ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Vanished Account Byeznhpyxeuztibuo
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:25, 3 മാർച്ച് 2010 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,48,422
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 100
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ast.wikipedia.org12:47, 27 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org06:20, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org14:58, 30 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org23:00, 28 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org06:20, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org08:43, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org18:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org10:26, 7 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org14:19, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
commons.wikimedia.org08:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,42,655
cs.wikipedia.org08:15, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cu.wikipedia.org20:51, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org05:40, 14 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org22:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org07:04, 6 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org05:20, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
de.wikiquote.org01:37, 10 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org15:57, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org01:38, 1 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org23:25, 3 മാർച്ച് 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)10,934
en.wikibooks.org08:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org17:27, 3 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org08:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org08:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86,014autopatrolled
en.wikiversity.org08:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org20:03, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org03:42, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikipedia.org05:03, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org05:45, 6 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikisource.org17:10, 21 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikipedia.org10:26, 7 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
frr.wikipedia.org20:20, 10 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org04:07, 26 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikibooks.org05:13, 5 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org06:44, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org00:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org15:35, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikisource.org00:19, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org04:22, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org04:37, 20 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org20:03, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org04:00, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org14:32, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org22:02, 20 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:19, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ja.wikisource.org08:03, 11 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org04:37, 20 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org06:36, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org20:14, 31 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org03:01, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org05:04, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org08:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
meta.wikimedia.org08:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org03:29, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org04:23, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org06:20, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org04:31, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org22:46, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikipedia.org03:25, 10 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikisource.org00:19, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org09:13, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org05:40, 14 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org06:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org01:43, 2 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikimedia.org05:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org01:43, 2 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org00:19, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org07:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org07:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org22:08, 12 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org05:40, 14 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org04:37, 20 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org15:57, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org08:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org19:31, 14 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org20:20, 10 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org11:09, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org20:20, 10 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org20:20, 10 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org07:31, 26 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org06:20, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org20:20, 10 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org08:29, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:03, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,672
wikimania2011.wikimedia.org05:29, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org22:03, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org10:22, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org16:41, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org01:18, 10 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0