അവശ്യ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 02:16, 12 ഒക്ടോബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. DC2014 ഗുണനിലവാരനിർണ്ണയം‏‎ (4,989 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:SVPM Old Testament‏‎ (972 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:SVPM New Testament‏‎ (290 കണ്ണികൾ)
 4. പ്രമാണം:Indic Wikisource Proofreadthon 2020 - with Valid Vote.png‏‎ (196 കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:കുമാരനാശാൻ‏‎ (124 കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ‏‎ (116 കണ്ണികൾ)
 7. പൊതുസഞ്ചയം‏‎ (66 കണ്ണികൾ)
 8. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Text quality‏‎ (63 കണ്ണികൾ)
 9. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Wikidata‏‎ (59 കണ്ണികൾ)
 10. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ബാബേൽ‏‎ (55 കണ്ണികൾ)
 11. വർഗ്ഗം:ബാബേൽ - ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷയനുസരിച്ച്‏‎ (55 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:രാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം‏‎ (42 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:കേരളപാണിനീയം‏‎ (40 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:ഭാഷാഷ്ടപദി‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം‏‎ (33 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:കൃഷ്ണഗാഥ രണ്ടാം ഭാഗം‏‎ (30 കണ്ണികൾ)
 17. തിരുമൊഴികൾ(ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ)‏‎ (27 കണ്ണികൾ)
 18. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Long term abuse‏‎ (25 കണ്ണികൾ)
 19. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Requests for arbitration‏‎ (25 കണ്ണികൾ)
 20. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Requests for checkuser/Case/Example‏‎ (25 കണ്ണികൾ)
 21. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Requests for comment/User conduct‏‎ (25 കണ്ണികൾ)
 22. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Sockpuppet investigations‏‎ (25 കണ്ണികൾ)
 23. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Long term abuse/Example‏‎ (24 കണ്ണികൾ)
 24. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Requests for checkuser‏‎ (24 കണ്ണികൾ)
 25. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Suspected sock puppets‏‎ (24 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ‏‎ (24 കണ്ണികൾ)
 27. വർഗ്ഗം:Suspected വിക്കിഗ്രന്ഥശാല sockpuppets of Example‏‎ (24 കണ്ണികൾ)
 28. വർഗ്ഗം:വിക്കിഗ്രന്ഥശാല sockpuppets of Example‏‎ (24 കണ്ണികൾ)
 29. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Requests for adminship‏‎ (23 കണ്ണികൾ)
 30. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Requests for bureaucratship‏‎ (23 കണ്ണികൾ)
 31. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Sockpuppet investigations/Example‏‎ (23 കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:രാമായണം ആരണ്യകാണ്ഡം‏‎ (23 കണ്ണികൾ)
 33. WP:MARKUP‏‎ (22 കണ്ണികൾ)
 34. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Sockpuppet investigations/127.0.0.1‏‎ (22 കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:രാമായണം അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം‏‎ (22 കണ്ണികൾ)
 36. SUL:Example‏‎ (21 കണ്ണികൾ)
 37. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:List of banned users‏‎ (21 കണ്ണികൾ)
 38. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Long term abuse/127.0.0.1‏‎ (21 കണ്ണികൾ)
 39. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Requests for checkuser/Case/127.0.0.1‏‎ (21 കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:Old-ee‏‎ (21 കണ്ണികൾ)
 41. വർഗ്ഗം:Suspected വിക്കിഗ്രന്ഥശാല sockpuppets of 127.0.0.1‏‎ (21 കണ്ണികൾ)
 42. വർഗ്ഗം:വിക്കിഗ്രന്ഥശാല sockpuppets of 127.0.0.1‏‎ (21 കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:User17‏‎ (20 കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:രാമായണം കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം‏‎ (20 കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:ശ്രീമദ് ഭാഗവതം-പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ‏‎ (20 കണ്ണികൾ)
 46. രചയിതാവ്:കോളിൻസ് മദാമ്മ‏‎ (20 കണ്ണികൾ)
 47. അരുണോദയം‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 48. കേരളസാഹിത്യചരിത്രം‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 49. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:Introduction‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:കൃഷ്ണഗാഥ ഒന്നാം ഭാഗം‏‎ (19 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്