വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലെൻ വിശ്രാമം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വാഗ്ദത്തനാട്ടിലെൻ വിശ്രാമമാം

രചന:എം.ഇ. ചെറിയാൻ

പല്ലവി

വാഗ്ദത്തനാട്ടിലെൻ വിശ്രാമമാം
വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാം

ചരണങ്ങൾ

 
എങ്ങു ഞാൻ പോകുന്നെന്നറിയാതെ
തൻ വിളി കേട്ടു പോകുന്നു ഞാൻ
ഇങ്ങിനിയേതു ഖേദം വന്നാലും
പിന്തിരികില്ല പോകുന്നു ഞാൻ

വിട്ടു ഞാൻ പോന്നതൊന്നുമേയോർത്തി-
ന്നൊട്ടും മടങ്ങി പോകയില്ല
ഉത്തമമായ നിത്യ നിക്ഷേപ-
മുന്നത നാട്ടിലുണ്ടെനിക്കായ്‌

പാപത്തിന്നിമ്പഭോഗം വേണ്ടാ ഞാൻ
പാടുപെടാമെന്നേശുവിനായ്
മിസ്രയീം സമ്പത്തേതിലുമെന്റെ
ക്രിസ്തുവിൻ നിന്ദയെത്ര നന്നാം

ഒന്നിലുമേ മനം തളരാതീ
മന്നിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിടുന്നു
അന്നന്നു വേണ്ടും മന്നയുണ്ടെന്നു
മന്തികത്തിൽ എൻ നാഥനുണ്ട്

ചെങ്കടൽ യോർദ്ദാൻ വറ്റിപ്പോമെല്ലാം
വൻ യെരീഹോ മതിൽ തകരും
വിശ്വാസയാത്രയെ വിലക്കാൻ ഈ
വിശ്വത്തിലൊന്നും ശക്തമല്ല

കണ്ണുനീർ തോരും നിന്ദകൾ തീരും
വിണ്ണിലെൻ വീട്ടിൽ ചെന്നുചേരും
എണ്ണിക്കൂടാത്ത ശുദ്ധരൊത്തേശു
സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വാഴുമെന്നും