മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം158

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 158

1 [വൈ]
     തേ പ്രതസ്ഥുഃ പുരസ്കൃത്യ മാതരം പുരുഷർഷഭാഃ
     സമൈർ ഉദങ്മുഖൈർ മാർഗൈർ യഥോദ്ദിഷ്ടം പരന്തപാഃ
 2 തേ ഗച്ഛന്തസ് ത്വ് അഹോരാത്രം തീർഥം സോമശ്രവായണം
     ആസേദുഃ പുരുഷവ്യാഘ്രാ ഗംഗായാം പാണ്ഡുനന്ദനാഃ
 3 ഉൽമുകം തു സമുദ്യമ്യ തേഷാം അഗ്രേ ധനഞ്ജയഃ
     പ്രകാശാർഥം യയൗ തത്ര രക്ഷാർഥം ച മഹായശാഃ
 4 തത്ര ഗംഗാ ജലേ രമ്യേ വിവിക്തേ ക്രീഡയൻ സ്ത്രിയഃ
     ഈർഷ്യുർ ഗന്ധർവരാജഃ സ്മ ജലക്രീഡാം ഉപാഗതഃ
 5 ശബ്ദം തേഷാം സ ശുശ്രാവ നദീം സമുപസർപതാം
     തേന ശബ്ദേന ചാവിഷ്ടശ് ചുക്രോധ ബലവദ് ബലീ
 6 സ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാംസ് തത്ര സഹ മാത്രാ പരന്തപാൻ
     വിസ്ഫാരയൻ ധനുർ ഘോരം ഇദം വചനം അവ്രവീത്
 7 സന്ധ്യാ സംരജ്യതേ ഘോരാ പൂർവരാത്രാഗമേഷു യാ
     അശീതിഭിസ് ത്രുടൈർ ഹീനം തം മുഹൂർതം പ്രചക്ഷതേ
 8 വിഹിതം കാമചാരാണാം യക്ഷഗന്ധർവരക്ഷസാം
     ശേഷം അന്യൻ മനുഷ്യാണാം കാമചാരം ഇഹ സ്മൃതം
 9 ലോഭാത് പ്രചാരം ചരതസ് താസു വേലാസു വൈ നരാൻ
     ഉപക്രാന്താ നിഗൃഹ്ണീമോ രാക്ഷസൈഃ സഹ ബാലിശാൻ
 10 തതോ രാത്രൗ പ്രാപ്നുവതോ ജലം ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ
    ഗർഹയന്തി നരാൻ സർവാൻ ബലസ്ഥാൻ നൃപതീൻ അപി
11 ആരാത് തിഷ്ഠത മാ മഹ്യം സമീപം ഉപസർപത
    കസ്മാൻ മാം നാഭിജാനീത പ്രാപ്തം ഭാഗീരഥീ ജലം
12 അംഗാരപർണം ഗന്ധർവം വിത്തമാം സ്വബലാശ്രയം
    അഹം ഹി മാനീ ചേർഷ്യുശ് ച കുബേരസ്യ പ്രിയഃ സഖാ
13 അംഗാരപർണം ഇതി ച ഖ്യതം വനം ഇദം മമ
    അനു ഗംഗാം ച വാകാം ച ചിത്രം യത്ര വസാമ്യ് അഹം
14 ന കുണപാഃ ശൃംഗിണോ വാ ന ദേവാ ന ച മാനുഷാഃ
    ഇദം സമുപസർപന്തി തത് കിം സമുപസർപഥ
15 [ആർജ്]
    സമുദ്രേ ഹിമവത്പാർശ്വേ നദ്യാം അസ്യാം ച ദുർമതേ
    രാത്രാവ് അഹനി സന്ധ്യൗ ച കസ്യ കൢപ്തഃ പരിഗ്രഹഃ
16 വയം ച ശക്തിസമ്പന്നാ അകാലേ ത്വാം അധൃഷ്ണുമഃ
    അശക്താ ഹി ക്ഷണേ ക്രൂരേ യുഷ്മാൻ അർചന്തി മാനവാഃ
17 പുരാ ഹിമവതശ് ചൈഷാ ഹേമശൃംഗാദ് വിനിഃസൃതാ
    ഗംഗാ ഗത്വാ സമുദ്രാംഭഃ സപ്തധാ പ്രതിപദ്യതേ
18 ഇയം ഭൂത്വാ ചൈകവപ്രാ ശുചിർ ആകാശഗാ പുനഃ
    ദേവേഷു ഗംഗാ ഗന്ധർവ പ്രാപ്നോത്യ് അലക നന്ദതാം
19 തഥാ പിതൄൻ വൈതരണീ ദുസ്തരാ പാപകർമഭിഃ
    ഗംഗാ ഭവതി ഗന്ധർവ യഥാ ദ്വൈപായനോ ഽബ്രവീത്
20 അസംബാധാ ദേവ നദീ സ്വർഗസമ്പാദനീ ശുഭാ
    കഥം ഇച്ഛസി താം രോദ്ധും നൈഷ ധർമഃ സനാതനഃ
21 അനിവാര്യം അസംബാധം തവ വാചാ കഥം വയം
    ന സ്പൃശേമ യഥാകാമം പുണ്യം ഭാഗീരഥീ ജലം
22 [വൈ]
    അംഗാരപർണസ് തച് ഛ്രുത്വാ ക്രുദ്ധ ആനമ്യ കാർമുകം
    മുമോച സായകാൻ ദീപ്താൻ അഹീൻ ആശീവിഷാൻ ഇവ
23 ഉൽമുകം ഭ്രാമയംസ് തൂർണം പാണ്ഡവശ് ചർമ ചോത്തമം
    വ്യപോവാഹ ശരാംസ് തസ്യ സർവാൻ ഏവ ധനഞ്ജയഃ
24 [ആർജ്]
    ബിഭീഷികൈഷാ ഗന്ധർവ നാസ്ത്രജ്ഞേഷു പ്രയുജ്യതേ
    അസ്ത്രജ്ഞേഷു പ്രയുക്തൈഷാ ഫേനവത് പ്രവിലീയതേ
25 മാനുഷാൻ അതി ഗന്ധർവാൻ സർവാൻ ഗന്ധർവ ലക്ഷയേ
    തസ്മാദ് അസ്ത്രേണ ദിവ്യേന യോത്സ്യേ ഽഹം ന തു മായയാ
26 പുരാസ്ത്രം ഇദം ആഗ്നേയം പ്രാദാത് കില ബൃഹസ്പതിഃ
    ഭരദ്വാജസ്യ ഗന്ധർവ ഗുരുപുത്രഃ ശതക്രതോഃ
27 ഭരദ്വാജാദ് അഗ്നിവേശ്യോ അഗ്നിവേശ്യാദ് ഗുരുർ മമ
    സ ത്വ് ഇദം മഹ്യം അദദാദ് ദ്രോണോ ബ്രാഹ്മണസത്തമഃ
28 [വൈ]
    ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പാണ്ഡവഃ ക്രുദ്ധോ ഗന്ധർവായ മുമോച ഹ
    പ്രദീപ്തം അസ്ത്രം ആഗ്നേയം ദദാഹാസ്യ രഥം തു തത്
29 വിരഥം വിപ്ലുതം തം തു സ ഗന്ധർവം മഹാബലം
    അസ്ത്രതേജഃ പ്രമൂഢം ച പ്രപതന്തം അവാങ്മുഖം
30 ശിരോരുഹേഷു ജഗ്രാഹ മാല്യവത്സു ധനഞ്ജയഃ
    ഭ്രാതൄൻ പ്രതി ചകർഷാഥ സോ ഽസ്ത്രപാതാദ് അചേതസം
31 യുധിഷ്ഠിരം തസ്യ ഭാര്യാ പ്രപേദേ ശരണാർഥിനീ
    നാമ്നാ കുംഭീനസീ നാമ പതിത്രാണം അഭീപ്സതീ
32 [ഗന്ധർവീ]
    ത്രാഹി ത്വം മാം മഹാരാജ പതിം ചേമം വിമുഞ്ച മേ
    ഗന്ധർവീം ശരണം പ്രാപ്താം നാമ്നാ കുംബീനസീം പ്രഭോ
33 [യ്]
    യുദ്ധേ ജിതം യശോ ഹീനം സ്ത്രീ നാഥം അപരാക്രമം
    കോ നു ഹന്യാദ് രിപും ത്വാദൃങ് മുഞ്ചേമം രിപുസൂദന
34 [ആർജ്]
    അംഗേമം പ്രതിപദ്യസ്വ ഗച്ഛ ഗന്ധർവ മാ ശുചഃ
    പ്രദിശത്യ് അഭയം തേ ഽദ്യ കുരുരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
35 [ഗ്]
    ജിതോ ഽഹം പൂർവകം നാമ മുഞ്ചാമ്യ് അംഗാരപർണതാം
    ന ച ശ്ലാഘേ ബലേനാദ്യ ന നാമ്നാ ജനസംസദി
36 സാധ്വ് ഇമം ലബ്ധവാംൽ ലാഭം യോ ഽഹം ദിവ്യാസ്ത്രധാരിണം
    ഗാന്ധർവ്യാ മായയാ യോദ്ധും ഇച്ഛാമി വയസാ വരം
37 അസ്ത്രാഗ്നിനാ വിചിത്രോ ഽയം ദഗ്ധോ മേ രഥ ഉത്തമഃ
    സോ ഽഹം ചിത്രരഥോ ഭൂത്വാ നാമ്നാ ദഗ്ധരഥോ ഽഭവം
38 സംഭൃതാ ചൈവ വിദ്യേയം തപസേഹ പുരാ മയാ
    നിവേദയിഷ്യേ താം അദ്യ പ്രാണദായാ മഹാത്മനേ
39 സംസ്തംഭിതം ഹി തരസാ ജിതം ശരണം ആഗതം
    യോ ഽരിം സംയോജയേത് പ്രാണൈഃ കല്യാണം കിം ന സോ ഽർഹതി
40 ചക്ഷുഷീ നാമ വിദ്യേയം യാം സോമായ ദദൗ മനുഃ
    ദദൗ സ വിശ്വാവസവേ മഹ്യം വിശ്വാവസുർ ദദൗ
41 സേയം കാപുരുഷം പ്രാപ്താ ഗുരു ദത്താ പ്രണശ്യതി
    ആഗമോ ഽസ്യാ മയാ പ്രോക്താ വീര്യം പ്രതിനിബോധ മേ
42 യച് ചക്ഷുഷാ ദ്രഷ്ടും ഇച്ഛേത് ത്രിഷു ലോകേഷു കിം ചന
    തത് പശ്യേദ് യാദൃശം ചേച്ഛേത് താദൃഷം ദ്രഷ്ടും അർഹതി
43 സമാനപദ്യേ ഷൻ മാസാൻ സ്ഥിതോ വിദ്യാം ലഭേദ് ഇമാം
    അനുനേഷ്യാമ്യ് അഹം വിദ്യാം സ്വയം തുഭ്യം വ്രതേ കൃതേ
44 വിദ്യയാ ഹ്യ് അനയാ രാജൻ വയം നൃഭ്യോ വിശേഷിതാഃ
    അവിശിഷ്ടാശ് ച ദേവാനാം അനുഭാവ പ്രവർതിതാഃ
45 ഗന്ധർവജാനാം അശ്വാനാം അഹം പുരുഷസത്തമ
    ഭ്രാതൃഭ്യസ് തവ പഞ്ചഭ്യഃ പൃഥഗ് ദാതാ ശതം ശതം
46 ദേവഗന്ധർവവാഹാസ് തേ ദിവ്യഗന്ധാ മനോ ഗമാഃ
    ക്ഷീണാഃ ക്ഷീണാ ഭവന്ത്യ് ഏതേ ന ഹീയന്തേ ച രംഹസഃ
47 പുരാ കൃതം മഹേന്ദ്രസ്യ വജ്രം വൃത്ര നിബർഹണേ
    ദശധാ ശതധാ ചൈവ തച് ഛീർണം വൃത്രമൂർധനി
48 തതോ ഭാഗീ കൃതോ ദേവൈർ വജ്രഭാഗ ഉപാസ്യതേ
    ലോകേ യത് സാധനം കിം ചിത് സാ വൈ വജ്രതനുഃ സ്മൃതാ
49 വജ്രപാണിർ ബ്രാഹ്മണഃ സ്യാത് ക്ഷത്രം വജ്രരഥം സ്മൃതം
    വൈശ്യാ വൈ ദാനവജ്രാശ് ച കർമ വർജാ യവീയസഃ
50 വജ്രം ക്ഷത്രസ്യ വാജിനോ അവധ്യാ വാജിനഃ സ്മൃതാഃ
    രഥാംഗം വഡവാ സൂതേ സൂതാശ് ചാശ്വേഷു യേ മതാഃ
51 കാമവർണാഃ കാമജവാഃ കാമതഃ സമുപസ്ഥിതാഃ
    ഇമേ ഗന്ധർവജാഃ കാമം പൂരയിഷ്യന്തി തേ ഹയാഃ
52 [ആർജ്]
    യദി പ്രീതേന വാ ദത്തം സംശയേ ജീവിതസ്യ വാ
    വിദ്യാ വിത്തം ശ്രുതം വാപി ന തദ് ഗന്ധർവ കാമയേ
53 [ഗ്]
    സംയോഗോ വൈ പ്രീതികരഃ സംസത്സു പ്രതിദൃശ്യതേ
    ജീവിതസ്യ പ്രദാനേന പ്രീതോ വിദ്യാം ദദാമി തേ
54 ത്വത്തോ ഹ്യ് അഹം ഗ്രഹീഷ്യാമി അസ്ത്രം ആഗ്നേയം ഉത്തമം
    തഥൈവ സഖ്യം ബീഭത്സോ ചിരായ ഭരതർഷഭ
55 [ആർജ്]
    ത്വത്തോ ഽസ്ത്രേണ വൃണോമ്യ് അശ്വാൻ സംയോഗഃ ശാശ്വതോ ഽസ്തു നൗ
    സഖേ തദ് ബ്രൂഹി ഗന്ധർവ യുഷ്മഭ്യോ യദ് ഭയം ത്യജേത്