ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: JeesmonJacob
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:23, 27 ഫെബ്രുവരി 2012 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 47
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 14
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ang.wikipedia.org14:17, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org13:35, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org15:35, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org16:37, 7 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org16:40, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org16:11, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:35, 25 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:46, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org15:23, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:23, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)3
ml.wikisource.org13:35, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43autopatrolled
ml.wiktionary.org13:33, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:37, 14 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:33, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0