ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:13, 13 ജൂൺ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. താൾ:56E241.pdf/13‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 2. താൾ:GkVI22d.pdf/92‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 3. താൾ:CiXIV31 qt.pdf/75‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 4. താൾ:CiXIV68.pdf/1020‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 5. താൾ:33A11415.pdf/290‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 6. താൾ:CiXIV40.pdf/89‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 7. താൾ:CiXIV32.pdf/59‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 8. താൾ:CiXIV46b.pdf/123‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 9. താൾ:CiXIV137.pdf/117‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 10. താൾ:GaXXXIV2.pdf/41‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 11. താൾ:33A11412.pdf/890‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 12. താൾ:GaXXXIV1.pdf/503‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 13. താൾ:CiXIV29.pdf/97‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 14. താൾ:CiXIV269.pdf/276‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 15. താൾ:CiXIV27.pdf/260‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 16. താൾ:GaXXXIV5 2.pdf/49‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 17. താൾ:Benjamin Bailey Malayalam-English Dictionary-1846.pdf/121‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 18. താൾ:CiXIV68.pdf/19‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 19. താൾ:CiXIV125b.pdf/13‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 20. താൾ:56E236.pdf/32‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 21. താൾ:CiXIV40a.pdf/187‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 22. താൾ:CiXIV31 qt.pdf/415‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 23. താൾ:33A11412.pdf/1066‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 24. താൾ:11E607.pdf/115‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 25. താൾ:56E230.pdf/18‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 26. താൾ:CiXIV46b.pdf/154‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 27. താൾ:CiXIV270.pdf/121‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 28. താൾ:CiXIV130 1875.pdf/28‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 29. താൾ:CiXIV270.pdf/426‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 30. താൾ:CiXIV124.pdf/66‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 31. താൾ:33A11412.pdf/175‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 32. താൾ:CiXIV132a.pdf/330‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 33. താൾ:CiXIV29a.pdf/218‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 34. താൾ:CiXIV34.pdf/95‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 35. താൾ:CiXIV268.pdf/109‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 36. താൾ:CiXIV280.pdf/131‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 37. താൾ:CiXIV68.pdf/189‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 38. താൾ:39A8599.pdf/262‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 39. താൾ:CiXIV269.pdf/410‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 40. താൾ:Bhasha gadya Ramayanam Aaranya kandam 1934.pdf/33‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 41. താൾ:CiXIV126.pdf/140‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 42. താൾ:CiXIV130 1874.pdf/66‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 43. താൾ:CiXIV290-04.pdf/37‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 44. താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/41‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 45. താൾ:Anyapadhesha shathagam 1916.pdf/27‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 46. താൾ:CiXIV281.pdf/114‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 47. താൾ:CiXIV136.pdf/26‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 48. താൾ:CiXIV68.pdf/689‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 49. താൾ:GkVI22d.pdf/67‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 50. താൾ:56E236.pdf/28‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്