"സൗന്ദര്യലഹരി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
840 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  13 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.)No edit summary
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
തനീയാംസം പാംസും തവ ചരണപങ്കേരുഹഭവം
 
വിരിഞ്ചിഃ സഞ്ചിന്വന്‍സഞ്ചിന്വൻ വിരചയതി ലോകാനവികലം
 
വഹത്യേനം ശൌരിഃ കഥമപി സഹസ്രേണ ശിരസാം
6
 
ധനുഃ പൌഷ്പം മൌര്‍വീമൌർവീ മധുകരമയീ പഞ്ചവിശിഖാ
 
വസന്തഃ സാമന്തോ മലയമരുദായോധനരഥഃ
 
തഥാപ്യേകഃ സര്‍വംസർവം ഹിമഗിരിസുതേ! കാമപി കൃപാ-
 
മപാംഗാത്തേലബ്ധ്വാ ജഗദിദമനംഗോ വിജയതേ
പരിക്ഷീണാ മധ്യേ പരിണതശരച്ചന്ദ്രവദനാ
 
ധനുര്‍ബാണാന്‍ധനുർബാണാൻ പാശംസൃണിമപി ദധാനാ കരതലൈഃ
 
പുരസ്താദാസ്താം നഃ പുരമഥിതുരാഹോപുരുഷികാ
8
 
സുധാസിന്ധോര്‍മദ്ധ്യേസുധാസിന്ധോർമദ്ധ്യേ സുരവിടപിവാടീപരിവൃതേ
 
മണിദ്വീപേ നീപോപവനവതി ചിന്താമണിഗൃഹേ
10
 
സുധാധാരാസാരൈഃ ചരണയുഗളാന്തര്‍വിഗളിതൈഃചരണയുഗളാന്തർവിഗളിതൈഃ
 
പ്രപഞ്ചം സിഞ്ചന്തീ പുനരപി രസാ‌മ്നായമഹസഃ
11
 
ചതുര്‍ഭിഃചതുർഭിഃ ശ്രീകണ്ഠൈഃ ശിവയുവതിഭിഃ പഞ്ചഭിരപി
 
പ്രപിന്നാഭിഃ ശംഭോര്‍ന്നവഭിരപിശംഭോർന്നവഭിരപി മൂലപ്രകൃതിഭിഃ
 
ചതുശ്ചത്വാം‌രിഃശദ്വസുദലകലാശ്രത്രിവലയറ
 
ത്രിരേഖാഭിഃ സാര്‍ദ്ധംസാർദ്ധം തവശരണകോണാഃ പരിണതാഃ
 
12
ത്വദീയം സൌന്ദര്യം തുഹിനഗിരികന്യേ! തുലയിതും
 
കവീന്ദ്രാഃ കല്‍പ്പന്തേകൽപ്പന്തേ കഥമപി വിരിഞ്ചിപ്രഭൃതയഃ
 
യദാലോകൌത്സുക്യാദരലലനാ യാന്തി മനസാ
 
തപോഭിര്‍തപോഭിർ ദുഷ്പ്രാപാമപി ഗിരിശസായൂജ്യപദവീം
 
13
 
നരം വര്‍ഷീയാംസംവർഷീയാംസം നയനവിരസം നര്‍മ്മസുനർമ്മസു ജഡം
 
തവാപാംദാലോകേ പതിതമനുധാവതി ശതശഃ
ഗളദ്വേണീബന്ധാഃ കുചകലശവിസ്രസ്തസിചയാ
 
ഹഠാത് ത്രുടല്‍കാഞ്ച്യോത്രുടൽകാഞ്ച്യോ വിഗളിതദുകൂലാ യുവതയഃ
 
14
വിരിഞ്ചിപ്രേയസ്യാസ്തരുണതരശൃംഗാരലഹരീ-
 
ഗഭീരാഭിര്‍ഗഭീരാഭിർ വാഗ്ഭിര്‍വാഗ്ഭിർ വിദധതി സതാം രഞ്ജനമമീ.
 
17
 
സവിത്രീഭിര്‍വാചാംസവിത്രീഭിർവാചാം ശശിമണിശിലാഭംഗരുചിഭിഃ
 
വശിന്യാദാഭിസ്ത്വാം സഹ ജനനി! സഞ്ചിന്തയതി യഃ
 
കര്‍ത്താകർത്താ കാവ്യാനാം ഭവതി മഹതാം ഭംഗിരുചിഭിഃ
 
വചോഭിര്‍വചോഭിർ വാഗ്ദേവീവദനകമലാമോദമധുരൈഃ
 
18
തനുച്ഛായാഭിസ്തേ തരുണതരണിശ്രീസരണിഭിഃ
 
ദിവം സര്‍വാമുര്‍വീമരുണിമനിമഗ്നാംസർവാമുർവീമരുണിമനിമഗ്നാം സ്മരതി യഃ
 
ഭവന്ത്യസ്യ തര്‍സ്യദ്വനതർസ്യദ്വന ഹരിണശാലീനനയനാഃ
 
സഹോര്‍വശ്യാസഹോർവശ്യാ വശ്യാഃ കതി കതി ന ഗീര്‍വാണഗണികാഃഗീർവാണഗണികാഃ
 
19
മുഖം ബിന്ദും കൃത്വാ കുചയുഗമധസ്തസ്യ തദധോ
 
ഹരാര്‍ധംഹരാർധം ധ്യായേദ്യോ ഹര മഹിഷി! തേ മന്മഥകലാം
 
സ സദ്യഃ സം‌ക്ഷോഭം നയതി വനിതാ ഇത്യതിലഘു
കിരന്തീമംഗേഭ്യഃ കിരണനികുരുംബാമൃതരസം
 
ഹൃദി ത്വാമാധത്തേ ഹിമകരശിലാമൂര്‍ത്തിമിവഹിമകരശിലാമൂർത്തിമിവ യഃ
 
സര്‍പ്പാണംസർപ്പാണം ദര്‍പ്പംദർപ്പം ശമയതി ശകുന്താധിപ ഇവ
 
ജ്വരപ്ലുഷ്ടാന്‍ജ്വരപ്ലുഷ്ടാൻ ദൃഷ്ട്യാ സുഖയതി സുധാധാരസിരയാ
 
21
ഭവാനി ത്വം ദാസേ മയി വിതര ദൃഷ്ടിം സകരുണാം
 
ഇതി സ്തോതും വാഞ്ഛന്‍വാഞ്ഛൻ കഥയതി ഭവാനിത്വമിതി യഃ
 
തദൈവ ത്വം തസ്മൈ ദിശസി നിജ സായൂജ്യ പദവീം
ത്വയാഹൃത്വാ വാമം വപുരപരിതൃപ്തേന മനസാ
 
ശരീരാര്‍ദ്ധംശരീരാർദ്ധം ശംഭോരപരമപി ശംകേ ഹൃതമഭൂത്
 
യദേതത്ത്വദ്രൂപം സകലമരുണാഭം ത്രിനയനം
ജഗത്സൂതേ ധാതാ ഹരിരവതി രുദ്രഃ ക്ഷപയതേ
 
തിരസ്കുര്‍വന്നേതത്തിരസ്കുർവന്നേതത് സ്വമപി വപുരീശസ്തിരയതി
 
സദാപൂര്‍വഃസദാപൂർവഃ സര്‍വംസർവം തദിദമനുഗൃഹ്ണാതി ച ശിവ-
 
സ്തവാജ്ഞാമാലംബ്യക്ഷണചലിതയോര്‍സ്തവാജ്ഞാമാലംബ്യക്ഷണചലിതയോർ ഭ്രൂലതികയോഃ
 
25
ത്രയാണാം ദേവാനാം ത്രിഗുണജനിതാനാം തവ ശിവേ
 
ഭവേത് പൂജാ പൂജാ തവ ചരണയോര്‍ചരണയോർ യാ വിരചിതാ
 
തഥാഹി ത്വത്‌പാദോദ്വഹനമണിപീഠസ്യ നികടേ
വിതന്ദ്രീ മാഹേന്ദ്രീവിതതിരപി സം‌മീലിതദൃശാ
 
മഹാസംഹാരേസ്മിന്‍മഹാസംഹാരേസ്മിൻ വിഹരതി സതി ത്വല്പതിരസൌ
 
27
ഗതിഃ പ്രാദക്ഷിണ്യക്രമ്മണമശനാദ്യാഹുതിവിധിഃ
 
പ്രണാമഃ സംവേശഃ സുഖമഖിലമാത്മാര്‍പ്പണദൃശാസുഖമഖിലമാത്മാർപ്പണദൃശാ
 
സപര്യായസ്തവ ഭവതു യന്മേ വിലസിതം
പ്രണമ്രേഷ്വേതേഷു പ്രസഭമുപയാതസ്യ ഭവനം
 
ഭവസ്യഭ്യുത്ഥാനേ തവ പരിജനോക്തിര്‍വിജയതേപരിജനോക്തിർവിജയതേ
 
 
30
 
സ്വദേഹോദ്ഭൂതാഭിർഘൃണിഭിരണിമാദ്യാഭിരഭിതോ
സ്വദേഹോദ്ഭൂതാഭിര്‍ഘൃണിഭിരണിമാദ്യാഭിരഭിതോ
 
നിഷേവ്യ നിത്യേ ത്വാമഹമിതി സദാ ഭാവയതി യഃ
കിമാശ്ചര്യം തസ്യ ത്രിനയനസംര്^ദ്ധീം തൃണയതോ
 
മഹാസംവര്‍ത്താഗ്നിര്‍മഹാസംവർത്താഗ്നിർ വിരകഹയതി നീരാജനവിധീം
 
31
സ്ഥിതസ്തത്തത്സിദ്ധിപ്രസവപരതന്ത്രൈഃ പശുപതിഃ
 
പുനർസ്ത്വന്നിർബന്ധാദഖിലപുരുഷാർത്തൈകഘടനാ-
പുനര്‍സ്ത്വന്നിര്‍ബന്ധാദഖിലപുരുഷാര്‍ത്തൈകഘടനാ-
 
സ്വതന്ത്രം തേ തന്ത്രം ക്ഷിതിതലമവാതീതരദിദം
അമീ ഹൃല്ലേഖാഭിസ്തിസൃഭിരവസാനേഷു ഘടിതാ
 
ഭജന്തേ വര്‍ണ്ണാസ്തേവർണ്ണാസ്തേ തവ ജനനി നാമാവയവതാം
 
33
 
സ്മരം യോനിം ലക്ഷ്മീം ത്രിതയമിദമാദൌ തവ മനോര്‍മനോർ-
 
ന്നിധായൈകേ നിത്യേ നിരവധി മഹാഭോഗരസികാഃ
തവാജ്ഞാചക്രസ്ഥം തപനശശികോടിദ്യുതിധരം
 
പരംശംഭും വന്ദേ പരിമിലിതപാര്‍ശ്വംപരിമിലിതപാർശ്വം പരചിതാ
 
യമാരാധ്യന്‍യമാരാധ്യൻ ഭക്ത്യാ രവിശശിശുചിനാമവിഷയേ
 
നിരാലോകേ ലോകേ നിവസതി ഹി ഭാലോകഭുവനേ
തവാജ്ഞാചക്രസ്ഥം തപനശശികോടിദ്യുതിധരം
 
പരംശംഭും വന്ദേ പരിമിലിതപാര്‍ശ്വംപരിമിലിതപാർശ്വം പരചിതാ
 
യമാരാധ്യന്‍യമാരാധ്യൻ ഭക്ത്യാ രവിശശിശുചിനാമവിഷയേ
 
നിരാലോകേ ലോകേ നിവസതി ഹി ഭാലോകഭുവനേ
യയോഃ കാന്ത്യാ യാന്ത്യാഃ ശശികിരണസാരൂപ്യസരണേഃ
 
വിധൂതാന്തര്‍ദ്ധ്വാന്താവിധൂതാന്തർദ്ധ്വാന്താ വിലസതി ചകോരീവ ജഗതീ
 
38
തവ സ്വാധിഷ്ഠാനേ ഹുതവഹമധിഷ്ഠായ നിരതം
 
തമീഡേ സംവര്‍ത്തംസംവർത്തം ജനനി മഹതീം താം ച സമയാം
 
യദാലോകേ ലോകാന്‍ലോകാൻ ദഹതി മഹതി ക്രോധകലിതേ
 
ദയാര്‍ദ്രാദയാർദ്രാ യ ദൃഷ്ടിഃ ശിശിരമുപചാരം രചയതി
 
40
തവ ശ്യാമം മേഘം കമപി മണിപൂരൈകശരണം
 
നിഷേവേ വര്‍ഷന്തംവർഷന്തം ഹരമിഹിരതപ്തം ത്രിഭുവനം
 
41
42
 
ഗതൈര്‍ഗതൈർ മാണിക്യത്വം ഗഗനമണിഭിഃ സാന്ദ്രഘടിതം
 
കിരീടം തേ ഹൈമം ഹിമഗിരിസുതേ കീര്‍ത്തയതികീർത്തയതി യഃ
 
സ നീഡേ യച്ഛായാച്ഛുരണശബളം ചന്ദ്രശകലം
യദീയം സൌരഭ്യം സഹജമുപലബ്ധും സുമനസോ
 
വസന്ത്യസ്മിന്‍വസന്ത്യസ്മിൻ മന്യേ വലമഥനവാടീവിടപിനാം
 
44
വഹന്തീ സിന്ദൂരം പ്രബലകബരീഭാരതിമിര-
 
ദ്വിഷാം വൃന്ദൈർബന്ദീകൃതമിവ നവീനാർക്കകിരണം
ദ്വിഷാം വൃന്ദൈര്‍ബന്ദീകൃതമിവ നവീനാര്‍ക്കകിരണം
 
45
പരീതം തേ വക്ത്രം പരിഹസതി പങ്കേരുഹരുചീം
 
ദരസ്മേരേ യസ്മിന്‍യസ്മിൻ ദശനരുചികിഞ്ജല്‍കരുചിരേദശനരുചികിഞ്ജൽകരുചിരേ
 
സുഗന്ധൌ മാദ്യന്തി സ്മരദഹനചക്ഷുര്‍മധുലിഹഃസ്മരദഹനചക്ഷുർമധുലിഹഃ
 
46
ത്വദീയേ നേത്രാഭ്യാം മധുകരരുചിഭ്യാം ധൃതഗുണം
 
ധനുര്‍മന്യേധനുർമന്യേ സവ്യേതരകരഗൃഹീതം രതിപതേഃ
 
പ്രകോഷ്ഠേ മുഷ്ടൌ ച സ്ഥഗയതി നിഗൂഢാന്തരമുമേ!
48
 
അഹഃ സുതേ സവ്യം തവ നയനമര്‍ക്കാത്മകതയാനയനമർക്കാത്മകതയാ
 
ത്രിയാമാം വാമം തേ സൃജതി രജനീനായകതയാ
 
തൃതീയാ തെ ദൃഷ്ടിര്‍ദരദലിതഹേമാംബുജരുചീഃദൃഷ്ടിർദരദലിതഹേമാംബുജരുചീഃ
 
സമാധത്തേ സന്ധ്യാം ദിവസനിശയോരന്തരചരീം
50
 
കവീനാം സന്ദർഭസ്തബകമകരന്ദൈകരസികം
കവീനാം സന്ദര്‍ഭസ്തബകമകരന്ദൈകരസികം
 
കടാക്ഷവ്യാക്ഷേപഭ്രമരകലഭൌ കര്‍ണ്ണയുഗലംകർണ്ണയുഗലം
 
അമുഞ്ചന്തൌ ദൃഷ്ട്വാ തവ നവരസാസ്വാദതരലാ-
 
വസൂയാസംസര്‍ഗാദലികനയനംവസൂയാസംസർഗാദലികനയനം കിഞ്ചിദരുണം
 
51
 
ശിവേ ശൃംഗാരാര്‍ദ്രാശൃംഗാരാർദ്രാ തദിതരജനേ കുത്സനപരാ
 
സരോഷാ ഗംഗായാം ഗിരിശചരിതേ വിസ്മയവതീ
52
 
ഗതേ കര്‍ണാഭ്യര്‍ണംകർണാഭ്യർണം ഗരുത ഇവ പക്ഷ്മാണി ദധതീ
 
പുരാംഭേത്തുഴ്ചിത്തപ്രശമരസവിദ്രാവണഫലേ
ഇമേ നേത്രേ ഗോത്രാധരപതികുലോത്തംസകലികേ
 
തവാകർണ്ണാകൃഷ്ടസ്മരശരവിലാസം കലയതഃ
തവാകര്‍ണ്ണാകൃഷ്ടസ്മരശരവിലാസം കലയതഃ
 
53
 
വിഭക്ത്രൈവര്‍ണ്യംവിഭക്ത്രൈവർണ്യം വ്യതികരിതലീലാഞ്ജനതയാ
 
വിഭാതി ത്വന്നേത്രത്രിതയമിദമീശാനദയിതേ
 
പുനഃ സൃഷ്ടും ദേവാന്‍ദേവാൻ ദ്രുഹിണഹരിരുദ്രാനുപരതാന്‍ദ്രുഹിണഹരിരുദ്രാനുപരതാൻ
 
രജഃ സത്വം ബിഭ്രമ ഇതി ഗുണാനാം ത്രയമിവ
54
 
പവിത്രീകര്‍തുംപവിത്രീകർതും നഃ പശുപതിപരാധീനഹൃദയേ
 
ദയാമിത്രൈർന്നേത്ത്രൈരരുണധവലശ്യാമരുചിഭിഃ
ദയാമിത്രൈര്‍ന്നേത്ത്രൈരരുണധവലശ്യാമരുചിഭിഃ
 
നദഃ ശോണോ ഗംഗാ തപനതനയേതി ധ്രുവമമും
 
ത്രയാണാം തീര്‍ഥാനാമുപനയസിതീർഥാനാമുപനയസി സംഭേദമനഘം
 
55
56
 
തവാപർണേ കർണേജപനയനപൈശൂന്യചകിതാഃ
തവാപര്‍ണേ കര്‍ണേജപനയനപൈശൂന്യചകിതാഃ
 
നിലീയന്തേ തോയേ നിയതമനിമേഷാഃ ശഫരികാഃ
 
ഇയം ച ശ്രീര്‍ബദ്ധച്ഛദപുടകവാടംശ്രീർബദ്ധച്ഛദപുടകവാടം കുവലയം
 
ജഹാതി പ്രത്യൂഷേ നിശി ച വിഘടയ്യ പ്രവിശതി
അനേനായം ധന്യോ ഭവതി ന ച തേ ഹാനിരിയതാ
 
വനേ വാ ഹര്‍മ്യേഹർമ്യേ വാ സമകരനിപാതോ ഹിമകരഃ
 
58
ചതുശ്ചക്രം മന്യേ തവ മുഖമിദം മന്മഥരഥം
 
യാമാരുഹ്യ ദ്രുഹ്യത്യവനിരഥമര്‍കേന്ദുദ്രുഹ്യത്യവനിരഥമർകേന്ദു ചരണം
 
മഹാവീരോ മാരഃ പ്രമഥപതയേ സജ്ജിതവതേ
സരസ്വത്യാഃ സൂക്തിരമൃതലഹരീകൌശലഹരീഃ
 
പിബന്ത്യാഃ ശര്‍വാണിശർവാണി ശ്രവണചുളുകാഭ്യാമവിരലം
 
ചമത്കാരശ്ലാഘാചലിതശിരസഃ കുണ്ഡല ഗണോ
ത്വദീയോ നേദീയഃ ഫലതു ഫലമസ്മാകമുചിതം
 
വഹത്യന്തര്‍മ്മുക്താഃവഹത്യന്തർമ്മുക്താഃ ശിശിരകരനിശ്വാസഗലിതം
 
സമൃദ്ധ്യാ യത്താസാം ബഹിരപിച മുക്താമണിധരഃ
64
 
അവിശ്രാന്തം പത്യുര്‍ഗുണഗണകഥാമ്രേഡനജപാപത്യുർഗുണഗണകഥാമ്രേഡനജപാ
 
ജപാപുഷ്പച്ഛായാ തവ ജനനി ജിഹ്വാ ജയതി സാ
യദഗ്രാസീനായാഃ സ്ഫടികദൃഷദച്ഛച്ഛവിമയീ
 
സരസ്വത്യാ മൂര്‍ത്തിഃമൂർത്തിഃ പരിണമതി മാണിക്യവപുഷാ
 
65
 
രണേജിത്വാ ദൈത്യാനപഹൃതശിരസ്ത്രൈഃ കവചിഭിര്‍കവചിഭിർ-
 
ന്നിവൃത്തൈശ്ചണ്ഡാംശത്രിപുരഹരനിർമാല്യവിമുഖൈഃ
ന്നിവൃത്തൈശ്ചണ്ഡാംശത്രിപുരഹരനിര്‍മാല്യവിമുഖൈഃ
 
വിശാഖേന്ദ്രോപേന്ദ്രൈഃ ശശിവിശദകര്‍പൂരശകലാഃശശിവിശദകർപൂരശകലാഃ
 
വിലീയന്തേ മാതസ്തവ വദനതാംബൂലകബലാഃ
സ്ത്വയാരബ്ധേ വക്തും ചലിതശിരസാ സാധുവചനേ
 
തദീയൈർമാധുര്യൈരപലപിതതന്ത്രീകലരവാം
തദീയൈര്‍മാധുര്യൈരപലപിതതന്ത്രീകലരവാം
 
നിജാം വീണാം വാണീ നിചുളയതി ചോലേന നിഭൃതം
ഗിരീശേനോദസ്തം മുഹുരധരപാനാകുലതയാ
 
കരഗ്രാഹ്യം ശംഭോര്‍മുഖമുകുരവൃന്തംശംഭോർമുഖമുകുരവൃന്തം ഗിരിസുതേ
 
കഥംകാരം ബ്രൂമസ്തവചുബുകമൌപമ്യരഹിതം
മൃണാളീമൃദ്വിനാം തവ ഭുജലതാനാം ചതസൃണാം
 
ചതുര്‍ഭിഃചതുർഭിഃ സൌന്ദര്യം സരസിജഭവഃ സ്തൌതി വദനൈഃ
 
നഖേഭ്യഃ സന്ത്രസ്യന്‍സന്ത്രസ്യൻ പ്രഥമമഥനാദന്തകരിപോ-
 
ശ്ചതുർണാം ശീർഷാണാം സമഭയഹസ്താർപണധിയാ
ശ്ചതുര്‍ണാം ശീര്‍ഷാണാം സമഭയഹസ്താര്‍പണധിയാ
 
71
 
നഖാനാമുദ്യോതൈര്‍നഖാനാമുദ്യോതൈർ നവനളിനരാഗം വിഹസതാം
 
കരാണാം തേ കാന്തിം കഥയ കഥയാമഃ കഥമുമേ!
കുചാഭോഗോ ബിംബാധരരുചിഭിരന്തഃ ശബളിതാം
 
പ്രതാപവ്യാമിശ്രാം പുരദമയിതുഃ കീര്‍തിമിവതേകീർതിമിവതേ
 
75
കൃശേ മധ്യേ കിഞ്ചിജ്ജനനി തവ യദ്ഭാതി സുധിയാം
 
വിമര്‍ദ്ദാദന്യോന്യംവിമർദ്ദാദന്യോന്യം കുചകലശയോരന്തരഗതം
 
തനൂഭൂതം വ്യോമ പ്രവിശദിവ നാഭീം കുഹരിണീം
78
 
സ്ഥിരോ ഗംഗാവര്‍തഃഗംഗാവർതഃ സ്തനമുകുലരോമാവലിലതാ-
 
കലാവാലം കുണ്ഡം കുസുമശരതേജോഹുതഭുജഃ
 
രതേര്‍ലീലാഗാരംരതേർലീലാഗാരം കിമപി തവ നാഭിര്‍ഗിരിസുതേനാഭിർഗിരിസുതേ
 
ബിലദ്വാരം സിദ്ധേര്‍ഗിരിശനയനാനാംസിദ്ധേർഗിരിശനയനാനാം വിജയതേ
 
 
79
 
നിസര്‍ഗക്ഷീണസ്യനിസർഗക്ഷീണസ്യ സ്തനതടഭരേണ ക്ലമജുഷോ
 
നമന്മൂര്‍തേര്‍നാരീതിലകനമന്മൂർതേർനാരീതിലക ! ശനകൈസ്ത്രുട്യത ഇവ
 
ചിരം തേ മധ്യസ്യ ത്രുടിതതടിനീതീരതരുണാ
80
 
കുചൌ സദ്യഃ സ്വിദ്യത്തടഘടിതകൂര്‍പ്പാസഭിദുരൌസ്വിദ്യത്തടഘടിതകൂർപ്പാസഭിദുരൌ
 
കഷന്തൌ ദോര്‍മൂലേദോർമൂലേ കനകകലശാഭൌ കലയതാ
 
തവത്രാതും ഭംഗാദലമിതി വലഗ്നം തനുഭുവാ
81
 
ഗുരുത്വം വിസ്താരം ക്ഷിതിധരപതിഃ പാര്‍വതിനിജാപാർവതിനിജാ-
 
ന്നിതംബാച്ഛിദ്യ ത്വയി ഹരിണരൂപേണ നിദധേ
 
അതസ്തേ വിസ്തീര്‍ണ്ണോവിസ്തീർണ്ണോ ഗുരുരയമശേഷാം വസുമതീം
 
നിതംബപ്രാഗ്ഭാരഃ സ്ഥഗയതി ലഘുത്വം നയതി ച
82
 
കരീന്ദ്രാണാം ശുണ്ഡാന്‍ശുണ്ഡാൻ കനകകദലീകാണ്ഡപടലീം
 
ഉമാഭ്യാമൂരുഭ്യാമുഭയമപി നിര്‍ജിത്യനിർജിത്യ ഭവതി
 
സുവൃത്താഭ്യാം പത്യുഃ പ്രണതി കഠിനാഭ്യാം ഗിരിസുതേ
83
 
പരാജേതും രുദ്രം ദ്വിഗുണശരഗര്‍ഭൌദ്വിഗുണശരഗർഭൌ ഗിരിസുതേ
 
നിഷംഗൌ ജംഘേ തേ വിഷമവിശിഖോ ബാഢമകൃത
84
 
ശ്രുതീനാം മൂര്‍ധാനോമൂർധാനോ ദധതി തവ യൌ ശേഖരതയാ
 
മമാപ്യേതൌ മാതഃ ശിരസി ദയയാ ധേഹി ചരണൌ
യയോഃ പാദ്യം പാഥഃ പശുപതിജടാജൂടതടിനീ
 
യയോർലാക്ഷാലക്ഷ്മീരരുണഹരിചൂഡാമണിരുചിഃ
യയോര്‍ലാക്ഷാലക്ഷ്മീരരുണഹരിചൂഡാമണിരുചിഃ
 
 
മൃഷാ കൃത്വാ ഗോത്രസ്ഖലനമഥ വൈലക്ഷ്യനമിതം
 
ലലാടേ ഭര്‍ത്താരംഭർത്താരം ചരണകമലേ താഡയതി തേ
 
ചിരാദന്തഃ ശല്യം ദഹനകൃതമുന്മീലിതവതാ
88
 
പദം തേ കീര്‍തീനാംകീർതീനാം പ്രപദമപദം ദേവി വിപദാം
 
കഥം നീതം സദ്ഭിഃ കഠിനകമഠീകര്‍പരതുലാംകഠിനകമഠീകർപരതുലാം
 
കഥം വാ ബാഹുഭ്യാമുപയമനകാലേ പുരഭിദാ
89
 
നഖൈര്‍നാകസ്ത്രീണാംനഖൈർനാകസ്ത്രീണാം കരകമലസങ്കോചശശിഭി-
 
സ്തരുണാം ദിവ്യാനാം ഹസത ഇവ തേ ചണ്ഡി! ചരണൌ
മമന്ദം സൌന്ദര്യപ്രകരമകരന്ദം വികിരതി
 
തവാസ്മിന്‍തവാസ്മിൻ മന്ദാരസ്തബകസുഭഗേ യാതു ചരണേ
 
നിമജ്ജന്മജ്ജീവഃ കരണചരണഃ ഷട്ചരണതാം
ഭൃശം തന്വീ മധ്യേ പൃഥുരുരസിജാരോഹവിഷയേ
 
ജഗത്‌ത്രാതും ശംഭോര്‍ജയതിശംഭോർജയതി കരുണാ കാചിദരുണാ
 
 
കലംഗഃ കസ്തൂരീ രജനികരബിംബം ജലമയം
 
കലാഭിഃ കര്‍പൂരൈര്‍മ്മരതകകരണ്ഡംകർപൂരൈർമ്മരതകകരണ്ഡം നിബിഡിതം
 
അതസ്ത്വദ്ഭോഗേന പ്രതിദിനമിദം രിക്തകുഹരം
 
വിധിര്‍ഭൂയോവിധിർഭൂയോ ഭൂയോ നിബിഡയതി നൂനം തവ കൃതേ
 
 
 
 
ഗിരാമാഹുര്‍ദേവീംഗിരാമാഹുർദേവീം ദ്രുഹിണഗൃഹിണീമാഗമവിദോ
 
ഹരേഃ പത്നീം പദ്മാം ഹരസഹചരീമദ്രിതനയാം
കദാ കാലേ മാതഃ കഥയ കലിതാലക്തകരസം
 
പിബേയം വിദ്യാര്‍ത്ഥീവിദ്യാർത്ഥീ തവ ചരണനിര്‍ണേജനജലംചരണനിർണേജനജലം
 
പ്രകൃത്യാ മൂകാനാമപി ച കവിതാ കാരണതയാ
ചിരംജീവന്നേക ക്ഷപിതപശുപാശവൃതികരഃ
 
പരാനന്ദാഭിഖ്യം രസയതി രസം ത്വദ്ഭജനവാന്‍ത്വദ്ഭജനവാൻ
 
 
 
 
പ്രദീപജ്വാലാഭിര്‍പ്രദീപജ്വാലാഭിർ ദിവസകരനീരാജനവിധിഃ
 
സുധാസൂതേശ്ചന്ദ്രോപലജലലവൈരർഘ്യരചനാ
സുധാസൂതേശ്ചന്ദ്രോപലജലലവൈരര്‍ഘ്യരചനാ
 
സ്വകീയൈരംഭോഭിഃ സലിലനിധി സൌഹിത്യകരണം
 
ത്വദീയാഭിര്‍വാഗ്ഭിസ്തവത്വദീയാഭിർവാഗ്ഭിസ്തവ ജനനി വാചാം സ്തുതിരിയം
 
 
 
പ്രക്ഷിപ്തശ്ലോകങ്ങൾ
പ്രക്ഷിപ്തശ്ലോകങ്ങള്‍
 
 
സമുദ്ഭൂതസ്ഥൂലസ്തനഭരമുരശ്ചാരുഹസിതം
 
കടാക്ഷേ കന്ദര്‍പാഃകന്ദർപാഃ കതിചന കദംബദ്യുതി വപുഃ
 
ഹരസ്യ ത്വദ്ഭ്രാന്തീം മനസി ജനയന്തി സ്മ വിമലാഃ
നിരാഘാടജ്ഞാനേ നിയമപരചിത്തൈകനിലയേ
 
നിയത്യാ നിര്‍മ്മുക്തേനിർമ്മുക്തേ നിഖിലനിഗമാന്തസ്തുതപദേ
 
നിരാതങ്കേ നിത്യേ നിശമയ മമാപിസ്തുതിമിമാം
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികള്‍കൃതികൾ]]
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15899" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി