യേശുവിൻ ജനനത്തെ നാം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വി.നാഗൽ തർജ്ജിമ ചെയ്ത യേശുവിൻ തിരുപാദത്തിൽ എന്ന രീതി

1.യേശുവിൻ ജനനത്തെ നാം- പാടി സന്തോഷിക്കാം
   ആശയോടു തൻ ദാസർ നാം- ആനന്ദിച്ചീടുക
   യേശുവിന്നവതാരം- തീർത്തു പേയധികാരം
   കൂടുക നാം പാടുക നാം- ബഹു സന്തോഷമേ

2.വാന സേനകൾക്കീശൻ താൻ മർത്യരെ സ്നേഹിച്ചു
   വാനവർ ഗാന മോദങ്ങൾ ആകെയുപേക്ഷിച്ചു
   ഹീന മാനുഷ വേഷം പൂണ്ടു വന്നു സന്തോഷം
   കൂടുക നാം പാടുക നാം- ബഹു സന്തോഷമേ

3.പൂർണ്ണമാനുഷ്യ സൂനുവായ് പർണ്ണക ശാലയിൽ
   ജീർണ്ണവസ്ത്രമണിഞ്ഞോനായ് മാതൃമടിയതിൽ
   കാണും ശിശുവിനെ നാം താണുവണങ്ങിടേണം
   കൂടുക നാം പാടുക നാം- ബഹു സന്തോഷമേ

4.മർത്ത്യരെയെല്ലാം പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ
   സത്യവചനം ലോകത്തിൽ മർത്ത്യനായ് വന്നഹോ
   ദൂതഗണങ്ങളാകെ ഭീതി പൂണ്ടവരോടും
   കൂടുക നാം പാടുക നാം ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോയ്-

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=യേശുവിൻ_ജനനത്തെ_നാം&oldid=28923" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്