മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം159

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 159

1 [ആർജ്]
     കാരണം ബ്രൂഹി ഗന്ധർവ കിം തദ് യേന സ്മ ധർഷിതാഃ
     യാന്തോ ബ്രഹ്മവിദഃ സന്തഃ സർവേ രാത്രാവ് അരിന്ദമ
 2 [ഗ്]
     അനഗ്നയോ ഽനാഹുതയോ ന ച വിപ്ര പുരസ്കൃതാഃ
     യൂയം തതോ ധർഷിതാഃ സ്ഥ മയാ പാണ്ഡവനന്ദന
 3 യക്ഷരാക്ഷസ ഗന്ധർവാഃ പിശാചോരഗമാനവാഃ
     വിസ്തരം കുരുവംശസ്യ ശ്രീമതഃ കഥയന്തി തേ
 4 നാരദപ്രഭൃതീനാം ച ദേവർഷീണാം മയാ ശ്രുതം
     ഗുണാൻ കഥയതാം വീര പൂർവേഷാം തവ ധീമതാം
 5 സ്വയം ചാപി മയാ ദൃഷ്ടശ് ചരതാ സാഗരാംബരാം
     ഇമാം വസുമതീം കൃത്സ്നാം പ്രഭാവഃ സ്വകുലസ്യ തേ
 6 വേദേ ധനുഷി ചാചാര്യം അഭിജാനാമി തേ ഽർജുന
     വിശ്രുതം ത്രിഷു ലോകേഷു ഭാരദ്വാജം യശസ്വിനം
 7 ധർമം വായും ച ശക്രം ച വിജാനാമ്യ് അശ്വിനൗ തഥാ
     പാണ്ഡും ച കുരുശാർദൂല ഷഡ് ഏതാൻ കുലവർധനാൻ
     പിതൄൻ ഏതാൻ അഹം പാർഥ ദേവ മാനുഷസാത്തമാൻ
 8 ദിവ്യാത്മാനോ മഹാത്മാനഃ സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരാഃ
     ഭവന്തോ ഭ്രാതരഃ ശൂരാഃ സർവേ സുചരിതവ്രതാഃ
 9 ഉത്തമാം തു മനോ ബുദ്ധിം ഭവതാം ഭാവിതാത്മനാം
     ജാനന്ന് അപി ച വഃ പാർഥ കൃതവാൻ ഇഹ ധർഷണാം
 10 സ്ത്രീ സകാശേ ച കൗരവ്യ ന പുമാൻ ക്ഷന്തും അർഹതി
    ധർഷണാം ആത്മനഃ പശ്യൻ ബാഹുദ്രവിണം ആശ്രിതഃ
11 നക്തം ച ബലം അസ്മാകം ഭൂയ ഏവാഭിവർധതേ
    യതസ് തതോ മാം കൗന്തേയ സദാരം മന്യുർ ആവിശത്
12 സോ ഽഹം ത്വയേഹ വിജിതഃ സംഖ്യേ താപത്യവർധന
    യേന തേനേഹ വിധിനാ കീർത്യമാനം നിബോധ മേ
13 ബ്രഹ്മചര്യം പരോ ധർമഃ സ ചാപി നിയതസ് ത്വയി
    യസ്മാത് തസ്മാദ് അഹം പാർഥ രണേ ഽസ്മിൻ വിജിതസ് ത്വയാ
14 യസ് തു സ്യാത് ക്ഷത്രിയഃ കശ് ചിത് കാമവൃത്തഃ പരന്തപ
    നക്തം ച യുധി യുധ്യേത ന സ ജീവേത് കഥം ചന
15 യസ് തു സ്യാത് കാമവൃത്തോ ഽപി രാജാ താപത്യ സംഗരേ
    ജയേൻ നക്തഞ്ചരാൻ സർവാൻ സ പുരോഹിത ധൂർ ഗതഃ
16 തസ്മാത് താപത്യ യത് കിം ചിൻ നൃണാം ശ്രേയ ഇഹേപ്സിതം
    തസ്മിൻ കർമണി യോക്തവ്യാ ദാന്താത്മാനഃ പുരോഹിതാഃ
17 വേദേ ഷഡംഗേ നിരതാഃ ശുചയഃ സത്യവാദിനഃ
    ധർമാത്മാനഃ കൃതാത്മാനഃ സ്യുർ നൃപാണാം പുരോഹിതാഃ
18 ജയശ് ച നിയതോ രാജ്ഞഃ സ്വർഗശ് ച സ്യാദ് അനന്തരം
    യസ്യ സ്യാദ് ധർമവിദ് വാഗ്മീ പുരോധാഃ ശീലവാഞ് ശുചിഃ
19 ലാഭം ലബ്ധും അലബ്ധം ഹി ലബ്ധം ച പരിരക്ഷിതും
    പുരോഹിതം പ്രകുർവീത രാജാ ഗുണസമന്വിതം
20 പുരോഹിത മതേ തിഷ്ഠേദ് യ ഇച്ഛേത് പൃഥിവീം നൃപഃ
    പ്രാപ്തും മേരുവരോത്തംസാം സർവശഃ സാഗരാംബരാം
21 ന ഹി കേവലശൗര്യേണ താപത്യാഭിജനേന ച
    ജയേദ് അബ്രാഹ്മണഃ കശ് ചിദ് ഭൂമിം ഭൂമിപതിഃ ക്വ ചിത്
22 തസ്മാദ് ഏവം വിജാനീഹി കുരൂണാം വംശവർധന
    ബ്രാഹ്മണ പ്രമുഖം രാജ്യം ശക്യം പാലയിതും ചിരം