"വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി/ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി)
 
 
{| class="wikitable sortable"
! ക്രമസംഖ്യ !! വർഷം !! പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് !! താളുകൾ !! ഫയൽ സൈസ് (MB) !! Wikimedia Commons Link !! സൂചികാതാൾ
| 1 || 1829 || പുതിയനിയമം (കോട്ടയം) || 653 || 833 || File:GaXXXIV1.pdf || [[:FileIndex:GaXXXIV1.pdf]]
|-
| 2 || 1841 || എ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാങ്വേജ് || 247 || 232 || File:CiXIV40.pdf || [[:FileIndex:CiXIV40.pdf]]
| 1 || 1829 || പുതിയനിയമം (കോട്ടയം) || 653 || 833 || [[:File:GaXXXIV1.pdf]]
|-
| 3 || 1844 || സത്യവെദ ഇതിഹാസം || 137 || 138 || File:GaXXXIV2.pdf || [[:FileIndex:GaXXXIV2.pdf]]
| 2 || 1841 || എ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാങ്വേജ് || 247 || 232 || [[:File:CiXIV40.pdf]]
|-
| 464 || 18721846 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെബെയിലിയുടെ മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 1143875 || 15401600 || File:CiXIV31_qt.pdf || [[Index:File:CiXIV68CiXIV31_qt.pdf]]
| 3 || 1844 || സത്യവെദ ഇതിഹാസം || 137 || 138 || [[:File:GaXXXIV2.pdf]]
|-
| 45 || 1846 || ബെയിലിയുടെമാർപാപ്പാ മലയാളം -|| ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു23 || 87519 || 1600File:CiXIV264.pdf || [[Index:File:CiXIV31_qtCiXIV264.pdf]]
|-
| 56 || 1846 || മാർപാപ്പാമതവിചാരണ -കാര്യസ്ഥനായ നരസിംഹ || 2335 || 1927 || File:CiXIV263.pdf || [[Index:File:CiXIV264CiXIV263.pdf]]
|-
| 7 || 1847 || വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ || 13 || 10 || File:CiXIV271.pdf || [[:FileIndex:CiXIV271.pdf]]
| 6 || 1846 || മതവിചാരണ -കാര്യസ്ഥനായ നരസിംഹ || 35 || 27 || [[:File:CiXIV263.pdf]]
|-
| 8 || 1847 || ഹിതോപദേശഃ || 87 || 188 || File:CiXII800-4.pdf || [[:FileIndex:CiXII800-4.pdf]]
| 7 || 1847 || വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ || 13 || 10 || [[:File:CiXIV271.pdf]]
|-
| 9 || 1849 || ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു || 563 || 648 || File:CiXIV133.pdf || [[:FileIndex:CiXIV133.pdf]]
| 8 || 1847 || ഹിതോപദേശഃ || 87 || 188 || [[:File:CiXII800-4.pdf]]
|-
| 10 || 1849 || അമരെശം മൂലം || 94 || 143 || File:CiXII845.pdf || [[Index:CiXII845.pdf]]
| 9 || 1849 || ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു || 563 || 648 || [[:File:CiXIV133.pdf]]
|-
| 1011 || 18491850 || അമരെശംസിദ്ധരൂപം മൂലം|| 136 || 94100 || 143File:CiXII844.pdf || [[Index:File:CiXII845CiXII844.pdf]]
|-
| 1112 || 18501851 || സിദ്ധരൂപംനാരായണീയം || 136171 || 100121 || File:CiXII88.pdf || [[Index:File:CiXII844CiXII88.pdf]]
|-
| 1213 || 1851 || നാരായണീയംമലയാളം സെലക്ഷൻസ് || 171225 || 121227 || File:CiXIV134.pdf || [[Index:File:CiXII88CiXIV134.pdf]]
|-
| 1314 || 18511853 || മലയാളംഭൂമിശാസ്ത്രം സെലക്ഷൻസ്|| 255 || 225233 || 227File:CiXIV40a.pdf || [[Index:File:CiXIV134CiXIV40a.pdf]]
|-
| 1415 || 18531855 || ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാമത പുസ്തകം || 255123 || 23396 || File:5E1405.pdf || [[Index:File:CiXIV40a5E1405.pdf]]
|-
| 1516 || 1855 || ഭൂമിശാസ്ത്രംസത്യവേദകഥകൾ ഒന്നാമത|| പുസ്തകം133 || 123104 || 96File:CiXIV128b.pdf || [[Index:File:5E1405CiXIV128b.pdf]]
|-
| 1617 || 18551856 || സത്യവേദകഥകൾദ മലയാളം റീഡർ || 133315 || 104360 || File:CiXIV136.pdf || [[Index:File:CiXIV128bCiXIV136.pdf]]
|-
| 18 || 1857 || ഇന്ദുമാൎഗ്ഗത്തിന്നും റോമമാൎഗ്ഗത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം || 57 || 66 || File:CiXIV53.pdf || [[:FileIndex:CiXIV53.pdf]]
| 17 || 1856 || ദ മലയാളം റീഡർ || 315 || 360 || [[:File:CiXIV136.pdf]]
|-
| 19 || 1858 || ഇന്ദ്യായിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക പ്രയോജനത്തിനായിട്ട ഒരു മദാമ്മ അവർകൾ എഴുതിയ ഇമ്പമായ ചരിത്രങ്ങൾ || 203 || 165 || File:CiXIV138.pdf || [[:FileIndex:CiXIV138.pdf]]
| 18 || 1857 || ഇന്ദുമാൎഗ്ഗത്തിന്നും റോമമാൎഗ്ഗത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം || 57 || 66 || [[:File:CiXIV53.pdf]]
|-
| 20 || 1858 || വിദ്യാമൂലങ്ങൾ || 95 || 114 || File:CiXIV290-02.pdf || [[Index:CiXIV290-02.pdf]]
| 19 || 1858 || ഇന്ദ്യായിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക പ്രയോജനത്തിനായിട്ട ഒരു മദാമ്മ അവർകൾ എഴുതിയ ഇമ്പമായ ചരിത്രങ്ങൾ || 203 || 165 || [[:File:CiXIV138.pdf]]
|-
| 2021 || 18581859 || വിദ്യാമൂലങ്ങൾമോക്ഷമാൎഗ്ഗം || 9529 || 11422 || File:CiXIV53a.pdf || [[Index:File:CiXIV290-02CiXIV53a.pdf]]
|-
| 2122 || 18591860 || മോക്ഷമാൎഗ്ഗംമൃഗചരിതം || 29167 || 22175 || File:CiXIV282.pdf || [[Index:File:CiXIV53aCiXIV282.pdf]]
|-
| 2223 || 18601864 || മൃഗചരിതംവില്വംപുരാണം || 16763 || 17587 || File:CiXIV265b.pdf || [[Index:File:CiXIV282CiXIV265b.pdf]]
|-
| 24 || 1866 || ഗൎമ്മന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണം || 111 || 85 || File:GkVI34.pdf || [[:FileIndex:GkVI34.pdf]]
| 23 || 1864 || വില്വംപുരാണം || 63 || 87 || [[:File:CiXIV265b.pdf]]
|-
| 7025 || 18851866 || മലയാള പഞ്ചാംഗം -|| 188561 || 8983 || 91File:CiXIV130_1866.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1885CiXIV130_1866.pdf]]
| 24 || 1866 || ഗൎമ്മന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണം || 111 || 85 || [[:File:GkVI34.pdf]]
|-
| 2526 || 1866 || മലയാളപഞ്ചതന്ത്രം പഞ്ചാംഗം|| 221 || 61180 || 83File:CiXIV46b.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1866CiXIV46b.pdf]]
|-
| 2627 || 18661867 || പഞ്ചതന്ത്രംനളചരിതസാരശോധന || 22187 || 18053 || File:CiXIV129.pdf || [[Index:File:CiXIV46bCiXIV129.pdf]]
|-
| 2728 || 1867 || നളചരിതസാരശോധനമലയാള വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം || 87333 || 53400 || File:CiXIV68c.pdf || [[Index:File:CiXIV129CiXIV68c.pdf]]
|-
| 2829 || 1867 || മലയാള വ്യാകരണപഞ്ചാംഗം ചോദ്യോത്തരം|| 73 || 333104 || 400File:CiXIV130_1867.pdf || [[Index:File:CiXIV68cCiXIV130_1867.pdf]]
|-
| 2930 || 18671868 || മലയാളകേരളപഴമ പഞ്ചാംഗം|| 205 || 73306 || 104File:CiXIV125b.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1867CiXIV125b.pdf]]
|-
| 31 || 1868 || ചാണക്യസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാരാക്ഷസം || 285 || 315 || File:CiXIV139.pdf || [[:FileIndex:CiXIV139.pdf]]
| 30 || 1868 || കേരളപഴമ || 205 || 306 || [[:File:CiXIV125b.pdf]]
|-
| 32 || 1868 || മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം || 461 || 441 || File:CiXIV68a.pdf || [[Index:CiXIV68a.pdf]]
| 31 || 1868 || ചാണക്യസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാരാക്ഷസം || 285 || 315 || [[:File:CiXIV139.pdf]]
|-
| 3233 || 1868 || മലയാളസത്യവേദകഥകൾ ഭാഷാഭാഗം വ്യാകരണം2 || 461141 || 441115 || File:CiXIV128-2.pdf || [[Index:File:CiXIV68aCiXIV128-2.pdf]]
|-
| 3334 || 1868 || സത്യവേദകഥകൾമലയാള ഭാഗംപഞ്ചാംഗം 2|| 95 || 141117 || 115File:CiXIV130_1868.pdf || [[Index:File:CiXIV128-2CiXIV130_1868.pdf]]
|-
| 3435 || 18681869 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 9587 || 117107 || File:CiXIV130_1869.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1868CiXIV130_1869.pdf]]
|-
| 3536 || 1869 || മലയാളസത്യവേദകഥകൾ പഞ്ചാംഗംഭാഗം 1 || 87171 || 107129 || File:CiXIV128-1.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1869CiXIV128-1.pdf]]
|-
| 3637 || 1869 || സത്യവേദകഥകൾസ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ള ഭാഗംഉപദെശം 1|| 27 || 17119 || 129File:CiXIV146_2.pdf || [[Index:File:CiXIV128-1CiXIV146_2.pdf]]
|-
| 38 || 1869 || ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം || 33 || 23 || File:CiXIV146_1.pdf || [[:FileIndex:CiXIV146_1.pdf]]
| 37 || 1869 || സ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ള ഉപദെശം || 27 || 19 || [[:File:CiXIV146_2.pdf]]
|-
| 4539 || 18721870 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 8179 || 9495 || File:CiXIV130_1870.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1872CiXIV130_1870.pdf]]
| 38 || 1869 || ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം || 33 || 23 || [[:File:CiXIV146_1.pdf]]
|-
| 3940 || 1870 || ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള പഞ്ചാംഗംഭാഷകളുടെ അകാരാദി || 79381 || 95395 || File:CiXIV124.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1870CiXIV124.pdf]]
|-
| 4041 || 1870 || ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷകളുടെഭാഷാന്തര അകാരാദിപുസ്തകം || 381183 || 395128 || File:CiXIV68b-2.pdf || [[Index:File:CiXIV124CiXIV68b-2.pdf]]
|-
| 4142 || 1870 || മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ്വ്യാകരണ ഭാഷാന്തരചോദ്യോത്തരം പുസ്തകം|| 143 || 18394 || 128File:CiXIV68b-1.pdf || [[:FileIndex:CiXIV68b-21.pdf]]
|-
| 4243 || 18701871 || വ്യാകരണമലയാള ചോദ്യോത്തരംപഞ്ചാംഗം || 14365 || 9476 || File:CiXIV130_1871.pdf || [[Index:File:CiXIV68b-1CiXIV130_1871.pdf]]
|-
| 4344 || 1871 || മലയാളവലിയ പഞ്ചാംഗംപാഠാരംഭം || 6549 || 7642 || File:GkVI70b.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1871GkVI70b.pdf]]
|-
| 4445 || 18711872 || വലിയമലയാള പാഠാരംഭംപഞ്ചാംഗം || 4981 || 4294 || File:CiXIV130_1872.pdf || [[Index:File:GkVI70bCiXIV130_1872.pdf]]
|-
| 9246 || 19911872 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 11931143 || 16101540 || File:CiXIV68.pdf || [[Index:File:33A11412CiXIV68.pdf]]
| 45 || 1872 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 81 || 94 || [[:File:CiXIV130_1872.pdf]]
|-
| 47 || 1873 || ശ്രീമഹാഭാരതം || 439 || 664 || File:CiXIV280.pdf || [[Index:CiXIV280.pdf]]
| 46 || 1872 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 1143 || 1540 || [[:File:CiXIV68.pdf]]
|-
| 4748 || 18731874 || ശ്രീമഹാഭാരതംകേരളോല്പത്തി || 439121 || 66481 || File:CiXIV125.pdf || [[Index:File:CiXIV280CiXIV125.pdf]]
|-
| 4849 || 18741875 || കേരളോല്പത്തിപ്രാൎത്ഥനാസംഗ്രഹം || 121189 || 81191 || File:GkVI22d.pdf || [[Index:File:CiXIV125GkVI22d.pdf]]
|-
| 4950 || 18751874 || പ്രാൎത്ഥനാസംഗ്രഹംമലയാള പഞ്ചാംഗം || 18985 || 19189 || File:CiXIV130_1874.pdf || [[Index:File:GkVI22dCiXIV130_1874.pdf]]
|-
| 5051 || 18741875 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 8589 || 89111 || File:CiXIV130_1875.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1874CiXIV130_1875.pdf]]
|-
| 5152 || 18751876 || മലയാളസുവിശേഷസംഗ്രഹം പഞ്ചാംഗം|| 369 || 89508 || 111File:CiXIV126.pdf || [[Index:File:CiXIV130_1875CiXIV126.pdf]]
|-
| 5253 || 18761877 || സുവിശേഷസംഗ്രഹംകേരളോപകാരി || 369201 || 508239 || File:CiXIV131-4_1877.pdf || [[Index:File:CiXIV126CiXIV131-4_1877.pdf]]
|-
| 5354 || 1877 || കേരളോപകാരികെരള ഭാഷാ വ്യാകരണം || 201207 || 239174 || File:CiXIV279.pdf || [[Index:File:CiXIV131-4_1877CiXIV279.pdf]]
|-
| 5455 || 1877 || കെരളദെവിമാഹാത്മ്യം ഭാഷാ|| വ്യാകരണം87 || 20754 || 174File:CiXIV265.pdf || [[Index:File:CiXIV279CiXIV265.pdf]]
|-
| 56 || 1878 || തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ചിന്താരത്നവും, കൈവല്യനവനീതവും മുകുന്ദമാലയും || 125 || 128 || File:CiXIV276.pdf || [[:FileIndex:CiXIV276.pdf]]
| 55 || 1877 || ദെവിമാഹാത്മ്യം || 87 || 54 || [[:File:CiXIV265.pdf]]
|-
| 6457 || 18811879 || കേരളോപകാരി || 109275 || 128318 || File:CiXIV131-6_1879.pdf || [[:FileIndex:CiXIV131-8_18816_1879.pdf]]
| 56 || 1878 || തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ചിന്താരത്നവും, കൈവല്യനവനീതവും മുകുന്ദമാലയും || 125 || 128 || [[:File:CiXIV276.pdf]]
|-
| 5758 || 18791880 || കേരളോപകാരി || 27525 || 31830 || File:CiXIV131-7_1880.pdf || [[:FileIndex:CiXIV131-6_18797_1880.pdf]]
|-
| 5859 || 1880 || കേരളോപകാരിജ്ഞാനൊദയം || 2589 || 3091 || File:CiXIV267.pdf || [[Index:File:CiXIV131-7_1880CiXIV267.pdf]]
|-
| 5960 || 1880 || ജ്ഞാനൊദയംശാസ്ഥാംകഥ || 8923 || 9142 || File:CiXIV290-05.pdf || [[Index:File:CiXIV267CiXIV290-05.pdf]]
|-
| 6061 || 1880 || ശാസ്ഥാംകഥവിജ്ഞാന മഞ്ജരി || 2359 || 4266 || File:CiXIV259.pdf || [[Index:File:CiXIV290-05CiXIV259.pdf]]
|-
| 6162 || 1880 || വിജ്ഞാനശീലാവതിപ്പാട്ട മഞ്ജരി|| 35 || 5926 || 66File:CiXIV273.pdf || [[Index:File:CiXIV259CiXIV273.pdf]]
|-
| 6263 || 18801881 || ശീലാവതിപ്പാട്ടസങ്കീൎത്തനങ്ങൾ || 35201 || 26167 || File:GaXXXIV5a.pdf || [[Index:File:CiXIV273GaXXXIV5a.pdf]]
|-
| 6364 || 1881 || സങ്കീൎത്തനങ്ങൾകേരളോപകാരി || 201109 || 167128 || File:CiXIV131-8_1881.pdf || [[Index:File:GaXXXIV5aCiXIV131-8_1881.pdf]]
|-
| 65 || 1881 || ഇയ്യോബ, സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ, സദൃശ്യങ്ങൾ, സഭാപ്രസംഗി, ശലോമോന്റേ അത്യുത്തമഗീതം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പവിത്രലേഖകൾ || 377 || 286 || File:GaXXXIV5_1.pdf || [[:FileIndex:GaXXXIV5_1.pdf]]
| 64 || 1881 || കേരളോപകാരി || 109 || 128 || [[:File:CiXIV131-8_1881.pdf]]
|-
| 66 || 1882 || കേരളോപകാരി || 49 || 57 || File:CiXIV131-9_1882.pdf || [[Index:CiXIV131-9_1882.pdf]]
| 65 || 1881 || ഇയ്യോബ, സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ, സദൃശ്യങ്ങൾ, സഭാപ്രസംഗി, ശലോമോന്റേ അത്യുത്തമഗീതം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പവിത്രലേഖകൾ || 377 || 286 || [[:File:GaXXXIV5_1.pdf]]
|-
| 6667 || 1882 || കേരളോപകാരിശരീരശാസ്ത്രം || 49117 || 57116 || File:56E279.pdf || [[Index:File:CiXIV131-9_188256E279.pdf]]
|-
| 6768 || 18821883 || ശരീരശാസ്ത്രംപ്രകൃതിശാസ്ത്രം || 117457 || 11656 || File:CiXIV132a.pdf || [[Index:File:56E279CiXIV132a.pdf]]
|-
| 6869 || 1883 || പ്രകൃതിശാസ്ത്രംസ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദെശം || 45727 || 5649 || File:CiXIV290-01.pdf || [[Index:File:CiXIV132aCiXIV290-01.pdf]]
|-
| 70 || 1885 || മലയാള പഞ്ചാംഗം - 1885 || 89 || 91 || File:CiXIV130_1885.pdf || [[Index:CiXIV130_1885.pdf]]
| 69 || 1883 || സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദെശം || 27 || 49 || [[:File:CiXIV290-01.pdf]]
|-
| 71 || 1886 || വലിയ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പ്രവാചകലേഖകൾ || 481 || 379 || File:GaXXXIV5_2.pdf || [[:FileIndex:GaXXXIV5_2.pdf]]
| 70 || 1885 || മലയാള പഞ്ചാംഗം - 1885 || 89 || 91 || [[:File:CiXIV130_1885.pdf]]
|-
| 72 || 1887 || കുന്ദലതാ || 143 || 107 || File:CiXIV137.pdf || [[Index:CiXIV137.pdf]]
| 71 || 1886 || വലിയ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പ്രവാചകലേഖകൾ || 481 || 379 || [[:File:GaXXXIV5_2.pdf]]
|-
| 7273 || 18871888 || കുന്ദലതായോസേഫ് യാക്കോബി || 14337 || 10737 || File:CiXIV290-04.pdf || [[Index:File:CiXIV137CiXIV290-04.pdf]]
|-
| 7374 || 18881890 || യോസേഫ്ഇന്ദുലെഖ യാക്കോബിരണ്ടാം പതിപ്പ് || 37433 || 37420 || File:CiXIV270.pdf || [[Index:File:CiXIV290-04CiXIV270.pdf]]
|-
| 7475 || 1890 || ഇന്ദുലെഖഇന്ദുമതീസ്വയംവരം രണ്ടാം|| പതിപ്പ്149 || 43319 || 420File:CiXIV262.pdf || [[Index:File:CiXIV270CiXIV262.pdf]]
|-
| 7576 || 1890 || ഇന്ദുമതീസ്വയംവരംമീനാക്ഷി || 149449 || 19418 || File:CiXIV269.pdf || [[Index:File:CiXIV262CiXIV269.pdf]]
|-
| 7677 || 18901897 || മീനാക്ഷിസഭാപ്രാൎത്ഥനാപുസ്തകം || 449237 || 418198 || File:GkVI22e.pdf || [[Index:File:CiXIV269GkVI22e.pdf]]
|-
| 7778 || 1897 || സഭാപ്രാൎത്ഥനാപുസ്തകംസുകുമാരി, ഒരു കഥ || 237191 || 19828 || File:GkVI259.pdf || [[Index:File:GkVI22eGkVI259.pdf]]
|-
| 7879 || 18971903 || സുകുമാരി,ബാലവ്യാകരണം ഒരു|| കഥ95 || 19178 || 28File:56A5726.pdf || [[Index:File:GkVI25956A5726.pdf]]
|-
| 7980 || 1903 || ബാലവ്യാകരണംമലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം || 9537 || 7827 || File:56E278.pdf || [[Index:File:56A572656E278.pdf]]
|-
| 8081 || 1903 || മലയാളവേദോക്തപുസ്തകം വ്യാകരണ|| സംഗ്രഹം77 || 3758 || 27File:56E237.pdf || [[Index:File:56E27856E237.pdf]]
|-
| 82 || 1904 || പഴയനിയമത്തിൽനിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ || 231 || 353 || File:GaXXXIV6-1.pdf || [[:FileIndex:GaXXXIV6-1.pdf]]
| 81 || 1903 || വേദോക്തപുസ്തകം || 77 || 58 || [[:File:56E237.pdf]]
|-
| 83 || 1904 || രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം || 106 || 14 || File:56E241.pdf || [[Index:56E241.pdf]]
| 82 || 1904 || പഴയനിയമത്തിൽനിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ || 231 || 353 || [[:File:GaXXXIV6-1.pdf]]
|-
| 8384 || 1904 || രണ്ടാംവ്യാകരണമിത്രം പാഠപുസ്തകം|| 173 || 106135 || 14File:56A5728.pdf || [[Index:File:56E24156A5728.pdf]]
|-
| 8485 || 1904 || വ്യാകരണമിത്രംശിശുപാഠപുസ്തകം || 17353 || 13536 || File:56E243.pdf || [[Index:File:56A572856E243.pdf]]
|-
| 8586 || 19041905 || ശിശുപാഠപുസ്തകംഭീമൻകഥ || 5325 || 3617 || File:CiXIV290-48.pdf || [[Index:File:56E243CiXIV290-48.pdf]]
|-
| 8687 || 1905 || ഭീമൻകഥഒന്നാം പാഠപുസ്തകം || 2565 || 1753 || File:56E242.pdf || [[Index:File:CiXIV290-4856E242.pdf]]
|-
| 8788 || 1905 || ഒന്നാംകൃഷ്ണൻ പാഠപുസ്തകംക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം || 6577 || 5356 || File:56E238.pdf || [[Index:File:56E24256E238.pdf]]
|-
| 89 || 1905 || രാമാനുചരിതം || 39 || 26 || File:CiXIV290-47.pdf || [[:FileIndex:CiXIV290-47.pdf]]
| 88 || 1905 || കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം || 77 || 56 || [[:File:56E238.pdf]]
|-
| 90 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാൎത്ഥം || 105 || 76 || File:56E236.pdf || [[:FileIndex:56E236.pdf]]
| 89 || 1905 || രാമാനുചരിതം || 39 || 26 || [[:File:CiXIV290-47.pdf]]
|-
| 91 || 1926 || മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം || 69 || 16 || File:56E230.pdf || [[:FileIndex:56E230.pdf]]
| 90 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാൎത്ഥം || 105 || 76 || [[:File:56E236.pdf]]
|-
| 92 || 1991 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 1193 || 1610 || File:33A11412.pdf || [[Index:33A11412.pdf]]
| 91 || 1926 || മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം || 69 || 16 || [[:File:56E230.pdf]]
|-
| 93 || 1992 || കേരളോല്‌പത്തിയും മറ്റും || 465 || 537 || File:33A11414.pdf || [[Index:33A11414.pdf]]
| 92 || 1991 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 1193 || 1610 || [[:File:33A11412.pdf]]
|-
| 9394 || 1992 || കേരളോല്‌പത്തിയുംവജ്രസൂചി മറ്റും|| 559 || 465648 || 537File:33A11415.pdf || [[Index:File:33A1141433A11415.pdf]]
|-
| 9495 || 19921994 || വജ്രസൂചിതച്ചോളി പാട്ടുകൾ || 559241 || 648247 || File:34A11416.pdf || [[Index:File:33A1141534A11416.pdf]]
|-
| 9596 || 1994 || തച്ചോളിപയ്യന്നൂർപ്പാട്ട് പാട്ടുകൾ|| 121 || 241119 || 247File:11E607.pdf || [[Index:File:34A1141611E607.pdf]]
|-
| 9697 || 1994 || പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്പഴശ്ശിരേഖകൾ || 121233 || 119648 || File:34A11415.pdf || [[Index:File:11E60734A11415.pdf]]
|-
| 98 || 1996 || അഞ്ചടി ജ്ഞാനപ്പാന ഓണപ്പാട്ട് || 133 || 142 || File:13E3287.pdf || [[Index:13E3287.pdf]]
| 97 || 1994 || പഴശ്ശിരേഖകൾ || 233 || 648 || [[:File:34A11415.pdf]]
|-
| 9899 || 1996 || അഞ്ചടിതലശ്ശേരി ജ്ഞാനപ്പാനരേഖകൾ ഓണപ്പാട്ട്|| 785 || 133955 || 142File:39A8599.pdf || [[Index:File:13E328739A8599.pdf]]
|-
| 100 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ലോകോത്ഭവവിവരങ്ങൾ || 87 || 62 || File:56E235.pdf || [[:FileIndex:56E235.pdf]]
| 99 || 1996 || തലശ്ശേരി രേഖകൾ || 785 || 955 || [[:File:39A8599.pdf]]
|-
| 100 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ലോകോത്ഭവവിവരങ്ങൾ || 87 || 62 || [[:File:56E235.pdf]]
|}
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/175559" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി