ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Arayilpdas
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 01:24, 5 മേയ് 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,679
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 36
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org10:13, 30 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org15:58, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org05:33, 28 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org01:25, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
cs.wikipedia.org15:13, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org16:38, 2 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org01:24, 5 മേയ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
en.wikibooks.org06:40, 21 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org06:40, 21 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org01:59, 17 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org06:40, 21 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:28, 12 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org13:56, 21 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org11:24, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:56, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:47, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org20:03, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:44, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:03, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org06:40, 21 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org01:25, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikipedia.org01:24, 5 മേയ് 2011തറവാട് വിക്കി(?)1,595autopatrolled, patroller
ml.wikibooks.org01:24, 5 മേയ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org01:24, 5 മേയ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org01:24, 5 മേയ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
ml.wiktionary.org01:24, 5 മേയ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org06:41, 26 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org15:50, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org06:15, 28 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org06:43, 28 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org10:17, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org20:03, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org14:16, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org00:53, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org06:03, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:40, 21 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0