മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം179

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം179

1 [വൈ]
     നിദാഘാന്തകരഃ കാലഃ സർവഭൂതസുഖാവഹഃ
     തത്രൈവ വസതാം തേഷാം പ്രാവൃട് സമഭിപദ്യത
 2 ഛാദയന്തോ മഹാഘോഷാഃ ഖം ദിശശ് ച ബലാഹകാഃ
     പ്രവവർഷുർ ദിവാരാത്രം അസിതാഃ സതതം തദാ
 3 തപാത്യയ നികേതാശ് ച ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
     അപേതാർക പ്രഭാ ജാലാഃ സവിദ്യുദ്വിമലപ്രഭാഃ
 4 വിരൂഢ ശഷ്പാ പൃഥിവീ മത്തദംശ സരീസൃപാ
     ബഭൂവ പയസാ സിക്താ ശാന്തധൂമരജോ ഽരുണാ
 5 ന സ്മ പ്രജ്ഞായതേ കിം ചിദ് അംഭസാ സമവസ്തൃതേ
     സമം വാ വിഷമം വാപി നദ്യോ വാ സ്ഥാവരാണി വാ
 6 ക്ഷുബ്ധതോയാ മഹാഘോഷാഃ ശ്വസമാനാ ഇവാശുഗാഃ
     സിന്ധവഃ ശോഭയാം ചക്രുഃ കാനനാനി തപാത്യയേ
 7 നദതാം കാനനാന്തേഷു ശ്രൂയന്തേ വിവിധാഃ സ്വനാഃ
     വൃഷ്ടിഭിസ് താഡ്യമാനാനാം വരാഹമൃഗപക്ഷിണാം
 8 സ്തോകതാഃ ശിഖിനശ് ചൈവ പുംസ്കോകില ഗണൈഃ സഹ
     മത്താഃ പരിപതന്തി സ്മ ദർദുരാശ് ചൈവ ദർപിതാഃ
 9 തഥാ ബഹുവിധാകാരാ പ്രാവൃഷ് മേഘാനുനാദിതാ
     അഭ്യതീതാ ശിവാ തേഷാം ചരതാം മരുധന്വസു
 10 ക്രൗഞ്ച ഹംസഗണാകീർണാ ശരത് പ്രണിഹിതാഭവത്
    രൂഡ്ധ കക്ഷവനപ്രസ്ഥാ പ്രസന്നജലനിമ്നഗാ
11 വിമലാകാശ നക്ഷത്രാ ശരത് തേഷാം ശിവാഭവത്
    മൃഗദ്വിജസമാകീർണാ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
12 പശ്യന്തഃ ശാന്തരജസഃ ക്ഷപാ ജലദശീതലാഃ
    ഗ്രഹനക്ഷത്രസംഘൈശ് ച സോമേന ച വിരാജിതാഃ
13 കുമുദൈഃ പുണ്ഡരീകൈശ് ച ശീതവാരി ധരാഃ ശിവാഃ
    നദീഃ പുഷ്കരിണീശ് ചൈവ ദദൃശുഃ സമലങ്കൃതാഃ
14 ആകാശനീകാശ തടാം നീപ നീവാര സങ്കുലാം
    ബഭൂവ ചരതാം ഹർഷഃ പുണ്യതീർഥാം സരസ്വതീം
15 തേ വൈ മുമുദിരേ വീരാഃ പ്രസന്നസലിലാം ശിവാം
    പശ്യന്തോ ദൃഢധന്വാനഃ പരിപൂർണാം സരസ്വതീം
16 തേഷാം പുണ്യതമാ രാത്രിഃ പർവ സന്ധൗ സ്മ ശാരദീ
    തത്രൈവ വസതാം ആസീത് കാർതികീ ജനമേജയ
17 പുണ്യകൃദ്ഭിർ മഹാസത്ത്വൈസ് താപസൈഃ സഹ പാണ്ഡവാഃ
    തത് സർവം ഭരതശ്രേഷ്ഠാഃ സമൂഹുർ യോഗം ഉത്തമം
18 തമിസ്രാഭ്യുദിതേ തസ്മിൻ ധൗമ്യേന സഹ പാണ്ഡവാഃ
    സൂതൈഃ പൗരോഗവൈശ് ചൈവ കാമ്യകം പ്രയയുർ വനം