യേശുവേ ഈ സഭമേൽ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

യേശുവേ ഈ സഭമേൽ ആശുവന്നാശിഷം താ - ബഹു
ആശയോടീ ദാസർ ചെയ്യും യാചന കേൾക്കണമേ (യേശുവേ ഈ സഭമേൽ...)

നിന്തിരു വാക്യമെങ്ങും നൽവെളിവു് കാട്ടിടുന്നു
സന്തതം കേൾപ്പവർക്കും സം‌രക്ഷണവുമതായു് - പിന്നെ
എന്തു് കൊണ്ടു് പാപശീലം ഞങ്ങളിൽ നീക്കമില്ല (യേശുവേ ഈ സഭമേൽ...)

നിന്നുടെ പാടുകളെ - നീ നിനച്ചെങ്ങളുടെ
മന്നവ കേടുകളെ മായിച്ചരുളണമേ - തൃക്കൺ
ഒന്നുകൂടെ നോക്കീടുകിൽ ഉയിർഗുണരാം ഞങ്ങൾ (യേശുവേ ഈ സഭമേൽ...)

പാപമോ അല്ല നിന്റെ ബലിയതു് താൻ വലിപ്പം
കോപമോ അല്ല നിന്റെ ഗുണം കൃപതാൻ വലിപ്പം! മന-
സ്താപമുള്ള രക്ഷകരാ തള്ളരുതെങ്ങളെ നീ (യേശുവേ ഈ സഭമേൽ...)

താതനും ഞങ്ങളുടെ താതയും നീയല്ലയോ?
വേദവും ഞങ്ങളുടെ ബോധവും അങ്ങനെ താൻ - ഇപ്പോൾ
മോദമായു് നീ താതൻ മുമ്പിൽ വാദിച്ചരുൾ തരിക (യേശുവേ ഈ സഭമേൽ...)

മക്കളാം ഞങ്ങളിന്നു് മധുരമോടെ പാടി
തക്കമേ നിന്നു നിന്റെ ശരണം തേടുകയാൽ - ഇനി
ഇക്കരെ നിന്നക്കരെയിലെത്തുവോളം തുണയ്ക്ക (യേശുവേ ഈ സഭമേൽ...)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=യേശുവേ_ഈ_സഭമേൽ&oldid=33467" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്