), നി. കടക്ക
etc.; നിലയില്ല it is beyond your depth. 3. foun-
dation, story ഏഴുനിലമാടം; കപ്പലിന്റെ മേൽ
നില the deck (= തട്ടു); flat surface, മലയും നി
ലയും CC. a plateau. 4. a moment (ഗ്രഹനില
in നില 1); നല്ല നില favorable time (astrol.)
5. a stop (= നിറുത്തൽ) ഇപ്രകാരം ഏറക്കുറവു
കാട്ടുന്നതിന്ന് ഒരു നി. ഇല്ലാഞ്ഞാൽ TR.; ആ വി
ദ്വാന്മാർ തനിക്കാരും നിലയില്ല Si Pu. could
not resist him. എണ്ണി നോക്കിയാൽ നിലവരാ
Bhg. comes to nothing. 6. station in life,
settlement, duty, law. നീതിയും നിലയും KU.;
എന്നാൽ നമ്മുടെ നില എന്തെന്ന് ഓൎത്തു കല്പി
ക്കേണം UR. custom = ആചാരം; നില വിട്ടു
Mud.; നിലയുള്ള reasonable, proper (opp. നില
യില്ലാത്ത unreliable). 7. organ, seat of the
വായു (= ആധാരം). നിലയാറും = ഷഡാധാര
ങ്ങൾ of Yōgis; ൟരാറാം നിലയതിൽ Bhg.;
മേൽ നില the seven upper apertures, കീഴ്നില
the two lower VCh. (= ദ്വാരം). തുള്ളും നിലക
ളോടുള്ളം വിറെച്ചു Bhg.

Hence: നിലകട persistence V1.

നില കെട്ടവൻ (1. 6) disorderly; an outcast.

നിലക്കേടു disgrace, misery മന്നവനു നി. ഇയ
റ്റിന മാതർ RC.; നിലക്കേടായി കാണുക
കൊണ്ടു TR. poor circumstances.

നിലക്കാൽ (1) a sidepost of a door V1.

നിലക്കൂറു 1. station. 2. nature of soil, see
under നിലം.

നിലകൊൾക (1) to be determined.

നില തെറ്റുക to lose one's footing, to slip off.
നി'റ്റി വെള്ളം കുടിച്ചു മരിച്ചു MR.

നിലനില്ക്ക to stand firm, be established.

VN. നിലനില്പു steadfastness, stability.

v. a. നിലനിൎത്തുക 1. to establish. 2. (5)
to put a stop അങ്ങനേ ചെയ്യുന്നതിന്നു
ഞങ്ങൾ പ്രയത്നം ചെയ്തു നി'ൎത്തിക്കൊള്ളു
ന്നുണ്ടു TR.

നിലനിഷ്ഠ (6) ordinances, പലനി. കല്പിച്ചു KU.

നിലപാടു (1) standing place അൎജ്ജുനന്റെ നി.
കാണായി KumK.; (6) established custom or
law. KU., mode of proceeding = നടപടി V1.

നിലമരം a standing tree.

നിലയകം an inner room, abode.

നിലയങ്കി a dress from neck to foot.

നിലയറ (3., see നിലവറ) a cellar; a hole to
conceal money. V2.

നിലയഴിവു defeat.

നിലയാക (5) to be stopped, to cease; (6) നി'
കുംവണ്ണം becomingly, decently V1.

നിലയാക്കുക (1) to fix. മരങ്ങൾ എണ്ണി നി'ക്കി
determined the number; (5) to stop നാ
നാവിധം കാട്ടുന്നതിന്നു നി'ക്കിക്കല്പിക്ക;
(6) കാൎയ്യം നി'ക്കിത്തരാം TR. settle, order.

നിലയിടുക (6) to establish, settle.

നിലവരം stability, certitude. ഇനിയും നി.
അറിഞ്ഞാൽ, നി'മായി അറിഞ്ഞാൽ TR. when
fully ascertained.

നില വരുത്തുക (5. 6) to stop, settle. ഈ അവ
സ്ഥെക്ക് ഒരു നി'ത്തിത്തരാഞ്ഞാൽ TR. if not
remedied.

നിലവാടു = നിലപാടു (3) a residence with
several stories = തറവാടു; a scaffold. നില
വാട്ടുതറ an elevated place to stand on.

[ 584 ]
നിലവിടുക = നിലതെറ്റുക.

നിലവിളക്കു a stand-lamp.

നിലവിളി a loud cry എന്നു നി. കൂട്ടി CrArj.
hence:

നിലവിളിക്ക to cry aloud, lament.

CV. അവളെ തച്ചു നിലവിളിപ്പിച്ചു TR.

നിലവെക്ക (5) കാലം ഒന്നിന്നു നി'ച്ചു തരിക
TR. = ഇട to grant a delay; (6) to esta-
blish laws ഇങ്ങനേത്തേ നിലകൾ വെപ്പാൻ
KU.

VN. നിലവെപ്പു legislation.

നിലെക്കു നില്ക്ക (1. where an example from
KR.) to stand in its place; (6) to keep to
one's station & duty നി'ന്നാൽ മലെക്കു സ
മം prov.

denV. നിലെക്ക (5) 1. to come to a stand, to
cease. വാനിൽ കലക്കവും നിലെത്തതു RC.
subsided. വളൎച്ച നി'ക്കും MR. cease to grow;
so കോപം, മഴ, ദീനം, അതിസാരം etc.; വാ
ക്കു നി. to grow softer. 2. to get a footing,
remain. വാനരന്മാർ നിലയായി നി'ക്കുന്നത്
എങ്ങനേ RC.

CV. വൈരിഗൌരവം നിലെപ്പിക്കും PT.
will check, cause to cease.

നിലം nilam 5. (നില്ക്ക) 1. Ground, soil. നി.
കൊൾക to buy such. ഉവർ നി., തരിശു നി.
etc.; നിലത്തു കിടക്ക, വീഴുക; നിലത്തു വെച്ചേ
മുഖത്തു നോക്ക prov. offering presents. നി
ല സ്വാധീനമായിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യം TR. buried
treasure. 2. the earth നിലം ഭൂമിദേവി KU.
3. a ricefield നിലമ്പറമ്പുകൾ.

നിലക്കരി coal, pit-coal.

നിലക്കൂറു kinds of soil കോട്ടേത്തു രാജ്യത്തു നി.
കളിന്ന് ഒക്കയും സുല്ത്താന്റെ ആളുകളെ നീ
ക്കം ചെയ്തു TR. expelled from all parts of K.

നിലച്ചാന്തു loam for marking the forehead,
നി. എടുത്തു തൊടുക Anach.

നിലത്തിര (ഇര) No., (T. നിലവേർ) an earth-
worm = ഞാഞ്ഞൂൽ.

നിലത്തെഴുത്തു writing in sand.

നിലനിരപ്പു = നിരനിരപ്പു levelness.

നിലംകൃഷി, (= വയൽകൃഷി) agriculture, (—
ക്കാരൻ).

നിലന്തല്ലി, നിലന്തല്ലു (നി'ല്ലിന്മേൽ മണ്ണു പൊ
ള്ളിപ്പോയി No.) a wooden beater for beating
the ground; also നിലഞ്ചായ്പ്, നിലമൊതു
ക്കി No.

നിലപ്പന GP. 1. Curculigo orchioides, നി. ക്കി
ഴങ്ങുണക്കി a. med. 2. also Asplenium fal-
catum. Rh.

നിലമരി B. Hedysarum diphyllum.

നിലമാങ്ങ an annual plant; the fruit is used
med. in dysentery.

നിലമാടം a watchman's hut in fields = കാവൽ
[ചാള.

നിലമാറാൻ B. a large yam, not edible.

നിലമാളി N. pr., a Bhagavati of the Vēṭṭu-
var caste.

നിലമ്പരണ്ട Ionidium enneospermum, നിലമ്പ
റണ്ട (വേർ) ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞു a. med.

നിലംപരിചാക്ക = നിലസമം.

നിലമ്പൂച്ച an insect in the ground.

നിലമ്പൊത്തുക (hon.) to sit. B.

നിലവറ (& നിലയറ) a cellar.

നിലവാക GP65. 1. a weak species of Cassia
senna. 2. Sida radicans. Rh.

നിലവേപ്പു Gentiana chirayita, med. against
fever.

നിലസമമാക്ക to level, destroy, തകൎത്തു നി. V2.

(നി): നിലയം nilayam S. (but see നിലയ
കം). A house, hiding place (√ ലീ). — സദൃശ
ഗുണനിലയൻ VetC. = ശാലി.

നിലയനം id., ഉമ്പർ നി. RC. heaven — ഹൃദയ
നിലയനൻ AR. dwelling in hearts, God.

part. കിസലയചയനിലീനൻ AR. hid amongst
leaves.

നിലവു nilavụ M.C. (T. Te. നിലുവ, VN. of
നില്ക്ക) 1. Balance, also നിലവാക്കി, നിലവു
ബാക്കി balance remaining in treasury. 2. ar-
rears, pending ഈ നമ്പ്ര നി. വന്നു MR. was
left undecided. കാൎയ്യം നിലവിൽ കിടക്കുന്നു, നി
ലവിൽ വെപ്പാൻ സംഗതി പോരാ MR. arrear-
cases.

നിലാ nilā T.M. (Te. നെല, fr. നിലവു T. to
shine, Tu. നില്ക്ക to peep) 1. Moonlight = നിലാ
വെളിച്ചം; Obi. c. നിലാവത്തു നടന്നു; വെണ്നി
ലാവോലുന്ന തിങ്കൾ CG. the moon shedding her

[ 585 ]
white light. In comp. വെണ്നിലാവഞ്ചുന്ന പു
ഞ്ചിരി CC., പുഞ്ചിരിയായൊരു തൂനിലാവേറ്റു
CG. 2. the moon നിലാവുദിച്ചു, നി. കായു
മ്പോൾ Arb. moonshine. പിന്നിലാവു waning
moon (opp. മുന്നി., പുതു നി.) V1. 3. a fire-
work V1.

നിലാത്തിരി 1. the candle of the moon (opp.
വിളക്കിന്തിരി KeiN.) 2. a fire-work.

നിലാമതി aM. the moon, കുളിർനി. RC

നിലാമുറ്റം a terraced roof, balcony കാമകേ
ളിൾക്കുള്ള കോമളനി. KR.

നിലാവെട്ട, — ട്ടം, — വെളിച്ചം moon-light.

നിലിമ്പർ nilimbar S. (ലിപ് or നിൽ — ഇമ)
1. A class of Gods (Marut.) 2. Gods. നിലി
മ്പരാജോപമൻ PT. Indra-like.

നിലീനം S. see നിലയം.

നിലെക്ക see നില.

നിലോടി, നിലവടി The foot of a weaver's
windle, also നിലോൻ.

നില്ക്ക nilka 5. (prh. = ഇൽ, also in Ved. S.
to rest, abide) 1. To stand, remain, last നില്ക്ക
ക്കേൾക്കേപ്പറക to speak face to face. നില്ലെ
ടാനില്ലു നിൽ Bhr. രാജാവിനേ കണ്ടു നില്ക്കാത്ത
വർ TR. who do not side with the Rāja. ഇ
വർ അവരെ കൂട നല്ലവണ്ണം നില്ക്കുന്നില്ല stand
not well with them. — എന്നുടെ ചൊല്ലിങ്കൽ
നില്ക്കുന്നുതാകിലോ CG. if you abide by my
advice. ആരു നിങ്ങടെ വാക്കിങ്കൽ നില്ലാത്തതു
KR.; കല്പനപ്രകാരം നിന്നോണ്ടു പോരുന്നു TR.
are obedient subjects. ദൊറോഗസ്ഥാനത്തിന്നു
നിന്നതിന്റെ ശേഷവും TR. since I held the
office. — നിന്നുകൊൾവാൻ പണി Bhr. to re-
sist. നിന്നുകോൾവാൻ കരുതീടുക Mud. to de-
fend. എന്നോടു നില്ക്കുമോ KR. withstand. — ക
ണക്കുനോക്കി നില്ക്കുന്ന പണം വാങ്ങി TR. re-
maining. അതു നില്ക്കട്ടേ GnP., നില്ക്കവയെല്ലാം
Bhg1. let us pass on. 2. to stop, cease നി
ല്ക്കതെല്ലാം Bhr. enough of that! ആൎക്കും കണ്ണീർ
നില്ലാ RC.; എന്നാൽ അതിസാരം നില്ക്കും a. med.
നില്ലാത കോപേന Mud. unceasing, unsubdu-
ed. ഉരു ഓട്ടം നിന്നുപോയി the rains stopped
all navigation. 3. auxV. = ഇരിക്ക to be. നാടു

വിട്ടു നി. to leave for good. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു
നില്ക്കുന്നു they stick to these terms. പാൎത്തു നി
ല്ക്കയും ചെയ്യാം TR. I shall wait. മൂന്നായ മൂ
ൎത്തികൾ ഒന്നായി നിന്നവൻ Bhr. Kṛshṇa. തോ
ണിയിൽ കരയേറി നിന്ന സമയത്തിൽ KR. —
after; = perf. tense സന്തതം കാത്തേനിന്നും
കാത്തു കൊള്ളുവൻ താനും Bhr. — Neg. വിന
നാഴികയും ഉറങ്ങാതേ നിന്നു KR. — Often mere
expletive, esp. in CG. ചൊല്പെറ്റു നിന്നൊരു
ശില്പം, ചേണുറ്റു നിന്നു തുണെപ്പതിന്നായി CG.

adv. part. നിന്നു 1. standing കോവില്ക്കൽ നി
ന്നു വിചാരിക്ക KU. 2. having stood,
parting from കടലിൽ നിന്നു കരയേറി, —
യേറ്റി CG. Often contracted രക്ഷിച്ചാൻ
അതിങ്കന്നു Bhr.; നാട്ടുന്നു പിഴുകി DN.; മലയി
ങ്കന്നു KU ; പുറത്തുന്നു, പുരയിന്നു (ഇൽനിന്നു),
വഴിമന്നു (മേൽ), വീട്ട്ന്നു, പറമ്പ്ന്നു vu.;
also joined without Locative സ്വയാനങ്ങൾ
നിന്നും ഇറങ്ങി KR.; എന്റെ കൂടേ നിന്നു
തെറ്റി vu. 3. hon. Nominative അങ്ങുന്നു
you, ഭട്ടതിരിപ്പാട്ടു നിന്ന് എഴുന്നെള്ളി KU.
സൎക്കാരിൽ നിന്നു പ്രസാദിച്ചു തരുന്നു TR.
Government grants.

Inf. നില്ക്ക whilst standing. നില്ക്കിടം standing
place എനിക്കു നില്ക്കിടവും ഇല്ല ഇരിക്കിട
വും ഇല്ല V1.

VN. I. നില q. v., as നിലനില്ക്ക etc.

II. നിത്തം, (T. നിറ്റൽ) എനിക്കു നിന്നേടത്തു
നിത്തവും ഇരുന്നേടത്തു ഇരുത്തവും കിട
ന്നേടത്തു കിടത്തവും കൊള്ളുന്നില്ല (loc.)

III. നിലമ T. quality, state, f. i. വിലനിലമ എ
ങ്ങനേ Mpl.the current price, price quoted.

IV. നില്പു 1. standing ജലം നില്പുണ്ടായാൽ
Anach. 2. (=നിലവു q. v.) arrears, balance
ഏറിയ ഉറുപ്യ നില്പുണ്ടു still due. നില്പുള്ള
ദ്രവ്യം TR. the balance due. — also നിലുവ
T. C. നാട്ടിലുള്ള നിലുവപ്പണം പിരിക്കTR.
outstanding balances; see നിലവു.

CV. നില്പിക്ക (see നിറുത്തുക) 1. to make to
stand. ഞാൻ നില്പിച്ച പുരയിന്നു നീ എന്തി
ന്നു കിഴിഞ്ഞു (=പാൎപ്പിച്ച, said to a dis-
obedient wife). എന്റെ പക്കൽ ഒരു ഉറുപ്പി

[ 586 ]
കയും നി'ക്കാതേ പണ്ടാരത്തിൽ ബോധി
പ്പിച്ചു TR. retaining, leaving. 2. to appoint
തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നില്പിപ്പാൻ, പണി
ക്കു നില്പിച്ചു TR.

(നി): നിവൎത്തനം S. (വൎത്ത) 1. return കൃതപ്രയാ
സരായി നി'ത്തിങ്കൽ വചിച്ചാർ KR.; രാമനി'
ത്തിങ്കൽ ആഗ്രഹം AR. your wish for R.'s res-
toration. 2. cessation (see നിവൃത്തി).

denV. നിവൎത്തിക്ക S. 1. to return, ലങ്കയിൽ
നി'ച്ചു ചെന്നു, പോകിലും നി'ച്ചീടും KR.
2. to be accomplished, to desist. (നിവൃ
ത്തിക്ക). 3. = CV. ദൈവത്തെ നി'പ്പാൻ
വേണ്ടുന്ന ബലം ഉണ്ടു KR. to bring back,
gain providence over.

CV. നിവൎത്തിപ്പിക്ക 1. to bring back ദൈ
വത്തെ നി'ച്ചീടേണം KR. 2. to carry
out മരണോദ്യുക്തബുദ്ധിയെ മുനിവാക്യം
കൊണ്ടു നി'പ്പാൻ KR.

നിവറു nivar̀ụ T. aM. Throng (= തിവിറു?). അ
ലങ്കാരത്തോടും കൂട നിവറ്റയക്ക KU. send off
in a compact body? (military term) or നിഴറ്റു
T. in the shade?

(നി): നിവസിക്ക S. to inhabit, (നിവാസം).

നിവഹം S. a crowd, flock ജനനി. AR., രഥ
നി. Bhg.

നിവാതം S. 1. not windy. 2. (√ വൻ) secure.

നിവാരണം S. warding off അവരെ നി. ചെ
യ്ക AR. (= വിലക്കുക). ഉപദ്രവങ്ങളെ നി.
ചെയ്ക Arb. to avert. ഭൂതപ്രേതപിശാച്
നി. ചെയ്ക Anach. to keep off & drive out
demons (through മന്ത്രം). വന്ദികളെ നി. ചെ
യ്താൾ AR. stopped the singing. — (mod.)
തടസ്ഥനിവാരണത്തിന്നു MR., തന്റെ മേൽ
ചുമത്തീട്ടുള്ള കുറ്റനി'ത്തിന്നായി MR. to repel
the charge.

നിവാസം S. dwelling (നിവസിക്ക), abode.

നിവാസി an inhabitant ഗ്രാമനി. കൾ Bhg.

നിവിഡം S. (നിവറു?) dense ഫലനി'മാം കദ
ളിവൃന്ദം KR.; നിവിഡഛദാന്തൎഗ്ഗതൻ AR.
dense foliage.

നിവിരുക niviruγa M.C. (C. നിഗിരു, T. നി
മിരു, fr. നിക, നിവ) 1. To rise; (നിവിൎന്നു

നിന്നു) to stand erect. വളഞ്ഞതു നിവിൎന്നെന്നു
തോന്നും Nid. (in eye-disease, look straight).
മൂരി നി. to stretch oneself. പടി നിവിൎന്നു TP.
(see നീരുക). മൌൎയ്യൻ താണു തൊഴുതു നിവിര
വിളിച്ചു Mud.; നിവിരയലറിനാർ RC. (= നില
വിളി). കുബ്ജയുടെ മേനി നിവിൎന്നു CG. unbent.
വന്തുനിവിൎന്തനൻ RC; നിവൃന്നപ്പോൾ Bhg.;
കൊടിതോരണം നിവൎന്നുതെങ്ങും CG. 2. to
revive. നാണവും പൂണ്ടു നിവൎന്നു ചൊന്നാൾ
CG. collecting herself. നിവിൎന്നു കന്യമാർ KR.
(by spring's return). താപത്തിൻ പിന്നേ നി.
യില്ല Bhr. not to recover from a calamity.

v. a. നിവിൎക്ക, (നീൎക്ക) to erect, raise, unbend
കൈ നീൎക്കാം (jud. a wounded person); to
straighten; തിര നീൎക്ക (to unroll).

VN. നിവിൎച്ച 1. straightness, height of body.
2. കാൎയ്യത്തിന്റെ നി . V1. coming to a final
result, (Tdbh. of നിവൃത്തി?)

CV, I. നിവിൎത്തുക 1. to raise, erect തലമുടി
ചാച്ചും നിവിൎത്തിയും കെട്ടാം (top-knot's
position). തോരണം നി. Mud.; എടുത്തു നി
വൃത്തി AR. raised a prostrate client; to en-
courage വെള്ളം തളിച്ചു നിവിൎത്തിനാൻ Mud.
brought to his senses (= താപനിവൃത്തി വ
രുത്തി). 2. to straighten, unfurl പായി നി
വിൎത്തി ഓടുക V1. (to sail), യമപടം നിവി
ൎത്തീടിനാൻ (a picture), പത്രം നിവൎത്തി വാ
യിച്ചു തുടങ്ങി Mud. opened the scroll.

II. നിവിൎത്തിക്ക (similar നിവൃത്തിക്ക) to raise
അരചനെ മെല്ലവേ എടുത്തു നിവിൎത്തിച്ചി
രുത്തിനാൻ Bhr. (the fainting king).

III. നിവിൎപ്പിക്ക, (നിവിർ 2.) to refresh പരമാ
ന്നത്തിൻ ഭാഗത്തെ എടുത്തു നിവിൎപ്പിച്ചീടും
KR.

(നി): നിവീതം S. (വ്യാ) brahminical thread
suspended round the neck, നേരേ ഇട്ട പൂ
ണൂൽ.

നിവൃത്തം S. (നിവൎത്തിക്ക) returned. യുദ്ധനി'
രായി Bhr., നിവൃത്തേന്ദ്രിയനായി AR. having
done with war, with sensuality, മന്ദം നി'നാ
യേൻ AR. I recovered.

നിവൃത്തി 1. (നിവൃത്തം) abandoning. സംസാര

[ 587 ]
നി. Vedant. renunciation (opp. പ്രവൃത്തി ).
2. satisfactory termination, rest ഇതിന്നു നി‍.
വരുത്തിത്തരാഞ്ഞാൽ TT. if not remedied.
വ്യവഹരിച്ചു നി. വരുത്തേണം MR. get
himself righted by a suit. ദോഷത്തിന്നു നി.
amends. താപത്തിൻ നി. വരുത്തി Mud.
comforted. നിവൃത്തിയായി is accomplished,
at rest, revenged. അവന്റെ നി. വരുത്തും
silence, kill him.

denV. നിവൃത്തിക്ക 1. v. n. to return പരി
ശ്രാന്തരായി ആഹാവത്തിങ്കൽനിന്നു നി'
ച്ചു Brhmd.; to desist, rest പ്രവേശം യോ
ഗ്യമല്ലെന്നു നി'ച്ചു KR. (=നിവൎത്തിക്ക);
to be remedied, removed പഞ്ചമഹാപാത
കങ്ങളും ഉപപാതകങ്ങളും ഭഗവാൻ നാമ
സങ്കീൎത്തനം കൊണ്ടു നി'ക്കും Bhg. 2. v.a.
to set at rest, either by carrying out
(യാഗം നി. Bhr.), or by removing (ഇ
ങ്ങനേ ശപിച്ചൊരു ശാപത്തെ നിവൃത്തി
പ്പാൻ PT. to counteract; സംഗങ്ങളെ നി.
Bhg. = വൎജ്ജിക്ക).

CV. മനോരഥം നിവൃത്തിപ്പിച്ചു Brhmd. ful
[filled.

(നി): നിവേദനം S. informing. നി. ചെയ്തു PT.
related.

denV. നിവേദിക്ക 1. id. 2. M. to offer ഫ
ലമൂലങ്ങൾ നിവേദിച്ചു ഭോജനാൎത്ഥം AR.,
പുഷ്പഗന്ധങ്ങൾ നി'ച്ചു KR., കണ്ഠരക്ത
ത്തിൽ ചോറു കുഴെച്ചു കാളിക്കു നി. Arb.;
to worship ഗണപതി നി'ച്ചു KU.

നിവേദ്യം S. (&നൈവേദ്യം, fr. prec.) offer-
ing to Gods പുഷ്പജലഗന്ധനി. CC; മാല
നി. വിളക്കും തെളിവിച്ചു SG.; സൂപം പാ
യസം പക്വം നി. ചെയ്തു SiPu.; ധൂപദീ
പനി. Tantr.; ദുൎഗ്ഗെക്കു നി. കഴിച്ചു Arb.

നിവേശം S. 1. settling down. വിഷയനി. Bhg.
being involved in objects. 2. a camp.
നിവേശനം S. entrance; a home.

denV. അങ്ങുതന്നേ നിവേശിച്ചു സുഗ്രീവൻ
KR. abode. മസ്തകേ പാണികൾ നി'ച്ചു
നിന്നിതു SiPu. rested on the head
(whilst blessing).

part., f.i. പാത്രനിവേശിതം മൃദുഭോജനം
[ChVr. put.

നിവേഷ്ടിതം S. surrounded. സ്വൎണ്ണപാത്രനി.
ഭോജനം ChVr. (in a gold plate).

നിശ niša S. (=നക്തം) Night, see നിശി;
chiefly in Cpds., f.i. അഹൎന്നിശകളും KR.

നിശാകരൻ S. night-maker, the moon; also നി
ശാപതി, നിശാമണി; നിശാനാഥവംശത്തി
ന്നീശൻ) ChVr.

നിശാചരൻ (f. — രി) night-walker, a Rāk
[shas AR.

(നി): നിശമനം S. (ശമ്) hearing നി. ചെയ്തു
VetC. വചനനിശമനദശാന്തരേ Mud. — നി
ശമ്യ id.

part. നിശാന്തം S. (ശമ്) quiet; a home നി'
ന്തേ വസിച്ചാലും Genov.

നിശാനി P. nishān, A flag. നി. വെക്ക TR.

നിശി niši S. Loc. നിശ്, നിൿ By night, also
നിശിയിൽ PatR.

നിശിചരൻ (f. — രികൾ AR.) Rākshas = നി
ശാചരൻ — Rāma is നിശിചരാരി.

നിശിതം nišiδam S. (ശാ)&നിശാതം Sharp-
ened.

നിശീഥം nišītham S. (ശീ) Midnight, hence:
നിശീഥിനി night ചന്ദ്രൻ നി. യോടു ചേൎന്നു
Nal., also (for metre's sake) അഖിലനിശിഥി
നി Bhg10.

(നിസ്): നിശ്ചഞ്ചലൻ S. without vacillation;
[God AR.

നിശ്ചയം S. (ചി2.) 1. Decision. എന്നതിന്നു
ഞാൻ നി. തുടങ്ങുന്നു Bhr. determine. 2. certain-
ty വെടിക്കു കൈ നി. ഉണ്ടു V2. a good marks-
man. നമുക്കിതിൻ വില നി. ഇല്ല VetC; നി. പ
റക to assert. നി. വരുത്തുക to confirm, verify.
എങ്ങനേ നിശ്ചയപ്പെടുത്താം MR. 3. true,
certain. 4. adv. surely.

നിശ്ചയതാംബൂലം (1.2.) a Brahman betrothal
(i.e. exchange of betel) = കല്യാണപ്പണം
കൊടുത്തു വിവാഹം നിശ്ചയിക്ക.

denV. നിശ്ചയിക്ക 1. to determine, ascertain
മരിച്ചു എന്നു നി'ച്ചു MR.; declare for certain
നി'ച്ചരുൾ ചെയ്തു Bhg. നിശ്ചിത്യ ചൊല്ലി
VetC; to make sure, കാട്ടിൽ വെടിക്കു മു
മ്പേ നി'ക്കായ്ക കൊണ്ടു TR.
as they could
not take aim. മകളെക്കണ്ടു നി'ച്ചു TP. settled

[ 588 ]
a marriage. 2. to intend, resolve നല്കുവാൻ
നി'ച്ചു VetC.

part. നിശ്ചിതം determined. നിശ്ചിതസ്വാന്തൻ
Nal. convinced in his own mind. അഛ്ശ
ന്റെ രക്ഷണം നി. SiPu. is decreed, sure
to happen.

(നിസ്): നിശ്ചലം S. unshaken, adv. നി. ഇരു
ന്നു Bhg.; നിശ്ചലാനന്ദേ ലയിക്കും AR.; നി
ശ്ചലാത്മനാ VetC; നിശ്ചാലാരംഭം പറഞ്ഞു
Nal. determinedly. — നിശ്ചലൻ Bhr. God.

നിശ്ചിന്തൻ S. free from care.

നിശ്ചേഷ്ടൻ S. motionless. നി'നായിക്കിടന്നു
KR. (in a swoon). നി'രായേ മുറയിടുന്നു UR.
helpless.

(നി): നിശ്രേണി S. (ശ്രി) a ladder. ത്വൽപാദ
ഭക്തിനി. യേ സമ്പ്രാപ്യ AR. getting up by
the ladder of faith in thee.

(നിസ്): നിഃശ്രീകം S. unlucky, fatal നി'ന്മാ
രായിച്ചമെച്ചു Brhmd.; നിശ്രീകം (sic) നീ എന്നു
വന്നു കൂടി CG.—Tdbh. നിശ്ചിരിയക്കമ്മർ പോ
കേണം മുമ്പിൽനിന്നു RS. out of my sight,
you wretches! knaves! — in So. നിശ്ചൎയ്യകൎമ്മം
PP. roguish work. നിശ്ചൎയ്യത്തി V1. a lewd
woman.

നിശ്ശ്രീത്വം S. fatality.

നിഃശ്രേയസ്സം S. which has no better; bliss.

നിശ്വാസം nišvāsam S. 1. (നി) Breathing,
inhalation. ദീൎഘനിശ്വാസങ്ങൾ SiPu. sigh.
2. (നിഃ) exhalation, hissing നിശ്വാസപതങ്ങ
ളാൽ പതിപ്പിച്ചു DM. Gods felled their foes
by their breath. 3. sobbing ഉഷ്ണനി'ത്തോ
ടു കേട്ടു Bhr.; despair നി. ഉണ്ടാകേണ്ടാ വിശ്വ
സിച്ചാലും എന്നേ Bhr. (=ആകുലം V2.)

denV. 1. നിശ്വസിക്ക V1. to breathe with
difficulty. 2. v. n. ഉരഗം പോലേ നിഃ
ശ്വസിക്ക Bhr.

(നിഃ): നിശ്ശങ്കം S. fearless, & നിശ്ശങ്കിതൻ V1.

നിശ്ശങ്ക V2. confidence.

നിശ്ശേഷം S. whole, നിശ്ശേഷനാശം Mud.

(നി): നിഷംഗം S. (സഞ്ജ്) cleaving to; a quiver.
നിഷദനം S. (സദ്) sitting; നിഷണ്ണൻ. part.
നിഷധം S. N. pr. a mountain, a people. Nal.

(നി:) നിഷാണം S. a double drum (= ഢക്ക),
മരന്നിഴാണം RC.

നിഷാദൻ S. a barbarian, = വേടൻ, കാട്ടാ
ളൻ KR.; പാലാഴിതങ്കരേ വാഴും നി'ന്മാർ
Bhr.

നിഷിദ്ധം S. (part. of സിധ്) forbidden;
wrong. നിഷിദ്ധകൎമ്മം ചെയ്യായ്ക Vil.

നിഷൂദനം S. killing. നരകനിഷൂദന! Ch Vr.

നിഷൂദി a weapon, നല്ല നിഷൂധിയും (sic)
വാളും എടുത്തു, ഗുണം ഏറും നിഷൂദികൾ
ഇരുപുറവും KR. (or satellites?)

നിഷേധം S. (see നിഷിദ്ധ) prohibition. വി
ധിയും നി'വും അറിയാത Bhr. right &
wrong; negation (also gram.)

denV. നിഷേധിക്ക 1. to prohibit. എന്റെ
അവകാശവും നടപ്പും നി'ച്ചു MR. denied.
2. to reject തെളിവുകളെ നി.; തീൎപ്പിനെ
നി. MR. to cancel.

നിഷേവണം S. (സേവ്) attending to. — നി
ഷേവ്യമാനൻ AR. worshipped. — മുനിവൃന്ദ
നിഷേവിതൻ Bhg. part.

(നിസ്): നിഷ്കം S. a neck-ornament, weight of
gold (= കൎഷം).

നിഷ്കണ്ടകൻ S. 1. free from foes. 2. tyrannical
(mod.) — denV. നിഷ്കണ്ടിക്ക V1. to despise.

നിഷ്കപടൻ S. sincere, upright VCh.

നിഷ്കരിക്ക S. to destroy.

നിഷ്കരൻ AR 6. of God = destroyer?

നിഷ്കൎഷം S. extracting the chief matter നി'
മായി കല്പിച്ചു TR., gen. നിഷ്കൎഷ concise-
ness, എത്രയും നി.യോടു ചോദിക്കിലും PT.
harshly, നി. യോടു കല്പിക്ക strict, stern
command — so:

denV. നിഷ്കൎഷിച്ചെഴുതി TR. sharply, നി.
ച്ചോദിച്ചു (jud. with slight torture). ഇ
ല്ലാത്ത മുതലിന്നു നിഷ്കൎഷിച്ചോണ്ടാൽ ആ
വതില്ല TR. if you insist on payment.

നിഷ്കളം S. (കല) indivisible, നി'ത്തിങ്കൽ ല
യിച്ചു.

നിഷ്കളൻ Bhr. God. — നിഷ്കള past child-
[bearing.

നിഷ്കളങ്കൻ S. spotless, God. Bhg.

നിഷ്കാമം S. wishless. Bhg. നിഷ്കാമകൎമ്മം dis-

[ 589 ]
interested act. — നിഷ്കാമൻ AR., നിഷ്കാമി
Vednt.

(നിസ്): നിഷ്കാരണം S. having no cause,
[God. VetC.

നിഷ്കിഞ്ചനൻ S. having nothing. Bhg. നിഷ്കി
ഞ്ചനപ്രിയൻ AR. dear to the poor; content
with little.

നിഷ്കുടം S. 1. a park ജഗാമരന്തും നിഷ്കുടാന്ത
രേ VetC. 2. = അടുക്കളപ്പൂങ്കാവു.

നിഷ്കൃതി S. 1. an atonement ദുഷ്കൃതിപോവതി
ന്നായി ഒരു നി. CG.; പശ്ചാൽ നി. ഇല്ല KR.;
പാപനി. കാരകം SiPu. (a tank). 2. satisfy-
ing a claim ആചാൎയ്യനി. കാമൻ AR. to
pay his teacher; നി. പോരുതീടിനചൂതിൽ
Bhg.

നിഷ്കൃപം S. cruel നി. ഓടി അണയും RS. adv.
നിഷ്കൃപന്മാർ PT. — നിഷ്കൃപ ചെയ്ക PP.

നിഷ്കൈതവം S. upright; adv. നി. തൊഴുതു RS.

നിഷ്ക്രമം S. going out; farsightedness.

denV. നി'മിച്ചീടിനാർ CG. stepped forth.

നിഷ്ക്രയം S. redemption V1.; compensation നി.
എന്നിയേ പണി ചെയ്യിപ്പതു ദുഷ്ക്രമം.

നിഷ്ക്രിയൻ S. inactive; God. Bhg.

നിഷ്ഠ nišṭha S. (നി + സ്ഥാ standing in) l. De-
votedness. ആശ്രമനി. strict observance of
the rules of the brahmanical life. തപോനി.
AR.; പാതിവ്രത്യത്തിൽ നി. Bhr. constancy.
ശങ്കരാരാധനത്തിങ്കലേ നിഷ്ഠയെ മുടക്കും SiPu.
women are dangerous to religion. ദാനങ്ങളും
യാഗാദികളും മുടങ്ങാതേ നിഷ്ഠയാ ചെയ്തീടുക
Nal. regularly, zealously. നല്ല നിലയും നിഷ്ഠ
യും prov. of a temple, Sanyāsi, etc. 2. a
custom, institution നില നി. KU.; നി. യാൽ ക
ല്പിച്ചു Nasr. po. uniformly. 3. absolute certain-
ty. 4. end.

നിഷ്ഠൻ grounded on, താമസനി. Bhg. world-
[ling.

നിഷ്ഠാന്തം 1. firmness നല്ല നി. ഉണ്ടായി vu.
2. end. Bhg.

നിഷ്ഠൂരം S. harsh, severe (നോവു), injurious
നി'— മൃഗങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്ക Bhr.; ദ്യൂതത്തോ
ളം നി. ഒന്നും ഇല്ല Nal.; എത്ര നി. ചെയ്തേൻ
VCh. how rudely I behaved. Often of words
(= പരുഷം), നിഷ്ഠുരവാക്കു പറയല്ല കുട്ടി Anj.

(നി): നിഷ്ഠേവം S. (ഷ്ഠീവ്) spitting. Asht.
part. nišṭhyūδam, spit.

നിഷ്ണാതൻ S. (part. of സ്നാ) conversant, clever
[VCh.

(നിസ്): നിഷ്പുത്രൻ S. sonless, നി. ഏഷ ഞാൻ
SiPu.

നിഷ്പേഷം S. shock, ഇടിനി. V1. a thunder-
[clap.

denV. നിഷ്പേഷിക്ക to grind, rub (med. =
അരെക്ക). — part. നിഷ്പിഷ്ടം.

നിഷ്പ്രകാരത്വം S. impossibility to specify (കാ
മന്റെ) ഭംഗിക്കു നി. ഭവിച്ചു പോം Nal. (in
a comparison).

നിഷ്പ്രഭം S. gloomy നി. അജ്ഞാനം Chintar. —
adv. നി. ശയിക്കുന്നു Nal. meanly.

നിഷ്പ്രയാസം S. ചെയ്തു easily. VetC.

നിഷ്പ്രയോജനം S. useless.

നിഷ്ഫലം S. fruitless, barren നമ്മെ നി. ആക്കി
വെച്ചു Bhg.; disappointing വിചാരിക്കുന്നതു
നി'മത്രേ MR. vain, unwarranted.

part. മുനിക്കമ്മന്ത്രം നിഷ്ഫലിതമായി VetC. had
lost its power.

(നി) നിസൎഗ്ഗം S. innate character.

നിസാം Ar. niẑām Government, the Nizam നി.
അല്ലിഖാൻ TR.

നിസ്കാരം niskāram = നമസ്കാരം. Prayer of
Muhammedans. ചോനകർ നിക്കാരം ചെല്ലി
വൈകിപ്പോകും, നിക്കാരപ്പായിൽ ഇരിക്കുന്നു
TP.

denV. വഴിനേരം നിസ്കരിച്ചു TR.; often നിക്ക
[രിക്ക jud.

(നിസ്) നിസ്തമസ്സ് S. free from darkness
നിസ്തമോരജസ്സാകിൽ പോമല്ലോ മനോനാമം
KeiN.

നിസ്തരണം S. crossing, getting out; also നി
സ്താരം salvation.

നിസ്തുലം S. unequalled നിസ്തുല പരാക്രമൻ KR.

നിസ്തേജൻ S. deprived of glory. Sah.; നി'ന്മാർ
Bhr.

നിസ്ത്രപൻ S. impudent. CC.

നിസ്നേഹൻ S. not loving; not loved.

നിസ്പ്രഹൻ S. void of longings, Mud.; God, Bhg.

(നി): നിസ്രവം S. flowing down. അതിനിസ്രവന
യ്യോ Bhg. very empty, poor.

നിസ്വനം S. (നി & നിഃ) a sound ഭീമനി. AR.

[ 590 ]
the roar of the sea. ഘോഷനി. ഉണ്ടായി
AR. joyful — & നിസ്വനം ആഗമിക്ക VetC.
to come without noise.

(നിസ്): നിസ്സംശയം S. doubtless, adv. Bhg.
നിസ്സംഗൻ S. cleaving to nothing നി'നായി
നടന്നു CG.(on pilgrimage). നി'ം വരുത്തുക
Bhg. to wean; also നിസ്സംഗത്വം Bhg.

നിസ്സംജ്ഞൻ S. unconscious മോഹിച്ചു വീണു
നി'ജ്ഞനായി UR.

നിസ്സത്വൻ S. weak വൃദ്ധഭാവേന നി. Brhmd.

നിസ്സന്ദേഹം S. without suspicion. VetC.

നിസ്സരിക്ക S. to come or flow out. Bhg.

നിസ്സാരം S. (സാരം) sapless, insipid, powerless
(ഹുംകാരംകൊണ്ടു) ആയുധം നി'മാക്കി KR.

നിസ്സാരവാക്കു nonsense.

നിസ്സാരൻ mean, worthless.

നിസ്സാരത worthlessness.

നിസ്സൃതം S. (part. of നിസ്സരിക്ക) flown, run out
ഓഷ്ഠപുടനിസ്സൃതം Bhr.

നിസ്സ്വൻ S. deprived of property, poor.

abstrN. നിസ്സ്വത്വം ചിന്തിക്കയും Bhr. want.

നിസ്സ്വസ്ഥൻ S. unwell.

(നി): നിഹതൻ S. part, of foll. Mud. killed.

നിഹനിക്ക S. to kill അവനെ നി'ച്ചു PT.
(= നിധനം ചെയ്തു).

നിഹിതം S. (നിധി) delivered. ദലനി. അന്നം
VetC. laid up. മനസി നി. അഖിലം Mud.

നിഹ്രാദം S. sound നൃസിംഹമായ നി'മോടും എ
തൃത്തു Bhg.; നി. പൂണ്ടു Bhr.

നിഴൽ niḻal T. M. C. (aC. നെഴിൽ, Te. നീഡ).
The lengthening നിഴ = നീഴ് 1. shadow. നി.
എത്ര what is the time (as measured by man's
shadow). — shade നി. ഉണക്കി Tantr. (see
bel.) 2. shelter, നാലു കഴകവും ഒരു നെകി
ലായി (sic) ക്കൂടി, നാലു നാടും ഒരു നിഴലിൽ
കൂട്ടിയിരുത്തി KU.; protection, government.
3. the penates മണ്ണഴിഞ്ഞ അപ്പനമ്മാമ്മന്മാരു
ടെ നി. കൊണ്ടു KU.; നി. മറന്നു കളിക്കരുതു
never forget the dead, to whom you owe what
you are. നിഴലിലേക്കു ൨ പണം പിഴ ചെയ്യേ
ണം an offer to the house-altar. അച്ചന്റെ നി.
എനക്കുണ്ടെങ്കിൽ TP. protection of the deceased

father. 4. likeness നി. ആടുക to be reflected,
appear as in a looking-glass.

നിഴലാട്ടം (4) reflection, a slight sketch.

നിഴലിക്ക (4) 1. to be reflected നീരിൽ നി'ച്ചു
കാണായി തിങ്കൾ CG.; ബിംബം, മായ നി.
AR.; ചിത്തത്തിൽ കൃഷ്ണമൃഗരൂപവും നി'ച്ചു
Bhg. the image of a beloved deer passed
through Bharata's mind. 2. to appear
faintly, as a tooth through the gums, small-
pox under the skin. നക്ഷത്രജാലം നി'ച്ചതു
കണ്ടു PT. shine.

നിഴലിടുക to afford shade.

നിഴലുണക്കുക (1) to dry in the shade.

നിഴൽകൂടുക (1. 2) meeting of the municipality
in temples and Grāmas (under a tree?)
നി'ട്ടം KU.

നിഴൽക്കൊട്ടിൽ (നികക്കോ — KU.) a royal
hall (2). — നിഴൽ തലക്കൽ place of the
minister at the right hand of the throne. —
നിഴൽ ഭണ്ഡാരം the royal treasury.

നിഴെക്ക niḻekka B. To pant (= കിഴെക്ക).

നീ nī 5. (also Chin., Susie, etc.) Thou നീ നീ
നീ എന്നു നിന്ദിച്ചു, ഗുരുവിനെ നീ എന്നൊരു
മൊഴി ചൊന്നാൽ ഗുരുവധം ചെയ്ത ഫലം വരും
Bhr. — Obl. c. നിൻ; pl. നിങ്ങൾ.

നീകാശം nīγāšam S. (നി+കാശ്) 1. Appa-
rition, ആകാശം തന്നിലേ കാണായി നിന്നൊരു
നീ. അന്നേരം താണു വന്നു CG. 2. similar.

നീങ്ങുക nīṅṅuγa T. C. M. (Te. ൟഗു) 1. To
go aside, go off നിന്നോടു ചൊല്ലുന്നു നീങ്ങു നീ
CG. out of my way! നീങ്ങി ഇരിക്ക, നില്ക്ക
at a distance. 2. to go farther. അഛ്ശൻ നീ.
V1. the Cochi minister travels. ശനി ൩൦ മാ
സം കൊണ്ട് ഒരു രാശി നീങ്ങും Bhg.; ദിവസം
നീങ്ങിക്കാൎയ്യം പറക V1. to delay the decision.
3. to retire, vanish നീങ്ങിപ്പോയ പണ്ഡിതർ
MR. the late Pandit. നീങ്ങുന്നുവോ (hon.) does
your honor intend to leave. നാടു നീങ്ങി re-
tired, died (hon.) നീങ്ങായ്കയാൽ ചത്തൊടുങ്ങി
Bhg.; നീങ്ങാതേ പോയി has become unalter-
able KU. ശത്രുപ്രയോഗങ്ങൾ നീങ്ങും പ്രയോഗം

[ 591 ]
Mud. sorcery, etc. to defeat the enemies' de-
vices.

VN. നീങ്ങൽ, in the phrase: അതു നീങ്ങലാക
excepting it, Trav.

നീങ്ങിക്ക V1. to make to retire.

VN. നീക്കം 1. Removal, departure, (hon.)
walk of barons, etc.; നീക്കം പഴേരി = പഴയരി
(hon.) their food. 2. retirement വാരാന്നിധി
യെ നീ. ചെയ്തു, രാജാവിനെ നീ. ചെയ്ക KU.
to dethrone. പാളയം നീ ചെയ്തു TR. expelled
the foe. കല്പിച്ചതിന്നു നീ വരുത്തുക KU. to
abrogate (= മാറ്റം). നീക്കവും നിരക്കവും prov.
lifting & pushing. 3. variation, exception.
നീ. കൂടാതേ V2. absolutely. നീ. ഇല്ല Bhr.,
Mud. undoubtedly.

നീക്കത്തൂക്കം (3) wavering, മഹാമന്ത്രം നീ. ഇ
രാതേ നോക്കി Vedant.

VN. നീക്കൽ, see നീക്കുക.

a. v. നീക്കുക 1. to put away, aside നീങ്ങുന്ന
തില്ലെന്നു നിൎണ്ണയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കുന്നതു
ണ്ടെന്നു നിൎണ്ണയം ഞാൻ CG.; അതിർ നീക്കി
വിളയിക്ക Anj.; നീർ എടുത്തു നീക്കിക്കൊടു
ത്തു TR. gave away the Janmam. കൂട്ടത്തിൽ
നിന്നു നീക്കിവെച്ചു SiPu. excluded, sus-
pended. പാളയം നീക്കി, ഢീപ്പുവിനെ യുദ്ധം
ചെയ്തു നീക്കി TR. drove out. നീക്കാൻ പോ
യി jud. separated combatants. 2. to remove,
abolish. മതിലിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു TR. de-
molished. ജീവിതം നീക്കി Mud. dismissed
from office. കല്പന നീക്കി TR. annulled,
transgressed. ആയ്തു നീക്കിക്കൂടാ must be
observed. കടം നീ. to discharge. അന്യായം
നീ. MR. to reject a suit.

adv. part. നീക്കി except; with Nom. ഗോബ്രാ
ഹ്മണർ നീ. ശിഷ്ടമുള്ളവർ, പട്ടു നീക്കീട്ടുള്ള
വസ്ത്രങ്ങൾ VyM.

നീക്കുനിര a sliding door.

നീക്കുപോക്കു expedient, excuse.

CV. നീക്കിക്ക to cause to remove; to with-
draw a complaint.

നീചം nīǰam S. (ന്യഞ്ച്). Low, also of sound
സ്വരം അത്യുച്ചമില്ലതിനീചവും KR.; നീചരിൽ

ചെയ്ത ഉപകാരം prov. benefits to mean persons.

നീചഗ്രഹങ്ങൾ = രാഹു, കേതു (astr.)

നീചജാതി low-caste = താണ — 449.

നീചത്വം mean condition (നീ. മമ ജാതിക്കുണ്ടു
Mud.)

നീചവൃത്തിക്കാരൻ of mean habits.

നീചൈഃ low, adv. നീചൈസ്തരാം with a
low voice. Bhg.

നീടു nīḍụ T.M.C.Tu. (VN. fr. നിടു) Length. നീ
ടാൎന്ന long, (also നീടാർമാടങ്ങൾ lofty houses.
നീടാരിലങ്കമന്നവൻ RC.); നീടുറ്റ കൈ Bhr.
a long arm; നീടെഴും വിലത്തൂടേ Bhr.
through the long cave.

നീടുക = നീളുക to be long; നീടിയ (po.).

a. v. നീട്ടുക T. M. C. 1. To lengthen നീട്ടിവാ
യിക്ക (opp. കുറുക്കിവായിക്ക) to drawl in sing-
ing. നീട്ടിപ്പറക to be verbose, speak slowly.
2. to stretch out ഇരിക്കുമ്മുമ്പേ കാൽ നീട്ടൊല്ല
prov. 3. to allow to grow കേശം Bhg., കുടുമ,
തലമുടി, നഖം etc. 4. to delay. നീട്ടിക്കുറിച്ചു
put off a feast, നീട്ടിവെക്ക. 5. to hold out,
give.

നീട്ടിക്കൊടുക്ക to give into the hand; to point
out; instigate.

നീട്ടിയിടുക to thrust at കുന്തം കൊണ്ട് അവ
[നെ TR.

VN. I. നീട്ടം 1. length കാൽനീ., ഒരു തുടപ്പു
നീ. (= നീളം). 2. stretching out, (see കൈ
നീട്ടം gift). 3. delay B.

II. നീട്ടൽ lengthening (act.)

നീട്ടു 1. a Royal handwriting; stroke (നീട്ടി
എഴുതുക). 2. a grant of the Travancore
Rāja (= തീട്ടു, ചീട്ടു) KU. 3. a ladder V1.
4. a blow B.

CV. നീട്ടിക്ക to get lengthened, stretched
വാൾ നീ. etc.

നീഡം nīḍam S. (L. nidus) A nest.
നീഡോത്ഭവം a bird.

നീൺ nīṇ =നീൾ Long. നീണകവും ഏന്തി
claw, നീണയനൻ RC. with long eyes, നീ
ണാൾ എന്നുള്ളിൽ വിളങ്ങീടുക RS. long time.
നീണ്ട long (നീളുക), f.i. നീണ്ട(യാ)ൾ, നീണ്ട
വാക്കു etc.

[ 592 ]
നീണ്ടിക്ക V1. to grow calm; to appease.

നീതം nīδam S. (part. of നീ) Led, well be-
haved (നീതഗുണം), brought.

നീതി S. 1. guidance, wise conduct = നയം, f. i.
ഉപായനീതികൾകൊണ്ടു വശമാക്കി Bhr.; ഇ
ക്കഥയിലുള്ള നീതികൾ കേൾക്ക Mud. ex-
pedients. 2. right proportion ഗീതങ്ങൾ
നീതിയിൽ പാടി CG., നീതിയിൽ ഉരചെയ്തു
Mud. well. കരികളോടു കരികളഥ രഥിക
ളോടു രഥികളും കാലാൾക്കു കാലാളും നീതി
യോടേറ്റു Bhr. 3. law, രാജനീതികൾ ഓ
രാത രാജാവു VCh. duties; — നീതിയും നി
ലയും KU. (f. i. രാജനീതി ആചാരവും, ളോ
കർ നീതി ആചാരവും KU.). ജാതനായാൽ
‍മൃതനാം എന്നൊരു നീതി ചമെച്ചു Bhr. or-
dained that. എന്നാദിയാം നീതി നടത്തി
Bhg. 4. justice (= ധൎമ്മം), നീതിയും ചി
ന്തിച്ചു കോപവും കൈവിട്ടു CG.; നീതി കെ
ടുത്തെന്നെത്തല്ലും Anj. unjustly. നീ. കേൾക്ക
to judge.

നീതികേടു injustice, iniquity.

നീതിജ്ഞൻ a statesman നീ'ന്മാരായുള്ള മന്ത്രി
മാർ KR.

നീതിനടത്തുക (3) to introduce laws എന്നേവം
ആദിയാം നീ'യാൽ Bhg.; (4) to execute
justice.

നീതിപ്പണം B. taxes; (often = നികിതി).

നീതിബലം (1) diplomatic art നീ. കൊണ്ടു
കൊന്നു Mud.; (4) power of justice.

നീതിമാൻ (1) clever in politics നീ'നായ രാ
ക്ഷസൻ Mud. = നയനിപുണൻ; (4) a just
person നീ. ആയ നീ എന്റെ രാജ്യത്തെ നീ
തിയോടേ നടത്തുക KR 4. — also ലോകപാ
ലന്മാർ മഹാനീതിശാലികൾ Nal.

നീതിശാസ്ത്രം (3) a book of laws, rather poli-
tics than ethics. മനുതുടങ്ങിയുള്ള നീതിശാ
സ്ത്രകൎത്താക്കന്മാർ VyM. legislators.

നീതിസാരം a treatise on ethics.

നീതീകരണം (mod.) justification; V. — കരിക്ക.

നീന്തുക nīnduγa T. M. (Tu. ന്യാന്തു, C. ൟ
ചു). To swim, sprawl on the ground or in the
water. നീന്തിക്കടക്ക, കരേറുക to swim to the

shore; — with Acc. പത്തു പുരുഷന്മാർ ഓരാറു
നീന്തി KeiN. — met. ഭവവാരിധിവന്തിരകളാ
യ വിഷയങ്ങളിൽ നീന്തി വലയുന്നു ChVr. toil
in the world's service.

VN. I. നീന്തം swimming എരുമക്കിടാവിന്നു
നീ. പഠിപ്പിക്കേണ്ടാ prov.

II. also നീന്തൽ; നീ. അറിഞ്ഞു കൂടാ MR.

CV. നീന്തിക്ക to make to swim, as മുതലപ്പുഴ
നീ. an ordeal; met. ചെന്തീയിൽ ഇട്ടവനെ
നീന്തിക്കേണം ChVr. (= throw him in, & let
him see how he gets out).

നീപം nībam S. Nauclea Cad. കടമ്പു, f.i. നീ
പങ്ങൾ പൂത്തതു കണ്ടൊരുവണ്ടുകൾപാഞ്ഞു CG.

നീരം nīram S. Water (see നീർ) — നീരജം
lotus — നീരദവൎണ്ണൻ CG. cloud-coloured = കാ
ൎവ്വൎണ്ണൻ, Kṛshṇa.

നീരസം nīrasam S. (നിർ, രസം) 1. Sapless,
insipid. നീരസന്മാൎക്കു തിരിഞ്ഞീടുവാൻ പണി
Mud. the tasteless, dull (opp. സരസന്മാർ).
2. distaste, disgust നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടു നീ.
ഉണ്ടാവാൻ TR.; അവരോടു നീരസപ്പെട്ടു was
displeased. — നീരസഭാവം = മുഷിച്ചൽ.

denV. നീരസിക്ക to loathe; (sometimes used =
നിരസിക്ക q. v.)

നീരാജനം nīrāǰanam S. (നി, രാജ്) Lus-
tration of arms.

നീരുക = നിവിരുക, f.i. പടികയറിപ്പടി നീ
രുന്നല്ലേ TP. appears aloft. (നൂരുക Palg.).

നീൎക്ക 1. see നിവിൎക്ക. 2. v. n. to swell (prh.
നീർ 2?). നീൎത്തിതു ഭയം ഉള്ളിൽ KR. grew.

നീർ nīr 5. (നിവിർ, നിർ, as in നിര level, or
നിറു as in നിറ) 1. Water, also നീറു; നീറ്റിൽ
അടിച്ചാൽ, നീറ്റിലേ വര പോലേ prov.; നീ
റ്റിൽ ജനിച്ചു Anj.; നീർ ഏറ്റു TP. drank (ani-
mal). തണ്ണീർ cold water (opp. വെന്നീർ, കാനീർ
med.). ൬൪ നീർ വീഴ്ത്തി a.med. measures of
water. നീ. ഉറെക്ക to freeze. 2. juice, moisture,
humor, ഇളനീർ etc.; ഇരിനീർ അടെച്ചു MM.
both evacuations (പെരുനീർ, ചെറുനീർ).
3. swelling നീ. എടുക്ക, വെക്ക, കൊൾക, കെ
ട്ടുക, ഇറങ്ങുക esp. dropsy. 4. acquiring a
freehold property by drinking the water of it

[ 593 ]
(with flowers പൂവും നീരും), നീർ വാങ്ങുക (opp.
നീർ പകൎന്നു കൊടുക്ക). രാജ്യം നീ നീർകൊ
ള്ളേണം Bhr.; also കുറയ ദേശം പറമ്പു നീർ കു
ടിച്ചു TR. acquired. അഞ്ചു നീൎക്ക് അനന്ത്രവർ
ഇല്ല KU.; ബ്രാഹ്മണമൎയ്യാദയിൽ ഒപ്പിന്നും നീറ്റി
ന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമില്ല TR.

Hence: നീരടെപ്പു (2) dysury, strangury നീർ
പോകായ്ക.

നീരട്ടി (4) in നീരട്ടിപ്പേറു B., see നീർമുതൽ;
(1) നീരട്ടിവിത്തു = നീർവട്ടി.

നീരണ്ണൻ an animal, (compared to അണ്ണാക്കൊ
[ട്ടൻ).

നീരളം = നീർവട്ടി.

നീരഴിവു V1. diabetes, & നീരൊഴിവു B.

നീരാക (T. നീൎക്ക) to become watery, dissolved
നാം ദാസരായി അവർ നാവിന്മേൽ നീ. CG.
— met. മാനസം നീരായ്വന്നിതലിഞ്ഞിട്ടു CG.

നീരാടുക to bathe, ചോരപ്പുഴയിൽ നീ'ടിയ മു
നി RS. Parašurāma.

നീരാട്ടം, നീരാട്ടു bath (hon.). നീരാട്ടുപള്ളി
കഴിയുന്നില്ല TP. the king does not bathe
from grief — (നീരാട്ടുകുളി hon.) KU.

നീരാട്ടുവള്ളി N. pr. a shrub.

CV. നീരാടിക്ക to wash, ശവം നീ'ച്ചു AR,;
നീരാടിപ്പോൻ വന്നു CG. after a birth.

നീരാന a whale, മത്സ്യങ്ങൾ നീ. കൾ KR.

നീരാൻ V1. a diver = നീരാളി.

നീരാപ്പൊറ്റ MC. a marshy spot.

നീരാമ്പൽ Nymphæa alba; see ആമ്പൽ; (3) a
kind of dropsy.

നീരായം depth (? = ആഴം). നീ'മുള്ളൊരു ക്ഷീ
രാബ്ധി SG.; കപ്പൽ നീ. കൊൾവാൻ TP.
to launch.

നീരാരൽ, see ആരൽ, a Marsilea.

നീരാവി = ആവി 2. vapour, steam.

നീരാളം B. gilt; gold or silver cloth പൊന്നീ
രാളം, നീരാളപ്പട്ടു; നീരാളക്കുപ്പായം Trav. a
state-robe of watered silk embroidered
with gold & worn by kings, bishops, etc.

നീരാളിപ്പു So. B. gilding; electroplating,
നീരാളി a diver; a water-imp V1.

നീരാഴാന്ത Trav., പുളവൻ (നീൎക്കോലി)മൂത്താൽ
നീ. prov. = നീർമണ്ഡലി.

നീരാഴി 1. the sea; a tank VCh. തരുണിമാർ
കളിക്കുന്ന നീ. ക്കെട്ടു KR. bathing place.
2. MC. a periwinkle (prh. നീരാളി?).

നീരിറക്കം (1) ebb, opp. നീരേറ്റം; (3) swell-
ing, catarrh.

നീരുറവു = ഉറവു 1.

നീരൂരി Phyllanthus niruri, used for tooth-
brushes, കാട്ടുനീ. Phyll. oblongifolius; പെ
രുനീ. Ph. lucens; also നീരൂലി & — ളി.

നീരുള്ളി No. = ൟരുള്ളി So., Palg.

നീരൊട്ടിക്കൊടുക്ക (4) = നീർമുതൽ So.

നീരൊലി sound of running water, നീ.കേട്ടു
ചെരിപ്പഴിക്കേണമോ prov.

നീരൊഴിവു = നീരഴിവു.

നീരോട്ടം a current = നീരൊഴുക്കു.

നീൎക്കട്ട ice, (mod.)

നീൎക്കപി, (നീൎക്കുരങ്ങു) a dolphin, നീന്താമോ
നീ. പോലേ നമുക്കു RS. can we (monkeys)
swim like?

നീൎക്കലങ്ങുക, — ങ്ങൽ 1. turbidness. 2. euph.
to piss 217.

നീൎക്കയിടുക to dive, swim under water, നീൎക്കാ
ങ്കഴിയിടുക So.

നീൎക്കാണം (4) a fee of 2 Fanam which the
purchaser throws into the Janmanīr as
payment for it.

നീൎക്കാങ്കുഴി So., നീ. ഇടുക = No. vu. നീൎക്കോലി
ടുക, (see കൂളി 3. & നീൎക്കയിടുക) to dive.

നീൎക്കാപ്പു So. bathing of a Rāja. നീ. പുര royal
bathroom.

നീൎക്കിഴി launching a ship നീ'പ്പണി, കപ്പലും
നീൎക്കിഴിക്കത്തുടങ്ങിനാർ Pay.

നീൎക്കുമള (265) a water-bubble.

നീൎക്കുഴൽ membrum virile.

നീൎക്കെട്ടു dysury, നീരടെപ്പു; (see 3.)

നീൎക്കൊത്തൻപാൽ B. a Euphorbia.

നീൎക്കൊമ്പൻ (Nid. = വിഷൂചിക) a kind of
cholera, also നീൎത്തിരിപ്പു, നീൎപ്പാടു V1.

നീൎക്കൊല്ലിയമ്മ N. pr. a Goddess of mountain-
eers.

നീൎക്കൊൾക (3) to swell, നീ'ള്ളുവാൻ to get
chicken-pox; (4) to acquire.

[ 594 ]
നീൎക്കോലി (— കവലി V2) a water-snake നീ.
കടിച്ചാൽ ഒരു നേരത്തേ അത്താഴം മുടങ്ങും
(മുട്ടും) prov., see കോലി, നീൎക്കാങ്കഴി.

നീൎക്കോൾ swelling of the sea (also of the body);
നീ'ളി a bladder (Cal.) = ഉതളി.

നീൎച്ചാൽ a canal, brook.

നീൎച്ചുഴി an eddy.

നീൎച്ചോറു boiled rice kept over night = വെള്ള
[ച്ചോറു.

നീർതിരിയുക loc. receding of a spring in
wells left unfinished.

നീൎത്തിരിപ്പു (2) V1. = നീൎക്കൊമ്പൻ watery
discharge, (also മറിപ്പൻ).

നീർദോഷം V1. = ജലദോ —. catarrh.

നീർധാര V2. pizzle of oxen.

നീർനായ് an otter, Lutra Nair; also നീൎപ്പൂച്ച.

നീൎപ്പഞ്ഞി B. a sponge.

നീൎപ്പള്ളി (2) a royal closet V1. = മറപ്പുര.

നീൎപ്പാടു V1. = നീൎക്കൊമ്പൻ.

നീൎപ്പുക steam, Trav.

നീൎപ്പോള a water-bubble, നീ. പോലേ ഉള്ള ദേ
[ഹം GnP.

നീൎപ്പോളൻ So. = പൊട്ടി q. v.

നീർമണ്ഡലി M., V2. the full-grown നീൎക്കോ
ലി; see നീരാഴാന്ത.

നീർമാമ്പഴം B. mangoes pickled in salt.

നീർമുതൽ (4) freehold property, either അട്ടി
പ്പേറു or കുടുമനീർ.

നീൎമ്മോർ = സംഭാരവെള്ളം.

നീർവട്ടി 1. = നീരെട്ടി, നീരട്ടി, നീരളം Ja-
tropha montana, med. in leprosy, നീ. വി
ത്തു also Croton seed (Cal.) = നീർവാളം.
2. = മരവട്ടി.

നീർവലു No. a current in the water.

നീർവാൎച്ച diabetes, (നീരൊഴിവു).

നീർവാൽ Cratæva religiosa (= നീർമാതളം Rh.)
or നീർവള്ളിപ്പുല്ലു Rh. Leersia aristata.

നീൎവ്വാളം (& നേ —) Croton tiglium.

നീൎവ്വീഴ്ച (3) dropsical swelling; (1) rapids.

നീറു nīr̀ụ T. Te. M. 1. Ashes (vu. നൂറു). നീറ
ണിയുന്ന പരൻ Sk. Siva.; തേർവെന്തു നീറായി
തു Bhr.; ബാണം വെന്തു നീറായ്പോകണം CG.;
രിപുക്കളെ നീറാക്കുവാൻ AR. (see വെണ്ണീറു);
തിരുനീറു 457. 2. = മീറു a red ant V1. 3. =
നീർ.

നീറാലി an additional room built for cooking,
harbouring beggars, etc. നീ. ആറുകാൽ
ആകാ prov.

നീറുക T.M. (Te. നിവുറു) 1. To be slaked
& powdered as lime. വിറകു, ഉമി, മടൽ etc.
നീറിവേവുന്ന കരി slowly burnt coals (bad).
ചോറു നീറി വെന്തു rice boiled over an expir-
ing fire (is tasteless). 2. to burn to ashes, (fig.)
നീറും മനസ്സ് Bhr., നീറിനീറിമാനസം Anj.,
നീറുമാറ്റിന വേദന CG., മന്മഥമാൽകൊണ്ടു
വെന്തങ്ങു നീറുന്നു CG.; നീറിക്കൊണ്ടു അങ്ങ
നെ കിടക്ക Palg. to "be in a stew", irresolute,
undecided. — അവൾക്കു നീറിക്കൊണ്ട ഒരു പ
നി തുടങ്ങി, നീറിപ്പനിക്ക to have a slight
touch of fever, to feel feverish. 3. powder,
starch, etc. to settle പൊടി നീറി (sago, arrow-
root).

VN. നീറൽ burning grief നീ. വേണ്ടാ നിനക്കു
മനതാരിൽ KR.; smoulderinguess, met.
irresolution.

നീറുറുമ്പു (2) No. = മീറു.

a. v. നീറ്റുക To burn to ashes, slake,
shells for lime കക്ക നീറ്റി എടുക്ക; to reduce
to powder മുപ്പുരം മുറ്റ നീറ്റിക്കളവതിന്നു RC;
ധൂൎജ്ജടിതാൻ അതു നീ