വേദസാരശിവസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വേദസാരശിവസ്തോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

പശൂനാം പതിം പാപനാശം പരേശം
   ഗജേന്ദ്രസ്യ കൃത്തിം വസാനം വരേണ്യം
ജടാജൂടമധ്യേ സ്ഫുരദ്ഗാംഗവാരിം
   മഹാദേവമേകം സ്മരാമി സ്മരാരിം 1

മഹേശം സുരേശം സുരാരാതിനാശം
   വിഭും വിശ്വനാഥം വിഭൂത്യംഗഭൂഷം
വിരൂപാക്ഷമിന്ദ്വർകവഹ്നിത്രിനേത്രം
   സദാനന്ദമീഡേ പ്രഭും പഞ്ചവക്ത്രം 2

ഗിരീശം ഗണേശം ഗലേ നീലവർണം
   ഗവേന്ദ്രാധിരൂഢം ഗുണാതീതരൂപം
ഭവം ഭാസ്വരം ഭസ്മനാ ഭൂഷിതാംഗം
   ഭവാനീകലത്രം ഭജേ പഞ്ചവക്ത്രം 3

ശിവാകാന്ത ശംഭോ ശശാങ്കാർധമൗലേ
   മഹേശാന ശൂലിഞ്ജടാജൂടധാരിൻ
ത്വമേകോ ജഗദ്വ്യാപകോ വിശ്വരൂപഃ
   പ്രസീദ പ്രസീദ പ്രഭോ പൂർണരൂപ 4

പരാത്മാനമേകം ജഗദ്ബീജമാദ്യം
   നിരീഹം നിരാകാരമോങ്കാരവേദ്യം
യതോ ജായതേ പാല്യതേ യേന വിശ്വം
   തമീശം ഭജേ ലീയതേ യത്ര വിശ്വം 5

ന ഭൂമിർനം ചാപോ ന വഹ്നിർന വായു-
   ർന ചാകാശമാസ്തേ ന തന്ദ്രാ ന നിദ്രാ
ന ചോഷ്ണം ന ശീതം ന ദേശോ ന വേഷോ
   ന യസ്യാസ്തി മൂർതിസ്ത്രിമൂർതിം തമീഡേ 6

അജം ശാശ്വതം കാരണം കാരണാനാം
   ശിവം കേവലം ഭാസകം ഭാസകാനാം
തുരീയം തമഃപാരമാദ്യന്തഹീനം
   പ്രപദ്യേ പരം പാവനം ദ്വൈതഹീനം 7

നമസ്തേ നമസ്തേ വിഭോ വിശ്വമൂർതേ
   നമസ്തേ നമസ്തേ ചിദാനന്ദമൂർതേ
നമസ്തേ നമസ്തേ തപോയോഗഗമ്യ
   നമസ്തേ നമസ്തേ ശ്രുതിജ്ഞാനഗമ്യ 8

പ്രഭോ ശൂലപാണേ വിഭോ വിശ്വനാഥ
   മഹാദേവ ശംഭോ മഹേശ ത്രിനേത്ര
ശിവാകാന്ത ശാന്ത സ്മരാരേ പുരാരേ
   ത്വദന്യോ വരേണ്യോ ന മാന്യോ ന ഗണ്യഃ 9

ശംഭോ മഹേശ കരുണാമയ ശൂലപാണേ
   ഗൗരീപതേ പശുപതേ പശുപാശനാശിൻ
കാശീപതേ കരുണയാ ജഗദേതദേക-
   സ്ത്വംഹംസി പാസി വിദധാസി മഹേശ്വരോƒസി 10

ത്വത്തോ ജഗദ്ഭവതി ദേവ ഭവ സ്മരാരേ
   ത്വയ്യേവ തിഷ്ഠതി ജഗന്മൃഡ വിശ്വനാഥ
ത്വയ്യേവ ഗച്ഛതി ലയം ജഗദേതദീശ
   ലിംഗാത്മകേ ഹര ചരാചരവിശ്വരൂപിൻ 11

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വേദസാരശിവസ്തോത്രം&oldid=58455" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്