"വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
താളിലെ വിവരങ്ങൾ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ... എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു
(താളിലെ വിവരങ്ങൾ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ... എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു)
റ്റാഗ്: മാറ്റിച്ചേർക്കൽ
ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലെ യൂണിക്കോഡാക്കിയ ഉള്ളടക്കം ഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി.
 
{{വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി/ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി}}
 
{| class="wikitable sortable"
! ക്രമസംഖ്യ !! വർഷം !! പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് !! താളുകൾ !! ഫയൽ സൈസ് (MB) !! Wikimedia Commons Link
|-
| 1 || 1829 || പുതിയനിയമം (കോട്ടയം) || 653 || 833 || [[:File:GaXXXIV1.pdf]]
|-
| 2 || 1841 || എ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാങ്വേജ് || 247 || 232 || [[:File:CiXIV40.pdf]]
|-
| 3 || 1844 || സത്യവെദ ഇതിഹാസം || 137 || 138 || [[:File:GaXXXIV2.pdf]]
|-
| 4 || 1846 || ബെയിലിയുടെ മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 875 || 1600 || [[:File:CiXIV31_qt.pdf]]
|-
| 5 || 1846 || മാർപാപ്പാ || 23 || 19 || [[:File:CiXIV264.pdf]]
|-
| 6 || 1846 || മതവിചാരണ -കാര്യസ്ഥനായ നരസിംഹ || 35 || 27 || [[:File:CiXIV263.pdf]]
|-
| 7 || 1847 || വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ || 13 || 10 || [[:File:CiXIV271.pdf]]
|-
| 8 || 1847 || ഹിതോപദേശഃ || 87 || 188 || [[:File:CiXII800-4.pdf]]
|-
| 9 || 1849 || ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു || 563 || 648 || [[:File:CiXIV133.pdf]]
|-
| 10 || 1849 || അമരെശം മൂലം || 94 || 143 || [[:File:CiXII845.pdf]]
|-
| 11 || 1850 || സിദ്ധരൂപം || 136 || 100 || [[:File:CiXII844.pdf]]
|-
| 12 || 1851 || നാരായണീയം || 171 || 121 || [[:File:CiXII88.pdf]]
|-
| 13 || 1851 || മലയാളം സെലക്ഷൻസ് || 225 || 227 || [[:File:CiXIV134.pdf]]
|-
| 14 || 1853 || ഭൂമിശാസ്ത്രം || 255 || 233 || [[:File:CiXIV40a.pdf]]
|-
| 15 || 1855 || ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാമത പുസ്തകം || 123 || 96 || [[:File:5E1405.pdf]]
|-
| 16 || 1855 || സത്യവേദകഥകൾ || 133 || 104 || [[:File:CiXIV128b.pdf]]
|-
| 17 || 1856 || ദ മലയാളം റീഡർ || 315 || 360 || [[:File:CiXIV136.pdf]]
|-
| 18 || 1857 || ഇന്ദുമാൎഗ്ഗത്തിന്നും റോമമാൎഗ്ഗത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം || 57 || 66 || [[:File:CiXIV53.pdf]]
|-
| 19 || 1858 || ഇന്ദ്യായിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക പ്രയോജനത്തിനായിട്ട ഒരു മദാമ്മ അവർകൾ എഴുതിയ ഇമ്പമായ ചരിത്രങ്ങൾ || 203 || 165 || [[:File:CiXIV138.pdf]]
|-
| 20 || 1858 || വിദ്യാമൂലങ്ങൾ || 95 || 114 || [[:File:CiXIV290-02.pdf]]
|-
| 21 || 1859 || മോക്ഷമാൎഗ്ഗം || 29 || 22 || [[:File:CiXIV53a.pdf]]
|-
| 22 || 1860 || മൃഗചരിതം || 167 || 175 || [[:File:CiXIV282.pdf]]
|-
| 23 || 1864 || വില്വംപുരാണം || 63 || 87 || [[:File:CiXIV265b.pdf]]
|-
| 24 || 1866 || ഗൎമ്മന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണം || 111 || 85 || [[:File:GkVI34.pdf]]
|-
| 25 || 1866 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 61 || 83 || [[:File:CiXIV130_1866.pdf]]
|-
| 26 || 1866 || പഞ്ചതന്ത്രം || 221 || 180 || [[:File:CiXIV46b.pdf]]
|-
| 27 || 1867 || നളചരിതസാരശോധന || 87 || 53 || [[:File:CiXIV129.pdf]]
|-
| 28 || 1867 || മലയാള വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം || 333 || 400 || [[:File:CiXIV68c.pdf]]
|-
| 29 || 1867 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 73 || 104 || [[:File:CiXIV130_1867.pdf]]
|-
| 30 || 1868 || കേരളപഴമ || 205 || 306 || [[:File:CiXIV125b.pdf]]
|-
| 31 || 1868 || ചാണക്യസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാരാക്ഷസം || 285 || 315 || [[:File:CiXIV139.pdf]]
|-
| 32 || 1868 || മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം || 461 || 441 || [[:File:CiXIV68a.pdf]]
|-
| 33 || 1868 || സത്യവേദകഥകൾ ഭാഗം 2 || 141 || 115 || [[:File:CiXIV128-2.pdf]]
|-
| 34 || 1868 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 95 || 117 || [[:File:CiXIV130_1868.pdf]]
|-
| 35 || 1869 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 87 || 107 || [[:File:CiXIV130_1869.pdf]]
|-
| 36 || 1869 || സത്യവേദകഥകൾ ഭാഗം 1 || 171 || 129 || [[:File:CiXIV128-1.pdf]]
|-
| 37 || 1869 || സ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ള ഉപദെശം || 27 || 19 || [[:File:CiXIV146_2.pdf]]
|-
| 38 || 1869 || ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം || 33 || 23 || [[:File:CiXIV146_1.pdf]]
|-
| 39 || 1870 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 79 || 95 || [[:File:CiXIV130_1870.pdf]]
|-
| 40 || 1870 || ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദി || 381 || 395 || [[:File:CiXIV124.pdf]]
|-
| 41 || 1870 || മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തര പുസ്തകം || 183 || 128 || [[:File:CiXIV68b-2.pdf]]
|-
| 42 || 1870 || വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം || 143 || 94 || [[:File:CiXIV68b-1.pdf]]
|-
| 43 || 1871 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 65 || 76 || [[:File:CiXIV130_1871.pdf]]
|-
| 44 || 1871 || വലിയ പാഠാരംഭം || 49 || 42 || [[:File:GkVI70b.pdf]]
|-
| 45 || 1872 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 81 || 94 || [[:File:CiXIV130_1872.pdf]]
|-
| 46 || 1872 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 1143 || 1540 || [[:File:CiXIV68.pdf]]
|-
| 47 || 1873 || ശ്രീമഹാഭാരതം || 439 || 664 || [[:File:CiXIV280.pdf]]
|-
| 48 || 1874 || കേരളോല്പത്തി || 121 || 81 || [[:File:CiXIV125.pdf]]
|-
| 49 || 1875 || പ്രാൎത്ഥനാസംഗ്രഹം || 189 || 191 || [[:File:GkVI22d.pdf]]
|-
| 50 || 1874 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 85 || 89 || [[:File:CiXIV130_1874.pdf]]
|-
| 51 || 1875 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 89 || 111 || [[:File:CiXIV130_1875.pdf]]
|-
| 52 || 1876 || സുവിശേഷസംഗ്രഹം || 369 || 508 || [[:File:CiXIV126.pdf]]
|-
| 53 || 1877 || കേരളോപകാരി || 201 || 239 || [[:File:CiXIV131-4_1877.pdf]]
|-
| 54 || 1877 || കെരള ഭാഷാ വ്യാകരണം || 207 || 174 || [[:File:CiXIV279.pdf]]
|-
| 55 || 1877 || ദെവിമാഹാത്മ്യം || 87 || 54 || [[:File:CiXIV265.pdf]]
|-
| 56 || 1878 || തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ചിന്താരത്നവും, കൈവല്യനവനീതവും മുകുന്ദമാലയും || 125 || 128 || [[:File:CiXIV276.pdf]]
|-
| 57 || 1879 || കേരളോപകാരി || 275 || 318 || [[:File:CiXIV131-6_1879.pdf]]
|-
| 58 || 1880 || കേരളോപകാരി || 25 || 30 || [[:File:CiXIV131-7_1880.pdf]]
|-
| 59 || 1880 || ജ്ഞാനൊദയം || 89 || 91 || [[:File:CiXIV267.pdf]]
|-
| 60 || 1880 || ശാസ്ഥാംകഥ || 23 || 42 || [[:File:CiXIV290-05.pdf]]
|-
| 61 || 1880 || വിജ്ഞാന മഞ്ജരി || 59 || 66 || [[:File:CiXIV259.pdf]]
|-
| 62 || 1880 || ശീലാവതിപ്പാട്ട || 35 || 26 || [[:File:CiXIV273.pdf]]
|-
| 63 || 1881 || സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ || 201 || 167 || [[:File:GaXXXIV5a.pdf]]
|-
| 64 || 1881 || കേരളോപകാരി || 109 || 128 || [[:File:CiXIV131-8_1881.pdf]]
|-
| 65 || 1881 || ഇയ്യോബ, സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ, സദൃശ്യങ്ങൾ, സഭാപ്രസംഗി, ശലോമോന്റേ അത്യുത്തമഗീതം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പവിത്രലേഖകൾ || 377 || 286 || [[:File:GaXXXIV5_1.pdf]]
|-
| 66 || 1882 || കേരളോപകാരി || 49 || 57 || [[:File:CiXIV131-9_1882.pdf]]
|-
| 67 || 1882 || ശരീരശാസ്ത്രം || 117 || 116 || [[:File:56E279.pdf]]
|-
| 68 || 1883 || പ്രകൃതിശാസ്ത്രം || 457 || 56 || [[:File:CiXIV132a.pdf]]
|-
| 69 || 1883 || സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദെശം || 27 || 49 || [[:File:CiXIV290-01.pdf]]
|-
| 70 || 1885 || മലയാള പഞ്ചാംഗം - 1885 || 89 || 91 || [[:File:CiXIV130_1885.pdf]]
|-
| 71 || 1886 || വലിയ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പ്രവാചകലേഖകൾ || 481 || 379 || [[:File:GaXXXIV5_2.pdf]]
|-
| 72 || 1887 || കുന്ദലതാ || 143 || 107 || [[:File:CiXIV137.pdf]]
|-
| 73 || 1888 || യോസേഫ് യാക്കോബി || 37 || 37 || [[:File:CiXIV290-04.pdf]]
|-
| 74 || 1890 || ഇന്ദുലെഖ രണ്ടാം പതിപ്പ് || 433 || 420 || [[:File:CiXIV270.pdf]]
|-
| 75 || 1890 || ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം || 149 || 19 || [[:File:CiXIV262.pdf]]
|-
| 76 || 1890 || മീനാക്ഷി || 449 || 418 || [[:File:CiXIV269.pdf]]
|-
| 77 || 1897 || സഭാപ്രാൎത്ഥനാപുസ്തകം || 237 || 198 || [[:File:GkVI22e.pdf]]
|-
| 78 || 1897 || സുകുമാരി, ഒരു കഥ || 191 || 28 || [[:File:GkVI259.pdf]]
|-
| 79 || 1903 || ബാലവ്യാകരണം || 95 || 78 || [[:File:56A5726.pdf]]
|-
| 80 || 1903 || മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം || 37 || 27 || [[:File:56E278.pdf]]
|-
| 81 || 1903 || വേദോക്തപുസ്തകം || 77 || 58 || [[:File:56E237.pdf]]
|-
| 82 || 1904 || പഴയനിയമത്തിൽനിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ || 231 || 353 || [[:File:GaXXXIV6-1.pdf]]
|-
| 83 || 1904 || രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം || 106 || 14 || [[:File:56E241.pdf]]
|-
| 84 || 1904 || വ്യാകരണമിത്രം || 173 || 135 || [[:File:56A5728.pdf]]
|-
| 85 || 1904 || ശിശുപാഠപുസ്തകം || 53 || 36 || [[:File:56E243.pdf]]
|-
| 86 || 1905 || ഭീമൻകഥ || 25 || 17 || [[:File:CiXIV290-48.pdf]]
|-
| 87 || 1905 || ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം || 65 || 53 || [[:File:56E242.pdf]]
|-
| 88 || 1905 || കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം || 77 || 56 || [[:File:56E238.pdf]]
|-
| 89 || 1905 || രാമാനുചരിതം || 39 || 26 || [[:File:CiXIV290-47.pdf]]
|-
| 90 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാൎത്ഥം || 105 || 76 || [[:File:56E236.pdf]]
|-
| 91 || 1926 || മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം || 69 || 16 || [[:File:56E230.pdf]]
|-
| 92 || 1991 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 1193 || 1610 || [[:File:33A11412.pdf]]
|-
| 93 || 1992 || കേരളോല്‌പത്തിയും മറ്റും || 465 || 537 || [[:File:33A11414.pdf]]
|-
| 94 || 1992 || വജ്രസൂചി || 559 || 648 || [[:File:33A11415.pdf]]
|-
| 95 || 1994 || തച്ചോളി പാട്ടുകൾ || 241 || 247 || [[:File:34A11416.pdf]]
|-
| 96 || 1994 || പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട് || 121 || 119 || [[:File:11E607.pdf]]
|-
| 97 || 1994 || പഴശ്ശിരേഖകൾ || 233 || 648 || [[:File:34A11415.pdf]]
|-
| 98 || 1996 || അഞ്ചടി ജ്ഞാനപ്പാന ഓണപ്പാട്ട് || 133 || 142 || [[:File:13E3287.pdf]]
|-
| 99 || 1996 || തലശ്ശേരി രേഖകൾ || 785 || 955 || [[:File:39A8599.pdf]]
|-
| 100 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ലോകോത്ഭവവിവരങ്ങൾ || 87 || 62 || [[:File:56E235.pdf]]
|}
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/175435" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി