ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Κανάρια
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:27, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 36,855
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 532
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org03:05, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org21:12, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org21:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikiquote.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org21:39, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wikibooks.org03:09, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org03:59, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org21:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org03:10, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org16:47, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org21:23, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikibooks.org03:10, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org03:10, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org03:10, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org20:49, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org03:10, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org19:17, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org21:14, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikibooks.org03:10, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org03:11, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org03:11, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org03:11, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org23:52, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org03:11, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org19:20, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
az.wikibooks.org03:11, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org03:11, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org21:11, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org20:38, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bar.wikipedia.org19:21, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org23:54, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org21:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org21:04, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org19:21, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org02:47, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikibooks.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org19:21, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org22:27, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikibooks.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org23:00, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org20:18, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org19:21, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikibooks.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org03:12, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org21:12, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ca.wikibooks.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org21:57, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org20:57, 4 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org21:00, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org15:29, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
co.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org03:13, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org21:18, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikibooks.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org01:59, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org22:13, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org20:24, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikibooks.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org21:13, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikibooks.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org20:44, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org00:47, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org20:29, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org03:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org21:13, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org23:26, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikibooks.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org20:35, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:03, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,043extendedconfirmed
en.wikibooks.org22:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikinews.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org00:47, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org23:48, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org23:16, 11 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikivoyage.org22:28, 2 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org22:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org21:14, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org22:48, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org15:27, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)32,026patroller, rollbacker
es.wikibooks.org22:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,771
es.wikinews.org18:39, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikiquote.org20:41, 2 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
es.wikisource.org01:55, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
es.wikiversity.org00:55, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
es.wikivoyage.org20:54, 24 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wiktionary.org22:22, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
et.wikipedia.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikibooks.org03:15, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org21:14, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikibooks.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org20:25, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org02:58, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org23:05, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikibooks.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org20:18, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org22:31, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org03:16, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org21:20, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org21:14, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
fr.wikibooks.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiquote.org00:46, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org01:50, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org01:11, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org01:50, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org20:12, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org21:40, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org20:28, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org20:25, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org15:52, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikibooks.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org00:49, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org22:25, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikiquote.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org03:17, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org21:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org20:07, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org16:47, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org22:15, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikibooks.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikibooks.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org23:21, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org21:20, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org20:13, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikibooks.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org03:03, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org20:12, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ia.wikibooks.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikibooks.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org03:18, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org16:24, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org21:21, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org19:22, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org21:15, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
it.wikibooks.org23:49, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org16:47, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org20:14, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikisource.org16:58, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org19:38, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org21:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org22:41, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org18:13, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikibooks.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org03:19, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org16:58, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org03:06, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org21:18, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikibooks.org21:02, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikipedia.org20:21, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikibooks.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org17:14, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org16:34, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikiquote.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org17:10, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org20:16, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org16:41, 31 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org19:27, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org23:26, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikibooks.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org20:32, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org15:53, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org03:20, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org16:35, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org03:21, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org03:21, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org03:21, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org03:21, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org03:21, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org03:21, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org03:21, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org03:21, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org01:37, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org14:55, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org20:29, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org17:47, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org22:19, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
map-bms.wikipedia.org01:25, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org21:08, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
meta.wikimedia.org22:14, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99autopatrolled
mg.wikipedia.org16:59, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org20:23, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org20:15, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org16:54, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikisource.org01:45, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org18:03, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org22:18, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org21:34, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org16:52, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org21:09, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
mt.wikipedia.org22:46, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org16:33, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org02:54, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org20:55, 4 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org23:37, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org21:44, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org18:34, 3 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org20:02, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org02:34, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org03:06, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org23:25, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikibooks.org20:26, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org15:26, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org00:38, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org19:58, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikibooks.org02:44, 5 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org20:50, 20 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org19:39, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org19:33, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org15:05, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org19:20, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org22:18, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org20:25, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org17:17, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org00:49, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org18:56, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org02:57, 5 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org12:38, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org03:00, 16 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org19:55, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org20:28, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org18:58, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org17:17, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikisource.org18:58, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org18:19, 30 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org16:09, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org00:07, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org22:01, 11 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)468
pt.wikibooks.org20:15, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikinews.org18:58, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org20:20, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikisource.org01:32, 1 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiversity.org02:22, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org14:31, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org16:33, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org20:56, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org23:49, 17 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org15:24, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org21:38, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikibooks.org19:29, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org20:37, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org16:47, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org01:00, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44uploader
ru.wikibooks.org20:13, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiquote.org20:21, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org19:40, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org20:15, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikipedia.org20:32, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikipedia.org13:33, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org00:39, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org17:33, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org22:18, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org19:02, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org20:31, 16 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org03:01, 5 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:15, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wikipedia.org18:03, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)431
simple.wiktionary.org14:56, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikipedia.org18:52, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikipedia.org20:17, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sl.wikipedia.org23:34, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org21:14, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org16:34, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org14:56, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org22:57, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org17:27, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
species.wikimedia.org01:42, 12 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org20:16, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
srn.wikipedia.org20:55, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org17:20, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org18:59, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org16:56, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org20:05, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org03:13, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org20:55, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org22:42, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org22:27, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org15:06, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org20:24, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ten.wikipedia.org22:57, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:58, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org23:03, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
te.wiktionary.org02:26, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org20:24, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikibooks.org02:07, 20 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org02:08, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org22:05, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org16:13, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org20:30, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org23:39, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikibooks.org02:21, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org18:03, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org23:51, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org23:51, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org23:35, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org20:24, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org19:26, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org16:41, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org19:28, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org16:53, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org03:23, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org23:32, 22 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org20:26, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org19:41, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org21:18, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikibooks.org19:41, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org19:41, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org19:42, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org16:36, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org00:52, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wiktionary.org19:42, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org20:24, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikibooks.org19:42, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org19:42, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org20:24, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org21:31, 5 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org15:47, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikibooks.org16:03, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org15:02, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org17:52, 3 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org22:20, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org20:17, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org20:14, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org16:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org21:38, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
wikimania2016.wikimedia.org03:00, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org15:54, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org22:07, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xmf.wikipedia.org19:07, 24 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org02:22, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org20:51, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org19:42, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org20:34, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org19:42, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org19:42, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org00:13, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikipedia.org21:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org02:56, 5 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org16:37, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org16:11, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org17:56, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org17:56, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0