ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Praveenp
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 30,617
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 180
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org16:39, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org23:51, 26 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org07:24, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org17:29, 24 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org15:41, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org04:27, 27 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org15:53, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org02:00, 26 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org18:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org08:31, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org02:46, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org08:54, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org14:02, 12 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org03:03, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org15:03, 16 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org04:29, 18 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org01:31, 11 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org16:07, 9 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org16:09, 26 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org00:16, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org00:37, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org02:00, 3 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org01:55, 22 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,932filemover, patroller, rollbacker
crh.wikipedia.org08:50, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org06:39, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikipedia.org10:42, 11 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:59, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
de.wiktionary.org02:29, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org01:49, 5 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org04:37, 14 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org18:05, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dz.wikipedia.org18:13, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org05:03, 15 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)583extendedconfirmed
en.wikibooks.org03:29, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org04:14, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikiquote.org03:29, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org11:11, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org03:29, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org18:19, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org07:49, 21 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org04:07, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org03:51, 3 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org16:27, 18 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org13:36, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org18:29, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:30, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org13:41, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org08:19, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:49, 21 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fr.wikibooks.org00:51, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org00:57, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org02:18, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org16:09, 15 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org04:38, 4 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org05:09, 7 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org06:30, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org04:25, 18 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
hi.wiktionary.org11:45, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org08:51, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org18:30, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org03:06, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org05:14, 22 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org13:26, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:23, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikipedia.org13:45, 29 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiquote.org01:19, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org04:50, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wiktionary.org16:38, 14 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org11:19, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wikipedia.org00:29, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org07:59, 11 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org11:16, 6 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org05:41, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org13:58, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org15:51, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org01:49, 5 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org11:06, 4 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:38, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org12:28, 23 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org04:01, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org08:32, 20 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org07:27, 6 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)844autopatrolled
meta.wikimedia.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,259autopatrolled
mh.wikipedia.org04:35, 4 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org15:00, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org07:42, 11 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008തറവാട് വിക്കി(?)12,810
ml.wikibooks.org04:12, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ml.wikiquote.org04:13, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ml.wikisource.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)108autopatrolled
ml.wiktionary.org04:13, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
mn.wikipedia.org02:45, 21 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org02:47, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org09:39, 2 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org00:42, 27 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org18:19, 25 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org15:07, 16 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
new.wikipedia.org09:42, 2 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikipedia.org11:25, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wikipedia.org18:08, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org04:56, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org13:41, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org07:05, 21 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org15:07, 16 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org08:21, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org05:10, 6 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org05:23, 28 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org14:48, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org15:07, 16 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org07:49, 21 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
pl.wikibooks.org12:52, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org11:55, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org04:01, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org18:50, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org09:46, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org08:51, 13 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org15:21, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org03:36, 14 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org03:30, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org07:44, 27 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org15:51, 2 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:56, 11 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikisource.org04:42, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org06:51, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org10:37, 20 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org02:49, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org14:05, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikipedia.org23:02, 16 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org02:36, 20 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org08:53, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org14:23, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org04:14, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sq.wikiquote.org06:45, 2 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org05:18, 15 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
strategy.wikimedia.org06:19, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikipedia.org01:19, 25 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org02:15, 22 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
ta.wikinews.org09:33, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org10:49, 18 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org04:07, 1 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org15:24, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org10:09, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:25, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org09:26, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org11:07, 8 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org01:37, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org08:07, 11 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org13:24, 17 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
th.wikisource.org16:25, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org00:41, 27 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org15:56, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org13:27, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org04:40, 24 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org18:57, 9 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org05:42, 17 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org08:32, 20 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org17:09, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
vi.wikipedia.org02:06, 20 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
war.wikipedia.org01:45, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org13:30, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,590
wikimania2010.wikimedia.org15:25, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2014.wikimedia.org17:52, 8 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org14:07, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikimania2016.wikimedia.org16:01, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)239
wikimania2017.wikimedia.org01:38, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2018.wikimedia.org17:24, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org16:50, 11 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org06:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org14:36, 21 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org10:19, 2 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org17:30, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:01, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org08:51, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org03:14, 13 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0