സൂര്യാഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സൂര്യാഷ്ടകം

തൃപ്രാദിദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മമ ഭാസ്കര
ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോസ്തുതേ.        1

സപ്താശ്ചരഥമാരൂഠം പ്രചരാഡം കശ്യപാത്മജം
സ്വേത പദ്മധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രഗാമാമ്യഹം.        2

ലോഹിതം രഥമാരൂഠം സർവലോക പിതാമ്യഹം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രഗാമാമ്യഹം.       3

ത്രൈഗുരായം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മവിഷ്‌ണൂംമഹേശ്വരം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രഗാമാമ്യഹം.       4

ബൃംഹിതം തേജഃപുഞ്ചം ത വായുമാകാശമേവ ച
പ്രഭും സർവലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രഗാമാമ്യഹം.        5

ബന്ധുക പുഷ്പസങ്കാശം ഹാരകുരാഡലത ഭൂഷിതം
ഏക ചക്രധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രഗാമാമ്യഹം.        6

തം സൂര്യം ജഗത് കർതാരം മഹാ തേജഃപ്രതീപനം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രഗാമാമ്യഹം.        7

തം സൂര്യ ജഗതാം നാഥം ജ്നാനവിജ്നാനമോക്ഷകം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രഗാമാമ്യഹം.        8

ഇതി സൂര്യാഷ്ടകം സമ്പൂർണ്ണം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സൂര്യാഷ്ടകം&oldid=146743" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്