പ്രാർത്ഥനകൾ/ഹിന്ദു/ഗണപതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
1

ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും
ശശിവർണ്ണം ചതുർഭുജം

പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്
സർവവിഘേനൊപശാന്തയേ.2

ഏകദന്തം മഹാകായം
തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം

ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം
വന്ദേഹ്ഹം ഗണനായകം.
 


ചിത്രരത്നവിചിത്രാംഗം
ചിത്രമാലാവിഭുഷിതം

കാമരൂപധരം ദേവം
വന്ദേഹ്ഹം ഗണനായകം.അംബികാഹൃദയാനന്ദം
മാതൃഭിഃ പരിവേഷ്ടിതം

ഭക്തപ്രിയം മദോന്മത്തം
വന്ദേഹ്ഹം ഗണനായകം.


സർവ്വവിഘ്നഹരം ദേവം
സർവവിഘ്നവിവർജ്ജിതം

സർവസിദ്ധിപ്രദാതാരം
വന്ദേഹ്ഹം ഗണനായകം.യതോ വേദവാചോ വികുണ്ഠാ മനോഭിഃ

സദാ നേതി നേതീതി
യത് താ ഗൃണന്തി

പരബ്രഹ്മരൂപം ചിദാനന്ദഭൂതം

സദാ തം ഗണേശം നമാമോ ഭജാമഃ.ഗജാനനം ഭൂതഗണാദിസേവിതം

കപിത്ഥജംബുഫലസാരഭക്ഷിണം

ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം
നമാമി വിഘേനശ്വരപാദപങ്കജം.


3

ക്ഷിപ്രപ്രസാദി ഭഗവാൻ ഗണനായകോമേ

വിഘ്നങ്ങൾ തീർത്തു വിളയാടുക സർവകാലം

സർവത്രകാരിണി സരസ്വതിദേവി വന്നെൻ

നാവിൽ കളിക്ക കുമുദേഷു നിലാവു പോലെ


കരങ്ങളഞ്ചുളള ഗണേശ്വരന്നു ഞാൻ

കരിന്പു തേൻ ശർക്കര നല്ല കാദളം

കൊടുത്തിരപ്പൻ പലപോതുമാദരാൽ

മനക്കുരുന്നിന്നു തുണയ്ക്ക സന്തതം.തുന്പിക്കൈയിലമർന്ന വൻ കലശവും

മറ്റുള്ളകൈപത്തിലും നാരങ്ങാ ഗദയും

കരിന്പു ധനുഷാ ശൂലം തഥാ ചക്രവും

പിന്നെ പങ്കജമൊട്ടു പാശമുടനേ
നീലോൽപ്പലം
നെല്ലുമായ് കൊന്പും
കൊണ്ടരുളും
വിനായകനെനിക്കേറ്റം തുണച്ചീടണംവെള്ളപ്പളുങ്കുനിറമൊത്ത വിദഗ്ദ്ധരൂപേ

കള്ളം കളഞ്ഞു കമലത്തിലെഴുന്ന ശക്തേ

വെള്ളത്തിലെത്തിരകൾ തള്ളിവരും കണക്കെ
യെ
ന്നുള്ളത്തിൽ വന്നു വിളയാടുക സരസ്വതീ നീ.