ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:17, 13 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. താൾ:GaXXXIV5 2.pdf/106‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 2. താൾ:CiXIV68.pdf/1047‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 3. താൾ:CiXIV35.pdf/134‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 4. താൾ:CiXIV268.pdf/23‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 5. താൾ:CiXIV258.pdf/52‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 6. താൾ:CiXIV31 qt.pdf/614‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 7. താൾ:33A11412.pdf/526‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 8. താൾ:CiXIV130 1868.pdf/6‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 9. താൾ:GaXXXIV6-1.pdf/194‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 10. താൾ:CiXIV267.pdf/40‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 11. താൾ:CiXIV29a.pdf/132‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 12. താൾ:39A8599.pdf/627‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 13. താൾ:CiXIV139.pdf/173‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 14. താൾ:GaXXXIV5 1.pdf/120‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 15. താൾ:CiXIV124.pdf/307‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 16. താൾ:CiXIV40.pdf/93‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 17. താൾ:GaXXXIV1.pdf/560‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 18. താൾ:39A8599.pdf/175‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 19. താൾ:CiXIV128b.pdf/96‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 20. താൾ:CiXIV125.pdf/59‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 21. താൾ:CiXIV68a.pdf/106‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 22. താൾ:CiXIV68a.pdf/11‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 23. താൾ:33A11412.pdf/22‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 24. താൾ:CiXIV28.pdf/425‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 25. താൾ:33A11412.pdf/1145‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 26. താൾ:GaXXXIV1.pdf/138‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 27. താൾ:GaXXXIV3.pdf/237‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 28. താൾ:CiXIV129.pdf/37‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 29. താൾ:CiXIV281.pdf/68‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 30. താൾ:34A11415.pdf/46‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 31. താൾ:CiXIV128-2.pdf/80‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 32. രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം40‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 33. താൾ:CiXIV68.pdf/261‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 34. താൾ:CiXIV266.pdf/141‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 35. താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/494‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 36. താൾ:CiXIV265b.pdf/25‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 37. താൾ:CiXIV68.pdf/396‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 38. താൾ:CiXIV68b-2.pdf/38‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 39. താൾ:CiXIV68.pdf/62‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 40. താൾ:CiXIV34.pdf/79‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 41. താൾ:CiXIV266.pdf/44‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 42. താൾ:Mevadinde Pathanam 1932.pdf/141‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 43. താൾ:Mevadinde Pathanam 1932.pdf/133‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 44. താൾ:CiXIV269.pdf/365‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 45. താൾ:CiXII844.pdf/19‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 46. താൾ:CiXIV68.pdf/371‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 47. താൾ:GkVI259.pdf/18‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 48. താൾ:CiXIV68ab.pdf/84‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 49. താൾ:CiXIV132a.pdf/182‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 50. താൾ:CiXIV131-8 1881.pdf/32‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്