ഏറ്റവുമധികം കണ്ണികളാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 03:37, 10 ജൂൺ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014‏‎ (13,376 കണ്ണികൾ)
 2. സഹായം:എഡിറ്റിംഗ്‌ വഴികാട്ടി‏‎ (7,212 കണ്ണികൾ)
 3. സഹായം:ടൈപ്പിംഗ്‌‏‎ (7,195 കണ്ണികൾ)
 4. സഹായം:എഴുത്ത്‏‎ (6,518 കണ്ണികൾ)
 5. DC2014 ഗുണനിലവാരനിർണ്ണയം‏‎ (4,989 കണ്ണികൾ)
 6. ഉപയോക്താവ്:Manuspanicker‏‎ (3,871 കണ്ണികൾ)
 7. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Manuspanicker‏‎ (3,835 കണ്ണികൾ)
 8. ഉപയോക്താവ്:Manojk‏‎ (2,976 കണ്ണികൾ)
 9. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Manojk‏‎ (2,117 കണ്ണികൾ)
 10. ഉപയോക്താവ്:VsBot‏‎ (2,069 കണ്ണികൾ)
 11. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:VsBot‏‎ (2,063 കണ്ണികൾ)
 12. രചയിതാവ്:വ്യാസൻ‏‎ (1,362 കണ്ണികൾ)
 13. മഹാഭാരതം മൂലം‏‎ (1,335 കണ്ണികൾ)
 14. സത്യവേദപുസ്തകം‏‎ (1,270 കണ്ണികൾ)
 15. സത്യവേദപുസ്തകം/പഴയനിയമം‏‎ (1,263 കണ്ണികൾ)
 16. സത്യവേദപുസ്തകം/പുതിയനിയമം‏‎ (1,260 കണ്ണികൾ)
 17. സഹായം:സമാന്യ പരിചയം‏‎ (1,030 കണ്ണികൾ)
 18. സഹായം:വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ തിരുത്തലിനൊരാമുഖം‏‎ (1,026 കണ്ണികൾ)
 19. സത്യവേദപുസ്തകം/ഉല്പത്തി‏‎ (976 കണ്ണികൾ)
 20. സത്യവേദപുസ്തകം/2. ശമൂവേൽ‏‎ (976 കണ്ണികൾ)
 21. സത്യവേദപുസ്തകം/1. രാജാക്കന്മാർ‏‎ (976 കണ്ണികൾ)
 22. സത്യവേദപുസ്തകം/പുറപ്പാടു‏‎ (976 കണ്ണികൾ)
 23. സത്യവേദപുസ്തകം/ഹോശേയ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 24. സത്യവേദപുസ്തകം/സംഖ്യാപുസ്തകം‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 25. സത്യവേദപുസ്തകം/യോശുവ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 26. സത്യവേദപുസ്തകം/2. ദിനവൃത്താന്തം‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 27. സത്യവേദപുസ്തകം/1. ദിനവൃത്താന്തം‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 28. സത്യവേദപുസ്തകം/യോവേൽ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 29. സത്യവേദപുസ്തകം/ന്യായാധിപന്മാർ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 30. സത്യവേദപുസ്തകം/എസ്രാ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 31. സത്യവേദപുസ്തകം/ആമോസ്‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 32. സത്യവേദപുസ്തകം/ഹഗ്ഗായി‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 33. സത്യവേദപുസ്തകം/വിലാപങ്ങൾ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 34. സത്യവേദപുസ്തകം/മലാഖി‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 35. സത്യവേദപുസ്തകം/നെഹെമ്യാവു‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 36. സത്യവേദപുസ്തകം/എസ്ഥേർ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 37. സത്യവേദപുസ്തകം/സെഫന്യാവു‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 38. സത്യവേദപുസ്തകം/ലേവ്യപുസ്തകം‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 39. സത്യവേദപുസ്തകം/നഹൂം‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 40. സത്യവേദപുസ്തകം/യെശയ്യാവു‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 41. സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേൽ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 42. സത്യവേദപുസ്തകം/സദൃശവാക്യങ്ങൾ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 43. സത്യവേദപുസ്തകം/രൂത്ത്‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 44. സത്യവേദപുസ്തകം/2. രാജാക്കന്മാർ‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 45. സത്യവേദപുസ്തകം/ഇയ്യോബ്‏‎ (975 കണ്ണികൾ)
 46. സത്യവേദപുസ്തകം/ഓബദ്യാവു‏‎ (974 കണ്ണികൾ)
 47. സത്യവേദപുസ്തകം/ഹബക്കൂൿ‏‎ (974 കണ്ണികൾ)
 48. സത്യവേദപുസ്തകം/മീഖാ‏‎ (974 കണ്ണികൾ)
 49. സത്യവേദപുസ്തകം/യോനാ‏‎ (974 കണ്ണികൾ)
 50. സത്യവേദപുസ്തകം/സെഖൎയ്യാവു‏‎ (974 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)