മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 15

1 [സ്]
     ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു ഭഗിന്യൗ തേ തപോധന
     അപശ്യതാം സമായാന്തം ഉച്ചൈഃശ്രവസം അന്തികാത്
 2 യം തം ദേവഗണാഃ സർവേ ഹൃഷ്ടരൂപാ അപൂജയൻ
     മഥ്യമാനേ ഽമൃതേ ജാതം അശ്വരത്നം അനുത്തമം
 3 മഹൗഘബലം അശ്വാനാം ഉത്തമം ജവതാം വരം
     ശ്രീമന്തം അജരം ദിവ്യം സർവലക്ഷണലക്ഷിതം
 4 [ഷ്]
     കഥം തദ് അമൃതം ദേവൈർ മഥിതം ക്വ ച ശംസ മേ
     യത്ര ജജ്ഞേ മഹാവീര്യഃ സോ ഽശ്വരാജോ മഹാദ്യുതിഃ
 5 [സ്]
     ജ്വലന്തം അചലം മേരും തേജോരാശിം അനുത്തമം
     ആക്ഷിപന്തം പ്രഭാം ഭാനോഃ സ്വശൃംഗൈഃ കാഞ്ചനോജ്ജ്വലൈഃ
 6 കാഞ്ചനാഭരണം ചിത്രം ദേവഗന്ധർവസേവിതം
     അപ്രമേയം അനാധൃഷ്യം അധർമബഹുലൈർ ജനൈഃ
 7 വ്യാലൈർ ആചരിതം ഘോരൈർ ദിവ്യൗഷധിവിദീപിതം
     നാകം ആവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം ഉച്ഛ്രയേണ മഹാഗിരിം
 8 അഗമ്യം മനസാപ്യ് അന്യൈർ നദീ വൃക്ഷസമന്വിതം
     നാനാ പതഗസംഘൈശ് ച നാദിതം സുമനോഹരൈഃ
 9 തസ്യ പൃഷ്ഠം ഉപാരുഹ്യ ബഹുരത്നാചിതം ശുഭം
     അനന്ത കൽപം ഉദ്വിദ്ധം സുരാഃ സർവേ മഹൗജസഃ
 10 തേ മന്ത്രയിതും ആരബ്ധാസ് തത്രാസീനാ ദിവൗകസഃ
    അമൃതാർഥേ സമാഗമ്യ തപോ നിയമസംസ്ഥിതാഃ
11 തത്ര നാരായണോ ദേവോ ബ്രാഹ്മണം ഇദം അബ്രവീത്
    ചിന്തയത്സു സുരേഷ്വ് ഏവം മന്ത്രയത്സു ച സർവശഃ
12 ദേവൈർ അസുരസംഘൈശ് ച മഥ്യതാം കലശോദധിഃ
    ഭവിഷ്യത്യ് അമൃതം തത്ര മഥ്യമാനേ മഹോദധൗ
13 സർവൗഷധീഃ സമാവാപ്യ സർവരത്നാനി ചൈവ ഹി
    മന്ഥധ്വം ഉദധിം ദേവാ വേത്സ്യധ്വം അമൃതം തതഃ