രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<രാമായണം‎ | സുന്ദരകാണ്ഡം

      രാമായണം / സുന്ദരകാണ്ഡം
      രചന :വാല്മീകി 
      അദ്ധ്യായം 19


  1
  തസ്മിന്നേവ തതഃ കാലേ രാജപുത്രീ ത്വനിന്ദിതാ.
  രൂപയൌവനസമ്പന്നം ഭൂഷണോത്തമഭൂഷിതം.
  2
  തതോ ദൃഷ്ട്വൈവ വൈദേഹീ രാവണം രാക്ഷസാധിപം.
  പ്രാവേപത വരാരോഹാ പ്രവാതേ കദലീ യഥാ.
  3
  ഊരുഭ്യാമുദരം ഛാദ്യ ബാഹുഭ്യാം ച പയോധരൌ.
  ഉപവിഷ്ടാ വിശാലാക്ഷീ രുദതീ വരവർണിനീ.
  4
  ദശഗ്രീവസ്തു വൈദേഹീം രക്ഷിതാം രാക്ഷസീഗണൈഃ.
  ദദർശ ദീനാം ദുഃഖാർത്താം നാവം സന്നാമിവാർണ്ണവേ.
  5
  അസംവൃതായാമാസീനാം ധരണ്യാം സംശിതവ്രതാം.
  ഛിന്നാം പ്രപതിതാം ഭൂമൌ ശാഖാമിവ വനസ്പതേഃ