വന്ദനം ചെയ്തീടുവിൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വന്ദനം ചെയ്തീടുവിൻ

രചന:എം.ഇ. ചെറിയാൻ

പല്ലവി

വന്ദനം ചെയ്തീടുവിൻ-ശ്രീയേശുവേ
വന്ദനംചെയ്തീടുവിൻ-നിരന്തരം

ചരണങ്ങൾ

സന്തതം സകലരും സന്തോഷധ്വനിയിൽ
സ്തോത്ര സംഗീതം പാടി-ശ്രീയേശുവേ

രാജിതമഹസ്സെഴും മാമനുസുതനെ
രാജ സമ്മാനിതനേ-ശ്രീയേശുവേ

കല്ലറ തുറന്നു വൻ വൈരിയെതകർത്തു
വല്ലഭനായവനെ-ശ്രീയേശുവേ

നിത്യവും നമുക്കുള്ളഭാരങ്ങളഖിലം
തീർത്തുതകരുന്നവനെ-ശ്രീയേശുവേ

ഭീതിയാം കൂരിരുളഖിലവും നീക്കും
നീതിയിൻ സൂര്യനാകും-ശ്രീയേശുവേ

പാപമില്ലാത്തതൻ പരിശുദ്ധനാമം
പാടി സ്തുതിച്ചിടുവിൻ-ശ്രീയേശുവേ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വന്ദനം_ചെയ്തീടുവിൻ&oldid=211684" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്