ശിവാപരാധക്ഷമാപണസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശിവാപരാധക്ഷമാപണസ്തോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ആദൗ കർമപ്രസംഗാത്കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൗ സ്ഥിതം മാം
വിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ കഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ
യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യതേ കേന വക്തും
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 1
ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകോ മലലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാ
നോ ശക്തശ്ചേന്ദ്രിയേഭ്യോ ഭവഗുണജനിതാഃ ജന്തവോ മാം തുദന്തി
നാനാരോഗാദിദുഃഖാദ്രുദനപരവശഃ ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 2
പ്രൗഢോƒഹം യൗവനസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈഃ പഞ്ചഭിർമർമസന്ധൗ
ദഷ്ടോ നഷ്ടോƒവിവേകഃ സുതധനയുവതിസ്വാദുസൗഖ്യേ നിഷണ്ണഃ
ശൈവീചിന്താവിഹീനം മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗർവാധിരൂഢം
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 3
വാർധക്യേ ചേന്ദ്രിയാണാം വിഗതഗതിമതിശ്ചാധിദൈവാദിതാപൈഃ
പാപൈ രോഗൈർവിയോഗൈസ്ത്വനവസിതവപുഃ പ്രൗഢഹീനം ച ദീനം
മിഥ്യാമോഹാഭിലാഷൈർഭ്രമതി മമ മനോ ധൂർജടേർധ്യാനശൂന്യം
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 4
നോ ശക്യം സ്മാർതകർമ പ്രതിപദഗഹനപ്രത്യവായാകുലാഖ്യം
ശ്രൗതേ വാർതാ കഥം മേ ദ്വിജകുലവിഹിതേ ബ്രഹ്മമാർഗേƒസുസാരേ
ജ്ഞാതോ ധർമോ വിചാരൈഃ ശ്രവണമനനയോഃ കിം നിദിധ്യാസിതവ്യം
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 5
സ്നാത്വാ പ്രത്യൂഷകാലേ സ്നപനവിധിവിധൗ നാഹൃതം ഗാംഗതോയം
പൂജാർഥം വാ കദാചിദ്ബഹുതരഗഹനാത്ഖണ്ഡബില്വീദലാനി
നാനീതാ പദ്മമാലാ സരസി വികസിതാ ഗന്ധധൂപൈഃ ത്വദർഥം
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 6
ദുഗ്ധൈർമധ്വാജ്യുതൈർദധിസിതസഹിതൈഃ സ്നാപിതം നൈവ ലിംഗം
നോ ലിപ്തം ചന്ദനാദ്യൈഃ കനകവിരചിതൈഃ പൂജിതം ന പ്രസൂനൈഃ
ധൂപൈഃ കർപൂരദീപൈർവിവിധരസയുതൈർനൈവ ഭക്ഷ്യോപഹാരൈഃ
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 7
ധ്യാത്വാ ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവ ദത്തം ദ്വിജേഭ്യോ
ഹവ്യം തേ ലക്ഷസംഖ്യൈർഹുതവഹവദനേ നാർപിതം ബീജമന്ത്രൈഃ
നോ തപ്തം ഗാംഗാതീരേ വ്രതജനനിയമൈഃ രുദ്രജാപ്യൈർന വേദൈഃ
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 8
സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയമരുത്കുംഭകേ (കുണ്ഡലേ)സൂക്ഷ്മമാർഗേ
ശാന്തേ സ്വാന്തേ പ്രലീനേ പ്രകടിതവിഭവേ ജ്യോതിരൂപേƒപരാഖ്യേ
ലിംഗജ്ഞേ ബ്രഹ്മവാക്യേ സകലതനുഗതം ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 9
നഗ്നോ നിഃസംഗശുദ്ധസ്ത്രിഗുണവിരഹിതോ ധ്വസ്തമോഹാന്ധകാരോ
നാസാഗ്രേ ന്യസ്തദൃഷ്ടിർവിദിതഭവഗുണോ നൈവ ദൃഷ്ടഃ കദാചിത്
ഉന്മന്യാƒവസ്ഥയാ ത്വാം വിഗതകലിമലം ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേƒപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 10
ചന്ദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ സ്മരഹരേ ഗംഗാധരേ ശങ്കരേ
സർപൈർഭൂഷിതകണ്ഠകർണയുഗലേ (വിവരേ)നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ
ദന്തിത്വക്കൃതസുന്ദരാംബരധരേ ത്രൈലോക്യസാരേ ഹരേ
മോക്ഷാർഥം കുരു ചിത്തവൃത്തിമചലാമന്യൈസ്തു കിം കർമഭിഃ 11
കിം വാƒനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്തേന രാജ്യേന കിം
കിം വാ പുത്രകലത്രമിത്രപശുഭിർദേഹേന ഗേഹേന കിം
ജ്ഞാത്വൈതത്ക്ഷണഭംഗുരം സപദി രേ ത്യാജ്യം മനോ ദൂരതഃ
സ്വാത്മാർഥം ഗുരുവാക്യതോ ഭജ മന ശ്രീപാർവതീവല്ലഭം 12
ആയുർനശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൗവനം
പ്രത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനർന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ
ലക്ഷ്മീസ്തോയതരംഗഭംഗചപലാ വിദ്യുച്ചലം ജീവിതം
തസ്മാത്ത്വാം (മാം)ശരണാഗതം ശരണദ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ 13
വന്ദേ ദേവമുമാപതിം സുരഗുരും വന്ദേ ജഗത്കാരണം
വന്ദേ പന്നഗഭൂഷണം മൃഗധരം വന്ദേ പശൂനാം പതിം
വന്ദേ സൂര്യശശാങ്കവഹ്നിനയനം വന്ദേ മുകുന്ദപ്രിയം
വന്ദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം വന്ദേ ശിവം ശങ്കരം 14
ഗാത്രം ഭസ്മസിതം ച ഹസിതം ഹസ്തേ കപാലം സിതം
ഖട്വാംഗം ച സിതം സിതശ്ച വൃഷഭഃ കർണേ സിതേ കുണ്ഡലേ
ഗംഗാഫേനസിതാ ജടാ പശുപതേശ്ചന്ദ്രഃ സിതോ മൂർധനി
സോƒയം സർവസിതോ ദദാതു വിഭവം പാപക്ഷയം സർവദാ 15
കരചരണകൃതം വാക്കായജം കർമജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാƒപരാധം
വിഹിതമവിഹിതം വാ സർവമേതത്ക്ഷ്മസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ 16