മനുവേലനെ ദിനവും

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 
     രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാളം
            പല്ലവി
മനുവേലനെ ദിനവും മമമനമേ സ്തുതി നീ സതതം
മനസ്സിൻ ശക്തിയിലഖിലം കൊണ്ടീശനെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടുക
             ചരണങ്ങൾ
മറന്നീടാതെൻ മനമെ! കർത്താവരുളുമുപകാരമൊന്നും
അരുളീടുന്നു മുഴു മോചനം സർവ്വരോഗശാന്തിയുമവൻ-

തവ ജീവനേ നാശത്തിൽ- നിന്നങ്ങുതാൻ വീണ്ടുകൊള്ളൂന്നു സദാ
നവജീവനുമതേകി-രൂപാന്തരശക്തി വരുത്തീടുന്നു-

മുടിചൂടുന്നവൻ നിന്നെ തൻ പ്രീതിവാത്സല്യം കരുണയാലും
വിതറിടുന്നു പരൻ നന്മകൾ വാരി തൻ ഇരു കരങ്ങളാലും-

പുതുതാക്കപ്പെടും ശക്തി-അതാനറാഞ്ചൻ പക്ഷിയെന്ന പോലെ
കുതിപ്പോടെഴുന്നുമേൽ മന്ധലം തന്നിലേറി വസിച്ചീടാമേ-

പുഴുപോൽ മലിനമോഹം തന്നിലിഴഞ്ഞു നീ കുഴഞ്ഞീടാതെ
എഴുന്നേറ്റു തുമ്പി തുല്ല്യം പരന്നുയരേ വസിച്ചുല്ലസിക്കാം

വിശുദ്ധാത്മാ-വിന്നധിവാസം നിന്നിലങ്ങെന്നും പാലിച്ചീടുകിൽ
ആശുദ്ധിയകന്നു ജയോത്സവജീവൻ എന്നും സാധിച്ചീടുമേ-

ലവലേശം ക്ഷീണമെന്യേ നിൻ കർത്തനിലത്യന്ത ശക്തിയോടെ
ദിവസേന സ്വർഗ്ഗജീവിതമായതു- സാദ്ധ്യമതെന്തു ഭാഗ്യം

ജയ ജീവിതമിതല്ലോ ദയാലുവാം ദേവാനിൻ ദാനമിതും
ജയഘോഷമായ് നടന്നീടുവാനീശൻ മുന്നൊരുക്കി സദയം-

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മനുവേലനെ_ദിനവും&oldid=145767" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്