വനമാല/മയൂരസന്ദേശം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികൾ

കുമാരനാശാൻ
കാവ്യങ്ങൾ

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവർത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം
രാജയോഗം

സ്തോത്ര കൃതികൾ

സ്തോത്ര കൃതികൾ

മറ്റു രചനകൾ

മറ്റു രചനകൾ


ശ്രീമാൻ വഞ്ചിക്ഷിതിഭൃദുരഗർക്ഷോത്ഭ-

വോ ഭാഗിനേയീം

ലക്ഷ്മീം വിശ്വോത്തരഗുണഗണൈസ്താം സ തൈ-

സ്തൈർഗരിഷ്ഠാം

ആർത്താം കുർവ്വൻ പ്രണയവസതേഃ പ്രേയ-

സോ വിപ്രയോഗാൽ

ചിക്ഷേപേ തം ബത നിരവധൗ കേര-

ളം ദുഃഖസിന്ധൗ.

(അപൂർണ്ണം)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വനമാല/മയൂരസന്ദേശം&oldid=35833" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്