രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം

രചന:വി. നാഗൽ

 
രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം-കണ്ടീടും തൻ സൗന്ദര്യം
ഹല്ലേലൂയ്യാ-ഹല്ലേലൂയ്യാ
ദൂതന്മാർക്കു തുല്ല്യരായ്‌-വാഴും നാം സന്തുഷ്ടരായ്‌
ഹല്ലേലൂയ്യാ-ഹല്ലേലൂയ്യാ

രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം
കണ്ടീടും തൻ സൗന്ദര്യം
കീർത്തിക്കും തൻ മഹത്വം
ഹല്ലേലൂയ്യാ വേഗത്തിൽ
രാജൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കും നാം
                                        1
രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നുനാം-നീക്കും പോരിൻ ആയുധം- ഹല്ലേ
തീർന്നു യുദ്ധാഭ്യാസവും-തീർന്നെല്ലാ പ്രയാസവും- ഹല്ലേ
                                        2
രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം-പ്രാപിക്കും തൻ വാഗ്ദത്തം- ഹല്ലേ
നാം പിതാവിൻ രാജ്യത്തിൽ-വാഴും നിത്യ തേജസ്സിൽ- ഹല്ലേ
                                        3
രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം-ശോഭിക്കും നിരന്തരം- ഹല്ലേ
തീർന്നു ബലഹീനത-തീർന്നു എല്ലാ ക്ഷീണത- ഹല്ലേ
                                        4
രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം-പ്രാപിക്കും നിത്യാനന്ദം- ഹല്ലേ
നിത്യജീവൻ ഇമ്പങ്ങൾ-തേജസ്സിൻ കിരീടങ്ങൾ- ഹല്ലേ
                                        5
രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം-ചെയ്യും സ്നേഹസംസർഗ്ഗം- ഹല്ലേ
എല്ലാ ദൈവമക്കളും-എന്നും ഒന്നായ്‌ വാണീടും- ഹല്ലേ
                                        6
രാജൻ മുമ്പിൽ നിന്നു നാം-ചെയ്യും നിത്യവന്ദനം- ഹല്ലേ
നാമും സ്വർഗ്ഗസൈന്യവും-ഇപ്രകാരം പാടീടും- ഹല്ലേ

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Tune: We shall stand before the King [[1]]

</poem>

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Tune: We shall stand before the king [[2]]

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=രാജൻ_മുമ്പിൽ_നിന്നു_നാം&oldid=52445" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്