ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല
[തിരുത്തുക]

സകൃച്ഛ്രവണമാത്രേണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം യതോ ഭവേത്
ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാലാ സർവേഷാം മോക്ഷസിദ്ധയേ 1
അസംഗോ ƒഹമസംഗോ ƒഹമസംഗോ ƒഹം പുനഃ പുനഃ
സച്ചിദാനന്ദരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 2
നിത്യശുദ്ധവിമുക്തോ ƒഹം നിരാകാരോ ƒഹമവ്യയഃ
ഭൂമാനന്ദസ്വരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 3
നിത്യോ ƒഹം നിരവദ്യോ ƒഹം നിരാകാരോ ƒഹമുച്യതേ
പരമാനന്ദരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 4
ശുദ്ധചൈതന്യരൂപോ ƒഹമാത്മാരാമോ ƒഹമേവ ച
അഖണ്ഡാനന്ദരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 5
പ്രത്യക്ചൈതന്യരൂപോ ƒഹം ശാന്തോ ƒഹം പ്രകൃതേഃ പരഃ
ശാശ്വതാനന്ദരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 6
തത്ത്വാതീതഃ പരാത്മാഹം മധ്യാതീതഃ പരഃ ശിവഃ
മായാതീതഃ പരഞ്ജ്യോതിരഹമേവാഹമവ്യയഃ 7
നാനാരൂപവ്യതീതോ ƒഹം ചിദാകാരോ ƒഹമച്യുതഃ
സുഖരൂപസ്വരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 8
മായാതത്കാര്യദേഹാദി മമ നാസ്ത്യേവ സർവദാ
സ്വപ്രകാശൈകരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 9
ഗുണത്രയവ്യതീതോ ƒഹം ബ്രഹ്മാദീനാം ച സാക്ഷ്യഹം
അനന്താനന്തരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 10
അന്തര്യാമിസ്വരൂപോ ƒഹം കൂടസ്ഥഃ സർവഗോ ƒസ്മ്യഹം
പരമാത്മസ്വരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 11
നിഷ്കലോ ƒഹം നിഷ്ക്രിയോ ƒഹം സർവാത്മാദ്യഃ സനാതനഃ
അപരോക്ഷസ്വരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 12
ദ്വന്ദ്വാദിസാക്ഷിരൂപോ ƒഹമചലോ ƒഹം സനാതനഃ
സർവസാക്ഷിസ്വരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 13
പ്രജ്ഞാനഘന ഏവാഹം വിജ്ഞാനഘന ഏവ ച
അകർതാഹമഭോക്താഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 14
നിരാധാരസ്വരൂപോ ƒഹം സർവാധാരോ ƒഹമേവ ച
ആപ്തകാമസ്വരൂപോ ƒഹമഹമേവാഹമവ്യയഃ 15
താപത്രയവിനിർമുക്തോ ദേഹത്രയവിലക്ഷണഃ
അവസ്ഥാത്രയസാക്ഷ്യസ്മി ചാഹമേവാഹമവ്യയഃ 16
ദൃഗ്ദൃശ്യൗ ദ്വൗ പദാർഥൗ സ്തഃ പരസ്പരവിലക്ഷണൗ
ദൃഗ്ബ്രഹ്മ ദൃശ്യം മായേതി സർവവേദാന്തഡിണ്ഡിമഃ 17
അഹം സാക്ഷീതി യോ വിദ്യാദ്വിവിച്യൈവം പുനഃ പുനഃ
സ ഏവ മുക്തഃ സോ വിദ്വാനിതി വേദാന്തഡിണ്ഡിമഃ 18
ഘടകുഡ്യാദികം സർവം മൃത്തികാമാത്രമേവ ച
തദ്വദ്ബ്രഹ്മ ജഗത്സർവമിതി വേദാന്തഡിണ്ഡിമഃ 19
ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗന്മിഥ്യാ ജീവോ ബ്രഹ്മൈവ നാപരഃ
അനേന വേദ്യം സച്ഛാസ്ത്രമിതി വേദാന്തഡിണ്ഡിമഃ 20
അന്തർജ്യോതിർബഹിർജ്യോതിഃ പ്രത്യഗ്ജ്യോതിഃ പരാത്പരഃ
ജ്യോതിർജ്യോതിഃ സ്വയഞ്ജ്യോതിരാത്മജ്യോതിഃ ശിവോ ƒസ്മ്യഹം 21
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല&oldid=58174" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്