സുവർണ്ണമാലാസ്തുതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സുവർണ്ണമാലാസ്തുതി

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

അഥ കഥമപി മദ്രസനാം ത്വദ്ഗുണലേശൈർവിശോധയാമി വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 1
ആഖണ്ഡല മദഖണ്ഡന പണ്ഡിത തണ്ഡുപ്രിയ ചണ്ഡീശ വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 2
ഇമചർമാംബര ശംബരരിപുരപഹരണോജ്വലനയന വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 3
ഈശ ഗിരീശ നരേശ പരേശ മഹേശ ബിലേശയ ഭൂഷണ ഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 4
ഉമയാ ദിവ്യ സുമംഗല വിഗ്രഹ യാലിംഗിത വാമാംഗ വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 5
ഊരീ കുരു മാമജ്ഞമനാഥം ദൂരീ കുരു മേ ദുരിതം ഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 6
ഋഷിവര മാനസ ഹംസ ചരാചര ജനന സ്ഥിതി ലയ കാരണ ഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 7
അന്തഃകരണ വിശുദ്ദിം ഭക്തിം ച ത്വയി സതീം പ്രദേഹി വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 8
കരുണാ വരുണാലയ മയിദാസ ഉദാസസ്തവോചിതോ ന ഹി ഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 9
ജയ കൈലാശ നിവാസ പ്രമഥ ഗണാധീശ ഭൂ സുരാർചിത ഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 10
ഝനുതക ജങ്കിണു ഝനുതത്കിട തക ശബ്ദൈർനടസി മഹാനട ഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 11
ധർമസ്ഥാപന ദക്ഷ ത്ര്യക്ഷ ഗുരോ ദക്ഷ യജ്ഞശിക്ഷക ഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 12
ബലമാരോഗ്യം ചായുസ്ത്വദ്ഗുണ രുചിതാം ചിരം പ്രദേഹി വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 13
ഭഗവൻ ഭർഗ ഭയാപഹ ഭൂത പതേ ഭൂതിഭൂഷിതാംഗ വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 14
ശർവ ദേവ സർവോത്തമ സർവദ ദുർവൃത്ത ഗർവഹരണ വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 15
ഷഡ്രിപു ഷഡൂർമി ഷഡ്വികാര ഹര സന്മുഖ ഷണ്മുഖ ജനക വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 16
സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മേ ത്യേതല്ലക്ഷണ ലക്ഷിത ഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 17
ഹാƒഹാƒഹൂƒഹൂ മുഖ സുരഗായക ഗീതാ പദാന പദ്യ വിഭോ
സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 18

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സുവർണ്ണമാലാസ്തുതി&oldid=58443" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്