ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഫലകങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:25, 19 ഒക്ടോബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

ഫലകം എന്ന നാമമേഖലയിൽ ഉള്ളതും ഒരു താളിലും ചേർത്തിട്ടുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫലകതാളുകളുടേയും പട്ടിക ഈ താളിൽ കാണാം. ഫലകങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതു മറ്റൊരു താളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:!‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:!-‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:--‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:0‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:3‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:4‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:5‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:6‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:7‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:8‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:9‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:;‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:AFD‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Aam‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Admin/വിവരണം‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Ambox/core‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Anglicise rank‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Archive for converted LQT page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Author index/‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Babel-1‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Babel/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:BotFlag‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Botlinks3‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:BoxFooter‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Break/Doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:COLON‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Cat handler‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 31. ഫലകം:Cat handler/numbered‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Category other‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:Category redirect‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Ccount‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:Citation/core‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Citation needed‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:Cite web‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 38. ഫലകം:Cleanup‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:Col-break‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:Columns-list‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:Contentpagemagicdata‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Contentpagesdata‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:CotW‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:Crlf‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:Crlf2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:Cross‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 47. ഫലകം:Dablink‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:Db-meta‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 49. ഫലകം:Deletable image-caption‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകം:Di-no license‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഉപയോഗിക്കാത്തഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്