മീനാക്ഷീപഞ്ചരത്നം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മീനാക്ഷീ പഞ്ചരത്നം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

           
ഉദ്യദ്ഭാനു സഹസ്രകോടിസദൃശാം കേയൂരഹാരോജ്ജ്വലാം
ബിംബോഷ്ഠീം സ്മിതദന്തപങ്ക്തിരുചിരാം പീതാംബരാലങ്കൃതാം
വിഷ്ണുബ്രഹ്മസുരേന്ദ്രസേവിതപദാം തത്വസ്വരൂപാം ശിവാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോƒസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം 1
മുക്താഹാരലസത്കിരീടരുചിരാം പൂർണേന്ദുവക്ത്ര പ്രഭാം
ശിഞ്ജന്നൂപുരകിങ്കിണിമണിധരാം പദ്മപ്രഭാഭാസുരാം
സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദാം ഗിരിസുതാം വാണീരമാസേവിതാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോƒസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം 2
ശ്രീവിദ്യാം ശിവവാമഭാഗനിലയാം ഹ്രീങ്കാരമന്ത്രോജ്ജ്വലാം
ശ്രീചക്രാങ്കിത ബിന്ദുമധ്യവസതിം ശ്രീമത്സഭാനായകീം
ശ്രീമത്ഷണ്മുഖവിഘ്നരാജജനനീം ശ്രീമജ്ജഗന്മോഹിനീം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോƒസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം 3
ശ്രീമത്സുന്ദരനായകീം ഭയഹരാം ജ്ഞാനപ്രദാം നിർമലാം
ശ്യാമാഭാം കമലാസനാർചിതപദാം നാരായണസ്യാനുജാം
വീണാവേണുമൃദംഗവാദ്യരസികാം നാനാവിധാഡാംബികാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോƒസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം 4
നാനായോഗിമുനീന്ദ്രഹൃന്നിവസതീം നാനാർഥസിദ്ധിപ്രദാം
നാനാപുഷ്പവിരാജിതാംഘ്രിയുഗലാം നാരായണേനാർചിതാം
നാദബ്രഹ്മമയീം പരാത്പരതരാം നാനാർഥതത്വാത്മികാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോƒസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം 5
    

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മീനാക്ഷീപഞ്ചരത്നം&oldid=58473" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്