ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Balasankarc
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:08, 10 ജൂലൈ 2012 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,623
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 65
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org03:58, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org17:34, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org17:14, 3 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org17:35, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org01:36, 12 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
de.wikipedia.org16:15, 5 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikibooks.org17:32, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikibooks.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org06:55, 29 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org15:30, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org10:47, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:34, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikibooks.org14:19, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org07:13, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org15:09, 19 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org13:00, 30 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org04:15, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org17:53, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:57, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org08:06, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
meta.wikimedia.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ml.wikipedia.org06:56, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org17:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org03:53, 12 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org14:08, 10 ജൂലൈ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)2,456autopatrolled, patroller, sysop
ml.wiktionary.org15:53, 24 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org20:25, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:19, 25 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org18:43, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org10:58, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:56, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org13:04, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org13:27, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org17:51, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org15:08, 19 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org19:19, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org07:01, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org18:10, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:55, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org14:09, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org17:27, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org18:17, 22 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org18:17, 22 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org08:32, 3 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org14:08, 10 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org18:10, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:55, 9 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:58, 16 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2014.wikimedia.org16:33, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0