സത്യവേദകഥകൾ രണ്ടാം ഖണ്ഡം (1850)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സത്യവേദകഥകൾ രണ്ടാം ഖണ്ഡം (1850)

[ 3 ] 2

സത്യവെദകഥകൾ

രണ്ടാം ഖണ്ഡം

പുതിയനിയമത്തിൽ നിന്നു എടുത്തവ

അമ്പത്തരണ്ടു

തലശ്ശെരിയിലെഛാപിതം

൧൮൫൦ [ 5 ] സത്യവെദകഥകൾ

൧., ഗബ്രിയെൽ ദൈവദൂതന്റെ വരവു'—

യഹൂദരാജാവായ ഹെരൊദാവിന്റെ കാലത്തിൽ ജകൎയ്യഎ
ന്ന ആചാൎയ്യനും ഭാൎയ്യയായ എലിശബയും ദൈവകല്പനാനിയമങ്ങ
ളിൽ കുറവുകൂടാതെ നീതിനാന്മാരായി യഹൂദ്യമലപ്രദെശത്തപാൎത്തു
സന്തതിയില്ലായ്കകൊണ്ടുബഹുകാലംക്ലേശിച്ചുപ്രാൎത്ഥിച്ചിരിക്കു
മ്പൊൾഒരുദിവസംജകൎയ്യദൈവാലയത്തിൽചെന്നുധൂപംകാട്ടുന്നസ
മയംധൂപപീഠത്തിന്റെവലഭാഗത്തുഒരുദൈവദൂതനെകണ്ടു
പെടിച്ചാറെഅവൻജകൎയ്യയോടുഭയപ്പെടരുതെദൈവംനി
ന്റെപ്രാൎത്ഥനയെകെട്ടിരിക്കുന്നുഎലിശബയിൽനിന്നുനിണക്കൊ
രുപുത്രൻജനിക്കുംഅവന്നുനീയൊഹനാൻഎന്നനാമംവിളിക്കും
അവൻഇസ്രയെലരെയുംകൎത്താവായദൈവത്തിലെക്ക്മടക്കിഎ
ലിയയുടെആത്മാവിലുംശക്തിയിലുംകൎത്താവിൻമുമ്പിൽനടന്നുവ
രുംഎന്നതുകെട്ടുജകൎയ്യസംശയിച്ചപ്പൊൾദൂതൻഞാൻദൈവംമു
മ്പാകെനിൽക്കുന്നഗബ്രിയെലാകുന്നുനിന്നൊടുഈഅവസ്ഥഅറിയി
പ്പാൻദൈവംഎന്നെഅയച്ചിരിക്കുന്നുനീവിശ്വസിക്കായ്കകൊണ്ടു
ഈകാൎയ്യംസംഭവിക്കുംനാൾവരെഊമനാകുംഎന്നുപറഞ്ഞഉടനെ
അവൻഊമനായിപുറത്തുള്ളജനസംഘങ്ങളെഅനുഗ്രഹിപ്പാൻവ
ഹിയാതെപൊയി—

പിന്നെആറുമാസംകഴിഞ്ഞശെഷംആദൈവദൂതൻനചറ
ത്തനഗരത്തിലെമറിയഎന്നകന്യകെക്കുപ്രത്യക്ഷനായിഅവളൊടു
കൃപലഭിച്ചവളെവാഴുകസ്ത്രീകളിൽവെച്ചുദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളവളെ
ഭയപ്പെടരുതുനീഒരുപുത്രനെപ്രസവിച്ചുഅവന്നുയെശുവെന്നു [ 6 ] ർവിളിക്കുംദൈവംഅവന്നുപിതാവായദാവിദിന്റെസിംഹാസനംകൊ
ടുക്കുംഅവൻദൈവപുത്രൻഎന്നപെർകൊണ്ടുഎന്നുംരാജാവായി
വാഴുകയുംചെയ്യുംഎന്നുപറഞ്ഞാറെമറിയഞാൻഒരുപുരുഷനെഅ
റിയായ്കകൊണ്ടുഇതെങ്ങിനെഉട്ണാകുമെന്നുചൊദിച്ചതിന്നുദൈവ
ദൂതൻപരിശുദ്ധാത്മാവുംമഹൊന്നതന്റെശക്തിയുംനിന്മെൽആഛാ
ദിക്കുംഅതിനാൽജനിക്കുന്നപരിശുദ്ധരൂപംദൈവപുത്രൻഎന്നുവി
ളിക്കപ്പെടുംനിന്റെചാൎച്ചാക്കാരത്തിയായഎലിശബവൃദ്ധതയിൽഇ
പ്പൊൾഗൎഭംധരിച്ചിരിക്കുന്നുദൈവത്തിന്നുകഴിയാത്തകാൎയ്യംഒന്നുമി
ല്ലഎന്നുപറഞ്ഞുആയത്കെട്ടാറെമറിയഞാൻകൎത്താവിന്റെ
ദാസിയാകുന്നുവചനപ്രകാരംഭവിക്കട്ടെഎന്നുപറഞ്ഞശെഷംദൈവ
ദൂതൻമറക്കയുംചെയ്തുഅനന്തരംമറിയഎലിശബയെചെന്നുകണ്ടു
വന്ദിച്ചാറെഅവൾപരിശുദ്ധാത്മപൂൎണ്ണയായിട്ടുഹാസ്ത്രീകളിൽധന്യ
യായവളെഎന്റെകൎത്താവിന്റെഅമ്മഎന്നകാണ്മാനായിവന്നത്എ
നിക്കഎന്തുകൊണ്ടാകുന്നുഎന്നുരച്ചത്കെട്ടുമറിയകൎത്താവ്തന്റെ
ദാസിയുടെതാഴ്മയെകണ്ടത്കൊണ്ടുഎന്റെഹൃദയംഅവനെമഹത്വ
പ്പെടുത്തുന്നുഎന്റെആത്മാവ്രക്ഷിതാവായദൈവത്തിൽആനന്ദിച്ചി
രിക്കുന്നുഎല്ലാജനങ്ങളുംഎന്നെധന്യയെന്നുവിളിക്കുംശക്തിയുംപരിശു
ദ്ധിയുമുള്ളവൻഎനിക്ക്മഹത്വംവരുത്തിഎന്നുപറഞ്ഞുമൂന്നുമാസംഅ
വളൊടുകൂടപാൎത്തിട്ടുസ്വദെശത്തെക്ക്മടങ്ങിപ്പൊകയുംചെയ്തു—

പിന്നെഎലിശബഒരുപുത്രനെപ്രസവിച്ചുബന്ധുക്കളുംസമീ
പസ്ഥന്മാരുംഅവന്നുഎട്ടാംദിവസംപരിഛെദനകഴിച്ചുഅഛ്ശന്റെ
പെർവിളിപ്പാൻഭാവിച്ചപ്പൊൾഅമ്മവിരൊധിച്ചുയൊഹന്നാൻഎന്നുത
ന്നെപെരിടെണംഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅവർഅഛ്ശനൊടുചൊദിച്ചതി
ന്റെശെഷംഅവൻഒരുഎഴുത്തുപലകമെൽഎഴുതിഅവന്റെപെ
ർയൊഹനാൻ എന്നു പറഞ്ഞത് കേട്ടാശ്ചൎയ്യപ്പെട്ടുഅനന്തരംഅവ
ൻസംസാരിച്ചുപരിശുദ്ധാത്മാ നിറഞ്ഞവനായിഇസ്രയേലരുടെദൈവ
[ 7 ] മായകൎത്താവ്തൻജനങ്ങളെകടാശിച്ച്ഉദ്ധാരണംചെയ്തുപൂൎവ്വകാ
ലങ്ങളിൽപരിശുദ്ധപ്രവാചകന്മാരുടെവായാൽഅരുളിചെയ്തപ്രകാ
രംതന്നെനമ്മുടെപിതാവായഅബ്രഹാമൊടുനിയമിച്ചകരാറിനെയും
ആണയെയുംഓൎത്തിരിക്കകൊണ്ടുഅവന്നുസ്തൊത്രംഭവിക്കട്ടെഎന്നു
പറഞ്ഞുകുഞ്ഞനെനൊക്കിനീമഹൊന്നതന്റെപ്രവാചകനാകുംദൈ
വജനത്തിന്നുനിത്യരക്ഷയുടെഅറിവിനെയുംപാപമൊചനത്തെയും
കൊടുക്കെണ്ടക്ക്തിന്നുകൎത്താവിന്റെമുമ്പിൽനടന്നുഅവന്റെവഴി
യെനെരെആക്കുമെന്നുരചെയ്തു—പിന്നെയൊഹന്നാൻക്രമെണവളൎന്നു
ആത്മശക്തനായിഇസ്രയെലക്ക്തന്നെകാണിക്കുംനാൾവരെയുംവന
ത്തിൽപാൎക്കയുംചെയ്തു—

൨.യെശുവിന്റെഅവതാരം

ആകാലത്തുരൊമകൈസരായഔഗുസ്ത്സൎവ്വപ്രജകൾക്കുംതങ്ങടെപെ
ർവഴിപതിപ്പാൻകല്പനഅയച്ചിരിക്കകൊണ്ടുഗൎഭിണിയായമറിയയും
അവളെവിവാഹംചെയ്വാൻനിശ്ചയിച്ചയൊസെഫുംദാവിദിൻഗൊ
ത്രക്കാരാകയാൽനചറട്ഠിൽനിന്നുപുറപ്പെട്ടുദാവിദിൻപട്ടണമായ
ബെത്ലഹെമിൽഎത്തിയപ്പൊൾഎല്ലാഭവനങ്ങളിലുംവഴിപൊക്കർനി
റഞ്ഞതുനിമിത്തംഒരുഗൊശാലയിൽപാൎക്കെണ്ടിവന്നുരാത്രിയിൽമ
റിയഒരുപുത്രനെപ്രസവിച്ചുജീൎണ്ണവസ്ത്രങ്ങളെകൊണ്ടുപുതപ്പിച്ചു
ആലവല്ലത്തിൽകിടത്തി.ഈഅവസ്ഥമറിയയുംയൊസെഫുമല്ലാ
തെഅവിടെഉള്ളവർആരുംഅറിഞ്ഞതുംവിചാരിച്ചതുംഇല്ലആരാത്രി
യിൽആട്ടിങ്കൂട്ടത്തെപറമ്പിലാക്കികാത്തുവരുന്നചിലഇടയന്മാരുടെഅ
രികെകൎത്താവിന്റെദൂതൻപ്രത്യക്ഷനായിചുറ്റുംപ്രകാശിച്ചദൈ
വതെജസ്സ്അവർകണ്ടുവളരെഭയപ്പെട്ടപ്പൊൾദൂതൻനിങ്ങൾപെടി
ക്കെണ്ടാസകലജനങ്ങൾക്കുംവരുവാനിരിക്കുന്നമഹാസന്തൊഷംഞാൻനി
ങ്ങളൊട്അറിയിക്കുന്നുഅഭിഷിക്തനാകുന്നക്രിസ്തൻഎന്ന്ഒരുരക്ഷി
താവ്ബെത്ലെഹെമിൽഇപ്പൊൾജനിച്ചിരിക്കുന്നുനിങ്ങൾചെന്നന്വെ [ 8 ] ഷിച്ചാൽഅവിടെജീൎണ്ണവസ്ത്രങ്ങൾപുതച്ചുആലവല്ലത്തിൽകിടക്കുന്ന
പൈതലെകാണുംഎന്നുപറഞ്ഞഉടനെദൂതസംഘംഅവനൊടുകൂടെ
ചെൎന്നുദൈവത്തിന്നുമഹത്വവുംഭൂമിയിൽസമാധാനവുംമനുഷ്യ
രിൽസംപ്രീതിയുംസംഭവിക്കട്ടെഎന്നുവാഴ്ത്തിസ്തുതിച്ചുപൊയശെഷം
ഇടയർബെത്ലഹെമിൽചെന്നുആശിശുവെകണ്ടുപറമ്പിൽവെച്ചുണ്ടാ
യവൎത്തമാനമൊക്കയുംമറിയയൊസെഫ്മുതലായവരൊടുംഅറിയിച്ചാ
റെഎല്ലാവരുംഅതിശയിച്ചുമറിയയൊഈവചനങ്ങൾഎല്ലാംമനസ്സിൽ
സംഗ്രഹിച്ചുംധ്യാനിച്ചുംകൊണ്ടിരുന്നു—

എട്ടാംദിവസംഅവർപൈതലിന്നുപരിഛെദനകഴിച്ചുയെ
ശുവെന്നുപെർവിളിച്ചു.നാല്പത്ദിവസംകഴിഞ്ഞാറെമൊശധൎമ്മപ്രകാ
രംഅവനെയരുശലെമിൽകൊണ്ടുപൊയിദൈവാലയത്തിൽകല്പി
ച്ചബലികളെകഴിച്ചുമരിക്കുമ്മുമ്പെലൊകരക്ഷിതാവിനെകാണുമെ
ന്നുദൈവകല്പനയുണ്ടാകയാൽഅവിടെപാൎത്തുവരുന്നവൃദ്ധനായശി
മ്യൊനെന്നദൈവഭക്തൻപരിശുദ്ധാത്മനിയൊഗത്താൽദൈവാലയത്തി
ൽചെന്നുകുഞ്ഞനെകണ്ടുകയ്യിൽവാങ്ങികൎത്താവെസൎവ്വവംശങ്ങൾക്കും
വെണ്ടിസ്ഥാപിച്ചനിന്റെരക്ഷകണ്ണാലെകാണുകകൊണ്ടുഅടിയാ
നെസമാധാനത്തൊടെവിട്ടയക്കുന്നുഎന്നുചൊല്ലിസ്തുതിച്ചുപിന്നെമാ
താവൊടുകണ്ടാലുംപലഹൃദയങ്ങളിലെനിരൂപണങ്ങൾവെളിപ്പെടുവാ
ന്തക്കവണ്ണംഇവൻഇസ്രയെലിൽഅനെകരുടെവീഴ്ചെക്കായുംഎ
ഴുനീല്പിനായുംചമഞ്ഞുവിരുദ്ധലക്ഷണമായികിടക്കുന്നുനിന്റെഹൃ
ദയത്തിൽകൂടിഒരുവാൾകടന്നുപൊകുംഎന്നുപറഞ്ഞുഅവരെഅനുഗ്ര
ഹിച്ചശെഷംവൃദ്ധയായഹന്നഎന്നൊരുപ്രവാചകിയുംഅവന്റെഅ
രികിൽചെന്നുവന്ദിച്ചുദൈവത്തെസ്തുതിച്ചുരക്ഷക്കായിയരുശലെമി
ൽകാത്തിരിക്കുന്നഎല്ലാവരൊടുംഅവനെകൊണ്ടുസംസാരിക്കയുംചെയ്തു.

൩. വിദ്വാന്മാരുടെ വരവു. [ 9 ] ഈ കാൎയ്യങ്ങളുടെ ശെഷം കിഴക്കദിക്കിൽനിന്നുവിദ്വാന്മാർയരുശ
ലെമിൽവന്നുയഹൂദരാജാവായിജനിച്ചവർഎവിടെഞങ്ങൾഅവ
ന്റെനക്ഷത്രംകണ്ടുഅവനെവന്ദിപ്പാൻപൊകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾ
ഹെരൊദാരാജാവുംആപട്ടണക്കാരുംഭ്രമിച്ചുക്രിസ്തൻഎവിടെജനിക്കെ
ണ്ടതാകുന്നുഎന്നുശാസ്ത്രികളെവരുത്തിചൊദിച്ചാറെഅവർബെത്ല
ഹെമിൽതന്നെഎന്നിപ്രവാചകവാക്ക്കാട്ടിപറഞ്ഞശെഷംആരാജാ
വ്‌വിദ്വാന്മാരൊടുനിങ്ങൾബെത്ലഹെമിൽപൊയികുഞ്ഞനെതാല്പൎയ്യ
മായിഅന്വെഷിപ്പിൻകണ്ടാൽഎന്നെഅറിയിക്കെണംവന്ദിപ്പാൻ
ഞാനുംവരാംഎന്നുപറഞ്ഞത്കെട്ടുഅവർയാത്രയായികിഴക്കകണ്ട
നക്ഷത്രംപൈതൽഉണ്ടായസ്ഥലത്തിൽമെൽഭാഗത്തുവന്നുനിൽക്കുവൊ
ളംസഞ്ചരിച്ചുപൈതലിനെമറിയയൊടുകൂടികണ്ടുപൊന്നുംകുന്തുരു
ക്കവുംകണ്ടിവെണ്ണയുംകാഴ്ചയായിവെച്ചുനമസ്കരിച്ചുരാജസന്നിധി
യിങ്കൽപൊകരുതുഎന്ന്ദൈവകല്പനയുണ്ടാകയാൽമറ്റൊരുവഴി
യായിസ്വദെശത്തിലെക്ക്പൊകയുംചെയ്തു.പിന്നെകൎത്താവിന്റെദൂ
തൻയൊസെഫിനൊടുനീകിഞ്നനെഎടുത്തുമാതാവെയുംകൂട്ടിമിസ്ര
യിലെക്ക്ഓടിച്ചെന്നുഞാൻകല്പിക്കുംവരെഅവിടെപാൎക്കഹെരൊദാകു
ട്ടിയെകൊല്ലുവാൻഅന്ന്വെഷിക്കുംഎന്നുസ്വപ്നത്തിൽകല്പിക്കകൊണ്ടു
അവൻഅന്നുരാത്രിയിൽകുട്ടിയെയുംഅമ്മയെയുംചെൎത്തുമിസ്രയിൽ
പൊകയുംചെയ്തു.വിദ്വാന്മാർവരാഞ്ഞതിനാൽരാജാവ്കൊപിച്ചു
ബെത്ലഹെമിലുംഅതിന്റെചുറ്റിലുംരണ്ടുവയസ്സൊളമുള്ളപൈതങ്ങളെ
ഒക്കയുംകൊല്ലിച്ചുതാനുംദുൎവ്വ്യാധികിട്ടിമരിച്ചതിന്റെശെഷംകൎത്താവി
ന്റെദൂതൻയൊസെഫിനൊടുകുഞ്ഞന്റെജീവനെഅന്വെഷിക്കു
ന്നവർചത്തുപൊയിസ്വദെശത്തെക്ക്പൊകഎന്നുഅറിയിച്ചത്കെ
ട്ടുഅവൻമടങ്ങിനചരത്തിൽചെന്നുപാൎക്കയുംചെയ്തു—

൪.യെശുവിന്റെശൈശവം

യെശുവിന്റെബാല്യാവസ്ഥകൊണ്ടുവെദത്തിൽഅല്പംമാത്രമെപറഞ്ഞി [ 10 ] ട്ടുള്ളുപൈതൽദൈവകരുണയാൽവളൎന്നുആത്മശക്തനുംജ്ഞാ
നസംപൂൎണ്ണനുംസമൎത്ഥനുമായിതീൎന്നുഅവന്റെമാതാപിതാക്കന്മാ
ർവൎഷംതൊറുംപെസഹപെരുനാൾക്കു‌യരുശലെമിൽപൊകുന്നതാചാ
രമായിരുന്നുയെശുവുംപന്ത്രണ്ടുവയസ്സായപ്പൊൾകൂടപ്പൊയിപെരുനാ
ൽകഴിഞ്ഞുമടങ്ങിപൊരുമ്പൊൾഅവൻതാമസിച്ചത്അറിയാതെകൂട്ട
രൊടുകൂടമുമ്പിൽപൊയിഎന്നുഅവർവിചാരിച്ചുഒരുദിവസത്തെ
പ്രയാണത്തിൽതിരെഞ്ഞിട്ടുംകാണായ്കകൊണ്ടുരണ്ടാമതുംയരുശലെമി
ലെക്കചെന്നുമൂന്നുദിവസംഅന്വെഷിച്ചാറെദൈവാലയത്തിൽഗുരുജ
നമദ്ധ്യത്തിങ്കൽചൊദ്യൊത്തരങ്ങൾചെയ്തുകൊണ്ടിക്കുന്നത്കണ്ടാശ്ച
ൎയ്യപ്പെട്ടുഅവന്റെവാക്കുകളെകെട്ടവരെല്ലാവരുംഅവന്റെബുദ്ധി
യുംപ്രത്യുത്തരങ്ങളുംവിചാരിച്ചുഅതിശയിച്ചു.എന്നാറെഅമ്മമകനെ
നീചെയ്തതെന്തുഞങ്ങൾനിന്നെഅന്വെഷിച്ചുവളരെഅദ്ധ്വാനിച്ചുന
ടന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅവൻനിങ്ങൾഎന്തിന്എന്നെഅന്വെഷി
ച്ചുഎന്റെപിതാവിനുള്ളവറ്റിൽഞാൻഇരിക്കെണ്ടുന്നത്നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലയൊഎന്നുപറഞ്ഞുആവാക്കിന്റെഅൎത്ഥംഅവൎക്കുതൊ
ന്നിയില്ലപിന്നെഅവൻഅവരൊടുകൂടനചറത്തിൽപൊയികീഴടങ്ങി
ഇരുന്നുആത്മാവിലുംശക്തിയിലുംദൈവത്തൊടുംമനുഷ്യരൊടുമുള്ളകൃപ
യിലുംവളൎന്നുഅമ്മഈവചനങ്ങൾമനസ്സിൽനിക്ഷെപിക്കയുംചെയ്തു—

൫.യെശുവിന്റെസ്നാനവുംപരീക്ഷയും.

ഒട്ടകരൊമംകൊണ്ടുള്ളകുപ്പായവുംഅരയിൽതൊല്വാറുംഉടുത്തുതുള്ള
നെയുംകാട്ടുതെനുംആഹാരമാക്കിവനപ്രദെശങ്ങളിൽപാൎത്തുകൊണ്ടി
രിക്കുന്നയൊഹന്നാൻദൈവകല്പനഉണ്ടാകയാൽയൎദ്ദൻനദീതീരത്ത്‌
ചെന്നുസ്വൎഗ്ഗരാജ്യംസമീപമാകകൊണ്ടുഅനുതാപപ്പെടുവിൻഎന്നുപ്രസംഗി
ച്ചപ്പൊൾയരുശലെമിൽനിന്നുംയഹൂദരാജ്യത്തിൽനിന്നുംവളരെജനങ്ങൾ
അവന്റെഅരികിൽചെന്നുപാപങ്ങളെഏറ്റുപറഞ്ഞാറെഅവൻപുഴയി
ൽഅവരെസ്നാനംകഴിച്ചു.ഇവൻമശീഹതന്നെഎന്നുപലരുംവിചാരിച്ച
[ 11 ] പ്പൊൾഅനുതാപത്തിന്നായിഞാൻവെള്ളംകൊണ്ടുനിങ്ങളെസ്നാനംക
ഴിക്കുന്നുഎന്നെക്കാൾവലിയവൻവരുന്നുണ്ടുഅവന്റെചെരിപ്പുകളു
ടെവാറഴിപ്പാൻപൊലുംഞാൻയൊഗ്യനല്ലഅവൻനിങ്ങളെപരിശുദ്ധാത്മാ
വ്കൊണ്ടുംഅഗ്നികൊണ്ടുംസ്നാനംകഴിക്കുംഎന്നുയൊഹന്നാൻപറഞ്ഞു—

ആസമയത്തഏകദെശംമുപ്പതുവയസ്സുള്ളയെശുവുംയൊഹന്നാ
ന്റെഅടുക്കെചെന്നുഎനിക്കുംസ്നാനംകഴിക്കെണംഎന്നുചൊദിച്ച
പ്പൊൾഎനിക്ക്നിങ്കൽനിന്നുസ്നാനത്തിന്നാവശ്യമായിരിക്കുമ്പൊൾനീഎ
ന്നൊടുചൊദിക്കുന്നത്എന്തെന്നുവിരൊധംപറഞ്ഞാറെയെശുഇപ്പൊൾ
സമ്മതിക്കനീതിഎല്ലാംനിവൃത്തിക്കുന്നതുനമുക്കുഉചിതംതന്നെഎന്നുപ
റഞ്ഞുപുഴയിൽഇറങ്ങിസ്നാനംകൈക്കൊണ്ടുകരെറിപ്രാൎത്ഥിച്ചശെഷം
സ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിന്നുദൈവാത്മാവ്പ്രാവിനെപൊലെഇറങ്ങിഅവന്റെ
മെൽവരുന്നതിനെയൊഹന്നാൽകണ്ടുഇവൻഎന്റെപ്രിയപുത്രനാകു
ന്നുഇവനിൽഎനിക്ക്നല്ലഇഷ്ടമുണ്ടുഎന്നുആകാശത്തിൽനിന്നുഒരുവാ
ക്കുംകെൾക്കയുംചെയ്തു—

അനന്തരംയെശുപരിശുദ്ധാത്മനിയൊഗത്താൽവനത്തിൽ
പൊയിമൃഗങ്ങളൊടുകൂടപാൎത്തുഒരുമണ്ഡലംനിരാഹാരനായിവിശന്ന
പ്പൊൾപിശാച്അവന്റെഅരികെചെന്നുനീദൈവപുത്രനെങ്കിൽഇക്ക
ല്ലുകളെഅപ്പമാക്കിതീൎക്കഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅവൻഅപ്പംകൊണ്ടുമാ
ത്രമല്ലസകലദൈവവചനംകൊണ്ടത്രെമനുഷ്യൻജീവിച്ചിരിക്കുന്നുഎ
ന്നവെദവാക്യമുണ്ടല്ലൊഎന്നുകല്പിച്ചശെഷംപരീക്ഷകൻഅവനെയ
രുശലെമിലെക്ക്കൊണ്ടുപൊയിദൈവാലയമുകളിന്മെൽകരെറ്റിനീ
ദൈവപുത്രനെങ്കിൽകീഴ്പെട്ടുചാടുകകാൽകല്ലിന്മെൽതട്ടാതിരിപ്പാൻ
നിന്നെതാങ്ങെണ്ടതിന്നുദൈവദൂതന്മാൎക്കുആജ്ഞയുണ്ടുഎന്നെഴുതിഇരി
ക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാറെകൎത്താവായദൈവത്തെപരീക്ഷിക്ക
രുതെന്നുംഎഴുതീട്ടുണ്ടുഎന്നുയെശുകല്പിച്ചു.അനന്തരംപിശാച്അവ
നെഎത്രയുംഉയൎന്നഒരുപൎവ്വതശിഖരത്തിന്മെൽകൊണ്ടുപൊയിസ [ 12 ] കലരാജ്യങ്ങളെയുംഅവറ്റിലുള്ളവിഭ്രൂതിയെയുംകാണിച്ചുഈമഹത്വംഒ
ക്കേയുംഎന്നിൽഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്റെമനസ്സ്പൊലെആൎക്കെങ്കിലും
കൊടുക്കാംനീഎന്നെനമസ്കരിച്ചാൽഎല്ലാംനിണക്ക്തരാംഎന്നുപറഞ്ഞ
ശെഷംസാത്താനെനീപൊകനിന്റെകൎത്താവായദൈവത്തെമാത്രമെവ
ന്ദിച്ചുസെവിക്കെണംഎന്നവെദവാക്ഉച്ചരിച്ചപ്പൊൾപിശാച്അവ
നെവിട്ടുപൊയാറെദൈവദൂതന്മാർവന്നുശുശ്രൂഷിക്കയുംചെയ്തു—

൬.ശിഷ്യന്മാരെവിളിച്ചതുംകാനായിലെകല്യാണവും—

യൊഹന്നാൻഒരുദിവസംയൎദ്ദൻനദീതീരത്തുടെയെശുവരുന്നത്കണ്ടുകൂ
ടയുള്ളയൊഹന്നാൻആന്ത്രയഎന്നരണ്ടുശിഷ്യന്മാരൊടുഇതാലൊകപാപം
എടുത്തുകൊള്ളുന്നദൈവത്തിന്റെകുഞ്ഞാടുഎന്നുപറഞ്ഞശെഷംശി
ഷ്യന്മാർയെശുവിന്റെപിന്നാലെചെന്നുഅവൻതിരിഞ്ഞുനിങ്ങൾഎ
ന്തുഅന്വെഷിക്കുന്നുഎന്നുചൊദിച്ചാറെഅവർഗുരൊനീഎവിടെപാൎക്കു
ന്നുഎന്നുപറഞ്ഞനെരം,വന്നുനൊക്കുവിൻഎന്നുകല്പിച്ചത്കെട്ടാറെഅ
വർആദിവസംഅവന്റെകൂടപാൎത്തുപിറ്റെദിവസംആന്ത്രയസഹൊ
ദരനായശീമൊനൊടുനാംമശീഹയെകണ്ടുഎന്നുചൊല്ലി,അവനെയെ
ശുവിന്റെഅടുക്കൽകൂട്ടിക്കൊണ്ടുചെന്നാറെ,യെശുഅവനെനൊക്കി
യൊനയുടെപുത്രനായശീമൊനെ,നിണക്ക്കല്ല്എന്നൎത്ഥമുള്ളകെഫാഎ
ന്നുപെരുണ്ടാകുംഎന്നുകല്പിച്ചു.പിറ്റെന്നാൾയെശുഫിലിപ്പിനെകണ്ടുഅ
വനൊടുഎന്റെപിന്നാലെവരികഎന്നുകല്പിച്ചുഫിലിപ്പ്നഥാന്യെലിനെ
കണ്ടുമൊശായുംപ്രവാചകന്മാരുംവെദത്തിൽഎഴുതിവെച്ചവനെനാംകണ്ടു
നചറത്തിലെയൊസെഫിന്റെമകനായയെശുവെതന്നെഎന്നത്‌
കെട്ടുനചറത്തിൽനിന്നുഒരുനന്മഎങ്കിലുംവരുമൊഎന്നുചൊദിച്ചാറെ
ഫിലിപ്പ്വന്നുനൊക്കുകഎന്നുപറഞ്ഞു,അവനെകൂട്ടിക്കൊണ്ടുചെന്നപ്പൊ
ൾയെശുഅവനെനൊക്കിഇതാവ്യാജമില്ലാത്തഇസ്രയെലൻഎന്നുകല്പിച്ചാ
റെഅവൻനീഎവിടെവെച്ചുഎന്നെകണ്ടുഎന്നുചൊദിച്ചതിന്നുഫിലി
പ്പവിളിക്കുംമുമ്പെഞാൻനിന്നെഅത്തിവൃക്ഷത്തിൻകീഴിൽകണ്ടുഎന്നു [ 13 ] ചൊന്നാറെഗുരൊനീദൈവപുത്രനുംഇസ്രയെൽരാജാവുമാകുന്നുഎന്നുര
ച്ചുയെശുവുംഅത്തിവൃക്ഷത്തിൻകീഴിൽകണ്ടപ്രകാരംപറഞ്ഞത്കൊ
ണ്ടുനീവിശ്വസിക്കുന്നുവൊനീഇനിയുംഇതിനെക്കാൾമഹത്വമുള്ളതിനെകാ
ണുംഎന്നരുളിചെയ്തു—

മൂന്നുദിവസംകഴിഞ്ഞാറെകനായിൽഉണ്ടാകുന്നകല്യാണത്തിന്നുശി
ഷ്യന്മാരൊടുകൂടയെശുവെയുംഅമ്മയെയുംഅവർക്ഷണിച്ചിരുന്നുഅവി
ടെവീഞ്ഞ്മുഴുവനുംചെലവായാറെമറിയയെശുവൊടുഅവൎക്കവീഞ്ഞില്ല
എന്നുപറഞ്ഞതിന്നുഅവൻഎന്റെസമയംവന്നില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.അമ്മ
വെലക്കാരൊടുഅവൻഎന്തെങ്കിലുംകല്പിച്ചാൽചെയ്‌വിനെന്നുപറഞ്ഞ
പ്പൊൾയെശുആറുകൽഭരണികളിൽവെള്ളംനിറെപ്പാൻവെലക്കാരൊടു
കല്പിച്ചു—അവർനിറച്ചുകല്പനപ്രകാരംകൊരിവിരുന്നുപ്രമാണിക്ക്കൊടു
ത്തുഅവൻരുചിനൊക്കിയപ്പൊൾമണവാളനെവിളിച്ചുഎല്ലാവരുംമുമ്പിൽന
ല്ലവീഞ്ഞ്വെച്ചുജനങ്ങൾനല്ലവണ്ണംകുടിച്ചശെഷംതാണതിനെയുംകൊ
ടുക്കുന്നുനീഉത്തമവീഞ്ഞ്ഇതുവരെയുംസംഗ്രഹിച്ചുവല്ലൊഎന്നുപറഞ്ഞുഇതു
യെശുവിന്റെഒന്നാംഅതിശയംഇതിതാൽഅവൻതന്റെമഹത്വത്തെപ്ര
കാശിപ്പിച്ചുശിഷ്യന്മാർഅവങ്കൽവിശ്വസിക്കയുംചെയ്തു—

൭.ശമൎയ്യക്കാരത്തി

യരുശലെമിലെപെസഹപ്പെരുനാൾകഴിഞ്ഞശെഷംഗലീലയിലെക്കുള്ള
യാത്രയിൽയെശുശമൎയ്യരാജ്യത്ത്സിക്കാർപട്ടണംസമീപത്തിങ്കൽയാ
ക്കൊബിന്റെകിണറുകണ്ടുക്ഷീണനാകയാൽഅതിന്റെകരമെൽഇരു
ന്നുശിഷ്യന്മാർഭക്ഷണസാധനങ്ങളെവാങ്ങുവാൻഅങ്ങാടിക്ക്പൊയാറെ
ഒരുസ്ത്രീവന്നുകിണറ്റിൽനിന്നുവെള്ളംഎടുത്തപ്പൊൾഎനിക്ക്കുടിപ്പാൻ
തരികഎന്നുയെശുപറഞ്ഞത്കെട്ടുയഹൂദനായനീശമൎയ്യക്കാരത്തിയൊടു
വെള്ളത്തിന്നുചൊദിക്കുന്നതെന്തുഎന്നുപറഞ്ഞു.അപ്പൊൾയെശുദൈവാ
നുഗ്രഹത്തെയുംനിന്നൊടുവെള്ളംചൊദിക്കുന്നവനെയുംഅറിഞ്ഞെങ്കി
ൽനീചൊദിക്കുംഅവൻനിണക്ക്ജീവനുള്ളവെള്ളംതരികയുംചെയ്യുമായി [ 14 ] രുന്നുഐവെള്ളംകുടിക്കുന്നവൻപിന്നെയുംദാഹിക്കുംഞാൻകൊടുക്കുന്ന
വെള്ളംകുടിക്കുന്നവനുപിന്നെയുംഒരുനാളുംദാഹിക്കയില്ലഎന്നുപറ
ഞ്ഞാറെഅവൾകൎത്താവെദാഹിക്കാതെയുംഇവിടെവെള്ളംകൊരു
വാൻവരാതെയുംഇരിക്കെണ്ടതിന്നുആവെള്ളംഎനിക്കതരെണംഎ
ന്നപെക്ഷിച്ചപ്പൊൾ.യെശുനിന്റെഭൎത്താവിനെവിളിച്ചുകൊണ്ടുവ
രികഎന്നുകല്പിച്ചു.സ്ത്രീഎനിക്ക്ഭൎത്താവില്ലഎന്ന്പറഞ്ഞത്കെട്ടുയെശു
ശരിനിണക്ക്അഞ്ചുഭൎത്താക്കന്മാർഉണ്ടായിരുന്നുഇപ്പൊഴുള്ളവ
ൻനിന്റെഭൎത്താവല്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.അനന്തരംസ്ത്രീകൎത്താവെനീ
ദീൎഘദൎശിഎന്നുഎനിക്ക്തൊന്നുന്നുഞങ്ങളുടെപൂൎവ്വന്മാർഐഗരിജീ
മ്മലമെൽവെച്ചുദൈവത്തെവന്ദിച്ചുവരുന്നുനിങ്ങളൊയരുശലെംപട്ടണം
ദൈവസ്ഥലംഎന്നുപറയുന്നുസ്ത്യംഏതാകുന്നുഎന്നുചൊദി
ച്ചാറെസത്യവന്ദനക്കാർപിതാവിനെആത്മാവിലുംസ്ത്യത്തിലുംവന്ദി
പ്പാനുള്ളസമയംവരുന്നുഎന്നുവിശ്വസിക്കദൈവംആത്മാവാകുന്നു
അവനെവന്ദിക്കുന്നവർഅവനെആത്മാവിലുംസത്യത്തിലുംവന്ദിക്കെ
ണംഎന്നത്കെട്ടുമശീഹവന്നാൽനമുക്കസകലവുംഉപദെശിക്കുംഎന്നു
സ്ത്രീപറഞ്ഞാറെനിന്നൊടുസംസാരിക്കുന്നവൻഅവൻതന്നെഎന്നുയെ
ശുപറഞ്ഞശെഷംസ്ത്രീകുടംവെച്ചുനഗരത്തിലെക്ക്ഓടിപ്പൊയികിണറ്റി
ന്റെഅരികിൽഒരുമന്യ്ഷ്യൻഇരിക്കുന്നുണ്ടുഞാൻചെയ്തിട്ടുള്ളതൊ
ക്കയുംഅവൻഎന്നൊടുപറഞ്ഞുഅവൻമശീഹയൊഅല്ലയൊഎന്നു
നൊക്കുവാൻവരുനിൻഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾഅവർഎല്ലാവരുംവന്നുയെ
ശുവിനെകണ്ടുകുറെദിവസംഞങ്ങളൊടുകൂടപാൎക്കെണമെന്നപെക്ഷിച്ചാ
റെഅവൻരണ്ടുദിവസംഅവിടെപാൎത്തുഅവന്റെഉപദെശംകെട്ടപല
രുംഅവനിൽവിശ്വസിച്ചുസ്ത്രീയൊടുഇവൻലൊകരക്ഷിതാവായമെ
ശീഹഎന്നുഞങ്ങൾനിന്റെവചനംനിമിത്തമല്ലഅവനിൽനിന്നുകെട്ട
റികകൊണ്ടത്രെവിശ്വസിക്കുന്നുഎന്നുപറകയുംചെയ്തു—

൮. പേത്രന്റെ മീൻപിടിയുംവെള്ളിക്കാശും. [ 15 ] യേശുഒരുദിവസംഗലീലക്കടൽകരയിലെകഫൎന്നഹൂംപട്ടണത്തിങ്കൽനി
ന്നുപ്രസംഗിക്കുമ്പൊൾവളരെജനങ്ങൾദൈവവചനംകെൾപാൻതിക്കിത്തി
രക്കിവന്നാറെഅവൻകെഫാഎന്നപെത്രന്റെതൊനിയിൽകരെറി
ഇരുന്നുപ്രസംഗിച്ചു.അനന്തരംഅവൻപെത്രനൊടുനീകഴത്തിലെക്കവ
ലിച്ചുവലവീശെണമെന്നുകല്പിച്ചപ്പൊൾഗുരൊഞങ്ങൾരാത്രിമുഴുവൻ
അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടുംഒന്നുംകിട്ടിയില്ലഎങ്കിലുംനിന്റെവചനപ്രകാരംവല
വീശാംഎന്നുഅവൻപറഞ്ഞുവീശിയപ്പൊൾവലിയമീൻകൂട്ടമകപ്പെട്ടു
വലകീറിയത്കൊണ്ടുമറ്റുള്ളതൊണിക്കാരെവിളിച്ചുരണ്ടുതൊണികുങ്ങു
മാറാകമത്സ്യംനിറെക്കയുംചെയ്തു—ൟസംഭവിച്ചത്കണ്ടാറെപെത്രൻ
യെശുവിന്മുമ്പാകെകുമ്പിട്ടുകൎത്താവെഞാൻപാപിയാകുന്നുനീഎന്നെ
വിട്ടുമാറെണംഎന്നുപറഞ്ഞുഅവനുംകൂടയുള്ളവരെല്ലാവരുംഭ്രമിച്ച
പ്പൊൾയെശുപെത്രനൊടുഭയപ്പെടെണ്ടഇനിമെൽഞാൻനിങ്ങളെആളെ
പിടിപ്പവർആക്കുംഎന്റെപിന്നാലെവരുവിൻഎന്നുകല്പിച്ചാറെ
അവർതൊണികരമെലെറ്റിസകലവുംവിട്ടുയെശുവിന്റെകൂടപ്പൊയി—

കുറയകാലംകഴിഞ്ഞാറെയെശുശിഷ്യന്മാരൊടുകൂടഗലീലയിൽ
നിന്നുകഫൎന്നഹൂംപട്ടണത്തിൽഎത്തിയപ്പൊൾതലപ്പണംവാങ്ങുന്നവർ
വന്നുപെത്രനൊടുനിങ്ങളുടെഗുരുതലപ്പണംകൊടുക്കുമൊഎന്നുചൊദിച്ചാ
റെപെത്രൻകൊടുക്കുംഎന്നുപറഞ്ഞുവീട്ടിലെത്തിയനെരംയെശുശിമൊ
നെനിണക്ക്എന്തുതൊന്നുന്നുരാജാക്കന്മാർആരിൽനിന്നുചുങ്കവുംവരി
പ്പണവുംവാങ്ങുംപുത്രന്മാരിൽനിന്നൊഅന്യന്മാരിൽനിന്നൊഎന്നുചൊദി
ച്ചതിന്നുഅന്യന്മാരിൽനിന്നുതന്നെഎന്നുപെത്രൻപറഞ്ഞതുകെട്ടു
യെശുഎന്നാൽപുത്രന്മാർഒഴിവുള്ളവർഎങ്കിലുംഅവൎക്ക്നീരസംവരാ
തിരിപ്പാൻകടലിൽനിന്നുഒരുമത്സ്യംവറ്റെടുക്കഅതിന്റെവായിൽഒരു
വെള്ളികാശ്കാണുംആയത്യ്എടുത്തുഎനിക്കുംനിണക്കുംവെണ്ടികൊടുക്ക
എന്നുകല്പിക്കയുംചെയ്തു—

൯.മലപ്രസംഗം. [ 16 ] അനന്തരംയെശുവളരെജനങ്ങൾവരുന്നതുകാണ്കകൊണ്ടുഒരുമലമെ
ൽകയറിഇരുന്നുശിഷ്യന്മാർഅടുക്കെവന്നാറെഅവരൊടുപറഞ്ഞിതു
ആത്മദാരിദ്ര്യവുംസൌമ്യതയുംദുഃഖവുംകരുണയുംഹൃദയശുദ്ധിയുമുള്ള
വരും സമാധാനംനടത്തുന്നവരുംനീതിക്കായിവിശന്നുദാഹിക്കുന്നവരും
നീതിനിമിത്തമായുംഞാൻനിമിത്തമായുംപീഡസഹിക്കുന്നവരും‌ഭാ
ഗ്യവാന്മാരാകുന്നു.നിങ്ങൾലൊകത്തിന്റെഉപ്പുംവെളിച്ചവുമാകുന്നു
ദൈവകല്പനകളെനിഷ്ഫലമാക്കുവാനല്ലനിവൃത്തിയാക്കുവാനുംഅവ
റ്റെപ്രമാണിക്കെണ്ടതിന്നുഉപദെശിപ്പാനുമത്രെഞാൻവന്നിരിക്കുന്നു
പ്രാൎത്ഥിക്കയുംഉപവസിക്കയുംദൎമ്മംകൊടുക്കയുംചെയ്യുന്നത്മനുഷ്യരി
ൽനിന്നുള്ളസ്തുതിക്കായിട്ടല്ലസകലരഹസ്യങ്ങളെയുംഅറിയുന്നസ്വ
ൎഗ്ഗസ്ഥനായപിതാവിന്റെമുമ്പാകെരഹസ്യത്തിൽചെയ്യെണ്ടുന്നതാ
കുന്നു—ഭൂമിയിൽസമ്പത്തികളെരാശീകരിക്കാറ്റെസ്വൎഗ്ഗത്തിലെക്കനി
ക്ഷെപങ്ങളെകൂട്ടിവെപ്പിൻഅവിടെഉറപ്പുഴുവുംതുരുമ്പുംകെടുക്കയി
ല്ലകള്ളന്മാർതുരന്നുമൊഷ്ടിക്കയുംഇല്ലനിങ്ങളുടെനിക്ഷെപംഎവിടെ
അവിണ്ടെനിങ്ങളുടെഹൃദയവുംഇരിക്കുംപ്രാണനെകുറിച്ചുഏതുഭക്ഷിച്ചുകു
ടിക്കെണ്ടുഎന്നുംദെഹത്തെകുറിച്ചുഏതുടുക്കെണ്ടുഎന്നുംകരുതിവിഷാ
ദിക്കരുതുഭക്ഷണത്തെക്കാൾപ്രാണനുംഉടുപ്പിനെക്കാൾശരീരവുംശ്രെ
ഷ്ഠമല്ലയൊപക്ഷികളെനൊക്കുവിൻഅവവിതക്കയുംകൊയ്യുകയും
കളപ്പുരയിൽകൂട്ടിവെക്കുകയുംചെയ്യുന്നില്ലഎങ്കിലുംസ്വൎഗ്ഗസ്ഥനായപി
താവ്അവറ്റെപുലൎത്തുന്നു.അവറ്റെക്കാൾനിങ്ങൾഅധികംവിശെഷ
മുള്ളവരല്ലയൊഉടുപ്പിനെകുറിച്ചുഎന്തിന്നുചിന്തിക്കുന്നുപുഷ്പങ്ങൾഎങ്ങി
നെവളരുന്നുഎന്നുവിചാരിപ്പിഅവഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല.നൂൽക്കുന്നതു
മില്ലഎങ്കിലുംശലൊമൊൻരാജാവിനുംഅവറ്റെപ്പൊലെഅലങ്കാരംഇ
ല്ലാഞ്ഞുനിശ്ചയംഇന്നിരുന്നുനാളെവാടിപ്പൊകുന്നതൃനത്തെയുംദൈവംഇങ്ങിനെ
ഉടുപ്പിക്കുന്നതുവിചാരിച്ചാൽഅല്പവിശ്വാസികളെ!നിങ്ങളെഎത്രയും
നന്നായിഉടുപ്പിക്കയില്ലയൊഅന്നവസ്ത്രാദികൾഒക്കയുംനിങ്ങൾക്കാവശ്യമെ [ 17 ] ന്നുപിതാവുംഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.നിങ്ങൾദൈവരാജ്യത്തെയുംഅവന്റെ
നീതിയെയുംമുമ്പിൽഅന്വെഷിപ്പിൻഎന്നാൽഈവകഎല്ലാംനിങ്ങൾക്കുസാധി
ക്കും.സഹൊദരനെസ്നെഹംകൂടാതെവിധിക്കരുതുദൈവമുഖെനലഭിച്ചി
ട്ടുള്ളകൃപാവരങ്ങളെനന്നസൂക്ഷിച്ചുഅധികംകിട്ടെണ്ടതിന്നുപ്രാൎത്ഥിപ്പിൻപ്രാ
ൎത്ഥിക്കുമ്പൊൾഇപ്രകാരംപറയെണംസ്വൎഗ്ഗസ്ഥനായഞങ്ങളുടെപിതാ
വെനിന്റെനാമംപരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടെണമെനിന്റെരാജ്യംവരെണ
മെനിന്റെഇഷ്ടംസ്വൎഗ്ഗത്തിലെപൊലെഭൂമിയിലുംചെയ്യപ്പെടെണമെ
ഇന്നുഞങ്ങൾക്കുവെണ്ടുന്നഅപ്പംഇന്നുതരെണമെ—ഞങ്ങളുടെനെരെകുറ്റം
ചെയ്യുന്നവരൊടുഞങ്ങൾക്ഷമിക്കുന്നതുപൊലെഞങ്ങളുടെകുറ്റങ്ങളെ
യുംക്ഷമിക്കെണമെ—ഞങ്ങളെപരീക്ഷയിലെക്കഅകപ്പെടുത്താതെ
ദൊഷത്തിൽനിന്നുരക്ഷിക്കയുംചെയ്യണമെ—രാജ്യവുംശക്തിയുംമഹ
ത്വവുംഎന്നെക്കുംനിണക്കല്ലൊആകുന്നുവല്ലൊആമെൻ—

നിങ്ങളിൽയാതൊരുത്തന്റെപുത്രൻഎങ്കിലുംപിതാവിന്റെ
അടുക്കെചെന്നുഅപ്പംചൊദിച്ചാൽഅവന്നൊരുകല്ലുകൊടുക്കുമൊമ
ത്സ്യംചൊദിച്ചാൽസൎപ്പവുംമുട്ടചൊദിച്ചാൽതെളയുംകൊടുക്കുമൊദൊഷികളായനി
ങ്ങൾമക്കൾക്ക്നല്ലദാനംചെയ്‌വാൻഅറിയുന്നെങ്കിൽസ്വൎഗ്ഗസ്ഥനായനിങ്ങടെപി
താവ്തന്നൊടുഅപെക്ഷിക്കുന്നവൎക്ക്എത്രഅധികംകൊടുക്കും.ഇടുക്കുവാ
തിലിൽകൂടിഅകത്ത്കടപ്പിൻനാശവാതിൽവീതിയുള്ളതുംവഴിവിസ്താ
രമുള്ളതുംആകുന്നുഅതിൽകൂടിപൊകുന്നവർപലരുംഉണ്ടുജീവവാതി
ൽഇടുക്കമുള്ളതുംവഴിവിസ്താരംകുറഞ്ഞതുംആകകൊണ്ടുഅതിനെക
ണ്ടെത്തുന്നവർചുരുക്കമാകുന്നുആട്ടിൻവെഷംധരിച്ചകള്ളപ്രവാചകന്മാ
ർഅകമെബുഭുക്ഷയുള്ളചന്നായ്ക്കളത്രെഅവരെസൂക്ഷിച്ചുവിട്ടുകൊ
ൾവിൻനല്ലവൃക്ഷംനല്ലഫലങ്ങളെതരുന്നുആകാത്തവൃക്ഷംആകാത്തഫ
ലങ്ങളെതരുന്നുആകാത്തവൃക്ഷംതിരിച്ചറിയെണ്ടു.കൎത്താവെകൎത്താ
വെഎന്നുപറയുന്നവനെല്ലാംസ്വൎഗ്ഗരാജ്യത്തിലെക്ക്പ്രവെശിക്കയില്ലസ്വ
ൎഗ്ഗസ്ഥനായഎന്റെപിതാവിന്റെഇഷ്ടംചെയ്യുന്നവനത്രെപ്രവെശിക്കും [ 18 ] എന്റെവചനങ്ങളെകെട്ടുഅനുസരിക്കുന്നവൻതന്റെവീടുഒരുപാറമെൽ
പണിചെയ്തുബുദ്ധിമാനായമനുഷ്യനൊട്സദൃശനാകുന്നുമഴവെള്ളങ്ങ
ൾവൎദ്ധിച്ചുവീട്ടിന്മെൽഅലച്ചാലുംകാറ്റുകൾഅടിച്ചാലുംപാറമെൽസ്ഥാ
പിച്ചിരിക്കകൊണ്ടുഅത്വീഴുകയില്ലവചനംകെട്ടുഅനിസരിക്കാത്തവൻമ
ണലിന്മെൽവീടുപണിചെയ്തുഭൊഷനായമനുഷ്യനൊടുതുല്യനാകുന്നുമഴ
വെള്ളങ്ങൾവൎദ്ധിച്ചലെച്ചുകാറ്റ്അടിക്കുമ്പൊൾഅതുവീഴുമല്ലൊഅതിന്റെവീ
ഴ്ചഎത്രയുംവലുതായിരിക്കുംഎന്നുപറകയുംചെയ്തു.

൧൦.യെശുചെയ്തഅതിശയങ്ങൾ

യരുശലെംസമീപത്തുബെത്ഥെസ്ദഎന്നകുളത്തിലെവെള്ളംരൊഗശാന്തി
ക്കുഎത്രയുംവിശെഷമായിരുന്നുദൈവശൽതിയാൽആവെള്ളംകലങ്ങു
മ്പൊൾയാതൊരുരൊഗിഎങ്കിലുംമുമ്പെഅതിൽമുഴുകിയാൽസൌഖ്യംവ
രുംഅവിടെദൎമ്മിഷ്ഠന്മാർദീനക്കാൎക്ക്വെണ്ടിഅഞ്ചുമണ്ഡപങ്ങളെഉണ്ടാ
ക്കിയിരിക്കകൊണ്ടുപലരൊഗികളുംവെള്ളത്തിന്റെകലക്കമുണ്ടാകുമ്പൊ
ൾമുഴുക്കെണ്ടതിനായികാത്തിരുന്നു.യെശുയരുശലെമിൽപെരുനാളിന്നു
വന്നുദീനക്കാരെകാണ്മാൻബെത്ഥെസ്ദയിപൊയപ്പൊൾമുപ്പത്തെട്ടു
വൎഷംരൊഗിയായികിടന്നൊരുമനുഷ്യനെകണ്ടുനിണക്ക്സ്വസ്ഥനാവാ
ൻമനസ്സുണ്ടൊഎന്നുചൊദിച്ചാറെഅവൻകൎത്താവെഈവെള്ളത്തിൽ
കലക്കമുണ്ടാകുമ്പൊൾഎന്നെകുളത്തിൽകൊണ്ടുപൊവാൻആരുമുണ്ടാ
കുന്നില്ലപണിപ്പെട്ടുഞാൻതന്നെപൊവാൻതുടങ്ങിയാൽഉടനെമറ്റൊരു
ത്തൻവെള്ളത്തിൽഇറങ്ങിമുഴുകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞശെഷംയെശുനീഎ
ഴുനീറ്റുനിന്റെകിടക്കഎടുത്തുനടക്കഎന്നുകല്പിച്ചപ്പൊൾഅവൻഎഴു
നീറ്റുകിടക്കഎടുത്തുനടന്നുസ്വസ്ഥനായിവരികയുംചെയ്തു—പിന്നെയെ
ശുകഫൎന്നഹൂംപട്ടണത്തിലെക്ക്വന്നപ്പൊൾരൊമശതാധിപൻതന്റെ
പ്രിയനായവെലക്കാരൻദീനംപിടിച്ചുമരിപ്പാറായപ്പൊൾഅവനെ
സൌഖ്യമാക്കെണമെന്നുചിലയഹൂദമുഖ്യസ്ഥന്മാരെഅയച്ചുഅവർയെശു
വിനെകണ്ടുശതാധിപൻനമ്മുടെജാതിയെസ്നെഹിച്ചുഞങ്ങൾക്കൊരുപ
[ 19 ] ള്ളിയെതീൎപ്പിച്ചിരിക്കകൊണ്ടുഅവനെവിചാരിച്ചുരൊഗശാന്തിവരുത്തി
ക്കൊടുക്കെണമെന്നുഅപെക്ഷിക്കയാൽയെശുഅവരൊടുകൂടപൊകു
മ്പൊൾശതാധിപൻതന്റെഇഷ്ടന്മാരെഅയച്ചുകൎത്താവെനീവീട്ടിൽവ
രുവാൻഞാൻയൊഗ്യനല്ലഒരുവാക്കുകല്പിച്ചാൽഎന്റെവെലക്കാ
രൻസ്വസ്ഥനാകുംഞാനുംഅധികാരത്തിങ്കീഴിലുള്ളഒരുമനുഷ്യൻആ
കുന്നുഎന്റെകീഴിലുംപട്ടാളക്കാരുണ്ടുഞാൻഒരുത്തനൊടുപൊക
എന്നുപറഞ്ഞാൽഅവൻപൊകുന്നുമറ്റൊരുത്തനൊടുവരികഎന്നു
പറഞ്ഞാൽഅവൻവരുന്നുവെലക്കാരനൊടുഅത്ചെയ്കഎന്നുക
ല്പിച്ചാൽഅവൻചെയ്യുന്നുഎന്നുപറയിച്ചു.യെശുഅത്കെട്ടാറെ
അതിശയിച്ചുതിരിഞ്ഞുജനങ്ങളെനൊക്കിഇപ്രകാരമുള്ളവിശ്വാ
സംഞാൻഇസ്രയെലിലുംകണ്ടില്ലനിശ്ചയംഎന്നുപറഞ്ഞുഅയച്ചവ
രൊടുപൊകുവിൻവിശ്വാസപ്രാകാരംഭവിക്കട്ടെഎന്നുകല്പിച്ചു.ആ
യവർവീട്ടിൽഎത്തിയപ്പൊൾരൊഗിസൌഖ്യവാനായിരിക്കുന്നതുകാ
ണുകയുംചെയ്തു.അനന്തരംയെശുശിഷ്യന്മാരൊടുകൂടിഒരുപടവിൽ
കയറിവലിച്ചുകരവിട്ടിതാൻഅമരത്തുഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ
കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായിതിരകളുംവന്നുവീണൂവെള്ളംനിറഞ്ഞുപടവുമുങ്ങു
മാറായാറെശിഷ്യന്മാർഭയപ്പെട്ടുഅവനെഉണൎത്തിഗുരൊഗുരൊഞ
ങ്ങൾനശിപ്പാറായിരിക്കുന്നുഞങ്ങളെരക്ഷിക്കെണമെഎന്നുപറ
ഞ്ഞാറെഅവൻഎഴുനീറ്റുഅല്പവിശ്വാസികളെനിങ്ങൾഎന്തിന്നു
ഭയപ്പെടുന്നുഎന്നുകല്പിച്ചുകാറ്റിനെയുംകടലിനെയുംശാസിച്ചതി
ന്റെശെഷംമഹാശാന്തതയുണ്ടായിആയത്കണ്ടാറെഅവർകാറ്റും
കടലുംകൂടിഇവനെഅനുസരിക്കുന്നുഇവനാരാകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാ
ശ്ചൎയ്യപ്പെട്ടതിന്റെശെഷംഅവൻഅക്കരഗദരദെശത്തിൽഎത്തി
യപ്പൊൾപിശാച്ഭാധിച്ചരണ്ടുമനുഷ്യരെകണ്ടുഅവൎക്ക്സൌഖ്യംവ
രുത്തിഅഫൎന്നഹൂംപട്ടണത്തിലെക്ക്യാത്രയായിഒരുവീട്ടിൽപ്രവെശി
ച്ചത്ജനങ്ങൾകെട്ടാറെസംഘമായിവീട്ടിന്റെചുറ്റുംനിന്നപ്പൊൾ [ 20 ] അവൻസുവിശെഷംപ്രസംഗിച്ചുഅന്നുചിലജനങ്ങൾഒരുപക്ഷവാ
തക്കാരനെഎടുത്തുകൊണ്ടുവന്നുഅവന്റെമുമ്പാകെവെപ്പാൻഭാവി
ച്ചുപുരുഷാരംനിമിത്തംവാതിൽക്കൽകൂടിപൊവാൻപാടില്ലായ്കകൊണ്ടുവീ
ട്ടിന്മെൽകയറിപുരമെലൂടെഅവനെയെശുവിന്മുമ്പാകെഇറക്കിയെ
ശുഅവരുടെവിശ്വാസംകണ്ടാറെഅവനൊടുപുത്രനിന്റെപാപങ്ങൾ
മൊചിച്ചിരിക്കുന്നുനീഎഴുനീറ്റുനിന്റെകുടക്കഎടുത്തുവീട്ടിൽപൊക
എന്നതുകെട്ടഉടനെപക്ഷവാതക്കാരൻഎഴുനീറ്റുകിടക്കഎടുത്തുവീ
ട്ടിലെക്പൊയതുകണ്ടാറെപലരുംഅതിശയിച്ചുനാമിന്നുഅപൂൎവ്വാ
വസ്ഥകണ്ടുഎന്നുപറഞ്ഞുദൈവത്തെസ്തുതിക്കയുംചെയ്തു—

൧൧. യേശു ചെയ്തു അതിശയങ്ങൾ(തുടൎച്ച.)

ചിലകാലംകഴിഞ്ഞാറെയെശുശിഷ്യന്മാരൊടുംവലിയജനസംഘത്തൊടും
കൂടയാത്രയായിനയ്യിൻപട്ടണസമീപത്തെത്തിയപ്പൊൾഒരുവിധവയുടെ
മരിച്ചഏകഒഉത്രനെകുഴിച്ചിടുവാൻകൊണ്ടുവന്നതുംമഹാദുഃഖിതയാ
യഅമ്മയെയുംകണ്ടുകനിവുതൊന്നികരയല്ലഎന്നുവിലക്കിശവം
എടുത്തവർനിന്നാറെപ്രെതമഞ്ചംതൊട്ടുകുഞ്ഞിയൊടുഎഴുനീല്ക്ക
എന്നുഞാൻനിന്നൊടുകല്പിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞഉടനെമരിച്ചവൻഎ
ഴുനീറ്റിരുന്നുസംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പൊൾയെശുഅവനെമാതാവിന്നാ
യികൊടുത്തുആയത്കണ്ടപ്പൊൾജനങ്ങൾവളരെഭയപ്പെട്ടുദൈവംത
ന്റെജനത്തെകടാക്ഷിച്ചുവലിയപ്രവാചകനെഅയച്ചുഎന്നുപറഞ്ഞു
ദൈവത്തെസ്തുതിക്കയുംചെയ്തു—

പിന്നെയെശുജനങ്ങളെദൈവവചനത്തെഗ്രഹിപ്പിച്ചുകൊ
ണ്ടിക്കുമ്പൊൾയായിർഎന്നപ്രമാണിവന്നുഅവനെവന്ദിച്ചുഗുരൊഎ
നിക്ക്പന്ത്രണ്ടുവയസ്സുള്ളഒരുഏകപുത്രിരൊഗംപിടിച്ചുമരിപ്പാറായിരി
ക്കകൊണ്ടുനീഉടനെവന്നുഅവളെസൌഖ്യമാക്കെണമെന്നുഅപെക്ഷിച്ചാ
റെയെശുഅവനൊടുകൂടപ്പൊകുമ്പൊൾജനങ്ങൾഅവനെഞെരുക്കി
ആസ്ഥലത്തുപന്ത്രണ്ടുവൎഷംതന്റെരക്തസ്രാവത്തിന്നുധനമൊക്കയുംവെ [ 21 ] റുതെചെലവിട്ടഒരുസ്ത്രീയുണ്ടായിരുന്നുഅവൾയെശുവിന്റെഅവസ്ഥകെട്ടുവ
ന്നുഅവന്റെവസ്ത്രംമാത്രംപിന്നിൽനിന്നുതൊടുവാൻസംഗതിവന്നതിനാ
ൽസ്രാവംശമിച്ചു.അപ്പൊൾയെശുഎന്നെതൊട്ടതാരെന്നുചൊദിച്ചാറെ
ശിഷ്യന്മാർപുരുഷാരംനിന്നെതിക്കിവരുന്നതുകൊണ്ടുഎന്നെതൊട്ടതാ
രെന്നുചൊദിപ്പാൻസംഗതിഉണ്ടൊഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾഅപ്രകാരമല്ല
എന്നിൽനിന്നുഒരുശക്തിപുറപ്പെട്ടത്ഞാൻഅറിയുന്നുഒരാൾഎന്നെ
തൊട്ടിട്ടുണ്ടുഎന്നുപറഞ്ഞഉടനെആസ്ത്രീവിറച്ചുംകൊണ്ടുവന്നുന
മസ്കരിച്ചുസകലത്തെയുംഅറിയിച്ചശെഷംഅവൻമകളെധൈൎയ്യമായി
രിക്കനിന്റെവിശ്വാസംനിന്നെരക്ഷിച്ചുസമാധാനത്തൊടെപൊകഎ
ന്നുപറഞ്ഞുതൽക്ഷണംപ്രമാണിയുടെവീട്ടിൽനിന്നുഉരാൾവന്നുനിന്റെ
മകൾമരിച്ചിരിക്കുന്നുഗുരുവിനെവരുത്തിവാൻആവശ്യമില്ലഎന്നുപറ
ഞ്ഞത്‌യെശുകെട്ടുഅവനൊടുഭയപ്പെടൊല്ലമുറ്റുംവിശ്വസിക്കഎ
ന്നുപറഞ്ഞുവീട്ടിലെക്ക്ചെന്നപ്പൊൾഎല്ലാവരുംഅവളെകുറിച്ചുകര
ഞ്ഞുവിലപിച്ചപ്പൊൾനിങ്ങൾകരയെണ്ടഅവൾമരിച്ചില്ലഉറങ്ങുന്ന
ത്രെഎന്നുചൊല്ലിയാറെഅവർപരിഹസിച്ചു.അനന്തരംഅവൻപെ
ത്രനെയുംയൊഹനാനെയുംയാക്കൊബിനെയുംഅവളുടെമാതാപി
താക്കന്മാരെയുംഒഴികെഎല്ലാവരെയുംപുറത്താക്കികുട്ടിയുടെകൈപി
ടിച്ചുബാലെഎഴുനീല്ക്കഎന്നുകല്പിച്ചഉടനെആത്മാവ്തിരിച്ചുവന്നുഅ
വൾഎഴുനീല്ക്കയുംചെയ്തു—

൧൨.യെശുചെയ്തഅതിശയങ്നൾ(തുടൎച്ച.)

പിന്നെയെശുഒരുവനത്തൊലെക്ക്പൊകുമ്പൊൾപലദിക്കിൽനിന്നുംജന
ങ്ങൾവന്നുഅവന്റെപിന്നാലെചെല്ലുന്നത്കണ്ടാറെഇവർഇടയനില്ലാത്ത
ആടുകളെപൊലെഇരിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുഅവരുടെമെൽമനസ്സലിഞ്ഞു
അവരിൽദീനക്കാരെസൌഖ്യമാക്കിദൈവവചനംപ്രസംഗിച്ചു.വൈകു
ന്നെരമായപ്പൊൾശിഷ്യന്മാർഅരികെവന്നുഗുരൊഇത്വനപ്രദെശംആ
കകൊണ്ടുചുറ്റുമുള്ളഗ്രാമങ്ങളിലുംദെശങ്ങളിലുംചെന്നുഭക്ഷണസാധ [ 22 ] നങ്ങളെവാങ്ങുവാനായിഇവരെപറഞ്ഞയക്കെണംനെരവുംഅധികമാ
യിഉണ്മാൻഅവൎക്കുഏതുമില്ലഎന്നറിയിച്ചാറെയെശുനിങ്ങൾതന്നെഇവ
ൎക്കുഭക്ഷിപ്പാൻകൊടുപ്പിൻഎന്നുകല്പിച്ചശെഷംഅവർഇരുനൂറുപണ
ത്തിനുഅപ്പംവാങ്ങിയാൽഓരൊരുത്തന്നുഅല്പാല്പംഎടുപ്പാൻപൊരാ
ഇവിടെഅഞ്ചുഅപ്പവുംരണ്ടുചെറിയമീനുംമാത്രമെയുള്ളുഎന്നറിയി
ച്ചപ്പൊൾഅവരെപുല്ലിന്മെൽഇരുത്തുവാൻകല്പിച്ചുഅഞ്ചപ്പവുംരണ്ടു
മീനുംവാങ്ങിമെല്പെട്ടുനൊക്കിദൈവത്തെസ്തുതിച്ചുഅപ്പങ്ങളെനുറുക്കി
പുരുഷാരത്തിന്നുകൊടുപ്പാനായിശിഷ്യന്മാൎക്കുകൊടുത്തുഅവരുംഅപ്ര
കാരംതന്നെചെയ്തു.എല്ലാവരുംഭക്ഷിച്ചുതൃപ്തന്മാരായികൎത്താവിന്റെ
കല്പനപ്രകാരംകഷണങ്ങളൊക്കയുംഒന്നിച്ചുകൂട്ടിപന്ത്രണ്ടുകൊട്ടനിറെ
ക്കയുംചെയ്തു—ഇങ്ങിനെഭക്ഷിച്ചുതൃപ്തന്മാരായവർസ്ത്രീകളുംബാലന്മാ
രുംഒഴികെഅയ്യായിരംജനങ്ങൾആയിരുന്നു—

ആപുരുഷാരങ്ങലെപറഞ്ഞയച്ചശെഷംയെശുഒരുമലമെൽപ്രാ
ൎത്ഥിപ്പാനായികയറിഇരുന്നസമയംശിഷ്യന്മാർഅക്കരെക്ക്പൊവാൻഒരു
പടവിൽകയറിവലിച്ചപ്പൊൾകൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായിതിരകളാൽഅലയ
പ്പെട്ടുരാത്രിയുടെഅന്ത്യയാമത്തിൽയെശുകടലിന്മെൽകൂടിനടന്നുവരുന്ന
തുകണ്ടാറെശിഷ്യന്മാർഒരുഭൂതംവരുന്നുണ്ടെന്നുവിചാരിച്ചുഭയപ്പെട്ടു
നിലവിളിക്കുന്നതുകെട്ട്ഉടനെഅവരൊടുഞാൻതന്നെആകുന്നുപെടി
ക്കെണ്ടാഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾനീആകുന്നെങ്കിൽവെള്ളത്തിന്മെൽകൂടി
വരുവാൻകല്പിക്കെണംഎന്നുപെത്രൻപറഞ്ഞാറെവരികഎന്നുക
ല്പനകെട്ടുഅവൻപടവിൽനിന്നിറങ്ങിവെള്ളത്തിന്മെൽനടന്നുവരു
മ്പൊൾഒരുവലിയകാറ്റുവരുന്നത്കണ്ടാറെഭയപ്പെട്ടുമുങ്ങുമാറായിക
ൎത്താവെഎന്നെരക്ഷിക്കഎന്നുവിളിച്ചു.അപ്പൊൾയെശുകൈനീട്ടിഅവ
നെപിടിച്ചുഅല്പവിശ്വാസിയെനീഎന്തിന്നുസംശയിച്ചുഎന്നുരച്ചുഅ
വനൊടുകൂടപടവിൽകയറിയനെരംകാറ്റുനിന്നുപോയാറെപടവി
ലുള്ളവർവന്നുഅവനെവാഴ്ത്തിവന്ദിക്കയുംചെയ്തു— [ 23 ] ഇങ്ങിനെയെശുചെയ്തഅതിശയങ്ങളെസംക്ഷെപിച്ചുപറഞ്ഞ
തല്ലാതെകുരുടന്മാൎക്കുംകാഴ്ചവരുത്തിചെവിടരെയുംമുടന്തരെയുംഊമ
രെയുംകുഷ്ഠരൊഗികളെയുംസൌഖ്യമാക്കിഭൂതങ്ങളെപുറത്താക്കിപ
ലദുഃഖികളെയുംആശ്വസിപ്പിച്ചുഎന്നുള്ളതുവെദപുസ്തകംനൊക്കിയാ
ൽവിസ്തരിച്ചറിയാം—

൧൩.മഹാപാപയുംകനാനസ്ത്രീയും.

പിന്നെശീമൊൻഎന്നൊരുപ്രധാനപറീശന്റെവീട്ടിൽയെശുഭക്ഷി
പ്പാനിരുന്നത്ആനഗരത്തിലൊരുസ്ത്രീകെട്ടുഒരുപാത്രത്തിൽപരിമളതൈ
ലത്തൊടുകൂടഅവന്റെപിറകിൽവന്നുകരഞ്ഞുകണ്ണുനീരുകൊണ്ടു
കാൽനനെച്ചുംതലമുടികൊണ്ടുതുടച്ചുംചുംബനംചെയ്തുംതൈലംപൂശി
യുംകൊണ്ടുകാൽക്കൽനിന്നു.അപ്പൊൾപറീശൻഇവൻദീൎഘദൎശിയെങ്കി
ൽഇവളെമഹാപാപിയെന്നറിഞ്ഞുതന്നെതൊടുവാൻസമ്മതിക്കെണ്ട
തിന്നുഅവകാശമില്ലയായിരുന്നുഎന്നുവിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ
യെശുഅവനെനൊക്കിശിമൊനെഒരുധനവാന്നുകടംപെട്ടരണ്ടുപെ
രുണ്ടായിരുന്നുഒന്നാമന്നുഅഞ്ഞൂറുപണംരണ്ടാമന്നുഅമ്പതപണം
കടംഇതുതീൎപ്പാൻഇരുവൎക്കുംവഴിയില്ലായ്കകൊണ്ടുഅവൻആമുതലെ
ല്ലാംവിട്ടുകൊടുത്തുഇരുവരിൽആർഅവനെഅധികംസ്നെഹിക്കുംഎ
ന്നുചൊദിച്ചാറെഅധികംകടംപെട്ടവനെന്നുശിമൊംപറഞ്ഞുഅപ്പൊ
ൾയെശുനീപറഞ്ഞത്സത്യംഎന്നുചൊല്ലിസ്ത്രീയെനൊക്കിപറീശനൊടുഇ
വളെകാണുന്നുവൊഞാൻനിന്റെവീട്ടിൽവന്നപ്പൊൾഎന്റെകാൽ
കഴുകെണ്ടതിന്നുനീഎനിക്ക്വെള്ളംതന്നില്ലഇവൾകണ്ണുനീർകൊണ്ടുകാ
ൽകഴുകിതലമുടികൊണ്ടുതുവൎത്തിനീഎനിക്ക്ചുംബനംതന്നില്ലഇവൾ
ഇടവിടാതെഎന്റെകാലുകളെചുംബിച്ചു.നീഎണ്ണകൊണ്ടുഎന്റെതല
പൂശിയില്ലഇവൾതൈലംകൊൻടുഎന്റെകാലുകളെപൂശിഇവളുടെ
അനെകംപാപങ്ങളെക്ഷമിച്ചിരിക്കകൊണ്ടുഇവൾവളരെസ്നെഹിക്കുന്നു
അല്പംക്ഷമലഭിച്ചവർഅല്പമത്രെസ്നെഹിക്കുംഎന്നുപറഞ്ഞുസ്ത്രീയൊ [ 24 ] ടുനിന്റെപാപങ്ങൾക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നുസമാധാനത്തൊടെപൊകഎന്നു
ല്പിക്കയുംചെയ്തു—

അനന്തരംയെശുഅല്പംആശ്വാസംലഭിക്കെണ്ടതിന്നുതുറുചി
ദൊനിദെശങ്ങളിൽയാത്രയായപ്പൊൾഒരുസ്ത്രീപിന്നാലെചെന്നുകൎത്താ
വെഎന്റെമകൾപിശാച്ബാധിച്ചുവളരെദുഃഖിക്കുന്നുആഉപദ്രവംതീൎത്തു
തരെണമെന്നുഅത്യന്തംഅപെക്ഷിച്ചുകരഞ്ഞുനിലവിളിച്ചാറെയുംയെ
ശുഒന്നുംകല്പിക്കായ്കകൊണ്ടുഅവൾഅവനെനമസ്കരിച്ചുകൎത്താവെ
ആപിശാചുബാധനീക്കിത്തരെണംഎന്നുപിന്നെയുംപിന്നെയുംയാചിച്ച
പ്പൊൾകുഞ്ഞങ്ങളുടെഅപ്പങ്ങളെഎടുത്തുനാഉക്കൾക്ക്കൊടുക്കുന്നത്‌ന്യാ
യമൊഎന്നുചൊദിച്ചാറെന്യായമല്ലഎങ്കിലുംപൈതങ്ങൾഭക്ഷിച്ചുശെ
ഷിപ്പിക്കുന്നകഷണങ്ങൾനായ്ക്കൾതിന്നുന്നുവല്ലൊഎന്നുരച്ചപ്പൊൾ
അവൻഅവളൊടുസ്ത്രീയെനിന്റെവിശ്വാസംവലിയത്നിന്റെമ
നസ്സ്പൊലെആകട്ടെഎന്നരുളിചെയ്തുആകുട്ടിയുടെഉപദ്രവംനീങ്ങി
സൌഖ്യംവരികയുംചെയ്തു.

൧൪.യൊഹനാൻസ്നാപകന്റെമരണം—

അനുജഭാൎയ്യയായഹെരൊദ്യയെവിവാഹംചെയ്തുവന്നദുഷ്പ്രവൃത്തിനി
മിത്തംഹെരൊദ്രാജാവിനെയൊഹന്നാൻശാസിച്ചാറെഅവനെത
ടവിലാക്കികൊല്ലുവാൻഭാവിച്ചുഎങ്കിലുംജനങ്ങൾഅവനെപ്രാവാചക
നെന്നുവിചാരിച്ചതിനാൽരാജാവ്ശങ്കിച്ചുകൊല്ലാതെഇരുന്നു.എന്നാ
റെരാജാവ്ജന്മദിവസത്തിൽപ്രഭുക്കൾക്കുംമന്ത്രികൾക്കുംസെനാപതിക
ൾക്കുംപ്രമാണികൾക്കുംഅത്താഴംകഴിക്കുമ്പൊൾഹെരൊദ്യയുടെമകൾരാ
ജസന്നിധിയിങ്കൽനിന്നുനൃത്തംചെയ്തുരാജാവിനെയുംകൂടയുള്ളവ
രെയുംപ്രസാദിപ്പിച്ചശെഷംരാജാവ്അവളൊടുനിണക്കിഷ്ടമായതു‌യാ
തൊന്നെങ്കിലുംചൊദിച്ചാൽതരാമെന്നുസത്യംചെയ്തുകല്പിച്ചനെരം
അവൾമാതാവൊടുഞാൻഎന്തുഅപെക്ഷിക്കെണ്ടുഎന്നന്വെഷി
ച്ചാറെഅമ്മതന്റെഅഭീഷ്ടംപറഞ്ഞത്കെട്ടുയൊഹന്നാന്റെതല [ 25 ] ഒരുതളികയിൽവെച്ചുതരെണമെന്നുരാജാവൊടുഅപെക്ഷിച്ചപ്പൊൾ
അവൻവളരെവിഷാദിച്ചുഎങ്കിലുംസത്യംനിമിത്തവുംമഹാജനങ്ങൾഉ
ണ്ടാകനിമിത്തവുംഉടനെയൊഹനാന്റെതലവെട്ടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നുബാല
സ്ത്രീക്കകൊടുപ്പിച്ചുഅവളുംഅത്മാതാവിന്നുകൊടുത്തു.സ്നാപകന്റെശി
ഷ്യന്മാർശവമെടുത്തുപ്രെതക്കല്ലറയിൽവെച്ചുവൎത്തമാനംയെശുവി
നെഅറിയിക്കയുംചെയ്തു—

൧൫.യെശുഅരുളിചെയ്തഉപമകൾ

യെശുഒരുദിവസംസമുദ്രതീരത്തിരുന്നപ്പൊൾഅവന്റെഅടുക്കെവള
രെജനങ്ങൾവന്നുകൂടിയാറെഅവൻഒരുപടവിൽകരെറിഇരുന്നുപല
കാൎയ്യങ്ങളെഉപമകളായിഉപദെശിച്ചതാവിത്ഒരുകൃഷിക്കാരൻവി
തെക്കുമ്പൊൾചിലവിത്തുകൾവഴിയരികെവീണാറെപക്ഷികൾവന്നുഅ
വറ്റെതിന്നുകളഞ്ഞുചിലത്മണ്ണുകുറവുള്ളപാറസ്ഥലത്തുവീണുഉടനെ
മുളച്ചുസൂൎയ്യനുദിച്ചപ്പൊൾവാടിവെർമണ്ണിൽതാഴാഉകകൊണ്ടുഉണങ്ങി
പ്പൊകയുംചെയ്തു.ചിലത്മുള്ളുകളുടെഇടയിൽവീണുമുള്ളുകളുംകൂടവ
ളൎന്നതിക്രമിച്ചുഞാറുഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു.ചിലത്നല്ലനിലത്തിൽവീണു
മുളെച്ചുവൎദ്ധിച്ചു൩൦൬൦൧൦൦മടങ്ങൊളവുംഫലംതന്നു.കെൾപാൻചെ
വിയുള്ളവൻകെൾപുതാകഎന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെശിഷ്യന്മാർഅതിന്റെ
പൊരുൾചൊദിച്ചപ്പൊൾഅവൻഅവരൊടുവിത്തദൈവവചനമാ
കുന്നുചിലർഈവചനംകെട്ടുഉടനെഅൎത്ഥംഗ്രഹിക്കാതെഇരിക്കു
മ്പൊൾപിശാച്ഇവർവിശ്വസിച്ചുരക്ഷപ്രാപിക്കരുത്എന്നുവെച്ചുഹൃ
ദയത്തിൽവിതെച്ചിട്ടുള്ളവാക്എടുത്തുകളയുന്നുആയവരെത്രെവഴി
യരികെഉള്ളവർചിലർവചനത്തെകെൾക്കുമ്പൊൾപെട്ടെന്നുസന്തൊഷ
ത്തൊടുംകൂടകൈക്കൊള്ളുന്നുആന്തരത്തിൽവെരില്ലാതെക്ഷണി
കന്മാരാകകൊണ്ടുവചനന്നിമിത്തംവിരൊധവുംഹിംസയുംജനിച്ചാൽ
വെഗത്തിൽഇടറിവലഞ്ഞുപിന്വാങ്ങിപ്പൊകും.ഇവർപാറമെൽവി
തെച്ചതിന്നുഒക്കും.ചിലർവചനത്തെകെട്ടുകൊണ്ടശെഷംലൊകചി [ 26 ] ന്തയുംധനാദിമായയുംഐഹികസുഖമൊഹങ്ങളുംനെഞ്ചകംപുക്കുവ
ചനത്തെഞെരുക്കിനിഷ്ഫലമാക്കുന്നുആയവർമുള്ളുകളിലെവിളതന്നെ
പിന്നെവചനംകെട്ടുഗ്രഹിച്ചു.നല്ലമനസ്സിൽവെച്ചുസൂക്ഷിക്കുന്നവർനല്ലനി
ലത്തിലെവിതയാകുന്നു.അവർക്ഷാന്തിയൊടെനൂറൊളംഫലംതരികയും
ചെയ്യുന്നു—

അവൻമറ്റൊരുഉപമഅവൎക്ക്പറഞ്ഞുകാണിച്ചുസ്വൎഗ്ഗരാജ്യം
തന്റെവയലിൽനല്ലവിത്തുവിതെച്ചമനുഷ്യനൊടുതുല്യമാകുന്നു.ജ
നങ്ങൾഉറങ്ങുമ്പൊൾശത്രംവന്നുകൊതമ്പത്തിന്നിടയിൽകളകളെവി
തെച്ചുപൊയിക്കളഞ്ഞുഞാറുവളൎന്നപ്പൊൾകളകളുംകൂടിമുളച്ചുവളൎന്നത്പ
ണിക്കാർകണ്ടാറെയജമാനന്റെഅരികെചെന്നുനിനെവയലിൽ
നല്ലവിത്ത്വിതെച്ചില്ലയൊകളകൽഎവിടെനിന്ന്ഉണ്ടായിഎന്നുചൊദി
ച്ചതിന്നുഅവൻശത്രുവന്നുഅതിനെചെയ്തുഎന്നുകല്പിച്ചു.അതിന്റെ
ശെഷംഅവറ്റെപറിച്ചുകളവാൻനിണക്ക്മനസ്സുണ്ടൊഎന്നന്വെഷി
ച്ചാറെയജമാനൻകളകളെപറിക്കുമ്പൊൾഞാറിന്റെവെരുകൾക്കും
ഛെദംവരുംരണ്ടുംകൂടകൊയിത്തൊളംവളരട്ടെകൊയിത്ത്കാലത്ത്ഞാ
ൻമൂരുന്നവരൊട്മുമ്പെകളകളെപറിച്ചുചുടുവാനുംകൊതമ്പംകളപ്പുര
യിൽകൂട്ടുവാനുംകല്പിക്കുംഎന്നതുകെട്ടാറെശിക്ഷ്യന്മാർൟഉപമയുടെപൊ
രുളുംഞങ്ങളൊട്തെളിയിച്ചറിയിക്കെണംഎന്നപെക്ഷിച്ചപ്പൊൾഅവ
ൻഅവരൊട്നല്ലവിത്ത്വിതെക്കുന്നവൻമനുഷ്യപുത്രൻവയൽലൊ
കവുംനല്ലവിത്ത്‌രാജ്യത്തിന്റെമക്കളുംകളകൾദുഷ്ടനായവന്റെമക്ക
ളുംഅവരെവിതെച്ചശത്രുപിശാചുംകൊയിത്തുകാലംലൊകാവസാനവും
കൊയിത്തുകാർദൈവദൂതന്മാരുംആകുന്നു.കളകളെഅഗ്നിയിൽഇട്ടുചുടീക്കു
ന്നപ്രകാരംലൊകാവസാനത്തിങ്കൽമനുഷ്യപുത്രൻതന്റെദൂതന്മാ
രെഅയച്ചുവിരുദ്ധങ്ങളെയുംഅക്രമങ്ങളെചെയ്തുഎല്ലാവരെയും
കൂട്ടിഅഗ്നിച്ചൂളയിൽഇടിയിക്കുംഅവിടെകരച്ചലുംപല്ല്കടിയുംഉ
ണ്ടാകുംനീതിമാന്മാർതങ്ങളുടെപിതൃരാജ്യത്തിൽസൂൎയ്യനെപൊലെ [ 27 ] ശൊഭിക്കുംഎന്നുപറഞ്ഞു—

൧൬.യെശുവിന്റെഉപമകൾ(തുടൎച്ച.)

വെറെഒരുഉപമസ്വൎഗ്ഗരാജ്യംഒരുകടുകമണിയൊടുസമമാകുന്നുആ
യതുഒരുമനുഷ്യൻതന്റെവയലിൽവിതെച്ചസകലവിത്തുകളിലും
ചെറിയതാകുന്നെങ്കിലുംഅത്വളൎന്നുപക്ഷികൾകൊമ്പുകളിൽവസിപ്പാ
ന്തക്കവണ്ണംഒരുവലിയവൃക്ഷമായിതീരുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെയും
സ്വൎഗ്ഗരാജ്യംപുളിച്ചമാവൊടുസദൃശമാകുന്നുഒരുസ്ത്രീആയതിനെഎടുത്തു
മൂന്നുപറമാവുസകലവുംപുളിക്കുവൊളംഅടക്കിവെച്ചു.സ്വൎഗ്ഗരാജ്യംഒ
രുനിലത്തുഒളിച്ചുവെച്ചനിക്ഷെപത്തൊട്സദൃശമാകുന്നുആയതിനെ
ഒരുമനുഷ്യൻകണ്ടുസന്തൊഷത്തൊടെപൊയിസകലവുംവിറ്റുആ
നിലംവാങ്ങുന്നു.പിന്നെയുംസ്വൎഗ്ഗരാജ്യംനല്ലമുത്തുകളെഅന്വെഷിക്കു
ന്നകച്ചവടക്കാരന്നുസമമാകുന്നുഅവൻവിലയെറിയമുത്തുകണ്ടാറെ
തനിക്കുള്ളതൊക്കയുംവിറ്റുഅത്വാങ്ങുന്നു.പിന്നെയുംസ്വൎഗ്ഗരാജ്യംഒരു
വലെക്ക്സമംവലകടലിൽഇട്ടുപലവിധമുള്ളമത്സ്യങ്ങളകപ്പെട്ട
ശെഷംകരെക്ക്വലിച്ചുകരെറ്റിനല്ലവറ്റെപാത്രങ്ങളിലാക്ആകാത്ത
വറ്റെചാടുന്നുദൈവദൂതൻഅപ്രകാരംലൊകാവസാനത്തിങ്കൽപുറപ്പെട്ടു
നീതിമാന്മാരുടെഇടയിൽനിന്നുദുഷ്ടന്മാരെവെർതിരിച്ചുഅദ്നിച്ചൂളയിൽ
ഇടുംഅവിടെകരച്ചലുംപല്ല്കടിയുംഉണ്ടാകും—

സ്വൎഗ്ഗരാജ്യംഒരുവീട്ടെജമാനനൊടുസമംഅവൻരാവിലെപുറ
പ്പെട്ടുപണിക്കാരെവിളിച്ചുആളൊന്നുക്കുഓരൊപണംദിവസക്കൂടിനിശ്ച
യിച്ചുമുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടത്തിൽവെലചെയ്വാനായിപറഞ്ഞയച്ചുപിന്നെ
ഒമ്പതാംമണിനെരംപുറപ്പെട്ടുചന്തസ്ഥനത്തുവെറുതെനിൽക്കുന്നവരെക
ണ്ടുനിങ്ങളുംഎന്റെമുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടത്തിൽവെലെക്ക്പൊകുവിൻമൎയ്യാ
ദപ്രകാരംകൂലിതരാംഎന്നവരെയുംപറഞ്ഞയച്ചു.പന്ത്രണ്ടാംമണിനെ
രവുംമൂന്നാംമണിനെരവുംഅപ്രകാരംതന്നെവെലക്കാരെവിളിച്ചയ
ച്ചുതൊട്ടത്തിൽപണിചെയ്യിച്ചുംപിന്നെഅഞ്ചാംമണിനെരംഅവ [ 28 ] ൻപുറപ്പെട്ടുവെറുതെപാൎക്കുന്നവരെകണ്ടുനിങ്ങൾപകൽമുഴുവനെഇവി
ടെവെറുതെനിൽക്കുന്നതെന്തുഎന്നുചൊദിച്ചാറെആരുംഞങ്ങളെവിളിക്കായ്ക
കൊണ്ടാകുന്നുഎന്നത്കെട്ടുഅവൻനിങ്ങളുംഎന്റെമുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ട
ത്തിൽപൊയിവെലഎടുക്കന്യായമുള്ളതുതരാംഎന്നുഅവരെയുംകല്പിച്ചയ
ക്കയുംചെയ്തു—വൈകുന്നെരത്തുയജമാനൻതന്റെസെവനൊടുനീപണി
ക്കാരെവിളിച്ചുഎല്ലാവൎക്കുംഒരുപൊലെകൂലികൊടുക്കഎന്നുകല്പിച്ചാ
റെഅഞ്ചാംമണിക്ക്വന്നവൎക്കുഓരൊപണംകൊടുക്കുന്നതുരാവിലെവ
ന്നവർകണ്ടപ്പൊൾതങ്ങൾക്ക്അധികംകിട്ടുംഎന്നുവിചാരിച്ചുനിശ്ചയിച്ചഒരൊ
പണംതങ്ങളുംവാങ്ങിയാറെഅവർയജനാനനെനൊക്കിവെറുത്തുൟ
പിമ്പെവന്നവർഒരുമണിനെരംമാത്രംപണിഎടുത്തുനീഇവരെപകല
ത്തെഭാരവുംവെയിലുംസഹിച്ചിട്ടുള്ളഞങ്ങളൊടുസമമാക്കിയല്ലൊഎന്നുപ
റഞ്ഞാറെഅവൻഒരുത്തനൊടുസ്നെഹിതാഞാൻനിണക്ക്അന്യായം
ചെയ്യുന്നുല്ലഎന്നൊടുകൂലിക്ക്ഒരുപണംസമ്മതിച്ചില്ലയൊനിണക്കുള്ളതുവാ
ങ്ങിനീപൊയികൊൾകനിണക്ക്തന്നതുപൊലെപിൻവന്നവന്നുംകൊടു
പ്പാൻഎനിക്ക്മനസ്സാകുന്നുഎനിക്കുള്ളതുകൊണ്ടുഎന്റെഇഷ്ടപ്രകാരം
ചെയ്‌വാൻഎനിക്ക്അധികാരമില്ലയൊഎന്റെകൃപനിമിത്തംനിണ
ക്കഅസൂയജനിക്കുന്നുവൊഎന്നുപറഞ്ഞു.ഇപ്രകാരംപിമ്പുള്ളവർമുമ്പു
ള്ളവരായുംമുമ്പുള്ളവർപിമ്പുള്ളവരായുംഇരിക്കും.വിളിക്കപ്പെട്ടവർപല
രുംതിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരൊചുരുക്കംതന്നെ—

൧൭.യെശുവിന്റെഉപമകൾ(തുടൎച്ച.)

പിന്നെപലചുങ്കക്കാരുംപാപികളുംഅവന്റെവചനങ്ങളെകെൾപാൻഅരി
കെവന്നപ്പൊൾപറീശന്മാരുംശാസ്ത്രികളുംഇവൻപാപികളെകൈക്കൊ
ണ്ടുഅവരൊടുകൂടഭക്ഷിക്കുന്നുഎന്നുദുഷിച്ചുപറഞ്ഞത്കെട്ടുഅവൻനിങ്ങ
ളിൽഒരുത്തന്നുനൂറുആടുണ്ടായിഅവറ്റിൽഒന്നുതെറ്റിപ്പൊയാൽഅവ
ൻതൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതുംവിട്ടുതെറ്റിപ്പൊയതിനെകാണുവൊളംഅന്വെഷി
ക്കുന്നില്ലയൊകണ്ടുകിട്ടിയാൽസന്തൊഷിച്ചുചുമരിൽവെച്ചുവീട്ടിലെക്ക [ 29 ] കൊണ്ടുവന്നുസ്നെഹിതന്മാരെയുംസമീപസ്ഥന്മാരെയുംവിളിച്ചുഈകാണാ
തെആടിനെകണ്ടുകിട്ടിയതിനാൽസന്തൊഷിപ്പിൻഎന്നുപറകയില്ലയൊ
അപ്രകാരംതന്നെഅനുതപിപ്പാൻആവശ്യമില്ലാത്തതൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത്‌നീ
തിമാന്മാരെക്കാൾഅനുതാപംചെയ്യുന്നഒരുപാപിയെകുറിച്ചുസ്വൎഗ്ഗത്തി
ൽസന്തൊഷംഉണ്ടാകുംഎന്നുഞാൻപറയുന്നുഎന്നുകല്പിച്ചു.പിന്നെ
ഒരുസ്ത്രീക്കുപത്തുവെള്ളികാശുണ്ടായിഅവറ്റിൽഒന്നുകാണാതെപൊ
യാൽഒരുവിളക്കുകൊളുത്തിവീടടിച്ചുവാരിഅതികണ്ടുകിട്ടുവൊളംതാ
ല്പൎയ്യത്തൊടെഅന്വെഷിക്കാതിരിക്കുമൊകണ്ടുകിട്ടിയാൽസ്നെഹിത
മാരെയുംഅയൽകാരത്തികളെയുംവിളിച്ചുകാണാത്തവെള്ളിക്കാശുകണ്ടു
കിട്ടിയത്കൊണ്ടുസന്തൊഷിപ്പിൻഎന്നുപറകയില്ലയൊഅപ്രകാരംത
ന്നെഅനുതാപംചെയ്യുന്നപാപിയെകുറിച്ചുദൈവദൂതന്മാർസന്തൊഷി
ക്കുംഎന്നുഞാൻനിങ്ങളൊടുപറയുന്നു—

പിന്നെയുംഒരുമനുഷ്യന്നുരണ്ടുപുത്രന്മാർഉണ്ടായിരുന്നുഅവരി
ൽഇളയവൻപിതാവൊടുഅഛ്ശമുതലിൽഎന്റെഓഹരിഎനിക്കതരെ
ണമെന്നുഅപെക്ഷിച്ചപ്പൊൾഅഛ്ശൻതന്റെധനംഅവൎക്കുപകുത്തു
കൊടുത്തുഅല്പകാലംകഴിഞ്ഞാറെഇളയവൻതൻമുതൽഒക്കഎടുത്തുദൂര
ദെശത്തുപൊയിദുൎന്നടപ്പുകൊണ്ടുസകലവുംനഷ്ടമാക്കിയശെഷംആദെശ
ത്തുമഹാക്ഷാമംവന്നതിനാൽവളരെഞെരുങ്ങിആദെശത്തുള്ളപൌരന്മാ
രിൽഒരുവനൊടുചെൎന്നുആയവൻപന്നികളെമെയ്പാൻഅവനെവയ
ലിൽഅയച്ചുപന്നികൾതിന്നുന്നതവിടുകൾകൊണ്ടുവയറുനിറെച്ചുകൊ
ൾവാൻആഗ്രഹിച്ചുഎങ്കിലുംഅതുവുംഅവന്നുകിട്ടിയില്ലഅങ്ങിനെഇരിക്കു
മ്പൊൾഅവൻഅഛ്ശന്റെഎത്രപണിക്കാൎക്കുഅന്നവസ്ത്രംമതിയാവൊ
ളംഉണ്ടുഞാനൊവിശപ്പുകൊണ്ടുനശിച്ചുപൊകുന്നുഞാൻഅഛ്ശന്റെ
അടുക്കൽപൊയിസ്വൎഗ്ഗത്തിന്നുംനിണക്കുംവിരൊധമായിപാപംചെയ്തി
രിക്കുന്നുഇനിമെൽമകൻഎന്നുഎന്നെവിളിപ്പാൻഞാൻയൊഗ്യനല്ല
വെലക്കാരിൽഒരുത്തനെപൊലെഎന്നെവിചാരിക്കഎന്നെല്ലാംപ [ 30 ] റയുംഎന്നുനിനെച്ചുയാത്രയായി.ദൂരത്തിനിന്നുഅഛ്ശൻഅവനെക
ണ്ടുമനസ്സലിഞ്ഞുഓടിച്ചെന്നുകെട്ടിപ്പിടിച്ചുകുംബിച്ചാറെഅവൻഅഛ്ശ
സ്വൎഗ്ഗത്തിനുംനിണക്കുംവിരൊധമായിഞാൻപാപംചെയ്തിരിക്കുന്നുഇ
നിമെൽഎന്നെമകനെന്നുവിളിപ്പാൻയൊഗ്യനല്ലവെലക്കാരിൽഒരുവ
നെപൊലെഎന്നെവിചാരിക്കഎന്നുചൊന്നതുകെട്ടുഅഛ്ശൻപണിക്കാ
രെവിലിച്ചുവിശെഷവസ്ത്രങ്ങളെകൊണ്ടുവന്നുഇവനെഉടുപ്പിച്ചുകൈവി
രൽക്ക്മൊതിരവുംകാലുകൾക്കുചെരിപ്പുകളുംഇടുവിച്ചുതടിച്ചകാളക്കുട്ടിയെകൊ
ന്നുപാകംചെയ്‌വിൻനാംഭക്ഷിച്ചുസന്തൊഷിക്കഎന്റെമകനായഇവ
ൻമരിച്ചിരുന്നുതിരികെജീവിച്ച്ഇരിക്കുന്നുകാണാതെപൊയവനായി
രുന്നുഇപ്പൊൾകണ്ടെത്തിഎന്നുപറഞ്ഞുഭക്ഷിച്ചുസന്തൊഷിച്ചുതുടങ്ങി.

൧൮.ധനവാനുംദരിദ്രനായലാജരും.

ധനവാനായഒരുമനുഷ്യൻഉണ്ടായിരുന്നുഅവൻനെരിയവസ്ത്രംധരിച്ചു
സുഖഭൊഗങ്ങളിൽരസിച്ചുദിവസംകഴിച്ചുപൊന്നു.ദരിദ്രനായലാജരെ
ന്നൊരുവൻസൎവ്വാഗംവ്രണപ്പെട്ടുവലഞ്ഞുധനവാന്റെഭക്ഷണകഷ
ണങ്ങൾകൊണ്ടുവയറുനിറപ്പാനാഗ്രഹിച്ചുവാതിൽക്കൽകിടന്നുഅത്രയുമല്ല
നായ്ക്കൾവന്നുഅവന്റെവ്രണങ്ങൾനക്കികൊണ്ടിരുന്നു.അല്പകാലംകഴിഞ്ഞു
ദരിദ്രൻമരിച്ചപ്പൊൾദൈവദൂതന്മാർഅവനെഅബ്രഹാമിന്റെമാൎവ്വി
ടത്തിലെക്ക്കൊണ്ടുപൊയിപിന്നെധനവാനുംമരിച്ചുപാതാളത്തിൽഇരുന്നു
മഹാദുഃഖപരവശനായൊമെല്പെട്ടുനൊക്കിഅബ്രഹാമിനെയുംഅവന്റെമാ
ൎവ്വിടത്തിൽഇരിക്കുന്നലാജരെയുംകണ്ടാറെഅഛ്ശനായഅബ്രഹാമെ
ഞാൻഈഅഗ്നിജ്വാലയിൽമഹാപീഡിതനായികിടക്കുന്നുകൃപയുണ്ടാ
യിട്ടുലാജർവിരലിന്റെഅഗ്രംവെള്ളത്തിൽമുക്കിഎന്റെനാവുതണുപ്പി
പ്പാൻപറഞ്ഞയക്കെണമെന്നുവിളിച്ചപ്പൊൾഅബ്രഹാംമകനെനിന്റെ
ആയുസ്സുള്ളനാൾനീസൌഖ്യങ്ങളെയുംഅപ്രകാരംലാജർദുഃഖങ്ങളെയും
അനുഭവിച്ചതൊൎക്കഇപ്പൊൾഇവന്നുആശ്വാസവുംനിണക്ക്വെദനയും
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതുകൂടാതെഇവിടെനിന്നുഅങ്ങൊട്ടുംഅവിടെനി
[ 31 ] ന്നുഇങ്ങൊട്ടുംകടന്നുവരുവാൻഭാവിക്കുന്നവൎക്ക്വിരൊധമായിനമ്മുടെന
ടുവിൽവലുതായഒരുപിളൎപ്പുണ്ടുഎന്നുപറഞ്ഞു.അനന്തരംഅവൻഅഛ്ശഅ
പ്രകാരമെങ്കിൽഎനിക്ക്അഞ്ചുസഹൊദരന്മാരുണ്ടുഅവരുംഈകഷ്ടസ്ഥ
ലത്തുവരാതെഇരിക്കെണ്ടതിന്നുഅവൎക്കുസാക്ഷ്യംപറവാൻലാജരെഎ
ന്റെഅഛ്ശന്റെവീട്ടിൽഅയപ്പാൻഅപെക്ഷിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാ
റെഅബ്രഹാംഅവൎക്ക്മൊശയുംപ്രവാചകന്മാരുംഉണ്ടുഅവരെകെൾക്ക
ട്ടെഎന്നുപറഞ്ഞശെഷംഅവൻഅപ്രകാരമല്ലമരിച്ചവരിൽനിന്നു
ഒരുവൻഅവരുടെഅടുക്കൽപൊയാൽഅവർഅനുതാപംചെയ്യും—
എന്നതുകെട്ടുഅബ്രഹാംമൊശയെയുംപ്രവാചകന്മാരെയുംകെൾക്കാ
തിരുന്നാൽമരിച്ചവരിൽനിന്നുംഒരുത്തൻഎഴുനീറ്റുചെന്നുപറഞ്ഞാ
ലുംഅവർഅനുസരിക്കയില്ലനിശ്ചയംഎന്നുപറകയുംചെയ്തു—

൧൯.യെശുകുഞ്ഞുങ്ങളെഅനുഗ്രഹിച്ചതും
പുരുഷന്മാരെപരീക്ഷിച്ചതും.

പിന്നെഅവർതൊടുവാനായിചെറിയപൈതങ്ങളെയെശുവിന്റെഅ
ടുക്കൽകൊണ്ടുവന്നുശിഷ്യന്മാർവഹിക്കുന്നവരെവിലക്കിയപ്പൊൾയെശു
മുഷിഞ്ഞുപൈതങ്ങളെഎന്റെഅടുക്കൽവരുവാന്വിടുവിൻവി
രോധിക്കരുതുദൈവരാജ്യംഇവ്വണ്ണമുള്ളവൎക്കുതന്നെ.ആരെ
ങ്കിലുംചെറിയപൈതങ്ങളെപൊലെസ്വൎഗ്ഗരാജ്യംകൈക്കൊള്ളാതി
രുന്നാൽഒരുപ്രകാരവുംഅതിലെക്ക്കടക്കയില്ലഎന്നുഞാൻനിശ്ച
യമായിട്ടുനിങ്ങളൊട്പറയുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുഅവരെതഴുകികൈക
ളെഅവരിൽവെച്ചുഅനുഗ്രഹിക്കയുംചെയ്തു—

അനന്തരംഅവൻയാത്രയായപ്പൊൾവഴിക്കൽഒരുപ്രമാ
ണിഓടിവന്നുനമസ്കരിച്ചുനല്ലഗുരൊനിത്യജീവനെഅവകാശമാക്കു
വാൻഎന്തുചെയ്യെണ്ടുഎന്നുചൊദിച്ചാറെയെശുഅവനൊടുനീഎ
ന്നെനല്ലവനെന്നുവിളിക്കുന്നതുഎന്തിന്നുദൈവമല്ലാതെഒരുത്തനും
നല്ലവനല്ല.നീകല്പനകളെഅറിയുന്നുവല്ലൊഅവറ്റെപ്രമാണി [ 32 ] ക്കഎന്നുരച്ചാറെഅവൻഗുരൊഎന്റെബാല്യംമുതൽഞാനവറ്റെ
ആചരിച്ചുവരുന്നുഎനിക്ക്ഇനിവല്ലകുറവുണ്ടൊഎന്നുചൊദിച്ചശെ
ഷംയെശുഅവനെസൂക്ഷിച്ചുനൊക്കിസ്നെഹിച്ചുനിണക്ക്ഇനിയുംഒരു
കുറവുണ്ടുനീപൊയിനിണക്കുള്ളതൊക്കയുംവിറ്റുദരിദ്രൎക്ക്കൊടുക്ക
എന്നാൽനിണക്ക്സ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിക്ഷെപംഉണ്ടാകുംപിന്നെവന്നുക്രൂശ്‌
എടുത്തുഎന്റെപിന്നാലെവരികഎന്നുപറഞ്ഞശെഷംഅവന്നുവ
ളരെധനമുണ്ടാകകൊണ്ടുഅത്യന്തംവിഷാദിച്ചുപൊയിക്കളകയുംചെ
യ്തു.അപ്പൊൾയെശുതന്റെശിഷ്യന്മാരൊടുധനവാന്മാർദൈവരാജ്യ
ത്തിൽപ്രവെശിക്കുന്നതുമഹാപ്രയാസംധനവാൻദൈവരാജ്യത്തി
ലെക്ക്കടക്കുന്നതിനെക്കാൾഒട്ടകംഒരുസൂചിക്കുഴയിൽകൂടികടക്കുന്നതുഎ
റ്റവുംഎളുപ്പംതന്നെഎന്നുപറഞ്ഞു.ശിഷ്യന്മാർഅതിശയിച്ചപ്പൊൾഅവ
ൻമനുഷ്യരാൽകഴിയാത്തത്ദൈവത്താൽകഴിയുംഎന്നുപറഞ്ഞു—

ചുങ്കക്കാരിൽപ്രമാണിയുംധനവാനുമായജഖായിയെശുയരുശ
ലെമിലെക്ക്യാത്രയായിയറിഖൊപട്ടണത്തിൽകൂടിവരുമെന്നറിഞ്ഞുഅ
വനെകാണ്മാൻആഗ്രഹിച്ചുപുരുഷാരംനിമിത്തവുംതാൻചെറിയവനാക
യാലുംകഴികയില്ലഎന്നുവിചാരിച്ചുമുമ്പിൽഓടിവഴിസമീപമുള്ളഒരുകാട്ടത്തി
വൃക്ഷത്തിന്മെൽകരെറിയിരുന്നപ്പൊൾയെശുവന്നുമെല്പെട്ടുനൊക്കിഅ
വനെകണ്ടുജഖായിനീവെഗംഇറങ്ങിവാഞാൻഇന്നുനിന്റെവീട്ടിൽപ്ര
വെശിക്കെണ്ടാതാകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞതുകെട്ടാറെഅവൻവെഗത്തിൽ
ഇറങ്ങിച്ചെന്നുസന്തൊഷത്തൊടെഅവനെകൈക്കൊണ്ടു.ഇതുകണ്ട
വർഅവൻപാപിയുടെവീട്ടിൽപാപികളൊടുംകൂടിപാൎപ്പാൻപൊയെന്നു
ദുഷിച്ചുപറഞ്ഞുഎന്നാറെജഖായികൎത്താവെഎന്റെദ്രവ്യങ്ങളിൽപാ
തിഞാൻദരിദ്രൎക്ക്കൊടുക്കുന്നു.വല്ലതുംഅന്യായമായിവാങ്ങീട്ടുണ്ടെങ്കി
ൽആയതിൽനാലിരട്ടിതിരികെകൊടുക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾയെ
ശുഇവനുംഅബ്രഹാമിന്റെപുത്രനാകകൊണ്ടുഇന്നുഈവീട്ടുന്നുരക്ഷ
വന്നുകാണാതെപൊയതിനെഅന്വെഷിച്ചുരക്ഷിപ്പാൻമനുഷ്യപു [ 33 ] ത്രൻവന്നിരിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുപൊകയുംചെയ്തു.

൨൦.ദയാലുവായശമൎയ്യക്കാരനുംനിൎദ്ദയനായ
വെലക്കാരനും.

ആസമയത്തുഒരുശാസ്ത്രിയെശുവൊടുഗുരൊനിത്യജീവനെഅനുഭവി
ക്കെണ്ടതിന്നുഞാനെന്തുചെയ്യെണ്ടുഎന്നുപരീക്ഷിപ്പാൻചൊദിച്ചാറെവെ
ദപുസ്തകത്തിൽഎന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നുനീഎന്തുവായിച്ചറിയുന്നുഎന്നു
ചൊദിച്ചപ്പൊൾശാസ്ത്രിനിന്റെദൈവമായകൎത്താവെപൂൎണ്ണാത്മനശക്തി
കൾകൊണ്ടുംഅയല്ക്കാരനെതന്നെപൊലെയുംസ്നെഹിക്കെണംഎന്നു
രച്ചനെരംയെശുനീപറഞ്ഞതുസത്യംഅപ്രകാരംചെയ്താൽനീജീ
വിക്കുംഎന്നുകല്പിച്ചശെഷംഅവൻതന്നെത്താൻനീതിമാനാക്കുവാൻ
വിചാരിച്ചുഎന്റെഅയല്ക്കാരനാരെന്നുചോദിച്ചതിന്നുയെശുഒരുമനു
ഷ്യൻയരുശലെമിൽനിന്നുയറിഖൊപട്ടണത്തിലെക്ക്യാത്രയായപ്പൊ
ൾകള്ളന്മാർഅവനെപിടിച്ചടിച്ചുംകുത്തിച്ചവിട്ടിവസ്ത്രമഴിച്ചുംകൈക്ക
ലുള്ളതുപറിച്ചുംപ്രാണസങ്കടംവരുത്തിവിട്ടുപൊയിക്കളഞ്ഞുപിന്നെഒരു
ആചാൎയ്യൻആവഴിവന്നുഅവനെരക്താഭിഷിക്തനായികണ്ടുകടന്നു
പൊയിഅതിന്റെശെഷംഒരുലെവിയനുംഅതിലെവന്നുഅവനെക
ണ്ടുകടന്നുപൊയി.ഒടുക്കംഒരുശമൎയ്യക്കാരൻവന്നുഅവനെകണ്ടുകൃപ
വിചാരിച്ചുഅരികെചെന്നുമുറികളിൽഎണ്ണയുംവീഞ്ഞുയുംപകൎന്നുകെ
ട്ടിതന്റെകഴുതമെൽകരെറ്റിവഴിയമ്പലത്തിലെക്ക്കൊണ്ടുപൊ
യിരക്ഷിച്ചു.പിറ്റെദിവസംയാത്രയായപ്പൊൾവഴിയമ്പലക്കാരൻപക്ക
ൽരണ്ടുവെള്ളിക്കാശുകൊടുത്തുഇവനെനല്ലവണ്ണംരക്ഷിക്കെണംഇതിൽ
അധികംവല്ലതുംചിലവായിഎങ്കിൽമടങ്ങിവന്നാൽഞാൻതരാംഎന്നു
പറഞ്ഞുപുറപ്പെട്ടുപൊകയുംചെയ്തു.ഇങ്ങിനെകള്ളരുടെകൈക്കലക
പ്പെട്ടമനുഷ്യന്റെഅയല്ക്കാരൻആമൂവരിൽആരെന്നുശാസ്ത്രിയൊടുയെ
ശുചൊദിച്ചാറെകൃപചെയ്തവൻഎന്നുചൊല്ലിയതിന്നുസത്യംനീയും
പൊയിഅപ്രകാരംചെയ്കഎന്നുകല്പിച്ചു— [ 34 ] അനന്തരംയെശുവെറൊരുകഥയെപറഞ്ഞറിയിച്ചുഒരുരാജാ
വ്‌ശുശ്രൂഷക്കാരുടെകണക്ക്നൊക്കിയപ്പൊൾപതിനായിരംറാത്തൽവെ
ള്ളികടമ്പെട്ടഒരുവൻവന്നുകണ്ടാറെകടംതീൎപ്പാൻവകയില്ലായ്കകൊണ്ടു
രാജാവ്ഭാൎയ്യാപുത്രന്മാരെയുംവിറ്റുകടംതീൎക്കഎന്നുകല്പിച്ചാറെഅവ
ൻസാഷ്ടാംഗമായിനമസ്കരിച്ചുസകലവുംതീൎപ്പാൻവകകാണുവൊളംക്ഷ
മിക്കെണമെന്നുവളരെഅപെക്ഷിച്ചപ്പൊൾരാജാവിന്നുകൃപതൊന്നി
കടംഎല്ലാംഇളച്ചുകൊടുത്തുവിട്ടയക്കയുംചെയ്തു.ആശുശ്രൂഷക്കാരൻപു
റത്തുചെന്നുതനിക്ക്നൂറുവെള്ളികടംകൊടുപ്പാനുള്ളഒരുവനെകണ്ടുതൊണ്ണ
യിൽപിടിച്ചുനീവാങ്ങിയകടംതീൎക്കഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾആയവൻകാല്ക
ൽവീണുനമസ്കരിച്ചുസകലവുംതീൎപ്പാൻവകകാണുവൊളംക്ഷമിക്കെണ
മെന്ന്അപെക്ഷിച്ചാറെആയത്അനുസരിയാതെകടംതീൎക്കുവൊളംഅവ
നെതടവിൽപാൎപ്പിച്ചു.ആയവസ്ഥമറ്റെശുശ്രൂഷക്കാർകെട്ടുവളരെദുഃഖിച്ചു
രാജാവൊടുഉണൎത്തിച്ചപ്പൊൾരാജാവ്വളരെകൊപിച്ചു.ദുഷ്ടനീഎന്നൊ
ടുഅപെക്ഷിച്ചത്കൊണ്ടുഞാൻനിണക്ക്സകലവുംവിട്ടുവല്ലൊഅപ്ര
കാരംനിന്റെ കൂട്ടുശുശ്രൂഷക്കാരന്നുകൃപചെയ്‌വിൻനിന്റെമനസ്സിൽതൊ
ന്നാഞ്ഞത്എന്തുഎന്നുകല്പിച്ചുകടംഎല്ലാംതീൎക്കുവൊളംഅവനെപിടിച്ചു
തടവിൽപാൎപ്പിച്ചു.നിങ്ങൾഅന്യൊന്യംകുറ്റങ്ങളെമനഃപൂൎവ്വ
മായിക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽസ്വൎഗ്ഗസ്ഥനായഎന്റെപിതാവ്നിങ്ങൾക്കുംഅ
പ്രകാരംതന്നെചെയ്യുംഎന്നുപറകയുംചെയ്തു—

൨൧.മനൊവിനയം

തങ്ങളെഭക്തരെന്നുവിചാരിച്ചുഅന്യന്മാരെനിന്ദിച്ചിട്ടുള്ളചിലരൊടുയെ
ശുഒരുപമപറഞ്ഞുഒരുദിവസംപറീശൻചുങ്കക്കാരൻഇങ്ങിനെരണ്ടുപെ
ർപ്രാൎത്ഥിപ്പാൻദൈവാലയത്തിൽപൊയപ്പൊൾപറീശൻദൈവമെമ
റ്റുള്ളമനുഷ്യരെപൊലെകള്ളനുംആക്രമക്കാരനുംവ്യഭിചാരിയുംൟചു
ങ്കക്കാരുംഎന്നപൊലെഞാൻദൊഷവാനല്ലായ്കകൊണ്ടുനിന്നെ
വന്ദിക്കുന്നു.ആഴ്ചവട്ടത്തിൽരണ്ടുപ്രാവശ്യംഉപവാസംകഴിച്ചുസകലവ [ 35 ] സ്തുക്കളിലുംപത്തിലൊന്നുകൊടുത്തുവരുന്നുഎന്നുപ്രാൎത്ഥിച്ചുചുങ്കക്കാര
ൻദൂരത്തുനിന്നുകണ്ണുകളെമെല്പട്ടുയൎത്താതെമാറിലടിച്ചുദൈവമെമ
ഹാപാപിയായഎന്നൊടുകരുണയുണ്ടാകെണമെഎന്നുപ്രാൎത്ഥിച്ചുപ
റീശനെക്കാൾനീതിമാനായിവീട്ടിലെക്ക്പൊകയുംചെയ്തു—അപ്രകാ
രംതന്നെത്താൻഉയൎത്തുന്നവന്നുതാഴ്ചയുംതന്നെത്താൻതാഴ്തുന്നവന്നു
ഉയൎച്ചയുംവരുമെന്നുഞാൻനിങ്ങളൊടുപറയുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുആസ
മയത്തുശിഷ്യന്മാർയെശുവൊടുസ്വൎഗ്ഗരാജ്യത്തിൽആർവലിയവൻഎ
ന്നുചൊദിച്ചാറെഅവൻഒരുചെറിയകുട്ടിയെവിളിച്ചുനടുവിൽനി
ൎത്തിനിങ്ങൾമനസ്സ്തിരിഞ്ഞുഈകുട്ടിയെപൊലെആയ്‌വരുന്നില്ലഎങ്കിൽ
സ്വൎഗ്ഗരാജ്യത്തിൽപ്രവെശിക്കയില്ലനിശ്ചയം.യാതൊരുത്തനുംൟപൈ
തലിനെപൊലെതന്നെത്താൻതാഴ്ത്തിയാൽഅവൻസ്വൎഗ്ഗത്തിൽവ
ലിയവൻആരെങ്കിലുംഇങ്ങിനെയാതൊരുകുട്ടിയെഎന്റെനാമത്തിൽ
കൈകൊണ്ടാൽഎന്നെതെന്നെകൈക്കൊള്ളുന്നുഈചെറിയവരി
ൽഒരുത്തനെനിരസിക്കാതെഇരിക്കെണ്ടതിന്നുസൂക്ഷിപ്പിൻഅവരു
ടെദൂതന്മാർസ്വൎഗ്ഗസ്ഥനായഎൻപിതാവിന്റെമുഖത്തെഎല്ലായ്പൊ
ഴുംനൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുസത്യമെന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെയരുശലെമി
ലെദൈവാലയത്തിൽവെച്ചുജനങ്ങൾക്ക്ഉപദെശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊ
ൾഅവരൊടുനീളക്കുപ്പായങ്ങളെധരിച്ചുനടപ്പാനുംചന്തകളിൽസല്കാ
രങ്ങളെയുംസഭകളിൽമുഖ്യാസനങ്ങളെയുംവിരുന്നുകളിൽപ്രധാന
സ്ഥലങ്ങളെയുംമൊഹിക്കുന്നശാസ്ത്രികളെസൂക്ഷിപ്പിൻഅവർവിധവമാ
രുടെവീടുകളെഭക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞുകാഴ്ചെക്ക്അധികമായിപ്രാൎത്ഥിക്കുന്ന
വരാകുന്നുഅവൎക്കുഅധികംശിക്ഷകിട്ടുംഎന്നുപറഞ്ഞു.ശ്രീഭണ്ഡാരത്തി
ൽപണമിടുന്നവരെനൊക്കികണ്ടുധനവാന്മാർപലരുംവന്നുവളരെദ്ര
വ്യമിട്ടതിൽദരിദ്രയായഒരുവിധവയുംവന്നുരണ്ടുകാശുമാത്രംഇടുന്നത്‌
കണ്ടപ്പൊൾശിഷ്യന്മാരൊടുഈധനവാന്മാരെക്കാൾഇവൾഅധികം
ഇട്ടുഅവരെല്ലാവരുംതങ്ങളെപരിപൂൎണ്ണതയിൽനിന്നുഭണ്ഡാരത്തി [ 36 ] ൽദ്രവ്യമിട്ടുഅവൾദരിദ്രതയിൽനിന്നുതന്റെഉപജീവനദ്രവ്യമൊക്ക
യുംഇട്ടുഎന്നുപറഞ്ഞു—

൨൨.യെശുവിന്റെരൂപാന്തരം

പിന്നെയെശുപെത്രയാക്കൊബ്യൊഹനാൻഈമൂന്നുശിഷ്യന്മാരെ
കൂട്ടിഒരുഉയൎന്നമലമെൽകൊണ്ടുപൊയിഅവരുടെമുമ്പാകെമറുരൂപ
പ്പെട്ടുഅവന്റെമുഖംസൂൎയ്യനെപൊലെപ്രകാശിച്ചുവസ്ത്രങ്ങളുംവെളിച്ചം
പൊലെവെണ്മയായിവന്നുമൊശയുംഎലിയാവുംപ്രത്യക്ഷരായിയരുശ
ലെമിൽവെച്ചുതനിക്ക്സംഭവിക്കെണ്ടുന്നമരണത്തെകുറിച്ചുസംസാ
രിച്ചിരിക്കയുംചെയ്തു—അന്നുശിഷ്യന്മാർതളൎന്നുറങ്ങിഉണൎന്നപ്പൊൾഅ
വന്റെമഹത്വത്തെയുംഅവനൊടുകൂടരണ്ടുപുരുഷന്മാരെയുംകണ്ടു
കൎത്താവെനാംഇവിടെഇരിക്കുന്നത്നല്ലത്മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽനിണക്കും
മൊശക്കുംഎലിയാവിന്നുംമൂന്നുകൂടാരങ്ങളെഉണ്ടാക്കാംഎന്നുപ
റഞ്ഞശെഷംപ്രകാശമുള്ളൊരുമെഘംവന്നുഅവരുടെമീതെനി
ഴലിച്ചുഇവൻഎന്റെഇഷ്ടപുത്രനാകുന്നുഇവനെചെവിക്കൊൾവിൻ
എന്നുമെഘത്തിൽനിന്നുഒരുശബ്ദവുമുണ്ടായി.ആയത്കെട്ടാറെഅ
വർഭയപ്പെട്ടുനിലത്തുവീണുയെശുഅവരെതൊട്ടുഎഴുനീറ്റുഭയപ്പെ
ടാതിരിപ്പിൻഎന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെമലയിൽനിന്നുഇറങ്ങുമ്പൊൾഅ
വൻഅവരൊടുമനുഷ്യപുത്രൻമരിച്ചവരിൽനിന്നുജീവിച്ചെഴുനീല്ക്കുംമു
മ്പെഈദൎശനംആരൊടുംപറയരുതെന്നുകല്പിക്കയുംചെയ്തു—

൧൩.യെശുമൂന്നുപ്രാവശ്യംബത്താന്യയിൽ
വന്നത്—

.യെശുയരുശലെംസമീപമുള്ളബത്താന്യഗ്രാമത്തിൽദൈവഭക്തനാ
യലാജരെയുംസഹൊദരിമാരായമറിയെയുംമൎത്തായെയുംസ്നെഹിച്ചു
പലപ്പൊഴുംഅവരുടെവീട്ടിൽപൊയിപാൎത്തുകൊണ്ടിരുന്നു.അവൻഒ
രുദിവസംഅവിടെഇരുന്നപ്പൊൾമറിയഅവന്റെകാല്കലിരുന്നുവച
നങ്ങളെകെൾക്കുന്നനെരംവളരെപണിഎടുത്തുവലഞ്ഞമൎത്തായുംഅരി [ 37 ] കിൽചെന്നുകൎത്താവെഎന്റെസഹൊദരിപണിഎടുപ്പാൻഎന്നെവി
ട്ടിരിക്കുന്നതുനീവിചാരിക്കുന്നില്ലയൊഅവളെനിക്ക്സഹായിപ്പാൻ
കല്പിക്കെണംഎന്നുപറഞ്ഞാറെയെശുമൎത്തായെമൎത്തായെനീവള
രെവിചാരിച്ചുംപ്രയാസപ്പെട്ടുംനടക്കുന്നുഎങ്കിലുംഒന്നുമാത്രംആവശ്യം
മറിയനല്ലതിനെതെരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുആയത്അവളിൽനിന്നു
എടുപ്പാൻകഴികയില്ലനിശ്ചയംഎന്നുപറഞ്ഞു—

പിന്നെഅല്പകാലംകഴിഞ്ഞശെഷംമറിയയുംമൎത്തായുംകൎത്താ
വെനിണക്ക്പ്രിയമുള്ളവൻരൊഗിയായികിടക്കുന്നുഎന്നുആളെഅ
യച്ചുപറയിച്ചപ്പൊൾയെശുരൊഗംമരണത്തിന്നായിട്ടല്ലദൈവപുത്ര
ൻമഹത്വപ്പെടെണ്ടതിന്നുംദൈവത്തിന്റെമഹത്വത്തിന്നായിട്ടുംത
ന്നെആകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുരണ്ടുദിവസംതാമസിച്ചശെഷംശിഷ്യന്മാ
രൊടുനാംയഹൂദാദെശത്തിലെക്കപൊകഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅവർ
കൎത്താവെമുമ്പെയഹൂദന്മാർനിന്നെകല്ലെറിവാൻഭാവിച്ചുവല്ലൊഇനി
യുംനാംഅവിടെക്ക്പൊകഎന്നുപറയുന്നുവൊഎന്നുചൊദിച്ചപ്പൊ
ൾഅവൻപകലിന്നുപന്ത്രണ്ടുമണിനെരംഇല്ലയൊപകൽസമയത്ത
നടക്കുന്നവൻവെളിച്ചംകാണ്കകൊണ്ടുഇടറുന്നില്ല.പിന്നെനമ്മുടെസ്നെ
ഹിതനായലാജർഉറങ്ങുന്നുഎങ്കിലുംഅവനെഉണൎത്തുവാൻഞാൻ
പൊകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾനിദ്രാശയനത്തെകുറിച്ചുപറഞ്ഞു
എന്നുശിഷ്യന്മാർനിരൂപിച്ചുകൎത്താവെഅവൻഉറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ
സൌഖ്യംവരുംഎന്നതിന്നുയെശുഅവൻമരിച്ചുഎന്നുസ്പഷ്ടമായി
പറഞ്ഞു.അവരുടെഒരുമിച്ചുപുറപ്പെട്ടുബത്തന്യസമീപംഎത്തിയപ്പൊൾ
ആവൎത്തമാനംഅറിഞ്ഞുമൎത്താചെന്നെതിരെറ്റുകൎത്താവെനീഇവിടെഉ
ണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിൽഎന്റെസഹൊദരൻമരിക്കയില്ലയായിരുന്നു
എന്നുപറഞ്ഞാറെഅവൻഎഴുനീല്ക്കുമെന്നുയെശുവിന്റെവചനംകെട്ട
പ്പൊൾമൎത്താഅവസാനദിവസത്തിലെഉയിൎപ്പിങ്കൽഅവൻഎഴുനീൽക്കും
നിശ്ചയംഎന്നുപറഞ്ഞുഅനന്തരംയെശുഞാൻതന്നെഉയിൎപ്പുംജീവ [ 38 ] നുമാകുന്നുഎന്നിൽവിശ്വസിക്കുന്നവൻമരിച്ചാലുംജീവിക്കുംആരെങ്കിലും
ജീവിച്ചുഎങ്കൽവിശ്വസിച്ചാൽഉരുനാളുംമരിക്കയില്ലനീഇത്വിശ്വസിക്കു
ന്നുവൊഎന്നുചൊദിച്ചാറെഅവൾകൎത്താവെനീലൊകത്തിൽവരെണ്ടു
ന്നദൈവപുത്രനായക്രിസ്തുവാകുന്നുഎന്നുഞാൻവിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുഎ
ന്നുപറഞ്ഞു.ഉടനെഓടിപ്പൊയിമറിയയെവിളിച്ചുവൎത്തമാനംപറഞ്ഞപ്പൊൾ
അവൾവെഗംഎഴുനീറ്റുമൎത്തായുടെപിന്നാലെചെന്നുയെശുവെകണ്ടു
നമസ്കരിച്ചുകൎത്താവെനീഇവിടെഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിൽഎന്റെസഹൊ
ദരൻമരിക്കയില്ലയായിരുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുഅവളുടെകരച്ചലുംശ്മശാ
നത്തിങ്കൽവെച്ചുകരയെണ്ടതിന്നുപൊകുന്നുഎന്നുവിചാരിച്ചുഅവ
രെആശ്വസിപ്പിപ്പാൻകൂടവന്നയഹൂദന്മാരുടെവ്യസനവുംകണ്ടപ്പൊൾ
യെശുഞരങ്ങിവ്യാകുലനായികണ്ണീർഒഴുക്കിയത്യഹൂദന്മാർകണ്ടുഅ
വർഅവനെഎത്രസ്നെഹിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുംമറ്റുചിലർകുരുടന്റെക
ണ്ണുകളെപ്രകാശിപ്പിച്ചഇവന്നുഅവൻമരിക്കാതെഇരിപ്പാൻതക്ക
സഹായംചെയ്‌വാൻകഴികയില്ലയായിരുന്നുവൊഎന്നുംപറഞ്ഞു.യെശു
നിങ്ങൾഅവനെഎവിടെവെച്ചുഎന്നുചൊദിച്ചാറെഅവർകൎത്താവെ
വന്നുനൊക്കഎന്നുപറഞ്ഞശെഷംഅവൻഞരങ്ങിക്കൊണ്ടുപ്രെതക്ക
ല്ലറയുടെഅരികെവന്നുഅതിന്മെൽവെച്ചകല്ല്നീക്കിക്കളവാൻകല്പിച്ചു
അപ്പൊൾമൎത്താഅവൻമരിച്ചിട്ടുഇന്നെക്ക്നാലാംദിവസംആകുന്നുശ
രീരത്തിന്നുനാറ്റംപിടിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാറെയെശുനീവിശ്വ
സിച്ചാൽദൈവമഹത്വംകാണുമെന്നുഞാൻനിന്നൊടുപറഞ്ഞിട്ടില്ലയൊ
എന്നുകല്പിച്ചു.അപ്പൊൾഅവർഅവനെവെച്ചഗുഹയുടെമുഖത്തനി
ന്ന്കല്ല്നീക്കിക്കളഞ്ഞാറെയെശുതന്റെകണ്ണുകളെഉയൎത്തിപിതാ
വെനീഎന്നെചെവിക്കൊണ്ടതിനാൽഞാൻനിന്നെവന്ദിക്കുന്നുനീഎ
പ്പൊഴുംഎന്നെചെവിക്കൊള്ളുന്നുഎന്ന്ഞാൻഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുഎങ്കിലും
ൟജനങ്ങൾനീഎന്നെഅയച്ചുഎന്നുവിശ്വസിക്കെണ്ടതിന്നുഞാൻ
ൟവാക്കുപറഞ്ഞുഎന്നുപ്രാൎത്ഥിച്ചുലാജരെപുറത്തുവരികഎന്നൊരു [ 39 ] മഹാശബ്ദത്തൊടെവിളിച്ചുഅപ്പൊൾമരിച്ചവൻജീവിച്ചെഴുനീറ്റുപുറ
ത്തുവന്നാറെയെശുഅവന്റെകൈകാൽമുഖങ്ങളുടെവസ്ത്രബന്ധനം
അഴിച്ചുപൊകുവാൻവിടുവിൻഎന്നുകല്പിക്കയുംചെയ്തു—

അനന്തരംയെശുഅല്പകാലംഎഭ്രംപട്ടണത്തിൽപാൎത്തുപെസഹ
പെരുനാൾക്ക്ആറുദിവസംമുമ്പെപിന്നെയുംബത്താന്യയിൽവന്നുശിമൊ
നെന്നവന്റെവീട്ടിൽശിഷ്യന്മാരൊടുംലാജരൊടുംകൂടഭക്ഷണത്തിന്നിരു
ന്നപ്പൊൾമൎത്താശുശ്രൂഷചെയ്തുമറിയവിലയെറിയപരിമളതൈലംഒരു
റാത്തൽകൊണ്ടുവന്നുയെശുവിന്റെതലയിൽഒഴിച്ചുപാദങ്ങളിലുംതെ
ച്ചുആയത്തലമുടികൊണ്ടുതുവൎത്തുകയുംചെയ്തു.ആതൈലവാസനവീ
ടുമുഴുവൻനിറഞ്ഞുഅവനെകാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നഇഷ്കൎയ്യൊത്യനായയ
ഹൂദമുന്നൂറുപണത്തിന്നുവിലയുള്ളൟതൈലംവിറ്റുദാരിദ്ര്യക്കാൎക്കകൊടു
ക്കാഞ്ഞതെന്തുഎന്നുചൊദിച്ചു.അവൻദരിദ്രരെവിചാരിച്ചിട്ടുഎന്നല്ലക
ള്ളനാകകൊണ്ടുംമടിശ്ശീലധരിച്ചുസൂക്ഷിച്ചുംഇരിക്കായാലത്രെഇത്പറഞ്ഞ
ത്എന്നാറെയെശുനിങ്ങൾൟസ്ത്രീയെഎന്തിന്നുദുഃഖിപ്പിക്കുന്നുഇവൾ
എന്നിൽനല്ലൊരുക്രിയചെയ്തിരിക്കുന്നുദരിദ്രർഎപ്പൊഴുംനിങ്ങളുടെ
കൂടയുണ്ടാംമനസ്സുണ്ടെങ്കിൽഅവൎക്ക്ധൎമ്മംചെയ്യാംഞാൻഎപ്പൊഴുംനി
ങ്ങളുടെകൂടഇരിക്കയില്ലഇവൾകഴിയുന്നത്ചെയ്തു.എന്റെശരീരത്തെ
കല്ലറയിൽഅടക്കുന്നദിവസത്തിന്നായിസംഗ്രഹിച്ചത്കൊണ്ടുൟസു
വിശെഷംലൊകത്തിൽഎവിടെഎങ്കിലുംഘൊഷിച്ചറിയിക്കുമ്പൊൾഇ
വളുടെഊൎമ്മെക്കായിഅവൾചെയ്തതുംചൊല്ലുംനിശ്ചയംഎന്നുപറഞ്ഞു—

൨൪.യെശുയരുശലെമിൽപ്രവെശിച്ചത്.

പിറ്റെദിവസംയരുശലെമിലെക്ക്യാത്രയായിട്ടുഒലിവ്മലയുടെഅരികെ
യുള്ളബെതഫാകഗ്രാമത്തിൽഎത്തിയാറെയെശുശിഷ്യന്മാരിൽരണ്ടു
പെരെവിളിച്ചുഅവരൊടുനിങ്ങൾഗ്രാമത്തിൽപൊകുവിൻഅവിടെകെട്ടിയി
രിക്കുന്നകഴുതയെയുംകഴുതആൺകുട്ടിയെയുംകാണുംഅവറ്റെഅഴിച്ചുകൊ
ണ്ടുവരുവിൻയാതൊരുത്തനുംവൊരൊധംപറയുംഎങ്കിൽകൎത്താവി [ 40 ] ന്നാവശ്യമെന്നുപറഞ്ഞാൽഉടനെവിട്ടയക്കുംഇതാനിന്റെരാജാവ്സൌമ്യ
നുംആൺകഴുതക്കുട്ടിമെൽകരെറിവരുന്നുഎന്നുചിയൊൻപുത്രിയൊടുപറവി
ന്നെന്നുള്ളപ്രവാചകവാക്യംനിവൃത്തിയാകെണ്ടതിന്നുഇതൊക്കയുംസംഭ
വിച്ചു.പിന്നെശിഷ്യന്മാർപൊയിമൎത്താവിന്റെവചനപ്രകാരംകഴുതക്കു
ട്ടിയെകണ്ടഴിച്ചുകൊണ്ടുവന്നുവസ്ത്രങ്ങളെഅതിന്മെലിട്ടുയെശുവിനെയും
കരെറ്റിപൊകുമ്പൊൾജനസംഘംവന്നുകൂടിസ്വവസ്ത്രങ്ങളെയുംവൃക്ഷ
ങ്ങളുടെകൊമ്പുകളെയുംവഴിയിൽവിരിച്ചുദാവിദിൻപുത്രന്നുഹൊശന്നക
ൎത്താവിന്റെനാമത്തിൽവരുന്നഇസ്രായെൽരാജാവ്വന്ദ്യൻഅത്യുന്നത
ങ്ങളിൽഹൊശന്നഎന്നുഘൊഷിച്ചുപറഞ്ഞുനഗരത്തിന്നടുത്തപ്പൊൾഅ
വൻഅത്നൊക്കികരഞ്ഞുനിന്റെൟനാളിലെങ്കിലുംനിന്റെസമാ
ധാനത്തെസംബന്ധിച്ച്കാൎയ്യങ്ങളെനീതാൻഅറിയുന്നെങ്കിൽകൊള്ളാ
യിരുന്നു.ഇപ്പൊൾഅവനിന്റെകണ്ണുകൾക്ക്മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുദൎശനകാലം
അറിയായ്കകൊണ്ടുശത്രുക്കൾചുറ്റുംകിടങ്ങുണ്ടാക്കിവളഞ്ഞുകൊണ്ടുനി
ന്നെഎല്ലാടവുംഅടച്ചുനിന്നെയുംനിന്റെമക്കളെയുംനിലത്തൊടുസമമാ
ക്കിതീൎത്തുഒരുകല്ലിന്മെൽമറ്റൊരുകല്ലുശെഷിക്കാതെഇരിക്കുംനാളു
കൾവരുംഎന്നുദുഃഖിച്ചുരച്ചുദൈവാലയത്തിലെക്ക്ചെന്നുഅവിടെ
ക്രയവിക്രയങ്ങൾചെയ്യുന്നവരെപുറത്താക്കിനാണിഭക്കാരുടെമെശപ്പ
ലകകളെയുംപ്രാക്കളെവില്ക്കുന്നവരുടെകൂടുകളെയുംമുറിച്ചുവിട്ടുഎന്റെ
ഭവനംഎല്ലാജനങ്ങൾക്കവെണ്ടിപ്രാൎത്ഥനാഭവനംഎന്നെഴുതിരിക്കുന്നുനി
ങ്ങൾഅത്കള്ളന്മാരുടെഗുഹയാക്കിതീൎത്തുഎന്നുപറഞ്ഞു—

അനന്തരംദൈവാലയത്തിൽനിന്നുകുട്ടികൾദാവിദിൻപുത്രന്നു
ഹൊശന്നഎന്നുവിളിക്കുന്നത്മഹാചാൎയ്യന്മാരുംശാസ്ത്രികളുംകെട്ടുകൊപി
ച്ചുഇവർപറയുന്നത്കെൾക്കുന്നുവൊഎന്നുചൊദിച്ചാറെയെശുശിശുക്കളുടെ
യുംമുലകുടിക്കുന്നവരുടെയുംവായിൽനിന്നുസ്തുതിയെഒരുക്കിഇരിക്കുന്നു
എന്ന്വെദവാക്യംനിങ്ങൾഒരിക്കലുംവായിച്ചിട്ടില്ലയൊഎന്നുപറഞ്ഞു
ബത്താന്യയിലെക്ക്പൊയിരാത്രിയിൽപാൎത്തു.രാവിലെപട്ടണത്തിലെക്ക്‌ [ 41 ] മടങ്ങിചെല്ലുമ്പൊൾവിശന്നുവഴിഅരികെഒരുഅത്തിവൃക്ഷംഫലങ്ങൾകൂടാ
തെഇലകൾമാത്രമായികണ്ടാറെഇനിമെലാൽഒരുത്തനുംനിന്നിൽനി
ന്നുഫലംഭക്ഷിക്കരുത്എന്നുശപിച്ചഉടനെആവൃക്ഷംഉണങ്ങിപ്പൊക
യുംചെയ്തു—

൨൫.മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടവുംരാജകല്യാണവും.

പിന്നെഒരുദിവസംഅവൻദൈവാലയത്തിൽവെച്ചുജനങ്ങളെപഠിപ്പി
ക്കുമ്പൊൾപ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരുംഉപാദ്ധ്യായന്മാരുംമൂപ്പന്മാരൊടുകൂടിവ
ന്നുഅവനൊടുചിലചൊദ്യങ്ങൾകഴിച്ചശെഷംഅവൻജനങ്ങളൊടുൟ
ഉപമപറഞ്ഞുതുടങ്ങി.ഒരുമനുഷ്യൻഒരുമുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടമുണ്ടാക്കി
ചിറ്റുംവെലികെട്ടിനടുവിലൊരുചക്കുംകുഴിച്ചിട്ടുഗൊപുരവുംപണി
ചെയ്തുസകലത്തെയുംതൊട്ടക്കാൎക്ക്എല്പിച്ചുദൂരദെശത്തുപൊയിവളരെ
കാലംപാൎത്തുതൻസമയത്തുതൊട്ടക്കാരൊടുഫലങ്ങളെവാങ്ങുവാൻ
ഭൃത്യന്മാരെഅയച്ചു.എന്നാറെഅവർഅവരെപിടിച്ചുഒരുത്തനെഅടി
ച്ചുവെറൊരുത്തനെകൊന്നുമറ്റൊരുത്തനെകല്ലെറിഞ്ഞുമറ്റുചിലരെ
പലപ്രകാരംഹിംസിച്ചുവധിക്കയുംചെയ്തു.അനന്തരംഎൻപുത്രനെകണ്ടാൽ
ശങ്കിക്കുമെന്നുവിചാരിച്ചുഅവരെയുംപറഞ്ഞയച്ചുതൊട്ടക്കാർപു
ത്രനെകണ്ടപ്പൊൾഇവൻഅവകാശിയാകുന്നുനമുക്കുഅവകാശമാക്കെ
ണ്ടതിന്നുഇവനെകൊല്ലെണംഎന്നുഅന്യൊന്യംആലൊചിച്ചുപറഞ്ഞു
അവനെതൊട്ടത്തിൽനിന്നുപുറത്താക്കികൊന്നുകളകയുംചെയ്തു—അനന്ത
രംതൊട്ടത്തിന്റെഉടയവൻവരുമ്പൊൾഅവരൊടുഎന്തുചെയ്യുമെന്നു
ചൊദിച്ചാറെഅവൻവന്നുഅവരെനശിപ്പിച്ചുമുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടം
തല്ക്കാലത്തുഫലംകൊണ്ടുവരുന്നതൊട്ടക്കാൎക്കുഎല്പിക്കുംഎന്ന്അവർപ
റഞ്ഞാറെയെശുഅവരൊടുഅപ്രകാരംദൈവരാജ്യംനിങ്ങളിൽ
നിന്നുഎടുത്തുഫലങ്ങളെതരുന്നജാതികൾക്ക്എല്പിക്കപ്പെടുംഎന്നുപറഞ്ഞു
വെറെഒരുപമകെൾപിൻഒരുരാജാവ്പുത്രന്നുകല്യാണംകഴിപ്പാൻഭാ
വിച്ചുകല്യാണക്കാരെവിളിപ്പാൻഭൃത്യന്മാരെപറഞ്ഞയച്ചാറെഅവ [ 42 ] ൎക്കവരുവാൻമനസ്സില്ലായ്കയാൽഅവൻവെറെയുള്ളഭൃത്യന്മാരെഅയച്ചുനി
ങ്ങൾകല്യാണക്കാരൊടുതടിച്ചആടുമാടുകളെകൊന്നുപാകംചെയ്തുസകല
വുംഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെഗംവരെണംഎന്നുപറവിൻഎന്നുകല്പിച്ചുഎന്നാ
റെഅവർനിരസിച്ചുഒരുത്തൻതന്റെവിളഭൂമിനൊക്കെണ്ടതിന്നും
മറ്റൊരുത്തൻതന്റെവ്യാപാരത്തിന്നുംപൊയിക്കളഞ്ഞു.മറ്റെവർ
രാജദൂതന്മാരെപിടിച്ചുഅപമാനിച്ചുകൊല്ലുകയുംചെയ്തുആയത്രാജാ
വ്കെട്ടാറെകൊപിച്ചുസെനകളെഅയച്ചുആദുഷ്ടരെനശിപ്പിച്ചുഅവ
രുടെപട്ടണത്തെയുംചുട്ടുകളഞ്ഞുപിന്നെഅവൻഭൃത്യന്മാരൊടുകല്യാണത്തി
ന്നുഒക്കയുംഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുഎങ്കിലുംകല്യാണക്കാർഅതിന്നുയൊഗ്യ
ന്മാരല്ലനിങ്ങൾപൊയിവഴിക്കൽആരെഎങ്കിലുംകണ്ടാൽവിളിപ്പിൻഎന്നു
കല്പിച്ചശെഷംഅവർപുറപ്പെട്ടുദുഷ്ടന്മാരെയുംശിഷ്ടന്മാരെയുംകൂട്ടിവ
ന്നതിനാൽകല്യാണശാലവിരുന്നുകാരെകൊണ്ടുനിറഞ്ഞപ്പൊൾ
കല്യാണക്കാരെകാണ്മാൻരാജാവ്അകത്തുചെന്നുകല്യാണവസ്ത്രം
ധരിക്കാത്തഒരുമനുഷ്യനെകണ്ടുസ്നെഹിതകല്യാണവസ്ത്രംധരിക്കാ
തെനീഎങ്ങിനെഇവിടെവന്നുഎന്നുചൊദിച്ചുഎന്നാറെഅവൻമിണ്ടാ
തെപാൎത്തപ്പൊൾരാജാവ്ഭൃത്യന്മാരെവിളിച്ചുഇവന്റെകൈകാലുകൾ
കെട്ടിഅതിദൂരത്തുള്ളഅന്ധകാരത്തിലെക്കിടുവിൻഅവിടെകരച്ചലുംപ
ല്ലുകടിയുംഉണ്ടാകുംഎന്നുകല്പിച്ചുവിളിക്കപ്പെട്ടവർപലരുംതിരെഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെട്ടവരൊചുരുക്കംതന്നെപിന്നെയെശുപറീശന്മാരുടെയുംശാ
സ്ത്രികളുടെയുംദുഷ്ടതയെശാസിച്ചറിയിച്ചിട്ടുയരുശലെമെയരുശലെമെദീ
ൎഘദൎശിമാരെനീകൊന്നുനിന്റെഅടുക്കെഅയച്ചവരെകല്ലെറിഞ്ഞു
വല്ലൊഒരുപിടക്കൊഴികുഞ്ഞുങ്ങളെചിറകുകളുടെകീഴിൽകൂട്ടിച്ചെൎക്കു
ന്നതുപൊലെനിന്റെമക്കളെകൂട്ടിച്ചെൎപ്പാൻഞാൻഎത്രപ്രാവശ്യം
നൊക്കിഎങ്കിലുംനിങ്ങൾക്കുമനസ്സില്ലനിങ്ങളുടെഭവനംപാഴായിക്കിടക്കും
കൎത്താവിന്റെനാമത്തിൽവരുന്നവൻവന്ദ്യനെന്നുനിങ്ങൾപറവൊ
ളംഎന്നെകാണുകയില്ലഎന്നുപറകയുംചെയ്തു— [ 43 ] ൨൬.അവസാനകാൎയ്യങ്ങളുടെവിവരം.

അനന്തരംയെശുദൈവാലയത്തിൽനിന്നുപുറപ്പെട്ടുപൊയപ്പൊൾശി
ഷ്യന്മാരടുക്കെചെന്നുദൈവാലയത്തിന്റെവിശെഷക്കല്ലുകളെയും
രത്നാലങ്കാരത്തെയുംകാണിച്ചാറെഅവൻനിങ്ങൾൟവസ്തുക്കളെ
എല്ലംകണ്ടുവൊ?ഇടിച്ചുകളയാത്തകല്ല്ഒരുകല്ലിന്മെലുംഇവിടെ
ശെഷിക്കയില്ലനിശ്ചയം.യരുശലെംസെനകളാൽവളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌നി
ങ്ങൾകാണുമ്പൊൾഅതിന്റെനാശംസമീപിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നറിക
യഹൂദദെശത്ത്ഉള്ളവർമലകളിലെക്കുംപട്ടണത്തിള്ളവർപുറത്തെക്കുംഒ
ടിപ്പൊകെണ്ടുനാട്ടിലുള്ളവർമടങ്ങിച്ചെല്ലരുത്എഴുതിയിരിക്കുന്നകാൎയ്യങ്ങ
ൾക്കുനിവൃത്തിവരുത്തുന്നകാലംഅത്തന്നെഎന്നറിക.ജനങ്ങളിൽ
ദൈവകൊപംഉഗ്രമായിജ്വലിക്കകൊണ്ടുനാട്ടിൽപലവിധഞെരിക്കവും
അതിക്രമിച്ചുണ്ടാകുംആനാളുകളിൽഗൎഭിണികൾക്കുംമുലകുടിപ്പിക്കുന്നവൎക്കും
ഹാകഷ്ടംജനങ്ങൾവാളിനാൽവീഴുംപലരാജ്യങ്ങളിലുംഅടിമകളായിപൊ
കെണ്ടിവരുംപുറജാതികളുടെസമയംതികയുവൊളംഅവർയരുശലെമി
നെചവിട്ടിക്കളയുംഎന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെഅവൻഒലീവ്മലയിൽഇരി
ക്കുമ്പൊൾപെത്രുയൊഹനാൻയാക്കൊബ്അന്ത്രയാഎന്ന്ൟനാലു
ശിഷ്യന്മാർഅരികെചെന്നുനിന്റെവരവിന്റെയുംലൊകാവസാ
നത്തിന്റെയുംഅടയാളംഎന്തെന്നുചൊദിച്ചാറെയെശുപലരുംഎ
ന്റെനാമത്തിൽവന്നുഞാൻക്രിസ്തനാകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുപലരെയും
വഞ്ചിക്കുംനിങ്ങൾപടഘൊഷവുംയുദ്ധവൎത്തമാനവുംകെൾക്കുംജാതി
യൊടുജാതിയുംരാജ്യത്തൊടുരാജ്യവുംദ്രൊഹിക്കുംക്ഷാമവുംപകരു
ന്നവ്യാധികളുംഭൂകമ്പവുംപലെടവുംഉണ്ടാകുംദുഷ്ടജനങ്ങൾനിങ്ങളെഹിം
സിച്ചുകൊല്ലുകയുംചെയ്യുംസകലജാതികൾക്കസാക്ഷിയായിട്ടുസുവിശെ
ഷംഭൂമിയിൽഎല്ലാടവുംഘൊഷിച്ചറിയിക്കെപ്പെടുംഅപ്പൊൾഅവ
സാനംവരുംലൊകാരംഭംമുതൽഇതുവരെയുംസംഭവിക്കാത്തതുംഇനി
മെൽഉണ്ടായിവരാത്തതുമായമഹാകഷ്ടങ്ങൾഉണ്ടാകുംഅക്കാലത്തിങ്ക [ 44 ] ൽഒരുത്തൻഇന്നിന്നദിക്കിൽക്രിസ്തൻഇരിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാൽആ
യതുവിശ്വസിക്കരുത്.മിന്നൽകിഴക്കുനിന്നുപടിഞ്ഞാറൊളവുംപ്രകാശി
ക്കുന്നതുപൊലെമനുഷ്യപുത്രന്റെവരവുണ്ടായിരിക്കുംശവംഎവിടെ
അവിടെകഴുകന്മാർവന്നുകൂടുംആകഷ്ടകാലംകഴിഞ്ഞഉടനെസൂൎയ്യച
ന്ദ്രാദിഗ്രഹങ്ങൾപ്രകാശിക്കാതെഇരുണ്ടുപൊകുംനക്ഷത്രങ്ങൾവീഴുംആ
കാശത്തിലെശക്തികളുംഇളകുംഅപ്പൊൾമനുഷ്യപുത്രന്റെഅടയാളം
ഊൎദ്ധഭാഗത്തിങ്കൽശൊഭിക്കുംഭൂമിയിലെഗൊത്രങ്ങൾപ്രലപിച്ചുമനു
ഷ്യപുത്രൻവളരെശക്തിയൊടുംമഹത്വത്തൊടുംകൂടിമെഘങ്ങളിൽവരു
ന്നതിനെകാണുംഅവൻഭൂമിയിൽസൎവ്വദിക്കിൽനിന്നുംഞാൻതിരഞ്ഞെ
ടുത്തവരെകൂട്ടിച്ചെൎക്കെണ്ടതിന്നുദൂതന്മാരെമഹാശബ്ദമുള്ളകാഹള
ത്തൊടുകൂടഅയക്കുംഎന്നാൽആദിനത്തെയുംനഴികയെയുംഎൻപി
താവുമാത്രംഅല്ലാതെമനുഷ്യരിലുംദൈവദൂതരിലുംഒരുത്തനും
അറിയുന്നില്ലനിങ്ങളുടെകൎത്താവ്എപ്പൊൾവരുമെന്നുഅറിയായ്ക
കൊണ്ടുനിങ്ങൾഎപ്പൊഴുംഉണൎന്നുഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻഎന്നുപറഞ്ഞു—

൨൭.അവസാനകാൎയ്യങ്ങളുടെവിവരം(തുടൎച്ച)

അനന്തരംയെശുസ്വൎഗ്ഗരാജ്യംതങ്ങളുടെദീപട്ടികളെഎടുത്തുമണവാള
നെഎതിരെല്പാൻപുറപ്പെട്ടപത്ത്കന്യകമെരൊടുസമമാകുംഎന്നുപറ
ഞ്ഞു.അവരിൽഅഞ്ചുപെർബുദ്ധിയുള്ളവരുംഅഞ്ചുപെർബുദ്ധി
യില്ലാത്തവരുമായിരുന്നുബുദ്ധിയില്ലാത്തവർതങ്ങളുടെദീപട്ടികളെഎ
ടുത്തപ്പൊൾഎണ്ണഎടുത്തില്ലബുദ്ധിയുള്ളവർദീപട്ടികളുംഎണ്ണയുംഎ
ടുത്തുമണവാളൻതാമസിക്കകൊണ്ടുഅവരെല്ലാവരുംഉറങ്ങിപ്പൊയി
അൎദ്ധരാത്രിയിൽമണവാളൻവരുന്നുഅവനെഎതിരെല്പാൻപുറപ്പെ
ടുവിൻഎന്നൊരുവിളിയുണ്ടായാറെഅവരെല്ലാവരുംഎഴുനീറ്റുതങ്ങ
ളുടെദീപട്ടികളെതെളിയിച്ചു.ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർമറ്റവരൊടുഞങ്ങളു
ടെദീപട്ടികൾകെട്ടുപൊകകൊണ്ടുകുറെഎണ്ണതരുവിൻഎന്നപെക്ഷി
ച്ചപ്പൊൾബുദ്ധിയുള്ളവർഞങ്ങൾക്കുംനിങ്ങൾക്കുംമുട്ടുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻനി [ 45 ] ങ്ങൾതന്നെപൊയിവാങ്ങിക്കൊൾവിൻഎന്നുപറഞ്ഞുഅവർവാങ്ങുവാൻ
പൊയപ്പൊൾമണവാളൻവന്നുഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർഅവനൊടുകൂട
കല്യാണത്തിന്നുപൊയിവാതിലടെച്ചശെഷംമറ്റെവരുംവന്നുകൎത്താ
വെകൎത്താവെതുറക്കെണംഎന്നുഅപെക്ഷിച്ചാറെഅവൻഞാൻനിങ്ങളെ
അറിയുന്നില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.അപ്രകാരംമനുഷ്യപുത്രൻവരുന്നദിവസമെ
ങ്കിലുംനാഴികയെങ്കിലുംനിങ്ങൾഅറിയായ്കകൊണ്ടുഉണൎന്നിരിപ്പിൻസ്വ
ൎഗ്ഗരാജ്യംഭൃത്യന്മാരെവിളിച്ചുസമ്പത്തുകളെഅവരിൽഎല്പിച്ചുദൂരദെശ
ത്തെക്ക്യാത്രയായഒരുമനുഷ്യന്നുസമംഅവൻഅവരുടെപ്രാപ്തിപൊലെ
ഒരുത്തന്നുഅഞ്ചുംമറ്റൊരുത്തന്നുരണ്ടുംമറ്റൊരുത്തന്നുഒന്നുംറാത്ത
ൽദ്രവ്യംകൊടുത്തുഉടനെയാത്രപുറപ്പെടുകയുംചെയ്തു.എന്നാറെഅ
ഞ്ചുറാത്തൽവാങ്ങിയവൻപൊയിവ്യാപാരംചെയ്തുവെറെഅഞ്ചുറാത്ത
ൽലാഭംവരുത്തിരണ്ടുറാത്തൽവാങ്ങിയവനുംഅപ്രകാരംഇരട്ടിലാ
ഭംവരുത്തിഒരുറാത്തൽവാങ്ങിയവൻഅതിനെഭൂമിയിൽകുഴിച്ചി
ട്ടുവളരെകാലംകഴിഞ്ഞാറെഅവരുടെയജമാനൻവന്നുകണ
ക്കനൊക്കിയപ്പൊൾഅഞ്ചുറാത്തൽവാങ്ങിയവൻവെറെഅഞ്ചുറാത്ത
ൻധനംകൂടികൊണ്ടുവന്നുകൎത്താവെഎനിക്ക്അഞ്ചുറാത്തൽധനംതന്നു
വല്ലൊഞാൻവ്യാപാരംചെയ്ത്കൊണ്ടുഅഞ്ചുറാത്തൽലാഭം
വരുത്തിഎന്നുപറഞ്ഞത്കെട്ടകൎത്താവുനന്നായിഭക്തിവിശ്വാസമു
ള്ളശുശ്രൂഷക്കാരനീഅല്പകാൎയ്യത്തിൽവിശ്വസ്തനായിരുന്നത്കൊണ്ടു
ഞാൻനിന്നെപലതിന്നുംഅധികാരിയാക്കുംനിന്റെകൎത്താവിന്റെ
സന്തൊഷത്തിലെക്ക്പ്രവെശിക്കഎന്നുപറഞ്ഞുഅപ്രകാരംരണ്ടു
റാത്തൽവാങ്ങിയവനുംവന്നുകൎത്താവെനീതന്നരണ്ടുറാത്തൽധനം
കൊണ്ടുഞാൻരണ്ടുറാത്തൽലാഭംവരുത്തിഎന്നുപറഞ്ഞശെഷം
കൎത്താവുപ്രസാദിച്ചുഭക്തിയുംവിശ്വാസവുമുള്ളശുസ്രൂഷക്കാരഅല്പ
കാൎയ്യത്തിൻവിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽനിന്നെബഹുകാൎയ്യങ്ങളി
ൽഅധികാരിയാക്കുംനിന്റെകൎത്താവിന്റെസന്തൊഷത്തിലെക്ക്‌ [ 46 ] പ്രവെശിക്കഎന്നുപറഞ്ഞു.അനന്തരംഒരുറാത്തൽവാങ്ങിയവൻവന്നു
കൎത്താവൊടുനീവിതെക്കാത്തതിനെകൊയ്കയുംചിന്നിക്കാത്തതിനെ
കൂട്ടുകയുംചെയ്യുന്നകഠിനമനുഷ്യനെന്നുഞാൻഅറിഞ്ഞുപെടിച്ചുനീ
തന്നദ്രവ്യംഭൂമിയിൽകുഴിച്ചിട്ടുസൂക്ഷിച്ചുവെച്ചുനിണക്കുള്ളതുഇതാ
എന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾകൎത്താവ്കൊപിച്ചുമടിയനായദുഷ്ടശുശ്രൂഷക്കാ
രഞാൻവിതെക്കാത്തതിനെകൊയ്കയുംചിന്നിക്കാത്തതിനെകൂട്ടു
കയുംചെയ്യുന്നുഎന്നറികനൊണ്ടുനീഎന്റെദ്രവ്യംപൊൻവാണിഭ
ക്കാൎക്ക്കൊടുത്തുലാഭംഉണ്ടാക്കെണ്ടതായിരുന്നുവല്ലൊഎന്നുപറഞ്ഞു
അവനൊടുആധനംവാങ്ങിപത്തുറാത്തൽഉള്ളവന്നുകൊടുപ്പാനും
നിസ്സാരനായഭൃത്യനെഅന്ധകാരത്തിലെക്ക്തള്ളിക്കളവാനുംകല്പിച്ചുഅ
വിടെകരച്ചലുംപല്ലുകടിയുംഉണ്ടാകുമെന്നുകല്പിച്ചു—

പിന്നെമനുഷ്യപുത്രൻമഹത്വത്തൊടുംസകലപരിശുദ്ധന്മാ
രൊടുംകൂടവന്നുമഹത്വസിംഹാസനത്തിന്മെൽഇരിക്കുമ്പൊൾസകലജാ
തികളുംഅവന്റെമുമ്പിൽകൂട്ടിവരുത്തുംഇടയൻആടുകളിൽനിന്നുകൊ
ലാടുകളെവെർതിരിക്കുന്നപ്രകാരംഅവൻഅവരെവെർതിരിച്ചുആ
ടുകളെവലത്തുഭാഗത്തുംകൊലാടുകളെഇടത്തുഭാഗത്തുംനിൎത്തുംവലത്തു
ള്ളവരൊടു:എന്റെപിതാവിനാൽഅനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെവരുവിൻ
ലൊകാരംഭംമുതൽനിങ്ങൾക്ക്ഒരുക്കിയരാജ്യംഅവകാശമായിഅനുഭ
വിച്ചുകൊൾവിൻ.വിശന്നിരുന്നപ്പൊൾഎനിക്ക്നിങ്ങൾഭക്ഷണംതന്നുദാ
ഹിച്ചിരുന്നപ്പൊൾകുടിപ്പാനുംതന്നുപരദെശിയായിരുന്നുഎന്നെ
ചെൎത്തുകൊണ്ടുനഗ്നനായിരുന്നുഎന്നെഉടുപ്പിച്ചുരൊഗിയായുംതടവുകാ
രനായുംഇരുന്നുനിങ്ങൾഎന്നെവന്നുകണ്ടുഎന്നുപറയുമ്പൊൾനീതി
നാന്മാർകൎത്താവെഞങ്ങൾഎപ്പൊൾനിന്നെഇപ്രകാരംശുശ്രൂഷിച്ചുഎ
ന്നതിന്നുരാജാവ്നിങ്ങൾഎന്റെസഹൊദരന്മാരായൟഅല്പന്മാ
രിൽഒരുത്തന്നുചെയ്തതൊക്കയുംഎനിക്ക്തന്നെചെയ്തുനിശ്ചയം
എന്നുകല്പിക്കും.അനന്തരംഅവൻഇടത്തുള്ളവരൊടുശപിക്കപ്പെട്ടവരെ [ 47 ] നിങ്ങൾഎന്നെവിട്ടുപിശാചിന്നുംഅവന്റെദൂതന്മാൎക്കുംഒരുക്കിയനിത്യനരകാ
ഗ്നിയിലെക്ക്പൊകുവിൻവിശന്നിരുന്നപ്പൊൾനിങ്ങൾഎനിക്ക്ഭക്ഷണംതന്നി
ല്ലദാഹിച്ചുരുന്നുഎനിക്ക്കുടിപ്പാനുംതന്നില്ലപരദെശിയായഎന്നെചെ
ൎത്തില്ലനഗ്നനായ്എന്നെഉടുപ്പിച്ചില്ലരൊഗിയുംതടവുകാരനുമായഎന്നെ
വന്നുകണ്ടതുമില്ലഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅവരുംകൎത്താവെഞങ്ങൾഎപ്പൊ
ൾനിന്നെഇങ്ങിനെയുള്ളവനായികണ്ടുശുശ്രൂഷചെയ്യാതെഇരുന്നുഎന്നു
ചൊദ്യത്തിന്നുരാജാവ്നിങ്ങൾഎന്റെസഹൊദരന്മാരായഈഅല്പന്മാ
രിൽഒരുത്തന്നെങ്കിലുംഒന്നുംചെയ്യാതെഇരുന്നതിനാൽഎനിക്കുംചെ
യ്തിട്ടില്ലനിശ്ചയംഎന്നുകല്പിക്കുംഅവർനിത്യനരകത്തിലെക്കുംനീതിമാ
ന്മാർനിത്യജീവങ്കലെക്കുംപൊകും—

൨൮.ശിഷ്യന്മാരുടെകാലുകഴുകലുംരാഭൊജനവും

പിന്നെയെശുദൈവാലയത്തിൽചെന്നുജനങ്ങളെപഠിപ്പിച്ചുവൈകു
ന്നരമായപ്പൊൾബത്തന്യയിൽപൊയിപാൎത്തുഅത്താഴംകഴിച്ചശെഷംവ
സ്ത്രങ്ങളെഅഴിച്ചുവെച്ചുഒരുശീലഅരയിൽകെട്ടിശിഷ്യന്മാരുടെകാലു
കളെകഴുകുവാനുംആശീലകൊണ്ടുതുവൎത്തുവാനുംആരംഭിച്ചുപെത്രന്റെ
അരികെവന്നപ്പൊൾഅവൻകൎത്താവെനീഎന്റെകാലുകളെകഴുകുമൊ
എന്നുചൊദിച്ചാറെകൎത്താവ്ഞാൻചെയ്യുന്നത്എന്തെന്നുനീഇ
പ്പൊൾഅറിയുന്നില്ലവഴിയെഅറിയുംതാനുംഎന്നുപറഞ്ഞതിന്നുഅ
വൻകൎത്താവെനീഒരുനാളുംഎന്റെകാലുകളെകഴുകെണ്ടാഎന്നുവി
രൊധിച്ചശെഷംഞാൻകഴുകുന്നില്ലഎങ്കിൽനിണക്ക്എന്നൊടുകൂടഒ
ഹരിയില്ലഎന്നുകല്പിച്ചപ്പൊൾപെത്രൻകൎത്താവെകാലുകളെമാത്രമ
ല്ലകൈകളെയുംതലയെയുംകൂടകഴുകെണമെന്നുഅപെക്ഷിച്ചാറെ
യെശുകുളിച്ചവന്നുകാലുകളെമാത്രമല്ലാതെഒന്നുംകഴുകുവാൻആവ
ശ്യമില്ലഅവൻമുഴുവനുംശുദ്ധൻതന്നെനിങ്ങൾഇപ്പൊൾശുദ്ധരാകുന്നു
എല്ലാവരുമല്ലതാനും.തന്നെകാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവനെഅറിഞ്ഞത്‌
കൊണ്ടുഎല്ലാവരുംശുദ്ധരല്ലഎന്നുപറഞ്ഞുഅതിന്റെശെഷംയെ [ 48 ] ശുവസ്ത്രങ്ങളെഉടുത്തുഇരുന്നുശിഷ്യന്മാരൊടുഞാൻനിങ്ങൾക്കചെയ്തത്ഇ
ന്നതെന്നുഅറിയുന്നുവൊനിങ്ങൾഎന്നെഗുരുവെന്നുംകൎത്താവെന്നുംവി
ളിക്കുന്നുഞാൻഅപ്രകാരംആകകൊണ്ടുനിങ്ങൾപറഞ്ഞത്ശരിതന്നെ
കൎത്താവുംഗുരുവുമായഞാൻനിങ്ങളുടെകാലുകളെകഴുകീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുംഅന്യൊന്യംകാലുകളെകഴുകെണംഞാൻചെയ്തപ്രകാരം
നിങ്ങളുംഅന്യൊന്യംചെയ്യെണ്ടതിന്നുഞാൻൟദൃഷ്ടാന്തംകാണിച്ചു
ശുശ്രൂഷക്കാരൻതൻയജമാനനെക്കാളുംദൂതൻഅയച്ചവനെക്കാ
ളുംവലിയവനല്ലനിശ്ചയംൟകാൎയ്യങ്ങളെഅറിഞ്ഞുഅപ്രകാരം
ചെയ്താൽനിങ്ങൾഭാഗ്യവാന്മാരാകുംഎന്നുപറഞ്ഞു—

പിന്നെപുളിക്കാത്തഅപ്പങ്ങളുടെഒന്നാംദിവസത്തിൽശിഷ്യ
ന്മാർയെശുവൊടുനിണക്ക്പെസഹഭക്ഷില്ലെണ്ടതിന്നുഎവിടെഒരു
ക്കെണമെന്നുചൊദിച്ചാറെഅവൻരണ്ടാളൊടുനിങ്ങൾയരുശലെമിൽ
പൊയിപട്ടണത്തിന്നകത്തുചെല്ലുമ്പൊൾഒരുകുടംവെള്ളംചുമന്നഒരു
മനുഷ്യൻനിങ്ങളെഎതിരെൽക്കുംഅവൻപൊകുന്നവീട്ടിലെക്ക്നി
ങ്ങളുംപ്രവെശിച്ചുയജമാനനൊടുഎന്റെകാലംസമീപിച്ചിരിക്കുന്നു
ശിഷ്യരൊടുകൂടപെസഹകഴിപ്പാൻവെണ്ടുന്നമുറിഎവിടെഎന്നുഗുരുനി
ന്നൊടുചൊദിക്കുന്നുഎന്നുപറവിൻഅപ്പൊൾഅവൻനിങ്ങൾക്ക്ഒരു
വലിയമാളികമുറികാണിക്കുംഅവിടെനമുക്കവെണ്ടിഒരുക്കുവിൻ
എന്നുഅവരെപറഞ്ഞയച്ചു.അവർപൊയികൎത്താവിന്റെവചന
പ്രകാരംകണ്ടുപെസഹഒരുക്കിവെച്ചുവൈകുന്നെരംആയപ്പൊൾ
അവൻപന്ത്രണ്ടുശിഷ്യന്മാരൊടുകൂടിനഗരത്തിലെക്ക്യാത്രയായി
ഒരുമുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടംകടന്നസമയംഞാൻസത്യമുള്ളമുന്തിരിവള്ളിയും
എൻപിതാവ്തൊട്ടക്കാരനുംആകുന്നുഫലംതരാത്തകൊമ്പുക
ളെഒക്കയുംഅവൻഛെദിച്ചുകളയുംഫലംതരുന്നകൊമ്പുകളെഅ
ധികംഫലംതരെണ്ടതിന്നുശുദ്ധിവരുത്തുംഎന്നിൽവിശ്വസിച്ചാൽഞാ
ൻനിങ്ങളിൽവസിക്കുംകൊമ്പുമുന്തിരിയിൽവസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽതാ [ 49 ] നായിട്ടുഫലംതരികയില്ലഅപ്രകാരംഎന്നിൽവസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽനി
ങ്ങൾക്കുംകഴികയില്ലഎന്നിൽവസിക്കാത്തവൻഒരുകൊമ്പുപൊലെപു
റത്തുതള്ളിനരകാഗ്നിയിലിട്ടുദഹിപ്പിച്ചുകളയുംഎന്നുംമറ്റുംശിഷ്യന്മാ
രൊടുഉപദെശിച്ചുകല്പിക്കയുംചെയ്തുഅനന്തരംയെശുപന്ത്രണ്ടുശിഷ്യന്മാ
രൊടുകൂടിപന്തിയിൽഇരുന്നുഭക്ഷിക്കുമ്പൊൾനിങ്ങളിൽഒരുത്തൻഎ
ന്നെകാണിച്ചുകൊടുക്കുംനിശ്ചയംഎന്നുവ്യാകുലനായിപറഞ്ഞാറെഅ
വർവളരെദുഃഖിച്ചുആരെവിചാരിച്ചുപറഞ്ഞുഎന്നുസംശയിച്ചുക്ര
മെണഞാനൊഞാനൊഎന്നുചൊദിച്ചതിന്നുഞാൻഅപ്പഖണ്ഡംമുക്കി
കൊടുക്കുന്നവൻതന്നെഎന്നുഅവൻപറഞ്ഞുഖണ്ഡംമുക്കിഇഷ്കരക്കാ
രനായയഹൂദാവിനുകൊടുത്തുമനുഷ്യപുത്രൻതന്നെകുറിച്ചുഎഴു
തിയിരിക്കുന്നപ്രകാരംപൊകുന്നുഎങ്കിലുംഅവനെകാണിച്ചുകൊ
ടുക്കുന്നവന്നുഹാകഷ്ടംഅവൻജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽനന്നായിരു
ന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെഅവർഭക്ഷിക്കുമ്പൊൾയെശുഅപ്പംഎടുത്തു
വാഴ്ത്തിനുറുക്കിശിഷ്യന്മാൎക്ക്കൊടുത്തുനിങ്ങൾവാങ്ങിഭക്ഷിപ്പിൻഇത്‌നി
ങ്ങൾക്ക്വെണ്ടിനുറുക്കിത്തരുന്നഎന്റെശരീരമാകുന്നുഎന്റെഓൎമ്മെക്കാ
യിഇതിനെചെയ്‌വിൻഅപ്രകാരംപാനപാത്രവുംഎടുത്തുവാഴ്ത്തികൊടുത്തു
നിങ്ങൾഎല്ലാവരുംഇതിൽനിന്നുകുടിപ്പിൻഎന്റെരക്തത്തിലെ
പുതുനിയമമാകുന്നുഇത്നിങ്ങൾക്കുംഎല്ലാവൎക്കുംവെണ്ടിപാപമൊചനത്തി
ന്നായിഒഴിച്ചഎന്റെരക്തംഇത്കുടിക്കുമ്പൊൾഒക്കയുംഎന്റെഓൎമ്മക്കാ
യിചെയ്‌വിൻഇത്മുതൽഎൻപിതാവിന്റെരാജ്യത്തിൽവെച്ചുനിങ്ങ
ളൊടുകൂടിൟമുന്തിരിങ്ങാരസംകുടിക്കുംവരയുംഞാൻഇനികുടിക്ക
യില്ലഎന്നുപറകയുംചെയ്തു—

൨൯.ഗഛ്ശമനിയിൽവെച്ചുയെശുവിന്റെ
മനഃപീഡ

പിന്നെഅവൻഒരുസങ്കീൎത്തനംപാടിസ്തുതിച്ചുയെശുമറ്റുപലവചന
ങ്ങളെപറഞ്ഞുപ്രാൎത്ഥിച്ചശെഷംകിദ്രൊൻനദിയെകടന്നുഒലിമല [ 50 ] യിൽകരെറിപൊയപ്പൊൾശിഷ്യന്മാരൊടുഞാൻഇടയനെഅടിക്കുമ്പൊ
ൾആട്ടിങ്കൂട്ടംചിതറിപൊകുമെന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നപ്രകാരംനിങ്ങൾഎ
ല്ലാവരുംൟരാത്രിയിൽഎന്നിൽഇടറുംഎങ്കിലുംഞാൻഉയിൎത്തെഴുനീ
റ്റശെഷംനിങ്ങളുടെമുമ്പെഗലീലയിൽപൊകുമെന്ന്ഉരച്ചാറെപെത്രംഎ
ല്ലാവരുംനിന്നെകുറിച്ചുഇടറിയാലുംഞാൻഒരുനാളുംഇടറുകയില്ലഎന്നു
പറഞ്ഞു.അപ്പൊൾയെശുഅവനൊടുൟരാത്രിയിൽപൂവൻകൊഴിര
ണ്ടുവട്ടംകൂകുംമുമ്പെനീമൂന്നുവട്ടംഎന്നെതള്ളിപ്പറയുംഎന്ന്ചൊന്നഉ
ടനെപെത്രംനിന്നൊടുകൂടിമരിക്കെണ്ടിവന്നാലുംഞാൻനിന്നെതള്ളി
പ്പറകയില്ലഎന്നുപറഞ്ഞുശിഷ്യന്മാർഎല്ലാവരുംഅപ്രകാരംതന്നെ
പറഞ്ഞു—പിന്നെഗഛ്ശമനിഎന്നസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പൊൾയെശുഅ
വരൊടുഞാൻഅങ്ങൊട്ടുപൊയിപ്രാൎത്ഥിച്ചുവരുവൊളംനിങ്ങൾഇവി
ടെഇരിപ്പിൻഎന്ന്പറഞ്ഞുപെത്രംവിനെയുംയൊഹനാനെയുംയാ
ക്കൊബിനെയുംകൂട്ടിക്കൊണ്ടുപൊയിവിഷണ്ണന്നായിവളരെവ്യസന
പ്പെട്ടുതുടങ്ങിഎന്റെആത്മാവ്മരണദുഃഖപരവശമായിരിക്കുന്നുനി
ങ്ങൾഇവിടെപാൎത്തുഎന്നൊടുകൂടഉണൎന്നിരിപ്പിൻഎന്നുപറഞ്ഞുഒ
രുകല്ലെറുദൂരംപൊയികുമ്പിട്ടുവീണുഅബ്ബാപിതാവെസകലവുംനി
ണക്കകഴിയുംമനസ്സുണ്ടെങ്കിൽൟപാനപാത്രംഎന്നിൽനിന്നുനീ
ക്കെണമെഎന്നാൽഎന്റെഇഷ്ടംപൊലെഅല്ലനിന്റെഇഷ്ടം
പൊലെആകട്ടഎന്നുപ്രാൎത്ഥിച്ചശെഷംവന്നുശിഷ്യന്മാർഉറങ്ങുന്നതുക
ണ്ടുപെത്രുവിനൊടുനിങ്ങൾക്ക്ഒരുമണിനെരംഎന്നൊടുകൂടിഉണൎന്നിരി
പ്പാൻകഴികയില്ലയൊപരീക്ഷയിൽഅകപ്പെടാതെഇരിപ്പാൻഇണ
ൎന്നുകൊണ്ടുപ്രാൎത്ഥിപ്പിൻമനസ്സ്ഉത്സാഹമുള്ളതുജഡമൊക്ഷീണമുള്ള
താകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെയുംപൊയിഎൻപിതാവെൟപാത്ര
ത്തിൽഉള്ളതുഞാൻകുടിക്കാതെഅത്എന്നിൽനിന്ന്നീങ്ങിപ്പൊവാ
ൻകഴിയുന്നതല്ലെങ്കിൽനിന്റെഇഷ്ടപ്രകാരംആകട്ടെഎന്നുപ്രാൎത്ഥി
ച്ചപ്പൊൾസ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്ഒരുദൈവദൂതൻപ്രത്യക്ഷനായിആശ്വ [ 51 ] സിപ്പിച്ചു.അവൻപ്രാണവ്യഥയിലായപ്പൊൾഅതിശ്രദ്ധയൊടെപ്രാ
ൎത്ഥിച്ചുഅവന്റെവിയൎപ്പുചൊരത്തുള്ളികളായിനിലത്തുവീണുഅവൻ
മടങ്ങിവന്നുഅവരെഉറങ്ങുന്നത്കണ്ടുഅവർനിദ്രാഭാരംനിമിത്തംഅവ
നൊടുഎന്തുത്തരംപറയെണമെന്നുഅറിഞ്ഞില്ലെയെശുപിന്നെയുംപൊ
യിമൂന്നാംപ്രാവശ്യംആവചനംതന്നെപറഞ്ഞുപ്രാൎത്ഥിച്ചു.ശിഷ്യരുടെ
അരികെവന്നുഇനിഉറങ്ങിആശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പിൻമതിസമയം
അടുത്തുമനുഷ്യപുത്രൻപാപിഷ്ഠരുടെകൈകളിൽഎല്പിക്കപ്പെടുന്നുഎ
ഴുനീല്പിൻനാംപൊകഎന്നെകാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻസമീപിച്ചിരി
ക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു—

൩൦.യെശുശത്രുകൈവശമായതുംപെത്രു
തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും.

അനന്തരംഅവന്റെശിഷ്യനായയഹൂദാവുംഅവനൊടുകൂടപ്രധാനാ
ചാൎയ്യന്മാരുടെപുരുഷാരവുംദീപട്ടികളൊടുംആയുധങ്ങളൊടുംകൂടവ
ന്നുയെശുതനിക്ക്വരുവാനുള്ളതൊക്കയുംഅറിഞ്ഞുപുറത്തുചെന്നു
അവരൊടുനിങ്ങൾആരെഅന്വെഷിക്കുന്നുഎന്നുചൊദിച്ചാറെനച
റായക്കാരനായയെശുവിനെഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾഅവൻഞാൻത
ന്നെഎന്നുപറഞ്ഞതുകെട്ടുഅവർപിന്നൊക്കംവാങ്ങിനിലത്തുവീ
ണുയെശുരണ്ടാമതുംനിങ്ങൾആരെഅന്വെഷിക്കുന്നുഎന്നുചൊ
ദിച്ചപ്പൊൾനചറായക്കാരനായയെശുവിനെതന്നെഎന്നുപി
ന്നെയുംപറഞ്ഞുഅവൻഞാൻതന്നെആകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുവല്ലൊഎന്നെ
അന്വെഷിക്കുന്നെങ്കിൽഇവരെവിടുവിൻഎന്നുപറഞ്ഞു.ഞാൻചും
ബിക്കുന്നവരെപിടിച്ചുകൊൾവിൻഎന്നുള്ളലക്ഷണംപറഞ്ഞതുകൊ
ണ്ടുയഹൂദാഉടനെഅടുത്തുയെശുവൊടുഗുരൊസലാംഎന്നുപറഞ്ഞു
ചുംബിച്ചാറെയെശുസ്നെഹിതാനീഎന്തിന്നുവന്നുയഹൂദാചുംബനം
കൊണ്ടുമനുഷ്യപുത്രനെകാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നുവൊഎന്നുപറഞ്ഞതി
ന്റെശെഷംഅവർഅരികെവന്നുയെശുവിന്മെൽകൈകളെവെ [ 52 ] ച്ചുപിടിച്ചുആയത്ശിഷ്യന്മാർകണ്ടപ്പൊൾയെശുവൊടുകൎത്താവെവാൾ
കൊണ്ടുവെട്ടാമൊഎന്നുചൊദിച്ചഉടനെപെത്രുവാൾഊരിപ്രധാനാ
ചാൎയ്യന്റെഭൃത്യനായമൽകിഎന്നവനെവെട്ടിവലത്തെചെവിമുറിച്ചുക
ളഞ്ഞു—അപ്പൊൾയെശുഇനിവിടുവിൻഎനുകല്പിച്ചുഅവന്റെചെവി
യെതൊട്ടുസഖ്യമാക്കിപെത്രുവൊടുവാൾഉറയിലിടുകവാളെടുക്കുന്ന
വരെല്ലാംവാളിനാൽവീഴുംഎൻപിതാവ്എനിക്ക്തന്നപാനപാത്രംഞാൻ
കുടിക്കാതിരിക്കുമൊഎന്നുപറഞ്ഞശെഷംശിഷ്യരെല്ലാവരുംഅവനെ
വിട്ടൊടിപ്പൊയിഒരുവസ്ത്രംപുതെച്ചുഅവന്റെവഴിയെചെന്നൊരു
ബാല്യക്കാരനെആയുധക്കാർപിടിച്ചപ്പൊൾഅവൻപുതപ്പുവിട്ടു
നഗ്നനായോടിപ്പൊകയുംചെയ്തു—പിന്നെഅവർയെശുവിനെപിടിച്ചു
കെട്ടിആചാൎയ്യന്മാരുംഉപാദ്ധ്യായന്മാരുംമൂപ്പന്മാരുംകൂടിയിരിക്കുന്ന
പ്രധാനാചാൎയ്യന്റെഅരമനയിലെക്ക്കൊണ്ടുപൊയികൎത്താവിനെ
ഒരുനാളുംവിടികയില്ലെന്നുപറഞ്ഞവാക്കൊൎത്തുപെത്രുവുംദൂരെഅ
വന്റെപിന്നാലെകാൎയ്യത്തീൎപ്പ്അറിയെണ്ടതിന്നുഅരമനയിൽപുക്കു
ശീതംനിമിത്തംതീക്കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നഉദ്യൊഗസ്ഥരുടെകൂട്ട
ത്തിൽഇരുന്നപ്പൊൾഒരുവെലക്കാരത്തിഅവനൊടുനീയുംയെശുവി
ന്റെകൂടയുള്ളവൻഅല്ലയൊഎന്നുചൊദിച്ചാറെഅവൻഞാൻഅ
റിയുന്നില്ലനീപറയുന്നതുതിരിച്ചറിയുന്നതുമില്ലഎന്നുമറുത്തുപറഞ്ഞുപു
റത്തുചെന്നാറെപൂവൻകൊഴികൂകിഅപ്പൊൾവെറെഒരുവെലക്കാ
രത്തിഅവനെകണ്ടുഅവിടെയുള്ളഅവരൊടുഇവനുംയെശുവിനൊ
ടുകൂടയുള്ളവനാകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅവർനീഅവന്റെശി
ഷ്യന്മാരിൽഒരുത്തനല്ലയൊഎന്നുചൊദിച്ചപ്പൊൾഅവൻആമ
നുഷ്യനെഞാൻഅറിയുന്നില്ലഎന്നുപിന്നെയുംസത്യംചെയ്തുതള്ളിപ്പ
റഞ്ഞു.പിന്നെഅല്പനെരംകഴിഞ്ഞശെഷംഅരികെനിന്നവർനീഅ
വരിലൊരുത്തൻസത്യംനീഒരുഗലീല്യൻഎന്നുനിന്റെഭാഷതന്നെ
അറിയിക്കുന്നുവല്ലൊഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾപെത്രുപിന്നെയുംൟമ [ 53 ] നുഷ്യനെഞാൻഅറിയുന്നില്ലഎന്നുശപിക്കയുംആണയിടുകയുംചെ
യ്തുതുടങ്ങി.ഉടനെപൂവങ്കൊഴിരണ്ടാമതുകൂകിയാറെകൎത്താവ്തിരിഞ്ഞു
പെത്രുവിനെനൊക്കിപൂവൻകൊഴിരണ്ടുവട്ടംകൂകുംമുമ്പെമൂന്നുവട്ടം
നീഎന്നെമറുത്തുപറയുമെന്നവാക്കുഓൎത്തുപുറത്തുപൊയിവളരെവിഷാ
ദിച്ചുകരകയുംചെയ്തു-—

൩൧.സഭാമുഖെനയെശുവിന്റെവിസ്താരം

പിന്നെപ്രധാനാചാൎയ്യൻയെശുവൊടുശിഷ്യരെയുംഉപദെശത്തെയുംകു
റിച്ചുചൊദിച്ചു.യെശുഞാൻസ്പഷ്ടമായിലൊകത്തൊടുപറഞ്ഞുവല്ലൊ
എല്ലായഹൂദന്മാർകൂടുന്നപള്ളികളിലുംദൈവാലയത്തിലുംവെച്ചുഉപ
ദെശിച്ചുരഹസ്യമായിഒന്നുംപറഞ്ഞിട്ടില്ലനീഎന്നൊടുചൊദിക്കുന്നതെന്തി
ന്നുകെട്ടവരൊടുതന്നെഞാൻഎതുപറഞ്ഞുഎന്നുചൊദിക്കഞാൻ
പറഞ്ഞകാൎയങ്ങൾഅറിയുന്നുവല്ലൊഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅരികെ
നിൽകുന്നഒരുസെവകൻനീപ്രധാനാചാൎയ്യനൊടുഇപ്രകാരംഉത്ത
രംപറയുന്നുവൊഎന്നുരച്ചുയെശുവിന്റെകവിൾക്കൊന്നടിച്ചു
അപ്പൊൾയെശുഞാൻദൊഷംപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽപറകഇല്ലെങ്കി
ൽനീഎന്തിനുഎന്നെഅടിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു.അതിന്റെശെഷം
പ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരുംമന്ത്രിസഭഒക്കയുംയെശുവിനെകൊല്ലെണ്ടതിന്നു
കള്ളസ്സാക്ഷ്യംഅന്വെഷിച്ചുംഅനെകംകള്ളസ്സാക്ഷിക്കാർവന്നിട്ടും
അവർപറഞ്ഞസാക്ഷ്യംഒത്തുവന്നതുമില്ല.അപ്പൊൾപ്രധാനാചാൎയ്യൻ
എഴുനീറ്റുയെശുവിനൊടുഒന്നുംഉത്തരംപറയുന്നില്ലയൊഇവർനിന്റെ
നെരെഎന്തെല്ലാംസാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നുഎന്നുചൊദിച്ചാറെഅവൻഒ
ന്നിന്നുംഉത്തരംപറയാതെഇരുന്നു.പിന്നെയുംപ്രധാനാചാൎയ്യൻആ
യവനൊടുനീദൈവപുത്രനായക്രിസ്തനാകുന്നുവൊഎന്നുഞങ്ങളൊ
ടുപറയെണ്ടതിന്നുജീവനുള്ളദൈവത്തെആണയിട്ടുഞാൻനിന്നൊടു
ചൊദിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാറെയെശുനീപറഞ്ഞുവല്ലൊ.ഞാൻത
ന്നെഅവൻആകയാൽഇന്നുമുതൽമനുഷ്യപുത്രൻദൈവവല്ലഭത്വ [ 54 ] ത്തിന്റെവലത്തുഭാഗത്തുവാഴുന്നതുംമെഘങ്ങളിൽവരുന്നതുംനിങ്ങൾകാ
ണുംനിശ്ചയംഎന്നുപറഞ്ഞത്കെട്ടുപ്രധാനാചാൎയ്യൻവസ്ത്രങ്ങളെകീ
റിഇവൻദൈവത്തെദുഷിച്ചുഇനിസാക്ഷികൾകൊണ്ടുഎന്താവശ്യംഇ
വന്റെദൈവദൂഷണംകെട്ടുവല്ലൊനിങ്ങൾക്ക്എന്തുതൊന്നുന്നുഎ
ന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾഅവൻമരണശിക്ഷെക്ക്യൊഗ്യനെന്നുഎല്ലാവരും
പറക്കയുംചെയ്തുപിന്നെയെശിവിനെപിടിച്ചആളുകൾഅവനെപരിഹ
സിച്ചുമുഖത്തുതുപ്പികണ്ണുമൂടിക്കെട്ടിഅടിച്ചുക്രിസ്തനെനിന്നെഅടിച്ചവൻ
ആരെന്നുജ്ഞാനദൃഷ്ടികൊണ്ടുപറകഎന്നുംമറ്റുംപലവിധെനഅപമാ
നിച്ചുപറഞ്ഞുപുലൎകാലമായപ്പൊൾഎല്ലാപ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരും
യെശുവിനെകൊല്ലെണ്ടതിന്നുമന്ത്രിച്ചുഅവനെകെട്ടിക്കൊണ്ടുപൊയി
നാടുവാഴിയായപിലാതന്നുഎല്പിച്ചുഅപ്പൊൾഅവന്നുമരണശിക്ഷ
വിധിച്ചുഎന്നുയഹൂദാകണ്ടനുതപിച്ചുആ൩൦വെള്ളിക്കാശുപ്രധാനാചാ
ൎയ്യന്മാൎക്കുംമൂപ്പന്മാൎക്കുംമടക്കികൊണ്ടുവന്നുകുറ്റമില്ലാത്തരക്തംകാണി
ച്ചുകൊടുത്തതിനാൽഞാൻദൊഷംചെയ്തുഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅവർ
അത്ഞങ്ങൾക്ക്എന്തുനീതന്നെനൊക്കിക്കൊൾകഎന്നുപറഞ്ഞു.അപ്പൊ
ൾഅവൻആവെള്ളിക്കാശുഎടുത്തുദൈവാലയത്തിൽചാടിമാറി
പ്പൊയിഞാന്നുമരിക്കയുംചെയ്തു—പ്രധാനാചാൎയ്യന്മാർആദ്രവ്യമെടുത്തു
ഇത്രക്തവിലയാകകൊണ്ടുശ്രീഭണ്ഡാരത്തിലിടുന്നത്ന്യായമല്ലഎന്നു
പറഞ്ഞുഅതിനെകൊണ്ടുകുശവന്റെനിലംവാങ്ങിഅതിനാൽആനി
ലത്തിന്നുഇന്നുംരക്തനിലമെന്നുപെർപറഞ്ഞുവരുന്നു—

൩൨.പിലാതൻമുഖെനയുള്ളവ്യവഹാരം

പിന്നെപ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരുംമൂപ്പന്മാരുംഇവന്താസരാജാവായക്രിസ്തുവാ
കുന്നുഎന്നുകൈസരിന്നുവരിപ്പണംകൊടുക്കെണ്ടഎന്നുംപറഞ്ഞു
ജാതിയെകലഹിപ്പിക്കുന്നതുഞങ്ങൾകണ്ടുഎന്നുംകുറ്റംചുമത്തി
തുടങ്ങിഅപ്പൊൾപിലാതൻയെശുവിനെവിളിച്ചുഅവനൊടുനീയ
ഹൂദരാജാവ്തന്നെയൊഎന്നുചൊദിച്ചാറെയെശുഎൻരാജ്യം [ 55 ] ഈലൊകത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ലലൌകികമെങ്കിൽഎന്നെയഹൂദരിൽ
എല്പിക്കാതിരിക്കെണ്ടതിന്നുഎന്റെസെവകർപൊരുതുമായിരുന്നു
ആകയാൽഎന്റെരാജ്യംഐഹികമല്ലഎന്നുപറഞ്ഞാറെപിലാത
ൻഎന്നാൽനീരാജാവ്തന്നെയൊഎന്നുചൊദിച്ചശെഷംനീപറ
ഞ്ഞപ്രകാരംഞാൻരാജാവ്തന്നെഞാൻഇതിനായിട്ടുജനിച്ചുസ
ത്യത്തിന്നുസാക്ഷ്യംപറയെണ്ടതിന്നുൟലൊകത്തിലെക്കവന്നുസത്യ
ത്തിൽനിന്നുള്ളവനെല്ലാംഎന്റെവചനംകെൾക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊ
ൾസത്യംഎന്തെന്നുചൊദിച്ചുപുറത്തുപൊയിയഹൂദരൊടുഅവനിൽ
ഞാൻഅരുകുറ്റംകാണുന്നില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.എന്നാറെഅവർഇവ
ൻഗലീലദെശംമുതൽഇവിടംവരെയുംയഹൂദയിൽഎല്ലാടവുംഉപദെ
ശിച്ചുജനങ്ങളെഇളക്കുന്നവനെന്ന്പറഞ്ഞത്കെട്ടുപിലാതൻഇവ
ൻഗലീല്യനൊഎന്നുചൊദിച്ചുഹെരൊദാരാജാവിന്റെഅധികാരത്തി
ൽഉള്ളവനെന്നറിഞ്ഞുഅന്നുയരുശലെമിൽപാൎത്തുവരുന്നഹെരൊദാ
വിന്റെഅടുക്കലെക്ക്അയച്ചു.ഹെരൊദായെശുചെയ്തഅതിശയങ്ങ
ളെകെട്ടതിനാൽഅവനെകാണ്മാൻആശിച്ചിരുന്നുഅതുകൊണ്ടുഅവനെ
കണ്ടപ്പൊൾവല്ലഅത്ഭുതവുംകാട്ടുമെന്നുവിചാരിച്ചുസന്തൊഷിച്ചുഅവ
നൊടുവളരെചൊദിച്ചുവെങ്കിലുംയെശുഒന്നുംമിണ്ടായ്കകൊണ്ടുതന്റെ
ആയുധക്കാരൊടുകൂടിഅവനെനിന്ദിച്ചുപരിഹാസത്തിന്നായിമാനി
ച്ചുവെള്ളവസ്ത്രംഉടുപ്പിച്ചുപിലാത്തന്നുതന്നെതിരിച്ചയച്ചുമുമ്പെഅന്യൊ
ന്യംവൈരികളായപിലാതനുംഹെരൊദാവുംഅന്നുസ്നെഹിതന്മാരു
മാക്കിവന്നുപെസഹഉത്സവംതൊറുംജനങ്ങളുടെഅപെക്ഷപ്രകാരം
തടവുകാരിൽഒരുവനെവിടീക്കുന്നത്ആചാരമായിരുന്നു.ആകാല
ത്ത്കലഹത്തിൽകുലക്കുറ്റക്കാരനായബറബ്ബാഎന്നൊരുവിശെഷ
തടവുകാരനുണ്ടായിരുന്നുഅന്നുപിലാതൻജനങ്ങളൊടുഎവനെ
വിടുവിക്കെണംബറബ്ബാവെയൊയഹൂദരാജാവായയെശുവിനെ
യൊഎന്നുചൊദിച്ചു.അവൻഇങ്ങിനെന്യായാസനത്തിൽഇരുന്നസമ [ 56 ] യംഅവന്റെഭാൎയ്യആളെഅയച്ചുഇന്നുസ്വപ്നത്തിൽആനീതിമാൻനി
മിത്തംഞാൻവളരെകഷ്ടപ്പെട്ടതകൊണ്ടുഅവനൊടുഒന്നുംചെയ്യെണ്ട
എന്നുപറയിച്ചു.പ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരുംമൂപ്പന്മാരുംബരബ്ബാവെവിട്ടയ
പ്പാനുംയെശുവെകൊല്ലുവാനുംകല്പിക്കെണ്ടതിന്നുജനങ്ങളെവശീകരി
ച്ചുത്സാഹിപ്പിച്ചത്കൊണ്ടുയെശുവിനെകൊന്നുബറബ്ബാവെവിടുവിക്കെ
ണംഎന്നെല്ലാവരുംഒന്നിച്ചുനിലവിളിച്ചുപറഞ്ഞുപിലാതൻയെശുവി
നെവിട്ടയപ്പാൻഭാവിച്ചുയെശുവിന്നുഞാൻഎന്തുചെയ്യെണ്ടുഎന്നുചൊ
ദിച്ചാറെഅവനെക്രൂശിൽതറെക്കക്രൂശിൽതറെക്കഎന്നുനിലവി
ളികെട്ടുഒന്നുംസാധിക്കയില്ലകലഹംഅധികമായിപ്പൊകുമെന്നുക
ണ്ടപ്പൊൾവെള്ളമെടുത്തുജനങ്ങളുടെമുമ്പാകെകൈകളെകഴുകിൟ
നീതിമാന്റെരക്തത്തിന്നുഞാൻകുറ്റമില്ലാത്തവൻനിങ്ങൾതന്നെ
നൊക്കികൊൾവിനെന്നുഉരച്ചാറെജനസംഘമെല്ലാംഅവന്റെരക്തം
ഞങ്ങളുടെയുംസന്തതികളുടെയുംമെൽവരട്ടെഎന്നുനിന്ദിച്ചുപറകയും
ചെയ്തു—

൩൩.യെശുവിന്റെമരണവിധി—

അപ്പൊൾപിലാതൻയെശുവിനെകെട്ടിചമ്മട്ടികൊണ്ടുഅടിപ്പിച്ചശെഷം
ആയുധക്കാർഅവന്റെവസ്ത്രങ്ങളെനീക്കിചുവന്നഅങ്കിയെഉടുപ്പിച്ചുമു
ള്ളുകൾകൊണ്ടുഒരുകിരീടംമെടഞ്ഞുഅവന്റെതലമെൽവെച്ചുവല
ങ്കൈയിൽഒരുകൊലുംകൊടുത്തുഅവന്റെമുമ്പാകെമുട്ടുകുത്തിയ
ഹൂദരാജാവെജയജയഎന്ന്പരിഹസിച്ചുപറഞ്ഞുമുഖത്തുതുപ്പികൊ
ൽകൊണ്ടുതന്നെതലമെൽഅടിക്കയുംചെയ്തു—

പിന്നെപിലാതൻപുറത്തുവന്നുഇതാഞാൻഅവനിൽഒരുകുറ്റ
വുംകാണുന്നില്ലഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയെണ്ടതിന്ന്അവനെനിങ്ങൾക്കപുറ
ത്തുകൊണ്ടുവരുന്നുഎന്ന്പറഞ്ഞുയെശുമുൾകിരീടവുംചുവന്നഅങ്കിയും
ധരിച്ചുപുറത്തുവന്നുഅപ്പൊൾപിലാതൻഅവരൊടുഇതാആമനുഷ്യ
ൻഎന്നുപറഞ്ഞുപ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരുംസെവകരുംകണ്ടപ്പൊൾ [ 57 ] അവനെക്രൂശിൽതറെക്കഎന്നുനിലവിളിച്ചാറെപിലാതൻഅവനെകൊണ്ടു
പൊയിക്രൂശിൽതറെപ്പിൻഞാൻഅവനിൽഒരുകുറ്റവുംകാണിന്നില്ല
എന്നതുകെട്ടുയഹൂദന്മാർഞങ്ങൾക്കഒരുന്യായപ്രമാണംഉണ്ടുതന്നെത്താ
ൻദൈവപുത്രനാക്കിയതിനാൽഅവൻഞങ്ങളുടെന്യായപ്രകാരം
മരിക്കെണംഎന്നുപറഞ്ഞാറെപിലാതൻഅത്യന്ത്യംഭയപ്പെട്ടുപി
ന്നെയുംന്യായസ്ഥലത്തെക്കപൊയിയെശുവിനൊടുനീഎവിടെനിന്നാ
കുന്നുഎന്നുചൊദിച്ചപ്പൊൾയെശുഅവനൊടുഒരുത്തരവുംപറഞ്ഞില്ല
നീഎന്നൊടുപറകയില്ലയൊനിന്നെക്രൂശിൽതറപ്പാനുംവീടിപ്പാനും
എനിക്ക്അധികാരമുണ്ടെന്നുനീഅറിയുന്നില്ലയൊഎന്നുകെട്ടാറെ
യെശുമെലിൽനിന്നുതന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽഎനിക്ക്വിരൊധമായിഒരധികാ
രവുംനിണക്ക്ഉണ്ടാകയില്ലയായിരുന്നുഅത്കൊണ്ടുഎന്നെനിണക്ക
എല്പിച്ചവന്നുഅധികംപാപമുണ്ടുഎന്നുപറഞ്ഞു.അന്നുതൊട്ടുപിലാ
ത്തൻഅവനെവിടീപ്പാൻനൊക്കിഎന്നാറെയഹൂദർഇവനെവിടീച്ചാ
ൻനീകൈസരിന്റെഇഷ്ടനല്ലതന്നെത്താൻരാജാവാകുന്നവ
നെല്ലാംകൈസരിന്റെദ്രൊഹിയാകുന്നുഎന്നുതിണ്ണംവിളിച്ചുപറഞ്ഞ
ത്കെട്ടുപിലാതൻഅവരുടെഇഷ്ടപ്രകാരംചെയ്വാൻമനസ്സായിബ
രബ്ബാവെവിടീച്ചുയെശുവിനെക്രൂശിൽതറെക്കെണ്ടതിന്നുവിധിച്ചു
ഏൽപ്പിക്കയുംചെയ്തു—അനന്തരംയെശുതന്റെക്രൂശ്ചുമന്നുകൊണ്ടുഗൊ
ല്ഗത്തഎന്നകപാലസ്ഥലത്തെക്കപുറപ്പെട്ടുപൊയിഅനെകജനങ്ങ
ളുംഅവനെചൊല്ലിമാറത്തടിച്ചുംനിലവിളിച്ചുമിരിക്കുന്നസ്ത്രീകളുംപി
ന്തുടൎന്നുആയവരെയെശുതിരിഞ്ഞുനൊക്കിപറഞ്ഞുയരുശലെംപുത്രി
മാരെഎന്നെചൊല്ലികരയാതെനിങ്ങളെയുംനിങ്ങളുടെമക്കളെയുംവി
ചാരിച്ചുകരവിൻപച്ചവൃക്ഷത്തിൽഇതിനെചെയ്തുകൊണ്ടാൽഉണ
ക്കവൃക്ഷത്തിൽഎന്തെല്ലാംചെയ്യുമെന്നുപറകയുംചെയ്തു—

൩൪.യെശുവിനെക്രൂശിൽതറെച്ചത്

പിന്നെഅവർകപാലസ്ഥലത്ത്എത്തിയപ്പൊൾഒരുമദ്യംകുടിപ്പാൻ [ 58 ] കൊടുത്താറെയെശുആയതിനെവാങ്ങാതെഇരുന്നുഅവിടെവെച്ചു—൯—
മണിസമയത്തഅവനെയുംഇരുപുറവുംരണ്ടുകള്ളന്മാരെയുംക്രൂശുക
ളിൽതറെച്ചു.അപ്പൊൾഅവൻഅതിക്രമക്കാരൊടുകൂടഎണ്ണപ്പെ
ടുംഎന്നുള്ളവെദവാക്യംനിവൃത്തിയായി.അന്നെരംയെശുപിതാവെഇവ
ർതങ്ങൾചെയ്യുന്നതിന്നതെന്നുഅറിയായ്കകൊണ്ടുക്ഷമിച്ചുകൊള്ളെ
ണമെഅന്നുപ്രാൎത്ഥിച്ചുഅതിന്റെശെഷംആയുധക്കാർഅവന്റെവ
സ്ത്രങ്ങളെഎടുത്തുഓരൊഅംശംവരെണ്ടതിന്നുനാലംശമാ
യിവിഭാഗിച്ചു.കുപ്പായംതൈക്കാതെമുഴുവനുംനെയ്തുതീൎത്തതാകകൊ
ണ്ടുഅവർനാംഇത്കീറാതെആൎക്കുവരുമെന്നറിവാനായിചീട്ടിടെണ
മെന്നുപറഞ്ഞുഇതിനെആയുധക്കാർചെയ്തു.എന്നാൽപിലാതൻനസറാ
യക്കാരനായയെശുയഹൂദന്മാരുടെരാജാവെന്നുഎബ്രായയവനരൊ
മഭാഷകളിൽഅവന്റെഅപരാധസൂചകമായഒരുപരസ്യംഎഴുതി
ക്രൂശിന്മെൽപതിപ്പിച്ചുആയത്ജനങ്ങൾനൊക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു.ആവഴി
യായിവന്നവർതലകുലുക്കിപരിഹസിച്ചുനീദൈവപുത്രനാകുന്നെങ്കിൽഇ
പ്പൊൾക്രൂശിൽനിന്നുഇറങ്ങിവാഎന്നാൽഞങ്ങൾനിന്നെവിശ്വസിക്കുംഎ
ന്നുവന്ദിച്ചുപറഞ്ഞു.ഒരുമിച്ചുതൂക്കിയകള്ളന്മാരിൽഒരുവൻനീക്രിസ്തുവാകു
ന്നെങ്കിൽനിന്നെയുംഞങ്ങളെയുംരക്ഷിക്കഎന്നുദിഷിച്ചാറെമറ്റവ
ൻഈശിക്ഷയിലകപ്പെട്ടനീയുംദൈവത്തെഭയപ്പെടുന്നില്ലയൊനാം
നടത്തിയക്രിയകൾക്കതക്കവണ്ണംഇത്അനുഭവിക്കെണ്ടിവന്നുഇവനൊ
അന്യായമായിട്ടുള്ളതൊന്നുംചെയ്തില്ലഎന്നുഅവനെശാസിച്ചശെഷം
യെശുവിനൊടുകൎത്താവെനിന്റെരാജ്യത്ത്എത്തിയാൽഎന്നെകൂ
ടെഓൎത്തുകൊള്ളെണമെഎന്നുഅപെക്ഷിച്ചാറെയെശുഇന്നുതന്നെനീ
എന്നൊടുകൂടിപരദീസയിൽഇരിക്കുംസത്യംഎന്നുപറഞ്ഞു.വിശെഷി
ച്ചുയെശിവിന്റെഅമ്മയുംഅവളുടെസഹൊദരിയുംമഗ്ദലമറിയയും
അവന്റെക്രൂശിന്നരികെനിന്നുകൊണ്ടിരുന്നുഅപ്പൊൾയെശുത
ന്റെഅമ്മയെയുംതാൻസ്നെഹിച്ചശിഷ്യനെയുംഅരികെനിൽകുന്ന [ 59 ] ത്കണ്ടുഅമ്മയൊടുസ്ത്രീയെഇതാനിന്റെമകൻഎന്നുംശിഷ്യനൊ
ടുഇതാനിന്റെഅമ്മഎന്നുംകല്പിച്ചു.അക്കാലംമുതൽആശിഷ്യൻ
അവളെസ്വഗൃഹത്തിലെക്ക്കൈക്കൊള്ളുകയുംചെയ്തുഅനന്ത
രംഉച്ചമുതൽമൂന്നുമണിയൊളവുംആനാട്ടിലെങ്ങുംഅന്ധകാരംപ
രന്നുസൂൎയ്യനുംഇരുണ്ടുപൊയിമൂന്നുമണിനെരത്തുയെശുഎൻദൈവ
മെഎൻദൈവമെഎന്നെകൈവിട്ടതെന്തിന്നുഎന്നുനിളവിളിച്ചു
അതിന്റെശെഷംസകലവുംനിവൃത്തിയായെന്നറിഞ്ഞുഎനിക്കദാ
ഹമുണ്ടെന്നുപറഞ്ഞുഅപ്പൊൾഅവർഒരുസ്പൊംഗിൽകാടിനി
റെച്ചുഇസൊപ്തണ്ടിന്മെൽകെട്ടിഅവന്റെവായരികെനീട്ടികൊടുത്തുആ
യതിനെയെശുവാങ്ങികുടിച്ചശെഷംനിവൃത്തിയായിഹെപിതീവെ
നിന്റെകൈകളിൽഎന്റെആത്മാവിനെഭരമെല്പിക്കുന്നുഎന്നു
റക്കെവിളിച്ചുപറഞ്ഞുതലചായിച്ചുപ്രാണനെവിടുകയുംചെയ്തുഅ
പ്പൊൾദൈവാലയത്തിലെതിരശ്ശീലരണ്ടായിചീന്തിപ്പൊയിഭൂമിയും
ഇളകികന്മലകളുംപിളൎന്നുശവക്കുഴികളുംതുറന്നുഉറങ്ങിഇരുന്നപ
രിശുദ്ധർഅവർഉയിൎത്തെഴുനീറ്റപിൻശ്മശാനംവിട്ടുവിശുദ്ധ
പട്ടണത്തിൽപൊയിപലൎക്കുംപ്രത്യക്ഷരായ്വന്നുശതാധിപനുംത
ന്നൊടുകൂടയെശുവിനെകാത്തിരുന്നവരുംഭൂകമ്പവുംഅവൻഇപ്രകാ
രംനിലവിളിച്ചുപ്രാണനെവിട്ടതുംമറ്റുംകണ്ടാറെഎറ്റവുംഭയ
പ്പെട്ടുൟമനുഷ്യൻനീതിമാനുംദൈവപുത്രനുമായിരുന്നുസത്യ
മെന്നുപറഞ്ഞുദൈവത്തെസ്തുതിച്ചുകൂടിയിരുന്നജനങ്ങളുംകണ്ടപ്പൊ
ൾമാൎവ്വിടങ്ങളിൽഅടിച്ചുകൊണ്ടുതിരിച്ചുപൊകയുംചെയ്തു—

൩൫.യെശുവിന്റെശരീരംഅടെച്ചത്

ആനാൾമഹാശബ്ബത്തദിവസത്തിന്നുഒരുക്കുന്നദിവസമാകകൊണ്ടു
ശവങ്ങളെക്രൂശിൽഇരുത്താതെകാലുകളെഒടിച്ചുഇറക്കിഎടുക്കെണ്ട
തിന്നുയഹൂദർപിലാതനൊടുഅപെക്ഷിച്ചശെഷംആയുധക്കാർവ
ന്നുയെശുവിനൊടുകൂടെക്രൂശിൽതറെച്ചഅതിക്രമക്കാരുടെകാലുക [ 60 ] ളെഒടിച്ചുകളഞ്ഞു.യെശുവിന്റെഅരികെവന്നുഅവൻമരിച്ചുവെന്നു
കണ്ടിട്ടുകാലുകളെഒടിച്ചില്ലഒരുത്തൻകുന്തംകൊണ്ടുഅവന്റെവിലാ
പ്പുറത്തുകുത്തിഉടനെരക്തവുംവെള്ളവുംപുറത്തുവന്നുഅവന്റെഅ
സ്ഥികളിലൊന്നുംഒടിക്കയില്ലഎന്നുള്ളവെദവാക്യംഇതിനാൽനിവൃ
ത്തിയായിഅതല്ലാതെഅവർകുത്തിയവനെനൊക്കുംഎന്നുള്ളവെ
റെഒരുവെദവാക്യംപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്ഇനിസംഭവിക്കെണ്ടു—

അനന്തരംനീതിമാനുംദൈവരാജ്യപ്രതീക്ഷകനുംയഹൂ
ദരിലെഭയവശാൽയെശുവിന്നുഗൂഢശിഷ്യനുംഅവരുടെദുരാലൊച
നകളിൽഅസമ്മതനുമായയൊസെഫ്എന്നൊരുമെധാവിധൈൎയ്യം
പൂണ്ടുവൈകുന്നെരത്തുപിലാതനെചെന്നുകണ്ടുയെശിവിന്റെശരീ
രംഎടുത്തുകൊണ്ടുപൊകെണ്ടതിന്നുഅപെക്ഷിച്ചയെശുവെഗത്തി
ൽമരിച്ചുവെന്നുകെട്ടുഅവൻആശ്ചൎയ്യപ്പെട്ടു.ശതാധിപനെവിളിച്ചു
അവൻമരിച്ചിട്ടുഎത്രനെരമായിഎന്നുചൊദിച്ചറിഞ്ഞുശരീരം
യൊസെഫിന്നുകൊടുക്കെണമെന്നുകല്പിച്ചു.പിന്നെയൊസെഫനെ
ൎത്തവസ്ത്രംവാങ്ങിവന്നുഅവനെഇറക്കിമുമ്പെഒരുസമയംരാത്രി
യിൽയെശുവിനെകാണ്മാൻവന്നനിക്കൊദെമനുംഎത്തികണ്ടിവെണ്ണ
യുംകറ്റവാഴരസവുംവെൎത്തുണ്ടാക്കിയഒരുകൂട്ടുഎകദെശം൧൦൦റാത്ത
ൽകൊണ്ടുവന്നുയെശുവിൻശരീരംഎടുത്തുയഹൂദർശവങ്ങളെമറെ
ക്കുന്നമൎയ്യാദപ്രകാരംഅതുസുഗന്ധവൎഗ്ഗങ്ങളൊടുകൂടനെൎത്തവസ്ത്ര
ങ്ങളിൽകെട്ടിആസ്ഥലത്ത്ഒരുതൊട്ടവുംഅതിൽയൊസെഫതനി
ക്കായിപാറവെട്ടിതീൎപ്പിച്ചൊരുപുതിയഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു.ആഗു
ഹസമീപംആകകൊണ്ടുഅവർഉടനെയെശുവിൻശരീരംഅതിൽവെ
ച്ചടെക്കയുംചെയ്തു—

അതിന്റെശെഷംപ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരുംപറീശന്മാരുംപി
ലാതന്റെഅടുക്കൽവന്നുഅവനൊടുയജമാനആചതിയൻജീവി
ച്ചിരിക്കുന്നസമയംമൂന്നുദിവസത്തിന്നകംഞാൻഉയിൎത്തെഴുനീല്കുമെ [ 61 ] ന്നുപറഞ്ഞതിനെഞങ്ങൾഓൎക്കുന്നു.അത്കൊണ്ടുഅവന്റെശിഷ്യന്മാ
ർരാത്രിയിൽവന്നുആശവംകട്ടുകൊണ്ടുപൊയിജനങ്ങളൊടുഅവൻ
ജീവിച്ചെഴുനീറ്റുഎന്നുപറഞ്ഞാൽപിന്നെത്തെതിൽചതിഒന്നാമത്ത
തിൽകഷ്ടമായിവരാതിരിക്കെണ്ടതിന്നായിമൂന്നുദിവസത്തൊളംഗുഹ
യെകാപ്പാൻനീകല്പിക്കെണ്ടംഎന്നപെക്ഷിച്ചാറെപിലാതൻനിങ്ങൾക്ക
കാവല്ക്കാരുണ്ടല്ലൊകഴിയുന്നെടത്തൊളംഅതിന്നുഉറപ്പുവരുത്തുവി
ൻഎന്നത്കെട്ടുഅവർപൊയികല്ലിന്നുമുദ്രയിട്ടുകാവല്ക്കാരെയുംവെ
ച്ചുഉറപ്പുവരുത്തുകയുംചെയ്തു---

൩൬.ക്രിസ്തന്റെപുനരുത്ഥാനം

ശബത്തദിവസത്തിന്റെപിറ്റെനാൾഉഷസ്സിങ്കൽകൎത്താവിന്റെ
ദൂതൻസ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിന്നുഇറങ്ങിവന്നുഗുഹാമുഖത്തുവെച്ചകല്ലുരുട്ടിക്കള
ഞ്ഞുഅതിന്മെൽഇരുന്നു.അപ്പൊൾഒരുമഹാഭൂകമ്പംഉണ്ടായിആദൂത
ന്റെരൂപംമിന്നൽപൊലെയുംഉടുപ്പുഉറച്ചമഞ്ഞുപൊലെവെണ്മയാ
യിരുന്നു.കാവൽക്കാർഅവനെകണ്ടുഭയപ്പെട്ടുവിറെച്ചുചത്തവരെ
പൊലെയായ്തീൎന്നുഅനന്തരംമഗ്ദല്യമറിയയുംയാക്കൊബിന്റെ
അമ്മയായമറിയയുംശലൊമെയുംഅവന്റെശരീരത്തിന്മെൽസുഗ
ന്ധദ്രവ്യംപൂശെണ്ടതിന്നായിഗുഹയുടെഅരികെവന്നുഗുഹാമുഖത്തുനി
ന്നുകല്ല്ആരുരുട്ടിക്കളയുമെന്നുതമ്മിൽപറഞ്ഞുനൊക്കിയാറെകല്ലു
രുട്ടിക്കളത്തത്കണ്ടുമഗ്ദല്യമറിയപെത്രുവിനെയുംയൊഹനാനെ
യുംചെന്നുകണ്ടുകൎത്താവിന്റെശരീരംഗുഹയിൽനിന്നെടുത്തുകള
ഞ്ഞുഎവിടെവെച്ചുഎന്നറിയുന്നില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.മറ്റെവർഅ
കത്തുകടന്നുനൊക്കിയെശുവിന്റെശരീരംകാണാതെവിഷാദി
ച്ചപ്പൊൾമിന്നുന്നവസ്ത്രങ്ങൾധരിച്ചരണ്ടുപുരുഷന്മാരെകണ്ടുവള
രെഭയപ്പെട്ടാറെദൂതർഅവരൊടുഭ്രമിക്കരുതുക്രൂശിൽതറെച്ച
യെശുവിനെനിങ്ങൾഅന്വെഷിക്കുന്നുഎന്നറിയുന്നുഅവൻഇവി
ടെഇല്ലമുമ്പെപറഞ്ഞപ്രകാരംഉയിൎത്തെഴുനീറ്റു.ഇതാഅവൻകി [ 62 ] ടന്നസ്ഥലംനിങ്ങൾവെഗംപൊയിൟകാൎയ്യംഅവന്റെശിഷ്യന്മാ
രൊടുഅറിയിപ്പിൻഎന്നുപറഞ്ഞാറെഅവർഭയവുംമഹാസന്തൊ
ഷവുംപൂണ്ടുഗുഹയെവിട്ടൊടിപൊകയുംചെയ്തു—

അനന്തരംപെത്രുവുംയൊഹനാനുംപുറപ്പെട്ടുഗുഹയുടെഅ
രികിൽഎത്തിഅകത്തുപ്രവെശിച്ചുശീലകളെയുംതലശ്ശീലകളെ
യുംവെറിട്ടുഒരുസ്ഥലത്തുചുരുട്ടിവെച്ചതുംകണ്ടുശരീരംകണ്ടില്ലതാനും
അവൻമരിച്ചവരിൽനിന്നുഎഴുനീല്ക്കെണമെന്നുള്ളവെദവാക്യം
അവർആസമയത്തൊളംഗ്രഹിക്കായ്കകൊണ്ടുമടങ്ങിചെല്ലുകയും
ചെയ്തു—മറിയഗുഹയുടെപുറത്തുനിന്നുകൊണ്ടുഅകത്തുകുനിഞ്ഞു
നൊക്കിയപ്പൊൾയെശുവിൻശരീരംവെച്ചസ്ഥലത്തുവെള്ളവസ്ത്രങ്ങളെ
ധരിച്ചവരായരണ്ടുദൈവദൂതന്മാരെതലക്കലുംകാൽക്കലുംഇരിക്കുന്നത്‌
കണ്ടുആയവർഅവളൊടുസ്ത്രീയെനീഎന്തിന്നുകരയുന്നുഎന്നു
ചൊദിച്ചതുകെട്ടുഅവൻഎന്റെകൎത്താവിനെഎടുത്തുകൊണ്ടുപൊ
യിഎവിടെവെച്ചുഎന്നുഅറിയായ്കകൊണ്ടാകുന്നുഎന്നുചൊല്ലിതി
രിഞ്ഞുനൊക്കിയപ്പൊൾയെശുവിനെകണ്ടുഅവനെയെശുവെന്ന
റിഞ്ഞില്ലസ്ത്രീയെനീഎന്തിന്നുകരയുന്നുആരെഅന്വെഷിക്കുന്നുഎ
ന്നുയെശുചൊദിച്ചാറെഅവനെതൊട്ടക്കാരനെന്നുവിചാരിച്ചുഅ
വൾയജമാനനെതാൻഅവനെഎടുത്തുകൊണ്ടുപൊയിട്ടുണ്ടെ
ങ്കിൽഎവിടെവെച്ചുഎന്നുപറഞ്ഞാൽഞാൻചെന്നുഎടുത്തുകൊള്ളാം
എന്നുപറഞ്ഞശെഷംയെശുമറിയഎന്നുവിളിച്ചുഉടനെഅവൾതി
രിഞ്ഞുനൊക്കിഹെഗുരൊഎന്നൎത്ഥമാകുന്നരബ്ബൂനിഎന്നുവിളിച്ചു
യെശുഅവളൊടുഎന്നെതൊടരുത്ഞാൻഇത്രൊടവുംഎൻപിതാവി
ന്നടുക്കൽകരെറീട്ടില്ലനീഎന്റെസഹൊദരന്മാരെചെന്നുകണ്ടു
ഞാൻഎനിക്കുംനിങ്ങൾക്കുംപിതാവായദൈവത്തിന്റെഅടുക്കൽ
കരെറിപ്പൊകുന്നുഎന്നുചൊല്ലുകഎന്നുപറഞ്ഞുഅവളെഅയച്ചു
പിന്നെമറിയയുംമറ്റെവരുംകണ്ടുകേട്ടത്‌ശിഷ്യന്മാരോടുഅറിയിക്കെ [ 63 ] ണ്ടതിന്നുപൊകുമ്പൊൾയെശുഅവരെഎതിരെറ്റുസലാംപറഞ്ഞു
ഉടനെഅവർകാല്കൽവീണുനമസ്കരിച്ചുസംഭവിച്ചതെല്ലാംഭ്രമ
ത്തൊടുംസന്തൊഷത്തൊടുംഅറിയിച്ചപ്പൊൾആയവർവിശ്വസിച്ചില്ല—

൩൭.എമാവൂസിലെക്കരണ്ടുശിഷ്യന്മാരുടെ
പ്രയാണം.

ആദിവസത്തിൽതന്നെരണ്ടുശിഷ്യന്മാർയരുശലെമിൽനി
ന്നുരണ്ടുനാഴികവഴിദൂരമുള്ളഎമാവൂസിലെക്കപൊയിവഴിയിൽവെച്ചു
സംഭവിച്ചതൊക്കയുംവിചാരിച്ചുസംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾയെ
ശുവുംഅടുത്തുഒരുമിച്ചുനടന്നുഅവനെയെശുഎന്നുഅറിഞ്ഞില്ലഅ
പ്പൊൾഅവൻനിങ്ങൾവിഷണ്ണന്മാരായിഎന്തുസംഭാഷണം
ചെയ്തുനടക്കുന്നുഎന്നുചൊദിച്ചാറെക്ലെയൊപഎന്നവൻയരുശ
ലെമിൽപാൎക്കുന്നപരദെശികളിൽനീമാത്രംൟദിവസങ്ങളിൽ
അവിടെസംഭവിച്ചകാൎയ്യംഅറിയാത്തവനൊഎന്നുപറഞ്ഞശെ
ഷംഅവൻഎന്തുകാൎയ്യംഎന്നുചൊദിച്ചതിന്നുഅവർനചറായ
ക്കാരനായയെശുവിന്നുസംഭവിച്ചത്തന്നെആയവൻദൈവത്തി
ന്റെയുംസൎവ്വജനങ്ങളുടെയുംമുമ്പാകെക്രിയയിലുംവചനത്തിലുംശക്ത
നായദീൎഘദൎശിയായിരുന്നു.നമ്മുടെപ്രധാനാചാൎയ്യന്മാരുംമൂപ്പന്മാരും
അവനെമരണശിക്ഷെക്കഎല്പിച്ചുക്രൂശിൽതറപ്പിച്ചുഎന്നാലും
ഇസ്രയെലരെഉദ്ധരിക്കുന്നവൻഇവൻതന്നെഎന്നുഞങ്ങൾവിശ്വസി
ച്ചിരുന്നുഇതൊക്കയുംസംഭവിച്ചത്ഇന്നെക്കമൂന്നുദിവസമായിഞ
ങ്ങളുടെസ്ത്രീകളിൽചിലർഅതികാലത്തുഗുഹയുടെഅടുക്കെചെന്നുഅ
വന്റെശരീരംകാണാതെമടങ്ങിവന്നുഅവൻജീവിച്ചിരിക്കുന്നുഎ
ന്നുപറയുന്നസ്വൎഗ്ഗീയദൂതരെകണ്ടുഎന്നുഞങ്ങളെഭ്രമിപ്പി
ച്ചുഞങ്ങളിൽചിലർഗുഹയുടെഅരികെചെന്നുസ്ത്രീകൾപറഞ്ഞപ്ര
കാരംകണ്ടുഅവനെകണ്ടില്ലതാനുംഎന്നതുകെട്ടുഅവൻപ്രവാച [ 64 ] കന്മാർഅറിയിച്ചത്വിശ്വസിക്കെണ്ടതിന്ന്വിവെകഹീനരുംമന്ദ
മസന്നുകളുമായുള്ളൊരെക്രിസ്തൻഇപ്രകാരംകഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ടുതന്റെ
മഹത്വത്തിലെക്കപ്രവെശിക്കെണ്ടതാകുന്നുവല്ലൊഎന്ന്ചൊല്ലിമൊ
ശമുതലായസകലപ്രവാചകരുടെഎഴുത്തുകളിൽതന്നെകുറിച്ചുപറ
ഞ്ഞതിനെതെളിയിച്ചറിയിച്ചു.അവർപൊകുന്നഗ്രാമത്തിന്നുസ
മീപിച്ചപ്പൊൾഅവൻഅപ്പുറംപൊകെണ്ടുന്നഭാവംനടിച്ചാറെഅ
വർസന്ധ്യയായല്ലൊനെരവുംഅസ്തമിപ്പാറായിഞങ്ങളൊടുകൂടെ
പാൎക്കഎന്ന്വളരെഅപെക്ഷിച്ചശെഷംഅവൻപാൎപ്പാനായിഅ
കത്തുചെന്നുഅവരൊടുകൂടപന്തിയിലിരുന്നുഅപ്പമെടുത്തുവാ
ഴ്ത്തിനുറുക്കിഅവൎക്കകൊടുത്തതിനാൽഅവനെഅറിഞ്ഞപ്പൊൾഅ
വൻക്ഷണത്തിൽഅപ്രത്യക്ഷനായിപിന്നെഅവർവഴിയിൽവെ
ച്ചുഅവൻനമ്മ്പ്പ്ടുസംസാരിച്ചുവെദവാക്യങ്ങളെതെളിയിച്ചതിൽന
മ്മുടെഹൃദയംജ്വലിച്ചിരുന്നില്ലയൊഎന്നുപറഞ്ഞുഎഴുനീറ്റുയരുശ
ലെമിലെക്കമടങ്ങിപ്പൊയി.ശിഴ്യന്മാരെയുംഅവനൊടുചെൎന്നവ
രെയുംകണ്ടുകൎത്താവ്ഉയിൎത്തെഴുനീറ്റുശീമൊനുപ്രത്യക്ഷനായി
എന്നുവഴിയിൽസംഭവിച്ചതുംഅപ്പംനുറുക്കിവാഴ്ത്തിയപ്പൊൾതങ്ങ
ൾഅവനെഅറിഞ്ഞപ്രകാരവുംവിവരമായിപറകയുംചെയ്തു—

അനന്തരംശിഷ്യന്മാർയഹൂദരിലെഭയംനിമിത്തംവാതിലുക
ളെപൂട്ടിയപ്പൊൾയെശുവന്നുമദ്ധ്യെനിന്നുനിങ്ങൾക്കസമാധാനംഭവി
ക്കട്ടെഎന്നുപറഞ്ഞുഅവർഒരുഭൂതത്തെകൺറ്റുഎന്ന്നിരൂപിച്ചു
ഭയപ്പെട്ടാറെഅവൻനിങ്ങൾഎന്തിന്ന്ചഞ്ചലപ്പെടുന്നുനിങ്ങളുടെ
ഹൃദയങ്ങളിൽസംശയംതൊന്നുന്നത്എന്തുഞാൻതന്നെആകുന്നുഎ
ന്റെകൈകാലുകളെനൊക്കിഎന്നെതൊട്ടറിവിൻഎങ്കൽകാണു
ന്നപ്രകാരംഒരുഭൂതത്തിന്നുമാംസാസ്ഥികളില്ലല്ലൊഎന്നതുകെ
ട്ടുഅവർകൎത്താവിനെകണ്ടിട്ടുസന്തൊഷിച്ചു.പിന്നെയുംഭ്രമവും
സംശയവുംജനിച്ചാറെഅവൻആഹാരംവല്ലതുംഉണ്ടൊഎന്നു [ 65 ] ചൊദിച്ചപ്പൊൾഅവർവറുത്തമീനുംതെങ്കട്ടയുംകൊടുത്തുഅവൻവാങ്ങി
അവർകാണ്കെഭക്ഷിക്കയുംചെയ്തു—

൩൮.യെശുതൊമെക്കുംഗനെസരത്തസരസ്സിന്റെ
അരികത്തുംപ്രത്യക്ഷനായ്‌വന്നത്യെ

ശുവന്നിരുന്നസമയംതൊമഎന്നവൻശിഷ്യന്മാരൊടുകൂടെഇ
ല്ലായ്കയാൽഅവർഅവനൊടുഞങ്ങൾകൎത്താവിനെകണ്ടുഎന്നുപ
റഞ്ഞാറെഅവൻഞാൻഅവന്റെകൈകളിൽആണിയുടെപഴുതു
കളെകണ്ടുഅതിൽഎന്റെവിരൽഇട്ടുഅവന്റെപാൎശ്വത്തിൽഎൻകൈ
വെക്കാഞ്ഞാൽഞാൻവിശ്വസിക്കയില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.എട്ടുദിവ
സംകഴിഞ്ഞശെഷംശിഷ്യന്മാർപിന്നെയുംഅകത്തുകൂടിതൊമ
യുംഅവരൊടുചെൎന്നുവാതിലുകൾപൂട്ടിയിരിക്കുമ്പൊൾയെശുവന്നുമ
ദ്ധ്യെനിന്ന്നിങ്ങൾക്കസമാധാനംഭവിക്കട്ടെഎന്നുചൊല്ലിതൊമയെനൊ
ക്കിനിന്റെവിരൽഇങ്ങൊട്ടുനീട്ടിഎന്റെകൈകളെതൊട്ടുനൊക്ക
നിന്റെകൈഎൻപാൎശ്വത്തിലിടുകഅവിശ്വാസിയാകാതെവി
ശ്വാസിയായിരിക്കഎന്നുപറഞ്ഞാറെതൊമഎന്നവൻഎൻക
ൎത്താവുംദൈവവുമായവനെഎന്ന്വിളിച്ചു.യെശുതൊമയെനീഎ
ന്നെകണ്ടതിനാൽവിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുകാണാതെകണ്ട്വിശ്വ
സിക്കുന്നവർതന്നെഭാഗ്യവാന്മാർഎന്ന്പറഞ്ഞു—

മറ്റൊരുസമയത്ത്പെത്രുമുതലായചിലശിഷ്യന്മാർകൂടി
ഇരുന്നപ്പൊൾപെത്രുഞാൻമീൻപിടിപ്പാൻപൊകുന്നുഎന്ന്പറഞ്ഞാ
റെമറ്റെവർഞങ്ങളുംകൂടെവരുംഎന്നുചൊല്ലിഎല്ലാവരുംഒരുപ
ടവിൽകരെറിരാത്രിമുഴുവൻപണിചെയ്തുവന്നാറെയുംഒന്നുംസാ
ധിച്ചില്ലഉദയകാലത്ത്യെശുകരയിലിരുന്നുഅവരെനൊക്കികു
ട്ടികളെനിങ്ങൾക്കവല്ലാഹാരവുംഉണ്ടൊഎന്നുചൊദിച്ചപ്പൊൾഇല്ലകൎത്താ
വെഎന്നവർപറഞ്ഞുഎന്നാൽപടവിന്റെവലത്ത്ഭാഗത്തുവീശി
യാൽകിട്ടുംഎന്നത്കെട്ടുഅവർവീശി൧൫൩വലിയമത്സ്യങ്ങളെ [ 66 ] പിടിച്ചു.ഇങ്ങിനെയുള്ളഅതിശയംകണ്ടപ്പൊൾയൊഹനാൻപെത്രു
വിനൊടുഅവൻകൎത്താവുതന്നെഎന്ന്പറഞ്ഞുകൎത്താവാകുന്നുഎ
ന്ന്പെത്രുകെട്ടുകടലിലെക്കചാടിയെശുവിന്റെഅടുക്കെനീന്തിമറ്റെ
വർപടവിൽകൂടിതന്നെവന്ന്കരയിലിറങ്ങുമ്പൊൾഅപ്പവുംതീക്ക
നലുകളുടെമെൽമീനുംകണ്ടുപിന്നെകൎത്താവ്അവരൊടുഭക്ഷണംക
ഴിച്ചുകൊൾവിൻഎന്ന്പറഞ്ഞുഭക്ഷിച്ചശെഷംയെശുപെത്രുവിനെ
നൊക്കിയൊനാപുത്രനായശീമൊനെഇവരെക്കാൾനീഎന്നെഅ
ധികംസ്നെഹിക്കുന്നുവൊഎന്ന്ചൊദിച്ചാറെകൎത്താവെ
ഞാൻനിന്നെസ്നെഹിക്കുന്നുഎന്ന്നീതന്നെഅറിയുന്നുവല്ലൊഎ
ന്നുപറഞ്ഞാറെകൎത്താവുഎന്റെആട്ടിങ്കുട്ടികളെമെയ്ക്കഎന്നുപ
റഞ്ഞു.പിന്നെഅവൻരണ്ടാമതുംനീഎന്നെസ്നെഹിക്കുന്നുവൊഎ
ന്നുചൊദിച്ചാറെപെത്രുഞാൻനിന്നെസ്നെഹിക്കുന്നുഎന്ന്നീത
ന്നെഅറിയുന്നുവല്ലൊഎന്നുചൊന്നശെഷംകൎത്താവുഎന്റെആടുകളെ
മെയ്ക്കഎന്ന്പറഞ്ഞു.പിന്നെഅവൻമൂന്നാംപ്രാവശ്യവുംആകാൎയ്യംത
ന്നെചൊദിച്ചപ്പൊൾപെത്രുവിന്നുദുഃഖമുണ്ടായികൎത്താവെനീസ
കലവുംഅറിയുന്നുഞാൻനിന്നെസ്നെഹിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതുംനീഅ
റിയുന്നുഎന്നുരച്ചാറെകൎത്താവ്എന്റെആട്ടിങ്കുട്ടികളെമെയ്ക്ക
നീബാലനായിരുന്നപ്പൊൾഅരകെട്ടിനിണക്കിഷ്ടമുള്ളസ്ഥലത്തു
സഞ്ചരിച്ചുപൊന്നുവൃദ്ധനായിവന്നാൽനീകൈനീട്ടിമറ്റൊരുത്ത
ൻനിന്നെകെട്ടിഅനിഷ്ടമുള്ളസ്ഥലത്തുകൊണ്ടുപൊകുംസത്യംഎ
ന്ന്പറഞ്ഞുപെത്രുഎത്പ്രകാരമുള്ളമരണംകൊണ്ടുദൈവത്തെമഹ
ത്വപ്പെടുത്തുംഎന്ന്കാണിക്കെണ്ടതിന്നുകൎത്താവ്ഇതിനെഅറിയി
ച്ചത്—

൩൯.; ക്രിസ്തന്റെസ്വൎഗ്ഗാരൊഹണം

യെശുതന്റെശിഷ്യന്മാരെവിട്ടുസ്വൎഗ്ഗാരൊഹണംചെയ്യുംമുമ്പെഅവൎക്കു
കൊടുത്തകല്പനകളുംവാഗ്ദത്തങ്ങളുംആവിത്സ്വൎഗ്ഗത്തിലുംഭൂമിയിയും [ 67 ] സകലാധികാരവുംഎനിക്കനല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുആകയാൽനിങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽഎല്ലാടവുംസഞ്ചരിച്ചുസൎവ്വസൃഷ്ടിക്കുംസുവിശെഷംപ്ര
സംഗിപ്പിൻപിതാവുപുത്രൻപരിശുദ്ധത്മാവ്എന്നീനാമത്തിൽസ്നാനം
ചെയ്യിച്ചുംഞാൻനിങ്ങളൊടുകല്പിച്ചതൊക്കയുംപ്രമ്മാനിച്ചാചരിക്കെ
ണ്ടതിന്നുഉപദെശിച്ചുംസകലജാതികളെയുംശിഷ്യരാക്കികൊൾവിൻ
വിശ്വസിച്ചുസ്നാനംകൈക്കൊള്ളുന്നവർരക്ഷയെപ്രാപിക്കുംവി
ശ്വസിക്കാത്തവന്നുശിക്ഷാവിധിയുണ്ടാക്കുംവിശ്വസിപ്പവരൊടുകൂടെ
നടന്നുവരുന്നഅടയാളങ്ങൾഇവഅവർഎന്നാമത്തിൽപിശാ
ചുകളെപുറത്താക്കുംപുതുഭാഷകളെപറയുംസൎപ്പങ്ങളെപിടിച്ചെടുക്കും
പ്രാണഹരമായതൊന്നുകുടിച്ചാലുംഅവൎക്കുഒരുപദ്രവവുംവരിക
യില്ലദീനക്കാരുടെമെൽകൈകളെവെച്ചാൻഅവർസ്വസ്ഥരായിതീ
രുംഞാനുംലൊകാവസാനത്തൊളംനിങ്ങളൊടുകൂടഇരിക്കുമെന്നു
പറഞ്ഞു—

ഇങ്ങിനെഅവൻമരിച്ചവരിൽനിന്നുജീവിച്ചെഴുനീറ്റശെഷം
൪൦ദിവസംകൂടക്കൂടതന്റെശിഷ്യന്മാരൊടുസംസാരിച്ചുംഉപദെശിച്ചും
പാൎത്താറെഅവരെഒലിവ്മലമെൽവരുത്തിനിങ്ങൾയരുശലെം
പട്ടണംവിട്ടുപൊകാതെപിതാവിന്റെവാഗ്ദത്തമായഅഗ്നിസ്നാനത്തി
നായികാത്തിരിക്കെണമെന്നുകല്പിച്ചു.അന്നുഅവർകൎത്താവെനീ
ഇക്കാലത്തുഇസ്രയെൽരാജ്യത്തെയഥാസ്ഥാനമാക്കിനടത്തിക്കു
മൊഎന്നുചൊദിച്ചാറെഅവൻപിതാവ്തന്റെഅധികാരത്തിൽനി
ശ്ചയിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളകാലത്തെയുംനാഴികയെയുംഅറിവാൻനിങ്ങ
ൾക്കആവശ്യമുള്ളതല്ലനിങ്ങൾപരിശുദ്ധാത്മാവിനെലഭിച്ചുശക്തി
മാന്മാരായിയരുശലെമിലുംയഹൂദയിലുംഭൂമിയുടെഅവസാനത്തൊ
ളംഎന്റെശാക്ഷികളായിരിക്കുംഎന്നുകല്പിച്ചശെഷംഅവ
ർകാണ്കെമെല്പെട്ടുകരെറിഒരുമെഘംഅവനെകൈ
ക്കൊണ്ടുഅവൻആകാശത്തുകൂടിഅരെറിപ്പൊകുന്നത്അവർസൂ [ 68 ] ക്ഷിച്ചുനൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾവെള്ളവസ്ത്രംധരിച്ചരണ്ടുപുരുഷ
ന്മാർഅടുക്കെവന്നുഗലീലക്കാരെനിങ്ങൾആകാശത്തിലെക്കനൊക്കി
നില്ക്കുന്നതെന്തുൟയെശുഇപ്പൊൾസ്വൎഗ്ഗത്തിലെക്കഅരെറുന്നപ്രകാ
രംപിന്നെയുംവരുമെന്നുപറഞ്ഞു.അനന്തരംഅവർസന്തൊഷിച്ചു
യരുശലെമിലെക്കമടങ്ങിചെന്നുനിരന്തരമായൊപ്രാൎത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരി
ക്കയുംചെയ്തു—

൪൦. പെന്തെകൊസ്തപെരുനാൾ

യെശുസ്വൎഗ്ഗാരൊഹണമായശെഷംശിഷ്യന്മാർകൎത്താവിന്റെകല്പനപ്ര
കാരംപരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്രാപിപ്പാനായിയരുശലെമിൽകാത്തിരുന്നു
ഇഷ്കൎയ്യൊത്യനായയഹൂദാവിന്റെസ്ഥാനത്ത്മത്ഥിയാഎന്നവനെ
നിൎത്തിശെഷമുള്ളവിശ്വാസികളൊടുംകൂടപ്രാൎത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
അവരുടെഎണ്ണംഅന്നു൧൨൦ആയിരുന്നുപെസഹപെരുനാൾകഴിഞ്ഞി
ട്ടുഅമ്പതാംദിവസമായപെന്തെകൊസ്തപെരുനാളിൽഅവരെല്ലാ
വരുംഒന്നിച്ചുഎകമനസ്സൊടെപ്രാൎത്ഥിക്കുമ്പൊൾഉടനെആകാശത്ത്നി
ന്നുകാറ്റൊട്ടംപൊലെഒരുമഹാശബ്ദംഉണ്ടായിഅവർഇരുന്നഭവനംനിറ
ഞ്ഞുതീപ്പൊരികളെപൊലെതങ്ങടെമെലിറങ്ങുന്നത്കണ്ടുപരിശുദ്ധാത്മാവിനാ
ൽനിറഞ്ഞവരായിആത്മാവ്അവൎക്കഉച്ചാരണംചെഉ‌വാൻൻദാനംചെ
യ്തപ്രകാരംമറുഭാഷകളിൽസംസാരിച്ചുതുടങ്ങി.ആസമയത്ത്സകല
ദെശങ്ങളിൽനിന്നുവന്നദൈവഭക്തിയുള്ളയഹൂദർയരുശലെമിൽപാ
ൎക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ൟശബ്ദമുണ്ടായപ്പൊൾപുരുഷാരംവന്നുകൂടിച
ഞ്ചലപ്പെട്ടുഎല്ലാവരുംതാന്താങ്ങടെഭാഷകളിൽസംസാരിക്കുന്ന
തിനെഅവർകെട്ടുആശ്ചൎയ്യപ്പെട്ടു.പറയുന്നഇവരെല്ലാവരുംഗലീലക്കാ
രല്ലയൊപിന്നെഓരൊരുത്തൻഅവനവന്റെഭാഷയിൽപറഞ്ഞു
കെൾക്കുന്നതെന്തുഅത്ഭുതംഎന്നുപറഞ്ഞുഭ്രമിച്ചുപലരുംപരിഹസിച്ചു
അവൎക്കുവീഞ്ഞുകുടിച്ചുലഹരിയായിരിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു.അപ്പൊൾ
പെത്രുപതിനൊന്നുപെരൊടുകൂടഎഴുനീറ്റുഉറക്കവിളിച്ചുപറഞ്ഞുഹെ [ 69 ] യഹൂദന്മാരുംയരുശലെമിൽപാൎക്കുന്നഎല്ലാമനുഷ്യരുമായുള്ളൊടെഎ
ന്റെവചനങ്ങളെകെൾപിൻനിങ്ങൾവിചാരിക്കുന്നപ്രകാരംഇവർമദ്യപാ
നംചെയ്തവരല്ലപകൽഒമ്പത്മണിനെരംമാത്രമെആയിട്ടുള്ളുഅവ
സാനനാളുകളിൽഇപ്രകാരമുണ്ടാകും.ഞാൻസകലജഡത്തിന്മെലുംഎ
ന്റെആത്മാവിൽനിന്നുപകരുംനിങ്ങളുടെപുത്രീപുത്രന്മാരുംദീൎഘദൎശ
നംപറയുംനിങ്ങളുടെബാലന്മാർദൎശനങ്ങളെയുംമൂപ്പന്മാർസ്വപ്നങ്ങളെ
യുംകാണും.ആനാളുകളിൽഞാൻഎന്റെദാസീദാസന്മാരുടെമെ
ൽഎന്റെആത്മാവിൽനിന്നുപകരുമ്പൊൾഅവർദീൎഘദൎശനംപ
റയുംഎന്നുദൈവംയൊവെൽപ്രവാചകനാൽഅറിയിച്ചപ്രകാരംഇ
ന്നുസംഭവിച്ചത്ഇസ്രയെലരെൟവചനങ്ങളെകെൾപിൻദൈവമനു
ഷ്യനുംനചറായക്കാരനുമായൟയെശുഅവൻമൂലമായിദൈവംനിങ്ങ
ളുടെഇടയിൽചെയ്തുഅതിശയപ്രവൃത്തികളുംഅത്ഭുതങ്ങളുംകൊണ്ടു
നിങ്ങളിൽസമ്മതനായ്വന്നുവല്ലൊ.അവനെനിങ്ങൾപിടിച്ചുക്രൂശി
ൽതറെച്ചുകൊന്നുഎങ്കിലുംദൈവംഅവനെഉയിൎപ്പിച്ചതിന്നുഞങ്ങ
ൾഎല്ലാവരുംസാക്ഷികൾആകുന്നു.ആകയാൽഅവൻദൈവശക്തി
യാൽഉന്നതപ്പെട്ടിരിക്കകൊണ്ടുഞങ്ങളിൽപരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ
കൎന്നുഇതിന്റെനിശ്ചയംനിങ്ങൾകണ്ടുകെട്ടുവല്ലൊൟയെശുവിനെ
ദൈവംകൎത്താവായുംക്രിസ്തനായുംആക്കിയിരിക്കുന്നുഎന്നുസകലഇസ്ര
യെലരുംഅറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെഎന്നത്കെട്ടുഅവൎക്കമനൊദുഃഖംജനി
ച്ചുഅയ്യൊസഹൊദരന്മാരെരക്ഷെക്കായിനാംഎന്തുചെയ്യെണ്ടു
എന്നുപറഞ്ഞാറെപെത്രുഅനുതപിച്ചുഎല്ലാവരുംയെശുവിന്റെനാമ
ത്തിൽസ്നാനംചെയ്‌വിൻഎന്നാൽനിങ്ങൾക്കുംപരിശുദ്ധാത്മദാനംലഭി
ക്കുംനിങ്ങൾക്കുംനിങ്ങളുടെമക്കൾക്കുംനമ്മുടെകൎത്താവായദൈവംദൂരത്ത്‌നി
ന്നുവിളിക്കുന്നഎല്ലാവൎക്കുമത്രെൟവാഗ്ദത്തമുള്ളതുഎന്നുപറഞ്ഞു
ൟവാക്യംസന്തൊഷത്തൊടെകൈക്കൊണ്ടവരൊക്കയുംസ്നാനംലഭി
ച്ചുആദിവസത്തിൽതന്നെഎകദെശംമൂവായിരംആത്മാക്കൾചെൎന്നു [ 70 ] വന്നു.പിന്നെഅവർഅപൊസ്തലരുടെഉപദെശത്തിലുംഅപ്പംനു
റുക്കുന്നതിലുംപ്രാൎത്ഥനയിലുംസ്ഥിരപ്പെട്ടിരുന്നുധനവാന്മാർതങ്ങളു
ടെസമ്പത്തുകളെദരിദ്രന്മാൎക്കഉപകാരമായികൊടുത്തു.ആവിശ്വാസി
കൾസകലജനങ്ങൾക്കുംഇഷ്ടന്മാരായ്വന്നുകൎത്താവ്ദിവസെനസഭ
യെവൎദ്ധിപ്പിക്കയുംചെയ്തു—

൪൧.ഹനന്യാവുംസഫീരയും

ഹനന്യാഎന്നവൻതന്റെഭാൎയ്യയായസഫീരയൊടുകൂടിഒരവകാശം
വിറ്റുവിലയിൽനിന്നുഎതാനുംവൎഗ്ഗിച്ചുഎടുത്തുശെഷമുള്ളതുകൊ
ണ്ടുവന്നുഅപൊസ്തലരുടെഅരികെവെച്ചപ്പൊൾപെത്രുഹനന്യാ
വെനീപാരിശുദ്ധാത്മാവൊടുഅസത്യംപറവാനുംനിലത്തിന്റെവിലയിൽ
നിന്നുഎതാനുംവഞ്ചിച്ചുവെപ്പാനുംസാത്താൻനിന്റെഹൃദയത്തിൽ
തൊന്നിച്ചതെന്തുഅതുനിണക്കതന്നെഇരുന്നെങ്കിൽകൊള്ളായി
രുന്നുവിറ്റശെഷവുംനിന്റെഅധികാരത്തിൽതന്നെആയിരുന്നു
വല്ലൊൟകാൎയ്യംനിന്റെഹൃദയത്തിൽവെച്ചതെന്തുനീമനുഷ്യ
രൊടല്ലദൈവത്തൊടത്രെഅസത്യംപറഞ്ഞത്എന്നവാക്കുകെട്ടു
ഹനന്യാവീണുപ്രാണനെവിട്ടു.പിന്നെചിലബാല്യക്കാർശവത്തെമൂ
ടികെട്ടിപുറത്തുകൊണ്ടുപൊയികുഴിച്ചിട്ടു.അനന്തരംഏ
കദെശംമൂന്നുമണിനെരംകഴിഞ്ഞശെഷംഅവന്റെഭാൎയ്യയുംസം
ഭവിച്ചത്അറിയാതെഅകത്തുവന്നാറെപെത്രുഅവളെനൊക്കിനി
ങ്ങൾനിലംഇത്രെക്കൊവിട്ടത്എന്നുചൊദിച്ചപ്പൊൾഅവളുംഅ
ത്രെക്കതന്നെഎന്നുപറഞ്ഞു.അപ്പൊൾപെതുകൎത്താവിന്റെആ
ത്മാവിനെപരീക്ഷിപ്പാൻനിങ്ങൾതമ്മിൽനിശ്ചയിച്ചതെങ്ങിനെക
ണ്ടാലുംനിന്റെപുരുഷനെകുഴിച്ചിട്ടവർവാതില്ക്കൽഉണ്ടുനിന്നെയും
കൊണ്ടുപൊകുംനിശ്ചയംഎന്നുപറഞ്ഞഉടനെഅവളുംവീണുജീവനെ
വിട്ടുബാല്യക്കാർഅകത്തുവന്നുഅവളെയുംകുഴിച്ചിടുകയുംചെയ്തു
—പിന്നെസഭക്കുംൟഅവസ്ഥകെട്ടഎല്ലാവൎക്കുംമഹാഭ [ 71 ] യമുണ്ടായി—

൪൨.സ്തെഫാന്റെമരണം

പിന്നെസഭയിലെലൌകീകകാൎയ്യങ്ങളുടെവിചാരണത്തിന്ന്എഴുശുശ്രൂ
ഷക്കാരെതെരിഞ്ഞെടുത്തപ്പൊൾഅവരിൽസ്തെഫാൻവിശ്വാസശ
ക്തികൊണ്ടുവിളങ്ങിജനങ്ങളുടെഇടയിൽവലിയഅതിശയപ്രവൃ
ത്തികളെചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാറെപലയഹൂദമതക്കാർവന്നുശാസ്ത്രം
കൊണ്ടുതൎക്കിച്ചുഅവൻകാണിച്ചബുദ്ധിയുംആത്മശക്തിയും
കൊണ്ടുതൊറ്റുപൊയാറെക്രുദ്ധിച്ചുജനങ്ങളെയുംമൂപ്പന്മാരെയും
ശാസ്ത്രികളെയുംഇളക്കിഅവനെപിടിച്ചുവിസ്താരസഭയിലെക്കകൊ
ണ്ടുപൊയിൟആൾപരിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്നുംവെദപ്രമാണത്തിന്നും
വിരൊധമായിഇടവിടാതെദൂഷണവാക്കുകളെസംസാരിച്ചുനച
റായക്കാരനായയെശുൟസ്ഥലംനശിപ്പിച്ചുമൊശനമുക്കുകല്പിച്ച
മൎയ്യാദകളെഭെദംവരുത്തുംഎന്ന്പറഞ്ഞ്ഞങ്ങൾകെട്ടുഎന്നു
ബൊധിപ്പിച്ചുകള്ളസ്സാക്ഷിക്കാരെയുംനിൎത്തിഅപ്പൊൾവിസ്താ
രസഭയിലുള്ളവർഎല്ലാവരുംഅവനെസൂക്ഷിച്ചുനൊക്കിഅവ
ന്റെമുഖംഒരുദൈവദൂതന്റെമുഖംപൊലെകണ്ടുമഹാചാൎയ്യൻകാ
ൎയ്യംഇപ്രകാരംതന്നെയൊഎന്ന്ചൊദിച്ചാറെഅവൻദൈവംഇ
സ്രയെൽജാതിക്കചെയ്തനന്മകളെയുംഅത്ഭുതപ്രവൃത്തികളെയും
അവർകാട്ടിയഅനുസരണക്കെടുകളെയുംമഹാപാപങ്ങളെയും
വൎണ്ണിച്ചശെഷംകഠിനകണ്ഠക്കാരുംഹൃദയത്തിലുംചെവികളി
ലുംചെലാകൎമ്മംഇല്ലാത്തവരുമായവരെനിങ്ങൾഎപ്പൊഴുംപരിശുദ്ധാ
ത്മാവിനെവിരൊധിക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെപിതാക്കന്മാർചെയ്തപ്രകാ
രംനിങ്ങളുംചെയ്യുന്നുനീതിമാനായക്രിസ്തുവിന്റെവരനിനെമുന്ന
റിയിച്ചപ്രവാചകന്മാരെഅവർപീഡിപ്പിച്ചുകൊന്നുനിങ്ങളുംആ
നീതിമാനെദ്രൊഹിച്ചുവധിച്ചുവല്ലൊ—ദൈവദൂതന്മാരുടെപ്ര
വൃത്തിയാൽനിങ്ങൾക്കന്യായപ്രമാണംവന്നുഎങ്കിലുംആ [ 72 ] യതിനെപ്രമാണിച്ചില്ലഎന്നതുകെട്ടാറെഅവരുടെഹൃദയങ്ങൾകൊ
പംകൊണ്ടുരുകിപല്ലുകടിച്ചാറെഅവൻപരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽനിറഞ്ഞ
വനായിആകശത്തെക്കനൊക്കിദൈവമഹത്വത്തെയുംദൈവത്തി
ന്റെവലത്തുഭാഗത്തുയെശുനിൽക്കുന്നതിനെയുംകണ്ടുഇതാസ്വൎഗ്ഗംതുറന്നു
മനുഷ്യപുത്രൻദൈവത്തിന്റെവലഭാഗത്തിരിക്കുന്നതുംഞാൻകാ
ണുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾഅവർഘൊരമായിനിലവിളിച്ചുചെ
വികളെപൊത്തിഅവന്റെനെരെപാഞ്ഞുചെന്നുഅവനെനഗ
രത്തിൽനിന്ന്പുറത്തുതള്ളിക്കളഞ്ഞുകല്ലെറിഞ്ഞുസാക്ഷിക്കാരും
തങ്ങളുടെകസ്ത്രങ്ങളെശൌൽഎന്നൊരുബാല്യക്കാരന്റെഅരി
കെവെച്ചുസ്തെഫാനെകല്ലെറിയുമ്പൊൾഅവൻകൎത്താവായയെശു
വെഎന്റെആത്മാവിനെകൈക്കൊള്ളെണമെഎന്നുംകൎത്താ
വെൟപാപംഅവരുടെമെൽവെക്കരുതെഎന്നുപ്രാൎത്ഥിച്ചുംവി
ളിച്ചുംഉറങ്ങിപ്പൊകയുംചെയ്തു—

൪൩.എഥിയൊഫ്യമന്ത്രി

ശൌൽസ്തെഫാന്റെമരണത്തിൽപ്രസാദിച്ചതല്ലാതെഅവൻസ
ഭയെനശിപ്പിച്ചുവീടുകൾതൊറുംചെന്നുക്രിസ്ത്യാനികളെപിടിച്ചുതട
വിൽവെപ്പിച്ചുഇങ്ങിനെഉള്ളഉപദ്രവത്താൽചിതറിപ്പൊയവി
ശ്വാസികൾഎല്ലാടവുംസഞ്ചരിച്ചുദൈവവചനംപ്രസംഗിച്ചുശുശ്രൂഷ
ക്കാരനായഫിപിപ്പ്ശമൎയ്യനഗരത്തിലെക്കചെന്നുക്രിസ്തനെജ
നങ്ങളൊടറിയിച്ചപ്പൊൾഎറിയആളുകൾവിശ്വാസിച്ചുക്രിസ്ത്യാനിക
ളായികുറെകാലംഅവിടെപാൎത്തതിന്റെശെഷംകൎത്താവിന്റെ
ദൂതൻഅവനൊടുനീഎഴുനീറ്റുതെക്കൊട്ടുപൊയിയരുശലെമിൽനി
ന്നുഘജ്ജെക്കപൊകുന്നവഴിയിൽചെല്ലുകഎന്ന്കല്പിച്ചുഅവൻ
അനുസരിച്ചപ്പൊൾഎഥിയൊപ്യരാജ്ഞിയുടെമന്ത്രിയുംഅവ
ളുടെഭണ്ഡാരത്തിന്റെവിചാരിപ്പുകാരനുമായഒരുത്തൻയരുശലെ
മിലെക്കവന്ദിപ്പാൻചെന്നിട്ടുനാട്ടിലെക്കമടങ്ങിപ്പൊവാൻയാത്ര [ 73 ] യായിഅവൻരഥത്തിൽകരെറിഇരുന്നുയശയ്യപ്രവാചകന്റെപുസ്ത
കംവായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാറെഫിലിപ്പ്ആത്മനിയൊഗപ്രകാരംരഥ
ത്തൊടുചെൎന്നുനടന്നുമന്ത്രിവായിക്കുന്നതുകെട്ടപ്പൊൾനീവായിക്കു
ന്നതിന്റെഅൎത്ഥംതിരിയുന്നുണ്ടൊഎന്നുചൊദിച്ചശെഷംതെളി
യിച്ചുകൊടുക്കുന്നആളില്ലായ്കയാൽഎങ്ങിനെകഴിയുംനീകരെറികൂട
ഇരിക്കഎന്നുഅപെക്ഷിച്ചു.അവൻവായിച്ചവെദവാക്യമാവിത്
അവനെഒരാടിനെപൊലെകുലെക്കകൊണ്ടുപൊയികത്രിക്കാര
ന്റെമുമ്പാകെശബ്ദിക്കാത്തആട്ടിങ്കുട്ടിഎന്നപൊലെഅവനുംവാ
യ്തുറക്കാറ്റെഇരുന്നു.എന്നാറമന്ത്രിപ്രവാചകൻആരെവിചാ
രിച്ചുഇത്പറഞ്ജുതന്നെയൊമറ്റൊരുത്തനെയൊഎന്ന്ചൊദി
ച്ചാറെഫിലിപ്പ്ൟവെദവാക്കിന്റെഅൎത്ഥംഗ്രഹിപ്പിച്ചുയെശുവി
നെഅറിയിച്ചു.പിന്നെഅവർവഴിപൊകുമ്പൊൾവെള്ളമുള്ളഒരുസ്ഥ
ലത്ത്എത്തിയാറെമന്ത്രിഇതാവെള്ളംഎന്നെജ്ഞാനസ്നാനംചെയ്യു
ന്നതിന്നുഎന്തുവിരൊധംഎന്ന്പറഞ്ഞപ്പൊൾഫിലിപ്പ്നീപൂൎണ്ണഹൃദയ
ത്തൊടെവിശ്വസിച്ചാൽചെയ്യാമല്ലൊഎന്നത്കെട്ടുമന്ത്രിയെശുക്രി
സ്തൻദൈവപുത്രനാകുന്നുഎന്നുഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നുഎന്ന്പറഞ്ഞു
രഥംനിൎത്തിഇരുവരുംവെള്ളത്തിലിറങ്ങിഫിലിപ്പ്അവന്നുജ്ഞാന
സ്നാനംകഴിച്ചുവെള്ളത്തിൽനിന്ന്കരെറിയപ്പൊൾകൎത്താവിന്റെ
ആത്മാവ്ഫിലിപ്പിനെമറ്റൊരുദിക്കിലെക്കനടത്തിമന്ത്രിയൊസ
ന്തൊഷിച്ചുപൊകയുംചെയ്തു.

൪൪.ശൌലിന്റെമാനസാന്തരം

അനന്തരംശൌൽകൎത്താവിന്റെശിഷ്യന്മാരെഹിംസിച്ചുവധിപ്പാൻഒരു
മ്പെട്ടുമഹാചാൎയ്യന്റെഅടുക്കൽചെന്നുഞാൻക്രിസ്തമാൎഗ്ഗക്കാരെവല്ലവ
രെയുംപിടിച്ചുയരുശലെമിലെക്കകൊണ്ടുവരുവാന്തക്കവണ്ണംദമസ്ക
പട്ടണത്തിലെമൂപ്പന്മാൎക്കകാണിക്കെണ്ടതിന്നുഒരുഎഴുത്തുവാങ്ങി
യാത്രയായ്ദമസ്കിന്നുസമീപിച്ചപ്പൊൾഉടനെആകാശത്ത്‌നിന്നു [ 74 ] രുവെളിച്ചംഅവനെചുറ്റിപ്രകാശിച്ചു.എന്നാറെഅവൻനില
ത്തുവീണുശൌലെശൌലെനീഎന്തിന്നുഎന്നെഉപദ്രവിക്കുന്നുഎന്നു
പറയുന്നൊരുശബ്ദംകെട്ടുകൎത്താവെനീആരാകുന്നുഎന്ന്ചൊദി
ച്ചപ്പൊൾനീഉപദ്രവിക്കുന്നയെശുതന്നെമുള്ളിന്റെനെരെഉതെ
ക്കുന്നത്നിണക്കവിഷമമുള്ളതാകുംഎന്നവാകുംകെട്ടശെഷംഅവ
ൻഭ്രമിച്ചുംവിറെച്ചുംകൊണ്ടുകൎത്താവെഞാൻചെയ്യെണ്ടുന്നനി
ന്റെഇഷ്ടമെന്തുഎന്നുചൊദിച്ചാറെകൎത്താവ്നീഎഴുനീറ്റുനഗരത്തി
ലെക്കപൊകനീചെയ്യെണ്ടുന്നതൊക്കയുംനിണക്കപറഞ്ഞുതരാം
എന്ന്കല്പിച്ചു.അപ്പൊൾഅവൻഎഴുനീറ്റുകണ്ണുകൾതുറന്നുഒരുത്ത
നെയുംകാണായ്കകൊണ്ടുകൂടയുള്ളവർഅവനെതാങ്ങിപട്ടണത്തി
ലെക്കകൂട്ടികൊണ്ടുപൊയിപിന്നെഅവൻമൂന്നുദിവസംകണ്ണുകാ
ണാതെയുംഒന്നുംഭക്ഷിച്ചുകുടിക്കാതെയുംപ്രാൎത്തശെഷംകൎത്താവു
ഹനന്യാഎന്നശിഷ്യനെഒരുദൎശനത്തിൽവിളിച്ചുഎഴുനീറ്റുയ
ഹൂദാഎന്നവന്റെഭവനത്തിൽചെന്നുതൎസ്സുക്കാരനായശൌലി
നെഅന്വെഷിക്കകണ്ടാലുംഅവൻപ്രാൎത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നസമ
യത്ത്ദൎശനത്തിലുംഹനന്യാഎന്നൊരുമനുഷ്യൻഅകത്തുവരുന്ന
തുംതനിക്കകാഴ്ചലഭിക്കെണ്ടതിന്നുതന്മെൽകൈകളെവെക്കുന്നതും
കണ്ടിരികുന്നുഎന്ന്കല്പിച്ചത്കെട്ടുഹനന്യാകൎത്താവെയരുശലെ
മിൽവെച്ചുനിന്റെപരിശുദ്ധന്മാൎക്കവളരെകഷ്ടങ്ങളെവരുത്തിമ
ഹാചാൎയ്യരുടെഅധികാരത്തിൽഇവിടെയുംവന്നുനിന്റെനാമ
ത്തിൽവിശ്വസിക്കുന്നഎല്ലാവരെയുംകെട്ടിയരുശലെമിലെക്ക്
കൊണ്ടുപൊകുന്നആൾഅവൻതന്നെഎന്ന്ഞാൻപലരിൽനിന്നും
കെട്ടിട്ടുണ്ടുഎന്നുരച്ചാറെകൎത്താവ്നീപൊകഎന്റെനാമംപുറ
ജാതികൾക്കുംരാജാക്കന്മാൎക്കുംഇസ്രയെൽപുത്രരുടെഅടുക്കെയും
അറിയിക്കെണ്ടതിന്നുഇവൻഎനിക്കകൊള്ളുന്നപാത്രംതന്നെ
എന്റെനാമംനിമിത്തംഎന്തെല്ലാംകഷ്ടങ്ങൾഅനുഭവിക്കെ [ 75 ] ണംഎന്ന്ഞാൻഅവന്നുകാണിക്കുംഎന്ന്പറഞ്ഞു.അനന്തരംഹന
ന്യാവീട്ടിൽചെന്നുഅവന്മെൽകൈകളെവെച്ചുപ്രിയസഹൊദ
രനായശൌലെനീകാഴ്ചയെയുംപരിശുദ്ധാത്മദാനവുംപ്രാപിപ്പാന്തക്ക
വണ്ണംകൎത്താവ്എന്നെഅയച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന്പറഞ്ഞപ്പൊൾ
അവൻകാഴ്ചപ്രാപിച്ചുഎഴുനീറ്റുസ്നാനപ്പെട്ടുഭക്ഷിച്ചുആശ്വസി
ച്ചുഅന്നുതുടങ്ങിശൌൽദമസ്കിലുംയരുശലെമിലുംയെശുക്രിസ്തൻദൈ
വപുത്രനാകുന്നുഎന്ന്ധൗൎയ്യത്തൊടെകാണിച്ചറിയിക്കയുംചെയ്തു—

൪൫.ശതാധിപനായകൊൎന്നെല്യൻ

യഹൂദദെശത്ത്കൈസരയ്യഎന്നപട്ടണത്തിൽരൊമപട്ടാളനായ
കനായകൊൎന്നെല്യൻപാൎത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.ആയവൻതന്റെകുഡും
ബത്തൊടുംകൂടിദൈവത്തെഭയപ്പെട്ടുദരിദ്രന്മാൎക്കവളരെധൎമ്മം
ചെയ്തുവിടാതെപ്രാൎത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.ഒരുദിവസംമൂന്നംമണിനെര
ത്തഅവൻപ്രാൎത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾഒരുദൈവദൂതൻപ്രത്യ
ക്ഷനായിഅവനൊടുകൊൎന്നെലനിന്റെപ്രാൎത്ഥനകളുംധൎമ്മങ്ങളും
ദൈവത്തിന്നുഒൎമ്മെക്കായിഎത്തിയിരിക്കുന്നുയൊപ്പനഗരത്തിലെ
ഒരുതൊല്പണിക്കാരെന്റെവീട്ടിൽപാൎത്തുവരുന്നശിമൊൻപെത്രു
വിനെവരുത്തുകനീചെയ്യെണ്ടുന്നതൊക്കയുംഅവൻനിന്നൊടുപറ
യുംഎന്നുചൊല്ലിമറകയുംചെയ്തു—

അനന്തരംകൊൎന്നെല്യൻദൂതവചനപ്രകാരംതന്റെവീട്ടു
കാരിൽമൂന്നുപെരെയൊപ്പാനഗരത്തിലെക്കനിയൊഗിച്ചയച്ചു
പിറ്റെനാൾഉച്ചസമയത്ത്ഭക്ഷണംകഴിക്കുംമുമ്പെപെത്രുവീട്ടിന്മുക
ളിലിരുന്നുപ്രാൎത്ഥിച്ചശെഷംവിശന്നുഭക്ഷിപ്പാനാഗ്രഹിച്ചപ്പൊൾഅ
വന്നുഒരുദൎശനമുണ്ടായിസ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിന്നുനാലുകൊണുംകെട്ടിയതു
പ്പട്ടിപൊലെയുള്ളൊരുപാത്രംതന്റെഅരികിൽഇറങ്ങുന്നതും
അതിന്റെഅകത്തുസകലവിധമായപശുപക്ഷിമൃഗാതിജന്തുക്ക
ളിരിക്കുന്നപ്രകാരവുംകണ്ടുപെത്രുവെനീഎഴുനീറ്റുകൊന്നുഭക്ഷി [ 76 ] ക്കഎന്നൊരുശബ്ദംദെട്ടപ്പൊൾഅവൻഅയ്യൊകൎത്താവെനിന്ദ്യ
മായുംഅശുദ്ധമായുമുള്ളതൊന്നുംഞാൻഒരുനാളുംഭക്ഷിച്ചില്ലഎ
ന്നുപറഞ്ഞാറെദൈവംശുദ്ധമെന്നുകല്പിച്ചത്നീഅശുദ്ധമെന്നുവിചാ
രിക്കരുതുഎന്നിങ്ങിനെമൂന്നുവട്ടംദൈവകല്പനയുണ്ടായശെഷംആ
പാത്രംസ്വൎഗ്ഗത്തിലെക്കകരെറിപ്പൊകയുംചെയ്തു.ൟദൎശനത്തി
ന്റെഅൎത്ഥംഎന്തെന്നുപെത്രുവിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾകൊൎന്നെ
ല്യൻഅയച്ചആളുകൾവീട്ടിൽവന്നുപെത്രുഎന്നവൻഇവിടെയൊ
പാൎക്കുന്നുഎന്നുചൊദിച്ചസമയംകൎത്താവിന്റെആത്മാവ്പെത്രുവി
നൊടുഇതാമൂന്നാൽനിന്നെഅന്വെഷിക്കുന്നുനീസംശയിക്കാതെഅവ
രൊടുകൂടപ്പൊകഞാൻതന്നെഅവരെഅയച്ചുഎന്നുകല്പിച്ചുഉടനെ
അവൻഇറങ്ങിആമൂന്നുപെരെകണ്ടുനിങ്ങൾഅന്വെഷിക്കുന്നവൻ
ഞാൻതന്നെ.വന്നസംഗതിഎന്തെന്നുചൊദിച്ചാറെഅവർയജമാ
നന്റെഅവസ്ഥബൊധിപ്പിച്ചുപെത്രുഅവരെരാത്രിയിൽപാൎപ്പി
ച്ചുഉഷസ്സിങ്കൽഎഴുനീറ്റുഅവരൊടുംമറ്റെചിലസഹൊദരന്മാ
രൊടുംകൂടപുറപ്പെട്ടു.പിറ്റെദിവസംകൈസരയ്യപട്ടണത്തിലെത്തി
വീട്ടിലെക്കവന്നപ്പൊൾകൊൎന്നല്യൻഎതിരെറ്റുഅവന്റെകാ
ല്കൽവീണുവന്ദിച്ചാറെഇതരുതെന്നുംഞാനുംഒരുമനുഷ്യനാകുന്നെ
ന്നുംപെത്രുപറഞ്ഞു.അവൻകൊൎന്നെല്യൻവരുത്തിയബന്ധുജനങ്ങ
ളെയുംചങ്ങാതികളെയുംകണ്ടപ്പൊൾഅവരൊടുഅന്യജാതിക്കാ
രൊടുചെൎന്നുകൊള്ളുന്നതുംഅടുക്കെവരുന്നതുംയഹൂദന്മാൎക്കന്യായ
മല്ലല്ലൊഎങ്കിലുംയാതൊരുമനുഷ്യനെയുംനിന്ദ്യനെന്നുംഅശുദ്ധ
നെന്നുംവിചാരിക്കരുതുഎന്നുദൈവംഎനിക്കകാണിച്ചത്കൊണ്ടു
നീഅയച്ചആളുകളൊടുകൂടഞാൻസംശയിക്കാതെപുറപ്പെട്ടുവന്നുഎ
ന്തുകാൎയ്യത്തിന്നായിനീഎന്നെവരുത്തിഎന്നുചൊദിച്ചാറെകൊൎന്നെ
ല്യൻദൈവദൂതൻപ്രത്യക്ഷനായതുംതന്നൊടുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊ
ക്കയുംവിവരമായിഅറിയിച്ചശെഷംപെത്രുദൈവംപക്ഷവാ [ 77 ] ദിയല്ലഎല്ലാജാതികളിലുംഅവനെഭയപ്പെട്ടുഅവന്റെഇഷ്ടത്തെപ്ര
വൃത്തിക്കുന്നവനെകൈക്കൊള്ളുന്നുഎന്നുഞാൻനിശ്ചയിക്കു
ന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു.സുവിശെഷത്തെപ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊ
ൾവചനംകെട്ടവരെല്ലാവരുടെമെൽപരിശുദ്ധാത്മാവ്ഇറങ്ങിവന്നു
അവർപലഭാഷകളിലുംസംസാരിച്ചുദൈവത്തെസ്തുതിച്ചത്വിശ്വാ
സമുള്ളയഹൂദർകണ്ടാറെപുറജാതിക്കാൎക്കുംകൂടപരിശുദ്ധാത്മദാ
നംലഭിച്ചിട്ടുണ്ടുഎന്നുചൊല്ലിആശ്ചൎയ്യപ്പെട്ടുഇങ്ങിനെസംഭവിച്ച
ത്പെത്രുകണ്ടപ്പൊൾഞങ്ങളെപൊലെപരിശുദ്ധാത്മാവിനെലഭി
ച്ചഇവൎക്കജ്ഞാനസ്നാനംകഴിക്കുന്നതിന്നുവെള്ളംവിരൊധിക്കുന്ന
വനാർഎന്നുപറഞ്ഞുഅവൎക്കെല്ലാവൎക്കുംകൎത്താവായയെശുക്രി
സ്തന്റെനാമത്തിൽസ്നാനംകഴിപ്പാൻകല്പിച്ചുഅവരുടെഅപെ
ക്ഷപ്രകാരംചിലദിവസംഅവരൊടുകൂടപാൎക്കയുംചെയ്തു—

൪൬.പെത്രുവിനെതടവിൽനിന്നുവിടീച്ചത്

രൊദാരാജാവ്യൊഹനാന്റെസഹൊദരനായയാക്കൊബി
നെവാളുകൊണ്ടുകുലചെയ്തു.അത്യഹൂദന്മാൎക്കവളരെഇഷ്ടമെന്നു
കണ്ടപ്പൊൾപെത്രുവിനെയുംപിടിച്ചുതടവിൽവെച്ചുപെസഹാപെരു
നാൾകഴിഞ്ഞശെഷംഅവനെയുംകൊല്ലുവാൻവിചാരിച്ചുപെത്രു
ഇങ്ങിനെതടവിലായസമയംസഭയൊക്കയുംഇടവിടാതെഅവ
ന്നുവെണ്ടിപ്രാൎത്ഥിച്ചുഅവന്റെവധത്തിന്നായിനിശ്ചയിച്ചദിവസ
ത്തിന്നുമുമ്പെത്തരാത്രിയിൽഅവൻരണ്ടുചങ്ങലഇട്ടുരണ്ടുപട്ടളക്കാ
രുടെനടുവിൽഉറങ്ങിവാതിലിന്റെപുറത്തുംകാവല്ക്കാർകാത്തിരിക്കു
മ്പൊൾകാരാഗൃഹത്തിൽഒരുപ്രകാശമുണ്ടായികൎത്താവിന്റെദൂതൻ
അവന്റെഅരികെവന്നുഅവനെതട്ടിഉണൎത്തിനീവെഗംഎഴുനീ
ല്ക്കഎന്നുപറഞ്ഞു.ഉടനെചങ്ങളകൾവീണാറെദൈവദൂതൻഅ
വനൊടുനീഅരകെട്ടിചെരിപ്പുകളുമിട്ടുനിന്റെവസ്ത്രംപുതെച്ചു
എന്റെപിന്നാലെവരികഎന്നുകല്പിച്ചുഅവനെകാവ [ 78 ] ല്ക്കാരുടെനടുബിൽകൂടികടത്തിനഗരത്തിലെക്കപൊകുന്നഇരിമ്പു
വാതിൽക്കൽവന്നപ്പൊൾഅതുതന്നാലെതുറന്നുകടന്നുഅവർതെ
രുവിലെത്തിയാറെദൈവദൂതൻമറകയുംചെയ്തു.ഇങ്ങിനെസം
ഭവിച്ചതൊക്കയുംപെത്രുവിന്നുഒരുസ്വപ്നംപൊലെതൊനുസുബൊ
ധംവന്നശെഷംകൎത്താവ്തന്റെദൂതനെഅയച്ചുഎന്നെഹെ
രൊദാവിന്റെകൈയിൽനിന്നുംരക്ഷിച്ചുസത്യംഎന്നുപറഞ്ഞു
ഉടനെയൊഹന്നാൻമാൎക്കന്റെവീട്ടിലെക്കചെന്നുഅവിടെപലരും
കൂടിപ്രാൎത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾവാതിൽക്കൽമുട്ടിയാറെഇവൻ
പെത്രുതന്നെഎന്നൊരുപണിക്കാരത്തിഅറിഞ്ഞപ്പൊൾസന്തൊ
ഷത്താലെവാതിൽതുറക്കാതെഅകത്തുചെന്നുപെത്രുവന്നിട്ടുണ്ടു
എന്നറിയിച്ചാറെഅവർവിശ്വസിച്ചില്ലപെത്രുപിന്നെയുംമുട്ടി
ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പൊൾഅവർവന്നുവാതിതുറന്നുഅവനെകണ്ടു
ഭ്രമിച്ചുഎന്നാറെഅവൻമിണ്ടാതെഇരിക്കെണ്ടതിന്നുആംഗികംകാ
ട്ടികൎത്താവ്അവനെകാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നുരക്ഷിച്ചപ്രകാരംവി
വരമായിഅറിയിച്ചുഇക്കാൎയ്യംയാക്കൊബിന്നുംസകലസഹൊദര
ന്മാൎക്കുംഅറിയിക്കെണമെന്നുപറഞ്ഞുവെറെഒരുസ്ഥലത്തുപൊ
യിപാൎത്തുപിറ്റെനാൾപെത്രുതടവിൽനിന്നുപൊയിഎന്നുരാജാ
വ്അറിഞ്ഞാറെകാവല്ക്കാരെകൊല്ലിക്കയുംചെയ്തു—

൪൭.പൌൽലുസ്ത്രയിൽപാൎത്തത്മു—

മ്പെശൌൽഎന്നപെർധരിച്ചപൗൽചിറ്റാസ്യപ്രദെശങ്ങളിൽ
സഞ്ചരിച്ചപ്പൊൾഅവൻലുസ്ത്രാപട്ടണത്തിൽപ്രവെശിച്ചുസുവിശെ
ഷംപ്രസംഗിച്ചു.അവിടെജനനംമുതൽമുടവനായഒരുമനുഷ്യൻപൌ
ലിന്റെപ്രസംഗംകെട്ടുപൌൽഅവനെസൂക്ഷിച്ചുനൊക്കിയാറെവി
ശ്വാസമുണ്ടെന്നുനിസ്ചയിച്ചുനീഎഴുനീല്ക്കഎന്ന്തിണ്ണംവിളിച്ചുപറഞ്ഞു
ശെഷംഅവൻഎഴുനീറ്റുചാടിനടന്നുപൌൽചെയ്തഇക്കാൎയ്യംജന
ങ്ങൾകണ്ടപ്പൊൾദെവന്മാർമനുഷ്യരൂപംധരിച്ചുനമ്മുടെഅടുക്കൽഇ [ 79 ] റങ്ങിവന്നുഎന്ന്പറഞ്ഞുദെവെന്ദ്രക്ഷെത്രത്തിലെആചാൎയ്യൻകാ
ളകളെയുംപൂമാലകളെയുംവാതിൽക്കൽകൊണ്ടുവന്നുജനങ്ങളൊടുകൂട
ബലികഴിപ്പാൻഭാവിച്ചപ്പൊൾഅപ്പൊസ്തലരായബൎന്നബാവുംപൌ
ലുംതങ്ങളുടെവസ്ത്രങ്ങളെകീറിജനങ്ങളുടെഇടയിൽഓടിച്ചെന്നുഹെ
മനുഷ്യരെനിങ്ങൾഎന്തിന്നുഇക്കാൎയ്യംചെയ്യുന്നുഞങ്ങളുംനിങ്ങളെ
പൊലെമനുഷ്യരല്ലൊനിങ്ങൾൟവ്യൎത്ഥകാൎയ്യങ്ങളെവിട്ടുആ
കാശഭൂമിസമുദ്രങ്ങളെയുംഅവറ്റിലുള്ളസകലത്തെയുംഉണ്ടാക്കി
യജീവനുള്ളദൈവത്തിലെക്കതിരിഞ്ഞുകൊള്ളെണമെന്നുനിങ്ങ
ളൊടുപറയുന്നുഎന്ന്ഉറക്കെവിളിച്ചുചൊല്ലിഅവരെപണിപ്പെട്ടുനിൎത്തി
പിന്നെഅന്ത്യൊക്യയിൽനിന്നുംഇക്കൊന്യയിൽനിന്നുംയഹൂദർഅ
വിടെക്കുംവന്ന്ജനങ്ങളെവശീകരിച്ചുപൌലിനെകല്ലെറിഞ്ഞുഅവ
ൻമരിച്ചുഎന്ന്വിചാരിച്ചുപട്ടണത്തിൽനിന്നവലിച്ചുകളഞ്ഞുഎന്നാ
റെശിഷ്യന്മാർഅവനെചുറ്റിനിന്നപ്പൊൾഅവൻഎഴുനീറ്റുനഗര
ത്തിലെക്കചെന്നുപിറ്റെദിവസംബൎന്നബാവൊടുകൂടിദെൎബെ
ക്കയാത്രയായിഅവിടെയുംസുവിശെഷംപ്രസംഗിച്ചുപലരെയുംശി
ഷ്യന്മാരാക്കുകയുംചെയ്തു—

൪൮.ലൂദ്യയുംകാരാഗൃഹപ്രമാണിയും

പൌൽചിറ്റസ്യയിലെത്രൊവപട്ടണത്തിൽപാൎത്തസമയത്ത്ഒരു
ദൎശനത്തിൽമക്കദൊന്യക്കാരനായഒരുവൻനീമക്കദൊന്യയിലെ
ക്കകടന്നുവന്നുനമുക്കുസഹായിക്കെണംഎന്ന്പറഞ്ഞത്കെട്ടു
അൎത്ഥംഗ്രഹിച്ചുമക്കദൊന്യെക്കയാത്രയായിഫിലിപ്പ്പട്ടണത്തിലെ
ത്തിശബ്ബത്ത്ദിവസത്തിൽനഗരത്തിൻപുറത്തുയഹൂദന്മാർപ്രാൎത്ഥി
ക്കുന്നസ്ഥലത്ത്ചെന്നപലസ്ത്രീകൾകൂടിയപ്പൊൾദൈവവചനത്തെ
അവരൊടുഅറിയിച്ചു.അപ്പൊൾപൌൽപറയുന്നകാൎയ്യങ്ങളെതാല്പ
ൎയ്യമായികെൾക്കെണ്ടതിന്നുകൎത്താവ്ധുയതീരക്കാരത്തിയായലൂദ്യ
എന്നവളുടെഹൃദയംതുറന്നുപിന്നെഅവളുംകുഡുംബവുംജ്ഞാന [ 80 ] സ്നാനംകൊണ്ടശെഷംഅപൊസ്തലരൊടുതന്റെവീട്ടിൽവന്നുപാൎപ്പാ
ൻഅപെക്ഷിച്ചുനിൎബ്ബന്ധിക്കയുംചെയ്തു.അനന്തരംപൌൽഒരുമന്ത്ര
വാദിനിയുടെദുരാത്മാവിനെപുറത്താക്കിയപ്പൊൾഅവളുടെയജമാ
നന്മാർനമ്മുടെലാഭംപൊയല്ലൊഎന്ന്വിചാരിച്ചുകൊപിച്ചുഅപൊ
സ്തലരെപിടിച്ചുഅധികാരികളുടെഅടുക്കലെക്കവലിച്ചുകൊണ്ടു
പൊയിഇവർഒരുപുതുവെദംഉപദെശിക്കുന്നുഎന്ന്അന്യായംബൊ
ധിപ്പിച്ചാറെഅധികാരികൾഅവരുടെവസ്ത്രങ്ങളെഅഴിച്ചുചൊരചൊ
രിയുവൊളംഅടിപ്പിച്ചശെഷംതടവിൽവെപ്പിച്ചുഅൎദ്ധരാ
ത്രിയിൽപൌലുംസീലാവുംപ്രാൎത്ഥിച്ചുവെദനകളെവിചാരിയാ
തെദൈവത്തെസ്തുതിച്ചപ്പൊൾഉടനെഒരുഭൂകമ്പമുണ്ടായികാരാ
ഗൃഹത്തിന്റെഅടിസ്ഥാനങ്ങൾഇളകിവാതിലുകൾതുറന്നുഎല്ലാവരു
ടെചങ്ങലകളുംഅഴിഞ്ഞുവീണുഎന്നാറെകാരാഗൃഹപ്രമാണിഉണൎന്നു
വാതിലുകൾഒക്കതുറന്ന്കണ്ടപ്പൊൾതടവുകാർഎല്ലാവരുംപൊയിക്ക
ളഞ്ഞുഎന്നുവിചാരിച്ചുതന്റെവാളൂരിതന്നെത്താൻവെട്ടിമരിപ്പാൻ
പുറപ്പെട്ടാറെനീനിണക്കഒരുദൊഷവുംചെയ്യരുതുഞങ്ങൾഎല്ലാ
വരുംഇവിടെഉണ്ടല്ലൊഎന്നുപൌൽഉറക്കെവിളിച്ചുപറഞ്ഞത്കെട്ടു
അവൻഒരുവിളക്കവരുത്തിഅകത്തെക്കഓടിച്ചെന്നുവിറച്ചുകൊ
ണ്ടുഅപൊസ്തലരുടെമുമ്പിൽവീണുഅവരെപുറത്തുകൊണ്ടുവന്നുപ്രി
യകൎത്താക്കന്മാരെരക്ഷെക്കായിഞാൻഎന്തുചെയ്യെണ്ടുഎന്നു
ചൊദിച്ചാറെകൎത്താവായയെശുക്രിസ്തുവിൽവിശ്വസിക്കഎന്നാ
ൽനിണക്കുംനിന്റെകുഡുംബത്തിന്നുംരക്ഷയുണ്ടാകുംഎന്നുപ
റഞ്ഞത്കെട്ടുഅവൻഅവരെരാത്രിയിൽതന്നെതന്റെവീട്ടിൽ
ആക്കിഅവരുടെമുറികളെകഴുകിതന്റെകുഡുംബത്തൊടുകൂടി
സ്നാനപ്പെട്ടുഅവൎക്കഭക്ഷണംകൊടുത്തുതനിക്കുംകുഡുംബത്തി
ന്നുംവിശ്വാസംവന്നതിനാൽസന്തൊഷിച്ചുപിറ്റെനാൾഅധികാ
രികൾഅപൊസ്തലന്മാരൊടുസാമവാക്യങ്ങളെപറയിച്ചുവിട്ടയക്ക [ 81 ] യുംചെയ്തു—

൪൯.പൌൽഅഥെനപട്ടണത്തിൽസുവിശെഷം
പ്രസംഗിച്ചത്അ—

നന്തരംപൌൽഫിലിപ്പിപട്ടണത്തെവിട്ടുഅഥെനയിൽഎത്തി
തിമൊത്ഥ്യനുംശീലാവുംവരുവൊളംഅവിടെപാൎത്തപ്പൊൾനഗരം
വിഗ്രഹങ്ങളെകൊണ്ടുനിറഞ്ഞുഎന്നുകണ്ടുവളരെവിഷാദിച്ചുഎ
ന്നാറെഅവൻദിവസംതൊറുംയഹൂദരുടെപള്ളിയിലുംചന്തസ്ഥ
ലത്തിലുംകൂടിയവരൊടുയെശുവിനെയുംജീവിച്ചെഴുനീല്പിനെയും
കുറിച്ചുപ്രസംഗിച്ചുഅവിടെയുള്ളവിദ്വാന്മാർഅവനൊടുതൎക്കിച്ചു
അവനെകൂട്ടിവിസ്താരസ്ഥലത്തെക്കകൊണ്ടചെന്നുനിന്റെപുതിയഉ
പദെശംഎന്തെന്നറിവാൻപാടുണ്ടൊഎന്നുചൊദിച്ചുഅപ്പൊൾപൌൽ
ഹെഅഥെന്യരെനിങ്ങൾഎല്ലാപ്രകാരത്തിലുംമുറ്റുംദൈവതാഭക്തി
യുള്ളവരാകുന്നുഎന്ന്കാണുന്നുഞാൻനടന്നുവന്നനിങ്ങളുടെപൂജാരി
കളെസൂക്ഷിച്ചുനൊക്കിയപ്പൊൾഅറിയപ്പെടാത്തദൈവത്തിന്നുഎ
ന്നുള്ളൊരുപീഠവുംകണ്ടുഅതുകൊണ്ടുനിങ്ങൾഇങ്ങിനെഅറിയാതെ
വന്ദിക്കുന്നദൈവത്തെഞാൻനിങ്ങളൊടുഅറിയിക്കുന്നുലൊകവും
അതിലുള്ളസകലവസ്തുക്കളുംഉണ്ടാക്കിയദൈവംതാൻതന്നെആ
കാശഭൂമികളുടെകൎത്താവാകകൊണ്ടുകൈയാൽതീൎത്തആലയങ്ങ
ളിൽപാൎക്കുന്നില്ല.താൻഎല്ലാവൎക്കുംജീവനുംശ്വാസവുംസകലവുംന
ൽകുന്നവനാകകൊണ്ടുതനിക്കവല്ലതുംആവശ്യമെന്നുവെച്ചുമനുഷ്യ
രുടെകൈകൊണ്ടുസെവ്യനല്ലനമ്മിൽഒരുവനിൽനിന്നുംദൂരസ്ഥനു
മല്ലനാംജീവിക്കയുംചരിക്കയുംഇരിക്കയുംചെയ്യുന്നത്അവനിൽ
അല്ലൊആകുന്നത്.ൟഅറിയായ്മയുടെകാലങ്ങളെദൈവംകാണാ
തെപൊലെഇരുന്നുഇപ്പൊൾസകലമനുഷ്യരൊടുംഅനുതപിക്കെ
ണംഎന്ന്കല്പിക്കുന്നുഎന്നാൽതാൻനിശ്ചയിച്ചപുരുഷനെകൊ
ണ്ടുലൊകത്തിന്നുനീതിയൊടെന്യാംവിധിപ്പാനായിട്ടുഒരുദിവസം [ 82 ] നിശ്ചയിച്ചുദൈവംആയവനെമരിച്ചവരിൽനിന്നുഉയിൎപ്പിച്ചതിനാ
ൽഇതിന്റെനിശ്ചയംഎല്ലാവൎക്കുംനല്കിയിരിക്കുന്നു.എന്നാറെഅവർ
മരിച്ചവരുടെഉയിൎപ്പിനെകുറിച്ചുകെട്ടപ്പൊൾചിലർപരിഹസിച്ചുചില
ർഇതിനെകൊണ്ടുപിന്നെയുംകെൾക്കുമെന്നുപറഞ്ഞശെഷംപൌൽ
പുറത്ത്പൊയിചിലർഅവനൊടുചെൎന്നുവിശ്വസിച്ചുഅവരിൽദ്യൊനി
ശ്യൻഎന്നമന്ത്രിയുംദമറിഎന്നസ്ത്രീയുംഉണ്ടായിരുന്നു—

൫൦.പൌൽകൈസരയ്യയിൽതടവിലിരുന്നത്

ചിലകാലംകഴിഞ്ഞശെഷംപൗൽയരുശലെമിൽവെച്ചുതടവില
കപ്പെട്ടുവിസ്താരത്തിന്നായികൈസരയ്യപട്ടണത്തിൽകൊണ്ടുപൊയി
ഫെലിക്ഷഎന്നരൊമനാടുവാഴിയഹൂദരുടെകൌശലങ്ങളെയും
പൌലിന്മെൽബൊധിപ്പിച്ചകള്ളഅന്യായത്തെയുംഅത്രവിചാരിയാ
തെഅവന്നുകുറെദയകാണിച്ചുകൈക്കൂലിവാങ്ങീട്ടുവിട്ടയക്കാമെന്നു
വിചാരിച്ചുഅവൻപലപ്പൊഴുംഅവനൊടുസംസാരിച്ചുഒരുദിവസം
ഫെലിക്ഷൻതന്റെഭാൎയ്യയായദ്രുസില്ലയൊടുകൂടിവന്നുപൌലിനെ
വരുത്തിഅവനിൽനിന്നുംവല്ലതുംകെൾപാൻമനസ്സായാറെഅവ
ൻനീതിയെയുംഇഛ്ശയടക്കത്തെയുംവരുവാനുള്ളന്യായവിധിയെയും
കൊണ്ടുസംസാരിച്ചപ്പൊൾഫെലിക്ഷഭ്രമിച്ചുനീഇപ്പൊൾപൊകനല്ല
സമയമുണ്ടായാൽഞാൻനിന്നെവിളിക്കുംഎന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെര
ണ്ടുസംവത്സരംകഴിഞ്ഞശെഷംഫെലിക്ഷആസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു
നീങ്ങിഫെസ്തൻഎന്നവൻവാഴുംകാലംഅവന്നുംപൌലിന്റെകാ
ൎയ്യംസത്യപ്രകാരംതീൎപ്പാൻമനസ്സാകാതെഅവനെയഹൂദൎക്കഎ
ല്പിച്ചുകൊടുപ്പാൻഭാവിച്ചപ്പൊൾപൌൽഞാൻകൈസരിന്റെന്യാ
യാസനത്തിൻമുമ്പാകെനില്കൂന്നു.എന്റെകാൎയ്യംഅവിടെവിസ്തരി
ക്കെണ്ടതാകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞശെഷംഫെസ്തൻനീകൈസരിലെക്ക്
അഭയംചൊല്ലിയതിനാൽനീകൈസരിന്റെഅടുക്കലെക്കപൊകു
മെന്നുകല്പിച്ചു.ചിലദിവസംകഴിഞ്ഞശെഷംഅഗ്രിപ്പരാജാവ്ഫെ [ 83 ] സ്തനെചെന്നുകണ്ടുപൌലിന്റെഅവസ്ഥഅറിഞ്ഞാറെഅവനിൽനി
ന്നുകെൾപാൻമനസ്സായപ്പൊൾപൌൽയെശുവിനെകൊണ്ടുംതനിക്കല
ഭിച്ചകൃപയെകൊണ്ടുംവളരെധൈൎയ്യത്തൊടെസാക്ഷ്യംപറഞ്ഞുദൈ
വസഹായത്താൽഞാൻഇന്നെവരെയുംചെറിയവൎക്കുംവലിയവ
ൎക്കുംസുവിശെഷംഅറിയിച്ചുംകൊണ്ടുനില്ക്കുന്നുക്രിസ്തൻകഷ്ടമനുഭവിച്ചു
മരിച്ചവരുടെഉയിൎപ്പിൻഅവൻഒന്നാമവനായിഇസ്രയെലൎകും
പുറജാതിക്കാൎക്കുംവെളിച്ചംഅറിയിക്കെണമെന്നുപ്രവാചകന്മാ
ർചൊന്നകാൎയ്യങ്ങളെഅല്ലാതെഞാൻഒന്നുംപറയുന്നില്ലഎന്നുഉണൎത്തി
ച്ചാറെഫെസ്തൻപൌലെനീഭ്രാന്തനാകുന്നുഎറിയവിദ്യനിന്നെഭ്രാ
ന്ത്പിടിപ്പിച്ചുഎന്നുറക്കെവിളിച്ചുപറഞ്ഞപ്പൊൾപൌൽമഹാശ്രെ
ഷ്ഠനായഫെസ്തനെഞാൻഭ്രാന്തനല്ലസത്യവുംസുബുദ്ധിയുമുള്ളവച
നങ്ങളെഅത്രെചൊല്ലുന്നു.രാജാവിന്നുഇക്കാൎയ്യങ്ങളിൽഅറിവുണ്ടാ
കകൊണ്ടുഞാൻധൈൎയ്യത്തൊടെസംസാരിക്കുന്നു.അഗ്രിപ്പരാജാ
വെപ്രവാചകന്മാരെവിശ്വസിക്കുന്നുവൊനീവിശ്വസിക്കുന്നുഎന്നുഞാ
ൻഅറിയുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞപ്പൊൾഞാൻക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാൻ
അല്പംനീഎന്നെസമ്മതനാക്കുന്നുഎന്നുകല്പിച്ചാറെപൌൽനീമാത്ര
മല്ലഇന്നുഎന്നിൽനിന്നുകെൾക്കുന്നവരെല്ലാവരുംഅല്പംകുറെഅല്ലമു
ഴുവനുംൟചങ്ങലഒഴികെഎന്നെപൊലെആകെണമെന്നുദൈവ
ത്തൊടുഞാൻഅപെക്ഷിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു—

൫൧.പൌൽരൊമപട്ടണത്തിലെക്ക്
യാത്രയായത്–

ചിലകാലംകഴിഞ്ഞശെഷംഫെസ്തൻപൌലിനെയുംമറ്റ്ചിലതടവു
കാരെയുംയൂല്യൻഎന്നശതാധിപങ്കൽഎല്പിച്ചുരൊമപട്ടണത്തെക്ക്
കൊണ്ടുപൊവാൻകല്പിച്ചു.ഒരുകപ്പലിൽകയറിയാത്രയായപ്പൊൾപൌ
ലിന്റെശിഷ്യരായലൂക്കനുംഅറിസ്തഹനുംഅവന്റെകൂടപ്പൊയിഅവ
ർവൎഷകാലത്തിങ്കൽക്രെതദ്വീപിൽപാൎപ്പാൻനിശ്ചയിച്ചുഎങ്കിലും [ 84 ] കൊടുങ്കാറ്റുപിടിച്ചുകടൽഘൊരമായികൊപിക്കകൊണ്ടുകരയിൽഇ
റങ്ങുവാൻവഹിയാതെഅവൎക്കുഎല്ലാവൎക്കുംഅത്യന്തംസങ്കടംസംഭവി
ക്കയാൽഅവർസകലപദാൎത്ഥങ്ങളെയുംവെള്ളത്തിൽചാടികപ്പലി
ന്നുഭാരംചുരുക്കിയാറെകൎത്താവിന്റെദൂതൻഒരുരാത്രിയിൽപൌ
ലിന്നുപ്രത്യക്ഷനായിപെടിക്കെണ്ടനീകൈസരിന്റെമുമ്പാകെനിൽ
ക്കുംഅതല്ലാതെകപ്പലിൽപാൎക്കുന്നവരായഎല്ലാവരെയുംദൈവംനിണക്ക
തന്നിരിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുആശ്വസിപ്പിച്ചു.ഇങ്ങിനെഅവർപതി
നാലുരാപ്പകൽകടലിൽവെച്ചുദുഃഖിച്ചശെഷംപെർഅറിയാതൊരു
കരകണ്ടുകപ്പൻഅടുപ്പിപ്പാൻനൊക്കിയപ്പൊൾരണ്ടുപുറവുംകടൽകൂ
ടിയഒരുസ്ഥലത്ത്വീണുഉടെഞ്ഞുപൊയസമയംചിലർകരയിലെക്ക്
നീന്തുകയുംമറ്റെവർപലകകളുടെയുംകപ്പലിന്റെഖണ്ഡങ്ങളുടെയും
മെൽകരെറികരയിൽഎത്തുകയുംചെയ്തു.ഇങ്ങിനെആകപ്പലിൽ
പാൎക്കുന്ന൨൭൬പെൎക്കുംരക്ഷയുണ്ടായ്വന്നു.അവർകരെക്കഎത്തിയാ
റെഅത്മല്ത്തദ്വീപുഎന്നറിഞ്ഞുആദ്വീപുകാർൟപരദെശികൾക്കഉപകാ
രംചെയ്തു.മഴയുംശീതവുംഉണ്ടാകകൊണ്ടുഅവർതീകത്തിച്ചുഎല്ലാവരെ
യുംചെൎത്തുപൌലുംഒരുകെട്ടുവിറകുപെറുക്കിതീയിലിട്ടാറെഒരുഅണ
ലിചൂട്ടുപിടിച്ചപ്പൊൾഅതിൽനിന്നുപുറപ്പെട്ടുഅവന്റെകൈമെൽ
ചുറ്റിതൂങ്ങിദ്വീപുകാർഅതിനെകണ്ടപ്പൊൾൟമനുഷ്യന്നുസമുദ്രത്തി
ൽനിന്നുരക്ഷയുണ്ടായിഎങ്കിലുംപകഅവനെജീവിച്ചിരിപ്പാൻസ
മ്മതിക്കുന്നുല്ലഅവൻകുലപാതകനായിരിക്കുംഎന്നുഅന്യൊന്യം
നൊക്കിസംസാരിച്ചു.എന്നാറെപൌൽപാമ്പിനെതീയിൽകുടഞ്ഞുകള
ഞ്ഞുവിഘ്നംഒട്ടുംവരാതെഇരിക്കുന്നത്കണ്ടപ്പൊൾഇവൻഒരുദെവ
ൻതന്നെനിശ്ചയംഎന്നുപറഞ്ഞു.പിന്നെഅവർമൂന്നുമാസംആദ്വീ
പിൽപാൎത്തതിനാൽപൗലിന്നുദൈവവചനംഅറിയിപ്പാനുംപലവി
ധമുള്ളദീനക്കാറെസൌഖ്യമാക്കുവാനുംസംഗതിഉണ്ടായിവന്നുവൎഷ
കാലംകഴിഞ്ഞശെഷംഅവർവെറെഒരുകപ്പലിൽകരെറിസുഖെ [ 85 ] നരൊമപട്ടണത്തിലെത്തിഅവിടെപൌൽയഹൂദന്മാൎക്കസുവിശെഷ
ത്തെഅറിയിച്ചതിനാൽവളരെകലശൽഉണ്ടായിവന്നുഎങ്കിലുംചിലർവി
ശ്വസിച്ചു.പൌൽരണ്ടുവൎഷംതാൻകൂലിക്കായിവാങ്ങിയവീട്ടിൽപാൎത്തു
തന്റെഅരികിൽവരുന്നഎല്ലാവരെയുംകൈകൊണ്ടുവിരൊധംകൂ
ടാതെബഹുധൈൎയ്യത്തൊടുംകൂടദൈവരാജ്യംപ്രസംഗിച്ചുംകൎത്താവാ
യയെശുക്രിസ്തനെകുറിച്ചുള്ളകാൎയ്യങ്ങലെപഠിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടുംഇരു
ന്നു—

൫൨. അപ്പൊസ്തലർസുവിശെഷത്തെ
അറിയിച്ചത്—

പൌലിങ്ങിനെതടവുകാരനായിരൊമയിൽപാൎത്തസമയംപലലെ
ഖനങ്ങളെയുംഎഴുതി‌തടവിൽനിന്നുവിട്ടുപൊകുമെന്നുഉള്ളത്‌സൂചക
മായിഅവറ്റിൽപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു—അവൻരണ്ടാംപ്രാവശ്യംതവവിലായി
യെശുക്രിസ്തുവിന്റെനാമംനിമിത്തംവാളാൽമരിച്ചുഎന്നുസഭാചരിത്ര
ത്തിൽപറഞ്ഞുകെൾക്കുന്നു‌രണ്ടാംപ്രാവശ്യംതടവിൽഇരിക്കുമ്പൊൾഅവൻ
തിമൊഥ്യന്നു‌രണ്ടാംലെഖനംഎഴുതിഅതിന്നുമുമ്പെഅവൻവഴിയാ
ത്രകളിലുംഒന്നാംതടവുകാലത്തിലുംപലസഭകൾക്കുംഏറിയലെഖനങ്ങ
ളെഎഴുതിഅയച്ചിരുന്നുഅവഒക്കയുംപുതിയ‌നിയമപുസ്തകത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു‌പൌൽമരിക്കുംമുമ്പെമത്തായുംമാൎക്കുംലൂക്കനുംതങ്ങളുടെ
സുവിശെഷങ്ങളെഎഴുതിഇരിക്കുന്നു.യറുശലെംപട്ടണംനശിച്ചശെ
ഷംഅത്രെയൊഹന്നാൻതന്റെസുവിശെഷത്തെയുംഅറിയിപ്പി
നെയുംതീൎത്തുപെത്രുവുംയാക്കൊബുംയൂദാവുംഎന്നമൂന്നുപെരുംലെ
ഖനങ്ങളെഎഴുതിയിരിന്നുഅവയുംപുതിയനിയമത്തിൽഉണ്ടു
യൊഹന്നാനെറിയവയസ്സനായി‌മരിച്ചു.മറ്റെഅപ്പൊസ്തലരുടെ
അവസ്ഥ‌സൂക്ഷ്മമായിഅറിയുന്നില്ലഒന്നുമാത്രംനിശ്ചയംനിങ്ങൾസക
ലഭൂലൊകത്തിലുംപൊയിസകലസൃഷ്ടിക്കുംസുവിശെഷംപ്രസംഗിപ്പി
ൻഎന്നുള്ളകൎത്താവിന്റെ‌കല്പന‌പ്രകാരംഅവർനടന്നുഎകദെശം [ 86 ] ൨൫സംവത്സരത്തിനകംക്രിസ്തുവിനെഎല്ലാരാജ്യങ്ങളിലുംഅറിയിച്ചുഅ
വർകൎത്താവിന്റെ‌കല്പനയെപ്രമാണിച്ചപ്രകാരംകൎത്താവുംഞാൻലൊ
കാവസാനത്തൊളംനിങ്ങളൊടുകൂടിഇരിക്കുമെന്നുള്ളവാക്യംഅവരിലും
നിവൃത്തിച്ചുൟദിവസത്തൊളംഅവന്റെസൎവ്വശിഷ്യന്മാരിൽനി
വൃട്ഠിക്കയുംചെയ്യുന്നുസത്യം.—