ഭാഷാഭാരതം, വാള്യം 1

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഷാഭാരതം
രചന:കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
വാള്യം 1 - ആദി-സഭാപൎവ്വങ്ങൾ

[ പുറം ]


ശ്രീമഹാഭാരതംആദിപർവ്വം
സഭാപർവ്വം

[ തലക്കെട്ട് ]ശ്രീമഹാഭാരതം
(ഒന്നാം വാള്യം)
ഭാഷാഭാരത വിവൎത്തനം
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ‌തമ്പുരാൻപ്രസാധകന്മാർ
സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം

നാഷണൽ ബുക്ക്സ്റ്റാൾ
കോട്ടയം
വില. ക. 50.00

[ വാള്യം ]

ശ്രീമഹാഭാരതം


വാള്യം
1 ആദി-സഭാപൎവ്വങ്ങൾ
2 വന-വിരാടപൎവ്വങ്ങൾ
3 ഉദ്യോഗ-ഭീഷ്മപൎവ്വങ്ങൾ
4 ദ്രോണ-കൎണ്ണ-ശല്യപൎവ്വങ്ങൾ
5 സൗപ്തിക-സ്ത്രീ-ശാന്തിപൎവ്വങ്ങൾ
6 അനുശാസന-അശ്യമേധ-ആശ്രമ വാസിക-മൗസല-മഹാപ്രസ്ഥാനിക-സ്വൎഗ്ഗാരോഹണപൎവ്വങ്ങൾ
7 ഹരിവംശ-വിഷ്ണു-ഭവിഷ്യൽപൎവ്വങ്ങൾ34940 31072 104/80-81 2-4000 132 OR
[ 9 ]
വിഷയാനുക്രമണിക89
110
133
കഥാപ്രവേശം
148
പുലോമാഗ്നിസംവാദം
149
അഗ്നിശാപം
152
അഗ്നിശാപമോചനം
153
പ്രമദ്വരാസർപ്പദംശം
155
പ്രമദ്വരാപുനർജ്ജീവനം
157
രുരുഡുണ്ഡുഭസംവാദം
159
ഡുണ്ഡുഭശാപമോക്ഷം
159
സർപ്പസ്സവരൂപപ്രസ്താവന
161
ജരൽക്കാരുപിതൃസംവാദം
161
വാസുകിസോദരീവരണം
164
മാതൃശാപപ്രസ്താവം
165
സർപ്പാദ്യുത്പത്തി
166
അമൃതമഥനസൂചന
167
അമൃതമഥനം
168
അമൃതാപഹരണം
171
സൗപർണ്ണം-കദ്രുശാപം
174
സൗപർണ്ണം-സമുദ്രദർശനം
175
സൗപർണ്ണം-സമുദ്രവർണ്ണനം
176
സൗപർണ്ണം-വിനതയുടെ ദാസ്യം
177
സൗപർണ്ണം-സൂര്യന്റെ ഉഗ്രരൂപം
180
സൗപർണ്ണം-കദ്രുവിന്റെ ഇന്ദ്രസ്തുതി
181
സൗപർണ്ണം-രാമണീയപ്രവേശകം
183
സൗപർണ്ണം-ഗരുഡപ്രശ്നം
184
സൗപർണ്ണം-ഗരുഡയാത്ര
185
സൗപർണ്ണം-ഗജകച്ഛപദർശനം
187
സൗപർണ്ണം-ബാലഖില്യദർശനം
190
സൗപർണ്ണം-ഗരുഡന്റെ പക്ഷിരാജത്വം
194
സൗപർണ്ണം-ദേവഗരുഡയുദ്ധം
196
സൗപർണ്ണം-ഗരുഡൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായതു്
198
സൗപർണ്ണം-ഇന്ദ്രന്റെ അമൃതഹരണം
200
സർപ്പനാമകഥനം
202
[ 10 ]
ശേഷവൃത്താന്തകഥനം
203
വാസുക്യാഭിമന്ത്രണം
204
ഏലാപത്രവാക്യം
208
ജരൽക്കാർവ്വന്വേഷണം
209
പാരീക്ഷിതോപാഖ്യാനം
210
ശൃംഗിശാപം
213
കാശ്യപാഗമനം
216
തക്ഷകദംശനം
218
ജനമേജയരാജ്യാഭിഷേകം
221
ജരൽക്കാരുപിതൃസമാഗമം
222
വാസുകീജരൽക്കാരുസമാഗമം
224
ജരൽക്കാരുനിർഗ്ഗമം
228
ആസ്തീകോൽപ്പത്തി
229
പരീക്ഷിദുപാഖ്യാനം
231
പരീക്ഷിന്മന്ത്രിസംവാദം
233
സർപ്പസത്രോദ്യമം
237
സർപ്പസത്രം
238
സർപ്പസത്രത്തിൽ വാസുകീവാദം
239
ആസ്തീകാഗമനം
241
ആസ്തീകകൃതരാജസ്തുതി
243
ആസ്തീകവരപ്രധാനം
245
സർപ്പനാമകഥനം
248
ആസ്തീകചരിതമാഹാത്മ്യം
249
കഥാനുബന്ധം
252
ഭാരതകഥാവതരണം
253
ഭാരതകഥയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം
254
മഹാഭാരതപ്രശംസ
258
വ്യാസോൽപത്തി
251
അംശാവതരണം
289
ആദിത്യാദിവംശകഥനം
273
ദക്ഷന്റെവംശപരമ്പര
276
അംശാവതരണവിവരണം
281
ശകുന്തളോപാഖ്യാനം-ആരംഭം
291
ദുഷ്യന്തന്റെനായാട്ട്
292
കണ്വതപോവനവർണ്ണന
294
മേനകാപ്രേഷണം
297
ശകുന്തളയുടെ ജനനകഥ
300
ശകുന്തളയുടെ ഗാന്ധൎവ്വവിവാഹം
301
ശകുന്തളാസ്വീകാരം
304
യയാത്യുപാഖ്യാനം-ആരംഭം
312
മൃതസഞ്ജീവിനീമന്ത്രലാഭം
316
ദേവയാനീശാപം
323
ദേവയാനീകോപം
324
ശുക്രസാന്ത്വനം
327
ദേവയാനീപ്രീണനം
328
ദേവയാനീപരിണയം
331
[ 11 ]
ശർമ്മിഷ്ഠാസ്വീകാരം
334
ശുക്രശാപം
336
പൂരുവിന്റെ ജരാസ്വീകാരം
339
പൂരുരാജ്യാഭിഷേകം
341
യയാതിയുടെ തപസ്സ്
344
യയാതിവാക്യം
345
യയാതിപതനം
346
അഷ്ടകയയാതിസംവാദം
348
യയാതിപതനകാരണം
351
ആശ്രമചതുഷ്ടയലക്ഷണം
355
തപോധനപ്രശ്നം
357
യയാത്യുപാഖ്യാനസമാപ്തി
359
പൂരുവംശാനുകീർത്തനം
362
പൂരുവംശാനുകീർത്തനം
366
മഹാഭിഷോപാഖ്യാനം
372
ശാന്തനൂപാഖ്യാനം
374
ഭീഷ്മോത്പത്തി
376
ആപവോപാഖ്യാനം
378
സത്യവതീലാഭോപാഖ്യാനം
251
ചിത്രാംഗദോപാഖ്യാനം
251
വിചിത്രവീര്യനിര്യാണം
251
ഭീഷ്മസത്യവതീസംവാദം
393
ദീർഘതമോപാഖ്യാനം
251
സത്യവത്യുപദേശം
251
ധൃതരാഷ്ട്രപാണ്ഡുവിദുരോത്പത്തി
251
അണീമാണ്ഡവ്യോപാഖ്യാനം
251
വിദുരപൂർവ്വജന്മം
251
പാണ്ഡുരാജ്യാഭിഷേകം
251
ധൃതരാഷ്ട്രവിവാഹം
251
കർണ്ണോത്പത്തി
251
കുന്തീവിവാഹം
251
പാണ്ഡുദിഗ്വിജയം
251
വിദുരപരിണയം
251
ഗാന്ധാരീപുത്രോത്പത്തി
251
ദുശ്ശളോത്പത്തി
251
ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനാമകഥനം
251
മൃഗശാപം
251
പാണ്ഡുവിന്റെ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമസ്വീകാരം
251
പാണ്ഡുപൃഥാസം‌വാദം
429
വ്യുഷിതാശ്വോപാഖ്യാനം
431
കുന്തീപുത്രോത്പത്യനുജ്ഞ
434
യുധിഷ്ഠിരഭീമാർജ്ജുനജനനം
437
നകുലസഹദേവജനനം
442
പാണ്ഡുചരമം
444
ഋഷിസംവാദം
446
പാണ്ഡുമാദ്രീസംസ്കാരം
448
ഭീമസേനരസപാനം
450
ഭീമപ്രത്യാഗമനം
453
[ 12 ]
ദ്രോണനു് ഭാർഗ്ഗവനിൽനിന്നുള്ള അസ്ത്രലാഭം
251
ഭീഷ്മദ്രോണസമാഗമം
251
ദ്രോണശിഷ്യപരീക്ഷണം
251
ദ്രോണഗ്രാഹമോക്ഷണം
251
അഭ്യാസക്കാഴ്ച്ച
251
ആയുധവിദ്യാപ്രദർശനം
251
കർണ്ണാഭിഷേകം
251
ര്യോധനോക്തി
251
ദ്രുപദരാജപരാജയം
251
ധൃതരാഷ്ട്രചിന്ത
251
കണികവാക്യം
251
ദുര്യോധനേൎഷ്യ
496
ദുര്യോധനപരാമർശം
496
വാരണാവതയാത്ര
496
പുരോചനോപദേശം
496
വാരണാവതഗമനം
496
യുധിഷ്ഠിരഭീമസംവാദം
496
ജതുഗൃഹവാസം
496
ജതുഗൃഹദാഹം
496
ഗംഗോത്തരണം
496
വനപ്രവേശം
496
ഭീമജലാഹരണം
496
ഭീമഹിഡിംബീസംവാദം
496
ഭീമഹിഡിംബയുദ്ധം
496
ഹിഡിംബവധം
496
ഘടോൽക്കചോത്പത്തി
496
വ്യാസദർശനവും ഏകചക്രാപ്രവേശവും
496
ബ്രാഹ്മണവിലാപം
496
ബ്രാഹ്മണീവാക്യം
496
ബ്രാഹ്മണകന്യാപുത്രവാക്യം
496
കുന്തീപ്രശ്നം
496
ഭീമബകവധാംഗീകാരം
496
കുന്തീയുധിഷ്ഠിരസംവാദം
496
ബകഭീമസേനയുദ്ധം
496
ബകവധം
496
വിപ്രവാർത്താലാപം
496
ദ്രോണബന്ധനം
496
ദ്രൗപതീജനനം
496
പാഞ്ചാലദേശയാത്ര
496
ദ്രൗപതീജന്മാന്തരകഥനം
496
ഗന്ധർവ്വപരാഭവം
496
[ 13 ]
തപത്യുപാഖ്യാനം
496
തപതീസംവരണസംവാദം
496
തപതീപാണിഗ്രഹണം
496
പുരോഹിതകരണകഥനം
496
വാസിഷ്ഠം - വിശ്വാമിത്രപരാഭവം
496
വാസിഷ്ഠശോകം
496
വാസിഷ്ഠം- സൗരാസസുതോത്പത്തി
496
വാസിഷ്ഠം- ഔർവ്വോപാഖ്യാനാരംഭം
496
ഔർവ്വക്ഷോഭവും പിതൃസാന്ത്വനവും
496
ഔർവ്വൻ ബഡവാഗ്നിയായതു്
496
രാക്ഷസസത്രം
496
വസിഷ്ഠോപാഖ്യാനം
496
ധൗമ്യപുരോഹിതവരണം
496
[ 14 ] താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/9 [ 15 ] താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/10 [ 16 ] താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/11
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഷാഭാരതം,_വാള്യം_1&oldid=139298" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്