പുതിയനിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പുതിയനിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ

രചന:ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് (1852)

[ 5 ] പുതിയനിയമത്തിലെ
ലെഖനങ്ങൾ

തലശ്ശെരിയിലെ ഛാപിതം

൧൮൫൨ [ 7 ]

൧ അദ്ധ്യായം

പൌലിന്റെ വിളി(൮) സുവിശെഷത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവി
ശ്വാസത്താലെ‌നീതെ—(൧൮-൩,൨൦) കൊപത്തിൽഉൾ്പെട്ടജാ
തികൾ്ക്കുവെണം എന്നുള്ളതു.

<lg n="൧">ദൈവംമുമ്പെ‌വിശുദ്ധഎഴുത്തുകളിൽതന്റെ‌പ്രവാചകരെ
കൊണ്ടുവാഗ്ദത്തംചെയ്തതായി‌സ്വപുത്രനുംനമ്മുടെ‌കൎത്താവും</lg><lg n="൨">ആയയെശുക്രിസ്തനെ‌സംബന്ധിച്ചുള്ള‌സുവിശെഷത്തിന്നാ
യി വെറുതിരിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ടഅപൊസ്തലനുംയെശുക്രിസ്ത</lg><lg n="൩">ന്റെ ദാസനുമായപൌൽ—രൊമയിൽദൈവപ്രിയരും വി
ളിക്കപ്പെട്ടവിശുദ്ധരും ആയവൎക്കഎല്ലാം (എഴുതുന്നതു)—നമ്മു
ടെപിതാവായ ദൈവത്തിൽനിന്നും കൎത്താവായ യെശുക്രി</lg><lg n="൪">സ്തനിൽനിന്നും നിങ്ങൾ്ക്ക കരുണയുംസമാധാനവുംഉണ്ടാക—ജ
ഡപ്രകാരംദാവീദിൻ ബീജത്തിൽനിന്നുണ്ടായുംമരിച്ചവരി</lg><lg n="൫">ൽ നിന്നു എഴുനീല്ക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മപ്രകാരംദെ
വപുത്രൻ എന്നു ശക്തിയൊടെനിൎണ്ണയിക്കപ്പെട്ടും ഉള്ളവ</lg><lg n="൬">നാൽ–ഞങ്ങൾ അവന്റെ‌നാമത്തിന്നായിഎല്ലാജാതികളി
ലും വിശ്വാസത്തിന്നുഅനുസരണംവരുത്തെണ്ടതിന്നുകരു</lg><lg n="൭">ണയെയുംഅപൊസ്തലത്വത്തെയുംപ്രാപിച്ചു–ആയവരിൽ</lg><lg n="൮">നിങ്ങളുംയെശുക്രിസ്തനായി‌വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നുവല്ലൊ—

ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസംസൎവ്വലൊകത്തിലുംപ്ര
സ്താവിക്കപ്പെടുന്നതാൽഞാൻ എൻദൈവത്തിന്നു‌നിങ്ങ
ൾഎല്ലാവൎക്കുംവെണ്ടിയെശുക്രിസ്തന്മൂലംസ്തൊത്രം </lg> [ 8 ] <lg n="൯">ന്നു— ഞാൻ ഇടവിടാതെ‌നിങ്ങളെഒൎത്തുംകൊണ്ടു എപ്പൊ
ൾഎങ്കിലുംനിങ്ങളുടെഇടയിൽവരുവാൻദൈവെഷ്ടത്താൽ സാ
ധിക്കുമൊഎന്ന് എന്റെ പ്രാൎത്ഥനകളിൽഎപ്പൊഴുംയാചി</lg><lg n="൧൦">ക്കുന്നുഎന്നുള്ളതിന്നു—അവന്റെ പുത്രനെകൊണ്ടുള്ളസു
വിശെഷത്തിങ്കൽഞാൻഎൻ ആത്മാവിൽ ഉപാസിക്കുന്ന</lg><lg n="൧൧"> ദൈവംഎനിക്കസാക്ഷി—ഞാൻ നിങ്ങളുടെ‌സ്ഥിരീകര
ണത്തിന്നായിആത്മീകവരംവല്ലതിനെയും നിങ്ങൾ്ക്ക നല്കെ</lg><lg n="൧൨"> ണ്ടതിനല്ലൊ നിങ്ങളെ കാണ്മാൻ വാഞ്ഛിക്കുന്നു— അതൊ
നിങ്ങൾ്ക്കുംഎനിക്കും തമ്മിലുള്ള‌വിശ്വാസത്താൽനിങ്ങളൊ</lg><lg n="൧൩"> ടുകൂടെ പ്രബൊധനം എനിക്കും വരുവാൻ തന്നെ—എ
ന്നാൽ സഹൊദരന്മാരെ എനിക്കുശെഷം ജാതികളിൽ
ഉള്ളപൊലെനിങ്ങളിലുംവല്ലഫലവുംഉണ്ടാകെണ്ടതിന്നുഅ
ങ്ങുവരുവാൻ പലപ്പൊഴുംഭാവിച്ചുഎന്നുംഇന്നെവരെമു
ടക്കം വന്നുഎന്നുംനിങ്ങൾബൊധിക്കാതിരിക്കരുത്എന്ന്</lg><lg n="൧൪"> ആഗ്രഹിക്കുന്നു—യവനൎക്കും മ്ലെഛ്ശൎക്കും ജ്ഞാനികൾ്ക്കും ബു</lg><lg n="൧൫"> ദ്ധിഹീനൎക്കും ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു—അപ്രകാരംരൊമ
യിലുള്ളനിങ്ങളൊടും സുവിശെഷിപ്പാൻഎന്നാൽആകും</lg><lg n="൧൬"> വണ്ണം മുതിൎച്ചഉണ്ടു — സുവിശെഷത്തിൽഎനിക്കലജ്ജ
യില്ലല്ലൊ കാരണം അതുവിശ്വസിക്കുന്നവന്ന് ഒക്കയും മു
മ്പെയഹൂദന്നും പിന്നെയവനന്നും രക്ഷെക്കായദൈവ</lg><lg n="൧൭"> ശക്തിആകുന്നു—അതിൽ‌അല്ലൊ വിശ്വാസത്തിൽ നി
ന്നു വിശ്വാസത്തിന്നുള്ള ദെവനീതി വെളിപ്പെടുന്നത്–
(എബ ൨,൪) വിശ്വാസത്താൽനീതിമാൻ ജീവിക്കുംഎന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നപ്രകാരംതന്നെ—

</lg><lg n="൧൮"> എങ്ങിനെ എന്നാൽ നീതിക്കെടുകൊണ്ടുസത്യത്തെത
ടുക്കുന്നമനുഷ്യരുടെസകലഅഭക്തിയിലും നീതിക്കെടി</lg> [ 9 ]

<lg n="">ലും ദൈവകൊപംസ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിന്നുവെളിപ്പെട്ടുവരു</lg><lg n="൧൯">ന്നു—അവൎക്കദൈവംപ്രകാശിപ്പിച്ചതിനാലല്ലൊ‌ദൈ</lg><lg n="൨൦">വത്തിങ്കൽ അറിയാകുന്നത്അവരിൽസ്പഷ്ടമാകുന്നു—എ
ന്തെന്നാൽ അവന്റെശാശ്വതശക്തിയുംദിവ്യത്വവും ആ
യിഅവന്റെ കാണാത്ത‌(ഗുണങ്ങൾ) ലൊകസൃഷ്ടിമുതൽ
പണികളാൽ ബുദ്ധിക്കുതിരിഞ്ഞുകാണായ്‌വരുന്നു. അതു</lg><lg n="൨൧">കൊണ്ടു അവർ പ്രതിവാദംഇല്ലാതെആയി—കാരണം
ദൈവത്തെഅറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവംഎന്നു മഹത്വീകരിക്കയും
കൃതജ്ഞരാകയും ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെനിരൂപണങ്ങളി
ൽവ്യൎത്ഥരായിതീൎന്നുബൊധമില്ലാത്ത അവരുടെ ഹൃദയം</lg><lg n="൨൨">ഇരുണ്ടുപൊകയുംചെയ്തു—ജാനികൾഎന്നുചൊല്ലി</lg><lg n="൨൩">കൊണ്ടു അവർ മൂഢരായിപൊയി‌കെടാത്തദൈവത്തിൻ
തെജസ്സിനെ കെടുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി പശു ഇഷജാതി ഇവ
റ്റിൻരൂപസാദൃശ്യത്തൊടു പകൎന്നുകളകയും ചെയ്തു—

</lg><lg n="൨൪">അയ്തുകൊണ്ടത്രെ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ
മൊഹങ്ങളാൽസ്വശരീരങ്ങളെതങ്ങളിൽ അപമാനി</lg><lg n="൨൫">ക്കെണ്ടതിന്നുഅവരെഅശുദ്ധിയിൽഎല്പിച്ചതു—അ
വർദെവതത്വത്തെ കള്ളത്തൊടുപകൎന്നുകളഞ്ഞു‌സൃഷ്ടി
ച്ചവനെക്കാൾസൃഷ്ടിയെഭജിച്ച്ഉപാസിച്ചു‌പൊകയാൽ
തന്നെആയവനെ‌യുഗങ്ങളൊളംവാഴ്ത്തപ്പെടാവു ആ</lg><lg n="൨൬">മെൻ—അതുകൊണ്ടു ദൈവം അവരെ അപമാനരാ
ഗങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചു അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലൊസ്വാ
ഭാവികമായ അനുഭൊഗത്തെ സ്വാഭാവവിരുദ്ധമായതാ</lg><lg n="൨൭">ക്കിമാറ്റി—അവ്വണ്ണം ആണുങ്ങളുംപെണ്ണിന്റെ സ്വഭാ
വാനുഭൊഗത്തെ വിട്ടു‌ തങ്ങളിൽതന്നെ‌കാമത്തീകത്തി
തുടങ്ങി ആണൊട് ആൺ ശീലക്കെടുനടത്തിഇങ്ങിനെത</lg>

[ 10 ] ങ്ങളുടെ ഭ്രമത്തിന്നു യൊഗ്യമായപ്രതിഫലത്തെ തങ്ങളിൽ<lg n="൨൮">തന്നെ പ്രാപിച്ചു—പിന്നെ ദൈവത്തെപരിജ്ഞാ
നത്തിൽധരിപ്പാൻതൊന്നായ്കയാൽദൈവംഅവരെപ
റ്റാത്തവചെയ്‌വാൻകൊള്ളരുതാത്തബുദ്ധിയിൽഎല്പിച്ചു</lg><lg n="൨൯">കളഞ്ഞു–എല്ലാ അനീതിപുലയാട്ടു ദുഷ്ടത‌ലൊഭംവെണ്ടാ
തനവുംനിറഞ്ഞും—അസൂയ‌കുല പിണക്കം കപടം‌ ദുശ്ശീ</lg><lg n="൩൦">ലം‌ഇവതിങ്ങിവന്നും—മുരുൾ്ചക്കാർ കുരളക്കാർ ദൈവകു
ത്സിതർ സാഹസക്കാർ ഗൎവ്വികൾ പൊങ്ങച്ചക്കാർ പുതു
ദൊഷങ്ങളെ‌സങ്കല്പിക്കുന്നവർ പെറ്റവരെഅനുസരിയാ</lg><lg n="൩൧">ത്തവർ—ബുദ്ധിഹീനർ സഖ്യഭംഗികൾഅവത്സലർ—</lg><lg n="൩൨"> ഇണങ്ങാത്തവർ കനിവറ്റവർ തന്നെ—അവരല്ലൊ
ഈവക പ്രവൃത്തിക്കുന്നവർ മരണത്തിന്നുപാത്രം എന്നു
ള്ളദെവന്യായത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവചെയ്യുന്നതല്ലാ
തെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവരെ‌രണ്ടിച്ചുംസമ്മതിക്കുന്നു—

൨ അദ്ധ്യായം

യഹൂദരും (൧൨) സമമായകൊപത്തിൽഉൾ്പെട്ടു(൧൭) ജഡ
വിശ്വാസത്താൽ നിസ്സാരർ എന്നുള്ളതു.

</lg><lg n="൧">ആകയാൽന്യായം വിധിക്കുന്നഎതുമനുഷ്യനും‌ആയു
ള്ളൊവെ നിണക്ക പ്രതിവാദംചൊല്വാൻഇല്ല. എങ്ങിനെ
എന്നാൽ അന്യന്നു വിസ്തരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ നിന്നെനീ
താൻ വിധിച്ചു‌കളയുന്നു—വിസ്തരിക്കുന്ന‌നീയും അവ</lg><lg n="൨"> തന്നെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നുവല്ലൊ—ആവകപ്രവൃത്തിക്കുന്ന
വരിൽ ദെവവിധിസത്യപ്രകാരംതട്ടുന്നുഎന്നുംനാമറി</lg><lg n="൩">യുന്നു—അല്ലയൊ ആവകപ്രവൃത്തിക്കുന്നവൎക്കു വിസ്ത
രിച്ചും താനും അവചെയ്തുംകൊള്ളുന്നമനുഷ്യനായുള്ളൊ</lg> [ 11 ]

<lg n="">വെനീദെവവിധിക്കുതെറ്റിഒഴിയുംഎന്നു‌നിനെക്കുന്നു</lg><lg n="൪">വൊ—അല്ലദൈവത്തിന്റെദയനിന്നെമാനസാന്തരത്തി
ലെക്കുനടത്തുന്നുഎന്നു‌ബൊധിക്കാതെഅവന്റെദയ
പൊറുതിദീൎഘക്ഷാന്തിഇവറ്റിൻധനത്തെ‌നിന്ദിക്കുന്നു</lg><lg n="൫">വൊ—എന്നാൽനിന്റെ കാഠിന്യത്താലുംഅനുതപി
ക്കാത്ത ഹൃദയത്തിനാലും നീ ദൈവത്തിൻന്യായവിധി
വെളിപ്പെടുന്നകൊപദിവസത്തിൽനിണക്കുതന്നെ</lg><lg n="൬">കൊപത്തെചരതിക്കുന്നു—ആയവൻ ഒരൊരുത്തന്നു</lg><lg n="൭">അവനവന്റെ ക്രീയകൾ്ക്കു‌തക്കപകരംചെയ്യും—ന
ല്ലക്രീയയിലെക്ഷാന്തിപൂണ്ടുതെജസ്സും മാനവും അക്ഷ</lg><lg n="൮">യതയും അന്വെഷിക്കുന്നവൎക്കു നിത്യജീവനെയും—ശാ
ഠ്യം‌പൂണ്ടുസത്യത്തെവഴിപ്പെടാതെ അനീതിയെഅനു
സരിക്കുന്നവൎക്കു കൊപക്രൊധങ്ങളെയും (കൊടു</lg><lg n="൯">ക്കും‌)— തിന്മയെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നഎതുമനുഷ്യാത്മാവി
ന്മെലുംസങ്കടവും ഇടുക്കും മുമ്പെ യഹൂദന്നും പിന്നെ യ</lg><lg n="൧൦">വനന്നും— നന്മയെപ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഏവന്നും തെജ
സ്സും മാനവും സമാധാനവും മുമ്പെയഹൂദന്നും പിന്നെയ</lg><lg n="൧൧">വനന്നും തന്നെ—ദൈവത്തിൻ പക്കൽ മുഖപക്ഷം</lg><lg n="൧൨">ഇല്ലല്ലൊ— ധൎമ്മവെപ്പുഎന്നിയെപ്പിഴെച്ചവർ ഒക്കയുംധ</lg><lg n="൧൩">ൎമ്മം‌എന്നിയെ‌നശിച്ചുപൊകും—ധൎമ്മത്തിങ്കീഴ്‌പിഴച്ചവർഒക്ക</lg><lg n="൧൪">യുംധൎമ്മത്താൽ‌വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും—ധൎമ്മത്തെകെൾ്ക്കുന്ന
വരല്ലല്ലൊ ദൈവത്തൊടുനീതിമാ‌ന്മാർ– ധൎമ്മത്തെചെയ്യുന്നവര</lg><lg n="൧൫">ത്രെ‌നീതീകരിക്കപ്പെടും—ധൎമ്മമില്ലാത്തജാതികളും‌ധൎമ്മത്തി
ൽകല്പിച്ചവസ്വാഭാവത്താൽ‌ചെയ്യുന്തൊറും ഇങ്ങിനെ‌ധൎമ്മമില്ലാ
തിരിക്കുന്നവർതങ്ങൾ്ക്കുതന്നെധൎമ്മമാകുന്നു—ധൎമ്മത്തിൻക്രീയയ
ല്ലൊതങ്ങളുടെഹൃദയങ്ങളിൽഎഴുതികിടക്കുന്നപ്രകാരംകാട്ടിഒപ്പി
ക്കുന്നു—അവരുടെ മനൊബൊധവുംകൂടസാക്ഷ്യം കൊടുക്കു</lg>

[ 12 ] ന്നു വിചാരങ്ങൽതമ്മിൽകുറ്റംചുമത്തുകയുംപ്രതിവാദം<lg n="൧൬">ചൊല്കയുംചെയ്യാം—എന്റെ സുവിശെഷപ്രകാരംദൈ
വംയെശുക്രീസ്തനെകൊണ്ടു‌മനുഷ്യരുടെ‌രഹസ്യങ്ങൾക്കു‌</lg><lg n="൧൭">ന്യായം വിധിക്കുംനാളിൽ‌(വിശെഷാൽതന്നെ)—നീ
യൊ‌യഹൂദൻഎന്നപെർകൊണ്ടുംധൎമ്മത്തിൽഊന്നിആ</lg><lg n="൧൮">ശ്രയിച്ചും ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചും—ധൎമ്മത്തിൽനിന്നു
പഠിക്കയാൽഅവന്റെ ഇഷ്ടത്തെഅറിഞ്ഞുംഭെദാ</lg><lg n="൧൯">ഭെദങ്ങളെശൊധിച്ചും—നീ തന്നെ കുരുടൎക്ക വഴികാട്ടു</lg><lg n="൨൦">ന്നവൻഇരിട്ടിലുള്ളവൎക്കു‌വെളിച്ചം—മൂഢരെഅഭ്യസി
പ്പിക്കുന്നവൻശിശുക്കൾ്ക്ക് ഉപദെഷ്ടാവ്എന്നും സത്യത്തി
ന്റെയുംജ്ഞാനത്തിന്റെയുംരൂപത്തെ‌ധൎമ്മത്തിൽഗ്ര
ഹിച്ചുഉള്ളവൻഎന്നുംതെറികൊണ്ടുംഇരിക്കുന്നുഎ</lg><lg n="൨൧">ങ്കിൽ—ഹെഅന്യനെഉപദെശിക്കുന്ന‌വനെ‌നിന്നെത
ന്നെഉപദെശിക്കാതിരിപ്പാൻഎന്തു—മൊഷ്ടിക്കരുത്</lg><lg n="൨൨">എന്നു‌ഘൊഷിക്കുന്ന‌നീ‌മൊഷ്ടിക്കയൊ—വ്യഭിചാ
രം അരുത്എ‌ന്നു പറയുന്ന‌നീ വ്യഭിചരിക്കയൊ‌വിഗ്ര
ഹങ്ങളെ അറെക്കുന്ന നീക്ഷെത്രകവൎച്ചചെയ്കയൊ—</lg><lg n="൨൬"> —ധൎമ്മത്തിൽപ്രശംസിക്കുന്നനീധൎമ്മലംഘനത്താ</lg><lg n="൨൪">ൽദൈവത്തെഅപമാനിക്കയൊ—(യശ. ൫൨, ൭)
ദെവനാമംനിങ്ങൾനിമിത്തംജാതികളിൽദുഷിക്ക</lg><lg n="൨൫">പ്പെടുന്നു എന്നു എഴുതിയപ്രകാരംതന്നെ—പരി
ഛെദനയൊനീ‌ധൎമ്മത്തെ പ്രവൃത്തിച്ചാൽഉപകരിക്കു
ന്നുസത്യം—ധൎമ്മ‌ലംഘിആയാൽനിന്റെപരിഛെദന‌അ</lg><lg n="൨൬">ഗ്രചൎമ്മമായി‌പൊയി—അഗ്രചൎമ്മക്കാരനൊധൎമ്മന്യാ
യങ്ങളെകാത്തുകൊണ്ടാൽഅവന്റെ അഗ്രചൎമ്മംപ</lg><lg n="൨൭">രിഛെദനഎന്നുഎണ്ണപ്പെടുകയില്ല‌യൊ—അതെ–</lg> [ 13 ]

<lg n="">സ്വഭാവത്താൽ അഗ്രചൎമ്മമായവർധൎമ്മത്തെഅനുഷ്ടിക്കു
ന്നുഎങ്കിൽഎഴുത്തുംപരിഛെദനയുംമായിധൎമ്മലംഘിയാ</lg><lg n="൨൮">യനിണക്കഅവർന്യായംവിധിക്കയുംചെയ്യും—കാരണം
പുറമെയഹൂദനായവൻ‌യഹൂദനല്ല പുറമെ‌ജഡത്തിലുള്ള</lg><lg n="൨൯">തുവനിഛെദനയുംഅല്ല—രഹസ്യത്തിലെ‌യഹൂദന
ത്രെ(യഹൂദൻ)എഴുത്തിലല്ല ആത്മാവിൽ‌ഉള്ള‌ഹൃദയപരി
ഛെദനഅത്രെ(പരിഛെദനയുംആകുന്നു)–ആയവന്നു
പുകഴ്ചമനുഷ്യനിൽനിന്നല്ല‌ദൈവത്തിൽനിന്നെവരൂ.

൩ അദ്ധ്യായം

യഹൂദൎക്കുള്ള മുമ്പുപൊരായ്കയാൽ—(൯)അവരും‌ജാതികളെ
പൊലെ‌നീതിഹീനരായി(൨൧)വിശ്വാസത്താലത്രെ‌നീതീകരി
ക്കപ്പെടും—

</lg><lg n="൧">എന്നാൽ യഹൂദന് എന്തുവിശെഷംഉണ്ടു അല്ലപരിഛെദ</lg><lg n="൨">നയാൽ‌എന്ത്ഉ‌പകാരംഎല്ലാവിധത്തിലും വലിയൊന്നു
ഒന്നാമത്‌ദൈവത്തിന്റെമൊഴികൾഅവനിൽ സമൎപ്പിക്ക</lg><lg n="൩">പ്പെട്ടു—പിന്നെയൊ ചിലർവിശ്വാസഭംഗികൾ ആയെങ്കി
ൽ‌അവരുടെ അവിശ്വാസം‌ദൈവത്തിൻ‌വിശ്വാസത്തെ</lg><lg n="൪">നീക്കുമൊ–അതരുതെ— ദൈവംസത്യവാൻ‌എല്ലാമനു
ഷ്യനുംകള്ളൻഎന്നെവരികയാവു–(സങ്കി൫൧, ൬)നിന്റെ
വചനങ്ങളിൽനീതീകരിക്കപ്പെടുവാനും‌നിന്റെ ന്യായവിധി</lg><lg n="൫">യിൽജയിപ്പാനുംഎന്ന‌എഴുതിയപ്രകാരമത്രെ—എ
ന്നാൽ നമ്മുടെനീതിദെവനീതിക്കുതന്നെ‌തുമ്പുവരുത്തിയാ
ൽനാം‌എന്തുപറയും–ദൈവംകൊപത്തെപിണെക്കുന്ന‌
തിനാൽപക്ഷെ‌നീതികെട്ടവൻ‌എന്നൊ(ഞാൻമാനുഷ</lg><lg n="൬">മായിപറയുന്നു)—അതരുതെഅല്ലായ്കിൽദൈവം</lg>

[ 14 ] <lg n="൭">ലൊകത്തിന്നു എങ്ങിനെ‌ന്യായംവിധിക്കും—എന്തെന്നാൽ
ദൈവത്തിൻസത്യംഎന്റെകള്ളത്തിനാൽ അവന്റെ
തെജസ്സിന്നായി‌പൊങ്ങിവന്നുഎങ്കിൽ‌എനിക്കപാപി</lg><lg n="൮">എന്നുള്ളവിധിവരുവാൻഎന്തു—(അല്ലഞങ്ങൾ‌ഇങ്ങിനെ
പറയുന്നുഎന്നു‌ചിലർദുഷിച്ചു‌പറയുന്നപ്രകാരം)നല്ലതു
വരെണ്ടതിന്നു‌നാം തീയതിനെചെയ്തുകൊള്ളെണമൊ—</lg><lg n="൯">എന്നവരുടെശിക്ഷാവിധിന്യായമുള്ളതുതന്നെ—പി
ന്നെഎന്തു ഞങ്ങൾ്ക്കു‌മുമ്പുണ്ടൊ ഒട്ടും‌ഇല്ല‌യഹൂദരുംയവന
രുംഎല്ലാവരുംപാപത്തിങ്കീഴെആകുന്നുഎന്നുനാംമുമ്പെ</lg><lg n="൧൦">തീൎത്തുവല്ലൊ—എഴുതിയിക്കുന്നപ്രകാരംനീതിമാൻആ</lg><lg n="൧൧">രുമില്ല ഒരുത്തൻ‌പൊലുംഇല്ല ബൊധിക്കുന്നവനില്ലദൈവ</lg><lg n="൧൨">ത്തെ അന്വെഷിക്കുന്നവനുമില്ല—എല്ലാവരും വഴിതെറ്റിഒരു
പൊലെ‌നിസ്സാരമായി‌പൊയിഗുണംചെയ്യുന്നവൻ‌ഇല്ലഒ</lg><lg n="൧൩">രുത്തൻആകിലുംഇല്ല(സങ്കി൧൪,൧—൩)—അവരുടെ‌തൊ
ണ്ടതുറന്നശവക്കുഴി—നാവുകളാൽഅവർചതിച്ചു(സങ്കീ൫,
൧൪൦,൪)അവരുടെവായിൽശാപവുംകൈപ്പുംനിറയുന്നു</lg><lg n="൧൪">(സങ്കീ.൧൦,൭)—അവരുടെകാലുകൾരക്തംചൊരിവാൻഉ</lg><lg n="൧൫">ഴവുന്നു—സംഹാരവുംഇടിയുംഅവരുടെ‌വഴികളിൽഉ</lg><lg n="൧൬">ണ്ടു—സമാധാനവഴിഅവൎക്കുബൊധിച്ചതുംഇല്ല(യശ</lg><lg n="൧൭">൫൯,൭)—അവരുടെ‌കണ്ണുകൾ്ക്കു മുമ്പാകെ‌ദെവഭയംഇല്ല</lg><lg n="൧൮">(സങ്കീ. ൩൬, ൨) — എന്നാൽധൎമ്മംപറയുന്നത്എല്ലാംധൎമ്മത്തി</lg><lg n="൧൯">ൽഉള്ളവരൊടു‌ചൊല്ലുന്നത്എന്നു‌നാംഅറിയുന്നു— എല്ലാ
വായുംഅടെച്ചു‌പൊയിസൎവ്വലൊകവുംദൈവത്തിന്നു‌ദണ്ഡ</lg><lg n="൨൦">യൊഗ്യമായി‌തീരെണ്ടതിന്നത്രെ—എന്നതുകൊണ്ടു‌ധൎമ്മക്രീയ
കളാൽജഡംഒന്നുംഅവൻമുമ്പാകെ‌നീതീകരിക്കപ്പെടു</lg> [ 15 ]

<lg n="">കയില്ല - ധൎമ്മത്താലൊപാപത്തിൻപരിജ്ഞാനമെഉള്ളു-

</lg><lg n="൨൧">ഇപ്പൊഴൊദെവനീതിധൎമ്മം കൂടാതെ വിളങ്ങിവന്നിരി
ക്കുന്നു—അതിഅധൎമ്മവും‌പ്രവാചകരും‌സാക്ഷ്യം‌ചൊല്ലുന്നു</lg><lg n="൨൨">താനും—വിശ്വസിക്കുന്ന‌എല്ലാവരിലും‌എല്ലാവരുടെമെ
ലും യെശുക്രീസ്തങ്കലെവിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി</lg><lg n="൨൩">തന്നെ—വ്യത്യാസം‌ഒട്ടും‌ഇല്ലല്ലൊ-കാരണം‌എല്ലാവരും</lg><lg n="൨൪">പാപം‌ചെയ്തുദെവതെജസ്സില്ലാതെചമഞ്ഞു—അവ
ന്റെകരുണയാൽ ക്രീസ്ത‌യെശുവിങ്കലെ‌വീണ്ടെടുപ്പിനെ</lg><lg n="൨൫">കൊണ്ടുസൌജന്യമായത്രെനീതികരിക്കപ്പെടുന്നു—ആയ
വനെദൈവംഅവന്റെരക്തത്താൽതന്റെനീതിയെ‌ഒ
പ്പിച്ചുകാട്ടെണ്ടെതിന്നുവിശ്വാസമൂലം‌പ്രായശ്ചിത്തബലി</lg><lg n="൨൬">യായിമുന്നിറുത്തതിയതു—ദൈവംതന്റെപൊറുതിയിൽമു
ൻ‌കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെശിക്ഷിക്കാതെവിട്ട നിമിത്തമാ
യി‌ഇപ്പൊഴത്തെസമയത്തിൽതന്റെനീതിയെ‌ഒപ്പി
പ്പാനും‌ഇങ്ങിനെതാൻ‌നീതിമാനും‌യെശുവിൽ‌വിശ്വാസ
മുള്ളവനെ‌നീതീകരിക്കുന്നവനും‌ആയി‌കാണ്മാനുംത</lg><lg n="൨൭">ന്നെ—എന്നാൽപ്രശംസഎവിടെ–പുറത്തുറതള്ളപ്പെ
ട്ടുപൊയി-എതുധൎമ്മത്താൽആയതു–ക്രീയകളുടെതിനാ</lg><lg n="൨൮">ലൊ—അല്ല‌വിശ്വാസധൎമ്മത്താലത്രെ—മനുഷ്യൻധൎമ്മക്രീ
യകൾകൂടാതെവിശ്വാസത്താൽതന്നെനീതീകരിക്കപ്പെ
ടുന്നുഎന്നുനാംപ്രമാണിക്കുന്നുസത്യം-അല്ലദൈവംയഹൂ</lg><lg n="൨൯">ദൎക്കമാത്രം‌ആകുന്നുവൊ—ജാതികൾ്ക്കുംകൂടെഅല്ലയൊ–</lg><lg n="൩൦">അതെജാതികൾ്ക്കും‌ആകുന്നു—വിശ്വാസമൂലം‌പരിഛെ
ദനയെയുംവിശ്വാസത്താൽ‌അഗ്രചൎമ്മത്തെയും‌നീതീകരി</lg><lg n="൩൧">പ്പൊരുദൈവം‌ഏകൻ‌ആകുന്നുപൊൽ—അതുകൊ
ണ്ടുവിശ്വാസത്താൽ നാം ധൎമ്മത്തെനീക്കംചെയ്യുന്നുവൊ</lg>

[ 16 ] അതരുതെ നാം ധൎമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു.

൪ അദ്ധ്യായം

വിശ്വാസനീതി പഴയ നിയമത്തൊടുംചെരുന്നതു<lg n="൧">എന്നാൽ നമ്മുടെപിതാവായഅബ്രഹാം ജഡപ്രകാരം</lg><lg n="൨">(പ്രവൃത്തിയാൽ)എതിനൊടുഎത്തിഎന്നുപറയെണ്ടു—അ
ബ്രഹാം ക്രീയകളാൽ‌നീതീകരിക്കപ്പെട്ടുഎങ്കിൽ‌അവനു</lg><lg n="൩">പ്രശംസഉണ്ടുസ്പഷ്ടം–ദൈവത്തൊട് അല്ലതാനും—വെദ
മൊഎന്തുപറയുന്നു(൧മൊ.൧൫,൬)അബ്രഹാംദൈവ
ത്തെ വിശ്വസിച്ചുഅതും‌അവന്നുനീതിയായിഎണ്ണപ്പെട്ടുഎ</lg><lg n="൪">ന്നു തന്നെ—പ്രവൃത്തിക്കുന്നവന്നൊകൂലിഎണ്ണപ്പെടുന്ന</lg><lg n="൫">തു കരുണപ്രകാരമല്ല കടപ്രകാരമത്രെ—പ്രവൃത്തിക്കാത്ത
വൻ‌എങ്കിലും‌അഭക്തനെനീതീകരിക്കുന്നവനിൽവിശ്വാസി
ക്കുന്നവന്നൊതന്റെവിശ്വാസം നീതിയായിഎണ്ണപ്പെ</lg><lg n="൬">ടുന്നു—ദൈവംക്രീയകൾകൂടാതെനീതിയെഎണ്ണുന്നമ
നുഷ്യന്റെധന്യവാദത്തെദാവീദുംപറയുന്നു(സങ്കീ.൩൨,൧)–</lg><lg n="൭">അധൎമ്മങ്ങൾമൊചിച്ചും‌പാപങ്ങൾമറെച്ചും കിട്ടിയവർധ</lg><lg n="൮">ന്യർ — കൎത്താവ്പാപത്തെഎണ്ണാത്ത‌ആൾധന്യൻ‌എ</lg><lg n="൯">ന്നു തന്നെ—എന്നാൽ‌ഈധന്യവാദം ചൊല്ലിയതുപരി
ഛെദനെക്കതന്നെയൊ–അഗ്രചൎമ്മത്തിന്നുകൂടയൊ–അ
ബ്രഹാമിനല്ലൊ വിശ്വാസം‌നീതിയായിഎണ്ണപ്പെട്ടുഎന്നു</lg><lg n="൧൦">നാം പറയുന്നു—എങ്ങിനെ‌എണ്ണപ്പെട്ടുപരിഛെദനയിൽ
ആയപ്പൊഴൊ‌അഗ്രചൎമ്മത്തിൽതന്നെയൊ–പരിഛെദ</lg><lg n="൧൧">നയിൽ‌അല്ല‌അഗ്രചൎമ്മത്തിലത്രെ—പിന്നെ(൧മൊ.൧൭,
൧൧)പരിഛെദന‌ആകുന്ന അടയാളം‌അഗ്രചൎമ്മത്തിൽസാ
ധിച്ചവിശ്വാസനീതിക്കമുദ്രയായിലഭിച്ചതു–അഗ്രചൎമ്മത്തൊ</lg> [ 17 ]

<lg n="">ടുംകൂടെവിശ്വസിക്കുന്നവൎക്ക എല്ലാവൎക്കും‌നീതിഎണ്ണപ്പെ</lg><lg n="൧൨">ടുമാറുമുമ്പെ അവൎക്കും—പിന്നെപരിഛെദനഉള്ളവര
ല്ലാതെനമ്മുടെപിതാവായഅബ്രഹാം‌അഗ്രചൎമ്മത്തിൽകാ
ട്ടിയവിശ്വാസത്തിൻചുവടുകളെനൊക്കിനടക്കുന്നപരി</lg><lg n="൧൩">ഛെദനക്കാൎക്കും പിതാവായിരിക്കെണ്ടതിന്നുതന്നെ–
ലൊകാവകാശിആകുവാനുള്ള വാഗ്ദത്തംഅബ്രഹാമി
ന്നും‌അവന്റെസന്തതിക്കുംധൎമ്മത്താൽ‌അല്ലല്ലൊവി</lg><lg n="൧൪">ശ്വാസനീതിയാലത്രെവന്നതു—കാരണംധൎമ്മത്തിലുള്ള
വർ‌അവകാശികൾ‌എങ്കിൽ‌വിശ്വാസം‌വൃഥാവായി
വാഗ്ദത്തവും‌നീക്കംവന്നുധൎമ്മമല്ലൊകൊപത്തെസാധി</lg><lg n="൧൫">പ്പിക്കുന്നു—ധൎമ്മം ഇല്ലാത്തെടത്തുലംഘനവും‌ഇല്ല സ്പ</lg><lg n="൧൬">ഷ്ടം—അതുകൊണ്ടുവിശ്വാസത്താൽ(അവകാശികൾ
ആകുന്നത്) അവർകരുണപ്രകാരം‌ആകെണ്ടതിന്ന
ത്രെ–ഇങ്ങിനെധൎമ്മമുള്ളവന്നുമാത്രമല്ല അബ്രഹാമിൻവി
ശ്വാസം‌ഉള്ളവനുമായി സകലസന്തതിക്കും‌വാഗ്ദത്തം ഉറ</lg><lg n="൧൭">പ്പാകെണ്ടതിന്നുതന്നെ—(൧മൊ.൧൭,൫) ഞാൻ നിന്നെ
ബഹുജാതികൾ്ക്ക അഛ്ശനാക്കിവെച്ചുഎന്ന്എഴുതിയപ്രകാരം
അവൻ‌മരിച്ചവരെജീവിപ്പിച്ചും‌ഇല്ലാത്തവറ്റെഉള്ളവക
ണക്കെവിളിച്ചുംകൊള്ളുന്നവനെന്നുവിശ്വസിച്ചുള്ളദൈ</lg><lg n="൧൮">വത്തിൻ‌മുമ്പാകെനമുക്ക്എല്ലാവൎക്കും‌പിതാവാകുന്നു—
(൧മൊ.൧൫,൫)ഇതെപ്രകാരംനിന്റെസന്തതിയും‌ആകും
എന്നുള്ള മൊഴിപ്രകാരം‌അവൻ ബഹുജാതികൾ്ക്കുപിതാവാ
വാൻ ആശെക്ക് വിരൊധമായിആശയിൽ ഊന്നിവിശ്വ</lg><lg n="൧൯">സിച്ചും—വിശ്വാസത്തിൽ‌ക്ഷീണീക്കാഞ്ഞുഎകദെശംനൂ
റുവയസ്സായിട്ടു നിൎജ്ജീവമായിപൊയതന്റെശരീരത്തെയും
സാറയുടെഗൎഭ പാത്രത്തിൻ‌നിൎജ്ജീവത്വത്തെയും കൂട്ടാക്കാ</lg>

[ 18 ] <lg n="൨൦">തെയും - ദെവവാഗ്ദത്തത്തിങ്കൽ അവിശ്വാസത്താൽസം
ശയം തൊന്നാതെയും വിശ്ചാസത്തിൽശക്തിപ്പെട്ടുദൈ</lg><lg n="൨൧">വത്തിനുതെജസ്സുകൊടുത്തു—അവൻ‌വാഗ്ദത്തംചെയ്തതി
നെവരുത്തുവാനുംശക്തൻ‌എന്നുനിറപഴിയായിഉറപ്പി</lg><lg n="൨൨">ച്ചു— അതുകൊണ്ടത്രെ‌ഇത്അവന്നുനീതിയായിഎണ്ണ</lg><lg n="൨൩">പ്പെട്ടു—അവന്നുഎണ്ണപ്പെട്ടുഎന്നതൊഅവൻനിമി</lg><lg n="൨൪">ത്തംതന്നെഅല്ലനാം‌നിമിത്തംകൂടെഎഴുതപ്പെട്ടതു—ന
മ്മുടെപ്പിഴകൾനിമിത്തംഎല്പിക്കപ്പെട്ടും‌നമ്മുടെനീതീക
രണത്തിന്നായി‌ഉണൎത്തപ്പെട്ടും‌ഉള്ളനമ്മുടെകൎത്താവായ</lg><lg n="൨൫">യെശുവെമരിച്ചവരിൽനിന്നു‌ഉയിൎപ്പിച്ചവങ്കൽ‌വിശ്ചാസി
ച്ചാൽ‌അതുനമുക്കും‌എണ്ണപ്പെടും‌എന്നെ‌വെണ്ടു.

൫ അദ്ധ്യായം

നീതികരണത്തിൻ‌ഫലങ്ങൾ(൧൨)ആദാമിനാൽ‌വന്നപാപ
ഫലങ്ങളൊടും(൨൦)ധൎമ്മത്തിൻ ഫലത്തൊടും‌ഉപമിച്ചത്–

</lg><lg n="൧">ആകയാൽ‌വിശ്വാസം‌മൂലം‌നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുനമ്മുടെക
ൎത്താവായയെശുക്രിസ്തനാൽനമുക്കു ദൈവത്തൊടുസമാധാനം</lg><lg n="൨">ഉണ്ടു—നാം‌നിലനില്ക്കുന്നകരുണയിൽ പ്രവെശം‌അവനാൽ
അത്രെവിശ്വസമൂലംലഭിച്ചതു—ദെവതെജസ്സിൻ ആശ</lg><lg n="൩">യിങ്കൽനാം പ്രശംസിക്കയുംചെയ്യുന്നു—അതുതന്നെഅല്ല
സങ്കടംക്ഷാന്തിയെയും ക്ഷാന്തിസിദ്ധതയെയും സിദ്ധത</lg><lg n="൪">ആശയെയുംസമ്പാദിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞു—നാംസങ്കടങ്ങളി</lg><lg n="൫">ലുംപ്രശംസിക്കുന്നു—ആശഎന്നതൊലജ്ജിപ്പിക്കുന്നില്ല
ദെവസ്നെഹമല്ലൊനമുക്കുനല്കിയവിശുദ്ധാത്മാവിനാൽന</lg><lg n="൬">മ്മുടെഹൃദയങ്ങളിൽ‌പകർന്നിരിക്കുന്നു—എങ്ങിനെഎന്നാൽ
നാംബലഹീനർ‌ആകുമ്പൊഴെ ക്രീസ്തൻതക്കസമയത്തി</lg> [ 19 ]

<lg n="൭">ൽ അഭക്തൎക്കവെണ്ടിമരിച്ചു—നീതിമാന്നുവെണ്ടിയും‌ആരാ
നും‌മരിക്കുന്നതുദുൎല്ലഭമത്രെ‌ഉത്തമന്നുവെണ്ടിപക്ഷെമരി</lg><lg n="൮">പ്പാൻ‌തുനികിലുമാം—ക്രീസ്തനൊനാം‌പാപികളായിരിക്കു
മ്പൊഴെക്കനമുക്കവെണ്ടിമരിക്കയാൽദൈവംതനിക്ക നമ്മി</lg><lg n="൯">ലുള്ളസ്നെഹത്തിന്നുഇമ്പവരുത്തുന്നു—എന്നാൽ‌അവന്റെ
രക്തത്താൽ‌നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുനാം‌ഇപ്പൊൾ‌അവനാ</lg><lg n="൧൦">ൽകൊപത്തിൽനിന്നുഎത്രഅധികം‌രക്ഷിക്കപ്പെടും—ശ
ത്രുക്കളായനമുക്കല്ലൊഅവന്റെപുത്രമരണത്താൽദൈ
വത്തൊടുനിരപ്പുവന്നുഎങ്കിൽ‌നിരന്നശെഷംനാംഅവ</lg><lg n="൧൧">ന്റെജീവനാൽ‌എത്രഅധികംരക്ഷിക്കപ്പെടും—അത്ര
യല്ലനമുക്കുഇപ്പൊൾനിരപ്പുലഭിച്ചതിൻ‌കാരണമായനമ്മു
ടെ കൎത്താവായയെശുക്രീസ്തനാൽദൈവത്തിൽപ്രശംസി
ച്ചുംകൊണ്ടു(രക്ഷപ്പെടുവതു)—

</lg><lg n="൧൨">അതുകൊണ്ടുഇത്ആകുന്നത്ഏകമനുഷ്യനാൽ‌പാ
പവും പാപത്താൽമരണവുംലൊകത്തിൽപുക്കുഇങ്ങിനെ
എല്ലാവരും പാപംചെയ്കയാൽമരണംസകലമനുഷ്യരൊ</lg><lg n="൧൩">ളം‌പരന്നതുപൊലെതന്നെ—പാപമൊധൎമ്മംവരെലൊ
കത്തിലിരുന്നുസത്യം—ധൎമ്മംഇല്ലാഞ്ഞാൽപാപ(ലംഘന</lg><lg n="൧൪">മായി)എണ്ണപ്പെടുന്നില്ലതാനും—എങ്കിലും‌മരണം‌ആദാം
മുതൽമൊശെവരെയുംവാണതുആദാമിന്റെലംഘന
സാദൃശ്യത്തിൽ‌അല്ലാതെപാപംചെയ്തവരിലുംതന്നെ-</lg><lg n="൧൫">–അവനൊവരുവാനുള്ളആദാമിന്നുദൃഷ്ടാന്തം‌അത്രെ
എന്നാൽപിഴപൊലെകൃപാവരവും‌എന്നുവരാ-എങ്ങിനെ
എന്നാൽഒരുവന്റെപിഴയാൽഅനെകർമരിച്ചുഎങ്കിൽ
ദെവകൃപയുംദാനവും എത്ര അധികംഏകമനുഷ്യനായയെശു</lg><lg n="൧൬">ക്രീസ്തന്റെകരുണയാൽഅനെകരിലെക്കവഴിഞ്ഞു—എ</lg>

[ 20 ] കപാപിയാൽ‌ഉണ്ടായതുപൊലെദാനം‌എന്നുംവരാ-ന്യാ
യവിധിഅല്ലൊഒരുവങ്കൽനിന്നു(അനെകർക്കു)ശിക്ഷാ
വിധിയായിതീൎന്നു–കൃപാവരമൊഅനെകം‌പിഴകളിൽ</lg><lg n="൧൭">നിന്നുനീതീകരണവിധിഅത്രെ—ഒരുവന്റെപിഴയാൽ
മരണംഏകനാൽ‌വാണുഎങ്കിൽ‌കൃപയും‌നീതിദാനവും
വഴിഞ്ഞവണ്ണം ലഭിക്കുന്നവർ‌എത്രഅധികം‌ഏകനായ</lg><lg n="൧൮">യെശുക്രീസ്തനാൽജീവനിൽ‌വാഴും—എന്നതുകൊണ്ടു
ഒരുപിഴയാൽഎല്ലാമനുഷ്യരിലുംശിക്ഷാവിധിവന്ന
പൊലെനീതിക്രീയഒന്നിനാൽഎല്ലാമനുഷ്യരിലുംജീവ</lg><lg n="൧൯">ന്റെനീതീകരണവും(വരുന്നതു)—എകമനുഷ്യന്റെ
അനുസരണക്കെടിനാൽ‌അനെകർപാപികളായിചമ
ഞ്ഞപ്രകാരം‌എകന്റെഅനുസരണത്താൽ‌അനെകർനീ</lg><lg n="൨൦">തിമാന്മാരായിചമകയുംചെയ്യുംസത്യം—ധൎമ്മമൊപിഴ</lg><lg n="൨൧">പെരുകെണ്ടതിന്നുചെൎന്നുപുക്കതു—എങ്കിലും‌പാപം‌വ
ൎദ്ധിച്ചെടുത്തുകരുണഅത്യന്തംവഴിഞ്ഞുവന്നതുപാപം
മരണത്താൽ‌വാണപ്രകാരംതന്നെനമ്മുടെകൎത്താവാ
യ യെശുക്രീസ്തനാൽകരുണയുംനീതിമൂലം‌നിത്യജീവന്നാ
യിവാഴെണ്ടതിന്നത്രെ—

൬ അദ്ധ്യായം

കരുണയാൽ‌ഉൾപുതുക്കം‌വരികയാൽ‌പാപത്തിൽ‌വസി
പ്പാനും (൧൫)അതിനെസെവിപ്പാനും‌ഇനികഴികയില്ല.

</lg><lg n="൧">എന്നാൽ നാം‌എന്തുപറയും-കരുണപെരുകെണ്ടതിന്നു</lg><lg n="൨">പാപത്തിൽവസിക്കഎന്നൊ—അതരുതെ—പാപത്തിന്നു</lg><lg n="൩"> മരിച്ചുപൊയനാംഇനിഎങ്ങിനെഅതിൽ‌ജീവിപ്പു—അ
ല്ലായ്കിൽ യെശുക്രീസ്തങ്കൽസ്നാനംഎറ്റനാം‌എല്ലാവരും</lg> [ 21 ]

<lg n=""> അവന്റെമരണത്തിൽ‌സ്നാനപ്പെട്ടുഎന്നുനിങ്ങൾ‌അറി
യുന്നില്ലയൊ—എന്നതുകൊണ്ടുനാം‌അവന്റെമരണത്തി
ലെസ്നാനത്താൽ‌അവനൊടുകൂടെകുഴിച്ചിടപ്പെട്ടതുക്രീസ്ത
ൻ‌പിതാവിൻതെജസ്സിനാൽമരിച്ചവരിൽനിന്നുഉണൎന്നു
വന്നതുപൊലെനാമുംജീവന്റെപുതുക്കത്തിൽ നടക്കെ</lg><lg n="൫">ണ്ടതിന്നത്രെ—എങ്ങിനെഎന്നാൽ‌അവന്റെമര
ണത്തിൽ‌സാദൃശ്യത്തൊടുനാംഏകീഭവിച്ചവർ‌ആയെ</lg><lg n="൬">ങ്കിൽ‌പുനരുത്ഥാനത്തൊടുംആകും—നാം‌ഇനിപാപത്തെ
സെവിക്കാതവണ്ണം‌പാപശരീരത്തിന്നുനീക്കംവരെണ്ട
തിന്നുനമ്മുടെപഴയമനുഷ്യൻകൂടിക്രൂശിൽതറെക്കപ്പെ</lg><lg n="൭">ട്ടുഎന്നറിയാമല്ലൊ—ചത്തവനല്ലൊപാപത്തിൽ‌നി</lg><lg n="൮">ന്നുമൊചിക്കപ്പെട്ടവൻ—എന്നാൽ നാം ക്രീസ്തനൊടു
ഒന്നിച്ചു ചത്തുഎങ്കിൽ‌അവനൊടുഒന്നിച്ചു ജീവിക്കും‌എ</lg><lg n="൯">ന്നുവിശ്വസിക്കുന്നു—ക്രീസ്തൻ‌മരിച്ചവരിൽനിന്നുഉണ
ൎന്നശെഷം‌ഇനിചാകാ-മരണം‌അവന്മെൽഇനിഅധിക
രിക്കുന്നില്ലഎന്നുനമുക്കറിഞ്ഞുവല്ലൊ-അവൻ‌ചത്ത</lg><lg n="൧൦">തൊപാപത്തിന്ന്ഒരിക്കൽചത്തു—ജീവിക്കുന്നതൊദൈ</lg><lg n="൧൧">വത്തിന്നു ജീവിക്കുന്നു—അവ്വണ്ണംനിങ്ങളുംപാപത്തിന്നു
മരിച്ചവർഎന്നുംക്രീസ്തയെശുവിങ്കൽദൈവത്തിന്നുജീ</lg><lg n="൧൨">വിക്കു നവർഎന്നുംനിങ്ങളെതന്നെഎണ്ണുവിൻ—ആക
യാൽപാപം‌നിങ്ങളുടെചാകുന്നശരീരത്തിൽ‌അതി
ന്റെമൊഹങ്ങളെഅനുസരിക്കുമാറുഇനിവാഴരുത്‌നിങ്ങളു
ടെഅവയവങ്ങളെഅനീതിയുടെആയുധങ്ങളായിപാപത്തി</lg><lg n="൧൩">ന്നു സമൎപ്പിക്കയും‌അരുത്—ദൈവത്തിന്നുനിങ്ങളെത
ന്നെ മരിച്ചവരിൽ‌നിന്നുജീവിക്കുന്നവർ‌എന്നും നിങ്ങളുടെഅ
വയവങ്ങളെദൈവത്തിന്നുനീതിയുടെആയുധങ്ങൾ‌എന്നും</lg>

[ 22 ] <lg n="൧൪">സമൎപ്പിക്കയാവു—പാപമല്ലൊനിങ്ങൾധൎമ്മത്തിങ്കീഴല്ലകരു
ണക്കീഴആകയാൽ‌നിങ്ങളിൽ അധികരിക്കയില്ല. </lg><lg n="൧൫">എന്നാൽഎന്തു—ധൎമ്മത്തിങ്കീഴല്ലകരുണക്കീഴആക</lg><lg n="൧൬">യാൽപാപംചെയ്കഎന്നൊ–അതരുത്—ആരിൽനിങ്ങ
ളെതന്നെ അനുസരണത്തിന്നുദാസർ‌എന്നുസമൎപ്പിച്ചാ
ലും നിങ്ങൾഅനുസരിക്കുന്നവന്നുതന്നെദാസർആകുന്നു
എന്നറിയുന്നില്ലയൊ – മരണത്തിന്നായിപാപത്തിന്ന്
എങ്കിലുംനീതിക്കായിഅനുസരണത്തിന്നെങ്കിലും(ദാസ</lg><lg n="൧൭">രത്രെ)—നിങ്ങളൊപാപത്തിന്നുദാസരായിരുന്നിട്ടും
യതൊര് ഉപദെശരൂപത്തിൽഎല്പിക്കപ്പെട്ടുഅതി
നെതന്നെഹൃദയത്തൊടെഅനുഅസരിച്ചതുകൊണ്ടു ദൈ</lg><lg n="൧൮">വത്തിന്നുസ്തൊത്രം—പാപത്തിൽ‌നിന്നുവിടുവിക്കപ്പെ
ട്ടുനിങ്ങൾനീതിക്ക് അടിമപ്പെട്ടതെഉള്ളു–നിങ്ങളുടെജ
ഡത്തിൻ ബലഹീനതനിമിത്തംഞാൻമാനുഷമായി</lg><lg n="൧൯"> പറയുന്നു—നിങ്ങളുടെഅവയവങ്ങളെഅധൎമ്മത്തിന്നാ
യിഅശുദ്ധിക്കും അധൎമ്മത്തിന്നും അടിമകളാക്കിസമൎപ്പി
ച്ചപ്രകാരംതന്നെ ഇപ്പൊൾനിങ്ങളുടെഅവയവങ്ങളെ
വിശുദ്ധീകരണത്തിന്നായി നീതിക്ക് അടിമകളാക്കിസ</lg><lg n="൨൦">മൎപ്പിപ്പിൻ—എങ്ങിനെഎന്നാൽനിങ്ങൾ പാപദാസരാ
യിരിക്കുമ്പൊൾനീതിയിൽനിന്നുവിടുതലുള്ളവരായല്ലൊഅ</lg><lg n="൨൧">ന്നു നിങ്ങൾ്ക്കഎന്തൊരുഫലംഉണ്ടായി—ഇപ്പൊൾനിങ്ങൾക്ക
ലജ്ജതൊന്നുന്നവയത്രെ–അവറ്റിൻ ഒടുവുമരണംത</lg><lg n="൨൨">ന്നെസത്യം—ഇപ്പൊഴൊപാപത്തിൽനിന്നുവിടുവിക്കപ്പെ
ട്ടുംദൈവത്തിന്ന്അടിമപ്പെട്ടുംവന്നതുമുതൽവിശുദ്ധീകര
ണത്തിന്നായിഫലവുംഒടുവായിനിത്യജീവനുംനിങ്ങൾക്ക്ഉ</lg><lg n="൨൩">ണ്ടു—പാപത്തിൻശമ്പളമല്ലൊമരണമത്രെ–ദൈവത്തിൻ</lg> [ 23 ]

<lg n="">കൃപാവരമൊനമ്മുടെകൎത്താവായയെശുക്രീസ്തനിൽനിത്യ
ജീവൻ‌തന്നെ.

൭ അദ്ധ്യായം

വിശ്വാസിധൎമ്മത്തിന്നുചത്തതു(൭)ധൎമ്മംശുദ്ധംഎങ്കിലും(൧൪)ജഡി
കരിൽ പാപവൎദ്ധനമായ്തീൎന്നു(൨൪)കരുണയിങ്കൽദാഹത്തെ
ജനിപ്പിക്കുന്നു–

</lg><lg n="൧">സഹൊദരന്മാരെ(ധൎമ്മത്തെഅറിയുന്നവരൊടുഞാൻപറയു
ന്നു)–ധൎമ്മംമനുഷ്യനിൽ അവൻ ജീവിപ്പൊളംനെരംഎ
ല്ലാം‌അധികരിക്കുന്നുഎന്നുബൊധിക്കാതിരിക്കുന്നുവൊ–</lg><lg n="൨">പുരുഷന്റെ വശത്തുള്ളസ്ത്രീയല്ലൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നപു
രുഷനൊടുധൎമ്മത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു–പുരുഷൻ
മരിച്ചാൽഅവൾപുരുഷധൎമ്മത്തിങ്കന്നുനീങ്ങിപൊയി—</lg><lg n="൩">എന്നാൽഭൎത്താവ് ജീവിക്കയിൽഅവൾവെറെആൾ്ക്കആ
യാൽവ്യഭിചാരിണിഎന്നുപെർകൊള്ളുംഭൎത്താവ് മരി
ച്ചുഎങ്കിലൊ അവൾവെറെആൾ്ക്ക്ആയതിനാൽവ്യഭിചാ
രിണിഎന്നുവരാതെ ധൎമ്മത്തിൽ‌നിന്നുസ്വതന്ത്രയാകുന്നു–</lg><lg n="൪"> അതുകൊണ്ടുഎന്റെസഹൊദരന്മാരെനിങ്ങളും ക്രീസ്ത
ന്റെശരീരത്താൽധൎമ്മത്തിന്നുകൊല്ലപ്പെട്ടതുനാംദൈവ
ത്തിന്നുഫലംകായ്ക്കുമാറു വെറൊരുവന്നുമരിച്ചവരിൽനി
ന്നുഉണൎന്നവനുതന്നെആകെണ്ടതിന്നത്രെ—എങ്ങിനെ</lg><lg n="൫"> എന്നാൽനാംജഡത്തിൽ‌ആയിരിക്കുംകാലംധൎമ്മത്താൽവ
രുന്നപാപരാഗങ്ങൾ മരണത്തിന്നുഫലം കായ്ക്കുംവണ്ണം ന</lg><lg n="൬">മ്മുടെഅവയവങ്ങളിൽവ്യാപരിച്ചുപൊന്നു—ഇപ്പൊഴൊ
മരിച്ചിട്ടു നാംകുടുങ്ങിപാൎത്തധൎമ്മത്തിൽനിന്നുനീങ്ങിപൊയതി
നാൽ അക്ഷരപഴക്കത്തിലല്ലആത്മാവിൻപുതുക്കത്തിൽ</lg>

[ 24 ] <lg n="൭">തന്നെസെവിചുവരുന്നതു—എന്നാൽനാംഎന്തുപറയും
ധൎമ്മം‌പാപംഎന്നൊഅതരുതു-എങ്കിലും ധൎമ്മത്താൽഅല്ലാ
തെഞാൻപാപത്തെഅറിവാറായില്ല—(൨മൊ.൨൦,൧൪)മൊ
ഹിക്കരുത്എന്നുധൎമ്മം പറഞ്ഞ് ഒഴികെഞാൻമൊഹ</lg><lg n="൮">ത്തെയും അറിയാതിരുന്നുസ്പഷ്ട്ം—പാപമൊഅവസരം
ലഭിചിട്ടുകല്പനയെകൊണ്ടഎന്നിൽഎല്ലാമൊഹത്തെ</lg><lg n="൯">യും‌പ്രവൃത്തിച്ചു— ധൎമ്മംഎന്നിയെപാപംചത്തപ്രായം‌ആ
കുന്നുവല്ലൊ—ഞാനൊപണ്ടുധൎമ്മംഎന്നിയെജീവിച്ചിരു</lg><lg n="൧൦">ന്നു—പിന്നെകല്പനവന്നാറെപാപംപുനൎജ്ജീവിച്ചുഞാനും
മരിച്ചുഇങ്ങിനെജീവനായുള്ളകല്പനഎനിക്ക മരണത്തി</lg><lg n="൧൧">ന്നായുള്ളതുഎന്നുകാണായ്‌വന്നു—പാപമല്ലൊഅവസരം
ലഭിച്ചിട്ടുകല്പനയെ കൊണ്ടുഎന്നെചതിച്ചുഅതിനാലും</lg><lg n="൧൨">കൊന്നു—ആകയാൽധൎമ്മംവിശുദ്ധം-കല്പനവിശുദ്ധവും

ന്യായവുംനല്ലതുംആകുന്നു-എന്നിട്ടുനല്ലതുതന്നെഎനിക്കു
മരണമായ് വന്നുഎന്നൊഅരുതു-പാപമത്രെ(മരണമായ്തു)-</lg><lg n="൧൩">–അതുനല്ലതിനെകൊണ്ട്എനിക്കമരണത്തെപ്രവൃത്തിക്കു
ന്നതിനാൽപാപമായിതൊന്നുവാനും പാപംകല്പനയാ</lg><lg n="൧൪">ൽ‌അനവധിപാപമായ്ചമവാനുംതന്നെ—കാരണംധൎമ്മം
ആത്മികംഎന്നുനാംഅറിയുന്നുഞാനൊജഡമയൻപാ</lg><lg n="൧൫">പത്തിങ്കീഴ്‌വില്ക്കപ്പെട്ടവൻ—ഞാൻ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതല്ലൊ
എനിക്കുതിരിയാഞാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നതിനെതന്നെചെയ്യാ</lg><lg n="൧൬">തെപകെക്കുന്നതിനെചെയ്യുന്നുണ്ടുപൊൽ—എന്നാൽ

ഞാൻഇഛ്ശിക്കാത്തതിനെതന്നെചെയ്കിൽധൎമ്മംനല്ലതു</lg><lg n="൧൭">എന്നുഞാനുംഅതിനൊട്അനുവദിക്കുന്നു—എന്നാൽ‌അ
തിനെഞാനല്ലഎന്നിൽവസിക്കുന്നപാപംഅത്രെപ്രവൃ</lg><lg n="൧൮">ത്തിക്കുന്നുഎന്നുവരും—എന്നിലല്ലൊഎന്റെജഡത്തിൽ</lg> [ 25 ]

<lg n="">പൊലുംനല്ലതുവസിക്കുന്നില്ലഎന്നുബൊധിച്ചു—നല്ലതിനെഇ
ഛ്ശിക്കുന്നത്എന്റെപ്പക്കൽ ഉണ്ടു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതുമാത്രം</lg><lg n="൧൯">കാണാ—ഞാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നനന്മയെചെയ്യുന്നില്ലല്ലൊഇ</lg><lg n="൨൦">ഛ്ശിക്കാത്തതിന്മയെചെയ്യുന്നുതാനും—ഞാൻഇഛ്ശിക്കാത്ത
തിനെ ചെയ്കിലൊഅതിനെപ്രവൃത്തിക്കുന്നതുഞാനല്ലഎന്നി</lg><lg n="൨൧">ൽ വസിക്കുന്നപാപമത്രെസ്പഷ്ടം—എന്നതിനാൽനന്മ
ചെയ്‌വാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നഎന്റെപക്കൽ തിന്മഉണ്ടുഎന്നുള്ള</lg><lg n="൨൨"> വ്യവസ്ഥഎനിക്കു വെച്ചുകാണുന്നു—ഞാനല്ലൊഅകമെ</lg><lg n="൨൩">മനുഷ്യ പ്രകാരംദെവധൎമ്മത്തെരസിക്കുന്നുഎങ്കിലുംഎ
ന്റെബുദ്ധിയുടെധൎമ്മത്തൊടുപടകൂടുന്നവെറൊരുധൎമ്മത്തെ
എന്റെഅവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു–അയ്തുഎന്റെഅ
വയവങ്ങളിൽഉള്ളപാപധൎമ്മത്തിന്നുഎന്നെബദ്ധനാക്കി</lg><lg n="൨൪">ക്കളയുന്നു—ഞാൻ അരിഷ്ടമുള്ളമനുഷ്യൻ–ഈ മരണ</lg><lg n="൨൫">ശരീരത്തിൽനിന്നുഎന്നെഉദ്ധരിപ്പത് ആർ—നമ്മുടെകൎത്താ</lg><lg n="൨൬">വായയെശു ക്രീസ്തന്മൂലംദൈവത്തിന്നുസ്തൊത്രം—ആക
യാൽ ഈ ഞാൻ ബുദ്ധികൊണ്ടു ദെവധൎമ്മത്തെയും ജഡം
കൊണ്ടു പാപധൎമ്മത്തെയുംസെവിക്കുന്നു.

൮ അദ്ധ്യായം

ക്രീസ്തനിലുള്ളവർ ശിക്ഷാ വിധിവരാതെ(൫)ജഡനിഗ്രഹവുംദെ
വപുത്രത്വവുംപ്രാപിച്ചു–(൧൮)തെജസ്സിൻആശയിൽ‌വെരൂ
ന്നി(൩൧) ഭയഹീനർ‌ആകുന്നതു

</lg><lg n="൧">അതുകൊണ്ടുഇപ്പൊൾക്രീസ്തുയെശുവിലുള്ളവൎക്കശിക്ഷാ</lg><lg n="൨">വിധിഒന്നുംഇല്ല—(ജഡപ്രകാരമല്ല ആത്മപ്രകാരംനടക്കു
ന്നവൎക്കുതന്നെ)ജീവനാത്മാവിന്റെധൎമ്മമല്ലൊഎന്നെപാ
പ മരണങ്ങളുടെധൎമ്മത്തിൽനിന്നുക്രീസ്തുയെശുവിങ്കൽവി</lg>

[ 26 ] <lg n="൩">ടുവിച്ചു—എങ്ങിനെഎന്നാൽ ധൎമ്മത്തിന്നുജഡത്താലുള്ള
ബലഹീനതനിമിത്തം കഴിയാത്തതു(വരുത്തുവാൻ)–ദൈ
വംസ്വപുത്രനെപാപം നിമിത്തംപാപജഡത്തിൻസാദൃ
ശ്യത്തിൽ‌അയച്ചു‌പാപത്തിന്നുജഡത്തിൽ ശിക്ഷാവി</lg><lg n="൪">ധിയെനടത്തിയതു—ജഡപ്രകാരമല്ലആത്മപ്രകാരംനടക്കു
ന്നനമ്മിൽധൎമ്മത്തിൻന്യായംപൂരിച്ചുവരെണ്ടതിന്നത്രെ—</lg><lg n="൫">–എങ്ങിനെഎന്നാൽ ജഡപ്രകാരം‌ഉള്ളവർ ജഡത്തി
ന്റെവയുംആത്മപ്രകാരമുള്ളവർ ആത്മാവിന്റെവയും</lg><lg n="൬">ഭാവിക്കുന്നു—ജഡഭാവമെല്ലൊമരണം–ആത്മഭാവമൊ</lg><lg n="൭">ജീവനുംസമാധാനവുംതന്നെ—കാരണം ജഡഭാവംദൈ
വത്തൊടുശത്രുത്വം ആകുന്നുഅതുദെവധൎമ്മത്തിന്നുകീഴ്പെടു</lg><lg n="൮">ന്നില്ലല്ലൊ(കീഴ്പെടുവാൻ)കഴിവുംഇല്ല സ്പഷ്ടം—എന്നാൽജ</lg><lg n="൯">ഡത്തിലുള്ളവൎക്കദെവപ്രസാദംവരുത്തികൂടാ—നിങ്ങ
ളൊദെവാത്മാവ്നിങ്ങളിൽവസിച്ചാൽ ജഡത്തിൽ‌അല്ല
ആത്മാവിലത്രെ ആകുന്നു–ഒരുത്തന്നു ക്രീസ്താത്മാവ് ഇല്ലാ</lg><lg n="൧൦">ഞ്ഞാൽ‌അവൻഇവന്നുള്ളവനുംഅല്ല—ക്രീസ്തൻനിങ്ങളി
ൽ‌ആകിലൊശരീരംപാപം നിമിത്തംമരിച്ചത്എന്നിട്ടുംആ</lg><lg n="൧൧">ത്മാവ് നീതിനിമിത്തംജീവനാകുന്നു—എന്നാൽയെശുവെ
മരിച്ചവരിൽനിന്നുണൎത്തിയവന്റെആത്മാവ്നിങ്ങളിൽ
വസിച്ചാൽക്രീസ്തനെമരിച്ചവരിൽനിന്നുണൎത്തിയൽനി
ങ്ങളിൽവസിക്കുന്ന അവന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുനിങ്ങ</lg><lg n="൧൨">ളുടെമൎത്യശരീരങ്ങളെയുംജീവിപ്പിക്കും—ആകയാൽസ
ഹൊദരന്മാരെനാംജഡപ്രകാരംജീവിപ്പാൻജഡത്തിന്ന</lg><lg n="൧൩">ല്ലകടക്കാരാകുന്നതു—കാരണംനിങ്ങൾജഡപ്രകാരംജീ
വിച്ചാൽചാകെഉള്ളു ആത്മാവിനെകൊണ്ടുശരീരത്തിൽ</lg><lg n="൧൪">ക്രീയകളെ കൊല്ലുകിലൊനിങ്ങൾജീവിക്കും—എങ്ങിനെ</lg> [ 27 ]

<lg n="">എന്നാൽദെവാത്മാവിനാൽനടത്തപ്പെടുന്നവർ ഒക്കയും</lg><lg n="൧൫">ദെവപുത്രന്മാർആകുന്നു—നിങ്ങളല്ലൊപിന്നെയുംഭയപ്പെ
ടുവാൻദാസ്യത്തിൻആത്മാവെഅല്ല നാംഅബ്ബാപിതാവെ
എന്നുവിളിക്കുന്നപുത്രത്വത്തിൻആത്മാവെഅത്രെപ്രാപി</lg><lg n="൧൬">ച്ചത്—നാംദെവമക്കൾഎന്നുആത്മാവുതാനുംനമ്മുടെ ആത്മാ</lg><lg n="൧൭">വൊടുകൂടെസാക്ഷ്യംപറയുന്നു—നാം മക്കളെങ്കിലൊഅവ
കാശികളെന്നുംഉണ്ടുദൈവത്തിൻഅവകാശികളുംക്രീസ്തനു
കൂട്ടാവകാശികളുംതന്നെ–നാംതെജസ്സിൽ കൂടെണ്ടതിന്നു
കഷ്ടതയിലുംകൂടിയാൽഅത്രെ.

</lg><lg n="൧൮">ഞാനല്ലൊഈകാലത്തിലെകഷ്ടങ്ങൾനമ്മിൽവെളി</lg><lg n="൧൯">പ്പെടുവാനുള്ളതെജസ്സൊട് ഒക്കാത്എന്നുമതിക്കുന്നു—ദെവ
പുത്രരുടെവെളിപ്പാടിനെഅല്ലൊസൃഷ്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷകാ</lg><lg n="൨൦">ത്തിരിക്കുന്നു—എങ്ങിനെഎന്നാൽസൃഷ്ടിമനഃപൂൎവ്വമായല്ല</lg><lg n="൨൧">കീഴാക്കിയവൻ നിമിത്തമത്രെ–മായെക്ക്കീഴ്പെട്ടതു—സൃഷ്ടി
യുംകെടിന്റെദാസ്യത്തിൽനിന്നുവിടുവിക്കപ്പെട്ടുദെവമ
ക്കളുടെതെജസ്സാകുന്നസ്വാതന്ത്ര്യത്തൊട്എത്തുംഎന്നുള്ളആ</lg><lg n="൨൨">ശയെമുന്നിട്ടുതന്നെ–സൃഷ്ടിഎല്ലാംഇന്നുവരെയും കൂടെ
ഞരങ്ങിഈറ്റുനൊവൊടിരിക്കുന്നുഎന്നുനാംഅറിയുന്നു</lg><lg n="൨൩">പൊൽ—അത്രയല്ലആത്മാവിൽ ആദ്യവിളവുലഭിച്ചുള്ള
നാമുംനമ്മുടെശരീരത്തിൽവീണ്ടെടുപ്പാകുന്ന(പൂൎണ്ണ)പുത്രത്വ</lg><lg n="൨൪">ത്തെകടത്തിരുന്നുനമ്മിൽതന്നെഞരങ്ങുന്നു—ആശയാൽഅ
ല്ലൊനാംരക്ഷപ്പെട്ടു–കാണുന്നആശയൊആശയല്ലതാൻ</lg><lg n="൨൫">കാണുന്നതിനെഇനിആശിപ്പാൻഎന്തുപൊൽ—നാം കാ
ണാത്തതിനെആശിക്കിലൊക്ഷാന്തിയൊടെകാത്തിരിക്കു</lg><lg n="൨൬">ന്നു—അവ്വണ്ണംതന്നെആത്മാവുംനമ്മുടെബലഹീനതെക്കു
തുണനില്ക്കുന്നു. എങ്ങിനെഎന്നാൽവെണ്ടുംപൊലെനാം</lg>

[ 28 ] പ്രാൎത്ഥിക്കെണ്ടത്ഇന്നത്എന്നറിയാ ആത്മാവുതന്നെ
ഉച്ചരിയാത്തഞരക്കങ്ങളെകൊണ്ടു നമ്മുടെപക്ഷം എടു</lg><lg n="൨൭">ക്കുന്നുതാനും—എന്നാൽ‌അതുദെവപ്രകാരംവിശുദ്ധൎക്കായി
പക്ഷവാദംചെയ്യുന്നതിനാൽ ആത്മാവിൻഭാവംഇന്ന</lg><lg n="൨൮">തെന്നുഹൃദയങ്ങളെആരായുന്നവൻ തന്നെഅറിയുന്നു—പി
ന്നെദൈവത്തെസ്നെഹിക്കുന്നവർ മുന്നിൎണ്ണയത്താൽവിളി
ക്കപ്പെട്ടവർ ആയവൎക്കുസകലവുംനന്മെക്കായിസഹായിക്കു</lg><lg n="൨൯">ന്നുഎന്നുനാംഅറിയുന്നു—കാരണം അവൻമുന്തെരിഞ്ഞവ
രെ സ്വപുത്രൻ‌അനെകംസഹൊദരരിൽ‌ആദ്യജാതൻ ആ
കെണ്ടതിന്നുഅവന്റെപ്രതിമയൊട് അനുരൂപരാവാനും</lg><lg n="൩൦">മുന്നിയമിച്ചു—മുന്നിയമിച്ചവരെ വിളിക്കയുംവിളിച്ചവരെ
നീതീകരിക്കയുംനീതീകരിച്ചവരെതെജസ്കരിക്കയും
ചെയ്തു— </lg><lg n="൩൧">ഇവറ്റെകൊണ്ടുനാംഎന്തുപറയുംദൈവംനമുക്കവെ</lg><lg n="൩൨">ണ്ടിഉണ്ടെങ്കിൽനമുക്ക്എതിർആർ—സ്വന്തപുത്രനെആ
ദരിയാതെനമുക്ക് എല്ലാവൎക്കായിട്ടുംഎല്പിച്ചവൻഇവനൊ
ടുകൂടെസകലവുംനമുക്ക് സമ്മാനിയാതെഇരിപ്പതെങ്ങി</lg><lg n="൩൩">നെ—ദൈവംതെരിഞ്ഞെടുത്തവരിൽ‌ആർ‌കുറ്റം ചുമ</lg><lg n="൩൪">ത്തുംനീതീകരിക്കുന്നദൈവമൊ—ശിക്ഷവിധിക്കുന്നവ
ൻ ആർമരിച്ചുംഎന്നതെഅല്ലഉണൎന്നുംദൈവത്തിൻവ
ലഭാഗത്ത്ഇരുന്നും‌നമുക്കുവെണ്ടി പക്ഷവാദംചെയ്തുംകൊ</lg><lg n="൩൫">ള്ളുന്നക്രീസ്തൻ‌തന്നെയൊ—ക്രീസ്തന്റെസ്നെഹത്തൊടുന</lg><lg n="൩൬">മ്മെവെൎപ്പെടുപ്പത്ആർ—സങ്കടമൊ ഇടുക്കൊ ഹിംസ
യൊ വിശപ്പൊ നഗ്നതയൊ കുടുക്കൊ വാളൊ(സങ്കി.൪൪,൨൩)
നിൻനിമിത്തംഞങ്ങൾഎല്ലാനാളും കൊല്ലപ്പെടുന്നുഅറു
പ്പാനുള്ള ആടുകളെ പൊലെ എണ്ണപ്പെട്ടു എന്ന്എഴുതി</lg> [ 29 ]

<lg n="൩൭">യ പ്രകാരംതന്നെ—നാമൊനമ്മെസ്നെഹിച്ചവനാൽ ഇ</lg><lg n="൩൮">വറ്റിൽഒക്കയും ഏറെജയിക്കുന്നു—മരണവുംജീവനും ദൂ</lg><lg n="൩൯">തർ വാഴ്ചകൾ‌അധികാരങ്ങളുംവൎത്തമാനവുംഭാവിയുംഉയ
രവും ആഴവും മറ്റെന്തുസൃഷ്ടിയായതിന്നുംനമ്മുടെകൎത്താവാ
യയെശുക്രീസ്തനിലുള്ളദെവസ്നെഹത്തൊടുനമ്മെവെ
ൎപ്പെടുപ്പാൻ കഴികയില്ലഎന്നുഞാൻ‌തെറിഇരിക്കുന്നു
സത്യം

൯ അദ്ധ്യായം

ഈരക്ഷയിൽ യഹൂദർഎത്താത്തതുസങ്കടംഎങ്കിലും(൬)വാ
ഗ്ദത്തഭംഗം ഉണ്ടായില്ല(൧൪–൨൯)തെരിഞ്ഞെടുപ്പിന്നുകു
റ്റവുംഇല്ല–

</lg><lg n="൧">ഞാൻക്രീസ്തനിൽസത്യംചൊല്ലുന്നുഎൻമനൊബൊധം
എന്നൊടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽസാക്ഷി ആയിനില്ക്കെ</lg><lg n="൨">ഞാൻകളവില്ലാതെപറയുന്നിതു—എനിക്കവലിയദുഃഖ</lg><lg n="൩">വുംഹൃദയത്തിൽ‌ഇടവിടാത്തനൊവുംഉണ്ടു—ജഡപ്രകാ
രംഎന്റെചെൎച്ചക്കാരായഎൻസഹൊദരൎക്കവെണ്ടിഞാ
ൻക്രീസ്തനൊടുവെൎവ്വിട്ടുശാപംആവാനുംഎനിക്ക്ആഗ്രഹി</lg><lg n="൪">ക്കാം—അവർഇസ്രയെലരല്ലൊആകുന്നുപുത്രത്വവും(ദെ
വ)തെജസ്സുംനിയമങ്ങളുംധൎമ്മവ്യവസ്ഥയുംഉപാസനയും</lg><lg n="൫">വാഗ്ദത്തങ്ങളുംഉള്ളവർതന്നെ—പിതാക്കന്മാരുംഅവൎക്കു
ഉണ്ടു ജഡപ്രകാരംക്രീസ്തനുംഅവരിൽനിന്നാകുന്നുയുഗാ
ദികളൊളംവാഴ്ത്തപ്പെട്ടുസൎവ്വത്തിന്മെലുംദൈവമായവൻ</lg><lg n="൬">തന്നെ ആമെൻ—ദെവവചനം ചൊട്ടിപൊയിഎന്ന
ല്ലതാനും കാരണംഇസ്രയെലിൽഉളവായവർഎല്ലാംഇ
സ്രയെൽഎന്നും അബ്രഹാംസന്തതിയാകയാൽഎല്ലാ</lg>

[ 30 ] <lg n="൭"> വരുംമക്കൾഎന്നുംവരികയില്ല–(൧മൊ.൨൧,൧൨)ഇഛാക്കി</lg><lg n="൮"> ൽ നിണക്ക സന്തതിവിളിക്കപ്പെടുംഎന്നത്രെ—അതൊജ
ഡത്തിൻമക്കളല്ലദെവമക്കൾ‌ആകുന്നതുവാഗ്ദത്തമക്കൾഅ
ത്രെസന്തതിഎന്നുഎണ്ണപ്പെടുന്നുഎന്ന്അൎത്ഥമുള്ളതു–</lg><lg n="൯"> (൧മൊ.൧൮,൧൦)ഈസമയത്തെക്കു ഞാൻ വരുംസാറെക്കു
പുത്രൻ‌ഉണ്ടാകയുംചെയ്യുംഎന്നതല്ലൊവാഗ്ദത്തത്തിന്റെവ</lg><lg n="൧൦">വചനംആകുന്നു—എന്നതെഅല്ലനമ്മുടെപിതാവായഇഛാ</lg><lg n="൧൧">ക്ക്എന്ന്ഒരുവനാൽഗൎഭംധരിച്ചരിബക്ക(യുംഉണ്ടു)–കുട്ടികൾ
ജനിക്കാതെയുംഗുണദൊഷംഒന്നുംചെയ്യാതെയുംഉള്ളകാല
ത്തിൽഅല്ലൊതെരിഞ്ഞെടുപ്പിനാലുള്ളദെവനിൎണ്ണയം
ക്രീയകൾഹെതുവായല്ലവിളിച്ചവൻപൊതുവായിതന്നെനി</lg><lg n="൧൨"> ല്ക്കെണ്ടതിന്നു—(൧മൊ.൨൫,൨൩)മൂത്തവൻഇളയവനെസെ</lg><lg n="൧൩">വിക്കുംഎന്ന്അവളൊടുരെക്കപ്പെട്ടു—(മല.൧,൨)ഞാൻ
യാക്കൊബിനെസ്നെഹിച്ചുഎസാവിനെപകെച്ചുഎന്ന്</lg><lg n="൧൪">എഴുതിയ പ്രകാരംതന്നെ—എന്നാൽനാംഎന്തുപറയും</lg><lg n="൧൫">ദൈവത്തിൻപക്കൽ അനീതിഇല്ലയൊഅതരുത്—എ
ങ്ങിനെഎന്നാൽ(൨മൊ.൩൩,൧൯)ഞാൻകനിഞ്ഞുകൊൾ്‌വവ
നെകനിഞ്ഞും അലിവുതൊന്നുന്നവനെഅലിഞ്ഞുംകൊ</lg><lg n="൧൬">ള്ളുംഎന്ന്അവൻ‌മൊശയൊടുപറയുന്നു—ആകയാൽ
ഇഛ്ശിക്കുന്നവനാലുംഅല്ലഒടുന്നവനാലുംഅല്ലകനിയുന്ന</lg><lg n="൧൭">ദൈവത്താലെവരൂ—പിന്നെഫറവൊവിനൊട്എഴുത്തു
ചൊല്ലുന്നിതു നിന്നിൽഎന്റെശക്തിയെകാട്ടീട്ടുഎന്റെ
നാമംഭൂമിഎങ്ങുംപ്രസ്താവിക്കപ്പെടെണ്ടതിന്നുതന്നെഞാ</lg><lg n="൧൮">ൻ‌നിന്നെനിറുത്തിയതു(൨മൊ.൯,൧൬)—എന്നതുകൊണ്ടു
അവൻ‌തൊന്നുന്നവനെകനിയുന്നുതൊന്നുന്നവനെകഠി</lg><lg n="൧൯">നനാക്കുന്നു—എന്നാൽനീഎന്നൊടുപറയുംഅവൻപി</lg> [ 31 ]

<lg n="">ന്നെ ഭത്സിക്കുന്നത്എന്തുഅവന്റെഇഷ്ടത്തൊട്ആരു</lg><lg n="൨൦">പൊൽ‌എതിൎത്തു—അല്ലയൊമനുഷ്യ ആകട്ടെദൈ
വത്തൊട്‌വാദിപ്പാൻ‌നീആർ–മനഞ്ഞവനൊടുമനഞ്ഞതു</lg><lg n="൨൧">നീഎന്നെഇങ്ങിനെആക്കിയത് എന്തെന്നുചൊല്ലുമൊ–അ
ല്ലകുശവൻഒരുപിണ്ഡത്തിൽനിന്നുമാനപാത്രവുംഅപ
മാനപാത്രവുംരണ്ടുംഉണ്ടാക്കുവാൻ മണ്ണിന്മെൽ അധികാ</lg><lg n="൨൨">രമുള്ളവനല്ലയൊ—ദൈവമൊ തന്റെകൊപത്തെ
തെളിയിച്ചും ശക്തിയെഅറിയിച്ചുംകൊടുപ്പാൻനാശത്തി
ന്നായിചമഞ്ഞകൊപപാത്രങ്ങളെവളരെദീൎഘക്ഷാന്തി</lg><lg n="൨൩">യൊടെചുമന്നു–തെജസ്സിന്നായിമുന്നൊരുക്കിയ കനിവി
ൻപാത്രങ്ങളിൽസ്വതെജസ്സിൽധനത്തെഅറിയിപ്പാ</lg><lg n="൨൪">ൻഭാവിച്ചുഎങ്കിൽ(എന്തു)—അവ്വണ്ണംഅവൻനമ്മെയും
വിളിച്ചത്‌യഹൂദരിൽനിന്നുമാത്രമല്ലജാതികളിൽനിന്നും</lg><lg n="൨൫">തന്നെ—(ഹൊ൧,൬)എൻജനമല്ലാത്തവരെഎൻ‌ജനംഎ</lg><lg n="൨൬">ന്നും പ്രീയയല്ലാത്തവളെ പ്രീയഎന്നുംഞാൻവിളിക്കും—നി
ങ്ങൾഎന്റെജനമല്ലഎന്ന്അവരൊടുചൊല്ലിയവിടത്തി
ൽഅവർജീവനുള്ളദൈവത്തിൻപുത്രർഎന്നുംവിളിക്ക
പ്പെടുംഎന്നുഹൊശെയയിൽ(൨൧)പറയുന്നപ്രകാരംത</lg><lg n="൨൭">ന്നെ—ഇസ്രയെലെകൊണ്ടുയശായ(൧൦,൨൨)കൂവുന്നിതു
ഇസ്രയെൽ പുത്രരുടെഎണ്ണംകടലിൽമണലൊളംആയാ</lg><lg n="൨൮">ലുംശെഷിപ്പെരക്ഷപ്പെടൂ–നീതിയെപൊഴിയുന്നസംഹാ
രംവിധിച്ചിരിക്കുന്നുസത്യംകൎത്താവല്ലൊഭൂമിമെൽമുടി</lg><lg n="൨൯">ക്കുന്നദണ്ഡവിധിയെനടത്തുംഎന്നല്ലാതെ—സൈന്യങ്ങ
ളുടെയകൎത്താവ്നമുക്ക്സന്തതിയെശെഷിപ്പിച്ചില്ലഎ
ങ്കിൽനാംസെദൊമെപൊലെആയിഘമൊറയൊട്ഒത്തു
വരികയായിരുന്നുഎന്നുയശായ(൧,൯)മുൻചൊല്ലിയപ്ര</lg>

[ 32 ] കാരംതന്നെ

<lg n="൩൦">ആകയാൽനാംഎന്തുപറയുംനീതിയെപിന്തുടരാത്തജാതി</lg><lg n="൩൧">കൾനീതിയെപ്രാപിച്ചു—അതൊവിശ്വാസത്താലുള്ളനീ
തിതന്നെഎന്നുംനീതിധൎമ്മത്തെപിന്തുടരുന്നഇസ്രയെൽ</lg><lg n="൩൨">നീതിധൎമ്മത്തൊട്എത്തിയില്ലഎന്നും(പറയെണ്ടു)—ഇത്എ
ന്തുകൊണ്ടു–വിശ്വാസംഹെതുവായല്ലധൎമ്മക്രീയകളാൽഎത്തുവാ
ൻതൊന്നുകയാൽതന്നെ–ഇടൎച്ചയുള്ളകല്ലിനൊടല്ലൊഅവ</lg><lg n="൩൩">ർമുട്ടിപൊയതു—(യശ.൨൮,൧൬.൮,൧൪)ഇതാഞാൻചി
യൊനിൽഇടൎച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽപാറയുംവെക്കുന്നുഅതിന്മെ
ൽവിശ്വസിക്കുന്നവൻ‌ഏവനുംലജ്ജപ്പെടുകയില്ല—എന്നു
എഴുതിയപ്രകാരംതന്നെ.

൧൦ അദ്ധ്യായം

(൯,൩൦)ജാതികൾ്ക്കുബൊധിച്ചവിശ്വാസനീതിയെ(൧൦,൧)യ
ഹൂദർവെറുത്തു(൧൪)കെട്ടതിനൊട്മറുക്കയാൽ‌കുറ്റംഅവ
ൎക്കെ ഉള്ളു.

</lg><lg n="൧">സഹൊദരന്മാരെഅവർ(ഇസ്രയെൽ)രക്ഷപ്പെടെണംഎ
ന്ന്എന്റെഹൃദയപ്രസാദവുംദൈവത്തൊടുയാചനയുംഅ</lg><lg n="൨">വൎക്കവെണ്ടിആകുന്നു—കാരണംഅവൎക്കദൈവത്തിന്നായി
എരിച്ചൽ ഉണ്ടുഅറിവിൻപ്രകാരമല്ലതാനുംഎന്നതിന്നു</lg><lg n="൩">ഞാൻസാക്ഷി—അവരല്ലൊദൈവത്തിൻനീതിയെഅറി
യാതെസ്വനീതിയെസ്ഥാവിപ്പാൻഅന്വെഷിച്ചു കൊണ്ടു</lg><lg n="൪">ദൈവനീതിക്കുകീഴ്പെട്ടുവന്നില്ല—എങ്ങിനെഎന്നാൽ വിശ്വ
സിക്കുന്നവന്നുഏവനുംനീതിവരുവാനായിക്രീസ്തൻധൎമ്മ</lg><lg n="൫">ത്തിന്റെഅവസാനംആകുന്നു—മൊശയല്ലൊധൎമ്മത്താലെ
നീതിയെ(൩മൊ.൧൮,൫)അവറ്റെചെയ്തുകൊണ്ടുമനുഷ്യ</lg> [ 33 ]

<lg n="൬">ൻ അവറ്റാൽജീവിക്കുംഎന്നുവൎണ്ണിക്കുന്നു—വിശ്വാസ
(ത്താലെ)നീതിയൊഇവ്വണ്ണംപറയുന്നു(൫മൊ.൩൦,൧൧–
൧൪)സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ ആർകരെറും അൎത്ഥാൽ ക്രീസ്തനെഇറ</lg><lg n="൭">ക്കെണ്ടതിന്നുഎന്നൊ—പാതാളത്തിൽആർഇറങ്ങുംഅ
ൎത്ഥാൽക്രീസ്തനെമരിച്ചവരിൽനിന്നുകരെറ്റെണ്ടതിന്നു</lg><lg n="൮">എന്നൊനിന്റെഹൃദയത്തിൽപറയരുതു—പിന്നെഎ
ന്തുപറയുന്നുവചനംനിണക്കസമീപമായിനിന്റെവാ
യിലുംഹൃദയത്തിലുംഉണ്ടു അതായത് ഞങ്ങൾഘൊഷി</lg><lg n="൯">ക്കുന്നവിശ്വാസവചനംതന്നെ—വായികൊണ്ടല്ലൊനീ
യെശുകൎത്താവെന്നുസ്വീകരിക്കയുംഹൃദയംകൊണ്ടൊ
ദൈവംഅവനെമരിച്ചവരിൽനിന്ന്ഉണൎത്തിയതുവി</lg><lg n="൧൦">ശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽരക്ഷിക്കപ്പെടും—ഹൃദയംകൊ
ണ്ടുനീതിക്കായിവിശ്വസിക്കയുംവായികൊണ്ടുരക്ഷെ</lg><lg n="൧൧">ക്കായിസ്വീകരിക്കയുംആകുന്നുസ്പഷ്ടം—പിന്നെ(൯,
൩൩)അവന്മെൽവിശ്വസിക്കുന്നവൻഏവനുംലജ്ജപ്പെ</lg><lg n="൧൨">ടുകയില്ലഎന്നുഎഴുത്തുപറവാൻകാരണം—ഏകൻ
തന്നെഎല്ലാവൎക്കുംകൎത്താവുംതന്നൊടുവിളിച്ചുചൊദി
ക്കുന്നഎല്ലാവരിലുംസമ്പന്നനായികാട്ടുന്നവനുംആകയാ</lg><lg n="൧൩">ൽയഹൂദനുംയവനനുംവ്യത്യാസംഇല്ലസ്പഷ്ടം—(യൊവെ
൩,൫)കൎത്താവിൻനാമത്തെവിളിച്ചെടുക്കുന്നഏവനുംരക്ഷ</lg><lg n="൧൪">പ്പെടുംഎന്നുണ്ടല്ലൊ—എന്നാൽഅവർവിശ്വസിക്കാത്ത
വനെഎങ്ങിനെവിളിക്കുംകെൾ്ക്കാത്തവനെഎങ്ങിനെവി</lg><lg n="൧൫">ശ്വസിക്കും—ഘൊഷകൻകൂടാതെഎങ്ങിനെകെൾ്ക്കുംഅ
യക്കപ്പെട്ടല്ലാതെഎങ്ങിനെഘൊഷിക്കും–(യശ.൫൨,൭)
സമാധാനത്തെസുവിശെഷിച്ചുനന്മകളെകെൾ്പിക്കുന്നവരു
ടെപാദങ്ങൾഎത്രമനൊഹരംഎന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നപ്ര</lg>

[ 34 ] <lg n="൧൬">കാരംതന്നെ—എന്നിട്ടുംസുവിശെഷത്തെഎല്ലാവരുംഅ</lg><lg n="൧൭">നുസരിച്ചുഎന്നുവന്നില്ല—കൎത്താവെഞങ്ങൾ കെൾ്പിക്കുന്ന
തിനെആർവിശ്വസിച്ചുഎന്നുയശായ(൫൩,൧)പറയുന്നു
വല്ലൊ – എന്നതുകൊണ്ടുവിശ്വാസംകെൾ്‌വിയിൽനിന്ന
ത്രെ കെൾ്‌വിയൊദൈവവചനത്തിൽനിന്ന്ആകുന്നു–പ</lg><lg n="൧൮">ക്ഷെഅവർകെട്ടില്ലഎന്നുചൊല്ലാമൊ–(സങ്കി൧൯,൫)
അവരുടെനാദംസൎവ്വഭൂമിയിലുംഅവരുടെവചനങ്ങൾ
പ്രപഞ്ചത്തിൻഅറുതികളൊളവുംപുറപ്പെട്ടുഎന്നുസ്പ</lg><lg n="൧൯">ഷ്ടം—(ഈപുറപ്പെടെണ്ടതു)പക്ഷെഇസ്രയെൽഅ
റിയാതിരുന്നുവൊ–(൫മൊ൩൨,൨൧)ജനമല്ലാത്തവരെ
കൊണ്ടുഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്കഎരിവുംമൂഢജാതിയാൽകൊപ
വുംജനിപ്പിക്കുംഎന്നുമൊശെമുമ്പനായിതന്നെപറയുന്നു–</lg><lg n="൨൦">പിന്നെയശായ(൬൫,൧)എന്നെഅന്വെഷിക്കാത്തവ
രാൽഞാൻകാണപ്പെട്ടുതെടാത്തവൎക്കുപ്രത്യക്ഷനാ</lg><lg n="൨൧">യിവന്നുഎന്നുചൊല്വാൻതുനിയുന്നതല്ലാതെ–(൬൫,൨)
ദിവസംമുഴുവൻഞാൻവഴിപ്പെടാതെമറുക്കുന്നജാതി
യെകൊള്ളഎൻകൈകളെനീട്ടിഎന്നുഇസ്രയെലെ
കൊണ്ടുപറയുന്നു.

൧൧ അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയെലിൽശെഷിപ്പിന്നുരക്ഷയും(൧൧)അവരുടെവീഴ്ച
യാൽജാതികൾ്ക്ക്ഉയൎച്ചയുംവന്നതെന്നി–(൨൫)ജാതികളിൽ
പിന്നെഇസ്രയെൽ അശെഷംകൂടെണ്ടുകയാൽ(൩൩)ആശ്വാ
സവും സ്തൊത്രവും–

</lg><lg n="൧">എന്നാൽഞാൻപറയുന്നു—ദൈവംസ്വജനത്തെതള്ളി
ക്കളഞ്ഞുവൊഅതരുത്–ഞാനുമല്ലൊഇസ്രയെലൻഅ</lg> [ 35 ]

<lg n="">ബ്രഹാംസന്തതിയിലുംബിന്യമിൻഗൊത്രത്തിലുംഉള്ളവ</lg><lg n="൨">ൻതന്നെ—ദൈവംമുന്നറിഞ്ഞുള്ളസ്വജാതിയെതള്ളീട്ടി
ല്ല– ഏലീയാ(കാണ്ഡത്തിൽ)വെദംചൊല്ലുന്നത്അറിയു</lg><lg n="൩">ന്നില്ലയൊ—അവൻ ഇസ്രയെല്ക്ക്എതിരെദൈവത്തൊ
ടുവാദിക്കുന്നതു(൧രാ.൧൯,൧൦.ʃʃ)കൎത്താവെഅവർനി
ന്റെപ്രവാചകരെകൊന്നുനിന്റെബലിപീഠങ്ങളെഇ
ടിച്ചുകളഞ്ഞു‌ഞാൻ‌തനിയെ‌ശെഷിച്ചുഎന്റെ‌പ്രാണനെ
യും അന്വെഷിക്കുന്നു – എന്നതിന്നു അരുളപ്പാടുചൊല്ലു</lg><lg n="൪">ന്നതെന്തു—ബാൾ്ക്കുമുട്ടുകുത്താതെഎഴായിരംആളുകളെഞാ</lg><lg n="൫">ൻഎനിക്കായി ശെഷിപ്പിച്ചു—എന്നിപ്രകാരംഈ കാലത്തി
ലും കരുണയാലുള്ളതെരിഞ്ഞെടുപ്പിനാൽഒരുശെഷിപ്പു</lg><lg n="൬">ണ്ടു—അതുകരുണയാൽഎങ്കിൽക്രീയകളാലല്ലസ്പഷ്ടംഅ</lg><lg n="൭">ല്ലായ്കിൽകരുണഇനികരുണഎമ്മാനില്ല—അതുകൊണ്ടെ
ന്തു–താൻതിരയുന്നതിനെഇസ്രയെൽപ്രാപിച്ചില്ലതെരി
ഞ്ഞെടുപ്പു പ്രാപിച്ചുതാനുംശെഷിച്ചവൎക്കൊതടിപ്പുസം</lg><lg n="൮">ഭവിച്ചതു—(൫മൊ.൨൯,൩)ദൈവംഅവൎക്ക‌സ്തംഭനാത്മാ
വെകൊടുത്തു(യശ.൨൯,൧൦)ഇന്നെവരെകാണാത്തകണ്ണു
കളുംകെൾ്ക്കാത്തചെവികളുംതന്നെ(൫മൊ.൨൯,൩)എന്ന്എ</lg><lg n="൯">ഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം—പിന്നെ(സങ്കി.൬൯,൨൩)അവ
രുടെമെശഅവൎക്കുകണിയുംനായാട്ടുംഇടൎച്ചയുംപ്രതിക്രീയ</lg><lg n="൧൦">യുംആക—അവരുടെകണ്ണുകൾകാണാതവണ്ണംഇരുണ്ടു
പൊക അവരുടെമുതുകിനെനിത്യംകൂനാക്കുകഎന്നു</lg><lg n="൧൧">ദാവീദ്പറയുന്നു—എന്നാൽഅവർവീഴെണ്ടതി
ന്നുഇടറിഎന്നൊ–അതരുത്–അവരുടെപിഴയാൽ
ജാതികൾ്ക്കരക്ഷവന്നത്അവൎക്കചൂടുജനിപ്പിപ്പാൻത</lg><lg n="൧൨">ന്നെ—എന്നാൽഅവരുടെപിഴലൊകത്തിന്നുധനവുംഅ</lg>

[ 36 ] വരുടെതൊല്യംജാതികളുടെസമ്പത്തുംആയെങ്കിൽഅ</lg><lg n="൧൩">വരുടെതികവുഎത്രഅധികം—ഞാനല്ലൊജാതികളായ
നിങ്ങളൊടുപറയുന്നിതു–ഞാൻജാതികൾ്ക്കഅപൊസ്തലൻ
ആകുന്തൊറുംഎന്റെശുശ്രൂഷെക്ക്തെജസ്സ്കൂട്ടുന്നുസ</lg><lg n="൧൪">ത്യംഅതിനാൽഎന്റെജഡമാകുന്നവൎക്കുഎരിച്ചൽജ
നിപ്പിച്ചുഅവരിൽചിലരെരക്ഷിപ്പാൻനൊക്കീട്ടുതാനു–</lg><lg n="൧൫">കാരണംഅവരുടെഭ്രംശംലൊകത്തിൽനിരപ്പായിഎങ്കി
ൽ അവരുടെചെൎച്ചമരിച്ചതിൽനിന്നുയിൎപ്പഎന്നല്ലാ</lg><lg n="൧൬">തെഎന്താകും—ആദ്യവിളവുവിശുദ്ധമാകിലൊപിണ്ഡവും
അതെ–വെർ വിശുദ്ധംആയാൽ കൊമ്പുകളുംഅവ്വണ്ണം–</lg><lg n="൧൭">—കൊമ്പുകൾചിലത്ഒടിഞ്ഞുപൊയികാട്ടൊലീവായനീ
അവറ്റിൻസ്ഥലത്തുഒട്ടിച്ചുചെൎക്കപ്പെട്ടുഒലീവിൻപെ
ൎക്കുംനെയ്ക്കുംകൂട്ടാളിയായ്‌വന്നുഎങ്കിലൊആകൊമ്പുകളെ</lg><lg n="൧൮">നിന്ദിച്ചു പ്രശംസിക്കല്ലെ—പ്രശംസിച്ചാലൊനീപെരി</lg><lg n="൧൯">നെഅല്ലപെർനിന്നെചുമക്കുന്നത്(ഒൎക്ക)—എന്നാൽ ഞാൻ
ഒട്ടിക്കപ്പെടുവാൻകൊമ്പുകൾഒടിച്ചുപൊയിഎന്നുനീ</lg><lg n="൨൦">ചൊല്ലും—ശരിഅവിശ്വാസത്താൽഅവഒടിഞ്ഞുപൊയി
വിശ്വാസത്താൽനീ നില്ക്കുന്നു–ഞെളിഞ്ഞുപൊകാതെഭ</lg><lg n="൨൧">യപ്പെടുക—സ്വാഭാവികകൊമ്പുകളെദൈവംആദരിയാ
തെപൊയെങ്കിൽനിന്നെയുംപക്ഷെആദരിയാതെഇരി</lg><lg n="൨൨">ക്കിലുമാം—ആകയാൽദൈവത്തിന്റെദയയുംഖണ്ഡി
തയും കാണ്കവീണവരിൽഖണ്ഡിതവുംനിന്നിൽദയയും
ദയയിൽനീപാൎത്തുകൊണ്ടാലത്രെ–അല്ലായ്കിൽനീയുംഅ</lg><lg n="൨൩">റുക്കപ്പെടും—അവരുംകൂടെഅവിശ്വാസത്തിൽപാൎത്തു
കൊള്ളാഞ്ഞാൽഒട്ടിക്കപ്പെടുംഅവരെപിന്നെയുംഒട്ടിപ്പാ</lg><lg n="൨൪">ൻദൈവംശക്തനാകുന്നുപൊൽ—നീയല്ലൊസ്വഭാവത്താ</lg> [ 37 ]

<lg n="">ൽകാട്ടുമരമായതിൽനിന്ന്അറുക്കപ്പെട്ടുസ്വഭാവത്തിന്നുവി
രൊധമായിനല്ലഒലീവിൽഒട്ടിക്കപ്പെട്ടുഎങ്കിൽഈസ്വഭാ
വികകൊമ്പുകളെസ്വന്തമായഒലീവിൽഒട്ടിപ്പാൻഎത്രഅ</lg><lg n="൨൫">ധികം(കഴിയും)—എങ്ങിനെഎന്നാൽസഹൊദരന്മാരെ
നിങ്ങൾ്ക്കതന്നെനിങ്ങൾബുദ്ധിമാന്മാരായിതൊന്നായ്‌വാൻഈ
മൎമ്മംബൊധിക്കാതിരിക്കരുത്എന്ന്ആഗ്രഹിക്കുന്നു–ത
ടിപ്പുഇസ്രയെലിന്നുഏകദെശംസംഭവിച്ചത്ജാതികളു</lg><lg n="൨൬">ടെനിറവുപ്രവെശിപ്പൊളംഅത്രെ—ഇപ്രകാരംഇസ്രയെ
ൽഎല്ലാംരക്ഷപ്പെടുകയുംചെയ്യും–(യശ൫൯,൨൨)ഉദ്ധരിപ്പ
വൻചീയൊനിൽനിന്നുവന്നുയാക്കൊബിൽനിന്നുഅഭ
ക്തിയെമാറ്റും(യിറ.൩൧,൩൩)അവരൊട്എന്റെനിയ</lg><lg n="൨൭">മമൊഅവരുടെപാപങ്ങളെഞാൻഎടുത്തുകളയുന്നത്‌ത</lg><lg n="൨൮">ന്നെഎന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നപ്രകാരം—സുവിശെഷത്തെ
നൊക്കിയാൽഅവർനിങ്ങൾനിമിത്തംഅനിഷ്ടർതെരി
ഞ്ഞെടുപ്പിനെനൊക്കിയാലൊപിതാക്കന്മാർനിമിത്തം</lg><lg n="൨൯">പ്രീയമുള്ളവർ—കാരണംദൈവത്തിൻകൃപാവാരങ്ങളുംവി</lg><lg n="൩൦">ളിയുംഅനുതാപംവരാത്തവഅത്രെ—എങ്ങിനെഎന്നാ
ൽനിങ്ങളുംപണ്ടുദൈവത്തിന്നുഅടങ്ങാത്തശെഷംഇ
പ്പൊൾഅവരുടെഅവിശ്വാസത്താൽകനിവുലഭിച്ചപ്രകാ</lg><lg n="൩൧">രംഇരുവരുംഇപ്പൊൾഅടങ്ങാഞ്ഞതനിങ്ങൾ്ക്കുള്ളകനിവി</lg><lg n="൩൨">നാൽഅവൎക്കുംകനിവുലഭിക്കെണ്ടതിന്നത്രെ—ദൈവമല്ലൊ
എല്ലാവരെയുംകനിഞ്ഞുകൊള്ളെണ്ടതിന്നുഎല്ലാവരെയും</lg><lg n="൩൩">അവിശ്വാസത്തിൽഅടെച്ചുകളഞ്ഞു—ഹാദൈവത്തി
ൻ(കൃപാ)ധനം ജ്ഞാനംഅറിവുഇവറ്റിൻആഴംഎന്തുഅ
വന്റെന്യായവിധികൾഎത്രഅപ്രമെയവുംവഴികൾഅ</lg><lg n="൩൪">ഗൊചരവുംആകുന്നു—(യശ.൪൦,൧൩)കൎത്താവിൻമനസ്സെ</lg>

[ 38 ] ആരുപൊൽഅറിഞ്ഞുഅവനു ആരുപൊൽമന്ത്രീയായികൂടി</lg><lg n="൩൫">—(യൊബ.൪൧,൨)അല്ല അവനുവല്ലതുംമുമ്പിൽകൊടുത്തി</lg><lg n="൩൬">ട്ടുപകരംമെടിപ്പത്ആർ–കാരണംഅവനിൽനിന്നുംഅവനാ
ലുംഅവങ്കലെക്കുംസകലവുംആകുന്നുഅവനുയുഗാദികളൊ
ളംതെജസ്സ്(ഉണ്ടാക)– ആമെൻ

൧൨ അദ്ധ്യായം

കൃതജ്ഞതയാൽതന്നെദൈവത്തിന്നുബലികഴിച്ചു(൩)താഴ്മയൊ
ടും(൯)നാനാവിധസ്നെഹത്തൊടുംനടന്നു(൧൭)സമാധാനത്തെപരത്തു
വാൻ പ്രബൊധനം.

</lg><lg n="൧">എന്നതുകൊണ്ടുസഹൊദരന്മാരെഞാൻദൈവത്തിന്റെമന
സ്സലിവുകളെഒപ്പിച്ചുനിങ്ങളെ പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നിതു–നിങ്ങ
ൾബുദ്ധിയുള്ളഉപാസനയായിനിങ്ങളുടെശരീരങ്ങളെജീവിക്കു
ന്നതുംവിശുദ്ധവുംദൈവത്തിന്നുസുഗ്രാഹ്യവുംആയബലിയാ</lg><lg n="൨">ക്കി കഴിക്ക—ഈ യുഗത്തെമാതിരിആക്കാതെനിങ്ങളുടെമന
സ്സിനെപുതുക്കുകയാൽരൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുദൈവത്തിന്നു
ഇഷ്ടംനല്ലതുംസുഗ്രാഹ്യവുംതികവുള്ളതുംഇന്നത്എന്നുശൊ</lg><lg n="൩">ധനചെയ്യുമാറാക—ഞാനല്ലൊഎനിക്കനല്കപ്പെട്ടകൃപ
നിമിത്തംനിങ്ങളിലുള്ളഎല്ലാവനൊടുംചൊല്ലുന്നിതു–ഭാവി
ക്കെണ്ടതിന്നുമീതെഭാവിച്ചുയരാതെദൈവംഅവനവന്നു
വിശ്വാസത്തിൻഅളവിനെപകുത്തുപൊലെസുബൊധ</lg><lg n="൪">മാകുംവണ്ണംഭാവിക്ക—ഏകശരീരത്തിൽഅല്ലൊനമുക്ക്അ
നെകം അവയവങ്ങളുംഅവയവങ്ങൾ്ക്കഒക്കയുംഒരുപൊ</lg><lg n="൫">ലെഅല്ലപ്രവൃത്തിയുംഉള്ളപ്രകാരംതന്നെ—അനെകരായനാം
ക്രീസ്തനിൽഏകശരീരവുംഅവനവൻതങ്ങളിൽഅവയവ</lg><lg n="൬">ങ്ങളുംആകുന്നു—വിശെഷിച്ചുവരങ്ങൾഉള്ളവനമുക്കനല്കിയ</lg> [ 39 ]

<lg n="">കൃപെക്കുതക്കവണ്ണംവിവിധങ്ങൾഅത്രെ–വിശ്വാസത്തിന്റെ</lg><lg n="൭">പ്രമാണപ്രകാരംപ്രവചനംആകട്ടെ—ശുശ്രൂഷയിൽശുശ്രൂഷ
ആകട്ടെ ഉപദെശത്തിൽ ഉപദെശിക്കുന്നവൻആകട്ടെപ്ര</lg><lg n="൮">ബൊധനത്തിൽ ബ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നവൻആകട്ടെ—വിഭാഗിച്ചു
കൊടുക്കുന്നവൻഏകാഗ്രതയൊടെ–മുമ്പുള്ളവൻഉത്സാഹത്തൊ</lg><lg n="൯">ടെകനിയുന്നവൻപ്രസന്നതയൊടെ—സ്നെഹംനിൎവ്വ്യാജം–</lg><lg n="൧൦">തീയതിനെഅറെച്ചുംനല്ലതെ സഞ്ജിച്ചുംകൊണ്ടു(അമ.൫,൧൫)
സഹൊദരപ്രീതിയിൽ തമ്മിൽസ്ഥായിപൂണ്ടുബഹുമാനത്തിൽ</lg><lg n="൧൧"> തമ്മിൽമുമ്പിട്ടുകൊണ്ടു—ഉത്സാഹത്തിൽമടപ്പില്ലാതെആത്മാവി</lg><lg n="൧൨">ൽവെന്തുകൎത്താവെസെവിച്ചു—ആശയാൽസന്തൊഷിച്ചുക്ലെ</lg><lg n="൧൩">ശത്തിൽസഹിച്ചുനിന്നു—പ്രാൎത്ഥനയിൽഅഭിനിവെശിച്ചുവി
ശുദ്ധരുടെആവശ്യങ്ങളിൽകൂട്ടായ്മകാണിച്ചുആതിത്ഥ്യംപി</lg><lg n="൧൪">ന്തുടൎന്നുംകൊണ്ടത്രെ—നിങ്ങളെഹിംസിക്കുന്നവരെഅനു</lg><lg n="൧൫">ഗ്രഹിപ്പിൻശപിക്കരുതെ—സന്തൊഷിക്കുന്നവരൊടുകൂടെ</lg><lg n="൧൬">സന്തൊഷിക്കയുംകരയുന്നവരൊടുകൂടെകരകയും—തമ്മിൽ
ഐകമത്യംഭാവിച്ചുഉയരമുള്ളവചിന്തിക്കാതെതാണവറ്റി
ൽഉൾ്പെട്ടുംകൊൾ്ക–താന്തനിക്കുബുദ്ധിമാൻഎന്നുതൊന്നാ</lg><lg n="൧൭">യ്ക—ഒരുത്തന്നുംതിന്മെക്കുപകരംതിന്മകൊടുക്കാതെഎല്ലാമ</lg><lg n="൧൮">നുഷ്യരുടെമുമ്പാകെയുംനല്ലവറ്റെമുങ്കരുതി—കഴിയും
എങ്കിൽനിങ്ങളാൽആവൊളംഎല്ലാമനുഷ്യരൊടുംസമാധാ</lg><lg n="൧൯">നംകൊലുക—പ്രീയമുള്ളവരെതങ്ങൾതന്നെപകവീട്ടാതെ
(ദെവ)കൊപത്തിന്നുഇടംകൊടുപ്പിൻ–കാരണം(൫മൊ.
൩൨,൩൫)പ്രതിക്രീയഎനിക്കുള്ളതുഞാൻപകരംചെയ്യും</lg><lg n="൨൦">എന്നുകൎത്താവ്പറയുന്നു—ആകയാൽ(സുഭ.൨൫,൨൧)നിന്റെ
ശത്രുവിന്നുവിശക്കിൽഅവനെഊട്ടുകദാഹിക്കിൽകുടി
പ്പിക്കഇതുചെയ്താൽതീക്കനലുകൾഅവന്റെതലമെൽ</lg>

[ 40 ] കുന്നിക്കുംഎന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നത്—തിന്മയൊടുതൊല്ക്കാ
തെനന്മയാൽതിന്മയെജയിക്കുക

൧൩ അദ്ധ്യായം

കൊയ്മെക്കുകീഴ്പെടുവാനും(൮)സ്നെഹത്തെപ്രമാണമാക്കി(൧൧)
സുബൊധം ആചരിപ്പാനും പ്രബൊധനം

<lg n="൧">ഏതുദെഹിയുംശ്രെഷ്ഠാധികാരങ്ങൾ്ക്കകീഴടങ്ങുക–കാരണം
ദൈവത്തിൽനിന്നല്ലാതെഅധികാരംഒന്നുംഇല്ല–ഉള്ളഅധി</lg><lg n="൨">കാരങ്ങളൊദൈവത്താൽനിയമിക്കപ്പെട്ടവ—ആകയാ
ൽഅധികാരത്തൊടുമറുക്കുന്നവൻദൈവവ്യവസ്ഥയൊ
ടുമറുക്കുന്നു–മറുക്കുന്നവരൊതങ്ങൾ്ക്കതന്നെന്യായവിധിയെ</lg><lg n="൩">പ്രാപിക്കും—പിന്നെവാഴുന്നവർസൽക്രീയെക്കല്ലദുഷ്ക്രീ
യെക്കത്രെഭയമായിരിക്കുന്നു–അധികാരസ്ഥനെഭയപ്പെ
ടാതിരിപ്പാൻഇഛ്ശിക്കുന്നുവൊനല്ലതിനെചെയ്കഎന്നാൽ
അവനൊടുപുകഴ്ചലഭിക്കുംനിണക്കനന്മെക്കായിട്ടല്ലൊഅ
വൻദൈവശുശ്രൂഷക്കാരനാകുന്നു–തീയതിനെനീചെയ്കി
ലൊഭയപ്പെടുകവെറുതെഅല്ലല്ലൊഅവൻവാളെവഹിക്കു</lg><lg n="൪">ന്നതു—ദൊഷംപ്രവൃത്തിക്കുന്നവനിൽകൊപംനടത്തിക്കുന്ന
പ്രതികാരിയായിഅവൻദൈവത്തിൽശുശ്രൂഷക്കാരനാകു</lg><lg n="൫">ന്നുസത്യം—എന്നതുകൊണ്ടുകൊപത്തെഅല്ലമനസ്സാക്ഷി
യെയുംവിചാരിച്ചത്രെകീഴടങ്ങുകതന്നെആവശ്യമാകുന്നു–</lg><lg n="൬">–അതുകൊണ്ടത്രെനിങ്ങൾനികിതിയുംകൊടുക്കുന്നു–അവർ
ദെവസെവെക്കുള്ളവരുംഅതിൽതന്നെഅഭിനിവെശിക്കുന്ന</lg><lg n="൭">വരുംആകുന്നതിനാൽതന്നെ—അതുകൊണ്ടുകടമായുള്ളതു
എല്ലാവൎക്കുംഒപ്പിപ്പിൻ–നികിതി(മെടിക്കുന്നവന്നു)നികിതി
ചുങ്കം(മെടിക്കുന്നവന്നു)ചുങ്കംഭയംവെണ്ടുന്നവന്നുഭയം–</lg> [ 41 ]

<lg n="൮">മാനംവെണ്ടുന്നവന്നുമാനംതന്നെ—അന്യൊന്യംസ്നെ</lg><lg n="൯">ഹിക്കുന്നത്ഒഴികെആരൊടുംഒന്നുംകടമ്പെടരുതു—അന്യ
നെസ്നെഹിക്കുന്നവനല്ലൊധൎമ്മത്തെപൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു–
കാരണംവ്യഭിചാരംചെയ്യരുതു കുലചെയ്യരുതു മൊഷ്ടി
ക്കരുതു മൊഹിക്കരുതു മുതലായിട്ടുയാതൊരുകല്പനയും
നിന്നെപൊലെതന്നെകൂട്ടുകാരനെസ്നെഹിക്കഎന്നുള്ള</lg><lg n="൧൦">വചനത്തിൽതന്നെസംക്ഷെപിച്ചുകിടക്കുന്നു—സ്നെഹം
എന്നതുകൂട്ടുകാരനുദൊഷംപ്രവൃത്തിക്കാത്തതാകയാ</lg><lg n="൧൧">ൽധൎമ്മനിവൃത്തിസ്നെഹംഅത്രെ—അതൊ(ചെയ്യെണ്ട
തു)സമയത്തെഅറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ–നാംവിശ്വസിച്ചനെ
രത്തെക്കാൾരക്ഷഇപ്പൊൾനമുക്ക്അധികംഅടുത്തത
കകൊണ്ടുനാംഉറക്കത്തിൽനിന്നുണരുവാൻനാഴികവന്നു</lg><lg n="൧൨">എന്നറിയാമല്ലൊ—രാവുചെന്നുകഴിഞ്ഞുപകൽഅടുത്തു–
അതുകൊണ്ടുനാംഇരിട്ടിൻക്രീയകളെവീഴ്ത്തുവെളിച്ചത്തിൻ</lg><lg n="൧൩">ആയുധങ്ങളെധരിച്ചുകൊൾ്ക—പകല്ക്കാലത്തുഎന്നപൊലെ
നാംമൎയ്യാദയായിനടക്കുക–കൂത്തുമദ്യപാനങ്ങളിലല്ലദുഷ്കാ</lg><lg n="൧൪">മമൈഥുനങ്ങളിലല്ല–എരിവുപിണക്കങ്ങളിലല്ല–കൎത്താ
വായയെശുക്രീസതനെഅത്രെഉടുത്തുകൊൾ്‌വിൻപിന്നെമൊ
ഹങ്ങൾജനിക്കുമാറല്ലജഡത്തിന്നായികരുതികൊള്ളെ
ണ്ടതു–

൧൪ അദ്ധ്യായം

ഭക്ഷണാദിആചാരങ്ങളെചൊല്ലിഇടഞ്ഞുപൊകാതെ(൭)
താന്താൻക്രീസ്തപ്രസാദവും(൧൩)സഭയുടെകെട്ടുപണിയും
വരുത്തുവാൻപൊക്കെണം

</lg><lg n="൧">വിശ്വാസത്തിൽബലഹീനനായവനെനിങ്ങൾസംശയ</lg>

[ 42 ] <lg n="൨">പക്ഷങ്ങൾജനിക്കാതവണ്ണംചെൎത്തുകൊൾ്‌വിൻ—ഒരുവൻഎ
ല്ലാം തിന്മാൻവിശ്വസിക്കുന്നു ബലഹീനൻസസ്യാദികളെതി</lg><lg n="൩">ന്നുകെഉള്ളു—തിന്നുന്നവൻ തിന്നാത്തവനെധിക്കരിക്കരുതുതി
ന്നാത്തവൻ തിന്നുന്നവന്നുന്യായംവിധിക്കരുത്–ദൈവമല്ലൊ</lg><lg n="൪">അവനെചെൎത്തുകൊണ്ടു—അന്യന്റെഭൃത്യനുവിധിപ്പാൻനീ
ആർഅവൻനില്ക്കുന്നതൊവീഴുന്നതൊതന്റെകൎത്താവിന്ന
ത്രെ–അവൻനിലനില്ക്കുംതാനുംദൈവംഅവനെനില്പിപ്പാ</lg><lg n="൫">ൻശക്തനല്ലൊആകുന്നു—ഒരുവൻദിവസത്തെക്കാൾദി
വസത്തെബഹുമാനിക്കുന്നുമറ്റവൻഎല്ലാദിവസങ്ങളെയും
ബഹുമാനിക്കുന്നുഅവനവൻതാന്താന്റെമനസ്സിൽനിറ</lg><lg n="൬">വടിയുള്ളവനാക–ദിവസത്തെകരുതുന്നവൻകൎത്താവിന്നാ
യികരുതുന്നു–ദിവസത്തെകരുതാത്തവൻകൎത്താവിന്നാ
യികരുതാത്തതു–പിന്നെതിന്നുന്നവൻദൈവത്തെസ്തുതി
ക്കയൽകൎത്താവിന്നായിതിന്നുന്നു–തിന്നാത്തവൻകൎത്താ
വിന്നായിതിന്നാതെദൈവത്തെസ്തുതിക്കയുംചെയ്യുന്നു—</lg><lg n="൭">—എങ്ങിനെഎന്നാൽനമ്മിൽആരുംതനിക്കുജീവിക്കുന്നി
ല്ലആരുംതനിക്കചാകുന്നതുംഇല്ലനാംജീവിച്ചാലുംകൎത്താ</lg><lg n="൮">വിന്നുജീവിക്കുന്നുചത്താലുംകൎത്താവിന്നുചാകുന്നു—അതു
കൊണ്ടുജീവിച്ചാലുംചത്താലുംകൎത്താവിന്നുള്ളവർ ആകു</lg><lg n="൯">ന്നു—കാരണംമരിച്ചവൎക്കുംജീവികൾ്ക്കുംഉടയവൻആകെണ്ട</lg><lg n="൧൦">തിന്നുതന്നെക്രീസ്തൻമരിക്കയുംഉയിൎക്കയുംചെയ്തു—നീയൊ</lg><lg n="൧൧">നിന്റെസഹൊദരനുന്യായംവിധിപ്പാൻഎന്തു–അല്ലനീയും
നിന്റെസഹൊദരനെധിക്കരിപ്പാൻഎന്തു–നാംഎല്ലാവരും
ക്രീസ്തന്റെ ന്യായാസനത്തിന്നുമുമ്പാകെനില്ക്കുംസത്യം(യശ.൪൫,
൨൩)എന്റെജീവനാണഎല്ലാമുഴങ്കാലുംഎനിക്കവണങ്ങും
എല്ലാനാവുംദൈവത്തെസ്വീകരിക്കയുംചെയ്യുംഎന്നുഎഴു</lg> [ 43 ]

<lg n="൧൨">തിഇരിക്കുന്നുവല്ലൊ—ആകയാൽനമ്മിൽ ഒരൊരുവനുംതാന്താ</lg><lg n="൧൩">ന്റെ കണക്കിനെദൈവത്തൊടുബൊധിപ്പിക്കും—എ
ന്നതുകൊണ്ടുനാംഅന്യൊന്യം ന്യായം വിധിക്കൊല്ലാസഹൊ
ദരന്നുഇടൎച്ചയൊ തടങ്ങലൊവെക്കാതിരിപ്പാൻഅത്രെവി</lg><lg n="൧൪">ധിച്ചുകൊൾ്‌വിൻ—ഞാൻ കൎത്താവായ യെശുവിൽഅറിഞ്ഞു
തെറിയത്എന്തെന്നാൽഒന്നും തന്നാൽതന്നെതീണ്ടൽആ
കയില്ല ഒരുവൻ അതുതീണ്ടൽഎന്ന്എണ്ണിയാൽ അവന്ന</lg><lg n="൧൫">ത്രെതീണ്ടൽആകുന്നു—എങ്കിലും ഭക്ഷണംനിമിത്തംനി
ന്റെസഹൊദരൻ‌ദുഃഖിച്ചുപൊയാൽ നീസ്നെഹപ്രകാ
രംനടക്കുന്നില്ല – ആൎക്കുവെണ്ടി ക്രീസ്തൻ‌മരിച്ചുആയവ</lg><lg n="൧൬">നെ നിന്റെഭക്ഷണംകൊണ്ടുനശിപ്പിക്കല്ലെ—ആക</lg><lg n="൧൭">യാൽനിങ്ങളുടെനന്മയൊടുദൂഷണംപറ്റിവരരുതെ–ദെ
വരാജ്യം‌ഭക്ഷണപാനവും അല്ലല്ലൊ നീതിയും‌സമാധാ
നവും‌വിശുദ്ധാത്മാവിൽസന്തൊഷവുംഅത്രെആകുന്നു–</lg><lg n="൧൮">–ഇവറ്റിൽതന്നെക്രീസ്തനെസെവിക്കുന്നവൻദൈവ
ത്തിന്നുസുഗ്രാഹ്യനും മനുഷ്യൎക്കകൊള്ളാകുന്നവനുംആ</lg><lg n="൧൯">കുന്നു—അതുകൊണ്ടുനാംസമാധാനത്തിന്നുംഅന്യൊന്യം</lg><lg n="൨൦">വീടുവൎദ്ധനെക്കും‌ഉള്ളവറ്റെപിന്തുടരുക–ഭക്ഷണംനി
മിത്തംദെവനിൎമ്മാണത്തെ കെട്ടഴിക്കല്ലെ–എന്നാൽഎല്ലാം
ശുദ്ധംതന്നെ–തടങ്ങൽകൊടുത്തുംകൊണ്ടുതിന്നുന്നമനു</lg><lg n="൨൧">ഷ്യനൊഅതുവിടക്കു—ഇറച്ചിതിന്നായ്കയും‌രസം കുടി
ക്കായ്കയും‌സഹൊദരന്ന് ഇടൎച്ചയൊതടങ്ങലൊ ബലഹീ
നതയൊസംഭവിക്കുന്നത്എന്തെങ്കിലുംചെയ്യായ്കയുംന</lg><lg n="൨൨">ല്ലതുതന്നെ—നിണക്കുവിശ്വാസം ഉണ്ടൊഅതിനെദെ</lg><lg n="൨൩">വമുമ്പാകെനിണക്കുവിശ്വാസം‌ഉണ്ടൊ അതിനെദെ
വമുമ്പാകെനിണക്കായിട്ടുധരിച്ചുകൊൾ്‌കതാൻസമ്മതിക്കു
ന്നതിൽതനിക്കു താൻ കുറ്റം വിധിക്കാത്തവൻധന്യൻ–</lg>

[ 44 ] സംശയിക്കുന്നവനൊതിന്നുഎങ്കിൽ‌വിശ്വാസത്തിൽനി
ന്നുവരായ്കകൊണ്ടു അവന്നുകുറ്റംവിധിച്ചിട്ടുണ്ടുവിശ്വാസ
ത്തിൽനിന്നുവരാത്തത് ഒക്കയുംപാപംഅത്രെ.

൧൫ അദ്ധ്യായം

ബലഹീനരെചുമന്നുകൊണ്ടു(൫) രണ്ടുവകക്കാരും ഐക്യ
പ്പെടുവാൻ പ്രബൊധനം–(൧൪) അപൊസ്തലന്റെ(൨൨)
യാത്രാഭാവങ്ങളും അപെക്ഷയും

<lg n="൧">എന്നാൽശക്തരായനാംഅശക്തരുടെബലഹീനതകളെ
ചുമക്കെണംതങ്ങളെതന്നെപ്രസാദിപ്പിക്കയും‌അരുത്</lg><lg n="൨">–നമ്മിൽ‌ഒരൊരുവൻഗുണത്തിന്നായിവീടുവൎദ്ധനെക്കാ</lg><lg n="൩">യിതന്നെ കൂട്ടുകാരനെപ്രസാദിപ്പിക്ക–കാരണംക്രീസ്ത
നും തന്നെതാൻപ്രസാദിപ്പിച്ചില്ല (സങ്കി൬൯,൧)നിന്നെ
നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നിന്ദകൾഎന്റെമെൽവീണുഎന്ന്എ</lg><lg n="൪">ഴുതിയപ്രകാരമത്രെ(നടന്നു)–എങ്ങിനെഎന്നാൽമുൻ
എഴുതപ്പെട്ടവഒക്കയുംനമ്മുടെഉപദെശത്തിന്നായി എഴു
തിയത്‌നാംഎഴുത്തുകളുടെക്ഷാന്തിയാലും ആശ്വാസത്താ</lg><lg n="൫">ലുംആശയെധരിച്ചുകൊള്ളെണ്ടതിന്നുതന്നെ—എന്നാ
ൽ നിങ്ങൾ ഐകമത്യപ്പെട്ടുനമ്മുടെകൎത്താവായയെശുക്രീ
സ്തന്റെപിതാവായദൈവത്തെ ഒരുവായികൊണ്ടുമ
ഹത്വീകരിക്കെണ്ടതിന്നു ക്ഷാന്തിആശ്വാസങ്ങളുടെദൈ</lg><lg n="൬">വം ക്രീസ്തയെശുവിന്നുതക്കവണ്ണംഅന്യൊന്യംഒന്നിനെ</lg><lg n="൭">തന്നെചിന്തിപ്പാൻ‌നിങ്ങൾ്ക്കനല്കെണമെ—അതുകൊണ്ടു
ക്രീസ്തൻ ദൈവതെജസ്സിന്നായികൊണ്ടുനിങ്ങളെചെൎത്തു</lg><lg n="൮"> കൊണ്ടതുപൊലെഅന്യൊന്യംചെൎത്തുകൊൾ്‌വിൻ—ഞാ
ൻപറയുന്നതൊപിതാക്കൾ്ക്കുള്ളവാഗ്ദത്തങ്ങളെഉറപ്പി</lg> [ 45 ]

<lg n="">ക്കെണ്ടതിന്നുയെശുക്രീസ്തൻ‌ദെവസത്യത്തിൻ നിമിത്തംപ</lg><lg n="൯">രിഛെദനെക്കുശുശ്രൂഷക്കാരനായിഎന്നും–ജാതികൾദൈ
വത്തെകനിവിൻ നിമിത്തം‌മഹത്വീകരിച്ചുഎന്നുംഉള്ളത</lg><lg n="൧൦">ത്രെ—(സങ്കി.൧൮,൫൦)ആകയാൽഞാൻജാതികളിൽനി
ന്നെവാഴ്ത്തി നിൻനാമത്തിന്നുസ്തുതി പാടുംഎന്ന്എഴുതിയ</lg><lg n="൧൧">പ്രകാരംതന്നെ—പിന്നെ(൫മൊ.൩൨,൪൩)ജാതികളെ
അവന്റെ ജനത്തൊട്ഒന്നിച്ചുആനന്ദിപ്പിൻഎന്നും(സ
ങ്കി.൧൧൭,൧) എല്ലാജാതികളും കൎത്താവെസ്തുതിപ്പി
ൻഎല്ലാവംശങ്ങളുംഅവനെപുകഴുവിൻഎന്നുംഉണ്ടു—</lg><lg n="൧൨">–ജാതികളെ ഭരിപ്പാൻ‌എഴുനീല്ക്കുന്നഇശ്ശായിവെർ
ആയവനെജാതികൾ ആശിച്ചുതെടുംഎന്നുയശായയും</lg><lg n="൧൩">(൧൧,൧൦)പറയുന്നു—എന്നാൽആശയുടെദൈവംവിശ്വ
സിക്കുന്നതിൽതന്നെനിങ്ങൾവിശുദ്ധാത്മാവിൻശക്തിമൂലം
ആശയിൽവഴിയുമാറുസകലസന്തൊഷവുംസമാധാനവും
കൊണ്ടും നിങ്ങളെ നിറെക്കുക

</lg><lg n="൧൪">പിന്നെപ്രീയസഹൊദരന്മാരെനിങ്ങൾതന്നെയുംസ
ല്ഗുണസമ്പൂൎണ്ണരുംസകലജ്ഞാനംനിറഞ്ഞവരുംതങ്ങളിൽത
ന്നെവഴിക്കാക്കുവാൻ‌പ്രാപ്തരുംആകുന്നുഎന്നുഞാനുംനിങ്ങ</lg><lg n="൧൫">ളെചൊല്ലിതെറിഇരിക്കുന്നു—എന്നിട്ടുംസഹൊദരന്മാരെദൈ
വംഎനിക്കനല്കിയകൃപനിമിത്തംനിങ്ങളെഞാനുംകൂടെഒ
ൎപ്പിക്കുന്നവനായി ചിലതിൽഅതിധൈൎയ്യമായി നിങ്ങൾ്ക്ക്</lg><lg n="൧൬">എഴുതി—ജാതികൾആകുന്നൊരുബലിവിശുദ്ധാത്മാവിനാ
ൽ‌വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുസുഗ്രാഹ്യമായിചമയെണ്ടതിന്നു
ഞാൻദൈവത്തിൻസുവിശെഷത്തെപുരൊഹിതനായിന
ടത്തികൊണ്ടുജാതികളിൽ‌യെശുക്രീസ്തന്റെസെവകനാ</lg><lg n="൧൭">യിരിപ്പാന്തക്കവണ്ണമല്ലൊഎനിക്കകൃപലഭിച്ചതു—ആ</lg>

[ 46 ] കയാൽ എനിക്കുദെവകാൎയ്യത്തിൽക്രീസ്തയെശുവിങ്കൽപ്ര</lg><lg n="൧൮">ശംസഉണ്ടു—ക്രീസ്തൻ‌എന്നെ കൊണ്ടല്ലൊജാതികളുടെഅ
നുസരണത്തിന്നുവെണ്ടി വാക്കിനാലും‌ക്രിയയാലും അടയാള
ങ്ങളുടെയും‌അത്ഭുതങ്ങളുടെയും‌ശക്തി കൊണ്ടുവിശുദ്ധാത്മാ
വിൻശക്തിയിൽ തന്നെപ്രവൃത്തിച്ചവഅല്ലാതെഞാൻ</lg><lg n="൧൯">ചൊല്ലുവാൻതുനികയില്ല—അതിനാൽ ഞാൻ മുമ്പെയരു
ശലെമിലുംചുഴലവും‌പിന്നെഇല്ലുൎയ്യവരെയും‌ക്രീസ്തന്റെസു</lg><lg n="൨൦">വിശെഷണത്തെഅനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു—ഇതിൽഞാ
ൻ‌അന്യന്റെഅടിസ്ഥാനത്തിൻമെൽപണിചെയ്യാതെഇ</lg><lg n="൨൧">രിക്കെണ്ടതിന്നു ക്രീസ്തന്റെ പെർകെൾ്ക്കായഇടത്തിലല്ല–(യ
ശ.൫൨,൧൫) അവനെകൊണ്ട് അറിയിക്കപ്പെടാത്തവർകാ
ണുംകെൾ്ക്കാത്തവർബൊധിക്കുംഎന്ന്എഴുതിയപ്രകാര</lg><lg n="൨൨">മത്രെ സുവിശെഷിപ്പാൻ‌അഭിമാനിച്ചുനടക്കുന്നു—അതു
കൊണ്ടത്രെഞാൻനിങ്ങളുടെഅടുക്കൽവരുന്നതിന്നുപല</lg><lg n="൨൩">പ്പൊഴും‌മുടക്കംവന്നു—ഇപ്പൊഴൊഎനിക്ക് ഈദിക്കുകളി
ൽഇനിസ്ഥലംശെഷിക്കായ്കയാൽ അങ്ങുചെല്ലുവാൻപലആ</lg><lg n="൨൪">ണ്ടുകൾ തുടങ്ങി വാഞ്ഛഉണ്ടു—ഞാൻ സ്പാന്യയിലെക്ക്‌യാത്ര
യാകുമ്പൊഴെക്കുനിങ്ങളുടെഇടയിൽവരും–ഞാനല്ലൊകടക്കു
ന്നപന്തിയിൽനിങ്ങളെ ദൎശിപ്പാനുംമുമ്പെതന്നെനിങ്ങളി
ൽനിന്ന്എകദെശം‌തൃപ്തിവന്നശെഷംനിങ്ങളാൽ യാത്ര</lg><lg n="൨൫">അയക്കപ്പെടുവാനുംആശഉണ്ടു—ഇപ്പൊൾതന്നെയൊ
ഞാൻയരുശലെമിലെക്കു വിശുദ്ധൎക്കശുശ്രൂഷചെയ്‌വാൻ</lg><lg n="൨൬">യാത്രപുറപ്പെടുന്നു—എങ്ങിനെഎന്നാൽയരുശലെമിലെ
വിശുദ്ധരിൽദരിദ്രരായവൎക്കുഅല്പംകൂട്ടായ്മകാട്ടുവാൻമ</lg><lg n="൨൭">ക്കെദൊന്യയുംഅഖായയും‌പ്രസാദിച്ചു—പ്രസാദംതൊന്നി
സത്യം അവൎക്കുകടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുംഉണ്ടു–ജാതികളല്ലൊ</lg> [ 47 ]

<lg n="">അവരുടെആത്മികവസ്തുക്കളിൽ കൂട്ടാളികൾ‌ആയെങ്കിൽജ</lg><lg n="൨൮">ഡികങ്ങളിൽ‌അവരെ‌സെവിപ്പാനും കടം‌വന്നിരിക്കുന്നു—ആ
യതിനെഞാൻസമാപിച്ചുഅവൎക്ക‌ഈഫലത്തെഎത്തിച്ചു</lg><lg n="൨൯"> മുദ്രയിട്ടശെഷം നിങ്ങളിൽ കൂടിസ്പാന്യയിലെക്ക്ചെ‌ല്ലും—നി
ങ്ങളിൽ‌വന്നാലൊ ക്രീസ്തസുവിശെഷത്തിന്റെ അനുഗ്രഹ</lg><lg n="൩൦">നിറവൊടെവരുംഎന്നുഞാൻ‌അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു—എന്നാ
ൽ‌സഹൊദരന്മാരെനമ്മുടെകൎത്താവായയെശുക്രീസ്തനെ
യുംആത്മാവിൻ സ്നെഹത്തെയും‌ഒൎപ്പിച്ചുനിങ്ങളെ‌പ്ര</lg><lg n="൩൧">ബൊധിപ്പിക്കുന്നിതു—യഹൂദയിലെ‌അവിശ്വാസികളിൽ
നിന്നു‌ഞാൻരക്ഷിക്കപ്പെടെണം‌എന്നുംയരുശലെമിന്നാ
യുള്ള‌എന്റെശുശ്രൂഷവിശുദ്ധൎക്കു സുഗ്രാഹ്യമാകെണം</lg><lg n="൩൨">എന്നും– ഇങ്ങിനെഞാൻദെവെഷ്ടത്താൽസന്തൊഷ
ത്തൊടെ അങ്ങുവന്നുനിങ്ങളൊടുകൂടമനംതണുക്കെണ്ടതിന്നു
നിങ്ങൾ‌എനിക്കവെണ്ടിദൈവത്തൊടു പ്രാൎത്ഥനകളിൽ</lg><lg n="൩൩">കൂടെപൊരാടെണം‌എന്നുതന്നെ—സമാധാനത്തിന്റെ
ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരൊടുംകൂടെഇരിപ്പൂതാക.

൧൬ അദ്ധ്യായം

ശിഫാൎസി(൩) വന്ദനവാക്കുകളും–(൧൭)ഭെദിപ്പിക്കുന്നവരെസൂ
ക്ഷിക്കണം–(൨൧)അന്യരുടെവന്ദനങ്ങൾ(൨൫)സമാപ്തി

</lg><lg n="൧">നമ്മുടെസഹൊദരിയുംകെങ്ക്രയസഭയിലെശുശ്രൂഷക്കാരി</lg><lg n="൨">യും ആയുള്ള ഫൊയ്ബയെ—നിങ്ങൾവിശുദ്ധൎക്ക‌യൊഗ്യമാം
വണ്ണം കൎത്താവിൽകൈക്കൊണ്ടുഅവൾ്ക്കുനിങ്ങളെകൊണ്ടു
ആവശ്യംതൊന്നുന്നയാതൊരു കാൎയ്യത്തിലുംസഹായിച്ചും
വരെണ്ടതിന്നുഞാൻ നിങ്ങളിൽഭരമെല്പിക്കുന്നു–അവളും
പലൎക്കും വിശെഷാൽഎനിക്കുംസഹായമായ്‌വന്നുസത്യം—</lg>

[ 48 ] <lg n="൩">—ക്രീസ്തയെശുവിൽഎന്റെസഹകാരികളാകുന്നപ്രീസ്ക</lg><lg n="൪">യെയും അക്വിലാവെയും‌വന്ദിപ്പിൻ—ആയവർഎന്റെപ്രാ
ണനുവെണ്ടി തങ്ങളുടെകഴുത്തിനെനീട്ടിവെച്ചു–അവൎക്കു‌കൃ
തജ്ഞത ചൊല്ലുന്നതുഞാൻമാത്രമല്ലജാതികളുടെസകലസ
ഭകളുംകൂടെതന്നെ – അവരെവീട്ടിലെസഭയെയുംവന്ദി</lg><lg n="൫">പ്പിൻ—ആസ്യയിൽനിന്നുക്രീസ്തന്നുആദ്യവിളവായിഎ</lg><lg n="൬">നിക്ക പ്രിയമുള്ളഎപൈനതനെവന്ദിപ്പിൻ–ഞങ്ങൾ്ക്കായി</lg><lg n="൭">വളരെഅദ്ധ്വാനിച്ചുള്ളമൎയ്യമെവന്ദിപ്പിൻ—എന്റെചെൎച്ച
ക്കാരുംസഹബദ്ധരുമായഅന്ത്രൊനിക്കനെയുംയുനിയാ
വെയുംവന്ദിപ്പിൻ – ആയവർ‌എന്റെമുമ്പിലുംക്രീസ്തനി
ൽ ആയ്‌വന്നുഅപൊസ്തലരിൽ വെർകൊണ്ടവർആകുന്നു–</lg><lg n="൮">കൎത്താവിൽ‌എനിക്കപ്രിയമുള്ളഅബ്ലിയാതനെവന്ദിപ്പി</lg><lg n="൯">ൻ—ക്രീസ്തനിൽഞങ്ങളുടെസഹകാരിയായഉൎബ്ബാനനെയും</lg><lg n="൧൦">എൻ പ്രീയനായസ്താകുവെയുംവന്ദിപ്പിൻ—ക്രീസ്തനിൽ
കൊള്ളാകുന്നവനായഅപെല്ലാവെവന്ദിപ്പിൻ—അരിസ്ത</lg><lg n="൧൧">ബൂലന്റെവീട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ളവരെവന്ദിപ്പിൻ—എന്റെ
ചെൎച്ചക്കരനായഹെരൊദിയൊനെവന്ദിപ്പിൻ–നൎക്കിസ
ന്റെവീട്ടുകാരിൽനിന്നുകൎത്താവിൽആയവരെവന്ദിപ്പിൻ</lg><lg n="൧൨"> കൎത്താവിൽഅദ്ധ്വാനിച്ചവരായത്രുഫൈനയെയും ത്രുഫൊ
സയെയുംവന്ദിപ്പിൻ— കൎത്താവിൽവളരെഅദ്ധ്വാനിച്ച</lg><lg n="൧൩">പ്രീയപെൎസിയെവന്ദിപ്പിൻ–കൎത്താവിൽതെരിഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെട്ട രൂഫനെയുംഅവന്റെയുംഎന്റെയുംഅമ്മയെ</lg><lg n="൧൪">യും വന്ദിപ്പിൻ—അസുങ്ക്രീതൻ–ഫ്ലെഗൊൻ–ഹെൎമ്മാവ്–പ
ത്രൊബാ–ഹെൎമ്മെ–ഇവരെയും കൂടയുള്ളസഹൊദരരെയും</lg><lg n="൧൫">വന്ദിപ്പിൻ–ഫിലൊലഗനെയ യൂലിയയെയും‌നെരയു
വെയും–അവന്റെസഹൊദരിയെയുംഒലുബാവെയുംഅ</lg> [ 49 ]

<lg n="൧൬">വരൊടുകൂടയുള്ള വിശുദ്ധരെയുംവന്ദിപ്പിൻ—വിശുദ്ധചുംബ
നംകൊണ്ട് അന്യൊന്യംവന്ദിപ്പിൻ–ക്രീസ്തന്റെസഭകൾഎ
ല്ലാംനിങ്ങളെവന്ദിക്കുന്നു—

</lg><lg n="൧൭">എന്നാൽസഹൊദരന്മാരെനിങ്ങൾപഠിച്ചഉപദെശ
ത്തൊടുചെരാത്തദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങളെയുംഇടൎച്ചകളെയും
ഉണ്ടാക്കുന്നവരെസൂക്ഷിപ്പാൻഞാൻനിങ്ങളെപ്രബൊധിപ്പി</lg><lg n="൧൮">ക്കുന്നു—അവരൊട്അകന്നുവാങ്ങുവിൻ—കാരണംഅപ്രകാ
രമുള്ളവർനമ്മുടെകൎത്താവായയെശുക്രീസ്തനെഅല്ലതങ്ങ
ളുടെവയറത്രെസെവിച്ചുകൊണ്ടുമംഗലവാക്കിനാലുംസു
ഭാഷണത്തിനാലുംസാധുക്കളുടെഹൃദയങ്ങളെചതിച്ചുകള</lg><lg n="൧൯">യുന്നു—നിങ്ങളുടെഅനുസരണംനീളെഎല്ലാവൎക്കുംകെൾ്ക്കാ
യ്‌വന്നു അതുകൊണ്ടുഞാൻനിങ്ങൾനിമിത്തംസന്തൊഷി
ക്കുന്നു–എങ്കിലുംനന്മെക്ക്നിങ്ങൾ ജ്ഞാനികളുംതിന്മെക്ക്കൂ</lg><lg n="൨൦">ട്ടില്ലാത്തവരുംആകെണം‌എന്ന്ഇഛ്ശിക്കുന്നു—സമാധാന
ത്തിന്റെദൈവമൊവെഗത്തിൽസാത്താനെനിങ്ങളുടെ
കാലുകളിൻ കീഴെചതെച്ചു കളയും–നമ്മുടെകൎത്താവായയെ</lg><lg n="൨൧">ശുക്രീസ്തന്റെകരുണനിങ്ങളൊടുകൂടഇരിക്ക—എന്റെ
സഹകാരിയായതിമൊത്ഥ്യനുംഎന്റെചെൎച്ചക്കാരായ
ലൂക്യനുംയാസൊനും സൊസിപത്രനുംനിങ്ങളെവന്ദിക്കു</lg><lg n="൨൨">ന്നു—ലെഖനത്തെഎഴുതിയതെൎത്യൻഎന്നുള്ളഞാൻ നി</lg><lg n="൨൩">ങ്ങളെകൎത്താവിൽവന്ദിക്കുന്നു—എനിക്കുംസൎവ്വസഭെക്കുംആ
തിത്ഥ്യംചെയ്യുന്നഗായൻനിങ്ങളെവന്ദിക്കുന്നു–നഗരഭ
ണ്ഡാരിയായഎരസ്തനുംസഹൊദരനായ ക്വൎത്തനുംനി</lg><lg n="൨൪">ങ്ങളെവന്ദിക്കുന്നു—നമ്മുടെകൎത്താവായയെശുക്രീസ്തന്റെ
കരുണനിങ്ങൾഎല്ലാവരൊടുംകൂടെഇരിക്ക–ആമെൻ.

</lg><lg n="൨൫">എന്നാൽ യുഗകാലങ്ങളിൽമിണ്ടാതെകിടന്നശെഷം</lg>

[ 50 ] ഇപ്പൊൾവിളങ്ങിവന്നും‌നിത്യദൈവത്തിൻനിയൊഗപ്രകാ
രംവിശ്വാസത്തിൻ അനുസരണത്തെവരുത്തുവാൻപ്രവാ
ചകരുടെഎഴുത്തുകളെകൊണ്ടുസകലജാതികളിലും‌അറി</lg><lg n="൨൬">യിക്കപ്പെട്ടുംഇരിക്കുന്നമൎമ്മത്തിൻവെളിപ്പാടിനാലുള്ളഎ
ന്റെസുവിശെഷത്തിലും യെശുക്രീസ്തന്റെഘൊഷണത്തി</lg><lg n="൨൭">ലുംനിങ്ങളെസ്ഥിരീകരിപ്പാൻ‌കഴിയുന്നഎകജ്ഞാനിയാ
യദൈവത്തിന്നുയെശുക്രീസ്തന്മൂലംയുഗാദികാലങ്ങളിലുംതെ
ജസ്സ് ഉണ്ടാവൂതാക– ആമെൻ</lg> [ 51 ] കൊരിന്തൎക്ക എഴുതിയ
ഒന്നാം ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

൧൦. (—൪ അ.) സഭാഭിന്നതകളെ ആക്ഷെപിക്കയിൽ- ൧൭.
ജ്ഞാനഛായ ഇല്ലാത്ത ഉപദെശത്തിന്നായി പ്രതിവാ
ദം ചൊല്ലിയതു-

<lg n="൧"> ദെവെഷ്ടത്താൽ യെശുക്രിസ്തന്റെ അപൊസ്തലനായി വിളി</lg><lg n="൨">ക്കപ്പെട്ട പൌലും സഹൊദരനായ സൊസ്തനാവും— കൊ
രിന്തിലുള്ള ദെവസഭെക്ക്- ക്രിസ്തയെശുവിൽ വിശുദ്ധീ
കരിക്കപ്പെട്ടവരും ഇങ്ങും അങ്ങും എല്ലാവിടത്തും നമ്മുടെ ക
ൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചെടുക്കുന്ന
സൎവ്വന്മാരൊടും കൂടെവിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരും ആയവ</lg><lg n="൩">ൎക്കു തന്നെ എഴുതുന്നതു— നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തി
ൽനിന്നും കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ്ക്കു</lg><lg n="൪"> കരുണയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവൂതാക— നിങ്ങൾ്ക്ക ക്രി
സ്തുയെശുവിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ട ദെവകരുണനിമിത്തം
ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്നു നിങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി എപ്പൊഴും</lg><lg n="൫"> സ്തൊത്രം ചെയ്യുന്നു— ആയവനിൽ അല്ലൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം
കൊണ്ടും (വിശെഷാൽ) സകലവചനത്തിലും എല്ലാ അറി</lg><lg n="൬">വിലും സമ്പന്നരായിചമഞ്ഞു— ഒരു കൃപാവരത്തിലും മു
ട്ടുവരാാതെനമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ വെളിപ്പാ</lg><lg n="൭">ടിനെ കാത്തുകൊള്ളുന്നവർ ആവാൻ നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തനെ</lg>

[ 52 ] <lg n="൮">കൊണ്ടുള്ള സാക്ഷ്യം ഉറെച്ചുവന്നു സ്പഷ്ടം— ആ(ദൈവം)
നിങ്ങളെ അവസാനംവരെയും ഉറെപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കൎത്താ
വായ യെശുക്രിസ്തന്റെ നാളിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടാ</lg><lg n="൯">ത്തവരാക്കും— അവന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കൎത്താവും ആ
യ യെശുക്രിസ്തന്റെ കൂട്ടായ്മയിലെക്കു നിങ്ങളെ വിളി
ച്ച(ാക്കിയ)ദൈവം വിശ്വസ്തൻ തന്നെ-</lg> <lg n="൧൦"> എങ്കിലും സഹൊദരന്മാരെ നമ്മുടെ കൎത്താവായ െ
യശുക്രിസ്തന്റെ നാമം മൂലം ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബൊധി
പ്പിക്കുന്നിതു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നുതന്നെ പറകയും
നിങ്ങളിൽ ഭിന്നതകൾ ഭാവിക്കായ്കയും എകമനസ്സിലും
എക അഭിപ്രായത്തിലും നിങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുക</lg><lg n="൧൧">യും ആക— കാരണം എൻ സഹൊദരരെ നിങ്ങളെ കുറി
ച്ച് എനിക്ക് ഫ്ലൊവയുടെ ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ പിണക്കങ്ങ</lg><lg n="൧൨">ൾ ഉള്ള പ്രകാരം ബൊധിപ്പിച്ചു— ആയ്ത് എന്തെന്നാൽ നി
ങ്ങളിൽ ഒരൊരുത്തൻ ഞാൻ പൌലിന്നുള്ളവൻ എന്നും
ഞാൻ അപൊല്ലൊന്ന് എന്നും ഞാൻ കെഫാവിന്ന് എ
ന്നും ഞാൻ ക്രിസ്തനു(ള്ളവൻ) എന്നും ചൊല്ലുന്നതുതന്നെ-</lg><lg n="൧൩"> ക്രിസ്തൻ പകുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ– പക്ഷെ പൌൽ
നിങ്ങൾ്ക്കവെണ്ടി ക്രൂശിൽതറെക്കപ്പെട്ടൊ അല്ല പൌലി</lg><lg n="൧൪">ൻ നാമത്തിലെക്കു സ്നാനം എറ്റുവൊ— ക്രിസ്പനെയും ഗാ
യനെയും ഒഴികെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരുവനെയും സ്നാ
നപ്പെടുത്തായ്കയാൽ (എൻ) ദൈവത്തിന്നു സ്തൊത്രം—</lg><lg n="൧൫">- എന്നാമത്തിലെക്കു സ്നാനം കഴിച്ചപ്രകാരം ആരും പറ</lg><lg n="൧൬">യാതിരിപ്പാൻ ഇങ്ങിനെ വന്നതു— പിന്നെ സ്തെഫനാ
വിന്റെ കുഡുംബത്തെയും ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി സത്യം
ശെഷം മറ്റ ഒരുത്തരെ സ്നാനം എല്പിച്ചുവൊ എന്നറി</lg> [ 53 ]

<lg n="">യുന്നില്ല-</lg>

<lg n="൧൭"> സ്നാനത്തിന്നല്ലല്ലൊ സുവിശെഷണത്തിന്നുതന്നെ
ക്രിസ്തൻ എന്നെ അയച്ചതു- അതൊ ക്രിസ്തന്റെ ക്രൂശ് പഴു
തിൽ ആകാതിരിക്കെണ്ടതിന്നു വചന ജ്ഞാനത്തൊടെ</lg><lg n="൧൮"> അരുതു— കാരണം ക്രൂശിൽ വചനം നശിച്ചുപൊകുന്നവ
ൎക്ക ഭൊഷത്വവും രക്ഷപ്പെടുന്ന നമുക്ക ദൈവശക്തിയും</lg><lg n="൧൯"> ആകുന്നു— (യശ. ൨൯, ൧൪) ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനത്തെ
ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബൊധത്തെ അക</lg><lg n="൨൦">റ്റുകയും ചെയ്യും എന്നു എഴുതികിടക്കുന്നുവല്ലൊ— ഈയു
ഗത്തിൻ ജ്ഞാനി എവിടെ ശാസ്ത്രി എവിടെ താൎക്കികൻ എ
വിടെ ഈ ലൊകജ്ഞാനത്തെ ദൈവം ഭൊഷത്വം ആ</lg><lg n="൨൧">ക്കിയില്ലയൊ— എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദെവജ്ഞാന
ത്തിൽ (നടക്കുന്ന) ലൊകം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അ
റിയായ്കകൊണ്ടു ഘൊഷണത്തിൻ ഭൊഷത്വത്താൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവരെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്നു നന്ന്</lg><lg n="൨൨"> എന്ന് തൊന്നി— യഹൂദർ അല്ലൊ അടയാളം ചൊദിക്കു</lg><lg n="൨൩">ന്നു യവനർ ജ്ഞാനത്തെ അന്വെഷിക്കുന്നു— ഞങ്ങളും
ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തനെ ഘൊഷിക്കുന്നു ആയതു യഹൂദന്മാ</lg><lg n="൨൪">ൎക്കു ഇടൎച്ചയും ജാതികൾ്ക്ക ഭൊഷത്വവും എങ്കിലും യഹൂദർ
താൻ യവനർ താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഏവൎക്കും തന്നെ െ
ദവശക്തിയും ദെവപരിജ്ഞാനവും ആകുന്ന ക്രിസ്തനെ അത്രെ</lg><lg n="൨൫">(ഘൊഷിക്കുന്നു)— ദൈവത്തിന്റെ പൊട്ടായുള്ളതുമനു
ഷ്യരെക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളതും ദൈവത്തിന്റെ ദുൎബ്ബലമാ</lg><lg n="൨൬">യതു മനുഷ്യരെക്കാൾ ഊക്കുള്ളതും ആകുന്നു സത്യം— എ
ങ്ങിനെ എന്നാൽ സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു(ചെ
ൎത്ത)വാറുനൊക്കുവിൻ -അതിൽ ജഡപ്രകാരം ജ്ഞാനിക</lg> [ 54 ] <lg n="">ൾ എറയില്ല ശക്തന്മാർ എറയില്ല കുലീനർ എറയില്ലല്ലൊ—</lg><lg n="൨൭">- ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലൊകത്തിൽ പൊ</lg><lg n="൨൮">ട്ടായവറ്റെതന്നെ തെരിഞ്ഞെടുത്തു— ഊക്കുള്ളവറ്റെ
ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലൊകത്തിൽ ദുൎബലമായവറ്റെ തെ
രിഞ്ഞെടുത്തു- ഉള്ളവറ്റെ നീക്കുവാൻ ദൈവം ലൊകത്തിൽ
കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവും ആയവറ്റെയും ഇല്ല എന്നുള്ളവ െ</lg><lg n="൨൯">റ്റയും തെരിഞ്ഞെടുത്തതു- ദൈവത്തിൻ മുമ്പിൽ ഒരു ജഡ</lg><lg n="൩൦">വും പ്രശംസിച്ചു പൊകായ്വാൻ തന്നെ— നിങ്ങളൊ അവ
ങ്കൽ നിന്നുണ്ടായി ക്രിസ്തയെശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു— ആയവൻ
നമുക്കു ദൈവത്തിൽ നിന്നു ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീ</lg><lg n="൩൧">കരണവും വീണ്ടെടുപ്പും ആയ്ഭവിച്ചു— (യിറ. ൯, ൨൪) പ്രശംസി
ക്കുന്നവൻ കൎത്താവിൽ പ്രശംസിക്ക എന്നെഴുതിയപ്രകാരം
വരെണ്ടതിന്നത്രെ-</lg>

൨ അദ്ധ്യായം

ക്രൂശിൻ വചനം മൂലം ആത്മികൎക്കു എത്താകുന്ന ജ്ഞാനം

<lg n="൧"> ഞാനും സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പൊ
ൾ നിങ്ങൾ്ക്കു വചനത്തിലൊ ജ്ഞാനത്തിലൊ വിശെഷത്വം കൂടാ
തെ ദൈവത്തിൻ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ വന്നതു-</lg><lg n="൨">- കാരണം യെശുക്രിസ്തനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ തന്നെ
അല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ ഒന്നും അറിയരുത് എന്നു ഞാൻ നി</lg><lg n="൩">ൎണ്ണയുച്ചു— ഞാനും ബലഹീനതയും ഭയവും വളരെ നടുക്കവും</lg><lg n="൪"> പൂണ്ടുനിങ്ങളൊടിരുന്നു— എന്റെ വചനവും ഘൊഷണ
വും ജ്ഞാനത്തിൽ വശീകരവാക്കുകളിൽ അല്ല ആത്മാവി െ</lg><lg n="൫">ന്റയും ശക്തിയുടെയും പ്രാമാണ്യത്തിൽ അത്രെ ആയതു— നിങ്ങ
ളുടെ വിശ്വാസം മാനുഷജ്ഞാനത്തിൽ അല്ല ദെവശക്തിയി</lg> [ 55 ]

<lg n="൬">ൽ നില്ക്കെണ്ടതിന്നു തന്നെ—തികഞ്ഞവരിൽ ഞങ്ങൾ
ജ്ഞാനം ചൊല്ലുന്നുതാനും- ആയതു ഈയുഗത്തിന്റെതും
നീക്കം വരുന്നവരായ ഈ യുഗപ്രഭുക്കളുടെ ജ്ഞാനവും അ</lg><lg n="൭">ല്ല ദൈവം യുഗങ്ങൾ്ക്ക മുമ്പെ നമ്മുടെ തജസ്സിന്നായി മുന്നിയമി
ച്ചും മറഞ്ഞുകിടന്നും ഉള്ള ദെവജ്ഞാനത്തെ ഞങ്ങൾ മൎമ്മമാ</lg><lg n="൮">യിട്ടു ചൊല്ലുന്നു— അതും ഈ യുഗപ്രഭുക്കൾ ആൎക്കും അറിയാ
ഞ്ഞ ജ്ഞാനം തന്നെ- അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവർ തെജസ്സി</lg><lg n="൯">ൻ കൎത്താവെ ക്രൂശിക്ക ഇല്ലയായിരുന്നുവല്ലൊ— അല്ല എഴു
തിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദൈവം തന്നെ സ്നെഹിക്കുന്നവൎക്കു ഒ
രുക്കിയവ കൺ കാണാത്തതും ചെവികൾ്ക്കൊത്തതും മനുഷ്യ
ഹൃദയത്തിൽ ഏറാത്തതും ആയവയത്രെ (യശ. ൬൪, ൪-</lg><lg n="൧൦"> ൬൫, ൧൭.)— ദൈവം തന്റെ ആത്മമൂലം ഞങ്ങൾ്ക്ക വെളി
പ്പെടുത്തി ആത്മാവല്ലൊ സകലവും ദൈവത്തിൻ ആഴങ്ങ</lg><lg n="൧൧">ളെയും ആരായുന്നു— എങ്ങിനെ എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ
തു അവരിലുള്ളമാനുഷാത്മാവിന്ന് അല്ലാതെ മനുഷ്യർ
ആൎക്കു തിരിയുന്നു- അവ്വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ദെവാത്മാ</lg><lg n="൧൨">വല്ലാതെ ഒരുവനും അറിയുന്നതും ഇല്ല— ഞങ്ങളെലൊക
ത്തിൻ ആത്മാവെ അല്ല ദൈവം നമുക്കു സമ്മാനിച്ചവ തിരി
വാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവെതന്നെ പ്രാപി</lg><lg n="൧൩">ച്ചു അവയും ഞങ്ങൾ മാനുഷ ജ്ഞാനത്തിൻ പാഠമായ വച
നങ്ങളാൽ അല്ല ആത്മാവിൻ പാഠമായവറ്റാൽ അത്രെ െ
ചാല്ലികൊണ്ടു ആത്മികപൊരുളുകളൊടു ആത്മികവാക്കും ചെ</lg><lg n="൧൪">ൎത്തു പൊകുന്നു— എന്നാൽ പ്രാണമയനായ മനുഷ്യൻ ദെ
വാത്മാവിന്റെവ കൈക്കൊള്ളന്നില്ല- അതു അവന്നു ഭൊ
ഷത്വമല്ലൊ ആകുന്നത്- ആത്മികമായി വിവെചിക്കെ
ണ്ടതാകയാൽ അത് അവനു തിരിവാൻ കഴികയും ഇല്ല—</lg>

[ 56 ] <lg n="൧൫">— ആത്മികനൊ എല്ലാവറ്റെയും വിവെചിക്കുന്നു താൻ</lg><lg n="൧൬">ആരാലും വിവെചിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല— കൎത്താവിന്റെ
മനസ്സ് അറിഞ്ഞു അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനാകുന്നവൻ ആരു
പൊൽ (യശ. ൪൦, ൧൩) എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തന്റെ മന
സ്സുള്ളവർ ആകുന്നു-</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

ഗുരുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണദൊഷങ്ങൾ

<lg n="൧"> നിങ്ങളൊടും സഹൊദരന്മാരെ എനിക്ക് ആത്മികരൊട് ആ
കുംവണ്ണം ചൊല്ലുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജഡമയരും ക്രിസ്തനിൽ</lg><lg n="൨"> ശിശുക്കളും ആയവരൊടത്രെ— നിങ്ങൾ്ക്കുണ്മാനല്ല പാൽ കുടി
പ്പാൻ തന്നതെ ഉള്ളു— അതു നിങ്ങൾ്ക്കു പ്രാപ്തിപൊരാഞ്ഞ
തിനാൽ ചെയ്തതു- ഇപ്പൊഴും പ്രാപ്തിവന്നതും ഇല്ല ഇന്നും</lg><lg n="൩">കൂടെ നിങ്ങൾ ജഡമയർ ആകുന്നുവല്ലൊ— നിങ്ങളിൽ എരി
വും പിണക്കവും ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങളും ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ജഡ
മയരല്ലൊ ആകുന്നു- മാനുഷമായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു-</lg><lg n="൪">— ഒരുത്തൻ ഞാൻ പൌലിന്നുള്ളവൻ എന്നും മറ്റെവൻ
ഞാൻ അപൊല്ലൊന്നുള്ളവൻ എന്നും ചൊല്ലുമ്പൊൾ നി
ങ്ങൾ മാനുഷരല്ലൊ ആകുന്നു-</lg>

<lg n="൫"> എന്നിട്ട് അപൊല്ലൊൻ എന്തു പൊൽ എന്തു നിങ്ങൾ
വിശ്വാസികൾ ആവാൻ സെവിച്ച ശുശ്രൂഷക്കാർ അത്രെ-
സെവിച്ചതൊ അവനവന്നു കൎത്താവ് കൊടുത്തപൊലെ-</lg><lg n="൬">— ഞാൻ നട്ടു അപൊല്ലൊൻ നനെച്ചു ദൈവമത്രെ വൎദ്ധി</lg><lg n="൭">പ്പിച്ചു— ആകയാൽ നടുന്നവനും നനെക്കുന്നവനും എതും
ഇല്ല വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമത്രെ (സാരം) പിന്നെ നടുന്ന</lg><lg n="൮">വനും നനെക്കുന്നവനും ഒന്നാകുന്നു— അവനവന്നുസ്വപ്ര</lg> [ 57 ]

<lg n="൯">യത്നത്തിന്നു തക്ക തന്റെ തന്റെ കൂലിയും കിട്ടും— ദൈവത്തി
ന്നല്ലൊ ഞങ്ങൾ സഹകാരികൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ കൃഷി</lg><lg n="൧൦"> ദൈവത്തിൻ വീട്ടുനിൎമ്മാണം തന്നെ— എനിക്കു നല്കിയ ദെവക
രുണെക്ക തക്കവണ്ണം ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ശില്പി മൂപ്പനായി
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റവൻ മീതെകെട്ടുന്നു- എങ്ങി</lg><lg n="൧൧">നെ കെട്ടിപൊരുന്നു എന്ന് ഒരൊരുത്തൻ നൊക്കുക— കാര
ണം യെശുക്രിസ്തൻ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകിടക്കുന്നത
എന്നിയെ മറ്റൊന്നുവെപ്പാൻ ആൎക്കും കഴികയില്ല സത്യം-</lg><lg n="൧൨">— ആ അടിക്കുമീതെ വല്ലവനും പൊൻ വെള്ളി വിലക്കല്ലു മര
ങ്ങൾ പുല്ലു തണ്ടു ഇവകെട്ടി പൊരുകിൽ അവനവന്റെപ</lg><lg n="൧൩">ണിസ്പഷ്ടമായ്വരും— ആ ദിവസമല്ലൊ അതിനെ തെളിവാ</lg><lg n="൧൪">ക്കും- അഗ്നിയിൽ അല്ലൊ (ആനാൾ) വെളിപ്പെടുന്നു— ഒരൊ
രുത്തന്റെ പണി ഇന്നപ്രകാരം എന്നു തീ തന്നെ ശൊധന</lg><lg n="൧൫">ചെയ്യും— വല്ലവനും കെട്ടിപൊന്ന പണിനില്ക്കും എങ്കിൽ കൂ
ലികിട്ടും വല്ലവന്റെ പണി വെന്തു പൊയെങ്കിൽ (കൂലി) െ
ചതം വരും താൻ മാത്രം തീയൂടെ തെറ്റും പൊലെ രക്ഷിക്ക
പ്പെടും-</lg>

<lg n="൧൬"> നിങ്ങൾ ദെവാലയം എന്നും ദെവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വ</lg><lg n="൧൭">സിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയൊ— ദെവാലയത്തെ ആർ എ
ങ്കിലും കെടുത്താൽ അവനെ ദൈവം കെടുക്കും- ദെവാലയം</lg><lg n="൧൮"> അല്ലൊ വിശുദ്ധം ആകുന്നു- നിങ്ങളും (വിശുദ്ധർ തന്നെ)— ഒരു
വനും തന്നെത്താൻ ചതിച്ചു പൊകരുതെ നിങ്ങളിൽ ആരാ
നും ഈ യുഗത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ എന്നു ഭാവിച്ചാൽ അവൻ</lg><lg n="൧൯"> ജ്ഞാനിയായി ചമവാൻ ഭൊഷനായ്പൊക— കാരണം ഈ
ലൊകത്തിൻ ജ്ഞാനം ദെവമുഖെനഭൊഷത്വം ആകുന്നു-
(യൊബ. ൫, ൧൨) ജ്ഞാനികളെ അവരുടെ കൌശലത്തിൽ</lg>

[ 58 ] <lg n="൨൦"> പിടിപ്പെടുന്നവൻ എന്നും— (സങ്കി. ൯൪, ൧൧‌) കൎത്താവ് ജ്ഞാ
നികളുടെ വിചാരങ്ങളെ മായയുള്ളവ എന്നറിയുന്നു എന്നും</lg><lg n="൨൧"> എഴുതിയിരിക്കുന്നു— അതുകൊണ്ട് ആരും മനുഷ്യർ വിഷയ
മായി പ്രശംസിക്കരുതു സകലവും അല്ലൊ നിങ്ങൾ്ക്ക ഉള്ളതു-</lg><lg n="൨൨">— പൌൽ ആകട്ടെ അപൊല്ലൊൻ ആകട്ടെ കെഫാ ആക
ട്ടെ ലൊകം ആകട്ടെ ജീവനൊ മരണമൊ വൎത്തമാനമൊ</lg><lg n="൨൩"> ഭാവിയൊ സകലവും നിങ്ങൾ്ക്ക് ആകുന്നു— നിങ്ങളൊ ക്രിസ്ത
ന്നു ക്രിസ്തനൊ ദൈവത്തിന്നു (ആകുന്നു-)</lg>

൪ അദ്ധ്യായം

ഗുരുക്കളുടെ ഭെദാഭെദങ്ങളെ വിവെചിക്കെണ്ടിയ പ്ര
കാരം-

<lg n="൧"> ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തന്റെ പണിക്കാരും ദെവമൎമ്മങ്ങളെ (പകു
ക്കുന്ന) വീട്ടുവിചാരകരും എന്നീ ഒരൊരുവൻ എണ്ണി</lg><lg n="൨"> കൊള്ളെണ്ടിയതു— ശെഷം വീട്ടുവിചാരകരിൽ അന്വെ
ഷിക്കുന്നത എന്തെന്നാൽ താൻ വിശ്വസ്തനായി കാണപ്പെ</lg><lg n="൩">ടെണം എന്നത്രെ— നിങ്ങളാലൊ വല്ല മാനുഷ (വിസ്താര)
ദിവസത്താലൊ ഞാൻ വിവെചിക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്ക്
എത്രയും എളുപ്പം ആകുന്നു എന്നെ ഞാൻ തന്നെ വിവെ</lg><lg n="൪">ചിക്കുന്നതും ഇല്ല— എനിക്ക ഒന്നിന്നും മനൊബൊധം ഉണ്ടാ
യില്ല സത്യം- ഇതിനാൽ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനല്ല താനും</lg><lg n="൫"> എന്നെ വിവെചി(ച്ചു വിധി)ക്കുന്നത് കൎത്താവത്രെ— ആകയാൽ
കൎത്താവ് താൻ വരുവൊളം സമയത്തിന്നു മുമ്പെ ഒന്നിന്നും ന്യായം
വിധിക്കരുത് അവൻ ഇരിട്ടിൽ മറഞ്ഞവറ്റെ വെളിച്ചത്താ
ക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലൊചനകളെ വിളങ്ങിക്കും അന്ന് ഒരൊ</lg><lg n="൬">രുത്തന്നു ദൈവപക്കൽ നിന്നുതൻ പുകഴ്ച ഉണ്ടാകും—</lg> [ 59 ]

<lg n=""> ഇവറ്റെ സഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്കായിട്ടു ദൃഷ്ടാന്ത
മാക്കി എന്നെയും അപൊല്ലൊനെയും ഉദ്ദെശിച്ചു ചൊല്ലി
യതു- എഴുതികിടക്കുന്നതിന്മീതെ നിങ്ങൾ ഭാവിക്കാതെ ഇരി
പ്പാൻ ഞങ്ങളിൽ തന്നെ പറിച്ചും ഒരുവനുവെണ്ടി ഒരുവൻ
മറ്റവന്റെ നെരെ ചീൎത്തു പൊകാതെയും വരെണ്ടതി</lg><lg n="൭">ന്നത്രെ- നിന്നെ ആരുപൊൽ വിശെഷിപ്പിക്കുന്നു— ലഭി
ചതല്ലാതെ നിണക്ക് എന്തുണ്ടു- ലഭിച്ചു എങ്കിലൊ ലഭിയാത്ത</lg><lg n="൮">വനെപൊലെ എന്തു പ്രശംസിക്കുന്നു— ഇത്രക്ഷണത്തിൽ നി
ങ്ങൾ തൃപതന്മാരായി കെവലം സമ്പന്നരായി ഞങ്ങളെ കൂടാ െ
ത വാഴുന്നവരായി അയ്യൊ ഞങ്ങളും കൂടെ വാഴുവാനായി നി</lg><lg n="൯">ങ്ങൾ വാഴികളായെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു— എങ്ങിനെ എ
ന്നാൽ ദൈവം അപൊസ്തലരാകുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രാണദണ്ഡ്യ
ന്മാരെപൊലെ എല്ലാറ്റിലും കിഴിഞ്ഞവരായി കാണിച്ചു
എന്നും ദൂതരും മനുഷ്യരും ആകുന്ന ലൊകത്തിന്നു ഞങ്ങൾ കൂ</lg><lg n="൧൦">ത്തുകാഴ്ചയായ്തീൎന്നു എന്നും തൊന്നുന്നു— ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തൻ നി
മിത്തം ഭൊഷന്മാർ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തനിൽ വിവെകികൾ- ഞ
ങ്ങൾ ബലഹീനർ നിങ്ങൾ ഊക്കന്മാർ നിങ്ങൾ തെജസ്വികൾ ഞ</lg><lg n="൧൧">ങ്ങൾ അപമാനികൾ അത്രെ— ഈ നാഴികവരെയും ഞങ്ങ
ൾ വിശന്നു ദാഹിച്ചും ഉടുപ്പാൻ കാണാതെയും കുത്തുകൊണ്ടും
നിലയറ്റും നടക്കുന്നു- ഈ കൈകളാൽ വെല ചെയ്തു അദ്ധ്വാ</lg><lg n="൧൨">നിക്കുന്നു— വാവിഷ്ഠാണം കൊണ്ടിട്ട് ആശീൎവ്വദിക്കുന്നു—
ഹിംസിക്കപ്പെട്ടു സഹിക്കുന്നു ദുഷിക്കപ്പെട്ടു (അമ്പൊടെ)</lg><lg n="൧൩"> പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു- ഞങ്ങൾ ലൊകത്തിന്നായി പരിഹാര
സാധനങ്ങൾ പൊലെ ഇന്നെയൊളം സകലത്തിന്റെ ചവ
റായും പൊയതെ ഉള്ളു.</lg>

<lg n="൧൪"> നിങ്ങളെ നാണിപ്പിപ്പാനല്ല എന്റെ പ്രിയകുട്ടികളെ</lg>

[ 60 ] <lg n="൧൫"> വഴിക്കാക്കികൊണ്ടത്രെ ഇവ എഴുതുന്നു— ക്രിസ്തനിൽ പത്താ
യിരം ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ്ക്ക അഛ്ശന്മാർ ഏറയില്ല
താനും ക്രിസ്തയെശുവിൽ ഞാനല്ലൊ നിങ്ങളെ സുവിശെഷ</lg><lg n="൧൬">ത്താൽ ജനിപ്പിച്ചു— അതുകൊണ്ടു എന്റെ അനുകാരികൾ
ആകുവിൻ എന്നു നിങ്ങളെ പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു— ഇതിൻ നി</lg><lg n="൧൭">മിത്തം കൎത്താവിൽ വിശ്വസ്തനും എന്റെ പ്രിയകുട്ടിയുമായ തി
മൊത്ഥ്യനെ അങ്ങ് അയച്ചു ഞാൻ എങ്ങും ഏതു സഭയിലും ഉപ
ദെശിക്കും പ്രകാരം ക്രിസ്തനിൽ ഉള്ള എന്റെ വഴികളെ അ</lg><lg n="൧൮">വൻ നിങ്ങളെ ഒൎപ്പിക്കും— എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടു</lg><lg n="൧൯">ക്കൽ വരികയില്ല എന്നു വച്ചുചിലർ ചീൎത്തുവല്ലൊ— ക
ൎത്താവിന്നു ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ഞാൻ വെഗം നിങ്ങളുടെ അടു െ
ക്കവന്നു ചീൎത്തുള്ളവരുടെ വചനം അല്ല ശക്തിയെ അറിഞ്ഞു</lg><lg n="൨൦">കൊള്ളും താനും— ദെവരാജ്യം വചനത്തിൽ അല്ല ശക്തിയി</lg><lg n="൨൧">ൽ അല്ലൊ ആകുന്നു— നിങ്ങൾ്ക്ക് അതുവെണം ഞാൻ അങ്ങുവ
ടിയൊടെ വരികയൊ സ്നെഹത്തിലും ശാന്താത്മാവിലും വ
രികയൊ(വെണ്ടതു)</lg>

൫ അദ്ധ്യായം

പ്രത്യക്ഷപാതകന്റെ ആക്ഷെപണം

<lg n="൧"> നിങ്ങളിൽ കെവലം പുലയാട്ട് ഉള്ളപ്രകാരം കെൾ്ക്കുന്നു— ഒരു
ത്തൻ അഛ്ശന്റെ ഭാൎയ്യയെ വെച്ചു കൊള്ളുംവണ്ണം ജാതികളി</lg><lg n="൨">ൽപൊലും കെൾ്ക്കാത്ത പുലയാട്ടുവക തന്നെ— എന്നിട്ടും നിങ്ങ
ൾ ചീൎത്തിരിക്കുന്നുവൊ അല്ല ഈ പണിചെയ്തവൻ നിങ്ങളുടെ
നടുവിൽനിന്നു നീങ്ങുവാനാ‍യി ഖെദിച്ചു പൊകാതെയും ഇരു</lg><lg n="൩">ന്നുവൊ— ഞനൊ ശരീരം കൊണ്ടു ദൂരസ്ഥൻ എങ്കിലും ആ
ത്മാവുകൊണ്ടു കൂടയുള്ളവനായി ഇവ്വണ്ണം ഇതു നടത്തിയവ</lg> [ 61 ]

<lg n="">നെ— നിങ്ങളും എൻ ആത്മാവുമായി ഒന്നിച്ചു ചെൎന്നിരിക്കെ-</lg><lg n="൪">— ഞാൻ അരികിലായതുപൊലെ നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെ</lg><lg n="൫">ശുക്രിസ്തന്റെ ശക്തിയൊടും കൂടെ വിധിച്ചതാവിതു— നമ്മു
ടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ നാമത്തിൽ ആയവ െ
ന ആത്മാവ് കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തുവിൻ നാളിൽ രക്ഷ െ
പ്പടെണ്ടതിന്നു ജഡസംഹാരത്തിന്നായി സാത്താനിൽഎ</lg><lg n="൬">ല്പിക്ക എന്നത്രെ— നിങ്ങളുടെ പ്രശംസനന്നല്ല—അസാ
രം പുളിമാവു പിണ്ഡത്തെ എല്ലാം പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്നറി</lg><lg n="൭">യുന്നില്ലയൊ— നിങ്ങൾ പുതിയപിണ്ഡം ആകെണ്ടതിന്നു
പഴയ പുളിമാവിനെ വാരിനീക്കുവിൻ- നിങ്ങളും പുളിപ്പി
ല്ലാത്തവരായല്ലൊ- കാരണം നമ്മുടെ പെസഹയായി ക്രി</lg><lg n="൮">സ്തൻ ഹൊമിക്കപ്പെട്ടു— അതുകൊണ്ടു നാം ഉത്സവം ഘൊ
ഷിച്ചു പൊരുക പഴയ പുളിമാവിൽ അല്ല ആകായ്മയും ദു
ഷ്ടതയും ആകുന്ന പുളിമാവിലും അല്ല സ്വഛ്ശതാസത്യങ്ങൾ
ആകുന്ന പുളിപ്പില്ലായ്മയിൽ തന്നെ</lg>

<lg n="൯"> പുലയാടികളൊടു ഇടപാടരുത് എന്നു ഞാൻ ആലെ</lg><lg n="൧൦">ഖനത്തിൽ നിങ്ങൾ്ക്ക എഴുതി— അതു ഈ ലൊകത്തിലെ പു
ലയാടികളൊടു താൻ ആക്രമികൾ അപഹാരികളൊടു താ
ൻ വിഗ്രഹാരാധികളൊടു താൻ എന്നു മുറ്റും അല്ല അങ്ങി
നെ എങ്കിൽ ലൊകത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടെണ്ടിവരുമല്ലൊ-</lg><lg n="൧൧">— ഞാനൊ നിങ്ങൾ്ക്ക എഴുതിയത് സഹൊദരൻ എന്ന പെ
ർപ്പെട്ട ഒരുവൻ പുലയാടിയൊ ആക്രമിയൊ വിഗ്രഹാരാ
ധിയൊ പാപിഷ്ഠാണക്കാരനൊ മദ്യപനൊ അപഹാരി
യൊ ആകുന്നെങ്കിൽ ഇടപാടരുത് ആയവനൊടുകൂട ഭ</lg><lg n="൧൨">ക്ഷിക്കപൊലും അരുതു എന്നത്രെ— പുറത്തുള്ളവൎക്കു ന്യാ
യം വിധിപ്പാൻ എനിക്ക് എന്തുപൊൽ- അകത്തുള്ളവൎക്കു ത</lg>

[ 62 ] <lg n="൧൩">ന്നെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്നല്ലയൊ— പുറത്തുള്ളവൎക്കൊദൈ
വം തന്നെ വിധിക്കുന്നു- നിങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ ആ ദുഷ്ടനെ
നീക്കികളവിൻ</lg>

൬ അദ്ധ്യായം

വ്യവഹാരങ്ങളെയും (൧൨) കാമസെവയെയും ആക്ഷെ
പിച്ചതു

<lg n="൧"> നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ മറ്റെവനൊടു കാൎയ്യം ഉണ്ടായാൽ വി
ശുദ്ധരിൽ അല്ല അനീതിമാന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വ്യവഹരി</lg><lg n="൨">പ്പാൻ തുനിയുന്നുവൊ— വിശുദ്ധർ ലൊകത്തിന്നു ന്യായം വി
ധിക്കും എന്നറിയുന്നില്ലയൊ ലൊകത്തിന്നു നിങ്ങളിൽ നി
ന്നു വിധിവരുന്നു എങ്കിൽ എറ്റം ചെറിയ സംഗതികൾ്ക്കും</lg><lg n="൩"> നിങ്ങൾ അയൊഗ്യർ എന്നു വരുന്നുവൊ— നാം ദൂതൎക്കും
വിധിക്കും എന്നറിയുന്നില്ലയൊ പിന്നെ ദ്രവ്യകാൎയ്യങ്ങൾ്ക്കു</lg><lg n="൪"> പൊരെ— എന്നാൽ നിങ്ങൾ്ക്ക ദ്രവ്യസംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കി
ൽ സഭയിൽ നികൃഷ്ടർ എന്നു നടക്കുന്നവരെ തന്നെ ഇരു
ത്തുന്നുവൊ- നിങ്ങൾ്ക്കു ലജ്ജെക്കായി ഞാൻ പറയുന്നിതു-</lg><lg n="൫">—ഇങ്ങിനെ തന്റെ സഹൊദരന്നു നടുചൊല്വാൻ പ്രാ</lg><lg n="൬">പ്തിയുള്ള ജ്ഞാനി ഒരുവനും നിങ്ങളിൽ ഇല്ലയൊ— അല്ല
സഹൊദരൻ സഹൊദരനൊടു വ്യവഹരിച്ചു പൊകുന്നു</lg><lg n="൭">അതും അവിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽതന്നെ— എന്നാൽ
നിങ്ങൾ്ക്കു തമ്മിൽ അന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൂടെ കെവലം നി</lg><lg n="൮">ങ്ങൾ്ക്ക തൊല്വി അത്രെ— ന്യായക്കെടു സഹിപ്പാൻ എന്തു തൊ
ന്നാതു ഹാനിപ്പെടുവാൻ എന്തു തൊന്നുന്നതു അല്ല നിങ്ങൾ ന്യായ െ
ക്കടു ചെയ്യുന്നു ഹാനിപ്പെടുത്തുന്നു അതും സഹൊദരരെ ത</lg><lg n="൯">ന്നെ കഷ്ടം— അനീതിമാന്മാർ ദെവരാജ്യത്തെ അവകാശ</lg> [ 63 ]

<lg n="൧൦">മാക്കുകയില്ല എന്നറിയുന്നില്ലയൊ— ഭ്രമപ്പെടായ്വിൻ പു
ലയാടികൾ വിഗ്രഹാരാധികൾ വ്യഭിചാരികൾ സ്ത്രീഭാവക്കാർ
പുരുഷകാമികൾ കള്ളർ ആക്രമികൾ മദ്യപായികൾ പാപി
ഷ്ഠാണക്കാർ അപഹാരികൾ എന്നിവർ ദെവരാജ്യത്തെ</lg><lg n="൧൧"> അവകാശമാക്കുകയില്ല— നിങ്ങളും ചിലർ ഈവകയായി
രുന്നുവല്ലൊ എങ്കിലും കൎത്താവായ യെശുവിൻ നാമത്തിലും
നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങൾ കഴുകികൊണ്ടു
നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെ
ട്ടു സത്യം-</lg>

<lg n="൧൨"> എല്ലാറ്റിന്നും എനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടു എങ്കിലും
എല്ലാം ഉപകരിക്കുന്നതല്ല- എല്ലാറ്റിന്നും എനിക്ക അധി
കാരം ഉണ്ടു എങ്കിലും ഞാൻ എതിന്റെ അധികാരത്തിലും
അകപ്പെടരുത്- ഭൊജ്യങ്ങൾ വയറ്റിന്നും വയറു ഭൊജ്യ</lg><lg n="൧൩">ങ്ങൾ്ക്കും (ആകുന്നു) പിന്നെ ദൈവം ഇതും അതും നീക്കം ചെയ്യും-
ശരീരമൊ പുലയാട്ടിന്നല്ല കൎത്താവിന്നത്രെ കൎത്താവ് ശ</lg><lg n="൧൪">രീരത്തിന്നുംതന്നെ— പിന്നെ ദൈവം കൎത്താവെ ഉണ</lg><lg n="൧൫">ൎത്തിയിട്ടു നമ്മെയും സ്വശക്തിയാൽ ഉണൎത്തും— നിങ്ങളുടെ
ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്നറിയുന്നില്ല െ
യാ എന്നാൽ ക്രിസ്തന്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തു</lg><lg n="൧൬"> വെശ്യയുടെ അവയവങ്ങൾ ആക്കുകയൊ— അതരുതെ
വെശ്യയൊടു പറ്റുന്നവർ അവളൊടു ഏകശരീരമായി
എന്നറിയുന്നില്ലയൊ ഇരുവരും ഒരു ജഡമായി തീരും എ</lg><lg n="൧൭">ന്നു മൊഴിയുന്നുണ്ടല്ലൊ— കൎത്താവൊടു പറ്റുന്നവനൊ(അ</lg><lg n="൧൮">വനൊടു) ഏകാത്മാവായി— പുലയാട്ടിനെ വിട്ടു ഒടുവിൽ
മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എതുപാപവും ശരീരത്തിന്നു പുറത്താ
കുന്നു പുലയാടുന്നവൻ സ്വശരീരത്തിലൊക്ക പാപം ചെയ്യുന്നു-</lg>

[ 64 ] <lg n="൧൯"> -ദൈവത്തിൽ നിന്നു കിട്ടി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധാ
ത്മാവിന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആലയം എന്നും നിങ്ങൾ തനി</lg><lg n="൨൦">ക്കു താൻ ഉടയവർ അല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയൊ— വി െ
ലക്കല്ലൊ നിങ്ങൾ കൊള്ളപ്പെട്ടു- ആയതുകൊണ്ടു ദൈ
വത്തെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും മഹത്വീകരി
പ്പിൻ—</lg>

൭ അദ്ധ്യായം

വിവാഹചൊദ്യങ്ങൾ്ക്ക ഉത്തരം

<lg n="൧"> നിങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതിയവ സംബന്ധിച്ചൊ (ഞാൻ ചൊല്ലു</lg><lg n="൨">ന്നിതു)— സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്ക മനുഷ്യനു നല്ലത് എങ്കി
ലും പുലയാട്ടുകൾ നിമിത്തം ഒരൊരുത്തന്നു തന്റെ ഭാൎയ്യയും
ഒരൊരുത്തിക്കു തന്റെ ഭൎത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കാവു—</lg><lg n="൩">- ഭാൎയ്യെക്കു പുരുഷൻ കടമുള്ളതിനെ ഒപ്പിക്ക അപ്രകാരം</lg><lg n="൪"> പുരുഷനും ഭാൎയ്യയും— ഭാൎയ്യയുടെ ശരീരത്തിൽ അവളല്ല
പുരുഷനത്രെ അധികരിക്കുന്നു അപ്രകാരം പുരുഷശ</lg><lg n="൫">രീരത്തിൽ അവനല്ല ഭാൎയ്യ അത്രെ അധികരിക്കുന്നു— ത
മ്മിൽ തമ്മിൽ ഹാനിപ്പെടുത്തരുതു പക്ഷെ പ്രാൎത്ഥനെ
ക്ക് ഒഴിവ് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സമയത്തെക്ക് ഒത്തിരുന്നാൽ െ
കാള്ളാം— എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചാപല്യം നിമിത്തം സാത്താ
ൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ വീണ്ടും ചെൎന്നിരി</lg><lg n="൬">പ്പിൻ— ആയ്തു ഞാൻ നിയൊഗമായിട്ടല്ല അനുവാദമായ</lg><lg n="൭">ത്രെപറയുന്നു— എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്നെപൊലെ ആ െ
കണം എന്ന് ഇഛ്ശിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരുവന്നു ഇപ്രകാരം ഒ
രുവന്ന് അപ്രകാരം അവനവന്നുതാന്താന്റെ കൃപാവരം</lg><lg n="൮"> ദൈവത്തിൽ നിന്നുണ്ടു— കെട്ടാത്തവൎക്കും വിധവമാൎക്കും</lg> [ 65 ]

<lg n=""> ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു- എന്നെപൊലെ പാൎത്താൽ അവൎക്കു കൊ</lg><lg n="൯">ള്ളാം— ഇന്ദ്രിയജയം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ അവർ കെട്ടാവുതാനും-</lg><lg n="൧൦"> അഴലുന്നതിനെക്കാൾ വെൾ്ക്കതന്നെ നല്ലൂ സത്യം— കെട്ടീട്ടുള്ള
വൎക്കൊ ഞാനല്ല കൎത്താവു തന്നെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നിതു</lg><lg n="൧൧"> ഭാൎയ്യ പുരുഷനൊടു വെൎപിരിയരുതു— (പിരിഞ്ഞു എങ്കി െ
ലാ വെളാതെ നില്ക്കതാൻ ഭൎത്താവൊടു നിരന്നു വരികതാൻ
വെണ്ടു) പുരുഷൻ ഭാൎയ്യയെ വിടുകയും അരുതു-</lg>

<lg n="൧൨"> ശെഷമുള്ളവൎക്കൊ കൎത്താവല്ല ഞാനത്രെ പറയുന്നി
തു— ഒരു സഹൊദരന്നു അവിശ്വാസിനിയായ ഭാൎയ്യ ഉണ്ടാ
കയും അവനൊടുകൂട പാൎപ്പാൻ സമ്മതിക്കയും ചെയ്താൽ</lg><lg n="൧൩"> അവളെ വിടരുതു— അവിശ്വാസിയായ ഭൎത്താവുള്ളൊരു
സ്ത്രീയും ഇവൻ അവളൊട് കൂട പാൎപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എ</lg><lg n="൧൪">ങ്കിൽ അവനെ വിടരുതു— കാരണം അവിശ്വാസിയായ
ഭൎത്താവ് ഭാൎയ്യയിങ്കൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അവിശ്വാ
സിനിയായ ഭാൎയ്യഭൎത്താവിങ്കൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും
ഇരിക്കുന്നു അല്ലായ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അശുദ്ധർ എന്നു</lg><lg n="൧൫">വരും അവർ വിശുദ്ധരാകുന്നു താനും— അവിശ്വാസിവെ
ർപിരികിലൊ പിരിയട്ടെ ഈ വകയിൽ സഹൊദരനൊ
സഹൊദരിയൊ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല സമാധാനത്തി</lg><lg n="൧൬">ൽ (ആവാൻ) ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത്— എന്തെന്നാൽ സ്ത്രീ
യെ നീ ഭൎത്താവെ രക്ഷിക്കുമൊ എന്നും പുരുഷ നീ ഭാൎയ്യ െ</lg><lg n="൧൭">യ രക്ഷിക്കുമൊ എന്നും എങ്ങിനെ അറിവതു— ശെഷം
ഒരൊരുത്തന്നു കൎത്താവ് വിഭാഗിച്ചപൊലെ ഒരൊരു</lg><lg n="൧൮">ത്തനെ ദൈവം വിളിച്ചതുപൊലെ അവ്വണ്ണം നടപ്പൂ— സ
കലസഭകളിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആദെശിക്കുന്നു- വല്ലവ
ൻ പരിഛെദനയുള്ളവനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു ചൎമ്മാ</lg>

[ 66 ] <lg n="൧൯">കൎഷണം അരുതു— അഗ്രചൎമ്മത്തൊടെ വിളിക്കപ്പെട്ടുപ
രിഛെദന ഒന്നും ഇല്ല അഗ്രചൎമ്മവും ഒന്നും ഇല്ല ദെവകല്പ</lg><lg n="൨൦">നകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതു കാൎയ്യം— ഒരൊരുത്തൻ വിളി</lg><lg n="൨൧">ക്കപ്പെട്ട വിളിയിൽതന്നെ വസിപ്പൂ— നീ ദാസനാക്കി വിളി
ക്കപ്പെട്ടു വിചാരം അരുതു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവൻ ആവാൻ
കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ അത്രെ ഉപയൊഗിച്ചുകൊൾ്ക—</lg><lg n="൨൨">കാരണം ദാസനായി കൎത്താവിങ്കൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ
കൎത്താവിന്റെ വിടുതൽ കിട്ടിയവനത്രെ— അപ്രകാരം
സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ ക്രിസ്തന്റെ</lg><lg n="൨൩"> ദാസൻ ആകുന്നു— നിങ്ങൾ വിലെക്ക കൊള്ളപ്പെട്ടവർ</lg><lg n="൨൪"> തന്നെ മനുഷ്യൎക്കു ദാസരാകരുതെ— സഹൊദരന്മാരെ
താന്താൻ എതിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും ആയതിൽ
ദെവസമീപെ വസിപ്പൂതാക</lg> <lg n="൨൫"> പിന്നെ കന്യകമാരെ തൊട്ടു എനിക്ക കൎത്താവിന്റെ
നിയൊഗം ഇല്ല എങ്കിലും വിശ്വാസ്യൻ ആവാന്തക്കവണ്ണം
കൎത്താവിൻ കനിവു ലഭിച്ചവനായി ഞാൻ അഭിപ്രായം ത</lg><lg n="൨൬">രുന്നു— എന്നാൽ അങ്ങിനെതന്നെ ഇരിക്ക മനുഷ്യനു നല്ല
താകയാൽ അടുത്തുവരുന്ന ഞെരിക്കം നിമിത്തം നല്ലത് ഇ</lg><lg n="൨൭">താകുന്നു എന്ന് എനിക്ക തൊന്നുന്നു— നീ ഭാൎയ്യയൊടു കെട്ടു
പെട്ടിരിക്കുന്നു അഴിവാൻ തിരയല്ല പെൺ കെട്ടറ്റവൻ</lg><lg n="൨൮"> ആകുന്നു ഭാൎയ്യയെ തിരയല്ല— നീ വേട്ടു എന്നാലും പിഴച്ചി
ല്ല കന്യയും വിവാഹം ചെയ്താൽ പിഴെച്ചില്ല ഇപ്രകാരമുള്ള
വൎക്കു ജഡത്തിൽ പീഡ ഉണ്ടാകും താനും ഞാനൊ നിങ്ങളെ</lg><lg n="൨൯"> ആദരിക്കുന്നു— എന്നാൽ സഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ മൊ
ഴിയുന്നിതു- ഇനി സമയം സംക്ഷെപിച്ചിരിക്കുന്നതെ ഉള്ളു
എന്തിനെന്നാൽ ഭാൎയ്യമാർ ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരെപൊ</lg> [ 67 ]

<lg n="൩൦">ലെയും— കരയുന്നവർ കരയാത്തവരെപൊലെയും സന്തൊ
ഷിക്കുന്നവർ സന്തൊഷിക്കാത്തവരെപൊലെയും വിലെ</lg><lg n="൩൧">ക്കു വാങ്ങുന്നവർ അടക്കാത്തവരെപൊലെയും— ഈ ലൊക
ത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനെ മാത്രം അനുഭവം ആ
ക്കാത്തവരെപൊലെയും ആകെണ്ടതിന്നത്രെ- ഈ ലൊക</lg><lg n="൩൨">ത്തിൻ വെഷം ഒഴിഞ്ഞു പൊകുന്നുവല്ലൊ— നിങ്ങൾ ചിന്ത
യില്ലാത്തവർ ആയിരിക്കെണം എന്നു ഞാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നു</lg><lg n="൩൩"> —വെളാത്തവൻ കൎത്താവിനെ എങ്ങിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും
എന്നുവെച്ചു കൎത്താവിന്റെവചിന്തിക്കുന്നു— പെട്ടവൻ ഭാ
ൎയ്യയെ എങ്ങിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും എന്നു വെച്ചു ലൊകത്തി</lg><lg n="൩൪">ന്റെവചിന്തിക്കുന്നു— അതുപൊലെ കെട്ടിയവളും കന്യ
യും വെൎത്തിരിഞ്ഞവർ തന്നെ വെളാത്തവൾ ശരീരത്തിലും
ആത്മാവിലും വിശുദ്ധയാകെണ്ടതിന്നു കൎത്താവിന്റെ വ
ചിന്തിക്കുന്നു— വെട്ടവൾ ഭൎത്താവിനെ എങ്ങിനെ പ്രസാദി</lg><lg n="൩൫">പ്പിക്കും എന്നും വെച്ചു ലൊകത്തിന്റെ വ ചിന്തിക്കുന്നു— ഇ
തിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിന്നായി ചൊല്ലുന്നു നിങ്ങളു
ടെ മെൽ തളയിടുവാനല്ല ഔചിത്യമായതിനെയും കുഴക്ക് എ
ന്നി കൎത്താവിങ്കലെ അവസരത്തെയും വിചാരിച്ചത്രെ (ചൊ
ല്ലുന്നു)-</lg>

<lg n="൩൬"> പിന്നെ തന്റെ കന്യെക്ക് പ്രായം അധികം ചെന്നാൽ
അവളിൽ പരിചുകെടു വരുത്തും എന്നു ഒരുത്തൻ നി
രൂപിക്കിലും അങ്ങിനെ ആകെണ്ടിവരികിലും താൻ
ഇഛ്ശിക്കുന്നതിനെ ചെയ്ക- അവൻ പിഴെക്കുന്നില്ല അവർ വി</lg><lg n="൩൭">വാഹം ചെയ്യട്ടെ— എങ്കിലും മുട്ടുപാടില്ലാതെ തന്നിഷ്ടത്തെ
നടത്തുവാൻ അധികാരം ഉണ്ടായാൽ ഹൃദയത്തിങ്കൽദൃ
ഢമായി നില്ക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ കന്യയെ സൂക്ഷിച്ചുകൊ</lg>

[ 68 ] <lg n="">ൾ്പാൻ വിധിച്ചു എങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുന്നു- ആകയാൽ വെ</lg><lg n="൩൮">ൾ്പിക്കുന്നവൻ നന്നായി ചെയ്യുന്നു— വെൾ്പിക്കാത്തവൻ എറെ</lg><lg n="൩൯"> നന്നായി ചെയ്യുന്നു— സ്ത്രീതന്റെ ഭൎത്താവ് ജീവിപ്പൊളം
കെട്ടുപെട്ടിരിക്കുന്നു- ഭൎത്താവ് നിദ്രകൊണ്ടു എങ്കിൽ തൊ
ന്നുന്നവനെകൊണ്ടു വെൾ്പിപ്പാൻ അവൾ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടു</lg><lg n="൪൦"> കൎത്താവിൽ മാത്രമെ ആവു— അവൾ അങ്ങിനെതന്നെ പാ
ൎത്തു എങ്കിലൊ അതിധന്യ എന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം-
ദെവാത്മാവ് എനിക്കും ഉണ്ടെന്നു തൊന്നുന്നുതാനും</lg>

൮ അദ്ധ്യായം

൮—൧൦ വിഗ്രഹാൎപ്പിതങ്ങൾ ബലിസദ്യകൾ ഇവറ്റെ സംബ
ന്ധിച്ചു— ബലഹീനരെ വിചാരിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു നടക്കെണം

<lg n="൧"> വിഗ്രഹാൎപ്പിതങ്ങളുടെ കാൎയ്യത്തിലൊ നമുക്കു എല്ലാം അ
റിവുണ്ടു എന്നു ബൊധിച്ചു– അറിവു ചീൎപ്പിക്കുന്നു സ്നെഹം വീ</lg><lg n="൨">ട്ടു വൎദ്ധന ചെയ്യുന്നു— താൻ വല്ലതും അറിയുന്നു എന്ന് ഒരുത്ത
ന്നു തൊന്നിയാൽ അറിയെണ്ടപ്രകാരം അവൻ ഇന്നെവ െ</lg><lg n="൩">ര ഒന്നും അറിഞ്ഞവനല്ല— ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ സ്നെഹി</lg><lg n="൪">ച്ചാൽ ആയവൻ അവനാൽ അറിയപ്പെട്ടവനത്രെ— വി
ഗ്രഹാൎപ്പിതങ്ങളുടെ ഭക്ഷണകാൎയ്യം എന്നാൽ (ഉള്ളവണ്ണം)
ഒരു വിഗ്രഹവും ലൊകത്തിൽ ഇല്ല എന്നും ഒരുവൻ അല്ലാ െ</lg><lg n="൫">ത മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു— എങ്ങി െ
ന എന്നാൽ പലദെവകളും പല കൎത്താക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരി
ക്കെ വാനത്തിൽ ആകട്ടെ ഭൂമിയിൽ ആകട്ടെ ദെവകൾ എ</lg><lg n="൬">ന്നു ചൊല്ലിയവർ ഉണ്ട് എങ്കിലും— പിതാവാകുന്ന ഏകദൈ
വമെ നമുക്കുള്ളു ആയവനിൽ നിന്നു സകലവും അവനിലെക്ക്
നാമും ആകുന്നു– യെശുക്രിസ്തൻ എന്ന ഏക കൎത്താവും ഉണ്ടു</lg> [ 69 ]

<lg n=""> ആയവനാൽ സകലവും അവനാൽ തന്നെ നാമും ആകുന്നു</lg><lg n="൭">— എന്നാലും എല്ലാവരിലും ആ അറിവു ആകുന്നില്ല ചിലർ ഇ
ന്നെയൊളം വിഗ്രഹം എന്നുള്ള മനൊബൊധത്താലെ വിഗ്ര
ഹാൎപ്പിതം എന്നു വെച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്നു– അവരുടെ മനൊബൊ
ധം ബലഹീനം ആകയാൽ മലിനപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു-</lg><lg n="൮">— എന്നാൽ ആഹാരം നമ്മെ ദൈവത്തൊട് അടുപ്പിക്കുന്നി
ല്ല നാം ഉണ്ടാൽ വഴികയും ഉണ്ണായ്കിൽ കുറകയും ഇല്ലല്ലൊ-</lg><lg n="൯">— എന്നാൽ ഈ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ബലഹീനൎക്ക തട</lg><lg n="൧൦">ങ്ങൽ ആയി വരാതിരിപ്പാൻ നൊക്കുവിൻ— എങ്ങിനെ
എന്നാൽ അറിവുള്ള നീ വിഗ്രഹാലയത്തിൽ പന്തികൊ
ള്ളുന്നത് ഒരുത്തൻ കണ്ടാൽ ബലഹീനനായവന്റെ മ
നസ്സാക്ഷിക്കു വിഗ്രഹാൎപ്പിതങ്ങളെ ഉണ്ടൊളം ഉറപ്പു സം</lg><lg n="൧൧">ഭവിക്കയില്ലയൊ— ആൎക്കുവെണ്ടി ക്രിസ്തൻ മരിച്ചു ആ
ബലഹീന സഹൊദരൻ ഇങ്ങിനെ നിന്റെ അറിവിനാ</lg><lg n="൧൨">ൽ നശിച്ചുപൊകുന്നു— ഇപ്രകാരം സഹൊദരരിൽ പാപം
ചെയ്തു അവരുടെ ബലഹീനമനസ്സാക്ഷിയെ തല്ലിക്കൊ</lg><lg n="൧൩">ണ്ടു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തനിൽ പാപം ചെയ്യുന്നു— ആകയാൽ ആ
ഹാരം എന്റെ സഹൊദരനെ ഇടറിച്ചാൽ എന്റെ സഹൊ
ദരനെ ഇടറിക്കാതെ ഇരിക്കെണ്ടതിന്നു ഞാൻ എന്നെ
ക്കും ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കയില്ല-</lg>

൯ അദ്ധ്യായം

അപൊസ്തലൻ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അല്ല സഭയുടെ
വൃദ്ധിയെ ലാക്കാക്കിയതു

<lg n="൧"> ഞാൻ സ്വതന്ത്രൻ അല്ലയൊ ഞാൻ അപൊസ്തലൻ അ
ല്ലയൊ നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനെ കണ്ടിട്ടില്ല</lg>

[ 70 ] <lg n=""> യൊ— കൎത്താവിൽ എന്റെ പണി നിങ്ങൾ അല്ല െ</lg><lg n="൨">യാ— മറ്റുള്ളവൎക്കു ഞാൻ അപൊസ്തലൻ അല്ല എങ്കിൽ നി
ങ്ങൾ്ക്കു ആകുന്നുപൊൽ- കൎത്താവിൽ നിങ്ങൾ അല്ലൊ എന്റെ</lg><lg n="൩"> അപൊസ്തലത്വത്തിന്നു മുദ്ര ആകുന്നു— എന്നെ വിവെചി</lg><lg n="൪">ക്കുന്നവൎക്കു എന്റെ പ്രതിവാദം ഇതത്രെ— (സഭാദ്രവ്യ
ത്താൽ) ഉണ്മാനും കുടിപ്പാനും ഞങ്ങൾ്ക്ക അധികാരം ഇല്ല െ</lg><lg n="൫">യാ— ശെഷം അപൊസ്തലരും കൎത്താവിൽ സഹൊദര
ന്മാരും കെഫാവും എന്നപൊലെ ഞങ്ങൾ്ക്കു ഒരു സഹൊദരി
യെ ഭാൎയ്യയായികൂട്ടികൊണ്ടു സഞ്ചരിപ്പാൻ അധികാരം</lg><lg n="൬"> ഇല്ലയൊ— അല്ല (വൃത്തിക്ക്) അദ്ധ്വാനിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ
എനിക്കും ബൎന്നബാവിന്നും മാത്രം അധികാരം ഇല്ല എന്നു</lg><lg n="൭">ണ്ടൊ— സ്വന്തചെലവിട്ട് ആരുപൊൽ ചെകം ചെയ്യു
ന്നു- ആർ പറമ്പുനട്ടു അതിൻ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുന്നു- അ
ല്ല ആട്ടിങ്കൂട്ടം ആർ മെച്ചു കൂട്ടത്തിൻ പാലിൽ ഉപജീവി</lg><lg n="൮">ക്കാതിരിക്കും— ഇവ മനുഷ്യപ്രകാരം ചൊല്ലുന്നുവൊ ധൎമ്മവും</lg><lg n="൯"> അതിനെതന്നെ പറയുന്നില്ലയൊ— മെതിക്കുന്ന കാളെക്കു
വായ്ക്കൊട്ടരുത് എന്നു മൊശധൎമ്മത്തിൽ എഴുതികിടക്കുന്നുവ</lg><lg n="൧൦">ല്ലൊ— ദൈവത്തിന്നു കാളകൾ തന്നെ വിചാരമൊ– അല്ല െ
കവലം നമുക്കുവെണ്ടി പറയുന്നുവൊ— അതെ ഉഴുന്നവ
ൻ ആശയൊടെ ഉഴുകയും മെതിക്കുന്നവൻ അംശംകിട്ടുവാ
നുള്ള ആശയൊടെ മെതിക്കയും വെണം എന്നുതു നമുക്കു</lg><lg n="൧൧"> വെണ്ടി എഴുതിയത്— ഞങ്ങൾ ആത്മികങ്ങളെ നിങ്ങൾ്ക്കുവി
തെച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജഡമയങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊയ്താ</lg><lg n="൧൨">ൽ അതിശയമൊ— മറ്റെവർ നിങ്ങളുടെമെൽ ഈ
അധികാരത്തെ കൈക്കൊണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ വിശെഷാ
ൽ അല്ലയൊ— എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ അധികാരത്തെ പ്ര</lg> [ 71 ]

<lg n="">യൊനിച്ചില്ല ക്രിസ്തന്റെ സുവിശെഷത്തിന്നു യാതൊരുവി
ഘ്നവും വരുത്താതെ ഇരിപ്പാൻ സകലവും പൊറുക്കുന്നു—</lg><lg n="൧൩"> പുണ്യകൎമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ പുണ്യസ്ഥലത്തുനിന്നു ഉപജീ
വിക്കുന്നു എന്നും ബലിപീഠം ഉപാസിക്കുന്നവർ ബലിപീഠ
ത്തൊട് അംശമാക്കികൊള്ളുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നി</lg><lg n="൧൪">ല്ലയൊ—അപ്പൊലെ കൎത്താവും സുവിശെഷത്തെ പ്രസ്താ
വിക്കുന്നവൎക്കു സുവിശെഷത്താൽ ഉപജീവിക്കെണം എ
ന്ന് ആദെശിച്ചു</lg>

<lg n="൧൫"> എങ്കിലും ഇവ ഒന്നും ഞാൻ പ്രയൊഗിച്ചില്ല— ഇവ്വണ്ണം
എന്നിൽ ഭവിക്കെണ്ടതിന്നും ഇവ എഴുതിയതു– ആരും
എന്റെ പ്രശംസയെ വൃഥാവാക്കുന്നതിനെക്കാൾ മരിക്കത</lg><lg n="൧൬">ന്നെ എനിക്കു നല്ലൂ— കാരണം ഞാൻ സുവിശെഷിക്കുന്നു
എങ്കിൽ മുട്ടുപാടു എന്റെമെൽ കിടക്കുകയാൽ എനിക്ക
പ്രശംസയില്ല- അതെ ഞാൻ സുവിശെഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ</lg><lg n="൧൭"> എനിക്കഹാകഷ്ടം— എങ്ങിനെഎന്നാൽ- മനപൂൎവ്വമാ
യി ഇതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ എനിക്ക കൂലിഉണ്ടു- മനഃപൂ
ൎവ്വം അല്ലാഞ്ഞാലും വീട്ടുവിചാരണ എന്നിൽ ഭരമെല്പിച്ചുകി</lg><lg n="൧൮">ടക്കുന്നു—എന്നാൽ എന്റെ കൂലി എന്തു- സുവിശെഷണത്തി
ൽ എന്റെ അധികാരത്തെ മുറ്റും അനുഭവമാക്കാതവണ്ണം
ഞാൻ ക്രിസ്തന്റെ സുവിശെഷത്തെ പരത്തികൊണ്ടുചെ</lg><lg n="൧൯">ലവില്ലാതെയാക്കുക അത്രെ— ഇങ്ങിനെ എല്ലാവരൊടും
ഞാൻ വിടുതലയുള്ളവൻ എങ്കിലും അധികം പെരെ നെ
ടെണ്ടതിന്നു ഞാൻ എന്നെതന്നെ എല്ലാവൎക്കും ദാസനാ</lg><lg n="൨൦">ക്കി— യഹൂദരെ നെടുവാൻ യഹൂദൎക്ക യഹൂദനെ പൊ
ലെ ആയി ധൎമ്മത്തിൻ കീഴുള്ളവരെ നെടുവാൻ താൻ ധൎമ്മത്തി
ൻ കീഴുള്ളവനല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ധൎമ്മത്തിൻ കീഴുള്ളവൎക്കു ധ</lg>

[ 72 ] <lg n="൨൧">ൎമ്മത്തിൻ കീഴുള്ളവനെപൊലെ ആയി— അധൎമ്മികളെ െ
നടുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന്നു അധൎമ്മി അല്ല ക്രീസ്തനു ധൎമ്മ
സ്ഥൻ അത്രെ ആകുന്നു എങ്കിലും അധൎമ്മികൾ്ക്കു അധൎമ്മിയെ</lg><lg n="൨൨">പൊലെ ആയി— ബലഹീനരെ നെടുവാൻ ഞാൻ ബലഹീ
നൎക്കു ബലഹീനനെപൊലെ ആയി— എല്ലാ പ്രകാരത്തി
ലും ചിലരെ രക്ഷിക്കെണ്ടതിന്നു ഞാൻ എല്ലാവൎക്കും എല്ലാം</lg><lg n="൨൩"> ആയ്ചമഞ്ഞു— സുവിശെഷത്തിൻ നിമിത്തം ഞാനും അതി</lg><lg n="൨൪">ന്നു കൂട്ടാളിആകെണ്ടതിന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു— ഒട്ടക്കള
ത്തിൽ ഒടുന്നവർ എല്ലാം ഒടുന്നു എങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുതു
പ്രാപിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നില്ലയൊ- അതുപൊലെ നിങ്ങ
ളും പ്രാപിച്ചുകളവാൻ ഒടുവിൻ— പിന്നെ അങ്കം പൊരു
ന്നവൻ ഒക്കയും എല്ലാം വൎജ്ജിക്കുന്നു അതു വാടുന്നമാല കി</lg><lg n="൨൫">ട്ടുവാൻ അവരും- വാടാത്തതിന്നായി നാമും (ചെയ്വു)— ആ
കയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയം ഇല്ലാതപ്രകാരം അല്ല ഒടുന്നു—</lg><lg n="൨൬"> ആകാശത്തെ കുത്തുന്നപ്രകാരം അല്ല മുഷ്ടിചുരുട്ടുന്നു—</lg><lg n="൨൭">- എന്റെ ശരീരത്തെകുമെച്ച് അടിമയാക്കുക അത്രെ െ
ചയ്യുന്നു– പക്ഷെ മറ്റവരൊടു ഘൊഷിച്ചശെഷം താൻ
കൊള്ളരുതാത്തവനായി പൊകായ്വാൻ തന്നെ-</lg>

൧൦ അദ്ധ്യായം

ശക്തന്മാരും വീഴ്ചയെ ഭയപ്പെട്ടു ദുൎഭൂതസ്പൎശത്തെ മു
റ്റും ഒഴിക്കെണ്ടത്

<lg n="൧"> എങ്ങിനെ എന്നാൽ സഹൊദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ
എല്ലാവരും മെഘത്തിൻ കീഴെ ആയിരുന്നു എന്നും എല്ലാ</lg><lg n="൨">വരും സമുദ്രത്തൂടെ കടന്നു എന്നും- എല്ലാവരും മെഘത്തി
ലും സമുദ്രത്തിലും മൊശയിലെക്കു സ്നാനം ഏറ്റു എന്നും–</lg> [ 73 ]

<lg n="൩"> എല്ലാവരും ഒരുപൊലെ ആത്മികമായ ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു</lg><lg n="൪"> എന്നും എല്ലാവരും ഒരുപൊലെ ആത്മികമായ പാനീയം
കുടിച്ചു എന്നും– ആത്മികമായ പാറയിൽ നിന്ന് ല്ലൊ അവ</lg><lg n="൫">ർ കുടിച്ചു ആ കൂടിചെല്ലുന്ന പാറയൊ ക്രിസ്തനത്രെ— എന്നി
ട്ടും അവരിൽ മിക്കപെരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവ
ർ മരുഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തികളയപ്പെട്ടു എന്നും നിങ്ങൾ ബൊ</lg><lg n="൬">ധിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു— ഇവനമു
ക്കു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി വന്നതു ആയവർ മൊഹിച്ചപൊലെ</lg><lg n="൭">നാം തിന്മകളെ മൊഹിപ്പവർ ആകായ്വാൻ തന്നെ— അവ
രിൽ ചിലർ ആയപൊലെ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധികൾ ആ
കയും അരുതു– ജനം ഭക്ഷിപ്പാനും കുടിപ്പാനും ഇരുന്നു ക
ളിപ്പാൻ എഴുനീറ്റു (൨ മൊ. ൩൨, ൬) എന്ന് എഴുതിയ പ്രകാ</lg><lg n="൮">രമത്രെ— അവരിൽ ചിലർ പുലയാടി ഒരു ദിവസത്തിൽ
൨൩൦൦൦ പെർ വീണുപൊയപൊലെ നാം പുലയാടുകയും ഒ</lg><lg n="൯">ല്ലാ— അവരിൽ ചിലർ പരീക്ഷിച്ചു സൎപ്പങ്ങളാൽ നശിച്ചു</lg><lg n="൧൦">പൊയപൊലെ നാം ക്രിസ്തനെ പരീക്ഷിക്കയും ഒല്ലാ— അ
വരിൽ ചിലർ പിറുപിറുത്തു സംഹാരിയാൽ നശിച്ചുപൊയ</lg><lg n="൧൧">പൊലെ നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കയും അരുതു— ഇവ എല്ലാം
ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടു അവൎക്കു സംഭവിച്ചവ എങ്കിലും യുഗങ്ങളു
ടെ അന്തങ്ങൾ എത്തിവന്ന നമുക്കു ബുദ്ധി ഉപദെശിപ്പാൻ</lg><lg n="൧൨"> എഴുതിയതത്രെ— ആകയാൽ താൻ നില്ക്കുന്നു എന്നു തൊ</lg><lg n="൧൩">ന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ നൊക്കുക— മാനുഷമല്ലാത്ത
പരീക്ഷ നിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ടില്ല– ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ത െ
ന്ന അവൻ നിങ്ങൾ്ക്ക കഴിയുന്നതിൻ മീതെ പരീക്ഷ പിണവാ
ൻ സമ്മതിയാതെ സഹിച്ചുകൂടെണ്ടതിന്നു പരീകഷയൊട് ഒ
പ്പം അറുതിയെയും ഉണ്ടാകും–</lg>

[ 74 ] <lg n="൧൪"> ആകയാൽ എൻ പ്രിയമുള്ളവരെ വിഗ്രഹാരാധനയെ</lg><lg n="൧൫"> വിട്ടൊടുവിൻ— വിവെകികളൊട് എന്നു വെച്ചു ഞാൻ പറയു</lg><lg n="൧൬">ന്നു ഞാൻ മൊഴിയുന്നതിനെ വിസ്തരിപ്പിൻ— നാം ആശീൎവ്വ
ദിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം ക്രിസ്തരക്തത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ അ
ല്ലയൊ നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടാ</lg><lg n="൧൭">യ്മ അല്ലയൊ— നാം എല്ലാവരും ആ ഒർ അപ്പത്തിൽ അംശി
കൾ ആകകൊണ്ടു ഒർ അപ്പം ഉള്ളതു(പൊലെ) പലരായ നാം</lg><lg n="൧൮"> ഒരു ശരീരം ആകുന്നുവല്ലൊ— ജഡപ്രകാരമുള്ള ഇസ്രയെ
ലെ നൊക്കുവിൻ ബലികളെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ബലിപീഠത്തി</lg><lg n="൧൯">ന്നു കൂട്ടാളികൾ അല്ലയൊ— എന്നാൽ ഞാൻ എന്തു മൊഴിയു
ന്നു വിഗ്രഹാൎപ്പിതം വല്ലതും ആകുന്നു എന്നൊവിഗ്രഹം വല്ലതും</lg><lg n="൨൦"> എന്നൊ— അല്ല- ജാതികൾ ബലികഴിക്കുന്നതു ദൈവത്തിന്നു
ല്ല ഭൂതങ്ങൾ്ക്കായി കഴിക്കുന്നു എന്നത്രെ- നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളുടെ</lg><lg n="൨൧"> കൂട്ടാളികൾ ആവാൻ എനിക്ക മനസ്സില്ലതാനും— നിങ്ങൾ്ക്ക കൎത്താ
വിൻ പാനപാത്രവും ഭൂതങ്ങളുടെ പാനപാത്രവും കുടിപ്പാ
ൻ കഴികയില്ല– കൎത്താവിൻ മെശയിലും ഭൂതങ്ങളെ മെശയി</lg><lg n="൨൨">ലും അംശികളാവാൻ കഴികയില്ല— അല്ലായ്കിൽ നാം കൎത്താ
വിന്ന് ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നുവൊ അവനെക്കാൾ ഊക്കർ ആ
കുന്നുവൊ-</lg> <lg n="൨൩"> എല്ലാറ്റിന്നും അധികാരം ഉണ്ടു എങ്കിലും എല്ലാം ഉപ
കരിക്കുന്നതല്ല– എല്ലാറ്റിന്നും അധികാരം ഉണ്ടു എങ്കിലും എ</lg><lg n="൨൪">ല്ലാം വീടുവൎദ്ധനചെയ്യുന്നതല്ല— ഏവനും തന്റെതല്ലമറ്റ</lg><lg n="൨൫">വന്റെതിനെ അന്വെഷിപ്പു— ഇറച്ചി അങ്ങാടിയിൽ വില്ക്കു
ന്നതു മനൊബൊധത്തിൻ നിമിത്തം ഒന്നും വിവെചിയാ െ</lg><lg n="൨൬">ത എല്ലാം ഭക്ഷിപ്പിൻ— ഭൂമിയും അതിന്റെ നിറവും കൎത്താ</lg><lg n="൨൭">വിന്നല്ലൊ ആകുന്നതു (സങ്കി ൨൪, ൧)— പിന്നെ അവിശ്വാസി</lg> [ 75 ]

<lg n="">കളിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ ചെല്ലുവാൻ ഇഛ്ശി
ക്കിൽ നിങ്ങൾ്ക്കു വിളമ്പിയതു മനൊബൊധം നിമിത്തം ഒന്നും വി</lg><lg n="൨൮">വെചിയാതെ എല്ലാം ഭക്ഷിപ്പിൻ— എങ്കിലും ഒരുവൻ ഇതു
ബലിയൎപ്പിതം എന്നു നിങ്ങളൊടു പറഞ്ഞാൽ അറിയിച്ചവ
ന്റെ നിമിത്തവും മനൊബൊധം നിമിത്തവും തിന്നരുതു-</lg><lg n="൨൯">– മനൊബൊധം എങ്കിലൊ തന്റെതല്ല മറ്റവന്റെതി
നെ അത്രെ ഞാൻ പറയുന്നു- എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു
അന്യമനൊബൊധത്താൽ ന്യായവിസ്താരം വരുവാൻ എ</lg><lg n="൩൦">ന്തുപൊൽ— കൃതജ്ഞതയൊടെ അനുഭവിച്ചാൽ ഞാൻ
സ്തൊത്രം ചെയ്യുന്നതിന്നായിട്ടു ദുഷിക്കപ്പെടുവാൻ എ</lg><lg n="൩൧">ന്തു— അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാലും കുടിച്ചാലും എന്തു</lg><lg n="൩൨"> ചെയ്താലും എല്ലാം ദെവതെജസ്സിന്നായി ചെയ്വിൻ— യഹൂ
ദൎക്കും യവനൎക്കും ദെവസഭെക്കും തടങ്ങൽ ഇല്ലാത്തവർ ആ</lg><lg n="൩൩">കുവിൻ— ഞാനും എന്റെതല്ല അവർ രക്ഷപ്പെടെണം
എന്നു പലരുടെ ഉപകാരത്തെ തന്നെ അന്വെഷിച്ചുകൊ
ണ്ടു എല്ലാവരെയും എല്ലാംകൊണ്ടും പ്രസാദിപ്പിക്കും കണ</lg><lg n="൧൧, ൧">ക്കെ തന്നെ- ഞാൻ ക്രിസ്തന്ന് എന്നപൊലെ എനിക്ക് അ
നുകാരികൾ ആകുവിൻ</lg>

൧൧ അദ്ധ്യായം

സഭ കൂടുന്നതിൽ സ്ത്രീകളുടെ വെഷത്തെയും -(൧൭) തിരു
വത്താഴത്തിൻ ആചാരത്തെയും വഴിക്കാക്കുന്ന ഉപ
ദെശം

<lg n="൨"> പിന്നെ സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാംകൊണ്ടും എന്നെ
ഒൎത്തും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എല്പിച്ചപ്രകാരം സമ്പ്രദായങ്ങളെ</lg><lg n="൩"> പ്രമാണിച്ചും കൊൾ്കയാൽ നിങ്ങളെ പുകഴുന്നു— ഇനി നിങ്ങൾ</lg> [ 76 ] <lg n=""> ബൊധിക്കെണം എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു- സകല
പുരുഷന്നും തല ക്രിസ്തൻ തന്നെ- സ്ത്രീക്കു തല പുരുഷൻ അ</lg><lg n="൪">ത്രെ ക്രിസ്തന്റെ തലദൈവം തന്നെ— തലമൂടികൊണ്ടു
പ്രാൎത്ഥിക്കയൊ പ്രവചിക്കയൊ ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ എ</lg><lg n="൫">ല്ലാം തന്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു— എന്നാൽ തലമൂടാ
തെ പ്രാൎത്ഥിക്കയൊ പ്രവചിക്കയൊ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ എല്ല്ലാം
തന്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു– അവളല്ലൊ ക്ഷൌരം</lg><lg n="൬">ചെയ്തവളൊടു മുറ്റും ഒക്കുന്നു— സ്ത്രീ മൂടാതെ ഇരിക്കിൽ ചി
രെച്ചുകൊൾ്കയും ആവു– ചിരെക്ക താൻ ക്ഷൌരം താൻ</lg><lg n="൭"> സ്ത്രീക്കു ലജ്ജ എങ്കിലൊ മൂടി കൊള്ളാവു— കാരണം പു
രുഷൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും തെജസ്സും ആകയാ</lg><lg n="൮">ൽ തല മൂടെണ്ടതല്ല സ്ത്രീയൊ പുരുഷന്റെ തെജസ്സ്— പു
രുഷൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നല്ലല്ലൊ സ്ത്രീപുരുഷനിൽ നിന്നത്രെ</lg><lg n="൯"> ആകുന്നത്— പിന്നെ പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കായിട്ടല്ല സ്ത്രീപുരുഷ</lg><lg n="൧൦">ന്നായത്രെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു— ആകയാൽ സ്ത്രീദൂതന്മാർ നിമി</lg><lg n="൧൧">ത്തം തലമെൽ അധികാര(ക്കുറി) പൂണ്ടിരിക്കെണം— ശെഷം
കൎത്താവിൽ പുരുഷൻ എന്നി സ്ത്രീയും സ്ത്രീ എന്നി പുരുഷനും ഇ</lg><lg n="൧൨">ല്ല— സ്ത്രീപുരുഷനിൽ നിന്നുണ്ടായപൊലെ തന്നെ പുരുഷനും
സ്ത്രീയാൽ ഉണ്ടല്ലൊ സകലവും ദൈവത്തിൽ നിന്നു താനും–</lg><lg n="൧൩">— നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽതന്നെ വിധിപ്പിൻ സ്ത്രീ മൂടിക്കൊള്ളാ</lg><lg n="൧൪">തെ ദൈവത്തൊടു പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നതു യൊഗ്യമൊ— പുരുഷ
ൻ മുടി നീട്ടിയാൽ അത് അവനു മാനക്കുറവ് എന്നും സ്ത്രീ നീട്ടി</lg><lg n="൧൫">യാൽ കൂന്തൽ അവൾ്ക്ക മൂടുപടത്തിന്നു വെണ്ടി നല്കപ്പെട്ടതാൽ
അവൾ്ക്കു തെജസ്സ് ആകുന്നു എന്നും പ്രകൃതിതാനും നിങ്ങളെ</lg><lg n="൧൬"> പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയൊ— ഒരുത്തൻ തൎക്കപ്രിയനായികാ
ൺ്കിലൊ ഇങ്ങിനത്തെ മൎയ്യാദ ഞങ്ങൾ്ക്കും ഇല്ല ദെവസഭക</lg> [ 77 ]

<lg n="൩">ൾ്ക്കും ഇല്ല(എന്നറിക)</lg>

<lg n="൧൭"> ആയതു ഞാൻ അജ്ഞാപിക്കുമ്പൊൾ ഒന്നിനെ പുക
ഴുന്നില്ല— നിങ്ങൾ കൂടിവരുന്നത് എറ്റം നന്മയല്ല എറ്റം തി</lg><lg n="൧൮">ന്മ ഉണ്ടാകുമാറ് എന്നുള്ളതത്രെ— എങ്ങിനെ എന്നാൽ ഒന്നാ
മത് നിങ്ങൾ സഭായായി കൂടുമ്പൊൾ നിങ്ങളിൽ ഭിന്നതകൾ ഉ
ണ്ടെന്നു ഞാൻ കെ‌ൾ്ക്കുന്നു ഒട്ടെടം വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യു</lg><lg n="൧൯">ന്നു— നിങ്ങളിൽ കൊള്ളാകുന്നവർ വെളിവാകെണ്ടതി
ന്നല്ലൊ മതഭെദങ്ങളും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെണ്ടതു-</lg><lg n="൨൦">— എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരെടത്തുകൂടി വരുമ്പൊൾ ഉണ്ണുകയിൽ</lg><lg n="൨൧"> ഒരൊരുത്തൻ തന്റെ അത്താഴം മുന്തി എടുക്കുന്നു പിന്നെ
ഒരുവൻ വിശന്നും ഒരുവൻ പൊകുന്നതിനാൽ അതുക</lg><lg n="൨൨">ൎത്താവിൻ അത്താഴം ഉണ്ണുക അല്ല— ഭക്ഷിപ്പാനും കുടി
പ്പാനും നിങ്ങൾ്ക്ക വീടുകൾ ഇല്ലയൊ അല്ല ദെവസഭയെനി
ങ്ങൾ തുഛ്ശീകരിച്ചു ഇല്ലാത്തവരെ നാണിപ്പിക്കുന്നുവൊ– ഞാ
ൻ നിങ്ങളൊടു എന്തു പറയെണ്ടു നിങ്ങളെ പുകഴുകയൊ ഇതി</lg><lg n="൨൩">ൽ നിങ്ങളെ പുകഴുന്നില്ല— ഞാനാകട്ടെ കൎത്താവിൽ നിന്നു
പരിഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ്ക്കും എല്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ കൎത്താവായ
യെശുതന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നാൾ രാത്രിയിൽ അപ്പ െ</lg><lg n="൨൪">ത്ത എടുത്തു സ്തൊത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി പറഞ്ഞു- (വാങ്ങി ഭക്ഷി</lg><lg n="൨൪">പ്പിൻ) ഇതു നിങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരം ആ</lg><lg n="൨൫">കുന്നു എന്റെ ഓൎമ്മെക്കായിട്ടു ഇതിനെ ചെയ്വിൻ— അപ്രകാരം
തന്നെ അത്താഴത്തിൽ പിന്നെ പാനപാത്രത്തെയും എടു
ത്തുപറഞ്ഞു- ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്തിൽ പുതി
യനിയമം ആകുന്നു ഇതിനെ കുടിക്കുന്തൊറും എന്റെ ഒൎമ്മെ</lg><lg n="൨൬">ക്കായിട്ടു ചെയ്വിൻ— എങ്ങിനെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ അ
പ്പം ഭക്ഷിക്കയും പാനപാത്രം കഴിക്കയും ചെയ്യുന്തൊറും ക</lg>

[ 78 ] <lg n="">ൎത്താവു വരുവൊളത്തിന്നു അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താ</lg><lg n="൨൭">വിക്കുന്നു— അതുകൊണ്ട് ആരാനും അപാത്രമായി ഈ അ
പ്പം ഭക്ഷിക്ക താൻ കൎത്താവിൻ പാനപാത്രം കുടിക്ക താൻ
ചെയ്താൽ കൎത്താവിൻ ശരീരത്തിന്നും രക്തത്തിന്നും കുറ്റമുള്ള</lg><lg n="൨൮">വൻ ആകും— എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശൊധന െ
ചയ്തിട്ടുവെണം ഈ അപ്പത്തിൽ ഭക്ഷിച്ചും പാനപാത്ര</lg><lg n="൨൯">ത്തിൽ കുടിച്ചും കൊൾ്വിൻ— അ പാത്രമായി ഭക്ഷിച്ചു കു
ടിക്കുന്നവൻ കൎത്താവിൻ ശരീരത്തെ വിസ്തരിക്കായ്കയാ</lg><lg n="൩൦">ൽ തനിക്കു താൻ ന്യായവിസ്താരത്തെ ഭക്ഷിച്ചു കിടക്കുന്നു—
ഇതു ഹെതുവായിട്ടു നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രൊ</lg><lg n="൩൧">ഗികളും ആയി ചിലരും നിദ്ര കൊണ്ടിരിക്കുന്നു— എന്നാൽ നമ്മെ</lg><lg n="൩൨"> നാം തന്നെ വിസ്തരിച്ചു എങ്കിൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല— വി
ധിക്കപ്പെടുകിലൊ നാം ലൊകത്തൊടു കൂട ദണ്ഡവിധിയി
ൽ അകപ്പെടായ്വാൻ കൎത്താവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു—</lg><lg n="൩൩">— ആകയാൽ എൻ സഹൊദരരെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ കൂ
ടുമ്പൊൾ അന്യൊന്യം കാത്തുനില്പിൻ— ഒരുത്തനു വിശക്കി
ൽ ശിക്ഷാവിധി വരുമാറു കൂടരുത് എന്നു വെച്ചു വീട്ടിൽ ഭക്ഷി
ക്ക— ശെഷം കാൎയ്യങ്ങളെ ഞാൻ ഉടനെ ആദെശി
ക്കും—</lg>

൧൨ അദ്ധ്യായം

(൧൨—൧൪ അ.) ആത്മികവരങ്ങളുടെ താല്പൎയ്യം

<lg n="൧"> പിന്നെ സഹൊദരന്മാരെ ആത്മികവരങ്ങളെ കുറിച്ചു നിങ്ങ</lg><lg n="൨">ൾ ബൊധിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു— നിങ്ങ
ൾ ജാതികളായി വസിക്കും കാലം നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രകാരം എ
ല്ലാം ഊമവിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുക്കെകൊണ്ടുപൊകപ്പെടു
ന്നവരായി എന്നറിയുന്നുവല്ലൊ— ആകയാൽ ഞാൻ നി</lg> [ 79 ]

<lg n="൩">ങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നിതു— ദെവാത്മാവിൽ നിന്നു ഉരെക്കുന്ന
വൻ ആരും യെശുശാപഗ്രസ്തൻ എന്നു പറകയില്ല– വിശുദ്ധാ
ത്മാവിൽ അല്ലാതെ യെശുകൎത്താവെന്ന് പറവാൻ ആൎക്കും</lg><lg n="൪"> കഴികയും ഇല്ല— എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങൾ്ക്ക പകുപ്പുകൾ ഉ</lg><lg n="൫">ണ്ടു ഏകാത്മാവുതാനും— ശുശ്രൂഷകൾ്ക്കും പകുപ്പുകൾ ഉണ്ടു</lg><lg n="൬"> കൎത്താവ് ഒരുവൻ- വ്യാപാരങ്ങൾ്ക്കും പകുപ്പുകൾ ഉണ്ടു എല്ലാ</lg><lg n="൭">വരിലും എല്ലാം വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവം ഒരുവൻ തന്നെ— എ
ന്നാൽ ആത്മാവ് ഒരൊരുത്തനിൽ വിളങ്ങുന്നവിധം (സഭയു</lg><lg n="൮">ടെ) ഉപകാരത്തിന്നത്രെ നല്കപ്പെടുന്നു— എന്തെന്നാൽ ഒരു
ത്തന്നു ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനവചനവും മറ്റെവനു ആ ആത്മാ</lg><lg n="൯">വിനാൽ തന്നെ അറിവിന്റെ വചനവും നല്കപ്പെടുന്നു— അന്യനു
ആ ആത്മാവിൽ തന്നെ വിശ്വാസം മറ്റെവന്നു ആ ആത്മാവിൽ</lg><lg n="൧൦">തന്നെ ചികിത്സയുടെ വരങ്ങൾ മറ്റെവന്നു ശക്തിയുടെ വ്യാ
പാരങ്ങൾ മറ്റെവന്നു പ്രവചനം മറ്റെവനു ആത്മാക്കളെ</lg><lg n="൧൧"> വകതിരിവുകൾ— അന്യനുഭാഷകളുടെ വിധങ്ങൾ മറ്റെവ
നു ഭാഷകളെ വ്യാഖ്യാനം– ഇവ എല്ലാം വ്യാപരിക്കുന്നതൊ
താൻ ഇഛ്ശിക്കും പൊലെ അവനവനു വെവ്വെറെ പകുക്കുന്ന</lg><lg n="൧൨">ആ ഒർ ആത്മാവുതന്നെ— അങ്ങിനെ എന്നാൽ ശരീരം ഒ
ന്നെങ്കിലും പല അവയവങ്ങൾ ഉള്ളതാകുന്നുതല്ലാതെ ശ
രീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പലതായിരുന്നും എല്ലാം ഒ</lg><lg n="൧൩">രു ശരീരം ആകുന്ന പ്രകാരംതന്നെ ക്രിസ്തനും ആകുന്നു— കാര
ണം യഹൂദരൊയവനരൊ അടിയാരൊ സ്വതന്ത്രരൊ നാം
എല്ലാവരും ഏകശരീരം ആമാറു ഒർ ആത്മാവിൽ സ്നാനംഎ</lg><lg n="൧൪">റ്റു എല്ലാവരും ഒർ ആത്മാവെയും കുടിക്കുമാറാക്കപ്പെട്ടു—</lg><lg n="൧൫"> ശരീരമല്ലൊ ഒർ അവയവമല്ല പലവും അത്രെ— കാലായ്തു
ഞാൻ കൈ അല്ല്ലായ്കയാൽ ശരീരത്തിൽ ചെരാ എന്നു ചൊ</lg>

[ 80 ] <lg n="">ല്ലുകിൽ അതിനാൽ ശരീരത്തിൽ ചെരാ എന്നു വരികയില്ല—</lg><lg n="൧൬"> ചെവി ആയത് ഞാൻ കണ്ണ് അല്ലായ്കയാൽ ശരീരത്തിൽ ചെ
രാ എന്നു ചൊല്ലുകിൽ അതിനാൽ ശരീരത്തിൽ ചെതത് എ</lg><lg n="൧൭">ന്നു വരികയും ഇല്ല— ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാൽ ശ്രവണം
എവിടെ മുഴുവൻ ശ്രവണം ആയാൽ ഘ്രാണം എവിടെ—</lg><lg n="൧൮"> ഇപ്പൊഴൊ ദൈവം താൻ ഇഛ്ശിച്ച പൊലെ അവയവങ്ങ</lg><lg n="൧൯">ളെ ശരീരത്തിൽ വെവ്വെറെ ആക്കി വെച്ചു— എല്ലാം ഒർ അ</lg><lg n="൨൦">വയവം എങ്കിൽ ശരീരം എവിടെ— ഇപ്പൊഴൊ പല അവ</lg><lg n="൨൧">യവങ്ങളും ഏകശരീരവും ഉണ്ടു— കൺകയ്യൊടു നിന്നെ
കൊണ്ടു എനിക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും മറ്റു തല കാലുക െ
ളാടു നിങ്ങളെകൊണ്ടു എനിക്ക ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും ചൊല്ലി</lg><lg n="൨൨">കൂടാ— എന്തൊശരീരത്തിൽ ബലം കുറഞ്ഞ അവയവങ്ങ
ൾ എന്നു തൊന്നുന്നവ വെണ്ടുന്നവ അത്രെ എന്നു വിശെഷാ</lg><lg n="൨൩">ൽ ഉണ്ടല്ലൊ— ശരീരത്തിൽ മാനം കുറഞ്ഞവ എന്നു തൊന്നു
ന്നവറ്റിൽ എത്രയും അധികം മാനത്തെ അണിയുന്നു- നമ്മി</lg><lg n="൨൪">ൽ ഉചിതം കുറഞ്ഞവറ്റിന്നു അധികം ഔചിത്യവും വരുന്നു—ന</lg><lg n="൨൫">മ്മിൽ ഉചിതമായവറ്റിന്നു അത് ആവശ്യം അല്ലല്ലൊ— ദൈവം
ആകട്ടെ ശരീരത്തിൽ ഭിന്നതവരാതെ അവയവങ്ങൾ്ക്ക തങ്ങളിൽ
ഒരുപൊലെ ചിന്ത വെണം എന്നു വെച്ചു കുറവുള്ളതിന്നു അധി
കം മാനത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ടു ശരീരത്തെ കലൎന്നു ചെൎത്ത</lg><lg n="൨൬">തു— അതിനാൽ ഒർ അവയവം പണിപ്പെട്ടാലും അവയവ
ങ്ങൾ ഒക്കയും കൂടെപെടുന്നു— ഒന്നിന്നു തെജസ്സവന്നാലും അവ</lg><lg n="൨൭">യവങ്ങൾ ഒക്കയും കൂടെ സന്തൊഷിക്കുന്നു— നിങ്ങളൊ ക്രിസ്ത
ന്റെ ശരീരവും അംശമായിട്ട അവയവങ്ങളും ആകുന്നു—
ദൈവം ആകട്ടെ സഭയിൽ ചിലരെ ഒന്നാമത് അപൊസ്തലർ ആക്കി</lg><lg n="൨൮">കൊണ്ടു രണ്ടാമത് പ്രവാചകരെ മൂന്നാമത് ഉപദെഷ്ടാക്കളെ— അനന്തരം</lg> [ 81 ]

<lg n=""> ശക്തികളെ പിന്നെ ചികിത്സകളുടെ വരങ്ങൾ തുണ സെവക</lg><lg n="൨൯">ൾ പരിപാലനങ്ങൾ ഭാഷകളുടെ വിധങ്ങൾ— എല്ലാവരും അ
പൊസ്തലരൊ എല്ലാവരും പ്രവാചകരൊ എല്ലാവരും ഉപ െ</lg><lg n="൩൦">ദഷ്ടാക്കളൊ എല്ലാവരും ശക്തികളൊ എല്ലാവൎക്കും ചികി
ത്സാവരങ്ങൾ ഉണ്ടൊ എല്ലാവരും ഭാഷകളാൽ ഉരെക്കുന്നുവൊ
— എന്നാൽ ഗുണം എറിയവരങ്ങളെ കൊതിപ്പിൻ ഇ
നി അതിശ്രെഷ്ഠ വഴിയെ നിങ്ങൾ്ക്കു കാണിക്കുന്നുണ്ടു-</lg>

൧൩ അദ്ധ്യായം

വരങ്ങളിൽ മികെച്ചതു സ്നെഹം

<lg n="൧"> ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതരുടെയും ഭാഷകളാൽ ഉരെച്ചാ
ലും സ്നെഹം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പൊചിലമ്പു</lg><lg n="൨">ന്ന താളമൊ ആയ്ചമഞ്ഞു— എനിക്ക പ്രവചനം ഉണ്ടായിട്ടു
സകല മൎമ്മങ്ങളും എല്ലാ അറിവും ബൊധിച്ചാലും മലകളെ അ
കറ്റുമാറു സൎവ്വവിശ്വാസവും ഉണ്ടായാലും സ്നെഹം ഇല്ല എങ്കി</lg><lg n="൩">ൽ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ല— എനിക്കുള്ളവ എല്ലാം കബളീകരിച്ചു െ
കാടുത്താലും എൻ ശരീരത്തെ ചുടുവാൻ എല്പിച്ചാലും സ്നെഹം</lg><lg n="൪"> ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക പ്രയൊജനവും ഇല്ല— സ്നെഹം ദീ
ൎഘം ക്ഷമിക്കുന്നതും ദയകൊലുന്നതും ആകുന്നു സ്നെഹം സ്പ
ൎദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്നെഹം പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നില്ല ചീൎക്കുന്നില്ല-</lg><lg n="൫"> ഉചിതം വിട്ടുനടക്കുന്നില്ല തന്റെവ അന്വെഷിക്കുന്നില്ല ചൊ
ടിക്കുന്നില്ല (പെട്ട) ദൊഷത്തെ കണക്കിടുന്നില്ല അനീതിയിൽ</lg><lg n="൬"> സന്തൊഷിയാതെ സത്യത്തൊടുകൂടി സന്തൊഷിക്കുന്നു— എ</lg><lg n="൭">ല്ലാം മൂടുന്നു എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു</lg><lg n="൮"> എല്ലാം സഹിക്കുന്നു— സ്നെഹം ഒരു നാളും ഉതിൎന്നു പൊകാ
പ്രവചനങ്ങൾ ആയാലും അവറ്റിന്നു നീക്കം വരും ഭാഷക</lg>

[ 82 ] <lg n="൯">ൾ ആയാലും നിന്നുപൊകും അറിവായാലും നീങ്ങിപൊകും— കാ
രണം അംശമായത്രെ നാം അറിയുന്നു അംശമായി പ്രവചി</lg><lg n="൧൦">ക്കുന്നു— തികവുവന്ന നെരത്തിലൊ അംശമായുള്ളതിന്നു</lg><lg n="൧൧"> നീക്കം വരും— ഞാൻ ശിശുവാകുമ്പൊൾ ശിശുവായി പറഞ്ഞു ശി
ശുവായി ഭാവിച്ചു ശിശുവായി എണ്ണികൊണ്ടിരുന്നു– പുരുഷനാ</lg><lg n="൧൨">യാറെ ശിശുവിന്റെവ നീക്കിയിരിക്കുന്നു— ഇന്നല്ലൊ നാം ക
ണ്ണാടിയൂടെ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു എന്നു മുഖാമുഖമായ
ത്രെ— ഇന്നു അംശമായി അറിയുന്നു- അന്നു ഞാൻ അറിയ</lg><lg n="൧൩">പ്പെട്ടപ്രകാരത്തിലും അറിഞ്ഞുകൊള്ളും— എന്നാൽ ഇപ്പൊ
ൾ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നെഹം ഈ മൂന്നും വസിക്കുന്നുണ്ടു– ഇവ
റ്റിൽ വലിയത് സ്നെഹം തന്നെ-</lg>

൧൪ അദ്ധ്യായം

പ്രവാചകഭാഷാദിവരങ്ങളെ സഭയിൽ പ്രയൊഗിക്കെണ്ടും പ്രകാരം

<lg n="൧"> സ്നെഹത്തെ പിന്തുടൎന്നുകൊൾ്വിൻ— ആത്മികവരങ്ങളെ
യും വിശെഷാൽ പ്രവചിക്കുന്ന വരത്തെയും കൊതിപ്പി</lg><lg n="൨">ൻ— എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാഷയാൽ ഉരെക്കുന്നവൻ
ആരും ബൊധിക്കാതെ താൻ ആത്മാവിൽ മൎമ്മങ്ങളെ ചൊ
ല്ലുന്നതിനാൽ മനുഷ്യരൊടല്ല ദൈവത്തൊട് അത്രെ പ</lg><lg n="൩">റയുന്നു— പ്രവചിക്കുന്നവനൊ മനുഷ്യൎക്ക വീട്ടുവൎദ്ധന പ്ര</lg><lg n="൪">ബൊധനം സാന്ത്വനം എന്നിവ പറയുന്നു— ഭാഷയാൽ
ഉരെക്കുന്നവൻ തന്നെത്താൻ പണിയുന്നു പ്രവചിക്കുന്ന</lg><lg n="൫">വൻ സഭയെ പണിയുന്നു— നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാഷ
കളാൽ ഉരെക്കെണം എന്നു വിശെഷാൽ പ്രവചിക്കെ
വെണ്ടു എന്നും ഞാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നു— സഭെക്കു വീട്ടുവൎദ്ധനല
ഭിപ്പാൻ ഭാഷകളാൽ ഉരെക്കുന്നവൻ വ്യാഖ്യാനിക്ക</lg> [ 83 ]

<lg n=""> അല്ലാതെ പ്രവചിക്കുന്നവൻ അവനെക്കാൾ വലിയവൻ ത</lg><lg n="൬">ന്നെ— എന്നിയെ സഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ വെളിപ്പാടു അ
റിവു പ്രവചനം ഉപദെശം ഇവ ഒന്നു കൊണ്ടും പറയാതെ ഭാ
ഷകളാൽ ഉരെച്ചുകൊണ്ടത്രെ നിങ്ങളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ്ക്ക</lg><lg n="൭"> എന്തു പ്രയൊജനം വരുത്തും— കുഴൽവീണ മുതലായി
നാദം ഇടുന്ന നിൎജ്ജീവങ്ങൾ പൊലും ധ്വനികളിൽ വ്യത്യാസം
വെക്കാഞ്ഞാൽ ഊതിയതുതാൻ നീട്ടിയതുതാൻ എങ്ങിനെ</lg><lg n="൮"> തിരിഞ്ഞുവരും— കാഹളം തെളിവില്ലാത്ത നാദം ഇട്ടാൽ</lg><lg n="൯"> പടെക്ക് ആരുപൊൽ ഒരുങ്ങും— അതുപൊലെ നിങ്ങളും
നാവുകൊണ്ടു വ്യക്തമായ വചനം കൊടാഞ്ഞാൽ ഉരെ
ച്ചത് എങ്ങിനെ തിരിഞ്ഞു വരും നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ</lg><lg n="൧൦">ക്ക് പറയുന്നവർ ആകുമല്ലൊ— ലൊകത്തിൽ ശബ്ദങ്ങളു
ടെ ജാതികൾ എത്ര ഉണ്ടുപൊൽ ആയത് ഒന്നും അവ്യക്തമ</lg><lg n="൧൧">ല്ല— അതുകൊണ്ടു ശബ്ദത്തിൻ അൎത്ഥത്തെ അറിഞ്ഞാൽ
പറയുന്നവനു ഞാൻ മ്ലെഛ്ശനായിരിക്കും പറയുന്നവൻ എനിക്കും</lg><lg n="൧൨"> മ്ലെഛ്ശനത്രെ— അവ്വണ്ണം നിങ്ങളും ആത്മാ(ംശങ്ങളെ‌) തെടുന്ന
വർ ആകയാൽ സഭയുടെ വീട്ടുവൎദ്ധനെക്കായി വഴിയുവാൻ</lg><lg n="൧൩"> അന്വെഷിപ്പിൻ— അതുകൊണ്ടു ഭാഷയാൽ ഉരെക്കുന്ന</lg><lg n="൧൪">വൻ വ്യാഖ്യാനിപ്പാനുള്ള മനസ്സൊടെ പ്രാൎത്ഥിക്കാവു— ഞാ
ൻ ഭാഷയാൽ അത്രെ പ്രാൎത്ഥിക്കിൽ എന്റെ ആത്മാവും പ്രാ
ൎത്ഥിക്കുന്നു സത്യം എൻ മനസ്സുഫലം തരാതിരിക്കുന്നു താനും–</lg><lg n="൧൫">– എന്നാൽ എന്തു- ഞാൻ ആത്മാവുകൊണ്ടു പ്രാൎത്ഥിക്ക മനസ്സു
കൊണ്ടും പ്രാൎത്ഥിക്ക ആത്മാവു കൊണ്ടുപാടുക മനസ്സുകൊ</lg><lg n="൧൬">ണ്ടും പാടുക— അല്ലായ്കിൽ നീ ആത്മാവുകൊണ്ടു ആശീൎവ്വദിച്ചാ
ൽ സാമാന്യന്മാരുടെ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നവൻ നീ പറയുന്നതു
തിരിയാതിരിക്കെ നിന്റെ സ്തൊത്രത്തിന്നു ആമെൻ</lg>

[ 84 ] <lg n="൧൭"> എന്നത് എങ്ങിനെ ചൊല്ലും— നീ നന്നായി സ്ത്രൊത്രിക്കുന്നു സ</lg><lg n="൧൮">ത്യം അന്യനു വീട്ടുവൎദ്ധന വരുന്നില്ലതാനും— നിങ്ങൾ എല്ലാ
വരിലും അധികം ഞാൻ ഭാഷകളാൽ ഉരെക്കകൊണ്ടു ദൈ</lg><lg n="൧൯">വത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു— എങ്കിലും സഭയിൽ വെച്ചു ഭാഷയാ
ൽ ൧൦൦൦൦ വാക്കു ചൊല്ലുന്നതെക്കാളും മറ്റെവരെയും
പഠിപ്പിപ്പാൻ എൻ മനസ്സ് കൊണ്ട് അഞ്ചുവാക്കു പറവാ</lg><lg n="൨൦">ൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നു— സഹൊദരരെ ബുദ്ധിയിൽ ബാലർ ആ കൊ
ല്ലാ- തിന്മ സംബന്ധിച്ചു ശിശുപ്രായരായി ബുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞ</lg><lg n="൨൧">വർ ആകുവിൻ— ധൎമ്മത്തിൽ എഴുതി ഇരിക്കുന്നിതു- അന്യ
ഭാഷക്കാരെ കൊണ്ടും വെറെ അധരങ്ങളാലും ഞാൻ ഈ
ജനത്തൊടു ഉരെക്കും- എന്നിട്ടും അവർ എന്നെ കെൾ്ക്കയില്ല</lg><lg n="൨൨"> എന്നു കൎത്താവു പറയുന്നു (യശ. ൨൮, ൧൧ʃ)— അവ്വണ്ണം ഭാ
ഷകൾ അടയാളമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൎക്ക അല്ല അ
വിശ്വാസികൾ്ക്കത്രെ— പ്രവചനമൊ അവിശ്വാസികൾ്ക്കല്ല്ല വി</lg><lg n="൨൩">ശ്വസിക്കുന്നവൎക്കു തന്നെ— എങ്കിൽ സഭ ഒക്കയും ഒർ എടുത്തു
കൂടി വരുമ്പൊൾ എല്ലാവരും ഭാഷകളാൽ ഉരെക്കിൽ സാമാന്യ
രൊ അവിശ്വാസികളൊ അകമ്പുക്കാൽ നിങ്ങൾ്ക്ക ഭ്രാന്തുണ്ടെ</lg><lg n="൨൪">ന്നു ചൊല്ലുകില്ലയൊ— എല്ലാവരാലും പ്രവചിക്കിലൊ അവി
ശ്വാസിയൊ സാമാന്യനൊ അകമ്പുക്കാൽ എല്ലാവരാലും ശാ
സിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരാലും വിവെചിക്കപ്പെടുന്നു അവ െ</lg><lg n="൨൫">ന്റ ഹൃദയരഹസ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു— അങ്ങിനെ അവൻ മു
ഖം കവിണ്ണുവീണു ദൈവം ഉള്ളവണ്ണം നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കു
ന്നു എന്നു എറ്റുപറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്നു നമസ്കരിക്കും-</lg><lg n="൨൬"> എന്നാൽ എന്തു സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കൂടിവരുമ്പൊ
ൾ നിങ്ങളിൽ ഒരൊരുത്തന്നു സങ്കീൎത്തനം ഉണ്ടു ഉപദെശം ഉണ്ടു
ഭാഷ ഉണ്ടു വെളിപ്പാടുണ്ടു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടു– എല്ലാം വീട്ടുവ</lg> [ 85 ]

<lg n="൨൭"> ൎദ്ധനെക്കായി ഭവിക്ക— ഭാഷയാൽ ഉരെക്കിൽ ഇരുവർ
താൻ പക്ഷെ മൂവരൊളം താൻ ഉരെക്ക അതും മുറമുറയെ</lg><lg n="൨൮">ആക– ഒരുവൻ വ്യാഖ്യാനിപ്പു— വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലാഞ്ഞാൽ (ഭാ
ഷക്കാരൻ) സഭയിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിക്ക തന്നൊടും ദൈവ</lg><lg n="൨൯">ത്തൊടും മാത്രം ഉരെക്ക— പ്രവാചകന്മാർ ഇരുവരൊ മൂ</lg><lg n="൩൦">വരൊ പറക മറ്റെവർ വകതിരിക്കാവു— ഇരിക്കുന്ന മ െ
റ്റാരുവന്നു വെളിപ്പാടു വരികിലൊ ഒന്നാമൻ മിണ്ടാതെ ഇ</lg><lg n="൩൧">രിക്ക— എല്ലാവരും പഠിപ്പാനും എല്ലാവരും പ്രബൊധം െ
കാൾ‌്വാനും താന്താനായിട്ടു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവചിച്ചുകൂടു</lg><lg n="൩൨">മല്ലൊ— പ്രവാചകാത്മാക്കളും പ്രവാചകന്മാൎക്ക കീഴടങ്ങുന്നു-</lg><lg n="൩൩">- ദൈവം അല്ലൊ വിശുദ്ധരുടെ സൎവ്വ സഭകളിലും ഉള്ളപ്രകാ
രം കലക്കത്തിന്റെ അല്ല സമാധാനത്തിന്റെ (ദൈവം) ആ</lg><lg n="൩൪">കുന്നു— സ്ത്രീകൾ സഭകളിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിക്ക ധൎമ്മവും ചൊ
ല്ലുന്നപ്രകാരം കീഴടങ്ങുക അല്ലാതെ ഉരെപ്പാൻ അവൎക്ക അ</lg><lg n="൩൫">നുവാദം ഇല്ല— സഭകളിൽ ഉരെക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ്ക്ക ലജ്ജ ആക
യാൽ അല്ലൊ അവർ വല്ലതും പഠിപ്പാൻ ഇഛ്ശിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ത</lg><lg n="൩൬">ങ്ങളുടെ പുർഷന്മാരൊടു ചൊദിച്ചു കൊൾ്ക— എന്തൊ ദെവ
വചനം നിങ്ങളിൽ നിന്നൊ പുറപ്പെട്ടുവന്നത്– നിങ്ങളൊ</lg><lg n="൩൭">ളം മാത്രമൊ എത്തിയതു— ഒരുത്തൻ പ്രവാചകൻ എന്നൊ
ആത്മികൻ എന്നൊ തൊന്നിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക എഴുതുന്ന</lg><lg n="൩൮">വ കൎത്താവിൻ കല്പനകൾ എന്ന് അറിക— ഒരുവൻ അറി</lg><lg n="൩൯">യായ്കിലൊ അറിയായ്ക— അതുകൊണ്ടു സഹൊദരന്മാരെ
പ്രവചിപ്പതിനെ കൊതിപ്പിൻ ഭാഷകളാൽ ഉരെക്കുന്നതി
നെ തടുക്കയും അരുതു- സകലവും ഔചിത്യമായും ക്രമത്തി
ലും നടപ്പൂതാക-</lg>

[ 86 ] ൧൫ അദ്ധ്യായം

പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടെന്നും (൩൫) ഇന്നതെന്നും ഉപദെശിച്ചതു

<lg n="൧"> പിന്നെ സഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളൊടു സുവിശെഷി
ച്ചതു നിങ്ങൾ പരിഗ്രഹിച്ചതും നില്ക്കുന്നതും രക്ഷപ്പെടുന്നതും ആയ</lg><lg n="൨"> സുവിശെഷത്തെ നിങ്ങൾ്ക്ക് അറിയിക്കുന്നു— നിങ്ങൾ വൃഥാ വിശ്വ
സിച്ചു എന്നു വരാതെ ഞാൻ ഇന്ന വചനത്താലെ നിങ്ങളൊ
ടു സുവിശെഷിച്ചു എന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടാലൊ (രക്ഷപ്പെടുന്നു</lg><lg n="൩">ള്ളു)— നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമതല്ലൊ ഞാനും പരിഗ്രഹിച്ചതിനെ
എല്പിച്ചതാവിത് ക്രിസ്തൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടിതിരുവെ</lg><lg n="൪">ഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു എന്നും കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു— എഴുത്തുക</lg><lg n="൫">ളിൻപ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉണൎത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കെഫാ</lg><lg n="൬">വിന്നും പിന്നെ പന്തിരുവൎക്കും കാണായ്വന്നു എന്നും തന്നെ— അ
നന്തരം അഞ്ഞൂറ്റിൽ പരം സഹൊദരന്മാൎക്ക ഒരിക്കൽ കാണാ
യിതു അവർ മിക്കപെരും ഇന്നെവരെ വസിക്കുന്നു ചിലർ നിദ്ര െ</lg><lg n="൭">കാണ്ടും ഇരിക്കുന്നു— അനന്തരം യാക്കൊബിന്നും പിന്നെ എ</lg><lg n="൮">ല്ലാ അപൊസ്തലൎക്കും കാണായ്വന്നു— എല്ലാവൎക്കും ഒടുക്കം അലസി</lg><lg n="൯">യപിള്ള കണക്കനെ ഉള്ള എനിക്കും കാണായതു— (ഞാൻ അ
ല്ലൊ അപൊസ്തലരിൽ അതി ചെറിയവൻ തന്നെ ദെവസഭ െ
യ ഹിംസിച്ചാൽ അപൊസ്തലൻ ആകുവാൻ യൊഗ്യനുമല്ല—</lg><lg n="൧൦"> എങ്കിലും ദെവകൃപയാൽ ഞാൻ ആകുന്നത് ആകുന്നു- എങ്കലെ
ക്കുള്ള അവന്റെ കൃപ വ്യൎത്ഥമായതും ഇല്ല— അവരെല്ലാവരെ
ക്കാളും ഞാൻ അത്യന്തം അദ്ധ്വാനിച്ചു ഞാനല്ല താനും എന്നൊ</lg><lg n="൧൧">ടുകൂടയുള്ള ദെവകൃപ അത്രെ-) ആയതുകൊണ്ടു ഞാൻ ആക
ട്ടെ അവർ ആകട്ടെ ഇവ്വണ്ണം ഞങ്ങൾ ഘൊഷിക്കുന്നു ഇവ്വ</lg><lg n="൧൨">ണ്ണം നിങ്ങളും വിശ്വസിച്ചു— ക്രിസ്തൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു</lg> [ 87 ]

<lg n=""> ഉണൎത്തപ്പെട്ടു എന്നു ഘൊഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ മരിച്ചവ
രുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്ന</lg><lg n="൧൩">തു എങ്ങിനെ— മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എങ്കിൽ
ക്രിസ്തനും ഉണൎത്തപ്പെട്ടില്ല ക്രിസ്തൻ ഉണൎത്തപ്പെടാത്തവൻ എ</lg><lg n="൧൪">ങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഘൊഷണം വ്യൎത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും</lg><lg n="൧൫"> വ്യൎത്ഥം അത്രെ— ഞങ്ങളും ദൈവം ഉണൎത്താത ക്രിസ്തനെ അ
വൻ ഉണൎത്തി എന്നു ദൈവത്തിന്നു എതിരെ സാക്ഷ്യം ചൊല്ലു
കയാൽ ദൈവത്തിന്നു കള്ളസാക്ഷികളായി കാണപ്പെടു</lg><lg n="൧൬">ന്നു— മരിച്ചവർ എഴുനീല്ക്കുന്നില്ല എന്നു വരികിൽ തന്നെ-</lg><lg n="൧൭">- കാരണം മരിച്ചവർ ഉണരുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തനും ഉണൎത്ത</lg><lg n="൧൮">പ്പെടാത്തവൻ— ക്രിസ്തൻ ഉണൎത്തപ്പെടാത്തവൻ എങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പഴുതിൽ ആയി നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങ
ളുടെ പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തനിൽ നിദ്രകൊണ്ടവരും</lg><lg n="൧൯"> നശിച്ചുപൊയി— നാം ഈ ജീവങ്കൽ മാത്രമെ ക്രിസ്തനിൽ ആ
ശവെച്ചവരായി എങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടമു</lg><lg n="൨൦">ള്ളവരത്രെ— ഇപ്പൊഴൊ ക്രിസ്തൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉണൎത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു നിദ്രകൊണ്ടവരുടെ ആദ്യവിളവായി</lg><lg n="൨൧">ട്ടത്രെ— എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനാൽ മരണം ഉണ്ടായിരി െ
ക്ക മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യനാൽ തന്നെ—</lg><lg n="൨൨"> ആദാമിൽ അല്ലൊ എല്ലാവരും ചാകുന്നപ്രകാരം തന്നെ ക്രിസ്തനി</lg><lg n="൨൩">ൽ എല്ലാവരും ഉയിൎപ്പിക്കപ്പെടും— എല്ലാവനും താന്താന്റെ
നിരയിൽ താനും- ആദ്യവിളവു ക്രിസ്തൻ അനന്തരം ക്രിസ്തനുള്ള</lg><lg n="൨൪">വർ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ— പിന്നെ അവസാനം- അന്ന്
അവൻ എല്ലാവാഴ്ചയെയും സകല അധികാരശക്തികളെ
യും നീക്കം വരുത്തിയ ശെഷം പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു</lg><lg n="൨൫"> രാജ്യത്തെ എല്പിക്കും— അവനല്ലൊ സകല ശത്രുക്കളെ</lg>

[ 88 ] <lg n="">യും തന്റെ കാലുകളിൻ കീഴിൽ ആക്കുവൊളത്തിന്നു വാഴെണ്ട</lg><lg n="൨൬">തു— ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായി മരണം തന്നെ നീക്കപ്പെടു</lg><lg n="൨൭">ന്നു— സകലത്തെയും അവന്റെ കാലുകളിൻ കീഴാക്കി എന്നു
ണ്ടല്ലൊ (സങ്കി. ൮, ൭)- സകലവും അവന് കീഴാക്കപ്പെട്ടു എ
ന്നു ചൊല്ലുകിൽ സകലവും കീഴാക്കികൊടുത്തവൻ ഒഴിക</lg><lg n="൨൮">യത്രെ എന്നു സ്പഷ്ടം— എങ്കിലും അവനു സകലവും കീഴ്പെട്ടുവ
ന്നപ്പൊഴെക്കു പുത്രൻ താനും സകലവും കീഴാക്കികൊടുത്തവ
നു കീഴ്പെട്ടിരിക്കും– ദൈവം സകലത്തിലും സകലവും ആകെ</lg><lg n="൨൯">ണ്ടതിന്നുതന്നെ— അല്ലായ്കിൽ മരിച്ചവൎക്കു മെലെ സ്നാനം
എല്ക്കുന്നവർ എന്തു ചെയ്യും മരിച്ചവർ കെവലം ഉണരുന്നില്ല</lg><lg n="൩൦"> എങ്കിൽ അവൎക്കു മെലെ സ്നാനം എല്ക്കുന്നതു എന്തു— ഞങ്ങ</lg><lg n="൩൧">ളും നാഴികതൊറും കുടുക്കിൽ ആകുന്നത് എന്തു— സഹൊദരന്മാ
രെ നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തങ്കൽ എനിക്കു നിങ്ങളാൽ</lg><lg n="൩൨"> ഉള്ള പ്രശംസ ആണ ഞാൻ ദിവസെന ചാകുന്നു— ഞാൻ എ
ഫെസിൽ വെച്ചു മൃഗപ്പൊർ ഏറ്റതു മാനുഷഭാവത്തിൽ ആ
യെന്നാൽ എനിക്ക് എന്തു പ്രയൊജനം— മരിച്ചവർ ഉണരാ
യ്കിൽ നാം തിന്നും കുടിച്ചും കൊൾ്ക നാളയല്ലൊ ചാകും എന്ന െ</lg><lg n="൩൩">ത്ര (യശ. ൨൨, ൧൩)— ഭ്രമപ്പെടായ്വിൻ ഒർ ഉത്തമഭാവങ്ങ</lg><lg n="൩൪">ളെ കെടുക്കുന്ന ദുസ്സംഗങ്ങൾ— നീതിക്കെതിൎമ്മദിച്ചു കൊൾ്വിൻ
പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ- ചിലൎക്കു ദെവവിഷയത്തിൽ അ
റിയായ്മ ഉണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക ലജ്ജെക്കായി പറയുന്നു–</lg> <lg n="൩൫"> പക്ഷെ ഒരുവൻ മരിച്ചവർ എങ്ങിനെ ഉണരും എന്നും</lg><lg n="൩൬"> ഏതു വിധമുള്ള ശരീരത്തൊടെ വരുന്നു എന്നും ചൊല്ലും— മൂഢ
നീ വിതെക്കുന്നതു ചത്തില്ല എങ്കിൽ ഉയിൎപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല—</lg><lg n="൩൭"> നീ വിതെക്കുന്നതൊ ഭവിപ്പാനുള്ള ശരീരമല്ല പക്ഷെ കൊത
മ്പം മുതലായതിൽ ഒരു വെറുമ്മണിയത്രെ വിതെക്കുന്നുള്ളു-</lg> [ 89 ]

<lg n="൩൮"> ദൈവമൊ ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിന്നു ശരീരത്തെയും വിത്തു
കളിൽ ഒരൊന്നിന്നു അതതിന്റെ ശരീരത്തെയും കൊടുക്കു</lg><lg n="൩൯">ന്നത്— എല്ലാ മാംസവും സമമാംസം അല്ല മനുഷ്യരുടെത് വെ
റെ കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വെറെ മീനുകളുടെത് വെറെ</lg><lg n="൪൦"> പക്ഷികളുടെതും വെറെ— സ്വൎഗ്ഗീയശരീരങ്ങളും ഭൌമശ
രീരങ്ങളും ഉണ്ടു— സ്വൎഗ്ഗീയങ്ങളുടെ തെജസ്സ് അന്യം ഭൌമ</lg><lg n="൪൧">ങ്ങളുടെ തെജസ്സും അന്യം— സൂൎയ്യന്റെ തെജസ്സ് വെറെ
ചന്ദ്രന്റെ തെജസ്സ് വെറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തെജസ്സും െ
വറെ നക്ഷത്രത്തിന്നു നക്ഷത്രത്തിൽ തെജസ്സുകൊണ്ടു െ</lg><lg n="൪൨">ഭദം ഉണ്ടല്ലൊ— അവ്വണ്ണം തന്നെ മരിച്ചവരുടെ പുനരു
ത്ഥാനം കേടിൽ വിതെക്കപ്പെടുന്നു കെടായ്മയിൽ ഉണ</lg><lg n="൪൩">രുന്നു അവമാനത്തിൽ വിതെക്കപ്പെടുന്നു തെജസ്സിൽ
ഉണരുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതെക്കപ്പെടുന്നു ശക്തി</lg><lg n="൪൪">യിൽ ഉണരുന്നു പ്രാണമയശരീരം വിതെക്കപ്പെടുന്നു</lg><lg n="൪൫"> ആത്മികശരീരം ഉണരുന്നു— പ്രാണമയ ശരീരവും ആ
ത്മികശരീരവും ഉണ്ടു- അപ്രകാരം എഴുതിയതു- ആദാം എന്ന
ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദെഹിയായി ചമഞ്ഞു (൧ മൊ
൨, ൭) ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായത്രെ-</lg><lg n="൪൬"> ആത്മികമായതു മുന്നെതല്ലതാനും- പ്രാണമയമായത് അ</lg><lg n="൪൭">ത്രെ പിന്നെ ആത്മികം— ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നു
മണ്മയൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു കൎത്താവ െ</lg><lg n="൪൮">ത്ര— മണ്മയൻ എതുപ്രകാരം മണ്മയരും അത് പ്രകാരം
സ്വൎഗ്ഗീയൻ ഏതുപ്രകാരം ഉള്ളവൻ സ്വൎഗ്ഗീയരും അത്പ്ര</lg><lg n="൪൯">കാരം— നാം മണ്മയന്റെ പ്രതിമ പൂണ്ടു നടന്നപൊലെ</lg><lg n="൫൦"> സ്വൎഗ്ഗീയന്റെ പ്രതിമയും പൂണ്ടു നടക്കും— സഹൊദരന്മാരെ
ഞാൻ മൊഴിയുന്നിതു മാംസരക്തങ്ങൾ്ക്ക ദെവരാജ്യത്തെ</lg>

[ 90 ] <lg n=""> അവകാശം ആക്കുവാൻ കഴികയില്ല കെടുകെടായ്മയെയും</lg><lg n="൫൧"> അവകാശം ആക്കുകയും ഇല്ല എന്നത്രെ— ഇതാ മൎമ്മത്തെ
ഞാൻ നിങ്ങളൊടു പറയുന്നിതു— നാം എല്ലാവരും അല്ല നിദ്ര കൊ</lg><lg n="൫൨">ള്ളും ക്ഷണം കൊണ്ടു കൺ ഇമെക്കുന്നിടയിൽ ഒടുക്കത്തെ
കാഹളനാദത്തിങ്കൽ എല്ലാവരും മാറ്റപ്പെടും താനും– കാ
ഹളം നദിക്കും സത്യം ഉടനെ മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉണ</lg><lg n="൫൩">ൎത്തപ്പെടുകയും നാം മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും‌‌— എന്തി
ന്നെന്നാൽ ഈ ക്ഷയം ഉള്ളതു അക്ഷയത്തെ ധരിക്കയും</lg><lg n="൫൪"> ഈ ചാകുന്നത് ചാകായ്മയെ ധരിക്കയും വെണ്ടതു— എന്നാ
ൽ ഈ ക്ഷയമുള്ളതു അക്ഷയത്തെയും ഈ ചാകുന്നത്
ചാകായ്മയെയും ധരിച്ചപ്പൊഴെക്കു തന്നെ മരണം ജയ
ത്തിൽ വിഴുങ്ങപ്പെട്ടു (യശ. ൨൫, ൮) എന്ന് എഴുതിയവച</lg><lg n="൫൫">നം ഉണ്ടാകും— ഹെമരണമെ നിൻ വിഷമുള്ള് എവിടെ</lg><lg n="൫൬"> പാതാളമെ നിൻ ജയം എവിടെ (ഹൊശ. ൧൩, ൧൪)— മര
ണത്തിൻ മുൾപാപം തന്നെ പാപത്തിൻ ശക്തിയൊ ധൎമ്മമത്രെ–</lg><lg n="൫൭">– നമ്മുടെ കൎത്താവായ് യെശുക്രിസ്തനെ കൊണ്ടു നമുക്കു ജ</lg><lg n="൫൮">യത്തെ നല്കുന്ന ദൈവത്തിന്നു സ്തൊത്രം— ആകയാൽ എ
ൻ പ്രിയസഹൊദരന്മാരെ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും
നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കൎത്താവിൽ വ്യൎത്ഥമല്ല എന്നറികയാ
ൽ കൎത്താവിൻ വെലയിൽ എപ്പൊഴും വഴിയുന്നവരും ആ
കുവിൻ—</lg>

൧൬ അദ്ധ്യായം

യരുശലെമ്യൎക്കുള്ള ചെരുമാനം മുതലായിനാനാ
കാൎയ്യാദികൾ

<lg n="൧"> പിന്നെ വിശുദ്ധൎക്കായുള്ള ചെരുമാനത്തെ തൊട്ടു ഞാ</lg> [ 91 ]

<lg n="">ൻ ഗലാത്യസഭകൾ്ക്ക് ആദെശിച്ചപൊലെ തന്നെ നിങ്ങളും</lg><lg n="൨"> ചെയ്വിൻ— ഞാൻ വന്നാൽ പിന്നെ മാത്രം ചെരുമാനങ്ങൾ
ഭവിക്കാതിരിക്കെണ്ടതിന്നു- ആഴ്ചകളിൽ ഒന്നാം നാൾ തൊ
റും നിങ്ങളിൽ ഒരൊരുത്തൻ തനിക്കു തഴെച്ചു സാധിച്ചത്</lg><lg n="൩"> ചരതിച്ചു തന്റെപക്കൽ വെക്കുക— ഞാൻ എത്തിയശെ
ഷമൊ നിങ്ങൾ സിദ്ധന്മാർ എന്നു കണ്ടുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ കൃ
പാഫലത്തെ യരുശലെമിൽ കൊണ്ടുപൊവാൻ ഞാൻ</lg><lg n="൪"> ലെഖനങ്ങൾ മുഖാന്തരം അയച്ചുവിടും— ഞാനും പ്രയാണം
ആവാൻ മതിയായ്വന്നാൽ അവർ എന്നൊടു കൂടി പുറപ്പെ</lg><lg n="൫">ടും— ഞാനൊ മക്കെദൊന്യയൂടെ കടന്ന ശെഷം നിങ്ങ</lg><lg n="൬">ളരികിൽ വരും മക്കെദൊന്യയൂടെ കടന്നുണ്ടു പൊൽ— നി
ങ്ങളൊട് എത്തിയിട്ടു ഞാൻ പക്ഷെ പുറപ്പെടെണ്ടുന്ന ദിക്കി െ
ലക്ക് നിങ്ങൾ യാത്ര അയപ്പാൻ വസിക്കിലുമാം— ഹിമ</lg><lg n="൭">കാലം കൂടെ കഴിക്കിലും ആം— കടന്നുവിടുന്ന പന്തിയി</lg><lg n="൮">ൽ അല്ലല്ലൊ നിങ്ങളെ ഈകുറി കാണ്മാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നു— ക
ൎത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ചിലകാലം നിങ്ങളൊട് കൂട വസി</lg><lg n="൯">പ്പാൻ ആശ ഉണ്ടു സത്യം— എഫെസിലൊ എനിക്ക വലു
തും സഫലവും ആയവാതിൽ തുറന്നും എതിരികൾ പലർ ഉണ്ടാ</lg><lg n="൧൦">യും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ പെന്തെകൊസ്തയൊളം പാൎക്കും— തി
മൊത്ഥ്യൻ വന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളൊടു നിൎഭയനായി ഭവി
പ്പാൻ നൊക്കുവിൻ- എന്നെ കണക്കനെ അവൻ കൎത്താവിൻ
വെല ചെയ്യുന്നു സത്യം- ആകയാൽ ആരും അവനെ കുറയ െ</lg><lg n="൧൧">ക്കാള്ളരുതു— അവനെ സമാധാനത്തിൽ എന്നൊട് എന്തു
വാൻ യാത്ര അയപ്പിൻ- സഹൊദരരൊടു കൂട അവനെ ഞാ</lg><lg n="൧൨">ൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടു— പിന്നെ സഹൊദരനായ അപൊ
ല്ലൊൻ വിഷയം എങ്കിൽ അവൻ സഹൊദരരുമായി നിങ്ങ</lg>

[ 92 ] <lg n="">ളിൽ ചെല്ലെണ്ടതിന്നു ഞാൻ പലവും ചൊല്ലി അവനെ പ്ര െ
ബാധിപ്പിച്ചു എങ്കിലും എപ്പൊൾ വരുവാൻ കെവലം മനസ്സായി</lg><lg n="൧൩">ല്ല— നല്ല അവസരം തൊന്നിയാൽ അവൻ വരും താനും— ജാ
ഗരിപ്പിൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനില്പിൻ ആണ്മകാട്ടുവിൻ വീ</lg><lg n="൧൪">ൎയ്യം പ്രവൃത്തിപ്പിൻ— നിങ്ങളുടെത് എല്ലാം സ്നെഹത്തിൽ നടപ്പൂ</lg><lg n="൧൫">താക— പിന്നെ സഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബൊ
ധിപ്പിക്കുന്നിതു- സ്തെഫനാവിന്റെ ഗൃഹം അവയയുടെ ആ
ദ്യഫലം എന്നും അവർ വിശുദ്ധരുടെ ശുശ്രൂഷെക്ക് തങ്ങളെ</lg><lg n="൧൬">തന്നെ ആക്കിത്തന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു— ഈ കൂട്ടൎക്കും
കൂടെ പ്രവൃത്തിച്ചദ്ധ്വാനിക്കുന്നവനും എല്ലാവനും നിങ്ങളും കീ</lg><lg n="൧൭">ഴ്പെടെണ്ടു— സ്തെഫനാവും ഫൊൎത്തുനാതനും അഖായികനും വ</lg><lg n="൧൮">ന്നതിനാൽ ഞാൻ സന്തൊഷിക്കുന്നു- ഇവരല്ലൊ എൻ ആത്മാ
വിനെയും നിങ്ങളുടെതിനെയും തണുപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ അഭ
ാവത്തിന്നു പകരം വരുത്തി- എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ ഉള്ളവരെ
തിരിഞ്ഞുകൊൾ്വിൻ—</lg>

<lg n="൧൯"> ആസ്യ സഭകൾ നിങ്ങളെ വന്ദിക്കുന്നു അക്വിലാവും പ്രീസ്തി
ല്ലയും അവരുടെ ഭവനത്തിലെ സഭയും കൂടി കൎത്താവിൽ നിങ്ങ</lg><lg n="൨൦">ളെ വളരെ വന്ദിക്കുന്നു— എല്ലാ സഹൊദരരും നിങ്ങളെ വന്ദിക്കു
ന്നു- വിശുദ്ധ ചുംബനത്താൽ അന്യൊന്യം വന്ദിപ്പിൻ—</lg>

<lg n="൨൧"> പൌലാകുന്ന എന്റെ കയ്യാലെ വന്ദനം (ആവിതു) കൎത്താവാ
യ യെശു ക്രിസ്തനിൽ വല്ലവനും പ്രെമം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ അവ</lg><lg n="൨൨">ൻ ശാപഗ്രസ്തനാക— മരൻ അഥാ (കൎത്താവരുന്നു)—</lg><lg n="൨൩"> കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ കരുണ നിങ്ങളൊടു കൂട ഇരിപ്പൂ</lg><lg n="൨൪">താക— ക്രിസ്തയെശുവിൽ എന്റെ സ്നെഹം നിങ്ങൾ എല്ലാവ
രൊടും കൂട ഇരിപ്പൂ— ആമെൻ-</lg> [ 93 ] കൊരിന്തൎക്ക എഴുതിയ
രണ്ടാം ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

പ്രാണഭയത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചതിന്നു സ്തൊത്രം (൧൨) താൻ
മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധി നിമിത്തം കൊരിന്തൎക്കു സമ്മതനാ
കും എന്ന് ആശിക്കുന്നു-

<lg n="൧"> ദെവെഷ്ടയാൽ യെശുക്രിസ്തന്റെ അപൊസ്തലനായ പൌ
ലുംസഹൊദരനായ തിമൊത്ഥ്യനും- കൊരിന്തിലുള്ള ദെവ
സഭെക്കും അഖായയിൽ എങ്ങും ഉള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാൎക്കും</lg><lg n="൨"> കൂടെ എഴുതുന്നത്— നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും
കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ്ക്കു കരുണയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാവൂതാക-</lg>

<lg n="൩"> മനസ്സലിവിൻ പിതാവും സൎവ്വാശ്വാസത്തിന്റെ ൈ
ദവവും ആയി നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ ദൈ</lg><lg n="൪">വവും പിതാവും ആയവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആക— അവനല്ലൊ
യാതൊരു സങ്കടത്തിലും ഉള്ളവരെ ഞങ്ങൾ്ക്ക ദൈവത്താൽ ആ
ശ്വാസം കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറു ഞങ്ങളെ എല്ലാ സങ്ക</lg><lg n="൫">ടത്തിലും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു— എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തന്റെ ക
ഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ വഴിയുന്നതുപൊലെ ക്രിസ്തനാൽ ഞങ്ങ</lg><lg n="൬">ളുടെ ആശ്വാസവും വഴിയുന്നു— ഞങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടാലും നി
ങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന്നും രക്ഷെക്കും ആയിട്ടത്രെ- ആശ്വാ
സപ്പെട്ടാലും ഞങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളെ നിങ്ങൾ
സഹിപ്പതിനെ സാധിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന്നാ</lg>

[ 94 ] <lg n="൭">യത്രെ— നിങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ്ക്കു കൂട്ടാളികൾ ആകുന്നപ്രകാരം ആ
ശ്വാസത്തിന്നും ആകുന്നു എന്നറികയാൽ നിങ്ങൾ്ക്കു വെണ്ടി ഞങ്ങ</lg><lg n="൮">ളുടെ പ്രത്യാശ ഉറപ്പുള്ളതുതന്നെ— സഹൊദരന്മാരെ ആ
സ്യയിൽ ഞങ്ങൾ്ക്കു ഉണ്ടായ സങ്കടത്തെ തൊട്ടു നിങ്ങൾ്ക്കു ബൊ
ധിയാതെ ഇരിക്കരുതു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സത്യം- അവി
ടെ ജീവിക്കുമൊ എന്ന അഴിനില വരുവൊളം ഞങ്ങൾ ശക്തി</lg><lg n="൯">ക്കു മീതെ അത്യന്തം ഭാരപ്പെട്ടു— അതെ ഞങ്ങളിലല്ല മരി
ച്ചവരെ ഉണൎത്തുന്ന ദൈവത്തിങ്കൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചവ
ർ ആകുംവണ്ണം ഞങ്ങൾ്ക്ക ഉള്ളിൽതന്നെ മരണം എന്ന പ്രത്യു</lg><lg n="൧൦">ത്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു— ആയവൻ അത്രവലിയ മരണത്തി
ൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു ഇന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഇനിമെ</lg><lg n="൧൧">ലും ഉദ്ധരിക്കും എന്നു അവനിൽ ആശിക്കുന്നു— ആയതിന്നു
നിങ്ങളും ഞങ്ങൾ്ക്കവെണ്ടി പ്രാൎത്ഥനയാൽ കൂടി തുണെക്കുന്നു
ണ്ടല്ലൊ— പല ആളുകൾ മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ്ക്ക വന്ന കൃപാസമ്മാ
നത്തിന്നു പലരാലും ഞങ്ങൾ്ക്കായിട്ടു സ്തൊത്രം ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ-</lg> <lg n="൧൨"> ഞങ്ങളുടെ പ്രശംസ അല്ലൊ ഇതാകുന്നു— ഞങ്ങൾ ജ
ഡജ്ഞാനത്തിൽ അല്ല ദെവകരുണയിൽ അത്രെ എകാഗ്ര
തയിലും ദെവസ്വഛ്ശതയിലും തന്നെലൊകത്തിങ്കൽ വിശെ
ഷാൽ നിങ്ങളൊടു നടന്നുകൊണ്ടു എന്നു ഞങ്ങളുടെ മനൊബൊ</lg><lg n="൧൩">ധത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം തന്നെ— നിങ്ങൾ വായിച്ചും അറിഞ്ഞും
കൊള്ളുന്നവ എന്നി വിപരീതമായവ അല്ലല്ലൊ ഞങ്ങൾ നി
ങ്ങൾ്ക്കു എഴുതുന്നു- അവസാനത്തൊളവും നിങ്ങൾ അപ്പൊലെ</lg><lg n="൧൪"> അറിഞ്ഞുകൊള്ളും എന്നു ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു— കൎത്താ
വായ യെശുവിൻ നാളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ്ക്ക് എന്നപൊലെ ഞ
ങ്ങൾ നിങ്ങൾ്ക്കും പ്രശംസ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ എകദെശം അ</lg><lg n="൧൫">റിഞ്ഞുകൊണ്ടപ്രകാരം തന്നെ— ആയത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടു തന്നെ</lg> [ 95 ]

<lg n=""> ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക രണ്ടാമത് ഒരു കരുണ ഉണ്ടാകെണം എന്നു</lg><lg n="൧൬"> വെച്ചു മുമ്പെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കെ ചെല്ലുവാനും അങ്ങെ വഴിയാ
യി മക്കെദൊന്യയ്ക്കു പൊയി പിന്നെയും മക്കെദൊന്യയെ വിട്ടു
നിങ്ങളിൽ പൊരുവാനും നിങ്ങളാൽ യഹൂദയിലെക്ക് യാത്ര</lg><lg n="൧൭"> അയക്കപ്പെടുവാനും മനസ്സായിരുന്നു— ഇതു നിരൂപിക്കയി
ൽ ഞാൻ പക്ഷെ മനൊലഘുത്വം കാട്ടിയൊ അല്ല ഞാൻ നി</lg><lg n="൧൮">രൂപിക്കുന്നവ ജഡപ്രകാരം നിരൂപിക്കുന്നുവൊ— ഉവ്വ ഉ
വ്വ എന്നതും ഇല്ല ഇല്ല എന്നതും (രണ്ടും) എന്റെ പക്കൽ
ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണമൊ— അല്ല ദൈവം വിശ്വസ്തനാകു
ന്നാണ നിങ്ങളൊടുള്ള ഞങ്ങടെ വചനം ഉവ്വ എന്നും ഇല്ല എ</lg><lg n="൧൯">ന്നും ആയില്ല— നിങ്ങളിൽ ഞാൻ സില്വാൻ തിമൊത്ഥ്യൻ
ഈ ഞങ്ങളാൽ അല്ലൊ ഘൊഷിക്കപ്പെട്ട ദെവപുത്രനാ
യ യെശുക്രിസ്തൻ ഉവ്വ ഇല്ല എന്നു വരാതെ ഉവ്വ എന്നത് അ</lg><lg n="൨൦">ത്രെ അവനിൽ ഉണ്ടായി— എങ്ങിനെ എന്നാൽ ദൈവത്തി
ൻ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്ര ആകിലും അവനിൽ ഉവ്വ എന്നത് ഉ
ണ്ടായ്വന്നു- അവനിൽ ഞങ്ങളാൽ ദൈവത്തിന്നു തെജസ്സാ</lg><lg n="൨൧">മാറു ആമെൻ എന്നതും ഉണ്ടായി— ഞങ്ങളെ നിങ്ങളൊടു കൂ
ടെ ക്രിസ്തങ്കലെക്ക് ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നതും നമ്മെ അഭി െ</lg><lg n="൨൨">ഷചിച്ചതും ദൈവമത്രെ ആകുന്നു— അവൻ നമ്മെ മുദ്രയി
ട്ടും ആത്മാവാകുന്ന അച്ചാരത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ</lg><lg n="൨൩">ക്കിതന്നും ഉള്ളവൻ— ഞാനൊ ദൈവത്തെ എൻ ദെഹി
ക്കു സാക്ഷിയായി വിളിച്ചു (ചൊല്ലുന്നിതു) നിങ്ങളെ ആദരിച്ചി</lg><lg n="൨൪">ട്ടത്രെ ഞാൻ ഇന്നെവരെ കൊരിന്തിൽ വരാഞ്ഞതു- നി
ങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്നു ഞങ്ങൾ കൎത്തൃത്വം ഉള്ളവർ എന്ന
ല്ല താനും നിങ്ങളുടെ സന്തൊഷത്തിന്നു ഞങ്ങൾ സഹകാരിക
ൾ അത്രെ– വിശ്വാസത്തിൽ അല്ലൊ നിങ്ങൾ നില്ക്കുന്നു–</lg>

[ 96 ] ൨ അദ്ധ്യായം

പാതകനൊടു ക്ഷമിക്കുന്നു– (൧൨) യാത്രയിലും കൊരിന്തു
വൎത്തമാനത്താലും അനുഭവിച്ചതു

<lg n="൧"> വിശെഷിച്ചു ഞാൻ പിന്നെയും ദുഃഖത്തൊടെ നിങ്ങളിൽ</lg><lg n="൨"> വരരുത് എന്നു എനിക്കായിട്ടു ഞാൻ വിധിച്ചു— എന്തിന്നെ
ന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചാൽ എന്നാൽ ദുഃഖിത</lg><lg n="൩">ൻ അല്ലാതെ എന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് ആർ— എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വന്നാൽ എന്നെ സന്തൊഷിപ്പിക്കെണ്ടി
യവരാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുവെച്ചും എന്റെ സന്തൊ
ഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവൎക്കും സന്തൊഷം എന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവ
രെയും നമ്പികൊണ്ടും ഞാൻ അതിനെതന്നെ നിങ്ങൾ്ക്ക എ</lg><lg n="൪">ഴുതിയത്— വളരെ സങ്കടത്തിലും ഹൃദയത്തിൻ അടെപ്പിലും
ഏറിയകണ്ണീരൊടും ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക് എഴുതി സത്യം- നിങ്ങൾ ദു
ഃഖപ്പെടെണം എന്നല്ല എനിക്ക നിങ്ങളിൽ ഉള്ള അത്യന്ത</lg><lg n="൫"> സ്നെഹത്തെ അറിവാനായത്രെ— ഒരുവൻ എന്നെ ദുഃഖി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊ അവൻ എന്നെ അല്ല ഞാൻ അതിയാ
ട്ടു ചൊല്ലരുത് എകദെശം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദുഃഖി</lg><lg n="൬">പ്പിച്ചിരുന്നു— ആയവനു മിക്കവരാലും വന്ന ഈ അധിക്ഷെ</lg><lg n="൭">പം മതി— ആകയാൽ അതിദുഃഖത്താൽ അവൻ വിഴുങ്ങ
പ്പെടായ്വാൻ നിങ്ങൾ പൊറുതി സമ്മാനിക്കയും ആശ്വസിപ്പിക്ക</lg><lg n="൮">യും തന്നെ വെണ്ടതു— അതുകൊണ്ട് അവനു സ്നെഹത്തെ നി</lg><lg n="൯">ൎണ്ണയിച്ചു കൊടുപ്പാൻ നിങ്ങളെ പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു— നിങ്ങ
ൾ എല്ലാംകൊണ്ടും അധീനർ ആകുന്നുവൊ എന്നിങ്ങിനെ നി
ങ്ങളുടെ സിദ്ധതയെ അറിയെണ്ടതിന്നല്ലൊ ഞാൻ എഴുതി</lg><lg n="൧൦">യതു— നിങ്ങൾ ആരൊട് ഏതുകൊണ്ടും പൊറുത്താലും അവ</lg> [ 97 ]

<lg n="">നൊടുഞാനും– ഞാനല്ലൊ വല്ലതും പൊറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ നിമിത്തം ക്രിസ്തന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ തന്നെ അതി െ</lg><lg n="൧൩">നപൊറുത്തു— സാത്താനാൽ നാം തൊല്പിക്കപ്പെടാതെ ഇരി
പ്പാൻ തന്നെ അവന്റെ നിനവുകളെ അറിയാത്തവർ അ
ല്ലല്ലൊ-</lg>

<lg n="൧൨"> എന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തന്റെ സുവിശെഷണത്തിന്നായി
ത്രൊവാസിൽ വന്നാറെ കൎത്താവിൽ എനിക്ക് ഒരു വാതിൽ തു
റന്നപ്പൊൾ എന്റെ സഹൊദരനായതീതനെ കാണായ്കയാ</lg><lg n="൧൩">ൽ എനിക്ക് ആത്മാവിൽ സ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായില്ല– ഞാനൊ അ</lg><lg n="൧൪">വരൊടു വിടവാങ്ങി മക്കെദൊന്യെക്കു പുറപ്പെട്ടു— എങ്കി
ലും ക്രിസ്തനിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പൊഴും ജയൊത്സവം ചെയ്യി
ച്ചും എല്ലാടത്തും ഞങ്ങളെകൊണ്ട് അവന്റെ അറിവിന്റെ വാ
സനയെ വിളങ്ങിച്ചും പൊരുന്ന ദൈവത്തിന്നു സ്തൊത്രം—</lg><lg n="൧൫"> എങ്ങിനെ എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരിലും നശിക്കുന്നവ
രിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്നു ക്രിസ്തന്റെ സൌരഭ്യം ആകുന്നു–</lg><lg n="൧൬"> ഇവൎക്കു മരണത്തിലെക്കുള്ള മരണവാസന- അവൎക്കൊ ജീ
വങ്കലെക്കു ജീവവാസനതന്നെ– എന്നവറ്റിന്നു ആർ പ്രാപ്ത</lg><lg n="൧൭">നാകുന്നു— ഞങ്ങൾ അല്ലൊ അനെകർ ചെയ്യുമ്പൊലെ ദൈ
വവചനത്തെ കൂട്ടി വിരകുന്നവർ അല്ല സ്വഛ്ശതയിൽ നിന്നു
ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളപ്രകാരം തന്നെ ഞങ്ങൾ ദെവമുമ്പാ
കെ ക്രിസ്തനിൽ അത്രെ ഉരെക്കുന്നു</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

(൩–൬, ൧൦) അപൊസ്തലൻ തൻ ശുശ്രൂഷയെ പ്രശംസി
ച്ചു- മൊശെ ശുശ്രൂഷയൊട് ഉപമിക്കുന്നു

<lg n="൧"> ഞങ്ങളെതന്നെ പിന്നെയും രഞ്ജിപ്പിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നുവൊ-</lg>

[ 98 ] <lg n=""> അല്ല നിങ്ങളൊട് ആകട്ടെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകട്ടെ രഞ്ജി
പ്പിക്കുന്ന പത്രികകൾ ചിലരെപൊലെ ഞങ്ങൾ്ക്കും തന്നെ െ</lg><lg n="൨">വണ്ടതൊ— ഞങ്ങളുടെ പത്രിക നിങ്ങൾ തന്നെ- അതു ഞങ്ങ
ളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതികിടന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരാലും വാ</lg><lg n="൩">യിച്ചറിയപ്പെടുന്നതു— ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ ഉണ്ടായ
ക്രിസ്തന്റെ പത്രികയായല്ലൊ നിങ്ങൾ വിളങ്ങിവരുന്നു- അ
തും മഷികൊണ്ടല്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ ആത്മാവിനാല
ത്രെ കല്പലകകളിൽ അല്ല ഹൃദയത്തിൻ മാംസപ്പലകകളിൽ അ</lg><lg n="൪">ത്രെ എഴുതപ്പെട്ടതു—</lg> <lg n="൫"> ആവക ഉറപ്പു ഞങ്ങൾ്ക്ക ദൈവത്തൊടു ക്രിസ്തനാൽ ഉണ്ടു— ഞങ്ങളിൽ
നിന്ന് വരുമ്പൊലെ സ്വകീയമായിതന്നെ വല്ലതും സങ്കല്പി
പ്പാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തർ ആകുന്നു എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി</lg><lg n="൬"> ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രെ— അവൻ ഞങ്ങളെ പുതു നിയ
മത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ ആകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി– അക്ഷ
രത്തിന്നല്ല ആത്മാവിന്നത്രെ– അക്ഷരമല്ലൊ കൊല്ലുന്നു</lg><lg n="൭"> ആത്മാവത്രെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു— എന്നാൽ കല്ലുകളിന്മെൽ
വരെക്കപ്പെട്ട അക്ഷരത്തിലെ മരണ ശുശ്രൂഷ ആയതു നീ
ക്കം വരുന്നൊരു മുഖതെജസ്സിൻ നിമിത്തം ഇസ്രയെൽ പു
ത്രന്മാർ മൊശയുടെ മുഖത്തുനൊക്കി കൂടാതവണ്ണം തെജസ്സി
ലായി എങ്കിൽ ആത്മാവിൻ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റം തെജസ്സിൽ ആ</lg><lg n="൮">കയില്ലയൊ— ദണ്ഡവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷ തെജസ്സാകിൽ നീ</lg><lg n="൯">തിയുടെ ശുശ്രൂഷെക്ക് തെജസ്സ് എത്ര അധികം വഴിയുന്നു</lg><lg n="൧൦"> അതെ ഈ അതിമഹത്തായ തെജസ്സിൻ നിമിത്തം ആ
ഒർ അംശത്തിൽ തെജസ്സായതു ഒട്ടും തെജസ്സുള്ളതല്ല—</lg><lg n="൧൧"> പിന്നെ നീക്കം വരുന്നതു തെജസ്സൊടെ ആയെങ്കിൽ വസി</lg><lg n="൧൨">ക്കുന്നതു എത്ര അധികം തെജസ്സിൽ ഇരിപ്പു— ആകയാൽ</lg> [ 99 ]

<lg n="">ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യാശ ഉള്ളവരായി ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാഗ</lg><lg n="൧൩">ത്ഭ്യം പ്രയൊഗിക്കുന്നു— നീങ്ങുന്നതിന്റെ അവസാനത്തൊളം
ഇസ്രയെൽ പുത്രന്മാർ നൊക്കാതവണ്ണം മൊശതൻ മുഖത്തി
ന്മെൽ മൂടിവെച്ചതുപൊലെ അല്ല (ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു)–എ</lg><lg n="൧൪">ന്നാൽ അവരുടെ നിനവുകൾ്ക്കു തടിപ്പുവന്നുപൊയി— ഇന്നെവ
രെ അല്ലൊ പഴയ നിയമത്തിൻ വായനയിൽ ആ മൂടിത െ</lg><lg n="൧൫">ന്ന വസിക്കുന്നുണ്ടു— ആയതിന്നു ക്രിസ്തനിൽ (മാത്രം) നീക്കം വരി
കയാൽ മൂടി അകലാതെ ഇന്നെവരെ മൊശ വായിക്കപ്പെ</lg><lg n="൧൬">ടുന്തൊറും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്മെൽ കിടക്കുന്നു— അതുക
ൎത്താവിലെക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പൊഴെക്കു മൂടി എടുത്തുപൊകും–</lg><lg n="൧൭"> എന്നാൽ കൎത്താവ് ആത്മാവു തന്നെ– കൎത്താവിന്റെ ആ</lg><lg n="൧൮">ത്മാവ് എവിടെ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം— നാമൊ എല്ലാവരും
മൂടൽ അകന്നു മുഖം കൊണ്ടു കൎത്താവിൻ തെജസ്സെ കണ്ണാടി
യിൽ നൊക്കികൊണ്ടു ആ പ്രതിമയായി തന്നെ മാറി ആത്മകൎത്താ
വിൻ പൊക്കൽ നിന്ന് ആകുമ്പൊലെ തെജസ്സിൽ നിന്നു തെ
ജസ്സിലെക്ക് തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു-</lg>

൪ അദ്ധ്യായം

അപൊസ്തലനു സങ്കടങ്ങളിലും (൭) പ്രത്യാശയാൽ
ഉള്ള പ്രാഗത്ഭ്യം

<lg n="൧"> അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ്ക്ക കനിവു ലഭിച്ചപ്രകാരം ഈ ശുശ്രൂഷ</lg><lg n="൨"> തന്നെ ഉണ്ടാകയാൽ ഞങ്ങൾ മന്ദിച്ചു പൊകാതെ അവലക്ഷണ
ത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെതീരെ വെറുത്തിട്ടു കൌശലത്തിൽ നട
ക്കതെയും ദൈവവചനത്തെ മിശ്രമാക്കാതെയും സത്യ െ
ത്ത വിളങ്ങിക്കുന്നതിനാൽ ദെവമുമ്പാകെ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ</lg><lg n="൩"> മനസ്സാക്ഷിയൊടും ഞങ്ങളെതന്നെ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു—ഞ</lg>

[ 100 ] <lg n="">ങ്ങളുടെ സുവിശെഷം മൂടികിടക്കുന്നു എങ്കിലൊ നശിച്ചുപൊകു</lg><lg n="൪">ന്നവരിലെ മൂടികിടപ്പു— ദൈവപ്രതിമ ആകുന്ന ക്രിസ്തന്റെ െ
തജസ്സുള്ള സുവിശെഷത്തിന്റെ വിളക്കം മിന്നാതെ ഇരിപ്പാ
ൻ ഈ യുഗത്തിന്റെ ദെവനത്രെ ആ അവിശ്വാസികൾ്ക്കു നിന</lg><lg n="൫">വുകളെ കുരുടാക്കി— ഞങ്ങളെ തന്നെ അല്ലല്ലൊ ക്രിസ്തയെശു
വെ കൎത്താവ് എന്നും ഞങ്ങളെ യെശു നിമിത്തം നിങ്ങൾ്ക്കു ദാസർ</lg><lg n="൬"> എന്നും ഘൊഷിക്കുന്നു— എന്തെന്നാൽ ഇരിട്ടിൽ നിന്നു വെളി
ച്ചം ഉജ്ജ്വലിപ്പിപ്പാൻ ചൊന്ന ദൈവം യെശുക്രിസ്തന്റെ മുഖ
ത്തിൽ ഉള്ള ദെവതെജസ്സിൻ അറിവിനെ പ്രകാശിപ്പിപ്പാൻ
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയവർ തന്നെ-</lg> <lg n="൭"> എങ്കിലും അത്യന്തശക്തി ഞങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ദൈവത്തിന്നു
ആകെണ്ടതിന്നായി ഈ നിക്ഷെപം ഞങ്ങൾ്ക്കു മൺപാത്രങ്ങളിൽ</lg><lg n="൮"> വെച്ചിരിക്കുന്നു— എല്ലാ വിധത്തിലും സങ്കടപ്പെട്ടു കുടുങ്ങിപൊ</lg><lg n="൯">കുന്നവർ അല്ല താനും— ബുദ്ധിമുട്ടിയും അഴിനിലവന്നവരല്ല-
ഹിംസിക്കപ്പെട്ടും കൈവിടപ്പെടുന്നവരല്ല– തള്ളീടപ്പെട്ടും ന</lg><lg n="൧൦">ഷ്ടരായല്ല താനും— യെശുവിൻ ജീവനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തി
ൽ വിളങ്ങിവരെണ്ടതിന്നു എപ്പൊഴും യെശുവിന്റെ മരിപ്പി</lg><lg n="൧൧">നെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചു നടന്നുംകൊണ്ടത്രെ— ഞങ്ങളുടെ മ
ൎത്യ ജഡത്തിൽ യെശുവിൻ ജീവനും വിളങ്ങെണ്ടതിന്നല്ലൊ
ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പൊളം നെരം എല്ലാം യെശുവിൻ നിമിത്തം</lg><lg n="൧൨">ചാവിൽ എല്പിക്കപ്പെടുന്നു— ആകയാൽ ഞങ്ങളിൽ മരണവും</lg><lg n="൧൩"> നിങ്ങളിൽ ജീവനും വ്യാപരിക്കുന്നു— എന്നിട്ടും (സങ്കി ൧൧൬,
൧൦) ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ടു ഉരെച്ചു എന്ന് എഴുതിയ
തിന്ന് ഒത്ത വിശ്വാസത്തിൻ ആത്മാവു തന്നെ ഞങ്ങൾ്ക്കു ഉണ്ടാ
കയാൽ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉരെക്കയും െ</lg><lg n="൧൪">ചയ്യുന്നു— കൎത്താവായ യെശുവെ ഉണൎത്തിയവൻ ഞങ്ങളെ</lg> [ 101 ]

<lg n="">യും യെശുവൊടെ ഉണൎത്തി നിങ്ങളൊടു കൂടെ മുന്നിറുത്തും എന്നറി</lg><lg n="൧൫">ഞ്ഞിട്ടത്രെ— സകലവും അല്ലൊ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ആയതു– ഏ
റി വന്നൊരു കരുണയാൽ ദൈവ തെജസ്സിന്നായി പലരിലും</lg><lg n="൧൬"> സ്തൊത്രം വഴിയെണ്ടതിന്നു തന്നെ— അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങ
ൾ മന്ദിച്ചു പൊകാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമ മനുഷ്യൻ കെട്ടുപൊയാ</lg><lg n="൧൭">ലും അകത്തെവൻ നാളിൽ നാളിൽ പുതുക്കപ്പെടുന്നു— കാ
രണ ഞങ്ങൾ്ക്ക ഈനൊടികൊണ്ടുള്ള ലഘു സങ്കടം അനവ
ധി അതിയായിട്ടു നിത്യതെജസ്സിൻ ഘനത്തെ ഞങ്ങൾ്ക്കു സമ്പാ</lg><lg n="൧൮">ദിക്കുന്നു— അതിന്നായും ഞങ്ങൾ കാണുന്നവ അല്ല കാണാ
ത്തവ അത്രെ നൊക്കികൊള്ളുന്നു കാണുന്നത് അല്ലൊ താ
ല്ക്കാലികം കാണാത്തത് നിത്യം തന്നെ–</lg>

൫ അദ്ധ്യായം

അപൊസ്തലനിൽ ഭാവിവിചാരത്താൽ സമ്പ്രെക്ഷയും
(൧൪) ക്രിസ്തന്റെ ആത്മബലിയാൽ കൌതുകവും
നിറഞ്ഞതു

<lg n="൧"> എങ്ങിനെ എന്നാൽ കൂടാരത്തിന്നൊത്ത ഞങ്ങളുടെ ഭൌ
മഭവനം അഴിഞ്ഞുപൊയി എങ്കിൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത
നിത്യവീടായി ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നു ഒരു കെട്ടു ഞങ്ങൾ്ക്ക സ്വ</lg><lg n="൨">ൎഗ്ഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നു അറിയുന്നു— സ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഞ
ങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ മെൽ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ഛിച്ചു കൊണ്ടല്ലൊ</lg><lg n="൩"> ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങുന്നു— അതൊ ഞങ്ങൾ ന</lg><lg n="൪">ഗ്നർ അല്ല ഉടുത്തവരായി കാണപ്പെടുകിൽ അത്രെ— നാം
അല്ലൊ വീഴ്പാനല്ല മൎത്യമായതു ജീവനാൽ വിഴുങ്ങപ്പെടെ
ണ്ടതിന്നു മെൽ ധരിപ്പാനത്രെ ഇഛ്ശിക്കയാൽ കൂടാരത്തി</lg><lg n="൫">ൽ ഉള്ളന്നും ഭാരപ്പെട്ടു ഞരങ്ങുന്നു— അതിന്നായ്തന്നെ ന</lg>

[ 102 ] <lg n="">മ്മെ ഒരുക്കിയതു ദൈവം ആകുന്നു- ആത്മാവെയും അച്ചാരമാ</lg><lg n="൬">യി നമുക്കു തന്നവൻ— ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പൊഴും
ധൈൎയ്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ നിവസിപ്പൊളം ഞങ്ങൾ്ക്കു കൎത്താവി</lg><lg n="൭">ൽ നിന്നു നിൎവ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞും കൊണ്ടു— കാഴ്ചകൊ</lg><lg n="൮">ണ്ടല്ല സാക്ഷാൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരായി— ഇങ്ങി
നെ ധൈൎയ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നു നിൎവ്വസിച്ചു ക</lg><lg n="൯">ൎത്താവൊടു കൂടെ നിവസിപ്പാൻ അധികം രസിക്കുന്നു— അതു
കൊണ്ടും നിവസിക്കിലും നിൎവ്വസിക്കിലും അവനെ പ്രസാദി</lg><lg n="൧൦">പ്പിക്കുന്നവർ ആവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു— കാരണം അവ
നവൻ ശരീരം കൊണ്ടു നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും ചെയ്തതി
ന്ന് അടുത്തതെ പ്രാപിക്കെണ്ടതിന്നു നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്ത െ</lg><lg n="൧൧">ന്റ ന്യായാസനത്തിൻ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷമാകെണ്ടതു— അ
തുകൊണ്ടു കൎത്താവിൻ ഭയത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ
സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ
മനസ്സാക്ഷികളിലും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷം ആകുന്നു എന്നും ആശി</lg><lg n="൧൨">ക്കുന്നു— ഞങ്ങളെതന്നെ പിന്നെയും നിങ്ങളൊടു രഞ്ജിപ്പിച്ച
ല്ലല്ലൊ ഞങ്ങൾ നിമിത്തം പ്രശംസിപ്പാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക ഇട തന്നു
കൊണ്ടത്രെ (ഇതു പറയുന്നു)- ഹൃദയത്തിൽ അല്ല മുഖത്തി െ
ന്മൽ അത്രെ പ്രശംസ ഉള്ളവരൊടു (പറവാൻ) നിങ്ങൾ്ക്കുണ്ടാ</lg><lg n="൧൩">വാൻ തന്നെ— ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്തർ ആയാലും ദൈവത്തിന്നുസു െ</lg><lg n="൧൪">ബാധികൾ ആയാലും നിങ്ങൾ്ക്കും ആകുന്നു സത്യം— കാരണം</lg><lg n="൧൫"> എല്ലാവൎക്കും വെണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും
മരിച്ചു എന്നും ജീവിപ്പൊളം ഇനി നിങ്ങൾ്ക്ക എന്നല്ല തങ്ങൾക്കു
വെണ്ടി മരിച്ചു തീൎത്തവന്നായി കൊണ്ടു ജീവിക്കെണ്ടതിന്ന
ത്രെ- എല്ലാവൎക്കും വെണ്ടി മരിച്ചത് എന്നും ഞങ്ങൾ നിൎണ്ണയി
ച്ചതിനാൽ ക്രിസ്തന്റെ സ്നെഹം ഞങ്ങളെ ആവെശിക്കുന്നു—</lg> [ 103 ]

<lg n="൧൬"> ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നു തൊട്ട് ആരെയും ജഡപ്രകാരം
അറിയാ ക്രിസ്തനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞു എങ്കിലൊ ഇ</lg><lg n="൧൭">നിമെൽ അറിയുന്നില്ല താനും— അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ക്രി
സ്തനിൽ ആയാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയത്രെ— പഴയവ കഴി</lg><lg n="൧൮">ഞ്ഞു പൊയി ഇതാ എല്ലാം പുതുതായി വന്നു— എങ്കിലും ഇ
ത് എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നു– ആയവൻ അല്ലൊ നമ്മെ
യെശുക്രിസ്തന്മൂലം തന്നൊടു നിരപ്പിച്ചു നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂ</lg><lg n="൧൯">ഷയെ ഞങ്ങൾ്ക്കു തന്നു— എങ്ങിനെ എന്നാൽ ദൈവം ലൊ
കത്തിന്നു അവരുടെ പിഴകളെ കണക്കിടാതെ നിരപ്പി
ൻ വചനത്തെ ഞങ്ങളിൽ സമൎപ്പിച്ചും കൊണ്ടു ലൊകത്തെ</lg><lg n="൨൦"> ക്രിസ്തനിൽ തന്നൊടു നിരപ്പിച്ചതു— എന്നതിനാൽ ഞ
ങ്ങൾ ക്രിസ്തനുപകരം മന്ത്രികൾ ആകുന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾ
മുഖെന പ്രബൊധിപ്പിക്കും പൊലെ ദൈവത്തൊടു നിരന്നു</lg><lg n="൨൧"> വരുവിൻ എന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തനു പകരം യാചിക്കുന്നു— പാ
പത്തെ അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദെവനീതി ആ
കെണ്ടതിന്ന് അവൻ നമുക്കുവെണ്ടി പാപം ആക്കി-</lg>

൬ അദ്ധ്യായം

അപൊസ്തലനു കരുണയാൽ വന്ന സിദ്ധത– (൧൧) അ
വിശ്വാസികളൊടു സംഗത്തെ സൂക്ഷിക്കെണം-

<lg n="൧"> അവനൊടു കൂട്ടു പ്രവൃത്തിക്കാരായി ഞങ്ങൾ പ്രബൊധി
പ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നിതു- നിങ്ങൾ ദൈവകരുണയെ പഴുതി</lg><lg n="൨">ൽ അംഗീകരിച്ചു എന്നു വരരുതു— (യശ. ൪൯, ൮) അംഗീ
കരണകാലത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ചെവികൊണ്ടു രക്ഷാദി
വസത്തിൽ നിന്നെതുണെച്ചു എന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ട െ
ല്ലാ- ഇതാ സുപ്രസാദ കാലം ഇതാ ഇന്നു രക്ഷാദിവസം—</lg>

[ 104 ] <lg n="൩"> ശുശ്രൂഷെക്കു കറ പറ്റായ്വാൻ ഞങ്ങളും ഒന്നിലും ഒർ ത</lg><lg n="൪">ടങ്ങലും കൊടുക്കാതെ സകലത്തിലും ഞങ്ങളെ തന്നെ ദെവ</lg><lg n="൫"> ശുശ്രൂഷക്കാർ എന്നു രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു— ബഹുക്ഷാന്തിയി
ലും ഉപദ്രവങ്ങളിലും കെട്ടുപാടു ഇടുക്കുകളിലും തല്ലുകൾ കാവ
ലുകൾ കലഹങ്ങളിലും അദ്ധ്വാനങ്ങൾ ഉറക്കിളപ്പുകൾ പട്ടി</lg><lg n="൬">ണികളിലും— നിൎമ്മലത ബുദ്ധി ദീൎഘക്ഷമവാത്സല്യത്തിലും വി
ശുദ്ധാത്മാവിലും നിൎവ്വ്യാജ സ്നെഹം സത്യവചനം ദെവശക്തി</lg><lg n="൭">യിലും— ഇടവലത്തും ഉള്ള നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളാലും മാനാ</lg><lg n="൮">പമാനങ്ങളാലും സല്കീൎത്തി ദുഷ്കീൎത്തികളാലും— ചതിയർ എ</lg><lg n="൯">ന്നിട്ടും സത്യവാന്മാർ- അറിയപ്പെടാത്തവർ എന്നിട്ടും അറിയാ
യ്വരുന്നവർ– ചാകുന്നവർ എന്നിട്ടും ഇതാ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു</lg><lg n="൧൦"> ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിട്ടും മരിപ്പിക്കപ്പെടാത്തവർ— ദു
ഃഖിതർ എന്നിട്ടും എപ്പൊഴും സന്തൊഷിപ്പവർ— ദരിദ്രർ എ
ന്നിട്ടും പലരെ സമ്പന്നർ ആക്കുന്നവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ
എന്നിട്ടും എല്ലാം അടക്കുന്നവർ ആയ്തന്നെ-</lg> <lg n="൧൧"> അല്ലയൊ കൊരിന്തരെ ഞങ്ങളുടെ വായി നിങ്ങളൊടു
തുറന്നിരിക്കുന്നു- ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു— ഞ</lg><lg n="൧൨">ങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ്ക്ക ഇടുക്കം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കരളിൽ അത്രെ ഇ</lg><lg n="൧൩">ടുക്ക് ഉണ്ടു— ഞാൻ മക്കളൊട് എന്ന പൊലെ പറയുന്നു പ്രതി
ഫലത്തിന്നായി നിങ്ങളും ഇത്രൊളം ഇടമ്പെട്ടു വരുവിൻ—</lg><lg n="൧൪"> അവിശ്വാസികളൊടു നിങ്ങൾ ഇണയില്ലാത്ത പിണയായി പൊ
കരുതെ നീതിക്കും അധൎമ്മത്തിന്നും എന്തൊരു ചെൎച്ച വെളിച്ച</lg><lg n="൧൫">ത്തിന്നു ഇരുളൊട് എന്തു കൂട്ടു ക്രിസ്തനു ബലിയാളൊടു എന്തു
മെളനം അല്ല വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയൊട് എന്തു അം</lg><lg n="൧൬">ശം— ദൈവാലയത്തിന്നു വിഗ്രഹങ്ങളൊടു എന്തു സംസൎഗ്ഗം നി
ങ്ങൾ അല്ലൊ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ആകുന്നു-</lg> [ 105 ]

<lg n=""> (൩ മൊ. ൨൬, ൧൧ʃ) ഞാൻ അവരിൽ കുടിയിരിക്കയും ഉള്ളി
ൽ നടക്കയും ആം അവൎക്കു ഞാൻ ദൈവവും അവർ എനിക്ക്</lg><lg n="൧൭"> ജനവും ആകും എന്നു ദൈവം പറഞ്ഞപ്രകാരം തന്നെ— ആ
കയാൽ അവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു വെൎവ്വിട്ടു നി
ന്നു അശുദ്ധമായതെ തൊടാതിരിപ്പിൻ— എന്നു കൎത്താ
വ് പറയുന്നു (യശ. ൫൨, ൧൧) എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ൈ</lg><lg n="൧൮">കകൊണ്ട നിങ്ങൾ്ക്ക പിതാവാകും— നിങ്ങൾ എനിക്ക പുത്രപു
ത്രീമാരും ആകും എന്നു സൎവ്വശക്തനായ കൎത്താവ് അരുളിച്ചെ
യ്യുന്നു- (യിറ ൭, ൧, ൩൧, ൯. ൩൩. ൩൨, ൩൮)— അതുകൊണ്ടു പ്രി
യമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കെ ജഡത്തി
ലെയും ആത്മാവിലെയും സകലകന്മഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ
നാം വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരണത്തെ ദെവഭയത്തിൽ ത
ന്നെ തികെച്ചുകൊൾ്ക-</lg>

൭ അദ്ധ്യായം

തീതൻ കൊരിന്തരെകൊണ്ടു ബൊധിപ്പിച്ചതിന്റെ
അനുഭവം

<lg n="൧"> ഞങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിൻ ഞങ്ങൾ ആരൊടും അന്യായം ചെയ്തില്ല</lg><lg n="൨"> ആരെയും കൊടുത്തില്ല ആരെയും തൊല്പിച്ചില്ല— കുറ്റവി
ധിക്കായല്ല ഞാൻ പറയുന്നു കൂട മരിപ്പാനും കൂട ജീവിപ്പാ
നും നിങ്ങൾ ഞങ്ങടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ</lg><lg n="൩"> മുൻ ചൊല്ലീട്ടുണ്ടല്ലൊ—നിങ്ങളൊടു എനിക്കുള്ള പ്രാഗത്ഭ്യം
പെരുതു ഞാൻ ആശ്വാസം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞ
ങ്ങടെ എല്ലാ ഉപദ്രവത്തിന്മെലും സന്തൊഷം അത്യന്തം വ</lg><lg n="൪">ഴിഞ്ഞവനാകുന്നു— എങ്ങിനെ എന്നാൽ മക്കെദൊന്യ
യിൽ വന്ന ശെഷവും ഞങ്ങടെ ജഡത്തിന്നു സൌഖ്യം ഒട്ടും</lg>

[ 106 ] <lg n=""> ഇല്ലാഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ അത്രെ</lg><lg n="൫"> പുറത്തു യുദ്ധങ്ങൾ അകത്തു ഭയങ്ങൾ— എങ്കിലും എളിയവരെ ആ
ശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനായ ദൈവം തീതന്റെ വരവിനാൽ ഞ</lg><lg n="൬">ങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു— അവന്റെ വരവിനാൽ മാത്രമല്ല
അവനു നിങ്ങളെ തൊട്ടു തണുപ്പു വന്ന ആശ്വാസത്താലും കൂ
ടെ – നിങ്ങളുടെ വാഞ്ഛയും നിങ്ങളുടെ പരിദെവനയും എനി
ക്കായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിച്ചലും ഞങ്ങൾ്ക്ക ബൊധിപ്പിക്കയി
ൽ തന്നെ- അതുകൊണ്ടു ഞാനധികവും സന്തൊഷിച്ചു—</lg><lg n="൭"> എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ലെഖനത്തിൽ നിങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു എ
ങ്കിൽ (ആ ലെഖനം നിങ്ങളെ കുറയനെരെത്തെക്ക് ആകട്ടെ ദുഃ
ഖിപ്പിച്ചു എന്നു കാണുന്നുണ്ടല്ലൊ— അതിന്നു ഞാൻ അനുത</lg><lg n="൮">പിച്ചുപൊയിട്ടും അനുതപിക്കുന്നില്ല— ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾ ദുഃഖ
പ്പെട്ടും എന്നല്ല മാനസാന്തരത്തിന്നായത്രെ ദുഃഖപ്പെട്ടതിനാ
ൽ ഞാൻ സന്തൊഷിക്കുന്നു— നിങ്ങൾ അല്ലൊ ഞങ്ങളാൽ ഒന്നി</lg><lg n="൯">ലും ഹാനിവരാതവണ്ണം ദൈവപ്രകാരമായി ദുഃഖപ്പെട്ടു— കാ
രണം ദെവപ്രകാരം ഉള്ള ദുഃഖം അനുതാപം വരാതൊരുര
ക്ഷയിലെക്കുള്ള മാനസാന്തരത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നു—ലൊക</lg><lg n="൧൦">ത്തിൻ ദുഃഖം മരണത്തെ സമ്പാദിക്കെ ഉള്ളു—</lg> <lg n=""> കണ്ടാലും ആദെവപ്രകാരം ദുഃഖപ്പെട്ടതു തന്നെ നിങ്ങൾ്ക്ക എ
ത്ര ഉത്സാഹത്തെ സമ്പാദിച്ചു പൊൽ അല്ല പ്രതിവാദത്തെയും
രസക്കെടിനെയും അല്ല ഭയത്തെയും വാഞ്ഛയെയും അല്ല
എരിച്ചലെയും പ്രതിക്രിയയെയും കൂടെ (സമ്പാദിച്ചതു)– ആ
കാൎയ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൎമ്മലന്മാർ എന്ന എല്ലാ വിധത്തിലും നി</lg><lg n="൧൧">ങ്ങളെ തന്നെ രഞ്ജിപ്പിച്ചു കാട്ടി— ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്കു
(അങ്ങിനെ) എഴുതിയതും അന്യായം ചെയ്തവൻ നിമിത്തമല്ല
അന്യായം തട്ടിയവൻ നിമിത്താവും അല്ല ഞങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി അ</lg> [ 107 ]

<lg n="">ങ്ങുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം ദെവമുമ്പാകെ വിളങ്ങുക നിമി</lg><lg n="൧൨">ത്തം തന്നെ— അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ആശ്വാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു-
ഞങ്ങടെ ആശ്വാസത്തിന്നും മീതെ തീതന്റെ സന്തൊഷത്താ</lg><lg n="൧൩">ൽ എത്രയും അധികം സന്തൊഷിച്ചു— അവന്റെ ആത്മാവിന്നു
നിങ്ങൾ എല്ലാവരാലും തണുപ്പുവന്ന കാരണത്താൽത്രെ- അവ
നൊടല്ലൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ തൊട്ടു വല്ലതും പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടെ
ങ്കിൽ നാണിച്ചുപൊയില്ല– ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊട് സകലവും സത്യ
ത്തിൽ ഉരെച്ചപ്രകാരം തന്നെ തീതൻ കെൾ്ക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രശം</lg><lg n="൧൪">സിച്ചതും കൂടെ സത്യമായ്വന്നു— അവനെ ഭയത്തൊടും വിറയ
ലൊടും കൈകൊണ്ടു നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുസര
ണത്തെ ഒൎക്കുമ്പൊൾ അവന്റെ കരൾ ഏറ്റം അധികം നി</lg><lg n="൧൫">ങ്ങളിലെക്കത്രെ ആകുന്നു— നിങ്ങൾ വിഷയമായി ഞാൻ എ
ല്ലാറ്റിലും ധൈൎയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ സന്തൊഷിക്കുന്നു—</lg>

൮ അദ്ധ്യായം

(-൯) യരുശലെമ്യൎക്കു വെണ്ടിയുള്ള ചെരുമാനത്തിൻ
അവസ്ഥ

<lg n="൧"> പിന്നെ സഹൊദരന്മാരെ മക്കെദൊന്യസഭകളിൽ നല്കീട്ടു</lg><lg n="൨">ട്ടുള്ള ദെവകരുണയെ നിങ്ങൾ്ക്ക അറിയിക്കുന്നു— ഉപദ്രവത്തി െ
ന്റ ബഹുശൊധനയിലും അവരുടെ സന്തൊഷത്തിന്റെ വഴി
വും ആഴമുള്ള ദാരിദ്ര്യവും എകാഗ്രതയുടെ സമ്പത്തൊളം വഴി</lg><lg n="൩">ഞ്ഞു വന്നു എന്നത്രെ— എങ്ങിനെ എന്നാൽ വിശുദ്ധരുടെ സെ
വയിൽ തങ്ങളും കൂടെണം എന്നുള്ള കരുണയെ അവർ വള െ</lg><lg n="൪">ര പ്രബൊധനവുമായി ഞങ്ങളൊടു യാചിച്ചു— സ്വയം കൃത
മായി കഴിവുപൊലെയും കഴിവിന്നുമീതെയും കൊടുത്തു എന്നതി</lg><lg n="൫">ന്നു ഞാൻ സാക്ഷി— അതും ഞങ്ങൾ ആശിച്ചുപ്രകാരമല്ല</lg>

[ 108 ] <lg n=""> തങ്ങളെ തന്നെ മുമ്പെ കൎത്താവിന്നു പിന്നെ ദെവെഷ്ടത്താൽ</lg><lg n="൬"> ഞങ്ങൾ്ക്കും തന്നു അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ തീതനെ അവൻ ഈ കൃപ
യെ മുന്തുടങ്ങിയ പ്രകാരം നിങ്ങളിൽ തികെക്കയും വെണം എ</lg><lg n="൭">ന്നു പ്രബൊധിപ്പിച്ചു— എന്നാലൊ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം വചനം
അറിവുസകല ഉത്സാഹം ഞങ്ങളിലെ നിങ്ങടെ സ്നെഹം ഇങ്ങ െ
ന എല്ലാവറ്റിലും വഴിയുന്നതുപൊലെ ഈ കൃപയിലും വഴിയുമാ</lg><lg n="൮">റാക— നിയൊഗമായല്ല പറയുന്നു— മറ്റവരുടെ ഉത്സാഹം കൊ
ണ്ടു നിങ്ങടെ സ്നെഹത്തിൻ മാറ്റിനെ ശൊധന ചെയ്വാനത്രെ--</lg><lg n="൯"> നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തൻ സമ്പന്നൻ എങ്കിലും അ
വന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നർ ആകെണ്ടതിന്നു
നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായ്വന്ന കരുണയെ നിങ്ങൾ അ
റിയുന്നുവല്ലൊ- ഇതിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായവും ചൊല്ലിത</lg><lg n="൧൦">രുന്നു— നിങ്ങൾ കീഴാങ്ങിൽ ചെയ്വാൻ മാത്രമല്ല ഭാവിപ്പാനും
കൂടെ (മക്കെദൊന്യൎക്കു) മുമ്പെ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഇതുത െ</lg><lg n="൧൧">ന്ന നിങ്ങൾ്ക്ക ഉപകരിക്കുന്നു--- ഭാവിപ്പാൻ മുതിൎച്ചകണ്ടപൊലെ
തന്നെ ഉള്ളതിന്നു തക്കൊരു സമാപ്തിയും ഉണ്ടാകെണ്ടതി</lg><lg n="൧൨">ന്നു ചെയ്യുന്നതും കൂടെ തികെപ്പിൻ— എങ്ങിനെഎന്നാൽ
മുതിൎച്ച ഉണ്ടാകിൽ ഇല്ലാത്തതിന്നല്ല ഉള്ളതിന്നു തക്കവണ്ണം</lg><lg n="൧൩"> പ്രസാദം വരുത്തുന്നു— മറ്റവൎക്ക എളുപ്പം നിങ്ങൾ്ക്ക സങ്കടം എ</lg><lg n="൧൪">ന്നു വരുവാൻ അല്ലല്ലൊ സമത്വം പ്രമാണം— ഇക്കാലം നിങ്ങ
ളുടെ വഴിവു അവരുടെ കുറവിനെ തീൎക്കുക പിന്നെ അവരുടെ</lg><lg n="൧൫"> വഴിവു നിങ്ങളുടെ കുറവിനെയും തീൎക്കുമാറു തന്നെ— വളരെ
ചെൎത്ത വന്നു വഴിഞ്ഞില്ല കുറയ ചെൎത്ത വന്നു കുറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല എ
ന്നു (൨ മൊ. ൧൬, ൧൮) എഴുതിയ പ്രകാരം ഒരു സമത്വം ഉ</lg><lg n="൧൬">ണ്ടാകെണം എന്നത്രെ— ശെഷം എനിക്ക എന്നപൊലെ
തീതന്റെ ഹൃദയത്തിലും നിങ്ങൾ്ക്കു വെണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹത്തെ</lg> [ 109 ]

<lg n="൧൭"> കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്നു സ്തൊത്രം— അവൻ പ്രബൊ
ധനത്തെ കൈക്കൊണ്ടല്ലാതെ താൻ അത്യുത്സാഹം പൂണ്ടു</lg><lg n="൧൮"> സ്വയങ്കൃതമായി നിങ്ങളടുക്കെ പുറപ്പെട്ടു— വിശെഷിച്ച്
എല്ലാ സഭകളിലും സുവിശെഷവിഷയമായി പുകഴ്ചയുള്ള</lg><lg n="൧൯"> സഹൊദരനെയും ഞങ്ങൾ അവനൊടുകൂട അയച്ചു— അ
വൻ അതു കൂടാതെ അനന്യകൎത്താവിൻ തെജസ്സിന്നായും
നമ്മുടെ മുതിൎച്ചയെ കാണിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ
നടക്കുന്ന ഈ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ്ക്കു കൂട്ടുയാത്രക്കാരൻ എന്നു സഭ</lg><lg n="൨൦">കളാൽ വരിക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ ഞങ്ങളാൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെ
ടുന്ന ഈ പുഷ്ടിയിൽ ആരും ഞങ്ങളെ കുത്സിച്ചുപൊകായ്വാ</lg><lg n="൨൧">ൻ തന്നെ ഇങ്ങിനെ കൊപ്പിട്ടിരുന്നു— കൎത്താവിൻ മുമ്പാകെ
മാത്രമല്ലല്ലൊ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെയും നല്ലവറ്റെ തന്നെ</lg><lg n="൨൨"> ഞങ്ങൾ മുൻ കരുതുന്നു— ഞങ്ങൾ പലതിലും പലപ്പൊഴും ശൊധ
നചെയ്ത് ഉത്സാഹി ആയ്ക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ സഹൊദരനെയും അവ
രൊടുകൂട അയച്ചു അവൻ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങളെ തൊട്ടു ഉറപ്പു പെ</lg><lg n="൨൩">രുകയാൽ എറ്റം അധികം ഉത്സാഹിതന്നെ— തീതൻ ആകട്ടെ
എനിക്ക കൂട്ടാളിയും നിങ്ങൾ വിഷയമായി സഹകാരിയും തന്നെ-
ഞങ്ങളുടെ സഹൊദരന്മാർ ആകട്ടെ സഭകളുടെ അപൊസ്തലന്മാ</lg><lg n="൨൪">രും ക്രിസ്തന്റെ തെജസ്സും അത്രെ— ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ െ
സ്നഹത്തിന്നും നിങ്ങളെ തൊട്ടു ഞങ്ങൾ പ്രശംസിച്ചതിന്നും സഭകളു
ടെ സമക്ഷത്തു അവരിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തം കാട്ടുവിൻ-</lg>

൯ അദ്ധ്യായം

ഔദാൎയ്യമായി കൊടുപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു

<lg n="൧"> വിശുദ്ധൎക്കായുള്ള ശുശ്രൂഷയെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ്ക്ക എഴുതുവാൻ എ</lg><lg n="൨">നിക്ക ആവശ്യം ഇല്ല സത്യം— അഖായകീഴാണ്ടു മുതൽ ഒരു</lg>

[ 110 ] <lg n="">ങ്ങിനില്ക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി മക്കെദൊന്യ
രൊടു പ്രശംസിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മുതിൎച്ച എനിക്കല്ലൊ ബൊ
ധിച്ചു നിങ്ങളുടെ എരിച്ചൽ മിക്കവരെയും മുതിൎത്തും ഇരിക്കു</lg><lg n="൩">ന്നു— ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി പ്രശംസി
ച്ചതു വ്യൎത്ഥമാകാതെ ഞാൻ ചൊന്നപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു
ങ്ങി നില്ക്കെണ്ടതിന്നു തന്നെ ഞാൻ സഹൊദരന്മാരെ അ</lg><lg n="൪">യച്ചു— അല്ലായ്കിൽ മക്കെദൊന്യർ എന്നൊടു കൂടെ വ
ന്നു നിങ്ങളെ ഒരുങ്ങാതെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്നു ചൊ
ല്വാനില്ല ഞങ്ങൾതന്നെ ഈ അതിനിശ്ചയത്തിൽ നാണി</lg><lg n="൫">ച്ചു പൊകിലുമാം— ആകയാൽ സഹൊദരന്മാർ അങ്ങൊട്ടു
മുൻപൊകയും മുൻ ചൊല്ലികൊടുത്ത നിങ്ങളുടെ അനുഗ്ര
ഹത്തെ മുങ്കെട്ടി വെക്കയും ചെയ്യെണ്ടതിന്നു അവരെ പ്ര
ബൊധിപ്പിപ്പാൻ ആവശ്യം എന്നു തൊന്നി— ആയതൊ</lg><lg n="൬"> പിശുക്കായിട്ടല്ല അനുഗ്രഹമായിട്ടു ഒരുങ്ങിവരിക— എ
ങ്കിൽ ചെറുങ്ങന വിതെക്കുന്നവൻ ചെറുങ്ങനെ കൊയ്യും
അനുഗ്രഹങ്ങളായി വിതെക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളുമാ</lg><lg n="൭">യികൊയ്യും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു— അവനവൻ ഹൃദയം
മുട്ടുമ്പൊലെ അത്രെ ദുഃഖെന അല്ല നിൎബ്ബന്ധത്താലും അല്ല
പിരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനെ അല്ലൊ ദൈവം സ്നെഹിക്കു</lg><lg n="൮">ന്നു (സുഭ. ൨൨, ൮)— നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പൊഴും എ
ല്ലാ തൃപ്തിയും ഉള്ളവരായി സകല സല്ക്രിയയിലും വഴിഞ്ഞുവ
രുമാറു നിങ്ങളിൽ എല്ലാ കരുണയെയും വഴിയിപ്പാൻ ൈ</lg><lg n="൯">ദവം ശക്തനാകുന്നു— അവൻ തൂകി എളിയവൎക്കു കൊടു
ത്തു അവന്റെ നീതി എന്നെക്കും നില്ക്കുന്നു (സ ങ്കി. ൧൧൨,
൧൦ ൯) എന്ന് എഴുതിയപ്രകാരം തന്നെ— എന്നാൽ വിതെക്കു</lg> [ 111 ]

<lg n="">ന്നവന്നുവിത്തും ഭക്ഷണത്തിന്നു അപ്പവും ഏകുന്നവൻ നിങ്ങ
ളുടെ വിതെക്കലെയും ഏകിപെരുകി നിങ്ങളുടെ നീതിയു െ</lg><lg n="൧൧">ട എടുപ്പിനെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും— ഇങ്ങിനെ ദൈവത്തിന്നു നമ്മാ
ൽ സ്തൊത്രത്തെ സമ്പാദിക്കുന്ന എല്ലാ ഏകാഗ്രതയിലെക്കും
നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാർ ആകുമാറുതന്നെ—</lg><lg n="൧൨"> എങ്ങിനെ എന്നാൽ ഈ സെവയിലെ ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധരു
ടെ കുറവുകളെ പൂരിച്ചു തീൎക്കുന്നത് എന്നുവെണ്ടാ ദൈവ</lg><lg n="൧൩">ത്തിന്നുള്ള പല സ്തൊത്രങ്ങളാലും വഴിയുന്നതും ആകുന്നു— ഈ
ശുശ്രൂഷയിൽ കാട്ടു സന്നിദ്ധത ഹെതുവായിട്ടല്ലൊ അവർ
ക്രിസ്തസുവിശെഷത്തിന്നായി നിങ്ങളുടെ സ്വീകാരത്തിൻ അ
നുസരണത്തെയും അവരൊടും എല്ലാവരൊടും നിങ്ങൾ്ക്കുള്ള
കൂട്ടായ്മയുടെ ഏകാഗ്രതയെയും കണ്ടിട്ടു ദൈവത്തെ മഹത്വീ</lg><lg n="൧൪">കരിക്കും— നിങ്ങളിൽ അതിമഹത്തായ ദെവകൃപ നിമി
ത്തം അവർ നിങ്ങളെ വാഞ്ഛിച്ചു നിങ്ങൾ്ക്കു വെണ്ടി പ്രാൎത്ഥി</lg><lg n="൧൫">പ്പതിനാലും (അതുവഴിയും)— എന്നാൽ ദൈവത്തിന്നു അ
വന്റെ കഥിച്ചു മുടിയാത്ത ദാനത്തിന്നായി സ്തൊത്രം ഉണ്ടാ
വൂതാക-</lg>

൧൦ അദ്ധ്യായം

(-൧൩) സഭയെ യഥാസ്ഥാനത്തിൽ ആക്കുവാൻ എതിരികളെ
ശാസിച്ചു- തന്റെ വെലെക്ക് പ്രതിവാദം ചൊല്ലുന്നതു-

<lg n="൧"> പിന്നെ പൌൽ എന്നുള്ള ഈ ഞാൻ ക്രിസ്തന്റെ ശാന്തത
യും സൌമ്യതയും കൊണ്ടു നിങ്ങളെ പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു-
നിങ്ങളിൽ സമ്മുഖത്തു താഴ്മയുള്ളവൻ എന്നും അകലത്തു നിങ്ങ
ളൊടു ധൈൎയ്യപ്പെടുന്നവൻ എന്നും കെൾ്ക്കുന്ന ഞാൻ ആകട്ടെ</lg><lg n="൨"> (നിങ്ങളിൽ) അരികത്ത് ഇരിക്കുമ്പൊൾ ഞങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം</lg>

[ 112 ] <lg n="">നടക്കുന്നു എന്നു നിരൂപിക്കുന്ന ചിലരെക്കൊള്ള തുനിഞ്ഞുവ
രുവാൻ നിരൂപിക്കുന്ന ഉറപ്പിനാലെ ധൈൎയ്യം കാട്ടുവാൻ</lg><lg n="൩"> സംഗതി വരരുതു എന്നു യാചിക്കുന്നു— കാരണം ഞങ്ങൾ ജ
ഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പൊരാ</lg><lg n="൪">ടുന്നവർ അല്ല— ഞങ്ങടെ പൊരിൻ ആയുധങ്ങൾ അല്ലൊ ജ
ഡമയങ്ങൾ അല്ല വാടികളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്നു ശക്തി</lg><lg n="൫">യുള്ളവ അത്രെ— അവറ്റാാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളെയും
ദൈവത്തിൻ അറിവിനൊട് അഹങ്കരിക്കുന്ന സകല ഉയ
ൎച്ചയെയും തച്ചിടിച്ചും എല്ലാ നിനവിനെയും ക്രിസ്തന്റെ അ</lg><lg n="൬">നുസരണത്തിലെക്ക് അടിമപ്പെടുത്തിയും നിങ്ങളുടെ അനുസ
രണം പൂരിച്ചു വന്ന ഉടനെ അനധീനതെക്കും പ്രതിക്രി</lg><lg n="൭">യചെയ്വാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നും കൊള്ളുന്നു— സമക്ഷത്തുള്ള
വറ്റെ നൊക്കുവിൻ- ഒരുത്തൻ താൻ ക്രിസ്തന്നുള്ളവൻ എ
ന്നു തങ്കൽതന്നെ ഉറപ്പിച്ചു എങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്തന്നുള്ള
തുപൊലെ ഞങ്ങളുംകൂടെ എന്നു അവൻ തന്നാലെ</lg><lg n="൮"> പിന്നെയും നിരൂപിക്ക— എങ്ങിനെഎന്നാൽ കൎത്താവ് നി
ങ്ങളുടെ ഇടിവിന്നായിട്ടല്ല വീട്ടുവൎദ്ധനെക്കത്രെ ഞങ്ങൾ്ക്കു ത
ന്ന് അധികാരത്തെ തൊട്ടു ഞാൻ ഒന്നു അധികം പ്രശംസി</lg><lg n="൯">ച്ചു എങ്കിലും നാണിച്ചു പൊകയില്ല— [അവന്റെ] ലെഖന
ങ്ങൾ ഘനവും ഊക്കും ഉള്ള സത്യം ശരീരത്തിന്റെ സന്നിധി
യൊ ബലഹീനം വാക്കും നിസ്സാരം അത്രെ എന്നു മൊഴിയുന്ന</lg><lg n="൧൦">പ്രകാരം ഞാൻ ലെഖനങ്ങളെ കൊണ്ടു നിങ്ങൾ്ക്ക വെടികാട്ടുവൊ</lg><lg n="൧൧">ൻ ആയ്തൊന്നാത് ഇരിക്കെണ്ടതിന്നു— ഞങ്ങൾ അകലത്തു നി
ന്നു ലെഖനങ്ങൾ മൂലം വാക്കിൽ എതുപ്രകാരം- അരികത്തും
ക്രിയയിൽ അതെപ്രകാരം ആകുന്നു എന്ന് അങ്ങനത്തവൻ നി</lg><lg n="൧൨">രൂപിക്ക— തങ്ങളെത്തന്നെ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന ചിലരൊട് അ</lg> [ 113 ]

<lg n="">ങ്ങളെതന്നെ ചെൎത്തൊരുമിപ്പാനൊ ഉപമിക്കാനൊ ഞ
ങ്ങൾ തുനിയുന്നില്ല സത്യം ആയവർ തങ്ങളെ തങ്ങളിൽ അള
ന്നും തങ്ങളെ തങ്ങളിൽ ഉപമിച്ചും കൊള്ളുന്നതിൽ അജ്ഞ</lg><lg n="൧൩">ന്മാരത്രെ— ഞങ്ങളൊ അളവില്ലാതൊളം പ്രശംസിക്കയില്ല
ദൈവം ഞങ്ങൾ്ക്കു നിങ്ങൾവരെയും എത്തുമാറു അളന്നു തന്ന</lg><lg n="൧൪"> നൂലിന്റെ അളവിൻപ്രകാരം അത്രെ— ആകയാൽ ഞങ്ങ
ൾ ക്രിസ്തന്റെ സുവിശെഷ (വെലയിൽ) നിങ്ങൾവരെയും
മുൽപുക്കതുകൊണ്ടു നിങ്ങളിൽ എത്താത്തവർ എന്നുവരാ
തെ ഞങ്ങളെ തന്നെ അതിയായിട്ടു നീട്ടുന്നതും ഇല്ല അന്യന്മാ
രുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ അളവില്ലാതൊളം പ്രശംസിക്കുന്ന</lg><lg n="൧൫">തും ഇല്ല— നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വൎദ്ധിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ
നൂലിൻപ്രകാരം നിങ്ങളിൽ അത്യന്തം മഹിമപ്പെടുവാനും
പിന്നെയും അന്യന്മാരുടെ നൂലിനകത്തു സാധിച്ചതിൽ പ്രശം</lg><lg n="൧൬">സിക്കാതെ നിങ്ങൾ്ക്ക അപ്പുറത്തെ ദിക്കുകൾഒളം സുവിശെഷി</lg><lg n="൧൭">പ്പാനും ആശ ഉള്ളവർ ആകുന്നു— പ്രശംസിക്കുന്നവനൊ ക</lg><lg n="൧൮">ൎത്താവിൽ പ്രശംസിക്ക— തന്നെത്താൻ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നവൻ
അല്ലല്ലൊ കൎത്താവ് രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നവൻ അത്രെ കൊള്ളാ
കുന്നവൻ-</lg>

൧൧ അദ്ധ്യായം

കള്ള അപൊസ്തലരൊട് തന്നെ ഉപമിച്ചു പ്രശംസി
ക്കുന്നതു

<lg n="൧"> നിങ്ങൾ എന്നെ ബുദ്ധിഹീനതയുമായി അല്പം പൊറുത്തു െ</lg><lg n="൨"> കണ്ടാലും- അതെ നിങ്ങൾ എന്നെ പൊറുക്കുന്നു— ദൈവ
ത്തിൻ ചൂടിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്കായി എരിയുന്നു- ഞാനല്ലൊ
ക്രിസ്തനു നിൎമ്മലകന്യകയെ നിറുത്തുവാൻ നിങ്ങളെ ആ ഏക</lg>

[ 114 ] <lg n="൩"> പുരുഷനൊട് ഒരുമിപ്പിച്ചു— എന്നാൽ സൎപ്പം തൻ ഉപായ
ത്താലെ ഹവ്വയെ ചതിച്ചതുപൊലെ നിങ്ങളുടെ നിനവുകൾ
ക്രിസ്തങ്കലെ എകാഗ്രതയെ വിട്ടുകെട്ടുപൊകും എന്നു ഞാൻ</lg><lg n="൪"> ശങ്കിക്കുന്നു— കാരണം ഞങ്ങൾ ഘൊഷിക്കാത്ത മറ്റൊ
രു യെശുവെ വരുന്നവൻ തന്നെ ഘൊഷിക്കിലും നിങ്ങൾ്ക്കു
ലഭിയാത്ത വെറൊർ ആത്മാവൊ കൈക്കൊള്ളാത്തവെ
റെ സുവിശെഷമൊ ലഭിക്കിലും നിങ്ങൾ നന്നായി പൊറുക്കു</lg><lg n="൫">ന്നുപൊൽ— എങ്ങിനെഎന്നാൽ ആ അതിശ്രെഷ്ഠ അ െ
പാസ്തലരിൽനിന്നും ഞാൻ ഒന്നിലും കിഴിഞ്ഞവനല്ല എ</lg><lg n="൬">ന്നു നിരൂപിക്കുന്നു— ഞാൻ പക്ഷെ വാക്കിൽ സാമാന്യൻ
എങ്കിൽ അറിവിൽ അല്ല താനും- ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിഷയ
മായി എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാവരിലും പ്രസിദ്ധതവന്നവ</lg><lg n="൭">ർ അത്രെ— അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ദെവസുവിശെഷത്തെ
സൌജന്യമായി പരത്തികൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഉയരപ്പെടെണ്ട
തിന്നു എന്നെതന്നെ താഴ്ത്തുകയാൽ പാപം ചെയ്തുവൊ— ഞാ</lg><lg n="൮">ൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷെക്കായി ചെലവിനു വാങ്ങി മറ്റെ സ
ഭകളൊടു കവൎന്നു നിങ്ങളിൽ ഉള്ളപ്പൊൾ മുട്ടുണ്ടായാറെ ഒ</lg><lg n="൯">രുത്തരെയും ഉഴപ്പിച്ചില്ല— സഹൊദരന്മാർ മക്കെദൊന്യ
യിൽ നിന്നു വന്നിട്ടല്ലൊ എന്റെ മുട്ടു തീൎത്തു ഞാനും സകല
ത്തിലും എന്നെ നിങ്ങൾ്ക്ക ഭാരമില്ലാത്തവനായി കാത്തു ഇനി</lg><lg n="൧൦">യും കാക്കും— ഈ പ്രശംസിക്കുന്നതിന്നു എനിക്ക അഖായപ്ര
ദെശങ്ങളിൽ വഴിമുട്ടിച്ചു പൊകയില്ല എന്നു ക്രിസ്തന്റെ സ</lg><lg n="൧൧">ത്യം എന്നിൽ ഉണ്ടു— എന്തു നിമിത്തം നിങ്ങളെ സ്നെഹിക്കാ</lg><lg n="൧൨">ത്തതിനാൽ എന്നൊ ദൈവം അറിയുന്നു— ഞാൻ ചെയ്യു
ന്നതൊ ഇനി ചെയ്കയുമാം അവർ പ്രശംസിക്കുന്ന കാൎയ്യത്തി
ൽ ഞങ്ങളെപൊലെ കാണപ്പെടുവാൻ അവസരം ഇഛ്ശിക്കുന്ന</lg> [ 115 ]

<lg n="൧൩">വൎക്കു അവസരത്തെ അറുക്കെണ്ടതിന്നു തന്നെ—കാരണം
ഇങ്ങിനെ ഉള്ളവർ അപൊസ്തലർ കുടിലൊവെലക്കാർ
ക്രിസ്തന്റെ അപൊസ്തലരുടെ വെഷധാരികൾ അത്രെ—</lg><lg n="൧൪"> അതും ആശ്ചൎയ്യമല്ല- സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതന്റെ െ
വഷം ധരിക്കുന്നു പിന്നെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ നീതി ശുശ്രൂ</lg><lg n="൧൫">ഷക്കാരുടെ വെഷം ധരിച്ചാൽ അതിശയമല്ല ആയവരു</lg><lg n="൧൬">ടെ അവസാനം അവരുടെ ക്രിയകളൊട് ഒക്കും— ഞാൻ പി
ന്നെയും പറയുന്നു ആരും എന്നെ ബുദ്ധിഹീനൻ എന്നു വിചാ
രിക്കരുതു- വിചാരിച്ചാലൊ ഞാനും അല്പം പ്രശംസിക്കെ
ണ്ടതിന്നു ബുദ്ധിഹീനനെ പൊലെയും എന്നെ കൈക്കൊ</lg><lg n="൧൭">ൾവിൻ— ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതു കൎത്താവെ മുന്നിട്ടല്ല പ്രശംസിക്കു
ന്നതിന്നു ഈ സംഗതി വന്നിട്ടു ബുദ്ധിഹീനതയിൽ എന്ന പൊ െ</lg><lg n="൧൮">ല ചൊല്ലുന്നു— പലരും ജഡപ്രകാരം പ്രശംസിച്ചു കൊൾ്കെ</lg><lg n="൧൯"> ഞാനും പ്രശംസിക്കും— നിങ്ങളല്ലൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകയാ
ൽ ബുദ്ധിഹീനരെ എളുപ്പത്തിൽ പൊറുക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഒരു</lg><lg n="൨൦">വൻ ദാസീകരിച്ചാലും ഒരുവൻ തിന്നു കളഞ്ഞാലും ഒരുവൻ
എടുത്തുകൊണ്ടാലും ഒരുവൻ അഹങ്കരിച്ചാലും ഒരുവൻ നി</lg><lg n="൨൧">ങ്ങളെ മുഖത്തു കുമെച്ചാലും നിങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നുവല്ലൊ— (ഇ
തിന്നു) ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തി പൊരാത്തവരായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ
മാനം കെട്ടു പറയുന്നു- ശെഷം ഏതിങ്കൽ ആരും തുനിഞ്ഞു
പൊയാലും- ഞാൻ ബുദ്ധിഹീനതയിൽ പറയുന്നു— ഞാനും</lg><lg n="൨൨"> തുനിയുന്നു— അവർ എബ്രായരൊ ഞാനും ആകുന്നു ഇ</lg><lg n="൨൩">സ്രയെലരൊ ഞാനും കൂടെ അബ്രഹാം സന്തതിയൊ ഞാനും
കൂടെ ക്രിസ്തന്റെ ശുശ്രൂക്കാരൊ ബുദ്ധികെട്ടു ചൊല്ലുന്നു ഞാ
ൻ അധികം പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഏറ്റമധികം- അടികളിൽ അ
നവധി- തുറുങ്കുകളിൽ അത്യന്തം മരണങ്ങളിൽ പലപ്പൊ</lg>

[ 116 ] <lg n="൨൪">ഴും— യഹൂദരാൽ ഒന്നു കുറയ ൪൦ അടി അഞ്ചൂടെ കൊണ്ടു</lg><lg n="൨൫"> മൂന്നുവട്ടം കൊലിനാൽ തല്ലുകൊണ്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലെറുകൊണ്ടു
മൂന്നുവട്ടം കപ്പൽചെതം വന്നുപൊയി ഒരു രാപ്പകൽ ആഴി</lg><lg n="൨൬">യിൽ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു— പലപ്പൊഴും യാത്രകളാലും പുഴക
ളിലെ കുടുക്കുകളാലും കള്ളരിലെ കുടുക്കുകളാലും സ്വജന
ത്തിലെ കുടുക്കുകളാലും ജാതികളിലെ കുടുക്കുകളാലും നഗര
ത്തിലെ കുടുക്കുകളാലും കാട്ടിലെ കുടുക്കുകളാലും കടലിലെ</lg><lg n="൨൭"> കുടുക്കുകളാലും കള്ള സഹൊദരരിലെ കുടുക്കുകളാലും— അ
ദ്ധ്വാനങ്ങളിലും ഉഴല്ചയിലും പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പുകളിലും
പൈദാഹങ്ങളിലും പലകുറി പട്ടിണികളിലും ശീതനഗ്ന</lg><lg n="൨൮">തകളിലും— അതിൽ പരമുള്ളവ ദിവസെന അകപ്പെ
ടുന്ന കാറുവാറു സൎവ്വസഭകളുടെ ചിന്താഭാരം ഇവ ഒഴി െ</lg><lg n="൨൯">ക— ആർ ബലഹീനനായ്വന്നിട്ടു ഞാൻ ബലഹീനനാക
യില്ലയൊ ആൎക്ക് ഇടൎച്ച വന്നിട്ടു ഞാനെ അഴലുക ഇല്ല െ</lg><lg n="൩൦">യാ— പ്രശംസിക്കെണ്ടുകിൽ എൻ ബലഹീനതെക്കടു</lg><lg n="൩൧">ത്തവ പ്രശംസിക്കും— നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്ത െ
ന്റ ദൈവവും പിതാവും യുഗാദികളിൽ അനുഗ്രഹപാത്ര</lg><lg n="൩൨">വും ആയവൻ അറിയുന്നു— ഞാൻ പൊക്ഷല്ല പറയുന്നി
തു– ദമസ്കിൽ അരതാരാജാവിന്റെ നാടുവാഴി എന്നെ
പിടികൂടുവാൻ ഇഛ്ശിച്ചു ദമസ്ക്യരുടെ നഗരത്തെ കാവ
ലാക്കി കാത്തു പിന്നെ ഞാൻ മതിലിൽ കൂടി ചാലകത്തൂ
ടെ കൊട്ടയിൽ ഇട്ടിറക്കി വിടപ്പെട്ടു അവന്റെ കൈകളി
ൽ നിന്നു ഒടിപ്പൊകയും ചെയ്തു—</lg>

൧൨ അദ്ധ്യായം [ 117 ] തന്റെ വെളിപ്പാടുകളെയും ബലഹീനതയെയും പ്രശംസിച്ചു-
(൧൧) മറ നിമിത്തം സഭയെ ആക്ഷെപിക്കുന്നതു-

<lg n="൧"> പ്രശംസിക്കുന്നതു എനിക്ക ഉപകരിക്കുന്നില്ല സ്പഷ്ടം- ഞാൻ</lg><lg n="൨"> കൎത്താവു തന്ന ദൎശനവെളിപ്പാടുകളിലെക്കും വരും— ക്രിസ്തനി
ൽ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനെ ൧൪ വൎഷം മുമ്പെ മൂന്നാം സ്വൎഗ്ഗത്തൊ
ളം പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു- (അതു ശരീ
രത്തിലൊ എന്നറിയാശരീരത്തിന്നു പുറത്തൊ എന്നറിയാ</lg><lg n="൩"> ദൈവം അറിയുന്നു)— ആ മനുഷ്യൻ (തന്നെ ശരീരത്തി െ
ലാ ശരീരത്തിന്നു പുറത്തൊ എന്നറിയാ ദൈവം അറിയുന്നു)</lg><lg n="൪"> പരദീസയൊളം എടുക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യനു ഉരെപ്പാൻ അധി
കാരമില്ലാത്ത അവാച്യവാക്യങ്ങളെ കെട്ടു എന്നു ഞാൻ അറിയു</lg><lg n="൫">ന്നു— ആയവനെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കും എന്നെ ചൊല്ലി എ െ</lg><lg n="൬">ന്റ ബലഹീനതകൾ ഒഴികെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കയില്ല— ഞാ
നല്ലൊ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇഛ്ശിച്ചാലും സത്യത്തെ പറവാൻ െ
പാകുന്നതു കൊണ്ടു മൂഢനാകയില്ല- എങ്കിലും എന്നെ കാണു
ന്നതിന്നും എങ്കൽ നിന്നു കെൾ്ക്കുന്നതിന്നും മീതെ ആരും എ െ
ന്ന ചൊല്ലി നിരൂപിക്കരുത് എന്നു വെച്ചു ഞാൻ അടങ്ങുന്നു-</lg><lg n="൭">– പിന്നെ വെളിപ്പാടുകളുടെ അതിപെരുമയാൽ ഞാൻ അ
തിയായി ഉയരാതെ തിരിപ്പാൻ എനിക്കു ജഡത്തിൽ ഒരു
ശൂലം തരപ്പെടുത്താൻ ഉയൎന്നുപൊകാതിരിക്കെണ്ടതിന്നു</lg><lg n="൮"> എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താന്റെ ദൂതൻ തന്നെ— അതിന്നാ
യി ഞാൻ മൂന്നുവട്ടം അവൻ എന്നെവിടെണ്ടാതിന്നു കൎത്താ</lg><lg n="൯">വെ പ്രബൊധിപ്പിച്ചു അവനും എന്നൊടു എൻ കരുണനി
ണക്കു മതി എന്റെ ശക്തിയല്ലൊ ബലഹീനതയിൽ തിക</lg><lg n="൧൦">ഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുരെച്ചു— അതുകൊണ്ടു ക്രിസ്തന്റെ ശക്തി
എന്മെൽ ആവന്നിക്കെണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതി കൌതുകമാ</lg>

[ 118 ] <lg n="">യി എൻ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും- ആകയാൽ ഞാൻ
ക്രിസ്തനുവെണ്ടി ബലഹീനതകൾ സാഹസങ്ങൾ കെട്ടു പാടു
കൾ ഹിംസകൾ ഇടുക്കുകൾ ഇഅവറ്റിൽ രസിക്കുന്നു കാരണം
ഞാൻ ബലഹീനനാകുമ്പൊഴെക്കു ശക്തനാകുന്നു—</lg> <lg n=""> ഞാൻ ബുദ്ധിഹീനനായി പൊയി നിങ്ങൾ എന്നെ നിൎബ</lg><lg n="൧൧">ന്ധിച്ചു— ഈ എന്നെ നിങ്ങൾ അല്ലൊ രഞ്ജിപ്പിക്കെണ്ടതാ
യിരുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും അതിശ്രെ</lg><lg n="൧൨">ഷ്ഠ അപൊസ്തലരിൽ നിന്നും ഒന്നിലും കിഴിഞ്ഞവനല്ല— എ
ങ്ങിനെഎങ്കിലും അപൊസ്തലന്റെ അടയാളങ്ങൾ സകല
ക്ഷാന്തിയിലും അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും ശക്തി</lg><lg n="൧൩">കളാലും നിങ്ങളിൽ നടത്തിക്കപ്പെട്ടു— ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങ
ളെ ഉഴപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ ശെഷം സഭകളെക്കാളും
നിങ്ങൾ്ക്കു എതൊന്നിൽ നഷ്ടിവന്നു- ഈ അനീതിയെ എനിക്ക</lg><lg n="൧൪"> സമ്മാനിച്ചുവിടുവിൻ— കണ്ടാലും ഈ മൂന്നാമത് നിങ്ങളിട
യിൽ വരുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഉഴപ്പിക്കയും
ഇല്ല നിങ്ങൾ്ക്കുള്ളവ അല്ലല്ലൊ നിങ്ങളെ അത്രെ അന്വെഷി
ക്കുന്നു- കാരണം മക്കൾ പെറ്റവൎക്കല്ല പെറ്റവർ മക്കൾക്കാ</lg><lg n="൧൫">യത്രെ ചരതിക്കെണ്ടതു— ഞാനൊ നിങ്ങളെ എറ സ്നെഹി
ക്കുന്തൊറും കുറയ സ്നെഹിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങടെ ആത്മാ
ക്കൾ്ക്കായി ചെലവിടുവാനും ചെലവായി പൊവാനും അതി െ</lg><lg n="൧൬">കൗതുകപ്പെടുന്നു— എങ്കിൽ ആകട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ</lg><lg n="൧൭"> ഭാരം ചുമത്തീട്ടില്ല— ഉപായി ആകയല്ല് ചതികൊണ്ടു നിങ്ങ
ളെ വിടുങ്ങി എന്നുവരും- ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കെ അയച്ച
വരിൽ ഒരുവനെകൊണ്ടും നിങ്ങളിൽനിന്നു ഈറ്റിച്ചു നെടി</lg><lg n="൧൮">യൊ— ഞാൻ തീതനെ പ്രബൊധിപ്പിച്ചു ആ സഹൊദരനെയും
കൂട അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ തീതൻ നിങ്ങളിൽ ഈറ്റിച്ചുവൊ-</lg> [ 119 ]

<lg n="">ഞങ്ങൾ എകമായ ആത്മാവിൽ നടന്നില്ലയൊ എകമായ കാ</lg><lg n="൧൯"> ൽ ചുവടുകളിൽ ഇല്ലയൊ— ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊടു പ്രതിവാ
ദം ചെയ്യുന്നു എന്നു പിന്നെയും നിങ്ങൾ്ക്കു തൊന്നുന്നു- ദെവമു
മ്പാകെ തന്നെ ക്രിസ്തനിൽ ഞങ്ങൾ ഉരെക്കുന്നു സകലമൊ</lg><lg n="൨൦"> പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവൎദ്ധനെക്കത്രെ— എങ്ങി
നെ എന്നാൽ ഞാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളെ ഇഛ്ശിക്കുംപൊ െ
ല അല്ല കാണും നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഛ്ശിക്കുമ്പൊലെ അല്ല കാ
ണും എന്നും പിണക്കം എരിവുകൾ ക്രൊധങ്ങൾ ശണ്ഠകൾകു
രളകൾ മുരൾ്ചകൾ ഞെളിവുകൾ കലഹങ്ങൾ ഇവ ഉണ്ടാകും</lg><lg n="൨൧"> എന്നും— ഞാൻ വീണ്ടും വന്നാൽ എൻ ദൈവം എന്നെനി
ങ്ങളിൽ താഴ്ത്തുവാനും മുൻപിഴെച്ചിട്ടും തങ്ങൾ നടന്ന അശുദ്ധി
പുലയാട്ടു ദുഷ്കാമങ്ങളെയും വിചാരിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടാ
ത്ത പലരെയും (നീക്കി) ഖെദിപ്പാനും സംഗതി വരും എ
ന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു</lg>

൧൩ അദ്ധ്യായം

ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിയാൽ ഇന്നപ്രകാരം ആചരിക്കും എന്നു
ഉള്ളതു

<lg n="൧"> ഈ മൂന്നാമത് ഞാൻ നിങ്ങൾടുക്കെ വരുന്നുണ്ടു രണ്ടു മൂന്നു സാ
ക്ഷികളുടെ വായിനാൽ എതു സംഗതിയും സ്ഥിരപ്പെടും (൫ മൊ</lg><lg n="൨"> ൧൯, ൧൫)— ആമുൻ പിഴച്ചവരൊടും മറ്റെല്ലാവരൊടും
ഞാൻ മുൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു- ഇപ്പൊൾ ദൂരസ്ഥൻ എങ്കിലും രണ്ടാ</lg><lg n="൩">മത് അരികത്തുള്ളവനെ പൊലെ മുൻ പറയുന്നതും ഉണ്ടു എ
ന്നിൽ നിന്നുരെക്കുന്ന ക്രിസ്തന്റെ പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾ അന്വെ
ഷിക്കകൊണ്ടു ഞാൻ പിന്നെയും വന്നാൽ ആദരിച്ചടങ്ങുക</lg><lg n="൪">യില്ല— അവൻ നിങ്ങളൊട് ബലഹീനനല്ല നിങ്ങളിൽ ശക്ത</lg>

[ 120 ] <lg n="">നാകുന്നു സത്യം— എങ്ങിനെഎന്നാൽ ബലഹീനത നിമിത്തം
അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവശക്തി നിമിത്തം ജീവിക്കു
ന്നു- ഞങ്ങളും അല്ലൊ അവനിൽ ബലഹീനർ എങ്കിലും അ
വനൊടു കൂടെ ദെവശക്തി നിമിത്തം ജീവിക്കുന്നവരായി</lg><lg n="൫"> നിങ്ങൾ്ക്ക വിളങ്ങും— നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു െ
വാ എന്നു നിങ്ങളെതന്നെ പരീക്ഷിപ്പിൻ- നിങ്ങളെ ത െ
ന്ന ശൊധന ചെയ്വിൻ- അല്ല നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ
ആയാൽ ഒഴികെ യെശുക്രിസ്തൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങ</lg><lg n="൬">ളിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളുന്നില്ലയൊ— ഞങ്ങളൊകൊ
ള്ളരുതാത്തവരല്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന് ആശിക്കു</lg><lg n="൭">ന്നു— എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു തിന്മയും ചെയ്യാതിരിക്കെണ്ടതി
ന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ നൊക്കി പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നു- അതും ഞ
ങ്ങൾ കൊള്ളാകുന്നവരായിതൊന്നെണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ ന
ന്മയെ ചെയ്തിട്ടു ഞങ്ങൾ കൊള്ളരുതത്തവർ എന്നു വ െ</lg><lg n="൮">രണ്ടതിന്നു ഇഛ്ശിച്ചത്രെ— ഞങ്ങൾ്ക്കല്ലൊ സത്യത്തിന്നു എതി</lg><lg n="൯">രെ ഒർ ആവതും ഇല്ല സത്യത്തിന്നുവെണ്ടിയെ ഉള്ളു— എങ്ങി
നെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബലഹീനരും നിങ്ങൾ ശക്തരും എന്നു
വരികിൽ ഞങ്ങൾ സന്തൊഷിക്കുന്നു- അതുതന്നെ അല്ലൊ</lg><lg n="൧൦"> ഞങ്ങൾ പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നതു നിങ്ങളുടെ യഥാസ്ഥാനത്വം തന്നെ—
- അതുനിമിത്തം ഞാൻ എത്തിയാൽ കൎത്താവ് ഇടിവിന്നായി
ട്ടല്ല വീട്ടുവൎദ്ധനക്കത്രെ എനിക്കതന്ന അധികാരത്തിന്നു
തക്കവണ്ണം ഖണ്ഡിത ഭാവത്തെ പ്രയൊഗിക്കാതെ ഇരി െ
ക്കണ്ടതിന്നു ദൂരത്തു നിന്ന ഇവൎഎഴുതുന്നു-</lg> <lg n="൧൧"> ഒടുക്കം സഹൊദരന്മാരെ സന്തൊഷിപ്പിൻ യഥാസ്ഥാ
നപ്പെടുവിൻ തങ്ങളിൽ പ്രബൊധിപ്പിച്ചു കൊൾ്വിൻ ഒന്നി െ
ന തന്നെ ഭാവിപ്പിൻ സമാധാനം കൊലുവിൻ– എന്നാൽ സ</lg> [ 121 ]

<lg n="൧൨">മാധാനങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളൊടു കൂടെ ഇരിക്കും—വി</lg><lg n="൧൩">ശുദ്ധ ചുംബനം കൊണ്ടു അന്യൊന്യം വന്ദിപ്പിൻ— വിശുദ്ധ</lg><lg n="൧൪">ർ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ വന്ദിക്കുന്നു— കൎത്താവായ യെശുക്രി
സ്തന്റെ കരുണയും ദൈവത്തിൻ സ്നെഹവും വിശുദ്ധാത്മാ
വിൻ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരൊടും കൂട ഇരിപ്പൂതാക-</lg>

ഗലാത്യൎക്കുള്ള ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

(൬) അവർ ദുരുപദെഷ്ടാക്കൾ്ക്ക ചെവികൊടുക്കയാൽ ആ
ശ്ചൎയ്യം-(൧൧-൨, ൨൧) തന്റെ സുവിശെഷം മനുഷ്യരി
ൽ നിന്നു കിട്ടിയതല്ല.

<lg n="൧"> മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനാലും അല്ല യെശുക്രിസ്ത
നാലും അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉണൎത്തിയ പിതാ
വായ ദൈവത്താലും അത്രെ അപൊസ്തലനായ പൌലും-</lg><lg n="൨">-എന്റെ കൂടയുള്ള എല്ലാ സഹൊദരന്മാരും ഗലാത്യസഭ</lg><lg n="൩">കൾ്ക്ക എഴുതുന്നതു— പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ന
മ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ്ക്ക കരുണ</lg><lg n="൪">യും സമാധാനവും ഉണ്ടാക— ആയവൻ ഇപ്പൊഴത്തെ ദുഷ്ട
യുഗത്തിൽ നിന്നു നമ്മെ എടുത്തുകൊള്ളെണ്ടതിന്നു നമ്മുടെ െ
ദെവവും പിതാവുമായവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മുടെ പാപ
ങ്ങൾ്ക്കുവെണ്ടിതന്നെത്താൻ കൊടുത്തു ഇവനു യുഗാദികളൊ</lg><lg n="൫">ളം തെജസ്സ് ഉണ്ടാക- ആമെൻ</lg>

<lg n="൬"> ക്രിസ്തകരുണയിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ടു നിങ്ങ
ൾ ഇത്ര വെഗത്തിൽ വെറൊരു സുവിശെഷത്തിലെക്ക് മറി</lg>

[ 122 ] <lg n="൭">യുന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ ആശ്ചൎയ്യപ്പെടുന്നു— അതൊ മറ്റൊ
രുസുവിശെഷമല്ല ചിലർ നിങ്ങളെ കലക്കി ക്രിസ്തന്റെ സു</lg><lg n="൮">വിശെഷത്തെ മറിപ്പാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നതെ ഉള്ളു— എങ്കി
ലും ഞങ്ങൾ ആകട്ടെ സ്വൎഗ്ഗത്തിങ്കന്നു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങൾ്ക്കു
ഞങ്ങൾ സുവിശെഷിച്ചതിനൊടു വിപരീതമായി സുവി</lg><lg n="൯"> ശെഷിച്ചാലും അവൻ ശാപഗ്രസ്തനാക— ഞങ്ങൾ മുൻ ചൊ
ല്ലിയ പ്രകാരം ഇനു പിന്നെയും പറയുന്നു—നിങ്ങൾ പരിഗ്ര
ഹിച്ചതിനൊടു വിപരീതമായി ആരാനും നിങ്ങളിൽ സു</lg><lg n="൧൦">വിശെഷാൽ അവൻ ശാപഗ്രസ്തനാക—എന്തെന്നാ
ൽ ഇന്നും ഞാൻ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്നുണ്ടൊ
ദൈവത്തെ അല്ലയൊ- അല്ല മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാ
ൻ അന്വെഷിക്കുന്നുവൊ- ഇന്നും മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പി</lg><lg n="൧൧">ച്ചു എങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തനു ദാസനല്ല—</lg> <lg n="">എന്നാൽ സഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ പ്രകടിച്ച സുവിശെ
ഷം മനുഷ്യപ്രകാരമുള്ളതല്ല എന്നു നിങ്ങളെ അറിയി</lg><lg n="൧൨">ക്കുന്നു— കാരണം ഞാൻ അതിനെ മനുഷ്യനിൽ നിന്നു
പരിഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഉപദെശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ല യെശുക്രീ</lg><lg n="൧൩">സ്തന്റെ വെളിപ്പാടിനാൽ അത്രെ (കിട്ടിയതു)— എങ്ങിനെ
എന്നാൽ പണ്ടു ഞാൻ യഹൂദാചാരത്തിൽ നടന്നതിനെ െ
കട്ടുവല്ലൊ- ദെവസഭയെ ഞാൻ അനവധി ഹിംസിച്ചു
പാഴാക്കി എൻ പൈതൃകസമ്പ്രദായങ്ങൾ്ക്കായി അത്യന്തം</lg><lg n="൧൪"> എരിവെറി— എൻ വംശത്തിലുള്ള സമപ്രായസ്ഥർ പലരെ
ക്കാളും യഹൂദാചാരത്തിൽ അധികം മുഴുത്തുവന്നതുതന്നെ-</lg><lg n="൧൫">-എങ്കിലും എൻ അമ്മയുടെ ഗൎഭത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വെൎത്തി
രിച്ചു തന്റെ കരുണയാലെ വിളിച്ചവൻ സ്വപുത്രനെ ഞാൻ
അവനെ ജാതികളിൽ സുവിശെഷിക്കെണ്ടതിന്നു എ</lg> [ 123 ]

<lg n="൧൬">ന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദിച്ചപ്പൊൾ— ഞാൻ</lg><lg n="൧൭"> മാംസരക്തങ്ങളൊടു ബൊധിപ്പിച്ചില്ല— എനിക്കുമുമ്പെ
അപൊസ്തലരായവരുടെ അടുക്കൽ യരുശലെമിൽക െ
രറിയതും ഇല്ല ഉടനെ അറവിന്നാമ്മാറുപുറപ്പെട്ടു ദമസ്കി</lg><lg n="൧൮">ലെക്കും മടങ്ങി പൊരികയും ചെയ്തു— പിന്നെ മൂവാണ്ടുക
ഴിഞ്ഞിട്ടു പെത്രനെ പരിചയിപ്പാൻ യരുശലെമിലെക്കു</lg><lg n="൧൯"> കരെറി ൧൫ ദിവസം അവനൊടു കൂടെ പാൎത്തു— കൎത്താവി
ൻ സഹൊദരനായയാക്കൊബെന്നിയെ അപൊസ്തലരി</lg><lg n="൨൦">ൽ വെറൊരുത്തനെ കണ്ടതും ഇല്ല— (ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്കു എഴു
തുന്നതൊ ഇതാ ദെവമുമ്പാകെ- ഞാൻ കളവു പറയുന്നി</lg><lg n="൨൧">ല്ല)— അനന്തരം ഞാൻ സുറിയകിലിക്യദിക്കുകളിൽചെ</lg><lg n="൨൨">ന്നു— ക്രിസ്തനിലുള്ള യഹൂദ്യസഭകൾ്ക്കൊ ഞാൻ മുഖ പരിച</lg><lg n="൨൩">യം ഇല്ലാത്തവനായി പാൎത്തു— പണ്ടു നമ്മെ ഹിംസിപ്പവൻ താ
ൻ മുമ്പെ പാഴാക്കിയ വിശ്വാസത്തെ ഇപ്പൊൾ സുവിശെ
ഷിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കെട്ടു— ദൈവത്തെ എന്നിമി
ത്തം മഹത്വപ്പെടുത്തിയതെ ഉള്ളു</lg>

൨ അദ്ധ്യായം

താൻ ജാതികളുടെ അപൊസ്തലൻ എന്നു മാനിക്കപ്പെ
ട്ടു-(൧൧) പെത്രനെ ആക്ഷെപിച്ചതും-(൧൯) താൻ ധൎമ്മ
ത്തിന്നുചത്തവിവരവും.

<lg n="൧"> പിന്നെ പതിന്നാലു ആണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ബൎന്നബാവു
മായി തീതനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു യരുശലെമിലെക്കു കരെ</lg><lg n="൨">റി— അന്നു വെളിപ്പാടിനെ അനുസരിച്ചു ചെന്നതു- ഞാൻ
ഒടുന്നതുതാൻ ഒടിയതുതാൻ പഴുതിലാകരുതു എന്നിട്ടു ഞാ
ൻ ജാതികളിൽ ഘൊഷിക്കുന്ന സുവിശെഷത്തെ അവൎക്കും</lg>

[ 124 ] <lg n="൩"> സ്വകാൎയ്യമായി പ്രമാണികൾ്ക്കും–(വിവരിച്ചു) മുൻവെച്ചു—എ
ന്നാൽ എന്റെ കൂടെഉള്ളതീതൻ യവനൻ എങ്കിലും പരി</lg><lg n="൪">ഛെദന ചെയ്വാൻ നിൎബന്ധിക്കപ്പെട്ടതും ഇല്ല— നുഴഞ്ഞു
വന്ന കള്ളസഹൊദരർ നിമിത്തം അത്രെ–ആയവർ ഞ
ങ്ങളെ ദാസീകരിച്ചു കളയെണ്ടതിന്നു ക്രിസ്തയെശുവിൽ ഞ
ങ്ങൾ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒറ്റുനൊക്കുവാൻ നുഴഞ്ഞു വ</lg><lg n="൫">ന്നവർ— അവൎക്കു ഞങ്ങൾ സുവിശെഷസത്യം നിങ്ങളൊ
ടുകൂടെ പാൎക്കെണ്ടതിന്നു നാഴികപൊലും കീഴ്പെട്ടു വഴങ്ങീ</lg><lg n="൬">ട്ടില്ല— പ്രമാണികൾ എന്നു തൊന്നുന്നവരൊ–(അവർഎ
തുപ്രകാരമുള്ളവരായി എന്ന് എനിക്കു വെണ്ടുവതില്ല ദൈ
വംപക്കൽ മനുഷ്യമുഖപക്ഷം ഇല്ല)– എങ്ങിനെഎങ്കിലും
പ്രമാണികൾ എനിക്ക ഒന്നും ബൊധിപ്പിച്ചു തന്നില്ല സത്യം</lg><lg n="൭">— പിന്നെയൊ പരിഛെദനയൊടുള്ള അപൊസ്തലത്വ
ത്തിൽ പെത്രനുസാദ്ധ്യം വരുത്തിയവൻ എനിക്കും ജാതി</lg><lg n="൮">കളിൽ സാദ്ധ്യം വരുത്തിയതു കൊണ്ടു— പെത്രനു പരിഛെ
ദനയിൽ എന്നപൊലെ എനിക്കു അഗ്രചൎമ്മത്തിലെ സുവി</lg><lg n="൯">ശെഷണം ഭരം എല്പിച്ചു വന്നതുകൊണ്ടും— എനിക്ക നല്കി
യകരുണയെ അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടു– യാക്കൊബ കെഫാ
യൊഹനാൻ എന്നിങ്ങിനെ തൂണുകൾ ആയി തൊന്നുന്നവ
ർ എനിക്കും ബൎന്നബാവിന്നും കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കൈകളെ</lg><lg n="൧൦"> തന്നു— ഞങ്ങൾ ജാതികളിലെക്കും അവർ പരിഛെദനയി
ലെക്കും എന്നും ദരിദ്രരെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഒൎക്കുകെയാവു
എന്നും വെച്ചുത്രെ– ആയതും ഞാൻ ചെയ്വാൻ ഉത്സാഹിച്ചു</lg><lg n="൧൧"> സത്യം— ശെഷം പെത്രൻ അന്ത്യൊക്യയിൽ വന്നാറെഅ
വന്റെ മെൽകുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുകയാൽ ഞാൻ അഭിമുഖ</lg><lg n="൧൨">മായി അവനൊട എതിൎത്തു നിന്നു— എങ്ങിനെഎന്നാൽ യാ</lg> [ 125 ]

<lg n="">ക്കൊബിൽ നിന്നു ചിലർ വരുമ്മുമ്പെ അവൻ ജാതികളൊട്
കൂട ഭക്ഷിക്കും–വന്നപ്പൊഴൊ അവൻ പരിഛെദനക്കാരെഭ</lg><lg n="൧൩">യപ്പെട്ടു പിൻവാങ്ങിവെർപിരിഞ്ഞു കൊള്ളും— അവനൊ
ടുകൂടശെഷം യഹൂദരും വ്യാജത്തിൽ കുടുങ്ങുകകയാൽ ബൎന്ന</lg><lg n="൧൪">ബാവും അവരുടെ വ്യാജത്താൽ കൂട വലിക്കപ്പെട്ടു— എന്നാൽ
അവർ സുവിശെഷസത്യത്തിൻ പ്രകാരം കാൽനെത്തെ
വക്കുന്നില്ല എന്നു കണ്ടിട്ടു ഞാൻ എല്ലാവരും കാൺ്കെ പെത്ര െ
നാടു പറഞ്ഞിതു- യഹൂദനായ നീ യഹൂദ്യമായല്ല ജാതിപ്രാ
യമായി ഉപജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ജാതികളെ യഹൂദപ്രാ</lg><lg n="൧൫">യമാകുവാൻ നിൎബന്ധിക്കുന്നതു എങ്ങിനെ— സ്വഭാവത്താ
ൽ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള പാപികളല്ല യഹൂദരായുള്ളനാം</lg><lg n="൧൬">അല്ലൊ യെശുക്രിസ്തങ്കലെ വിശ്വാസത്താൽ ആല്ലാതെ ധൎമ്മ
ക്രിയകളാൽ മനുഷ്യൻ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അറി
ഞ്ഞിട്ടു— ധൎമ്മക്രിയകളാൽ അല്ല ക്രിസ്തവിശ്വാസം ഹെതുവാ
യി നാം നീതികരിക്കപ്പെടെണ്ടതിന്നു ക്രിസ്തയെശുവിൽ വി
ശ്വസിച്ചു– കാരണം ധൎമ്മക്രിയകൾ ഹെതുവായി ഒരു ജഡവും</lg><lg n="൧൭"> നീതികരിക്കപ്പെടുകയില്ല— എന്നാൽ ക്രിസ്തനിൽ നീതികര
ണത്തെ അന്വെഷിക്കുന്നതിനാൽ നാമും കൂട പാപികൾ ആയി എന്നു
വരികിൽ ക്രിസ്തൻ തന്നെ പാപത്തിൻ ശുശ്രൂഷക്കാരനായല്ലൊ</lg><lg n="൧൮"> അതരുതെ— എങ്ങിനെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇടിച്ചവറ്റെ ത െ
ന്ന പിന്നെയും കെട്ടിയാൽ ഞാൻ ലംഘിച്ചവൻ എന്നു താൻ</lg><lg n="൧൯"> തുമ്പുകൊടുക്കുന്നു— ഞാനാകട്ടെ ദൈവത്തിന്നായി ജീവി
ക്കെണ്ടതിന്നു ധൎമ്മത്താൽ ധൎമ്മത്തിന്നു മരിച്ചു- ഞാൻ ക്രിസ്ത</lg><lg n="൨൦">നൊടുകൂട ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു— ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കു
ന്നതു ഞാനായിട്ടല്ല ക്രിസ്തൻ എന്നിൽ അത്രെ ജീവിക്കുന്നു—</lg><lg n="൨൧"> ഇന്നും ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതൊ എന്നെ സ്നെഹിച്ചു</lg>

[ 126 ] <lg n="">എനിക്കുവെണ്ടി തന്നെത്താൻ എല്പിച്ചു തന്ന ദെവപുത്രങ്ക</lg><lg n="൨൧">ലെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുനു— ദെവകരുണയെ

ഞാൻ വൃഥാവാക്കുന്നില്ല എങ്ങിനെ എന്നാൽ ധൎമ്മത്താൽ നീ
തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തൻ വെറുതെ മരിച്ചു എന്നത്രെ-</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

( (൧-൫, ൧൨) ധൎമ്മാസക്തിയുടെ ആക്ഷെപണം)– ധൎമ്മത്താ
ൽ അല്ല ആത്മാവും- (൬)നീതിയും-(൧൦) ശാപമൊക്ഷവും
ലഭിച്ചതു- (൧൫) ധൎമ്മം വാഗ്ദത്തത്തെനീക്കാതെ- (൧൯) ബാ
ല ശിക്ഷക്കായിവന്നതു- (൨൫) വിശ്വാസത്താലെ വാഗ്ദ
ത്താവകാശം-

<lg n="൧"> ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ നിങ്ങളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെ
ട്ടവനായി യെശുക്രിസ്തൻ കണ്ണുകൾ്ക്കു മുമ്പാകെ ചിത്രം പൊ
ലെ വരെച്ചുകിട്ടിയ ശെഷവും നിങ്ങൾ്ക്കു ആർ ഒടിവെച്ചു—</lg><lg n="൨"> ഇത് ഒന്നിനെ നിങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നു–
നിങ്ങൾ്ക്ക ആത്മാവ് ലഭിച്ചത് ധൎമ്മക്രിയകളാലൊ വിശ്വാസത്തി
ൻ കെൾ്വിയിൽനിന്നൊ- നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധികെട്ടവരൊ—</lg><lg n="൩"> ആത്മാവ് കൊണ്ടു ആരംഭിച്ചു ഇപ്പൊൾ ജഡം കൊണ്ടു സമാ</lg><lg n="൪">പിക്കുന്നുവൊ—ഇത്ര എല്ലാം വെറുതെ അനുഭവിച്ചുവൊ</lg><lg n="൫"> വെറുതെ എന്നു വരികിലെ— എന്നാൽ നിങ്ങൾ്ക്കു ആത്മാവി
നെ ഏകിശക്തികളെ നിങ്ങളിൽ സാധിപ്പിച്ചുതരുന്നവൻ
ധൎമ്മക്രിയകൾ ഹെതുവായൊ വിശ്വാസക്കെൾ്വി ഹെതുവാ െ</lg><lg n="൬">യാ(തരുന്നതു)— (വിശ്വാസത്താലല്ലയൊ. ൧ മൊ ൧൫,
൬) അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു അത് അവനു നീ</lg><lg n="൭">തിയായി എണ്ണപ്പെട്ടതുപൊലെ തന്നെ— അതുകൊണ്ടു
വിശ്വാസത്തിലുള്ളവർ അത്രെ അബ്രഹാം മക്കൾ ആകുന്നു</lg> [ 127 ]

<lg n="൮">എന്ന് അറിവിൻ— എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം ഹെതുവായി
ജാതികളെ നീതിരരിക്കുന്നതിനെ വെദം മുൻ കണ്ടു അബ്ര
ഹാമിന്നു മുന്നെ സുവിശെഷിച്ചു കൊടുത്തിതു നിന്നിൽ സക
ല ജാതികളും കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നതത്രെ (൧ മൊ</lg><lg n="൯">൧൨, ൩. ൧൮, ൧൮)— ആകയാൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ളവ
ർ വിശ്വാസിയായ അബ്രഹാമൊടു കൂട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെ</lg><lg n="൧൦">ടുന്നു— ധൎമ്മക്രിയകളിൽ ഉള്ളവർ എവരും അല്ലൊ ശാപ
ത്തി കീഴ ആകുന്നു— എങ്ങിനെ എന്നാൽ (൫ മൊ. ൨൭,൨൬)ധൎമ്മ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയവ ഒക്കയും ചെയ്വാൻ അവറ്റിൽ വ
സിച്ചു നില്ക്കാത്തവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴു</lg><lg n="൧൧">തിയിരിക്കുന്നു— എന്നാൽ ധൎമ്മത്തിൽ ആരും ദൈവമുമ്പാ
കെ നീതീകരിക്കപ്പെടാതു സ്പഷ്ടം വിശ്വാസത്താൽ അല്ലൊ</lg><lg n="൧൨"> നീതിമാൻ ജീവിക്കും (ഹബ.൨, ൪)— ധൎമ്മമൊ വിശ്വാസമുട
യതല്ല (൩ മൊ. ൧൮, ൫) അവറ്റെ ചെയ്യുന്നവൻ അവറ്റാ</lg><lg n="൧൩">ൽ ജീവിക്കും എന്നത്രെ—(൧ മൊ. ൨൧, ൨൩) മരത്തിന്മെൽ തൂ
ങ്ങുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയപ്രകാ
രം ക്രിസ്തൻ നമുക്കുവെണ്ടി ശാപമായ്ചമഞ്ഞു ധൎമ്മത്തിൻ ശാ</lg><lg n="൧൪">പത്തിൽ നിന്നു നമ്മെ മെടിച്ചു വിടുവിച്ചത്— അബ്രഹാമിൻ
അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തു യെശുവിങ്കൽ ജാതികൾ്ക്കു സംഭവിക്കെണ്ട
തിന്നു- നാം ആത്മാവാകുന്ന വാഗ്ദത്തത്തെ വിശ്വാസംകൊ</lg><lg n="൧൫">ണ്ടു പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ—സഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ മാനു
ഷപ്രകാരം പറയുന്നു- ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിയമം നിൎണ്ണയം
വന്നശെഷം ആരും തള്ളുകയൊ കൂട്ടികല്പിക്കയൊ ചെയ്യു</lg><lg n="൧൬">ന്നില്ലപൊൽ— എന്നാൽ അബ്രഹാമിന്നും അവന്റെ സന്ത
തിക്കും ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉരെക്കപ്പെട്ടു- സന്തതികൾ്ക്കും എന്നി
ങ്ങിനെ പലൎക്കായല്ല ഏകനായിട്ടത്രെ (൧ മൊ.൧൭, ൮) നി</lg>

[ 128 ] <lg n="">ന്റെ സന്തതിക്കും എന്നു പറയുന്നു- ആയ്തുക്രിസ്തൻ തന്നെ—</lg><lg n="൧൭"> ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്നു— ക്രിസ്തങ്കലെക്ക് ദൈവത്താൽ നി
ൎണ്ണയിക്കപ്പെട്ടനിയമത്തെ ൪൩൦ ആണ്ടു പിന്നെ ഉണ്ടായൊരു</lg><lg n="൧൮">ധൎമ്മം വാഗ്ദത്തത്തെ നീക്കുമാറു നിരാകരിക്കുന്നില്ല— എങ്ങി െ
ന എന്നാൽ അവകാശം ധൎമ്മം മൂലമായി എങ്കിൽ പിന്നെ വാ
ഗ്ദത്തമൂലം ആകുന്നില്ല അബ്രഹാമിന്നൊ ദൈവം വാഗ്ദത്തം</lg><lg n="൧൯">കൊണ്ടു സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു— എന്നാൽ ധൎമ്മമായതു എന്തു
വാഗ്ദത്തപാത്രമാകുന്ന സന്തതിവരുവൊളം അതുലംഘനങ്ങ
ൾ നിമിത്തം കൂടവെക്കപ്പെട്ടതും ദൂതർ മുഖെന മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ</lg><lg n="൨൦"> കൈയിൽ ആദെശിക്കപ്പെട്ടതും തന്നെ— മദ്ധ്യസ്ഥൻ എന്ന</lg><lg n="൨൧"> ത് ഒരു പക്ഷത്തിന്നല്ല— ദൈവമൊ ഒരുവൻ ആകുന്നു– എ
ന്നാൽ ധൎമ്മം ദെവവാഗ്ദത്തങ്ങൾ്ക്കു വിരൊധമൊ - അതരുതെ-</lg><lg n="൨൨">ല്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ധൎമ്മത്തിൽ നിന്നു നീതി ഉണ്ടു— എങ്കിലും വി
ശ്വസിക്കുന്നവൎക്കു തന്നെ വാഗ്ദത്തം യെശുക്രിസ്തങ്കലെ വിശ്വാ
സത്താൽ കൊടുക്കപ്പെടെണ്ടതിന്നു വെദം എല്ലാവറ്റെയും</lg><lg n="൨൩"> പാപത്തിങ്കിഴ അടെച്ചുകളഞ്ഞു— വിശ്വാസം വരും മുന്ന
മൊ നാം പിന്നെ വെളിപ്പെടെണ്ടുന്ന വിശ്വാസത്തിലാമാ</lg><lg n="൨൪">റു ധൎമ്മത്തി കീഴ അടെച്ചുവെച്ചു കാക്കപ്പെട്ടു— അതുകൊണ്ടു
നാം വിശ്വാസം ഹെതുവായി നീതീകരിക്കപ്പെടെണ്ടതിന്നുധ
ൎമ്മം എന്നതു ക്രിസ്തങ്കലെക്ക് (നടത്തുന്ന)നമ്മുടെ ഗുരുവായി ഭവി</lg><lg n="൨൫">ച്ചു— വിശ്വാസം വന്ന ഉടനെ നാം പിന്നെ ഗുരുവിങ്കീഴിൽ</lg><lg n="൨൬"> അല്ല— കാരണം ക്രിസ്തു യെശുവിങ്കലെ വിശ്വാസത്താൽ നി</lg><lg n="൨൭">ങ്ങൾ എല്ലാവരും ദെവപുത്രർ ആകുന്നു— എങ്ങിനെ എന്നാൽ
ക്രിസ്തങ്കലെക്ക് സ്നാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എപ്പെരും ക്രിസ്തനെ ഉടു</lg><lg n="൨൮">— അതിൽ യഹൂദനും ഇല്ലയവനനും ഇല്ല ദാസനും സ്വത</lg> [ 129 ]

<lg n="൨൬">ന്ത്രനും എന്നില്ല ആണുപെൺ എന്നും ഇല്ല— നിങ്ങൾ എല്ലാവ
രും ക്രിസ്ത യെശുവിങ്കൽ എകനത്രെ— വിശെഷിച്ചു നിങ്ങൾ
ക്രിസ്തനുള്ളവർ എങ്കിൽ അബ്രഹാമിൻ സന്തതിയും വാഗ്ദ
ത്തപ്രകാരം അവകാശികളും ആകുന്നു സ്പഷ്ടം.</lg>

൪ അദ്ധ്യായം

പുത്രാവകാശം ക്രിസ്തനാൽ വന്നിരിക്കെ (൮ ) ധൎമ്മത്തി
ലെക്കു തിരിഞ്ഞു ചെല്വാൻ എന്തു- (൨൧) ഹാഗാരെ ഉ
ദ്ദെശിച്ച ഉപമ.

<lg n="൧"> ഞാൻ ചൊല്ലുന്നിതു— അവകാശി ശിശുവാകും കാലം എല്ലാം
സൎവ്വത്തിന്നും കൎത്താവ് ആകിലും ദാസങ്കന്നു ഒട്ടും വിശെഷ</lg><lg n="൨">മുള്ളവനല്ല— അഛ്ശൻ വെച്ച് അവധിയൊളം അവൻ കാ</lg><lg n="൩">രണവൎക്കും വീട്ടുവിചാരകൎക്കും കീഴ്പെട്ടവനത്രെ— അതുപൊ
ലെ നാമും ശിശുക്കൾ ആകുമ്പൊൾ ലൊകത്തിൻ ആദി പാദങ്ങ</lg><lg n="൪">ളിൻ കീഴ അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു— പിന്നെ കാലസമ്പൂൎണ്ണ
തവന്നെടത്തു ദൈവം സ്വപുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നുണ്ടായ</lg><lg n="൫">വനും ധൎമ്മത്തിങ്കീഴപിറന്നവനും ആയിട്ടയച്ചു— അവൻ ധ
ൎമ്മത്തിങ്കീഴുള്ളവരെ മെടിച്ചുവിടുവിച്ചിട്ടു നാം പുത്രത്വം പ്രാപി</lg><lg n="൬">ക്കെണ്ടതിന്നത്രെ— നിങ്ങൾ പുത്രർ ആകകൊണ്ടു അബ്ബാ
പിതാവെ എന്നു വിളിക്കുന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ</lg><lg n="൭"> ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു— അതുകൊണ്ടു നീ
ഇതിദാസനല്ല പുത്രനത്രെപുത്രൻ എങ്കിലൊ ക്രിസ്തനാൽ ൈ</lg><lg n="൮">ദവത്തിൻ അവകാശിയും ആകുന്നു— അന്നല്ലയൊനി
ങ്ങൾ ദൈവത്തെബൊധിക്കാതെ ഇരുന്നു സ്വഭാവത്താ</lg><lg n="൯">ൽ ദെവകൾ അല്ലാത്തവരെ സെവിച്ചു— ഇന്നൊദൈ
വത്തെ അറിഞ്ഞു വിശെഷാൽ ദൈവത്താൽ അറിയ</lg>

[ 130 ] <lg n="">പ്പെട്ടിട്ടു നിങ്ങൾ പിന്നെയും ബലഹീനവും ദരിദ്രവും ആയ
ആദിപാഠങ്ങളിലെക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു അവറ്റെ വീണ്ടും</lg><lg n="൧൦"> സെവിച്ചുപൊവാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ— നിങ്ങൾ ദി
വസങ്ങളെയും മാസങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും ആണ്ടുകളെ</lg><lg n="൧൧">യും ആചരിക്കുന്നുവൊ— ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്കായി ഭയപ്പെടുന്നു</lg><lg n="൧൨"> നിങ്ങളിൽ വെറുതെ അദ്ധ്വാനിച്ചുഎന്നുവരുമൊ—എ
ന്നെപൊലെ ആകുവിൻ ഞാനും നിങ്ങളെ പൊലെ ആയ</lg><lg n="൧൩">ല്ലൊസഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളൊട് യാചിക്കുന്നു—നി
ങ്ങൾ എനിക്ക ഒർ അന്യായവും ചെയ്തില്ല ജഡത്തിലെ ബല
ഹീനത നിമിത്തം ഞാൻ ഒന്നാമത് നിങ്ങളിൽ സുവിശെഷി</lg><lg n="൧൪">ച്ചപ്പൊൾ— നിങ്ങൾ എനിക്ക ജഡത്തിലുള്ള പരീക്ഷയെ
ധിക്കരിച്ചതും തുപ്പിക്കളഞ്ഞതും ഇല്ല ദൈവദൂതനെ പൊ
ലെ ക്രിസ്തയെശുവെ കണക്കനെ എന്നെ കൈക്കൊണ്ട</lg><lg n="൧൫">തെ ഉള്ളു എന്നറിയാമല്ലൊ— നിങ്ങളുടെ ധന്യവാദം എ െ
ന്താന്ന് ആയി- കഴിയും എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ചൂ െ
ന്നടുത്തു എനിക്ക് തരികയായിരുന്നു എന്നതിന്നു ഞാൻ നി</lg><lg n="൧൬">ങ്ങൾ്ക്കു സാക്ഷി— ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊടു സത്യം പറക</lg><lg n="൧൭">കൊണ്ടു നിങ്ങൾ്ക്കു ശത്രുവായി പൊയൊ— അവർശുഭമാ
യല്ല നിങ്ങളെ എരിവൊടെ തെടുന്നു നിങ്ങളും അവരെ തെ
ടെണ്ടതിന്നത്രെ അവർ ഞങ്ങളെ പുറത്തടച്ചു കളവാൻ ഇ</lg><lg n="൧൮">ഛ്ശിക്കുന്നു— നല്ലതിൽ (മറ്റവരാൽ) തെടപ്പെടുന്നതൊശു
ഭം തന്നെ- അതും ഞാൻ നിങ്ങളൊടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പൊൾ മാ</lg><lg n="൧൯">ത്രമല്ല എപ്പൊഴും (നല്ലൂ)— എന്റെ പൈതങ്ങളെ ക്രിസ്ത
ൻ നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവൊളം ഞാൻ പിന്നെയും നൊന്തുപെ
റുന്നവരെ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി പൊകുന്നതാ</lg><lg n="൨൦">ൽ ഇന്നു നിങ്ങളൊട് എത്തി ഇരുന്നു എന്റെ ഒച്ചയെ മാറ്റി</lg> [ 131 ]

<lg n="">യാൽ കൊള്ളാം—</lg>

<lg n="൨൧"> എന്നൊടുപറവിൻ ധൎമ്മത്തിൻ കീഴെ ഇരിപ്പാൻ ഇഛ്ശി</lg><lg n="൨൨">ക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ധൎമ്മത്തെ കെൾ്ക്കുന്നില്ലയൊ— അബ്രഹാമി
ന്നു രണ്ടുമക്കൾ ഒരുവൻ ദാസിയിലും ഒരുവൻ സ്വതന്ത്രയിലും</lg><lg n="൨൩"> ഉണ്ടാക്കി എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലൊ— അതിൽദാ
സിക്കുള്ളവൻ ജഡപ്രകാരം പിന്നെവൻ സ്വതന്ത്രെക്കുള്ള</lg><lg n="൨൪">വനൊവാഗ്ദത്തത്താൽ അത്രെ— ആയതു സാദൃശ്യവാക്ക്
അത്രെ— ഈ സ്ത്രീകൾ രണ്ടുനിയമങ്ങൾ ആകുന്നു ഒന്നു സീനാ
യ്മലയിൽ നിന്നു ഉണ്ടായി ദാസ്യത്തിന്നായി പെറുന്നതുഹാ</lg><lg n="൨൫">ഗാർ തന്നെ—(ഹാഗാർ എന്നതൊ അറവിയിലെ സീനായ്മല
തന്നെ)- ആ നിയമം ഇപ്പൊഴത്തെ യരുശലെമിനൊടു
ഒക്കുന്നു- അതുതൻ മക്കളൊടുകൂടദാസ്യത്തിൽ ആകുന്നുവ</lg><lg n="൨൬">ല്ലൊ— മീത്തലെ യരുശലെമൊ സ്വതന്ത്രയായ നമ്മുടെ അ</lg><lg n="൨൭">മ്മയത്രെ എങ്ങിനെ എന്നാൽ (യശ. ൫൪, ൧) പെറാത്തമ
ച്ചിയെ ആനന്ദിക്കനൊവാത്തവളെ ആൎത്തുകൂവുക- പുരു
ഷനുള്ളവകളെക്കാളും ത്യജിക്കപ്പെട്ടവൾ്ക്ക അത്യന്തം എറി</lg><lg n="൨൮">യമക്കൾ ഉണ്ടല്ലൊ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു— നാമൊ സ െ
ഹാദരന്മാരെ ഇഛാക്കിന്നൊത്തവണ്ണം വാഗ്ദത്തത്താലെ മ</lg><lg n="൨൯">ക്കൾ അത്രെ— എന്നാൽ അന്നു ജഡപ്രകാരം പിറന്നവ
ൻ ആത്മപ്രകാരം ആയവനെ ഹിംസിച്ച പൊലെ ഇന്നുംന</lg><lg n="൩൦">ടക്കുന്നു— അതിനൊവെദം എന്തുചൊല്ലുന്നു (൧ മൊ. ൨൧
൧൦) ദാസിനെയും അവളുടെ പുത്രനെയും പുറത്താക്കുക-
കാരണം ദാസീപുത്രൻ സ്വതന്ത്രയുടെ പുത്രനൊടുകൂട അ
വകാശി ആകരുത് എന്നത്രെ</lg>

൫ അദ്ധ്യായം

[ 132 ] ദാസ്യത്തെ ഒഴിച്ചു നിന്നു–(൭) കലഹിപ്പിക്കുന്നവരെ വി
ടെണം–(൧൩) ആത്മാവിൽ നടപ്പാൻ പ്രബൊധനം- <lg n="൧"> സഹൊദരന്മാരെനാം ദാസിക്കല്ല സ്വതന്ത്രെക്കു മക്കൾ ആ
കയാൽ- ക്രിസ്തൻ നമ്മെവിടുതലയാക്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്താ
ൽ നിലനില്പിൻ- ദാസനു കത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപൊ</lg><lg n="൨">കരുതെ— ഇതാ പൌലായ ഞാൻ നിങ്ങളൊടു പറയുന്നി
തു നിങ്ങൾ പരിഛെദനയെ എറ്റാൽ ക്രിസ്തൻ നിങ്ങൾ്ക്കു</lg><lg n="൩"> എതും ഉപകരിക്കുന്നില്ല— പരിഛെദന എല്ക്കുന്ന സകലമ
നുഷ്യനൊടും ഞാൻ പിന്നെയും ആണയിടുന്നിതു ധൎമ്മത്തെ</lg><lg n="൪"> മുഴുവൻ ചെയ്വാൻ അവൻ കടക്കാരൻ ആകുന്നു— ധൎമ്മത്തി
ൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ ആകയാൽ നിങ്ങൾ്ക്ക ക്രിസ്തനി
ൽ നിന്നു നീക്കം വന്നു നിങ്ങൾ കരുണയിൽ നിന്നു വീണുപൊ</lg><lg n="൫">യി— ഞങ്ങൾ അല്ലൊ ആശിച്ച നീതിയെ ആത്മാവിനാൽ</lg><lg n="൬"> വിശ്വാസമൂലം കാത്തിരിക്കുന്നു— എങ്ങിനെ എന്നാൽ ക്രിസ്തു
യെശുവിങ്കൽ സാരമുള്ളതു പരിഛെദനയും അല്ല അഗ്രച
ൎമ്മവും അല്ല സ്നെഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസമത്രെ-</lg><lg n="൭">— നിങ്ങൾ നന്നായി ഒടി സത്യത്തെ സമ്മതിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ</lg><lg n="൮"> നിങ്ങളെ ആർ ചെറുത്തു— ഈ പൊരുമ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവ</lg><lg n="൮">നിൽ നിന്നുള്ളതല്ല— അസാരം പുളിമാവു പിണ്ഡത്തെ മു</lg><lg n="൧൦">ഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു— നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ഭാവിക്കയി
ല്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ വിഷയമായി കൎത്താവിൽ ഉറപ്പി
ച്ചിരിക്കുന്നു- നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ ആർ ആയാലും ന്യായ</lg><lg n="൧൧"> വിധിയെചുമക്കും താനും— ഞാനൊ സഹൊദരന്മാരെ ഇ െ
പ്പാഴും പരിഛെദനയെ ഘൊഷിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ ഹിം
സപ്പെടുവാൻ എന്തു പൊൽ എന്നാൽ ക്രൂശിന്റെ ഇടൎച്ചെക്കു
നീക്കം വന്നായിരിക്കും— നിങ്ങളെ കലഹിപ്പിക്കുന്നവർ</lg> [ 133 ]

<lg n="">ഛെദിച്ചും കൊണ്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു-</lg>

<lg n="൧൩"> നിങ്ങൾ അല്ലൊ സഹൊദരന്മാരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നാ
യിവിളിക്കപ്പെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാത്രം ജഡത്തിന്ന് അവ
സരം ആക്കാതെ സ്നെഹത്താൽ അന്യൊന്യം സെവിപ്പിൻ-</lg><lg n="൧൪">— കാരണം (൩ മൊ.൧൯, ൧൮) നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെനി
ന്നെപൊലെ തന്നെ സ്നെഹിക്കെണം എന്നുള്ള ഏകവാക്യ</lg><lg n="൧൫">ത്തിൽ ധൎമ്മം എല്ലാം പൂരിച്ചു വന്നു— നിങ്ങളിൽ തന്നെക
ടിച്ചും തിന്നും കളഞ്ഞാലൊ ഒരുവരാൽ ഒരുവർ ഒടുക്കപ്പെ</lg><lg n="൧൬">ടാതിരിക്കാൻ നൊക്കുവിൻ— ഞാൻ പറയുന്നിതു ആത്മാ
വിൽ നടന്നു കൊൾ്വിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിൻ മൊഹ െ</lg><lg n="൧൭">ത്തനിവൃത്തിക്കയില്ല— ജഡം അല്ലൊ ആത്മാവിന്നും ആത്മാ
വ് ജഡത്തിന്നും വിരൊധമായി മൊഹിക്കുന്നു- നിങ്ങൾ ഇ
ഛ്ശിക്കുന്നവറ്റെയും ചെയ്യാതവാറു ഇവതമ്മിൽ പ്രതികൂലമായി</lg><lg n="൧൮"> കിടക്കുന്നു— എങ്കിലും ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെട്ടാൽ നി</lg><lg n="൧൯">ങ്ങൾ ധൎമ്മത്തിങ്കീഴുള്ളവരല്ല— ജഡത്തിൻ ക്രിയകളൊ െ
വളിവാകുന്നിതു- വ്യഭിചാരം പുലയാട്ടു അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം-</lg><lg n="൨൦">-വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പകകൾ പിണക്കങ്ങൾ എരിവു
കൾ ക്രൊധങ്ങൾ ശാഠ്യങ്ങൾ ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങൾ മതഭെദങ്ങൾ</lg><lg n="൨൧"> അസൂയകൾ കുലകൾ— മദ്യപാനങ്ങൾ കൂത്തുകൾ തുടങ്ങിയു
ള്ളവ— ഈവക അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തെ അ
വകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ മുൻ പറഞ്ഞപ്രകാരം നി</lg><lg n="൨൨">ങ്ങൾ്ക്കു മുൻ ചൊല്ലിതരുന്നു— ആത്മാവിൻ ഫലമൊ സ്നെഹം
സന്തൊഷം സമാധാനം ദീൎഘക്ഷാന്തി സാധുത്വം സല്ഗുണം</lg><lg n="൨൩"> വിശ്വാസം സൌമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം ഈവകെക്ക ധൎമ്മം ഒ</lg><lg n="൨൪">ട്ടും വിരൊധമല്ല— ക്രിസ്തന്നുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിന്റെ</lg><lg n="൨൫"> രാഗമൊഹങ്ങളൊടും ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു— ആത്മാവിൽ നാം</lg>

[ 134 ] <lg n="">ജീവിക്കുന്നുഎങ്കിൽ ആത്മാവിൽ പാരുമാറുകയും ചെയ്ക—</lg><lg n="൨൬"> നാം അന്യൊന്യം പൊൎക്കുവിളിച്ചും അന്യൊന്യം അസൂയപ്പെട്ടും
കൊണ്ടു വൃഥാ അഭിമാനികൾ ആകരുതെ-</lg>

൬ അദ്ധ്യായം

താഴ്മയിണക്കങ്ങൾ്ക്കായും-(൬)ഉപദെഷ്ടാദികളിൽ നമ്മചെ
യ്വാനും പ്രബൊധനം-(൧൧) ആന്തരഭാവത്തെ ശൊധ
ന ചെയ്യുന്ന സമാപ്തി

<lg n="൧"> സഹൊദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല പിഴയിലും അകപ്പെട്ടു
പൊയി എങ്കിലും ആത്മികകാൎയ്യങ്ങൾ താന്താൻ പരീക്ഷിക്ക
പ്പെടായ്വാൻ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുനൊക്കി സൌമ്യതയുടെ ആത്മാ</lg><lg n="൨">വിൽ ആയവനെ യഥാസ്ഥാനത്തിലാക്കുവിൻ— നിങ്ങളുടെ
ഭാരങ്ങളെ തങ്ങളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടു ക്രിസ്തന്റെ ധൎമ്മത്തെ</lg><lg n="൩"> ഇങ്ങിനെ നിവൃത്തിപ്പിൻ— താൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നിട്ടും വല്ല
തും ആകുന്നപ്രകാരം ഒരുത്തൻ നിരൂപിച്ചാൽ തന്നെത്താ</lg><lg n="൪">ൻ വഞ്ചിക്കുന്നു— ഏവനും താന്താന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ശൊധ
ന ചെയ്ക അപ്പൊൾ വെറൊരുവനായല്ല തനിക്കായിമാത്രം പ്ര</lg><lg n="൫">ശംസ ഉള്ളവനാകും— ഒരൊരുത്തൻ താന്താന്റെ ചുമട</lg><lg n="൬"> ചുമക്കുമല്ലൊ— വചനത്തെ പറിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കു
ന്നവനൊട് എല്ലാ വസ്തുവിലും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്ക- ഭ്രമപ്പെടാ</lg><lg n="൭">യ്വിൻ ദൈവത്തൊട് ഇളിച്ചു പൊയികൂടാ— കാരണം മനുഷ്യ</lg><lg n="൮">ൻ എന്തുവിതെച്ചാലും അതിനെ തന്നെ കൊയ്യും— തന്റെ ജഡ
ത്തിന്മെൽ വിതെക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്നു കെടു കൊയ്യും ആ
ത്മാവിന്മെൽ വിതെക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്നു നിത്യജീ</lg><lg n="൯">വനെ കൊയ്യും— നന്മ ചെയ്കയിൽ നാം മന്ദിച്ചു പൊകൊല്ലാ-</lg><lg n="൧൦"> തളൎന്നുപൊകാഞ്ഞാൽ സ്വസമയത്തിൽ നാം കൊയ്യും— ആ</lg> [ 135 ]

<lg n="">കയാൽ സമയം ഉള്ളപ്പൊൾ നാം എല്ലാവരിലും വിശെഷാൽ വി
ശ്വാസത്തിൻ ഭവനക്കാരിലും നല്ലതിനെ പ്രവൃത്തിക്ക</lg>

<lg n="൧൧">കാണ്മിൻ എത്ര വലിയ അക്ഷരങ്ങളാൽ ഞാൻ എൻ</lg><lg n="൧൨">കൈക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ്ക്ക് എഴുതി ജഡത്തിൽ സുമുഖം കാട്ടുവാൻ
ഇഛ്ശിക്കുന്നവർ ഒക്കയും ക്രിസ്തന്റെ ക്രൂശയാൽ ഹിംസപ്പെ
ടാതിരിക്കെണ്ടതിന്നു മാത്രം നിങ്ങളെ പരിഛെദന എല്പാ</lg><lg n="൧൩">ൻ നിൎബന്ധിക്കുന്നതു— എങ്ങിനെ എന്നാൽ പരിഛെദന
എല്ക്കുന്നവരും കൂടെ ധൎമ്മത്തെ കാക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജഡത്തി
ങ്കൽ പ്രശംസിക്കെണം എന്നു വെച്ചു നിങ്ങൾ പരിഛെദന</lg><lg n="൧൪"> എല്പാൻ അവർ ഇഛ്ശിക്കുന്നതെ ഉള്ളു— എനിക്കൊനമ്മുടെക
ൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ ക്രൂശിൽ അല്ലാതെ പ്രശംസ അ
രുതു അവനാൽ ലൊകം എനിക്കും ഞാൻ ലൊകത്തിന്നും</lg><lg n="൧൫"> ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു— ക്രിസ്തയെശുവിങ്കൽ അല്ലൊ പരി
ഛെദനയും അഗ്രചൎമ്മവും ഏതും ഇല്ല പുതിയസൃഷ്ടിയത്രെ</lg><lg n="൧൬">(കാൎയ്യം)— ഈ നൂലിൻപ്രകാരം പെരുമാറുന്നവർ ഏവരു
ടെമെലും ദൈവത്തിൻ ഇസ്രയെലിന്മെലും സമാധാനവും</lg><lg n="൧൭"> കനിവും (ഉണ്ടു)— ഇനിമെൽ ആരും എനിക്ക് അദ്ധ്വാനങ്ങ
ൾ പിന്നെക്കരുതു ഞാനല്ലൊ കൎത്താവായ യെശുവിൻ വടുക്ക</lg><lg n="൧൮">ളെ എൻ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു— നമ്മുടെ കൎത്താവായ െ
യശുക്രിസ്തന്റെ കരുണസഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങടെ ആത്മാ
വിനൊടുകൂടെ ഇരിപ്പൂതാക— ആമെൻ</lg>

[ 136 ] എഫെസ്യൎക്കു എഴുതിയ
ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

(൩)തെരിഞ്ഞെടുപ്പുമുതലായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ്ക്കായി സ്തൊത്രം
(൧൫) ആശാധനവും എഴുനീല്പിൻശക്തിയും (൨, ൧) തങ്ങളെ
കൂടജീവിപ്പിച്ചു (൭) കരുണയും ബൊധിപ്പാൻ പ്രാൎത്ഥി
ച്ചതു.

<lg n="൧"> ദെവെഷ്ടത്താൽ യെശുക്രിസ്തന്റെ അപൊസ്തലനായ
പൌൽ എഫെസിലുള്ള വിശുദ്ധരും ക്രിസ്തയെശുവിൽ വി</lg><lg n="൨">ശ്വാസികളും ആയവൎക്കു (എഴുതുന്നതു)— നമ്മുടെ പിതാവായ
ദൈവത്തിൽ നിന്നും കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിൽ നിന്നും
നിങ്ങൾ്ക്ക കരുണയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക-</lg>

<lg n="൩"> സ്വൎല്ലൊകങ്ങളിലെ സകല ആത്മിക അനുഗ്രഹത്താലും
നമ്മെ ക്രിസ്തങ്കൽ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവവും നമ്മുടെ കൎത്താവാ
യ യെശുക്രിസ്തന്റെ പിതാവും ആയവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാ</lg><lg n="൪">ക—അനുഗ്രഹപ്രകാരം എങ്കിലൊനാം അവന്മുമ്പിൽ വിശുദ്ധ</lg><lg n="൫">രും നിഷ്കളങ്കരും ആകെണ്ടതിന്നു— അവൻ ലൊകം പടെ
ക്കും മുന്നെനമ്മെ ആയവങ്കൽ തെരിഞ്ഞെടുത്തു തന്റെ ഇ
ഷ്ടത്തിൻ പ്രസാദ പ്രകാരം യെശുക്രിസ്തനെ കൊണ്ടു നമ്മെ
പുത്രീകരണത്തിന്നായി അവങ്കലെക്ക് സ്നെഹത്തിൽ മുന്നിയ</lg><lg n="൬">മിച്ചു— (താൻ) പ്രിയങ്കൽ നമ്മെ കടാക്ഷിച്ച കൃപാതെജസ്സി</lg><lg n="൭">ൻ പുകഴ്ചക്കായിതന്നെ— അവങ്കൽ സ്വരക്തമ്മൂലം നമുക്കു</lg><lg n="൮">പിഴകളുടെ മൊചനം ആകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ടു— അവൻ ന</lg> [ 137 ]

<lg n="">മ്മിലെക്കുസകലജ്ഞാനവിവെകങ്ങളിലും വഴിഞ്ഞുള്ളത</lg><lg n="൯">ൻ കൃപയുടെ ധനപ്രകാരം തന്നെ— അവൻ തന്നിൽ താ
ൻ മുന്നിൎണ്ണയിച്ച സ്വപ്രസാദത്തിന്നു തക്കവണ്ണം തന്റെ ഇ</lg><lg n="൧൦">ഷ്ടത്തിൻ മൎമ്മത്തെ നമ്മൊട് അറിയിച്ചു— അതു സ്വൎഗ്ഗത്തിലും
ഭൂമിമെലും ഉള്ളവ എല്ലാം ക്രിസ്തനിൽ ഒരു തലയാക്കി സമൂതി
ക്കഎന്നിങ്ങിനെ സമയങ്ങളുടെ പൂൎണ്ണതയിൽ വീട്ടുമുറയെവ</lg><lg n="൧൧">രുത്തുവാനത്രെ— ആയവങ്കൽ നാം അവകാശത്തൊടു ചെ
ൎക്കപ്പെട്ടു തന്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ ആലൊചനപൊലെ സകല
വും സാധിപ്പിക്കുന്നവന്റെ നിൎണ്ണയപ്രകാരം മുന്നിയമിക്ക</lg><lg n="൧൨">പ്പെട്ടതു— നാം ക്രിസ്തനിൽ മുന്നം ആശവെച്ചവർ എന്ന് അ
വന്റെ തെജസ്സിൽ പുകഴ്ചെക്കാകെണ്ടതിന്നു തന്നെ—</lg><lg n="൧൩"> ആയവങ്കൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷാസുവിശെഷമാകുന്നസത്യവ</lg><lg n="൧൪">ചനത്തെ കെട്ടിട്ടു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കയും— സമ്പാദിതജന
ത്തിൻ വീണ്ടെടുപ്പുവരെ നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ മുങ്കൂറായി
വാഗ്ദത്തത്താൽ വരുന്ന വിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെ
ടുകയും ചെയ്തത് അവന്റെ തെജസ്സിൻ പുകഴ്ചക്കായി
തന്നെ-</lg>

<lg n="൧൫"> അതുനിമിത്തവും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ കൎത്താവായ
യെശുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസവും എല്ലാ വിശുദ്ധരിലും ഉള്ള</lg><lg n="൧൬">സ്നെഹവും ഞാൻ കെട്ടിട്ടു— നിങ്ങൾ്ക്കു വെണ്ടിവിടാതെ െ
സ്താത്രം ചെയ്തും എൻ പ്രാൎത്ഥനകളിൽ നിങ്ങളെ ഒൎത്തുകൊ</lg><lg n="൧൭">ണ്ടു പൊകുന്നു— എങ്ങിനെ എന്നാൽ- നമ്മുടെ കൎത്താവായ
യെശുക്രിസ്തന്റെ ദൈവവും തെജസ്സുടയപിതാവും ആ
യവൻ നിങ്ങൾ്ക്കു തന്റെ അറിവിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും െ
വളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവെതരെണ്ടതിന്നും— നിങ്ങളു</lg><lg n="൧൮">ടെ ഹൃദയക്കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടു വിശുദ്ധനിൽ അ</lg>

[ 138 ] <lg n="">വന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നത് എന്നും അവന്റെ അ</lg><lg n="൧൯">വകാശതെജസ്സിൻ ധനം ഇന്നത് എന്നും— അവന്റെ
ശക്തിയുടെ അത്യന്തവലിപ്പമായതു അവന്റെ ഊക്കിൻ
ബലസിദ്ധിപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മിലെക്ക് ഇന്നത്</lg><lg n="൨൦"> എന്നും ബൊധിക്കെണ്ടതിന്നും തന്നെ— ആയ്തിനെ അവ
ൻ ക്രീസ്തനിൽ സാധിപ്പിച്ചത് അവനെ മരിച്ചവരിൽ നി
ന്ന് ഉണൎത്തിസ്വൎല്ലൊകങ്ങളിൽ തന്റെ വലഭാഗത്ത് ഇരു</lg><lg n="൨൧">ത്തുകയിലത്രെ— എല്ലാവാഴ്ചെക്കും അധികാരത്തിന്നും ശ
ക്തിക്കും കൎത്തൃത്വത്തിന്നും ഈ യുഗത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാവിയു
ഗത്തിലും കെൾ്ക്കുന്ന സകലനാമത്തിന്നും അത്യന്തം മീതെ ത</lg><lg n="൨൨">ന്നെ— സൎവ്വവും അവന്റെ കാല്ക്കീഴാക്കി വെച്ചു അവനെ
സഭെക്കായി സൎവ്വത്തിന്നും മീതെ തലയാക്കി കൊടുത്തു—</lg><lg n="൨൩"> സഭയല്ലൊ അവന്റെ ശരീരം— എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നി
റെക്കുന്നവന്റെ നിറവു തന്നെ-</lg>

൨ അദ്ധ്യായം

കൃപയാലെ (൧൧) ജാതികളായവരും (൧൪) യെശു
മരണമൂലം (൧൯) ദെവഗൃഹത്തൊടു ചെൎന്നു വന്നതു-

<lg n="൧"> പിഴകളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായ നിങ്ങളെ അ</lg><lg n="൨">വൻ ഉയിൎപ്പിക്കയും ചെയ്തു— ആയവറ്റിൽ നിങ്ങൾ പണ്ടു
ഈ ലൊകത്തിൻ യുഗത്തെയും ആകാശത്തിൻ അധികാ
രമുള്ള പ്രഭുവായി അനധീനതയുടെ മക്കളിൽ ഇപ്പൊൾ</lg><lg n="൩"> വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവെയും അനുസരിച്ചു നടന്നു— അവ
രിൽ നാം എല്ലാവരും പണ്ടു നമ്മുടെ ജഡമൊഹങ്ങളിൽ സ
ഞ്ചരിച്ചു ജഡത്തിന്നും ഭാവങ്ങൾ്ക്കും ഇഷ്ടം ആയവ ചെയ്തും െ
കാണ്ടുമറ്റുള്ളവരെപൊലെ സ്വഭാവത്താൽ കൊപത്തി</lg> [ 139 ]

<lg n="൪">ൻ മക്കളായിരുന്നു— കനിവിൽ ധനവാനായ ദൈവമൊ
നമ്മെ സ്നെഹിച്ചുള്ള തന്റെ ബഹുസ്നെഹത്തിൻ നിമിത്തം—</lg><lg n="൫"> പിഴകളിൽ മരിച്ചവരായാറെയും നമ്മെ ക്രിസ്തനൊടു കൂടെ
ജീവിപ്പിച്ചും (കരുണയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിതരെത്രെ) കൂടെ</lg><lg n="൬"> ഉണൎത്തിയും സ്വൎല്ലൊകങ്ങളിൽ ക്രിസ്തയെശുവിങ്കൽ ത െ</lg><lg n="൭">ന്ന കൂടെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു— ക്രിസ്തയെശുവിൽ നമ്മെകു
റിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കരുണയുടെ അത്യന്ത
ധനത്തെവരുന്ന യുഗങ്ങളിൽ ഒപ്പിക്കെണ്ടതിന്നു തന്നെ-</lg><lg n="൮">— കരുണയാൽ അല്ലൊ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷി</lg><lg n="൯">തർ ആകുന്നു— (അതും നിങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഈ ദാനം) ദൈ
വത്തിന്റെത് ആരും പ്രശംസിച്ചു പൊകായ്വൻ ക്രിയകളി</lg><lg n="൧൦">ൽ നിന്നല്ല— ആയവന്റെ പണിയല്ലൊ ക്രിസ്തയെശുവി
ങ്കൽ സൽക്രിയകൾ്ക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാം ആകുന്നു- നാം
അവറ്റിൽ നടക്കെണ്ടതിന്നു ദൈവം അവറ്റെ മുന്നിയ
മിച്ചതു-</lg>

<lg n="൧൧"> ആകയാൽ ജഡത്തിൽ കയ്യാൽ തീൎത്ത പരിഛെദ
ന എന്നവരാൽ അഗ്രചൎമ്മം എന്നു പെർകൊണ്ടവരായി</lg><lg n="൧൨"> പണ്ടു ജഡത്താൽ ജാതികൾ ആയുള്ളൊരെ നിങ്ങൾ അ
ക്കാലത്തിൽ ക്രിസ്തനെ കൂടാതെ ഇസ്രയെൽ പൌരത െ
യാടു വെൎപെട്ടവരും വാഗ്ദത്ത നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യ
രും ആയി ആശ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ലൊകത്തിൽ നിൎദ്ദെവരാ</lg><lg n="൧൩">യിരുന്നു എന്നു ഒൎത്തു കൊൾ്വിൻ— ഇപ്പൊഴൊ ക്രിസ്തയെശു</lg><lg n="൧൪">വിൽ ആകയാൽ പണ്ടു ദൂരത്തായ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തരക്തത്താ
ൽ അടുക്കെ ആയ്ചമഞ്ഞു— കാരണം അവനത്രെന
മ്മുടെ സമാധാനം രണ്ടിനെയും ഒന്നാക്കി ശത്രുത്വം ഭവിക്കു
ന്ന വെലിയായുള്ള നടുച്ചുവരിനെ ഇടിച്ചവൻ തന്നെ—</lg>

[ 140 ] <lg n="൧൫"> വെപ്പുകളിലെ കല്പനകളുടയ ധൎമ്മത്തെ അവൻ തന്റെ ജഡ
ത്താൽ നീക്കിയതു- ഇരിവരെയും തന്നിൽത്താൻ എകനാ
യ പുതുമനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാനും—</lg><lg n="൧൬"> ക്രൂശിന്മെൽ ശത്രുത്വത്തെ കൊന്നു അതിനാൽ ഇരുവൎക്കും
എകശരീരത്തിൽ ദൈവത്തൊടു നിരപ്പു വരുത്തുവാനും</lg><lg n="൧൭"> തന്നെ— അവനും വന്നു ദൂരത്തായ നിങ്ങൾ്ക്കു സമാധാനവും</lg><lg n="൧൮"> അടുക്കയുള്ളവൎക്കു (സമാധാനവും) സുവിശെഷിച്ചു— അവ
നാലല്ലൊനമുക്കിരിവൎക്കും എകാത്മാവിൽ തന്നെ പിതാ</lg><lg n="൧൯">വിലെക്ക് ആഗമനം ഉണ്ടു— എന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഇ
നി അന്യരും പരദെശികളും അല്ല വിശുദ്ധരുടെ സഹപൌ</lg><lg n="൨൦">രരും ദൈവത്തിൻ ഭവനക്കാരും ആകുന്നു— ക്രിസ്തൻ താ
ൻ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ അപൊസ്തലരും പ്രവാചകരും
ആകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മെൽ നിങ്ങൾ പണിചെയ്യപ്പെ</lg><lg n="൨൧">ട്ടവർ— ആയവനിൽ നിൎമ്മാണം എല്ലാം യുക്തിയൊടെ െ</lg><lg n="൨൨">ചൎന്നു കൎത്താവിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരമായി വളരുന്നു— അവ
നിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നും ആത്മാവിൽ വാസമാവാ
ൻ ഒന്നിച്ചു കെട്ടപ്പെടുന്നു-</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

ജാതികൾ്ക്കുവെണ്ടി അപൊസ്തലനായവൻ (൧൪) അ
വരിൽ വിശ്വാസസ്നെഹജ്ഞാനങ്ങൾ തികഞ്ഞു
വരുവാൻ പ്രാൎത്ഥിച്ചത്.

<lg n="൧"> അതുനിമിത്തം ജാതികളായ നിങ്ങൾ്ക്കു വെണ്ടി ക്രിസ്തുയെ
ശുവിന്റെ ബദ്ധനായ പൌൽ എന്ന ഞാൻ (പ്രാൎത്ഥി</lg><lg n="൨">ക്കുന്നു)— എനിക്കു നിങ്ങൾ്ക്കായി നല്കപ്പെട്ട ദൈവകരുണ</lg><lg n="൩">യുടെ വീട്ടുമുറയെ നിങ്ങൾ കെട്ടു എങ്കിലൊ— അതൊ</lg> [ 141 ]

<lg n=""> ഞാൻ മീത്തൽ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയപൊലെ തന്നെ നിങ്ങ
ൾ വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തമൎമ്മത്തിൽ എന്റെ ബൊധം തിരിഞ്ഞു കൂ</lg><lg n="൪">ടും— ആ മൎമ്മം ഇപ്പൊൾ അവന്റെ വിശുദ്ധ അപൊസ്തലൎക്കും പ്ര</lg><lg n="൫">വാചകന്മാൎക്കും ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്രകാരം— വെറെത
ലമുറകളിൽ മനുഷ്യപുത്രരൊടു അറിയിക്കപ്പെടാഞ്ഞശെ
ഷം വെളിപ്പാടിനാൽ അവൻ അതിനെ എനിക്ക് അറിയിച്ച</lg><lg n="൬">തു— ആയതു ജാതികൾ സുവിശെഷത്താൽ ക്രിസ്തനിൽ കൂ
ട്ടവകാശികളും ഏകശരീരസ്ഥരും അവന്റെ വാഗ്ദത്തത്തി</lg><lg n="൭">ൽ കൂട്ടംശികളും ആകുക എന്നത്രെ— ആ സുവിശെഷത്തിന്നു
ഞാൻ അവന്റെ സാദ്ധ്യശക്തിയുടെ ബലപ്രകാരം എനിക്ക
നല്കപ്പെട്ട ദെവകൃപാദാനത്താൽ ശുശ്രൂഷക്കാരനായ്ചമ</lg><lg n="൮">ഞ്ഞു— എല്ലാവിശുദ്ധരിലും അതിചെറിയവനായ എനി</lg><lg n="൯">ക്കു— ജാതികളിൽ ക്രിസ്തന്റെ അപ്രമെയധനത്തെ സുവി
ശെഷിക്കയും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങൾ മു
തൽകൊണ്ടുമറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മൎമ്മത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ ഇന്നത
എന്ന എല്ലാവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കയും വെണം എന്നുള്ള</lg><lg n="൧൦"> കരുണനല്കപ്പെട്ടതു— ഇപ്പൊൾ സ്വൎല്ലൊകങ്ങളിൽ അധി
കാരവാഴ്ചകൾ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം</lg><lg n="൧൧"> അവൻ നമ്മുടെ കൎത്താവായ ക്രിസ്തയെശുവിൽ അനുഷ്ഠി
ച്ചയുഗാദിനിൎണ്ണയപ്രകാരം സഭയാൽ അറിയായ്വരെണ്ട</lg><lg n="൧൨">തിന്നുതന്നെ— ഇവരിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടു തന്നെ നമുക്കു പ്രാ
ഗത്ഭ്യവും ആഗമനവും അവങ്കലെ വിശ്വാസം മൂലം ഉണ്ടു-</lg><lg n="൧൩">-ആകയാൽ നിങ്ങൾ്ക്കവെണ്ടിയുള്ള എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ തെജസ്സ് എന്നു വെച്ചു അവറ്റിൽ മന്ദിച്ചുപൊ</lg><lg n="൧൪">കായ്വാൻ ഞാൻ അപെക്ഷിക്കുന്നു— അതുനിമിത്തം ഞാ
ൻ സ്വൎഗ്ഗങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള കുഡുംബത്തിന്നു ഒക്കയും</lg>

[ 142 ] <lg n="൧൫">പെർ വരുവാൻ ഹെതുവും— നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശു
ക്രിസ്തന്റെ പിതാവും ആയവങ്കലെക്ക് എന്റെ മുഴങ്കാലു</lg><lg n="൧൬">കളെ കുത്തുന്നു— അവൻ തന്റെ തെജസ്സിൻ ധനപ്രകാ
രം നിങ്ങൾ്ക്ക അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ തൻ ആത്മാവിനാൽ
ശക്തിയൊടെ ബലപ്പെടുമാറും ക്രിസ്തൻ വിശ്വാസത്താ
ൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിച്ചു കൊള്ളുമാറും നല്കെ</lg><lg n="൧൭">ണം— നിങ്ങൾ സ്നെഹത്തിൽ വെരൂന്നി അടിസ്ഥാന</lg><lg n="൧൮">പ്പെട്ടവരായി— വീതിയും നീളവും ആഴവും ഉയരവും (യൊ
ബ. ൧൧, ൮ ʃ.) എന്തെന്നു എല്ലാ വിശുദ്ധരൊടും കൂടെ</lg><lg n="൧൯"> ഗ്രഹിപ്പാനും— അറിവിനെ കടക്കുന്ന ക്രിസ്ത സ്നെഹത്തെ
അറിവാനും പ്രാപ്തരാകയും ഇങ്ങിനെ ദൈവത്തിന്റെ സ
കല നിറവിനൊളം നിറഞ്ഞു വരികയും വെണം എന്നു (പ്രാ</lg><lg n="൨൦">ൎത്ഥിക്കുന്നു)— എന്നാൽ നാം ചൊദിക്കുന്നതിലും നി െ
നക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്വാൻ നമ്മിൽ വ്യാ</lg><lg n="൨൧">പരിക്കുന്ന ശക്തിപ്രകാരം കഴിയുന്നവന്നു— സഭയകത്തു
യുഗാദികാലത്തിലെ സകല തലമുറകളൊളവും ക്രിസ്തയെ
ശുവിങ്കൽ തെജസ്സ് ഉണ്ടാവൂതാക- ആമെൻ-</lg>

൪ അദ്ധ്യായം

ഐകമത്യത്തെ (൭) പരവ്യത്യാസങ്ങളിലും കാത്തു (൧൩‌)വ
രുവാനും- (൧൭) പഴയതിനെ നീക്കി പുതുതാവാനും-(൨൫)
വ്യാജാദിദുൎഗ്ഗുണങ്ങളെ തള്ളുവാനും പ്രബൊധനം-

<lg n="൧"> ആകയാൽ കൎത്താവിൽ ബദ്ധനായ ഞാൻ പ്രബൊധി</lg><lg n="൨">പ്പിക്കുന്നിതു— നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിക്ക യൊഗ്യമാം വണ്ണം
സകലവിനയസൌമ്യത കളൊടും ദീൎഘശാന്തതയൊടും</lg><lg n="൩"> നടന്നും— സ്നെഹത്തിൽ അന്യൊന്യം പൊറുത്തും ആത്മാവി</lg> [ 143 ]

<lg n="">ൻ ഐക്യത്തെ സമാധാനക്കെട്ടിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിച്ചും െ</lg><lg n="൪">കാൾ്വിൻ— നിങ്ങളുടെ വിളിയുടെ ഏകമായ ആശയിൽനി
ങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരമെ ഏകശരീരവും എകാത്മാ</lg><lg n="൫">വും (ഉണ്ടു)— കൎത്താവ് ഒരുവൻ വിശ്വാസം ഒന്നു സ്നാനം ഒ</lg><lg n="൬">ന്നു— (നാം) എല്ലാവൎക്കും മെല്പെട്ടും എല്ലാവരെകൊണ്ടും
പ്രവൃത്തിച്ചു) എല്ലാവരിലും ഇരുന്നും എല്ലാവൎക്കും ഒരു ൈ</lg><lg n="൭">ദവവും പിതാവും ആയവൻ ഉണ്ടു— എങ്കിലും നമ്മിൽ ഒരൊ
രുത്തന്നു കൃപ നല്കപ്പെട്ടതു ക്രിസ്തദാനത്തിന്റെ അളവിന്നു</lg><lg n="൮"> തക്കവണ്ണമെ— അതുകൊണ്ടു (സങ്കി. ൬൮, ൧൯) അവൻ ഉയ
രത്തിൽ കരെറി അടിമപ്പാഴിനെ അടിമയാക്കി മനുഷ്യൎക്കു</lg><lg n="൯"> കാഴ്ചകളെ കൊടുത്തു എന്നുണ്ടു— കരെറി എന്നതൊ അവ
ൻ മുമ്പെ ഭൂമിയുടെ അധൊഭാഗങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി എന്നല്ലാ</lg><lg n="൧൦">തെ എന്ത് ആകുന്നു— ഇറങ്ങിയവൻ തന്നെ സകലത്തെയും
നിറെക്കെണ്ടതിന്നു എല്ലാസ്വൎഗ്ഗങ്ങളുടെ മീതെയും കരെറി</lg><lg n="൧൧">യവനും ആകുന്നു— അവൻ ചിലരെ അപൊസ്തലരായും
ചിലരെ പ്രവാചകരായും ചിലരെ സുവിശെഷകരായും ചി
ലരെ ഇടയർ ഉപദെഷ്ടാക്കളായും തന്നതു വിശുദ്ധരുടെ</lg><lg n="൧൨"> യഥാസ്ഥാനത്വത്തിന്നും— ഇവ്വണ്ണം ശുശ്രൂഷയുടെ വെലയും
ക്രിസ്തശരീരത്തിന്റെ വൎദ്ധനയും വരുവാനും ആയിട്ട െ</lg><lg n="൧൩">ത്ര— നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദെവപുത്രന്റെ പ
രിജ്ഞാനത്തിലും ഐക്യത്തൊടും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വ െ
ത്താടും ക്രിസ്തന്റെ നിറവുള്ള പ്രായത്തിൻ അളവൊടും ത െ</lg><lg n="൧൪">ന്ന എത്തുവൊളമെ— നാം ഇതിമനുഷ്യരുടെ ചൂതുകളി െ
കാണ്ടും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതന്ത്രത്തിലെ കൌശലംകൊണ്ടും
ഉപദെശത്തിന്റെ ഒരൊരൊ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞാ</lg><lg n="൧൫">ടി ഉഴലുന്നശിശുക്കൾ ആയിരിക്കാതെ— സ്നെഹത്തിൽസ</lg>

[ 144 ] <lg n="">ത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു തലയാകുന്ന ക്രിസ്തങ്കലെക്ക് എല്ലാം െ</lg><lg n="൧൬">കാണ്ടും വളരുന്നവരാകെണ്ടതിന്നുതന്നെ— ആയവനിൽനി
ന്നു ശരീരം ഒക്കയും ഒരൊര് അംശത്തിന്നു അളവിൽ കിട്ടി
യ സാദ്ധ്യശക്തിപ്രകാരം സെവിച്ചു ഏകുന്ന എല്ലാ സന്ധിതാ
ലും യുക്തിയൊടെ ചെൎന്നു എകീഭവിച്ചും സ്നെഹത്തിലെതൻ
നിൎമ്മാണത്തിന്നായിട്ടു ദെവവളൎച്ചയെ അനിഷ്ഠിക്കുന്നു—</lg><lg n="൧൭">- എന്നാൽ ഞാൻ കൎത്താവിൽ ആണയിട്ടു ചൊല്ലുന്നിതു- ശെ
ഷം ജാതികൾ സ്വമനസ്സിൻ മായയിൽ നടക്കുമ്പൊലെനി</lg><lg n="൧൮">ങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുതു— ആയവരെല്ലൊ അവരിൽ ഉള്ള അറി
യായ്മനിമിത്തം വിചാരത്തിൽ ഇരുണ്ടു ഹൃദയത്തിൽ തടിപ്പു
നിമിത്തം ദെവജീവനിൽ നിന്നു അന്യപ്പെട്ടവരും ആയതു-</lg><lg n="൧൯"> വെദനമറന്നും ലൊഭത്തൊടും എല്ലാ അശുദ്ധിയെയും
പ്രവൃത്തിപ്പാൻ ദുഷ്കാമത്തിൽ തങ്ങളെ തന്നെ എല്പിച്ചുംകൊ</lg><lg n="൨൦">ണ്ടത്രെ— നിങ്ങളൊ യെശുവിൽ സത്യം ഉള്ള പ്രകാരം അ</lg><lg n="൨൧">വനെകെട്ടു അവനിൽ ഉപദെശിക്കപ്പെട്ടവർ എങ്കിൽ— ക്രി</lg><lg n="൨൨">സ്തനെ ഇപ്രകാരം പഠിച്ചില്ല— മുമ്പെത്തനടപ്പിനെ സംബ
ന്ധിച്ചു ചതിമൊഹങ്ങളാൽ കെട്ടുപൊകുന്ന പഴയമനുഷ്യനെ</lg><lg n="൨൩"> വെച്ചുകളകയും— നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ ആത്മാവിൽ പുതുക്ക െ</lg><lg n="൨൪">പ്പട്ടും— സത്യത്തിന്റെ പവിത്രതയിലും ദൈവത്തിന്നു
ഒത്തവണ്ണം സൃഷ്ടനായ പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചുംകൊൾ്കയും</lg><lg n="൨൫"> വെണ്ടതെന്നത്രെ— ആകയാൽ കള്ളത്തെ കളഞ്ഞു നാം
തങ്ങളിൽ അവയവങ്ങൾ ആകകൊണ്ടു താന്താന്റെ അടുത്ത</lg><lg n="൨൬">വനൊടുസത്യംചൊല്ലുവിൻ— കൊപിച്ചാലും പാപം ചെയ്യും</lg><lg n="൨൭">യ്വിൻ (സ. ങ്കി. ൪, ൪)– സൂൎയ്യൻ നിങ്ങളുടെ ചൊടിപ്പിന്മെൽ അ
സ്തമിക്കരുതു പിശാചിന്നു ഇടം കൊടുക്കാതെയും ഇരിപ്പിൻ-</lg><lg n="൨൮">- കള്ളൻ ഇനികക്കാതെവിശെഷാൽ മുട്ടുള്ളവന്നു വിഭാഗി</lg> [ 145 ]

<lg n="">ചുകൊടുപ്പാൻ ഉണ്ടാകെണ്ടതിന്നു കൈകളെകൊണ്ടു നല്ല</lg><lg n="൨൯">തിനെ പ്രവൃത്തിച്ച് അദ്ധ്വാനിക്കയാവു— കെൾ്ക്കുന്നവൎക്കു ഉ
പകരിക്കുമാറു അവസ്ഥെക്കു തക്ക വീട്ടുവൎദ്ധനചെയ്വാൻ നല്ല
വാക്കായതു അല്ലാതെ- ആകാത്തത ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വായി</lg><lg n="൩൦">ൽനിന്നു പുറപ്പെടായ്ക— വീണ്ടെടുപ്പുനാളിലെക്ക് നിങ്ങൾ്ക്കു മുദ്രയാ
യ്വന്നുള്ള വിശുദ്ധദെവാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കയും ഒല്ലാ–</lg><lg n="൩൧">- സകലകൈപ്പും കൊപം ക്രൊധം കൂറ്റാരം ദൂഷണങ്ങ</lg><lg n="൩൩">ളും എല്ലാവെണ്ടാതനവുമായി നിങ്ങളൊട് വെറായ്പൊക—അ
ന്യൊന്യം വത്സലരും കനിവുറ്റവരും ദൈവം കൂടെക്രിസ്തനി
ൽ നിങ്ങൾ്ക്കു സമ്മാനിച്ചപ്രകാരം തമ്മിൽ സമ്മാനിച്ചുവിടുന്നവരും
ആകുവിൻ-</lg>

൫ അദ്ധ്യായം

(൪, ൩൨) സ്നെഹിപ്പാനും (൩) ജാതികളുടെ ദുൎഗ്ഗുണങ്ങളെ വിട്ടു(൭)
വെളിച്ചത്തിൽ എന്നു (൧൫) ക്രിസ്തയൊഗ്യമായി നടപ്പാനും.
(൨൨-൬,൯) സ്ത്രീപുരുഷാദികൾ്ക്കും ഉള്ള പ്രബൊധനം-

<lg n="൧"> അതുകൊണ്ടു പ്രിയമക്കൾ എന്നിട്ടു ദൈവത്തിന്നു അനുകാ</lg><lg n="൨">രികൾ ആകുവിൻ— ക്രിസ്തനും നമ്മെ സ്നെഹിച്ചു സൌരഭ്യ
വാസനെക്കായിട്ടു നമുക്കുവെണ്ടിതന്നെത്താൻ ദൈവത്തി
ന്നു കാഴ്ചയും ബലിയും ആക്കി അൎപ്പിച്ചപ്രകാരം സ്നെഹത്തി</lg><lg n="൩">ൽ നടന്നുംകൊൾ്വിൻ— എന്നാൽ പുലയാട്ടും എല്ലാ അശു
ദ്ധിയും ലൊഭവും ഇവ വിശുദ്ധൎക്ക ഉചിതമാംവണ്ണം നിങ്ങളി</lg><lg n="൪">ൽ നാമം പൊലും ഇരിക്കരുതു— ചീത്തത്തരം പൊട്ടച്ചൊൽ
കളിവാക്കു ഇങ്ങിനെ പറ്റാത്തവ ഒന്നും അരുതു സ്തൊത്ര െ</lg><lg n="൫">മ ആവു— പുലയാടി അശുദ്ധൻ വിഗ്രഹാരാധി ആകുന്നലൊ
ഭി ഇവർ ആൎക്കും ക്രിസ്തന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും രാജ്യത്തി
ൽ അവകാശം ഇല്ല എന്നു നിങ്ങൾ്ക്കറിഞ്ഞുബൊധിച്ചുവല്ലൊ</lg>

[ 146 ] <lg n="൬">— വ്യൎത്ഥവാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിയായ്ക- ഇവനിമി
ത്തം ദെവകൊപം അനധീനതയുടെ പുത്രർമെൽവരുന്നു സ</lg><lg n="൭">ത്യം— ആകയാൽ അവരൊടു കൂട്ടംശികൾ ആ</lg><lg n="൮">കരുതെ— പണ്ടല്ലൊനിങ്ങൾ ഇരുളായി ഇപ്പൊൾ കൎത്താ</lg><lg n="൯">വിൽ വെളിച്ചമാകുനു— കൎത്താവിന്നു നല്ല സമ്മതമായ്ത്</lg><lg n="൧൦"> എന്തെന്നു ശൊധന ചെയ്തു- വെളിച്ചമക്കളായി നടന്നുകൊ</lg><lg n="൧൧">ൾ്വിൻ (വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം സകല നന്മയിലും നീതിയി</lg><lg n="൧൨">ലും സത്യത്തിലും കാണുമല്ലൊ)— ഇരിട്ടിന്റെ നിഷ്ഫലക്രിയ
കളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകാതെ അവറ്റെ വിശെഷിച്ചാൽ ശാ
സിക്കെ ആവു- അവരാൽ ഗൂഢമായി നടക്കുന്നവ പറയു</lg><lg n="൧൩">ന്നതും കൂടെ ചീത്ത ആകുന്നു— അവ എല്ലാം വെളിച്ചത്താൽ
ശാസിക്കപ്പെടുകിൽ വിളങ്ങിവരുന്നു- കാരണം വിളങ്ങിവ</lg><lg n="൧൪">രുന്നത് എല്ലാം വെളിച്ചമത്രെ— അതുകൊണ്ടു (യശ. ൬൦, ൧ʃʃ.)
ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണൎന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുനീല്ക്ക</lg><lg n="൧൫"> എന്നാൽ ക്രിസ്തൻ നിണക്ക ഉജ്ജ്വലിക്കും എന്നുണ്ടു— ആ
കയാൽ സൂക്ഷ്മത്തൊടെ നടക്കുമാറുനൊക്കുവിൻ– അജ്ഞാ</lg><lg n="൧൬">നികൾ എന്നല്ല ജ്ഞാനികളായത്രെ— നാളുകൾ വിടക്കാക</lg><lg n="൧൭">യാൽ സമയത്തെ തക്കത്തിൽ വാങ്ങികൊണ്ടുംതന്നെ— അ
തുകൊണ്ടു ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കൎത്താവിൻ ഇഷ്ടം ഇ</lg><lg n="൧൮">ന്നതെന്നു ബൊധിക്കുന്നവരാകുവിൻ— ദുൎന്നടപ്പുണ്ടാകു
ന്ന മദ്യമത്തതയും അരുതു– കെവലം ആത്മാവ് കൊണ്ടു</lg><lg n="൧൯"> നിറഞ്ഞു— സങ്കീൎത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മികപാ
ട്ടുകളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക</lg><lg n="൨൦">ൎത്താവിന്നു പാടിയും കീൎത്തിച്ചും നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശു
ക്രിസ്തന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന്നു എ
ല്ലായ്പൊഴും എല്ലാംകൊണ്ടും സ്തൊത്രംചൊല്ലിക്കൊണ്ടും—</lg> [ 147 ]

<lg n="൨൧">– ക്രിസ്തന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യൊന്യം കീഴ്പെട്ടും ഇരിപ്പിൻ-</lg>

<lg n="൨൨"> സ്ത്രീകളെ കൎത്താവിന്ന് എന്നപൊലെ സ്വഭൎത്താക്കന്മാ</lg><lg n="൨൩">യ്ക്കുകീഴടങ്ങുവിൻ— കാരണം ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവാ
കുന്ന ക്രിസ്തന്മ്സഭെക്ക് തല ആയുള്ള പ്രകാരം ഭൎത്താവ് സ്ത്രീ</lg><lg n="൨൪">യുടെ തല ആകുന്നു— എന്നാൽ സഭ ക്രിസ്തന്നു കീഴടങ്ങും പൊ
ലെ ഭാൎയ്യമാരും സ്വഭൎത്താക്കന്മാൎക്ക സകലത്തിലും (കീഴട</lg><lg n="൨൫">ങ്ങുക)— പുരുഷരായുള്ളൊരെ ക്രിസ്നും സഭയെസ്നെ</lg><lg n="൨൬">ഹിച്ചപ്രകാരം ഭാൎയ്യമാരെ സ്നെഹിപ്പിൻ— അവനല്ലൊ അ
വളെ ചൊൽകൂടിയ നീർക്കുളിയാൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീ</lg><lg n="൨൭">കരിക്കയും— കറ ഒട്ടൽ മുതലായത ഒന്നും ഇല്ലാതെ പവി
ത്രയും നിഷ്കളങ്കയും ആയൊരു സഭയെ തെജസ്സൊടെത
നിക്കതാൻ മുന്നിറുത്തുകയും ചെയ്യെണ്ടതിന്നു (സ്നെഹിച്ചു)</lg><lg n="൨൮"> തന്നെത്താൻ അവൾ്ക്കവെണ്ടി എല്പിച്ചുകൊടുത്തു—അവ്വ
ണ്ണം പുരുഷന്മാർ സ്വഭാൎയ്യമാരെ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെപൊ
ലെസ്നെഹിക്കെവെണ്ടു– സ്വഭാൎയ്യയെ സ്നെഹിക്കുന്നവൻ</lg><lg n="൨൯"> തന്നെ അത്രെ സ്നെഹിക്കുന്നു— തന്റെ ജഡത്തൊടല്ലൊ
ഒരുവനും ഒരുനാളും പകെച്ചില്ല ക്രിസ്തൻ സഭയെ ചെയ്യും</lg><lg n="൩൦">പൊലെ അതിനെ പൊറ്റിലാളിക്ക അത്രെ ചെയ്യുന്നു—കാ
രണം നാം അവന്റെ ശരീരത്തിൻ അവയവങ്ങളായി അവ
ന്റെ ജഡത്തിൽനിന്നും അസ്ഥികളിൽനിന്നും ആകുന്നു—</lg><lg n="൩൧"> (൧ മൊ. ൨, ൨൪) അതുനിമിത്തം മനുഷ്യൻ തന്റെ പിതാവെ
യും മാതാവെയും വിട്ടു സ്വഭാൎയ്യയൊടു പറ്റിയിരിക്കും ഇ
രുവരും ഒരു ജഡമായ്തീരും എന്നുള്ള മൎമ്മം വലുതാകുന്നു—</lg><lg n="൩൨"> ഞാനൊ ക്രിസ്തനെയും സഭയെയും ഉദ്ദെശിച്ചു പറയുന്നു—</lg><lg n="൩൩"> എന്നാൽ നിങ്ങളും അപ്രകാരം ഒരൊരുവൻ താന്താന്റെ
ഭാൎയ്യയെതന്നെക്കണക്കെ സ്നെഹിക്ക ഭാൎയ്യയൊ ഭൎത്താവെ</lg>

[ 148 ] <lg n=""> ഭയപ്പെടാവു</lg>

൬ അദ്ധ്യായം

പുത്രാദിവകക്കാൎക്കും പ്രബൊധനം.(൧൦) ആത്മികയുദ്ധ
ത്തിൻ ഉപദെശം–(൨൧)സമാപ്തി-

<lg n="൧"> മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളെ കൎത്താവിൽ അനുസരിപ്പിൻ-</lg><lg n="൨"> ഇതല്ലൊന്യായമാകുന്നു— (൨മൊ. ൨൦, ൧൨)–നിന്റെ അഛ്ശ െ
നയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നതു വാഗ്ദത്തം കൂടിയ</lg><lg n="൩"> ആദികല്പന ആകുന്നു— നിണക്കനല്ലതുഭവിപ്പാനും നീ ഭൂമി</lg><lg n="൪">യിൽ ദീൎഘായുസ്സാവാനും എന്നുതന്നെ— അഛ്ശന്മാരെനി
ങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊപിപ്പിക്കാതെ കൎത്താവിന്റെ ബാലശി
ക്ഷയിലും പത്ഥ്യൊപദെശത്തിലും പൊറ്റിവളൎത്തുവിൻ—</lg><lg n="൫">— ദാസന്മാരെ ക്രിസ്തനെപൊലെ തന്നെ ജഡപ്രകാരം
ഉടയവരെഹൃദയത്തിൻ എകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തൊടും വിറയ</lg><lg n="൬">ലൊടും അനുസരിപ്പിൻ— മനുഷ്യരെരസിപ്പിക്കുന്ന ദൃഷ്ടിസെ
വയാൽ അല്ല ക്രിസ്തദാസരായി ദെവെഷ്ടത്തെ ചെയ്തും മന</lg><lg n="൭">സ്സാലെ മനുഷ്യൎക്കെന്നല്ല— കൎത്താവിന്നത്രെ അടിമപ്പെട്ടു</lg><lg n="൮"> അനുരാഗത്തൊടെ സെവിച്ചുംകൊണ്ടത്രെ— ദാസനൊസ്വ
തന്ത്രനൊ താന്താൻ ഏതു നന്മചെയ്താലും കൎത്താവിൽ
നിന്നു അതിനെതന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നറിഞ്ഞുവല്ലൊ—</lg><lg n="൯"> യജമാനന്മാരെ ഭീഷണിവാക്ക ഒഴിച്ചു അവരൊട് ആപ്ര
കാരങ്ങൾതന്നെ ചെയ്വിൻ-അവൎക്കും നിങ്ങൾ്ക്കും വാനങ്ങളി
ൽ യജമാനൻ ഉണ്ടെന്നും അവൻപക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇ
ല്ല എന്നും അറിയാമല്ലൊ—</lg>

<lg n="൧൦"> ഒടുക്കം എൻ സഹൊദരന്മാരെകൎത്താവിലും അവന്റെ ഊ
ക്കിൻബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ— പിശാചിന്റെ തന്ത്ര</lg> [ 149 ]

<lg n="">ങ്ങളൊടു ചെറുത്തു നില്പാൻ കഴിയെണ്ടതിന്നു ദൈവത്തി</lg><lg n="൧൨">ൻ ആയുധവൎഗ്ഗത്തെ ധരിച്ചുകൊൾ്വിൻ— നമുക്കല്ലൊമല്ലുള്ളതു
ജഡരക്തങ്ങളൊടല്ല ഈ അന്ധകാരത്തിലെ വാഴ്ചകൾ അ
ധികാരങ്ങൾ ലൊകാധിപന്മാർ ഇങ്ങിനെ ദുഷ്ടാത്മസെനയൊ</lg><lg n="൧൩">ടു സ്വൎല്ലൊകങ്ങളിൽ അത്രെ— അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ആദുൎദ്ദി
വസത്തിൽ എതിൎപ്പാനും സകലത്തെയും പരാഭവിച്ചിട്ടുനി
ല്പാനും കഴിയെണ്ടതിന്നു ദൈവത്തിൻ ആയുധവൎഗ്ഗത്തെ എ</lg><lg n="൧൪">ടുത്തുകൊൾ്വിൻ— എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അരെക്കസത്യ</lg><lg n="൧൫">ത്തെ കെട്ടി നീതി എന്ന കവചത്തെ ധരിച്ചു— സമാധാനസു</lg><lg n="൧൬"> വിശെഷത്തിന്റെ മുതിൎച്ചയെ കാലുകൾ്ക്കു ചെരിപ്പാക്കി— എ
ല്ലാറ്റിന്മീതെ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കയും കെടുപ്പാൻ
മതിയായ വിശ്വാസമാകുന്ന പലിശയെ എടുത്തും കൊണ്ടു</lg><lg n="൧൭">നില്പിൻ— പിന്നെരക്ഷയാം ശിരസ്ത്രവും ദെവച്ചൊൽ ആ</lg><lg n="൧൮">കുന്ന ആത്മാവിൻവാളെയും കൈക്കൊൾ്വിൻ— എല്ലാ
പ്രാൎത്ഥനയാലും യാചനയാലും എതുനെരത്തും ആത്മാവിൽ
പ്രാൎത്ഥിച്ചും അതിനായ്തന്നെജാഗരിച്ചും കൊണ്ടുഎല്ലാവി
ശുദ്ധൎക്കും എനിക്കും വെണ്ടി യാചനയിൽ സകല അഭിനി</lg><lg n="൧൯">വെശം പൂണ്ടും (നില്ക്കെണ്ടു)— എന്റെ വായിതുറപ്പാനും
ഞാൻ ചങ്ങലയിൽ മന്ത്രിയായി സെവിക്കുന്ന സുവിശെഷ
ത്തിന്റെ മൎമ്മത്തെ പ്രാഗത്ഭ്യത്തൊടെ അറിയിപ്പാനും—</lg><lg n="൨൦"> എനിക്കു വചനം നല്കപ്പെടെണം എന്നും ഞാൻ ഉരെക്കെ
ണ്ടുംവണ്ണം അതിൽ പ്രാഗത്ഭ്യംകാട്ടെണം എന്നുംതന്നെ—</lg>

<lg n="൨൧"> എന്റെ അവസ്ഥയും ഞാൻ നടക്കുന്നതും നിങ്ങളും
അറിയെണ്ടതിന്നു പ്രിയസഹൊദരനും കൎത്താവിൽ വിശ്വ
സ്തശുശ്രൂഷക്കാരനും ആയതുകികൻ നിങ്ങൾ്ക്ക എല്ലാം അ</lg><lg n="൨൨">റിയിക്കും— അവനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക അയച്ചതു നിങ്ങൾ</lg>

[ 150 ] <lg n=""> എന്റെ വസ്തുതകളെ അറികയും അവൻ നിങ്ങളുടെഹൃ
ദയങ്ങളെ പ്രബൊധിപ്പിക്കയും വെണം എന്നുവെച്ചത്രെ</lg><lg n="൨൩">– പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കൎത്താവായ യെശുക്രി
സ്തനിൽ നിന്നും സഹൊദരന്മാൎക്കു സമാധാനവും വിശ്വാസ</lg><lg n="൨൪">ത്തൊടെ സ്നെഹവും (ഉണ്ടായിരിക്ക)— നമ്മുടെ കൎത്താവായ് െ
യശുക്രിസ്തനെ അക്ഷയമായി സ്നെഹിക്കുന്നവരൊട് ഒക്കയും
കരുണ (ഉണ്ടാക) ആമെൻ-</lg>

ഫിലിപ്പ്യൎക്ക എഴുതിയ
ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

(൩) സഭയിങ്കലെസ്നെഹത്തെ സ്തൊത്ര പ്രാൎത്ഥനകളാൽകാ
ണിച്ചിട്ടു(൧൨) തന്റെ അവസ്ഥയും (൧൮) ആശയും ഗ്രഹിപ്പി
ച്ചു(൨൭) ഒരുമിച്ചുനില്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചതു-

<lg n="൧"> യെശുക്രിസ്തന്റെ ദാസരായ പൌലും തിമൊത്ഥ്യനും
ഫിലിപ്പിയിൽ ഉള്ള അദ്ധ്യക്ഷന്മാരൊടും ശുശ്രൂഷക്കാരൊടും
കൂട ക്രിസ്തയെശുവിലെ വിശുദ്ധന്മാൎക്ക എല്ലാവൎക്കും എഴുതുന്ന</lg><lg n="൨">തു— നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽനിന്നും കൎത്താവായ
യെശുക്രിസ്തനിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും സമാ
ധാനവും ഉണ്ടാക-</lg>

<lg n="൩"> നിങ്ങളെ ഒൎക്കുന്തൊറും എന്റെ ദൈവത്തിന്നു സ്തൊ</lg><lg n="൪">ത്രം ചെയ്യുന്നു— നിങ്ങൾ ഒന്നാംനാൾ മുതൽ ഇതുവരെയും
സുവിശെഷത്തിന്നായി കാണിച്ച കൂട്ടായ്മയാൽ അല്ലൊ ഞാ</lg> [ 151 ]

<lg n="൫">ൻ സന്തൊഷം പൂണ്ടും— എതു അപെക്ഷയിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവ</lg><lg n="൬">ൎക്കും വെണ്ടി എപ്പൊഴും യാചനചെയ്തും— നിങ്ങളിൽ നല്ല
പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ചവൻ യെശുക്രിസ്തന്റെ നാളൊ
ളം തികെക്കും എന്നു തന്നെ തെറികൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു—</lg><lg n="൭"> ഇങ്ങിനെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെകൊണ്ടും ഭാവിക്കുന്നത്
എനിക്ക് ന്യായം ആവാൻ കാരണം- കരുണെക്ക് എന്റെ
കൂട്ടാളികളായ നിങ്ങളെ ഒക്കയും എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിലും
സുവിശെഷത്തിൻ പ്രതിവാദത്തിലും സ്ഥിരീകരണത്തി</lg><lg n="൮">ലും എന്റെ ഹൃദയത്തിനകം വഹിക്കുന്നതു തന്നെ— യെ
ശുക്രിസ്തന്റെ കരളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒക്കയും എങ്ങി
നെ വാഞ്ഛിക്കുന്നു എന്നതിന്നു ദൈവമല്ലൊ എനിക്ക</lg><lg n="൯"> സാക്ഷി— ഞാൻ പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നതൊ നിങ്ങളുടെ സ്നെ
ഹം മെല്ക്കുമെൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാ രുചിയിലും വ</lg><lg n="൧൦">ഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടു— നിങ്ങൾ ഭെദാഭെദങ്ങളെ ശൊധനചെ
യ്യാകെണം ക്രിസ്തന്റെ നാളിലെക്ക് സ്വഛ്ശരും തടങ്ങലി</lg><lg n="൧൧">ല്ലാത്തവരും— ദൈവത്തിൻ തെജസ്സിന്നും പുകഴ്ചെക്കു
മായിട്ടു യെശുക്രിസ്തനാൽ നീതിഫലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വരും ആവാൻ എന്നത്രെ—</lg>

<lg n="൧൨"> എന്നാൽ നിങ്ങൾ്ക്ക അറിയായ്വരെണ്ടി ഇരിക്കുന്നിതു-
എന്റെ അവസ്ഥകൾ കെവലം സുവിശെഷത്തിന്റെ മുഴു</lg><lg n="൧൩">പ്പിന്നായി നടന്നുവന്നു— എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അകമ്പ
ടിമാടത്തിൽ ഒക്കയുംശെഷം എല്ലാവൎക്കും ക്രിസ്തനിൽത െ</lg><lg n="൧൪">ന്നവെളിവായപ്രകാരവും— കൎത്താവിലെ സഹൊദരർ മി
ക്കതും എന്റെ ബന്ധങ്ങളാൽ തെറികൊണ്ടു വചനത്തെ
ഭയംകൂടാതെ ഉരെപ്പാൻ അതിയായി തുനിഞ്ഞവാറും ത</lg><lg n="൧൫">ന്നെ— ചിലർ ക്രിസ്തനെ ഘൊഷിക്കുന്നത് അസൂയപിണ</lg>

[ 152 ] <lg n="">ക്കങ്ങൾ നിമിത്തവും അത്രെ ചിലർ പ്രസാദം നിമിത്തം ത</lg><lg n="൧൬">ന്നെ— ഇങ്ങിനെ സ്നെഹം പൂണ്ടവർ ഞാൻ സുവിശെഷത്തി
ന്റെ പ്രതിവാദത്തിന്നായി കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടുത െ</lg><lg n="൧൭">ന്ന— ശാഠ്യം പൂണ്ടവരൊ ക്രിസ്തനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു നി
ൎമ്മലതയിലല്ല എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ്ക്കു ക്ലെശം പിണെപ്പാൻ</lg><lg n="൧൮">ഭാവിച്ചത്രെ— പിന്നെ എന്തു- ഉപായത്താൽ ആകട്ടെ
സത്യത്താൽ ആകട്ടെ ക്രിസ്തനല്ലൊ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടു
ന്നു ഇതിലും ഞാൻ സന്തൊഷിക്കുന്നു ഇനി സന്തൊഷിക്ക</lg><lg n="൧൯">യും ചെയ്യും— കാരണം നിങ്ങളുടെ യാചനയാലും യെശുക്രി
സ്തന്റെ ആത്മാവ് ഏകുന്നതിനാലും ഇത് എനിക്ക് രക്ഷ</lg><lg n="൨൦">യായ്ക്കൂടും എന്നറിയുന്നു— ഞാൻ ഒന്നിലും നാണിച്ചുപൊകാ
തെ എല്ലാ പ്രാഗത്ഭ്യത്തിലും കൂടി ക്രിസ്തൻ എന്റെ ശരീര
ത്തിങ്കൽ ജീവനാൽ താൻ മരണത്താൽ താൻ എപ്പൊഴും
ആയവണ്ണം ഇപ്പൊഴും മഹിമപ്പെടും എന്ന് എനിക്കപ്രതീ</lg><lg n="൨൧">ക്ഷയും ആശയും ഉള്ള പ്രകാരം തന്നെ— എനിക്കല്ലൊ ജീീവി</lg><lg n="൨൨">ക്കുന്നതു ക്രിസ്തനത്രെ മരിക്കുന്നതും ലാഭമെ— എന്നാൽ
ജഡത്തിൽ ഈ ജീവിക്കുന്നതു എനിക്കവെലയിൽ ഫലം
എന്നു വന്നാൽ എതിനെ വരിപ്പു എന്നു ബൊധിച്ചില്ല—</lg><lg n="൨൩">- ആരണ്ടിൽനിന്നും എനിക്ക ആവെശം ഉണ്ടു യാത്രയായി
ക്രിസ്തനൊടു കൂട ഇരിപ്പാൻ കാംക്ഷപ്പെടുന്നു— അത് എ</lg><lg n="൨൪">ത്രയും അധികം നല്ലതു സ്പഷ്ടം— ജഡത്തിൽ വസിച്ചിരിക്കു</lg><lg n="൨൫">ന്നതൊ നിങ്ങൾ നിമിത്തം അത്യാവശ്യം— ആയതു തെറീ
ട്ടു ഞാൻ വസിക്കും എന്നും നിങ്ങളുടെ മുഴുപ്പിന്നാലും വിശ്വാ
സത്തിലെ സന്തൊഷത്തിന്നായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരൊടും</lg><lg n="൨൬"> കൂടപാൎത്തിരിക്കും എന്നും അറിയുന്നു— ഞാൻ നിങ്ങളുടെ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരികയാൽ എന്നെ ചൊല്ലി നിങ്ങളുടെ</lg> [ 153 ]

<lg n=""> പ്രശംസക്രിസ്തയെശുവിൽ വഴിഞ്ഞുമാറുതന്നെ</lg>

<lg n="൨൭"> ക്രിസ്തസുവിശെഷത്തിന്നു യൊഗ്യമായി പെരുമാറു
കമാത്രം ചെയ്വിൻ— ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്നു കണ്ടുതാൻ ദൂര
ത്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വൃത്താന്തം കെട്ടു താൻ നിങ്ങൾ ഒർ ആത്മാ
വിൽ നിന്നിട്ടു എതിരികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപൊകാതെ
ഒരുമനസ്സൊടെ സുവിശെഷവിശ്വാസത്തിന്നായി ഒന്നി
ച്ച് അങ്കം പൊരുന്നപ്രകാരം ഗ്രഹിക്കെണ്ടതിന്നുതന്നെ-</lg><lg n="൨൮">- (കുലുങ്ങാത്തതൊ) അവൎക്കു നാശത്തെയും നിങ്ങൾ്ക്കു രക്ഷ െ
യയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു- അതും ദൈവത്തിൽ നിന്നു തന്നെ-</lg><lg n="൨൯">- നിങ്ങൾ്ക്കല്ലൊ ക്രിസ്തനിൽ വിശ്വസിക്കമാത്രമല്ല അവനായി</lg><lg n="൩൦">ട്ടു കഷ്ടപ്പെടുക എന്നതുകൂടെ സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടു— നിങ്ങൾ
എങ്കൽകണ്ടതും ഇപ്പൊൾ എങ്കൽ കേൾ്ക്കുന്നതും ആയ അ
നന്യപൊരാട്ടം തന്നെ നിങ്ങൾ്ക്കും ഉണ്ടു-</lg>

൨ അദ്ധ്യായം

ഐകമത്യവും (൫) യെശുവിൽകണ്ട താഴ്മയും പൂണ്ടു (൧൨) ര
ക്ഷയെ ഉറപ്പിപ്പാൻ പ്രബൊധനം (൧൭) താൻ മരണത്തി
ന്നും ഒരുങ്ങി (൧൯) തിമൊത്ഥ്യനെയും (൨൫) എപഭ്രൊദി
തനെയും അയക്കുന്നതു-

<lg n="൧"> എന്നാൽ വല്ല പ്രബൊധനവും വല്ല സ്നെഹാശ്വാസനവും
ആത്മാവിൻ വല്ല കൂട്ടായ്മയും വല്ല കരളും അലിവും ക്രിസ്ത</lg><lg n="൨">നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ— നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കരുതി അനന്യസ്നെ
ഹം പൂണ്ട ഐകമത്യപ്പെട്ടു എകത്തെ വിചാരിച്ചും കൊണ്ടു</lg><lg n="൩"> ഇങ്ങിനെ എന്റെ സന്തൊഷത്തെ പൂൎണ്ണമാക്കുവിൻ— ശാ
ഠ്യംതാൻ ദുരഭിമാനം താൻ ഒന്നിങ്കലും മുന്നിടാതെ മനൊ
വിനയത്താൽ അവനവൻ മറ്റെവനെ തനിക്ക മീതെ എ</lg>

[ 154 ] <lg n="൪"> ന്നുനിനെച്ചും— താന്താന്റെവ അല്ല ഒരൊരുവൻ അന്യ</lg><lg n="൫">രുടെവറ്റെവിചാരിച്ചും കൊണ്ടത്രെ— ക്രിസ്തയെശുവി</lg><lg n="൬">ൽ ഉള്ളഭാവമല്ലൊ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാവൂതാക— ആയവൻ െ
ദവരൂപത്തിൽ ഭവിക്കുന്നവൻ എങ്കിലും ദൈവത്തൊട്
ഒത്തതായി ചമയുന്നതു ആഹരിപ്പാൻ തൊന്നാതെ—</lg><lg n="൭">- ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിൽ ആയ്തീൎന്നുവെ</lg><lg n="൮">ഷത്തിലും മനുഷ്യർ എന്നു കാണായ്വന്നു— ഇങ്ങിനെത െ
ന്നത്താൻ ഒഴിച്ചു മരണത്തൊളം ക്രൂശിലെ മരണത്തൊളം</lg><lg n="൯">തന്നെ അധീനനായ്വന്നുതന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി— അതുകൊ
ണ്ടത്രെ ദൈവം അവനെ എറെ ഉയൎത്തി സകലനാമത്തിന്നും</lg><lg n="൧൦"> മെലായനാമവും സമ്മാനിച്ചു— സ്വൎഗ്ഗസ്ഥൎക്കും ഭൂമിസ്ഥൎക്കും അ
ധൊലൊകൎക്കും ഉള്ളമുഴങ്കാൽ ഒക്കയും യെശുനാമത്തിൽ</lg><lg n="൧൧"> മടങ്ങുകയും— എല്ലാനാവും യെശുക്രിസ്തൻ കൎത്താവ് എ
ന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ തെജസ്സിന്നായി എറ്റുപ</lg><lg n="൧൨">റകയും ചെയ്യെണ്ടതിന്നത്രെ— എന്നതുകൊണ്ടു എൻ
പ്രീയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എപ്പൊഴും അനുസരിച്ചതുപൊ
ലെഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പൊൾ കാട്ടിയ പ്രകാരമാ
ത്രമല്ല ഇപ്പൊൾ ദൂരത്താകും കാലം എറ്റം അധികം ത െ
ന്ന ഭയത്തൊടും വിറയലൊടും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെ അനു</lg><lg n="൧൩">ഷ്ഠിപ്പിൻ— ഇഛ്ശിക്കുന്നതിനെയും സാധിപ്പിക്കുന്നതി െ
നയും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലൊ പ്രസാദം ഹെതുവായിട്ടു സാ</lg><lg n="൧൪">ധിപ്പിക്കുന്നതു— സകലത്തെയും പിറുപിറുപ്പുകളും സംശ</lg><lg n="൧൫">യങ്ങളും കൂടാതെചെയ്വിൻ— വക്രതയും കൊട്ടവും ഉള്ള
തലമുറയുടെ നടുവിൽ അനിന്ദ്യരും കൂട്ടില്ലാത്തവരും ദൈ</lg><lg n="൧൬">വത്തിൻ നിഷ്കളങ്കമക്കളും ആകുമാറുതന്നെ— ആയവരി
ൽ നിങ്ങൾ ജീവവചനത്തെപറ്റിക്കൊണ്ടു ജ്യൊതിസ്സുക</lg> [ 155 ]

<lg n="">ളായിലൊകത്തിൽ മിന്നുന്നു- ഞാൻ ഒടിയതും അദ്ധ്വാനി
ച്ചതും പഴുതിലായില്ല എന്നു ക്രിസ്തന്റെ നാളിൽ എനിക്കപ്ര
ശംസ വരുവാൻ തന്നെ—</lg>

<lg n="൧൭"> എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആകുന്ന ബലിയൊ
ടും സെവയൊടും കൂട ഞാൻ ഊക്കപ്പെട്ടാലും സന്തൊഷി
ക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരൊടും കൂട സന്തൊഷിക്കയും ചെ</lg><lg n="൧൮">യ്യുന്നു— അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളും സന്തൊഷിച്ചു എ</lg><lg n="൧൯">ന്നൊടും കൂടെ സന്തൊഷിപ്പിൻ— എന്നാൽ നിങ്ങളു
ടെ വസ്തുതകെട്ടു എനിക്കും മനം തണുക്കെണ്ടതിന്നു തി െ
മാത്ഥ്യനെ വെഗത്തിൽ അങ്ങ് അയക്കും എന്നു കൎത്താവി</lg><lg n="൨൦">ൽ ആശിക്കുന്നു— നിങ്ങളുടെവനിജമായികരുതിക്കൊ</lg><lg n="൨൧">ൾ്വാൻ തുല്യചിത്തൻ (മറ്റ) ആരും എനിക്കില്ല— യെശുക്രി
സ്തന്റെവ അല്ല തങ്ങൾ്ക്കുള്ളവയത്രെ എല്ലാവരും അ െ</lg><lg n="൨൨">ന്വെഷിക്കുന്നു— അവനൊ അഛ്ശനെ മകൻ എന്ന പൊ
ലെ എന്നൊടു കൂടി സുവിശെഷത്തിന്നായി സെവിച്ചു</lg><lg n="൨൩">ള്ളു അവന്റെ സിദ്ധതയെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു— ആ
യവനെ ഞാൻ എന്റെ കാൎയ്യത്തിന്നു തുമ്പുകണ്ട ഉടനെ</lg><lg n="൨൪"> അയപ്പാൻ ആശിക്കുന്നു— ഞാനും വെഗം വരും എന്നുക</lg><lg n="൨൭">ൎത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചും ഇരിക്കുന്നു— അതിൻനടെഎ
ന്റെസഹൊദരനും സഹകാരിയും സഹഭടനും നിങ്ങളു
ടെ ദൂതനും എന്റെ മുട്ടിന്നു സെവകനും ആയ എപഭ്രൊ
ദിതനെ നിങ്ങളരികെ അയപ്പാൻ ആവശ്യം എന്നു തൊ</lg><lg n="൨൬">ന്നി— അവൻ നിങ്ങളെ ഒക്കയും വാഞ്ഛിക്കയല്ലാതെതാ
ൻ രൊഗിയായ്തു നിങ്ങൾ കെട്ടത് നിമിത്തം വലഞ്ഞു പൊ</lg><lg n="൨൭">യ ഹെതുവാൽ തന്നെ— ചാവിനൊടണയുമാറു അവൻ രൊ
ഗിയാക്കി സത്യം ദൈവം അവനെ കനിഞ്ഞുതാനും- അ</lg>

[ 156 ] <lg n="">വനെ മാത്രമല്ല എനിക്കു ദുഃഖത്തിന്മെൽ ദുഃഖം വരാതിരി</lg><lg n="൨൮">പ്പാൻ എന്നെയുംകൂടെ (കനിഞ്ഞിതു)— ആകയാൽ നിങ്ങ
ൾ അവനെ പിന്നെയും കണ്ടുസന്തൊഷിപ്പാനും എനിക്കു
ദുഃഖങ്ങൾ അല്പം കുറവാനും ഞാൻ അവനെ അധികം വി</lg><lg n="൨൯">രഞ്ഞു അയച്ചിരിക്കുന്നു— ആകയാൽ അവനെ കൎത്താ
വിൽ എല്ലാ സന്തൊഷത്തൊടും കൂടെ എറ്റുംകൊൾ്വിൻ-</lg><lg n="൩൦"> ഇപ്രകാരമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചും ഇരിപ്പിൻ—അവ
നല്ലൊ നിങ്ങൾ എന്നെ സെവിക്കുന്നതിൽ കുറവുവന്നതി
നെതീൎക്കെണം എന്നു വെച്ചു പ്രാണത്യാഗം തുടങ്ങി ക്രിസ്ത
ന്റെ പ്രവൃത്തിനിമിത്തം ചാവിനൊളം അടുത്തുകൂടി
യവൻ-</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

യഹൂദ്യാനുസാരികളെ വെടിഞ്ഞും (൧൨) ക്രിസ്തനെമാ
ത്രം ലാക്കാക്കിയ (൧൭) തന്നെ അനുസരിച്ചും മെലെറി
നടപ്പാൻ പ്രബൊധനം

<lg n="൧"> ഒടുക്കം എന്റെ സഹൊദരന്മാരെ കൎത്താവിൽ സന്തൊഷി
പ്പിൻ - ഒന്നിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ്ക്ക പിന്നെയും എഴുതുന്നതി</lg><lg n="൨">നാൽ എനിക്ക മടുപ്പില്ല നിങ്ങൾ്ക്കും കെമം ഉണ്ടുതാനും— നായ്ക്ക
ളെ സൂക്ഷിപ്പിൻ ആകാത്ത വെലക്കാരെ സൂക്ഷിപ്പിൻ വി</lg><lg n="൩">ഛെദനയെ സൂക്ഷിപ്പിൻ— പരിഛെദന അല്ലൊ നാം ആ
കുന്നു– ആത്മാവ് കൊണ്ടു ദൈവത്തെ ഉപാസിച്ചും ക്രിസ്തു െ
യശുവിൽ പ്രശംസിച്ചും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെയും ഇ</lg><lg n="൪">രിക്കുന്നവൻതന്നെ— ഞാനൊപക്ഷെ ജഡത്തിലും ആ
ശ്രയമുള്ളവൻ തന്നെ- മറ്റാൎക്കും ജഡത്തിൽ ആശ്രയി</lg><lg n="൫">ക്കാം എന്നുതൊന്നുകിൽ എനിക്ക അധികം— എട്ടാം നാ</lg> [ 157 ]

<lg n="">ൾപരിഛെദന ഇസ്രയെൽ ജാതി ബിന്യമീൻ ഗൊത്രം എ
ബ്രായരിൽ നിന്ന് എബ്രയൻ ധൎമ്മത്തെ തൊട്ടു പറീശൻ</lg><lg n="൬">-എരിവിനെ തൊട്ടു സഭയെ ഹിംസിക്കുന്നവൻ ധൎമ്മത്തി
ലെ നീതിയെതൊട്ട് അനിന്ദ്യനുമായി ചമഞ്ഞവൻ—</lg><lg n="൭"> എങ്കിലും എനിക്കലാഭങ്ങൾ എന്നുള്ളവ ഒക്കവെ ഞാൻ</lg><lg n="൮">ക്രിസ്തൻ നിമിത്തം ചെതം എന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു— അ
ത്രയല്ല എൻ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ അറിവി െ
ല മികവുനിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പൊഴും എല്ല്ലാം ചെതം എ
ന്നുവെക്കുന്നു – അവൻ നിമിത്തം എനിക്ക് അത് ഒക്കയും</lg><lg n="൯">ചെതം വന്നു പൊയി ചണ്ടി എന്നും തൊന്നുന്നു— ഞാൻ ക്രി
സ്തനെ നെടീട്ടു ധൎമ്മത്തിൽ നിന്നുഎൻ നീതിയെ അല്ല ക്രി
സ്തവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ളതായി വിശ്വാസത്തിന്നു
ദൈവത്തിങ്കന്നു വരുന്ന നീതിയെ കൈക്കൊണ്ടു അ</lg><lg n="൧൦">വനിൽ കാണപ്പെടുവാനും– അവനെയും അവന്റെ പു
നരുത്ഥാനശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളി
ലെ കൂട്ടായ്മയെയും അറിവാനും മരിച്ചവരുടെ എഴുനീല്പി</lg><lg n="൧൧">നൊട് എത്തുമൊ എന്നിട്ട്— അവന്റെ മരണത്തൊട് എ</lg><lg n="൧൨">ന്നെ അനുരൂപനാക്കുവാനും തന്നെ—അതുലഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞുഎന്നൊതികവൊടെത്തി പൊയി എന്നൊ അല്ല
യാതൊന്നിന്നായി ഞാൻ ക്രിസ്തനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനും അ
അതിനെപിടിക്കുമൊ എന്നിട്ടു ഞാൻ പിന്തുടരുകെ ഉള്ളു-</lg><lg n="൧൩">-സഹൊദരന്മാരെ ഞാൻ പിടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നു താ</lg><lg n="൧൪">ൻ എണ്ണുന്നില്ല— ഒന്നിനെ ചെയ്യുന്നുപിന്നിട്ടവറ്റെമറ
ന്നും മുമ്പിലെവതെടിമുല്പുക്കും ദൈവം ക്രിസ്തയെശുവി
ൽമെലൊട്ടു വിളിച്ച വിളിയുടെ വിരുതിനെലാക്കാക്കി</lg><lg n="൧൫"> പിന്തുടരുന്നു— എന്നാൽ നമ്മിൽ തികഞ്ഞവരായ</lg>

[ 158 ] <lg n=""> എപ്പെരും ഇപ്രകാരം തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊൾ്വൂ - വല്ലതും കൊ
ണ്ടു നിങ്ങൾ വെറെ ഭാവിച്ചാലും ദൈവം അതിനെയും നിങ്ങ</lg><lg n="൧൬">ൾ്ക്ക വെളിപ്പെടുത്തും- അതിൻ നടെ നാം എത്തി പ്രാപിച്ചതി
ന്റെ നൂലിൽതന്നെ സഞ്ചരിക്ക ഒന്നിനെതന്നെ ചിന്തി
ക്ക—</lg>

<lg n="൧൭"> സഹൊദരന്മാരെ എനിക്ക ഒത്ത അനുകാരികൾ ആ
കുവിൻ– ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ്ക്ക മാതിരി ആകുന്നപ്രകാരം നടക്കുന്ന</lg><lg n="൧൮">വരെയും നൊക്കുവിൻ— അനെകരുണ്ടല്ലൊ ഞാൻ പ
ലപ്പൊഴും നിങ്ങളൊട് പറഞ്ഞപൊലെ ഇപ്പൊൾ കര
ഞ്ഞും പറയുന്നു ക്രിസ്തന്റെ ക്രൂശിന്നു ശത്രുക്കളായിതന്നെ</lg><lg n="൧൯"> നടക്കുന്നവർ— അവരുടെ അവസാനം നാശം അവൎക്കു ൈ
ദവമാകുന്നതുവയറത്രെ അവൎക്കുലജ്ജയായതിൽ മാ</lg><lg n="൨൦">നം ഉള്ളു ഭൂമിയിലെവ ചിന്തിക്കുന്നവർ— നമ്മുടെ പെരു
മാറ്റമല്ലൊ വാനങ്ങളിൽ ആകുന്നു- അവിടെ നിന്നു നാം
കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനെ രക്ഷിതാവെന്നു കാത്തു നി</lg><lg n="൨൧">ല്ക്കുന്നു— ആയവൻ സകലവുംകൂടെ തനിക്ക കീഴ്പെടുത്തു
വാൻ കഴിയുന്ന സാദ്ധ്യശക്തിയെകൊണ്ടു നമ്മുടെ താഴ്ച
യുടെ ശരീരത്തെ തന്റെ തെജസ്സിൻ ശരീരത്തൊട് അ</lg><lg n="൪൧">നുരൂപമാക്കുവാൻ മറുവെഷമാക്കിതീൎക്കു എന്നതുകൊ
ണ്ടു എനിക്കു പ്രീയരും വാഞ്ഛിതരും ആയ സഹൊദരന്മാ െ
ര എൻ സന്തൊഷവും കിരീടവും ആയുള്ളൊരെ ഇപ്രകാ
രം കൎത്താവിൽ നിലനില്പിൻ സ്നെഹിതന്മാരെ</lg>

൪ അദ്ധ്യായം

(൨) ഇന്നിന്നവൎക്കും (൪) സഭെക്കും ഉള്ള പ്രബൊധനം-(൧൦)
സമ്മാനത്തിന്നായി ഉപചാരവാക്കു- (൨൧) സമാപ്തി[ 159 ]

<lg n=""> ഞാൻ എവൊദ്യയെ പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു സുന്തുക െ
യയും പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നിതു കൎത്താവിൽ ഒന്നിനെത</lg><lg n="൨">ന്നെ ചിന്തിക്ക എന്നത്രെ— ജീവപുസ്തകത്തിൽ പെരു
കൾ ഉള്ള ക്ലെമാൻ തുടങ്ങിയ എന്റെ സഹകാരികളുമാ
യി ആ സ്ത്രീകൾതന്നെ സുവിശെഷത്തിൽ എന്നൊട് ഒ
ത്തുപൊരാടിയവരാകയാൽ നിജ ഇണയാളിയായു െ</lg><lg n="൩">ള്ളാവെ അവൎക്ക ഉതവിചെയ്ക— കൎത്താവിൽ എപ്പൊ
ഴും സന്തൊഷിപ്പിൻ പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നു സന്തൊ</lg><lg n="൪">ഷിപ്പിൻ— നിങ്ങളുടെ സൌമ്യത എല്ലാമനുഷ്യൎക്കും അ</lg><lg n="൫">റിവായ്വരിക— കൎത്താവ് സമീപസ്ഥൻ – ഒന്നിന്നായും
ചിന്തപ്പെടരുതെ എല്ലാറ്റിലും സ്തൊത്രം കൂടിയ പ്രാൎത്ഥന
യാചനകളാലെ നിങ്ങളുടെ ചൊദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തൊട്</lg><lg n="൬"> അറിയിക്കപ്പെടാവു— പിന്നെ എല്ലാ ബുദ്ധിയെയും ക
ടക്കുന്നദെവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നി</lg><lg n="൭">നവുകളെയും ക്രിസ്തയെശുവിങ്കൽ കാക്കും— ശെഷം സ
ഹൊദരന്മാരെ സത്യമായത് ഒക്കയും ഘനമായത് ഒക്ക
യും ന്യായമായത് ഒക്കയും നിൎമ്മലമായത് ഒക്കയും പ്രെമമാ
യത് ഒക്കയും സല്കീൎത്തിയായത് ഒക്കയും - സൽ്ഗുണമൊ- പു</lg><lg n="൮">കഴ്ചൊ എന്താകിലും അവനണ്ണുവിൻ— എങ്കൽകൂടെ പഠി
ച്ചും പരിഗ്രഹിച്ചും കെട്ടും കണ്ടും കൊണ്ടവതന്നെ പ്രവൃത്തി
പ്പിൻ പിന്നെ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളൊടു
കൂടിരിക്കും-</lg>

<lg n="൯"> ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും എനിക്കു വെണ്ടിവിചാ
രത്തെ തെഴുപ്പിക്കയാൽ ഞാൻ കൎത്താവിൽ വളരെ സ െ</lg><lg n="൧൦">ന്താഷിച്ചു— ആയതുമുമ്പെ ഭാവിച്ചിട്ടും തഞ്ചക്കെടുണ്ടായി
മുട്ടുകൊണ്ടു അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു ഉള്ള അവസ്ഥക</lg>

[ 160 ] <lg n="൧൧">ളിൽ അലംഭാവം ആവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു സത്യം—താ</lg><lg n="൧൨">ഴ്ചപ്പെടുവാനും അറിയാം വഴിവാനും അറിയാം— തൃപ്തി
യും വിശപ്പും എറ്റവും കുറവും എതിലും എല്ലാറ്റിലും ഞാ</lg><lg n="൧൩">ൻ ദീക്ഷിച്ചു പുക്കിരിക്കുന്നു— എന്നെശക്തനാക്കുന്നവ</lg><lg n="൧൪">നിൽ ഞാൻ സകലത്തിന്നും മതിയാകുന്നു— എങ്കിലും
എന്റെ സങ്കടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയെ കാട്ടുകയാൽ</lg><lg n="൧൫"> നന്നായി ചെയ്തു— ഫിലിപ്പിയരെസുവിശെഷത്തി
ന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ ഞാൻ മക്കെദൊന്യയിൽ നി
ന്നു പുറപ്പെട്ടാറെ കൊള്ളക്കൊടുക്കയുടെ കാൎയ്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും എന്നൊടു കൂട്ടായ്മതുട</lg><lg n="൧൬">ങ്ങീല എന്നു നിങ്ങളും അറിയുന്നു— തെസ്സലനീക്കയിലും
എന്റെ ആവശ്യത്തിന്നായി നിങ്ങൾ ഒന്നുരണ്ടു വട്ടം അ</lg><lg n="൧൭">യച്ചുവല്ലൊ— ഞൻ കാഴ്ചയെ തിരയുന്നു എന്നല്ല നി
ങ്ങളുടെ കണക്കിൽ വളരുന്ന ഫലത്തെ അത്രെ തിരയു</lg><lg n="൧൮">ന്നു— ഇപ്പൊൾ ഞാൻ എല്ലാം കെട്ടി മെടിച്ചും വഴിഞ്ഞും</lg><lg n="൧൯">ഇരിക്കുന്നു— ദൈവത്തിന്നു സൌരഭ്യവാസനയായിഹി
തവും ഗ്രാഹ്യവും ആയ ബലി എന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്നു വ
രുന്നതിനെ എപഭ്രൊദിതനൊടു ഞാൻ പരിഗ്രഹിച്ചി</lg><lg n="൨൦">ട്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു— എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം തെ
ജസ്സിൽ തന്റെ ധനത്താൽ ആകും വണ്ണം നിങ്ങളടെ മുട്ടി</lg><lg n="൨൧">നെ ഒക്കയും ക്രിസ്ത യെശുവിൽ നിറെച്ചു തീൎക്കും— നമ്മുടെ
ദൈവവും പിതാവും ആയവന്നു യുഗാദിയുഗങ്ങളിലും െ
തജസ്സുണ്ടാക ആമെൻ-</lg> <lg n="൨൨"> ക്രിസ്തയെശുവിലെ എല്ലാ വിശുദ്ധനെയും വന്ദിപ്പി
ൻ— എന്നൊടുകൂടയുള്ള സഹൊദരന്മാർ നിങ്ങളെ വന്ദി</lg><lg n="൨൩">ക്കുന്നു— എല്ലാവിശുദ്ധരും വിശെഷാൽ കൈസരുടെഭ</lg> [ 161 ]

വനത്തിലുള്ളവരും നിങ്ങളെ വന്ദിക്കുന്നു- കൎത്താവായ
യെശു ക്രിസ്തന്റെ കരുണ നിങ്ങൾ എല്ലാവരൊടും ഉണ്ടാവൂ
താക-


കൊലസ്സൎക്ക എഴുതിയ
ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

(൩) ഉള്ള വിശ്വാസത്തിന്നായി സ്തൊത്രം (൯) തികവിന്നായി
പ്രാൎത്ഥന (൧൩) സഭാശിരസ്സിൽ മഹത്വവൎണ്ണനം (൨൧)
നിലനില്പിൻ പ്രത്യാശ (൨൪) സഭെക്കു വെണ്ടി തന്റെ
അദ്ധ്വാനം-

<lg n="൧">ദെവെഷ്ടത്താൽ യെശുക്രിസ്തന്റെ അപൊസ്തലനാ
യ പൌലും സഹൊദരനായ തിമൊത്ഥ്യനും കൊലസ്സയി
ൽ ഉള്ളവരായി ക്രിസ്തനിൽ വിശുദ്ധരും വിശ്വസ്തരും ആ</lg><lg n="൨">യ സഹൊദരന്മാൎക്ക (എഴുതുന്നതു)- നമ്മുടെ പിതാവായ െ
ദെവത്തിൽ നിന്നും (കൎത്താവായ യെശു ക്രിസ്തനിൽ നിന്നും)
നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക-</lg>

<lg n="൩">സുവിശെഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുൻകെട്ട
തായി സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നു സംഗ്രഹിച്ചു കിടക്കു</lg><lg n="൪">ന്ന പ്രത്യാശാൎത്ഥം നിമിത്തം- ക്രിസ്ത യെശുവിൽ വിശ്വാ
സവും എല്ലാ വിശുദ്ധരിലും സ്നെഹവും ഉള്ളതിനെ ഞങ്ങ</lg><lg n="൫">ൾ കെട്ടിട്ടു നിങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി പ്രാൎത്ഥിക്കുന്തൊറും- നമ്മുടെ ക
ൎത്താവായ യെശു ക്രിസ്തന്റെ പിതാവും ദൈവവും ആയ</lg>

[ 162 ] <lg n="൬">വനു സ്തൊത്രം ചെയ്യുന്നു- ആ സുവിശെഷം ലൊകത്തിൽ
ഒക്കയും ഉള്ള പൊലെ നിങ്ങളിലും എത്തി നിങ്ങൾ ദെവകരു
ണയെ ഉണ്മയിൽ കെട്ടറിഞ്ഞു കൊണ്ടനാൾ മുതൽ നിങ്ങളി
ൽ എന്നപൊലെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതും വൎദ്ധിക്കുന്നതും ആകു</lg><lg n="൭">ന്നു- ഉണ്മയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ നമ്മുടെ പ്രിയ സ</lg><lg n="൮">ഹൊദരനായ എപഭ്രാവിൽ നിന്നു പറിച്ചു- ആയവൻ നി
ങ്ങൾ്ക്കു വെണ്ടി ക്രിസ്തന്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷക്കാരനും നി
ങ്ങൾ്ക്ക് ആത്മാവിലുള്ള സ്നെഹത്തെ ഞങ്ങളൊട് ബൊധി</lg><lg n="൯">പ്പിച്ചവനും തന്നെ- അതു കൊണ്ടു ഞങ്ങളും കെട്ടനാൾ</lg><lg n="൧൦"> മുതൽ നിങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി വിടാതെ പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നു- നിങ്ങൾ ക
ൎത്താവിന്നു യൊഗ്യമായി നടന്നു സകലത്തിലും പ്രസാദം വ
രുത്തെണ്ടതിന്നു എല്ലാ ആത്മിക ജ്ഞാനത്തിലും വിവെ
കത്തിലും ദെവെഷ്ടത്തിന്റെ അറിവു കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു വ
രെണം എന്നും ദൈവത്തിൻ പരിജ്ഞാനത്താൽ സകല
സല്ക്രിയയിലും ഫലം കാണിച്ചും വൎദ്ധിച്ചും പൊരെണം-</lg><lg n="൧൧"> എല്ലാ സഹിഷ്ണുതയും സന്തൊഷം കൂടിയ ദീൎഘശാന്തിയും
വരുമാറു അവന്റെ തെജസ്സിന്റെ ഊക്കിൻ പ്രകാരം എ</lg><lg n="൧൨">ല്ലാ ശക്തിയാലും ബലപ്പെടുന്നവരായി- വിശുദ്ധൎക്ക വെളിച്ച
ത്തിൽ ഉള്ള അവകാശ പങ്കിന്നായി നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കിയ പി
താവിന്നു സ്തൊത്രം ചെയ്യുന്നവർ ആകെണം എന്നും വെണ്ടി </lg><lg n="൧൩"> കൊള്ളുന്നു-- ആയവനല്ലൊ നമ്മെ ഇരിട്ടിൻ അധി
കാരത്തിൽ നിന്നു ഉദ്ധരിച്ചു തൻ സ്നെഹത്തിൻ പുത്രന്റെ</lg><lg n="൧൪"> രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെച്ചു- ഇവങ്കൽ നമുക്കു പാപമൊച</lg><lg n="൧൫">നം ആകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പു ഉണ്ടു- അവൻ കാണാത്ത ദൈ
വത്തിന്റെ പ്രതിമയും സൃഷ്ടിക്ക ഒക്കെക്കും ആദ്യജാതനും</lg><lg n="൧൬"> ആകുന്നു- എന്തെന്നാൽ സൎവ്വവും അവനിൽ സൃഷ്ടിക്ക</lg> [ 163 ]

<lg n="">പ്പെട്ടു സ്വൎഗ്ഗങ്ങളിലുള്ളവയും ഭൂമിമെൽ ഉള്ളവയും കാണ്മ
വയും കാണാത്തവയും സിംഹാസനങ്ങൾ താൻ കൎത്തൃത്വങ്ങ
ൾ താൻ വാഴ്ചകൾ താൻ അധികാരങ്ങൾ താൻ സൎവ്വവും അ</lg><lg n="൧൭">വനാലും അവങ്കലെക്കും സൃഷ്ടമാകുന്നു-താൻ സൎവ്വത്തിന്നു
മുമ്പെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സൎവ്വവും അവങ്കൽ കൂടി നി</lg><lg n="൧൮">ല്ക്കുന്നു- സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിന്നു തലയും ആയതിന്നു
കാരണം- അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യ ജാതനായി ഒ
ർ ആരംഭമാകുക തന്നെ- അത് അവന്നു സകലത്തിലും മു</lg><lg n="൧൯">മ്പ് ഉണ്ടാകെണ്ടതിന്നായ്തു- എങ്ങിനെ എന്നാൽ അവ</lg><lg n="൨൦">നിൽ എല്ലാ നിറവും വസിക്ക എന്നും- അവന്റെ ക്രൂശിലെ
രക്തം കൊണ്ടു അവനാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഭൂമിമെലു
ള്ളവയും സ്വൎഗ്ഗത്തിലുള്ളവയും സൎവ്വം അവനെ കൊണ്ട് അ</lg><lg n="൨൧">വങ്കലെക്ക് നിരപ്പിക്ക എന്നും നല്ലിഷ്ടം തൊന്നി-പ
ണ്ടു ദുഷ്ടക്രിയകളിൽ ആയി വിചാരത്തിൽ അന്യപ്പെട്ടവ</lg><lg n="൨൨">രും പകയരും ആയ നിങ്ങളെയും - അവൻ ഇപ്പൊൾ
തന്റെ ജഡശരീരത്തിങ്കൽ മരണം മൂലം നിരപ്പിച്ചതു
നിങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും</lg><lg n="൨൩"> അനിന്ദ്യരും ആയി നിറുത്തുവാൻ തന്നെ- വാനിങ്കീഴെ സ
കല സൃഷ്ടിയിലും ഘൊഷിക്കപ്പെട്ടും പൌലായ ഞാൻ ശു
ശ്രൂഷക്കാരനായ്വന്നും നിങ്ങൾ കെട്ടും ഉള്ള സുവിശെഷത്തി
ന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ ഇളകാതെ അടിസ്ഥാന
പ്പെട്ടവരും നിഷ്ഠയുള്ളവരും ആയി വിശ്വാസത്തിൽ പാ</lg><lg n="൨൪">ൎത്തു കൊണ്ടാലത്രെ - ഇപ്പൊൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ്ക്കു വെണ്ടി
യുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സന്തൊഷിച്ചു ക്രിസ്തന്റെ സ
ങ്കടങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളവറ്റെ എന്റെ ജഡത്തിൽ സ
ഭയാകുന്ന അവന്റെ ശരീരത്തിന്നു വെണ്ടി പൂരിപ്പിക്കു</lg>

[ 164 ] <lg n="൨൫">ന്നു- ആയതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിലെക്ക് എനിക്ക നല്കപ്പെ
ട്ട ദൈവത്തിൽ വീട്ടുവിചാരണപ്രകാരം ശുശ്രൂഷക്കാരൻ
ആയതു ദെവവചനത്തെ നിവൃത്തിക്കെണ്ടതിന്നു ത െ</lg><lg n="൨൬">ന്ന- ആ (വചനം) യുഗാദിതലമുറകളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു
കിടന്ന മൎമ്മം എങ്കിലും ഇപ്പൊൾ അവന്റെ വിശുദ്ധൎക്കു പ്ര</lg><lg n="൨൭">ത്യക്ഷമായി - അവൎക്കു ദൈവം ജാതികളിൽ ഈ മൎമ്മ
ത്തിലെ തെജസ്സിൻ സമൃദ്ധി എന്തെന്നു ബൊധിപ്പിപ്പാ
ൻ ഇഛ്ശിച്ചതു-ആയത് തെജസ്സിൻ പ്രത്യാശയായി നി</lg><lg n="൨൮">ങ്ങളിൽ ക്രിസ്തൻ എന്നുള്ളതു - അവനെ ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവി
ക്കുന്നതിൽ എതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തനിൽ തികഞ്ഞവനാ
യി നിറുത്തെണ്ടതിന്നു എതു മനുഷ്യനെയും വഴിക്കാക്കി
യും എല്ലാ ജ്ഞാനത്തൊടും എതു മനുഷ്യനെയും ഉപദെ</lg><lg n="൨൯">ശിച്ചും കൊള്ളുന്നു- അതിനായും ഞാൻ എന്നിൽ ബല
ത്താലെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ സാദ്ധ്യശക്തിയിൻ പ്ര
കാരം പൊരുതും കൊണ്ട് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു-</lg>

൨ അദ്ധ്യായം

സഭയുടെ ഉറപ്പിന്നായി ചിന്തലൊക ജ്ഞാനത്തിൻ മായ
(൧൬) കള്ളമതഭെദത്തിൻ ആക്ഷെപണം.

<lg n="൧">എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളെയും ലുവുദിക്യയിൽ ഉള്ളവരെയും
ജഡത്തിൽ എന്റെ മുഖത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരെയും
ചൊല്ലി എനിക്ക് എത്ര വലിയ പൊരാട്ടം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ്ക്ക്</lg><lg n="൨"> ബൊധിക്കെണ്ടതിന്നു ഇഛ്ശിക്കുന്നു- അവർ സ്നെഹത്തി
ൽ എകീഭവിച്ചും വിവെകത്തിൻ നിറപടിയുടെ സകല സ
മ്പത്തിലെക്കും ദൈവമായ (പിതാവിന്റെയും) ക്രിസ്തന്റെ
യും മൎമ്മത്തിൻ പരിജ്ഞാനത്തിലെക്കും ഒരുമിച്ചിട്ടു അവ</lg> [ 165 ]

<lg n="൩">രുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രബൊധിച്ചു വരെണം എന്നത്രെ- ആ മ
ൎമ്മത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും നിക്ഷെപ</lg><lg n="൪">ങ്ങൾ ഒക്കയും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു- വല്ലവനും നിങ്ങളെ രസി
പ്പിക്കുന്ന ഭാഷണത്താൽ ചതിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ ഇതിനെ</lg><lg n="൫"> പറയുന്നു- എങ്ങിനെ എന്നാൽ ഞാൻ ജഡം കൊണ്ടു ദൂര
ത്ത് എങ്കിലും ആത്മാവ് കൊണ്ടു നിങ്ങളൊടു കൂടയുള്ളവനാ
യി നിങ്ങളുടെ ക്രമത്തെയും ക്രിസ്തനിൽ നിങ്ങൾ്ക്കുള്ള വിശ്വാസ
ത്തിൻ സ്ഥിരതയെയും സന്തൊഷിച്ചു കാണുന്നു- ആകയാ</lg><lg n="൬">ൽ നിങ്ങൾ കൎത്താവായ യെശു ക്രിസ്തനെ പരിഗ്രഹിച്ച പ്രകാ</lg><lg n="൭">രം അവനിൽ നടപ്പിൻ- അവനിൽ പെർ ഊന്നി കൊണ്ടും
(വീടായി) കെട്ടപ്പെട്ടു പൊന്നും ഉപദെശിക്കപ്പെട്ടതിന്നു ഒ
ത്ത വിശ്വാസത്തിൽ ഉറെച്ചും അതിൽ സ്തൊത്രത്താൽ ക</lg><lg n="൮">വിഞ്ഞും വരുന്നവരായി തന്നെ- മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്ര
ദായ പ്രകാരവും ക്രിസ്തനൊടല്ല ലൊകത്തിൽ ആദ്യ പാഠ
ങ്ങളൊട് ഒത്തവണ്ണവും ഉള്ള ആത്മജ്ഞാനം എന്ന വെറും
വഞ്ചനയാൽ ഒരുവനും നിങ്ങളെ കവൎന്നും കൊണ്ടു പൊ</lg><lg n="൯">കായ്വാൻ നൊക്കുവിൻ- ക്രിസ്തനിൽ അത്രെ ദെവത്വത്തി</lg><lg n="൧൦">ൻ നിറവ് ഒക്കയും മെയ്യായി വസിക്കുന്നു- സകല വാഴ്ചെ
ക്കും അധികാരത്തിന്നും തലയായ ഇവനിൽ നിങ്ങളും (അതു</lg><lg n="൧൧"> കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യം- അവനിൽ ക്രിസ്ത
ന്റെ പരിഛെദനയിൽ തന്നെ ജഡദെഹത്തെ വീഴ്ക്കയി
ൽ അവനൊടു കൂടെ സ്നാനത്തിങ്കൽ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടപ്പൊൾ</lg><lg n="൧൨">കൈപ്പണിയല്ലാത്ത പരിഛെദനയും നിങ്ങൾ്ക്ക ലഭിച്ചു- ആ
യ്തിലും നിങ്ങൾ അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉണൎത്തിയ
ദൈവം സാധിപ്പിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്താൽ കൂടെ ഉണൎത്ത</lg><lg n="൧൩">പ്പെട്ടു- പിഴകളിലും നിങ്ങടെ ജഡത്തിൻ അഗ്രചൎമ്മത്തി</lg>

[ 166 ] <lg n="">ലും മരിച്ചവരായ നിങ്ങളെയും അവൻ നമുക്കു സകല പിഴക</lg><lg n="൧൪">ളെയും സമ്മാനിച്ചു വിട്ടന്നു അവനൊടു കൂട ഉയിൎപ്പിച്ചു-വെപ്പു
കളാൽ നമുക്കു വിരൊധവും നെരെ എതിരുമായ കൈമുറയെ
അവൻ കുത്തിക്കളഞ്ഞു അതിനെ ക്രൂശിൽ തറെച്ചിട്ടു</lg><lg n="൧൫"> വഴിയിൽ നിന്നു എടുത്തു കളഞ്ഞു- വാഴ്ചകളെയും അധികാ
രങ്ങളെയും (ആയുധവൎഗ്ഗം) കഴിച്ചെടുത്തു അവരെ അവനി
ൽ ജയൊത്സവം കൊണ്ടാടി പ്രാഗത്ഭ്യത്തൊടെ കാഴ്ചവെ</lg><lg n="൧൬">ലയാക്കി കാണിച്ചു-- അതു കൊണ്ട് ഊണിലും കുടിയിലും
പെരുനാൾ വാവു ശബ്ബത്ത് എന്നീ സംഗതിയിൽ ആരും നി</lg><lg n="൧൭">ങ്ങൾ്ക്ക വിധിക്കരുതു- ഇവ വരെണ്ടുന്നവറ്റിന്റെ നിഴല</lg><lg n="൧൮">ത്രെ മെയ്യൊ ക്രിസ്തന്നെ ഉള്ളു- താഴ്മ നടിച്ചു ദൂതരെ ആ
രാധിച്ചും കൊൾ്കയിൽ ഇഛ്ശ ഉണ്ടായി താൻ കാണാത്തവറ്റെ
വെറുതെ ആരാഞ്ഞു തന്റെ ജഡത്തിൻ മനസ്സിനാൽ
ചീൎത്തുപൊയി- തലയെ മുറുക പിടിക്കാത്തവൻ ആരും</lg><lg n="൧൯"> നിങ്ങളെ വിധികൎത്താവായി പരാഭവിക്കരുതെ- തലയാ
യവനിൽ നിന്നല്ലൊ ശരീരം മുഴുവൻ സന്ധി നാഡികളാലും
പൊഷണം ലഭിച്ചും എകീഭവിച്ചും പൊന്നു ദൈവഹിതമാ</lg><lg n="൨൦">യ വൎദ്ധനം കൊള്ളുന്നു- നിങ്ങൾ ക്രിസ്തനൊട് കൂട ലൊ
കത്തിൽ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ്ക്ക മരിച്ചു എങ്കിൽ ലൊകത്തിൽ ജീ</lg><lg n="൨൧">വിക്കുന്ന പ്രകാരം വെപ്പുകൾ്ക്ക കീഴ്പെടുവാൻ എന്തു-അനുഭവി
ച്ചാൽ കെടുവരുത്തുന്നവ എല്ലാം പിടിക്കല്ലരു ചിനൊക്കല്ല</lg><lg n="൨൨">തൊടല്ല- എന്നിങ്ങിനെ മനുഷ്യരുടെ കല്പിതങ്ങൾ്ക്കും</lg><lg n="൨൩"> ഉപദെശങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണമെ - ഈ വക എല്ലാം ഒട്ടും
മാനത്തിൽ അല്ല ജഡത്തിൽ തൃപ്തിക്കായിട്ടു സ്വെഛ്ശാരാ
ധനയിലും താഴ്മഭാവത്തിലും ശരീരത്തിൻ ഉപെക്ഷയിലും
ജ്ഞാനത്തിൻ പെരുമാത്രം ഉള്ളതു-</lg> [ 167 ]

൩. അദ്ധ്യായം

മെലെവ തിരഞ്ഞു (൫) പഴയ മനുഷ്യനെ വീഴ്ത്തു(൧൦) പുതിയ
വനെ ധരിപ്പാനും (൧൮-൪,൬)വെവ്വെറെ വകക്കാൎക്കും ഉള്ള
പ്രബൊധനങ്ങൾ.

<lg n="൧">എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തനൊടു കൂടെ ഉണൎത്തപ്പെട്ടു എങ്കിൽ</lg><lg n="൨">ക്രിസ്തൻ ദൈവത്തിൻ വലഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നെടത്തു മെലെവ
അന്വെഷിപ്പിൻ ഭൂമിയിലുള്ളവ അല്ല മെലെവ തന്നെ</lg><lg n="൩"> വിചാരിപ്പിൻ- കാരണം നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ
ക്രിസ്തനൊടു കൂടെ ദൈവത്തിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചും ഇരിക്കുന്നു
— നമ്മുടെ ജീവനാകുന്ന ക്രിസ്തൻ വിളങ്ങി വരുമ്പൊഴെ െ</lg><lg n="൪">ക്കാ നിങ്ങളും അവനൊടു കൂടെ തെജസ്സിൽ വിളങ്ങും— </lg><lg n="൫"> ആകയാൽ പുലയാട്ടു അശുദ്ധി അതിരാഗം ദുൎമ്മൊഹം വിഗ്ര
ഹാരാധന ആകുന്ന ലൊഭം ഇങ്ങിനെ ഭൂമൊ മെലുള്ള നിങ്ങ</lg><lg n="൬">ളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചു കൊൾ്വിൻ — ആ വക നിമിത്തം</lg><lg n="൭"> ദെവകൊപം അധീനതയുടെ മക്കൾ മെൽ വരുന്നു – ഇ
വരിൽ നിങ്ങളും അവറ്റിൽ ജീവിക്കും കാലം പണ്ടു നടന്നു-</lg><lg n="൮"> ഇപ്പൊഴൊ നിങ്ങളും അവ ഒക്കയും കൊപം ക്രൊധം വെണ്ടാ
തനവും ദൂഷണ ദുൎഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നും</lg><lg n="൯"> ഇട്ടുകളവിൻ- അന്യൊന്യം കളവു പറയായ്വിൻ — പ</lg><lg n="൧൦">ഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളൊട് കൂടെ വീഴ്ത്തു-
തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമപ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിലെ
ക്കു പുതുക്കപ്പെടുന്ന നൂതന മനുഷ്യനെ ധരിച്ചു കൊൾ്വിൻ —</lg><lg n="൧൧"> അതിൽ യവന യഹൂദന്മാരും പരിഛെദന അഗ്രചൎമ്മവും മ്ലെ
ഛ്ശകരും ദാസസ്വതന്ത്രരും എന്നില്ല ക്രിസ്തനത്രെ എല്ലാവ</lg><lg n="൧൨">രിലും എല്ലാം ആകുന്നു — അതു കൊണ്ടു ദൈവത്താൽ തെരി</lg>

[ 168 ] <lg n="">ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധരും പ്രിയരുമായി അലിവുള്ള
കരൾ- ദയ - താഴ്മ - സൌമ്യത ദീൎഷക്ഷാന്തി എന്നിവറ്റെ ധ</lg><lg n="൧൩">രിച്ചു കൊണ്ടു — ഒരുവനൊട് ഒരുവനു വഴക്കായാൽ അന്യൊ
ന്യം പൊറുത്തു സമ്മാനിച്ചു വിടുവിൻ ക്രിസ്തൻ നിങ്ങൾ്ക്ക സമ്മാനി</lg><lg n="൧൪">ച്ചതു പൊലെ തന്നെ നിങ്ങളും (ചെയ്വിൻ) — ഈ സകലത്തിന്നും
മീതെ സ്നെഹം ആകുന്ന തികവിൽ മാലയെ അണിവിൻ -
– ക്രിസ്തന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുക</lg><lg n="൧൫">യും വെണം ആയതിന്നായി നിങ്ങൾ എക ശരീരത്തിൽ (ആവാ
ൻ) വിളിക്കപ്പെട്ടുവല്ലൊ – കൃതജ്ഞരായും ഭവിപ്പിൻ —</lg><lg n="൧൬"> ക്രിസ്തന്റെ വചനം ഐശ്വൎയ്യമായി നിങ്ങളിൽ വസിക്കയും
നിങ്ങൾ എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിലും അന്യൊന്യം പഠിപ്പിച്ചും സങ്കീ
ൎത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മിക പാട്ടുകളാലും ബുദ്ധി ഉ
പദെശിച്ചും കൃതജ്ഞതയൊടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ</lg><lg n="൧൭"> ദൈവത്തിന്നും പാടികൊൾ്കയും ആവു — വാക്കിലൊ ക്രിയയി
ലൊ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കൎത്താവായ യെശുവിന്റെ
നാമത്തിൽ ചെയ്തും ദൈവവും പിതാവും ആയവന് അവന്മൂലം
സ്തൊത്രം കഴിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പിൻ–</lg> <lg n="൧൮">സ്തീകളെ കൎത്താവിൽ ഉചിതമാകും വണ്ണം പുരുഷന്മാ</lg><lg n="൧൯">ൎക്ക കീഴടങ്ങുവിൻ – പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളെ സ്നെഹിച്ചും അ</lg><lg n="൨൦">വരൊടു കൈപ്പിച്ചു പൊകാതെയും ഇരിപ്പിൻ — മക്കളെ
പിതാക്കളെ എല്ലാം കൊണ്ടും അനുസരിപ്പിൻ ഇതത്രെ ക</lg><lg n="൨൧">ൎത്താവിങ്കൽ തന്ന സമ്മതം ആകുന്നു – പിതാക്കന്മാരെ നി
ങ്ങളുടെ മക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടി പൊകരുത എന്നു വെച്ചു അവ</lg><lg n="൨൨">രെ (കൊപത്തിന്നായി) ഇളക്കാതെ ഇരിപ്പിൻ — ദാസരെ
ജഡപ്രകാരം ഉടയവരെ എല്ലാം കൊണ്ടും അനുസരിപ്പിൻ
മനുഷ്യരെ രസിപ്പിക്കുന്ന ദൃഷ്ടിസെവകളാൽ അല്ല കൎത്താ</lg> [ 169 ]

<lg n="൨൩">വെ ഭയപ്പെട്ടു ഹൃദയത്തിൻ എകാഗ്രതയിലത്രെ – നിങ്ങൾ ചെ
യ്വത് ഒക്കയും പരമാവകാശം എന്ന പ്രതിഫലം കൎത്താവൊട്</lg><lg n="൨൪"> ലഭിക്കും എന്നറിഞ്ഞു – മനുഷ്യൎക്കെന്നല്ല കൎത്താവിന്നു എന്നു
മനസ്സൊടെ പ്രവൃത്തിപ്പിൻ - കൎത്താവായ ക്രിസ്തനെ അ െ</lg><lg n="൨൫">ത്ര നിങ്ങൾ സെവിക്കുന്നു – അനീതിയെ ചെയ്യുന്നവൻ ചെ</lg><lg n="൪, ൧">യ്തതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും മുഖപക്ഷം ഇല്ലല്ലൊ – യജ
മാനന്മാരെ നിങ്ങൾ്ക്കും വാനങ്ങളിൽ യജമാനൻ ഉണ്ടെന്നറി
ഞ്ഞു ദാസൎക്കു ന്യായവും സാമ്യവും ആയ്തിനെ കാട്ടുവിൻ -</lg>

൪ അദ്ധ്യായം

(൨) ഒരൊ പ്രബൊധനങ്ങൾ - (൭) വൎത്തമാനങ്ങൾ - (൧൫)
സമാപ്തി.

<lg n="൨">പ്രാൎത്ഥനയിൽ അഭിനിവെശിച്ചും സ്തൊത്രത്തൊടെ അ</lg><lg n="൩">തിങ്കൽ ജാഗരിച്ചും കൊൾ്വിൻ – എനിക്ക ബന്ധനത്തിൽ കാ
രണമായ ക്രിസ്ത മൎമ്മത്തെ ഉരെപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക്
വചനത്തിൽ വാതിലെ തുറക്കയും ഞാൻ ഉരെക്കെണ്ടുന്ന</lg><lg n="൪"> പ്രകാരം – അതിനെ വിളങ്ങിക്കയും ചെയ്യെണ്ടതിന്നു ഞ</lg><lg n="൫">ങ്ങൾ്ക്കായി കൊണ്ടും പ്രാൎത്ഥിപ്പിൻ — പുറത്തുള്ളവരൊടു സ
മയത്തെ തക്കത്തിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടും ജ്ഞാനത്തിൽ നടന്നു വ</lg><lg n="൬">രുവിൻ – ഒരൊരുത്തനൊട് ഉത്തരം പറവാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക ബൊ
ധിക്കും വണ്ണം നിങ്ങളുടെ വാക്കു എപ്പൊഴും ലാവണ്യത്തൊടും
ഉപ്പിനാൽ രുചികരവും ആകുക —</lg>

<lg n="൭">എന്റെ അവസ്ഥകൾ ഒക്കയും കൎത്താവിൽ പ്രിയ സ
ഹൊദരനും വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷക്കാരനും സഹദാസനും ആ</lg><lg n="൮">യ തുകികൻ നിങ്ങളൊട് അറിയിക്കും — അവൻ അങ്ങെ അ
വസ്ഥകളെ അറിഞ്ഞും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രബൊധി</lg>

[ 170 ] <lg n="൯">പ്പിച്ചും കൊള്ളെണ്ടതിന്നു തന്നെ — ഞാൻ അവനെ അങ്ങു
നിന്നുള്ള ഒനെസിമൻ എന്ന വിശ്വസ്തനും പ്രിയനും ആയ സ
ഹൊദരനൊടു കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കെ അയച്ചു ഇവിടത്തെ</lg><lg n="൧൦">വ എല്ലാം അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും — എന്റെ കൂടെ
കാവലിൽ ഉള്ള അരിസ്തൎഹനും ബൎന്നബാവിൻ മച്ചൂനനായ
മാൎക്കനും ( അവനെ കുറിച്ചു നിങ്ങൾ്ക്ക കല്പന വന്നുവല്ലൊ അവ</lg><lg n="൧൧">ൻ അങ്ങു വന്നാൽ അവനെ കൈക്കൊൾ്വിൻ) – യുസ്തൻ
എന്നു പറയുന്ന യെശുവും നിങ്ങളെ വന്ദിക്കുന്നു - പരിഛ്ശെ
ദനയിൽ നിന്നു ഇവർ മാത്രം ദെവരാജ്യത്തിന്നായി സഹകാ
രികൾ ആകുന്നു അവർ എനിക്ക് സാന്ത്വനമായി ഭവിച്ചു –</lg><lg n="൧൨"> അങ്ങു നിന്നുള്ള എപഭ്രാവെന്ന ക്രിസ്തദാസൻ നിങ്ങളെ
വന്ദിക്കുന്നു – നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സകല ഇഷ്ടത്തി
ലും തികഞ്ഞവരും പൂരിതരും ആയി നില‌്ക്കെണ്ടതിന്നു അവ
ൻ പ്രാൎത്ഥനകളിൽ നിങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി എപ്പൊഴും പൊരാടു</lg><lg n="൧൩">ന്നു — നിങ്ങൾ്ക്കും ലവുദിക്യയിലും ഹിയരപൊലിയിലും ഉ
ള്ളവൎക്കും വെണ്ടി അവനു വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള</lg><lg n="൧൪">തിന്നു ഞാനും അവനു സാക്ഷി – പ്രിയ വൈദ്യനായ</lg><lg n="൧൫">ലൂകാവും ദെമാവും നിങ്ങളെ വന്ദിക്കുന്നു — ലവുദിക്യ
യിലെ സഹൊദരന്മാരെയും നുംഫാവെയും അവന്റെ</lg><lg n="൧൬"> വീട്ടിലെ സഭയെയും വന്ദിപ്പിൻ – നിങ്ങളിൽ ഈ ലെ
ഖനം വായിച്ചു തീൎന്നശെഷം ലവുദിക്യരുടെ സഭയിൽ
കൂടെ വായിപ്പിക്കയും ലവുദിക്യയിൽ നിന്നുള്ളതിനെ</lg><lg n="൧൭"> നിങ്ങൾ വായിക്കയും ചെയ്വിൻ – അൎഹിപ്പനൊടു നീ ക
ൎത്താവിൽ പരിഗ്രഹിച്ച ശുശ്രൂഷയെ നിൎവ്വഹിപ്പാൻ അ
തിനെ നൊക്കുക എന്നും ചൊല്ലുവിൻ – പൌലായ ഈ
എന്റെ കൈയാലെ വന്ദനം – എന്റെ ബന്ധനങ്ങ</lg> [ 171 ]

ളെ ഒൎത്തു കൊൾ്വിൻ – കരുണ നിങ്ങളൊട് ഇരിപ്പൂതാക -

തെസ്സലനീക്യൎക്ക എഴുതിയ
ഒന്നാം ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

അപൊസ്തലന്റെ ഘൊഷണം സഭയിൽ ഫലിച്ചതിനാൽ
സന്തൊഷം.

<lg n="൧">പൌലും സില്വാനും തിമൊത്ഥ്യനും പിതാവായ ദൈവ
ത്തിലും കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിലും (ഇരിക്കുന്ന) തെസ്സ
ലനീക്യ സഭെക്ക് (എഴുതുന്നത്) – നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈ
വത്തിൽ നിന്നും കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും സമാധാനവും (ഉണ്ടാക)-</lg>

<lg n="൨">ഞങ്ങളുടെ പ്രാൎത്ഥനകളിൽ നിങ്ങളെ ഒൎക്കുമ്പൊൾ
നിങ്ങളിലെ വിശ്വാസ വെലയെയും സ്നെഹപ്രയത്നത്തെ</lg><lg n="൩">യും നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനെ ചൊല്ലി പ്രത്യാ
ശാക്ഷാന്തിയെയും ഇടവിടാതെ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാ
വുമായവന്റെ തിരുമുമ്പിൽ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ എ
പ്പൊഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവൎക്കായി കൊണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തു</lg><lg n="൪">തിക്കുന്നു – ആയതു നിങ്ങളുടെ തെരിഞ്ഞെടുപ്പിനെ അറി
ഞ്ഞിട്ടു ചെയ്യുന്നു ദൈവത്താൽ സ്നെഹിക്കപ്പെട്ടുള്ള സ
ഹൊദരന്മാരെ – കാരണം - ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ സുവിശെഷി</lg><lg n="൫">ച്ചതു വെറും വചനത്താലല്ല ശക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവി</lg>

[ 172 ] <lg n="">ലും എറിയ നിറപടിയിലും ആയ്തു – നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഇന്നവരായിരുന്നു എന്നതും അറിയാ</lg><lg n="൬">മല്ലൊ — നിങ്ങളും ബഹുസങ്കടത്തിൽ (എങ്കിലും) വിശുദ്ധാ
ത്മ സന്തൊഷത്തൊടെ വചനത്തെ കൈകൊണ്ടു ഞങ്ങ</lg><lg n="൭">ൾ്ക്കും കൎത്താവിന്നും അനുകാരികളായി ചമഞ്ഞു – അതു
കൊണ്ടു മക്കദൊന്യയിലും അകായയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന</lg><lg n="൮">വൎക്കു എല്ലാവൎക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ മാതൃകയായ്തിൎന്നു —നിങ്ങ
ളെ തൊട്ടു മക്കെദൊന്യയിലും അകായകയിലും തന്നെ അല്ല
കൎത്താവിന്റെ വചനം മുഴങ്ങി ചെന്നതു സകല സ്ഥലത്തി
ലും നിങ്ങൾ്ക്ക ദൈവത്തിങ്കലെക്കുള്ള വിശ്വാസ (ശ്രുതി) പു
റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – അതു കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ്ക്ക ഒന്നും പറവാൻ</lg><lg n="൯"> ആവശ്യമില്ല — നിങ്ങളിൽ വെച്ചു ഇന്ന പ്രവെശം ഞങ്ങ
ൾ്ക്കു സാധിച്ചു എന്നും ജീവനും സത്യവും ഉള്ള ദൈവത്തെ സെ</lg><lg n="൧൦">വിപ്പാനും — അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉണൎത്തിയ സ്വ
പുത്രനും വരുന്ന കൊപത്തിൽ നിന്നു നമ്മെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
വനുമാകുന്ന യെശു വാനങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നതു പാൎത്തിരി
പ്പാനും നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടു ദൈവത്തിങ്കലെക്ക് ഇ
ന്ന പ്രകാരം തിരിഞ്ഞു എന്നും അവർ തന്നെ ഞങ്ങളെ കു
റിച്ച് അറിയിക്കുന്നുവല്ലൊ –</lg>

൨ അദ്ധ്യായം.

അപൊസ്തലൻ തന്റെ നടപ്പും ഉപദെശവും സഭയെ ഒ
ൎപ്പിച്ചു – (൧൩) സഹിഷ്ണുത നിമിത്തം പുകഴുന്നതു -

<lg n="൧">സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ്ക്കുണ്ടായ പ്രവെശം വ്യ
ൎത്ഥമായില്ല എന്നു നിങ്ങൾ്ക്ക തന്നെ ബൊധിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലൊ –</lg><lg n="൨"> ഞങ്ങൾ മുമ്പെ ഫിലിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കഷ്ട</lg> [ 173 ]

സാഹസങ്ങൾ എറ്റിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ സുവിശെഷത്തെ
പെരുത്ത പൊരാട്ടത്തിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾ്ക്ക ചൊല്ലുവാൻ ഞ</lg><lg n="൩">ങ്ങടെ ദൈവത്തിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം ധരിച്ചിരുന്നു — ഞങ്ങളുടെ പ്ര
ബൊധനം വ്യാപ്തിയിൽ നിന്നൊ അശുദ്ധിയിലൊ ജനിച്ചത</lg><lg n="൪">ല്ല വ്യാജത്തിലുള്ളതും അല്ല — ഞങ്ങളെ സുവിശെഷഭരം എ
ല്പിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്നു കൊള്ളാകുന്നവരായി തെളികയാൽ
ഞങ്ങൾ മനുഷ്യൎക്ക എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശൊധന
ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദം വരുത്തി കൊണ്ടു ചൊല്ലു</lg><lg n="൫">ന്നതെ ഉള്ളു — മുഖസ്തുതി വാചകം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആചരി
ക്കാത്ത പ്രകാരം നിങ്ങൾ്ക്കറിയാമല്ലൊ ലൊഭത്തിൻ ഉപായ
വും ഇല്ല ദൈവം സാക്ഷി – പിന്നെ ക്രിസ്തന്റെ അപൊസ്ത
ലർ എന്നു വെച്ചു ഘനത്തൊടെ ഇരിപ്പാൻ കഴിയുമ്പൊഴും -</lg><lg n="൬">– ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊടു എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരൊടു എങ്കിലും - മ
നുഷ്യരുടെ പക്കൽ നിന്നു മാനത്തെ അന്വെഷിച്ചതും ഇല്ല –</lg><lg n="൭"> നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വത്സലന്മാർ ആയ്വന്നതെ ഉള്ളു – പൊ
റ്റുന്നവൾ തന്റെ മക്കളെ ലാളിക്കും പൊലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങ</lg><lg n="൬">ളെ ഒമനിച്ചു കൊണ്ടു — നിങ്ങൾ്ക്ക ദൈവത്തിന്റെ സുവിശെഷം
മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ്ക്ക പ്രിയരാകയാൽ ഈ പ്രാണങ്ങളെയും പക</lg><lg n="൯">ൎന്നു തരുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരുന്നു — സഹൊദരന്മാരെ ഞങ്ങ
ളുടെ അദ്ധ്വാനവും ഉഴല‌്ചയും ഒൎത്തു കൊള്ളുന്നുവല്ലൊ നി
ങ്ങളിൽ ആരെയും ഭാരം ചുമത്തരുത് എന്നു വെച്ചു ഞങ്ങൾ
രാവും പകലും വെല ചെയ്തു കൊണ്ടു നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തി</lg><lg n="൧൦">ൻ സുവിശെഷത്തെ ഘൊഷിച്ചുവല്ലൊ – വിശ്വസിക്കുന്ന നി
ങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര പവിത്രമായും നീതിയായും അനിന്ദ്യ
മായും നടന്നു എന്നതിന്നു നിങ്ങളും ദൈവവും സാക്ഷികൾ –</lg><lg n="൧൧"> തന്റെ രാജ്യത്തിലും തെജസ്സിലും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന</lg>

[ 174 ] <lg n="൧൨">ദൈവത്തിന്നു യൊഗ്യമായ്നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം — ഞങ്ങൾ
നിങ്ങളിൽ ഒരൊരുത്തനെ അഛ്ശൻ മക്കളെ എന്ന പൊ
ലെ പ്രബധിപ്പിച്ചും സാന്ത്വനം ചെയ്തും ആണയിട്ടും ചൊല്ലി</lg><lg n="൧൩">യപ്രകാരം എല്ലാം നിങ്ങൾ്ക്കറിയാമല്ലൊ — ആയ്തു നിമിത്തം
ഞങ്ങളും ദൈവത്തെ ഇടവിടാതെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്താ
ലുള്ള കെൾ്വിയുടെ വചനത്തെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നു പ
രിഗ്രഹിച്ചു മനുഷ്യവാക്കായിട്ടല്ല ഉള്ള പ്രകാരം ദൈവവച
നമായിട്ടു തന്നെ കൈക്കൊൾ്കയും അതു വിശ്വസിക്കുന്ന നി</lg><lg n="൧൪">ങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കയും ചെയ്കയാൽ എന്നത്രെ – സഹൊ
ദരന്മാരെ യഹൂദയിൽ ക്രിസ്ത യെശുവിങ്കലുള്ള ദെവസഭ
കൾ്ക്കു നിങ്ങളല്ലൊ അനുകാരികളായി ചമഞ്ഞത് അവർ യ
ഹൂദരാൽ അനുഭവിച്ചതരങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളും സ്വജാ</lg><lg n="൧൫">തിക്കാരാൽ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടു തന്നെ – ആയവർ ക
ൎത്താവായ യെശുവെയും പ്രവാചകരെയും കൊന്നു കളഞ്ഞു
ഞങ്ങളെ ഹിംസിച്ചാട്ടിയവരും ദൈവത്തിന്നു ഹിതമല്ലാത്ത
വരും മനുഷ്യൎക്ക എതിരികളും ഞങ്ങൾ ജാതികളൊട് ഇ
വർ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ചൊല്ലുന്നതു മുടക്കുന്നവരും ആകു</lg><lg n="൧൬">ന്നു — അത് അവരുടെ പാപങ്ങൾ കെവലം പൂരിപ്പാറു ത
ന്നെ – ക്രൊധമൊ അവർ മെൽ എത്തി അവസാനത്തിന്നാ
യി വന്നിരിക്കുന്നു –</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

അവരെ കാണ്മാൻ ആഗ്രഹവും തിമൊത്ഥ്യനെ അയ
ക്കയാൽ വന്ന ആശ്വാസവും -

<lg n="൧൭">ഞങ്ങളൊ സഹൊദരന്മാരെ ഒരു നാഴിക നെരത്തൊളം ഹൃ
ദയം കൊണ്ടല്ല മുഖം കൊണ്ടെ നിങ്ങളൊടു പിരിഞ്ഞു മക്ക</lg> [ 175 ]

<lg n="">ളില്ലാത പൊലെ ആകയാൽ പെരുത്ത കാംക്ഷയൊടെ നിങ്ങ
ളുടെ മുഖം കാണ്മാൻ എറ്റവും ശ്രമിച്ചു നിങ്ങളടുക്കെ വരുവാൻ</lg><lg n="൧൮"> മനസ്സായിരുന്നു — പൌൽ എന്ന എനിക്ക ഒരിക്കലല്ല രണ്ടു</lg><lg n="൧൯"> വട്ടം തന്നെ സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തടുത്തു താനും ഞങ്ങളുടെ
ആശയൊ സന്തൊഷമൊ പ്രശംസാ കിരീടമൊ ആരു പൊ
ൽ നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുവിൽ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നി
ങ്ങളും അവന്റെ തിരുമുമ്പിൽ അല്ലയൊ – ഞങ്ങടെ തെജ</lg><lg n="൩, ൧">സ്സും സന്തൊഷവും നിങ്ങൾ ആകുന്നു സത്യം — ആകയാൽ പി
ന്നെ പൊറുക്കാഞ്ഞു - അഥെനയിൽ തനിച്ചു പിടപ്പെടു കന</lg><lg n="൨">ല്ലൂ എന്നു തൊന്നി നമ്മുടെ സഹൊദരനും ക്രിസ്ത സുവിശെഷ
ത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഹകാരിയും ആയ തിമൊത്ഥ്യ</lg><lg n="൩">നെ അയച്ചു – ഈ സങ്കടങ്ങളിൽ ആരും കുലുങ്ങി പൊക
രുത് എന്നു നിങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാ
സത്തെ ചൊല്ലി പ്രബൊധിപ്പിപ്പാനും ആയിട്ടത്രെ നാം ഇ</lg><lg n="൪">തിന്നായി കിടക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ്ക്ക ബൊധിച്ചുവല്ലൊ – ഞ
ങ്ങൾ നിങ്ങളൊടു കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഇനി ക്ലെശപ്പെ
ടെണ്ടി വരും എന്നു മുമ്പറഞ്ഞു തന്നുവല്ലൊ അവ്വണ്ണം സം</lg><lg n="൫">ഭവിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അറിയുന്നതും ഉണ്ടു - ഇതിന്നി
മിത്തം ഞാനും ഒട്ടും പൊറുക്കാതെ പരീക്ഷകൻ പക്ഷെ നിങ്ങ
ളെ പരീക്ഷിച്ചുവൊ ഞങ്ങടെ പ്രയത്നം പഴുതിലായൊ
എന്നു (ശങ്കിച്ചു) നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അറിവാൻ അ</lg><lg n="൬">യച്ചു — ഇപ്പൊഴൊ തിമൊത്ഥ്യൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നു ഞങ്ങ
ളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സ്നെഹവും ഞ
ങ്ങളെ കുറിച്ചു നിത്യം നല്ല ഒൎമ്മ ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ
എന്നപൊലെ ഞങ്ങളെ കാണ്മാൻ അങ്ങു വാഞ്ച ഉണ്ടെന്നും</lg><lg n="൭"> ഉള്ള സുവാൎത്ത ഞങ്ങളൊടു പറഞ്ഞതു നിമിത്തമായി – സ</lg>

[ 176 ] <lg n="">ഹൊദരന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ സകല സങ്കടത്തിലും നിങ്ങളുടെ</lg><lg n="൮"> വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളിൽ ആശ്വസിച്ചു – ഇപ്പൊഴല്ലൊ നി</lg><lg n="൯">ങ്ങൾ കൎത്താവിൽ നില നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു – എ
ന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്മുമ്പാകെ നിങ്ങളെ ചൊല്ലി സ
ന്തൊഷിക്കുന്ന സകല സന്തൊഷത്തിന്നായിട്ടും നിങ്ങൾ്ക്ക വെ</lg><lg n="൧൦">ണ്ടി ദൈവത്തിന്നു എന്തൊരു സ്തൊത്രം ഒപ്പിക്കാം – ഇനി
നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറ
വുകളെ തീൎക്കുമാറാകെണ്ടതിന്നു രാപ്പകലും അത്യന്തം യാ</lg><lg n="൧൧">ചിച്ചു പൊരുന്നു — എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവും
ആയവൻ നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനുമായി ത
ന്നെ നിങ്ങളിലെക്ക് ഞങ്ങടെ വഴിയെ നിരത്തുമാറാക –</lg><lg n="൧൨"> നിങ്ങൾക്കൊ കൎത്താവ് തങ്ങളിലും എല്ലാവരിലും ഉള്ള സ്നെ
ഹത്തെ ഞങ്ങളുടെത് നിങ്ങളിലായതു പൊലെ മുഴുത്തു വഴി</lg><lg n="൧൩">യുമാറാക്കി ഇങ്ങിനെ നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശു തന്റെ സ
കല വിശുദ്ധരുമായി വരുന്ന പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവും ആയവന്റെ മുമ്പി
ൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനിന്ദ്യമാംവണ്ണം സ്ഥിരീക
രിപ്പൂതാക –</lg>

൪ അദ്ധ്യായം.

വിശുദ്ധീകരണത്തിന്നും മറ്റും പ്രബൊധനം - (൧൩) കൎത്താ
വിൻ വരവിങ്കൽ ഉയിൎത്തെഴുനീല്പിൻ വിവരം -

<lg n="൧">ശെഷം സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇന്നപ്രകാരം നടന്നു ദെവ
വപ്രസാദം വരുത്തെണം എന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്നു പരിഗ്രഹിച്ച
പ്രകാരം തന്നെ (ഇന്നും നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതു പൊലെ) മെലാൽ
അധികം വഴിഞ്ഞു വരെണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ കൎത്താവായ യെ</lg> [ 177 ]

<lg n="">ശുവിൽ നിങ്ങളൊട് ചൊദിച്ചു പ്രബൊധിപ്പിക്കയും ചെയ്യു</lg><lg n="൨">ന്നു — ഞങ്ങൾ കൎത്താവായ യെശു മൂലം നിങ്ങൾ്ക്ക ഇന്ന ആജ്ഞ</lg><lg n="൩">കളെ തന്നു എന്നറിയുന്നവല്ലൊ — എന്നാൽ ദൈവത്തി</lg><lg n="൪">ന്നു ഇഷ്ടമാകുന്നതു നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണം തന്നെ–നി</lg><lg n="൫">ങ്ങൾ പുലയാട്ടു വിട്ടൊഴിക — അവനവൻ തൻ പാത്രത്തെ
ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികൾ്ക്ക ഒത്ത കാമവികാരത്തി</lg><lg n="൬">ലുല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും അടക്കുവാൻ പഠിക്ക - പ്രവൃ
ത്തിയിൽ അതിക്രമിക്കാതെയും തന്റെ സഹൊദരനെ െ</lg><lg n="൭">താല്പിക്കാതെയും ഇരിക്ക — ഈ വകെക്ക് ഒക്കയും ഞങ്ങ
ൾ നിങ്ങളൊടു ആണയിട്ടും കൊണ്ടു മുൻ ചൊല്ലിയ പ്രകാരം</lg><lg n="൮"> കൎത്താവ് പ്രതികാരി ആകുന്നു സത്യം — അശുദ്ധിക്കായി
ട്ടല്ലല്ലൊ വിശുദ്ധീകരണത്തിലത്രെ ദൈവം നമ്മെ വിളി
ച്ചതു – ആകയാൽ തള്ളുന്നവൻ മനുഷ്യനെ അല്ല തള്ളു
ന്നത് തന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവെ കൂടെ നിങ്ങളിൽ തന്ന െ</lg><lg n="൯"> ദെവത്തെ അത്രെ — പിന്നെ സഹൊദര പ്രീതിയെ
കുറിച്ചു നിങ്ങൾ്ക്ക എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല അന്യൊന്യം സ്നെ
ഹിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ദെവൊപദിഷ്ടന്മാർ ആകുന്ന
തുമല്ലാതെ മക്കദൊന്യയിൽ ഒക്കയും സകല സഹൊ</lg><lg n="൧൦">ദരന്മാരൊടും അതിനെ ആചരിച്ചു പൊരുന്നുവല്ലൊ എ
ങ്കിലും സഹൊദരന്മാരെ അധികം വഴിഞ്ഞു വരെണം എന്നും</lg><lg n="൧൧"> — പുറത്തുള്ളവരെയും ബൊധിപ്പിക്കുന്ന സുശീലത്തൊ
ടെ നടന്നും ഒരുത്തനെ കൊണ്ടും ആവശ്യമില്ലാതെ കഴിച്ചും
വരെണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചു തന്ന പ്രകാരം —</lg><lg n="൧൨"> നിങ്ങൾ അടങ്ങി പാൎത്തും താന്താന്റെ കാൎയ്യം നടത്തിയും
തന്റെ കൈകളാൽ വെല ചെയ്തും കൊൾ്കയിൽ അഭിമാ
നിച്ചിരിക്കെണം എന്നും പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു –</lg>

[ 178 ] <lg n="൧൩">പിന്നെ നിദ്ര കൊണ്ടവരെ തൊട്ടു നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ
യില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെന്ന പൊലെ ദുഃഖിക്കാതെ ഇരിപ്പാ
ൻ നിങ്ങൾ ബൊധിക്കാതിരിക്കരുതു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു –</lg><lg n="൧൪"> – കാരണം യെശു മരിക്കയും എഴുനീല്ക്കയും ചെയ്തതു നാം വി
ശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യെശുവെ കൊ</lg><lg n="൧൫">ണ്ട് അപ്രകാരം തന്നെ അവനൊടു കൂടെ നടത്തും — എ
ങ്ങിനെ എന്നാൽ കൎത്താവിൻ വചനത്താൽ നിങ്ങളൊടു
പറയുന്നിതു — കൎത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനൊ
ടെ ശെഷിക്കുന്ന നാം നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ മുല്പുക്കെത്തുകയി</lg><lg n="൧൬">ല്ല — കൎത്താവായവൻ അല്ലൊ ഒർ ആൎപ്പിൽ തന്നെ
പ്രധാന ദൂതന്റെ ഒച്ചയും ദെവകാഹളവും പൊങ്ങവെ സ്വ
ൎഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങും – ക്രിസ്തനിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ തന്നെ</lg><lg n="൧൭"> എഴുനീല്ക്കും — പിന്നെ ജീവനൊടെ ശെഷിക്കുന്ന നാം അ
വരൊടു ഒക്കത്തക്ക മെഘങ്ങളിൽ (എറി) ആകാശത്തിൽ ക
ൎത്താവെ എതിരെല്പാൻ പറിക്കപ്പെടും ഇങ്ങിനെ നാം എ െ</lg><lg n="൧൮">പ്പാഴും കൎത്താവൊട് കൂടെ ഇരിക്കും — ആകയാൽ ഈ വച
നങ്ങളാൽ അന്യൊന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊൾ്വിൻ</lg>

൫ അദ്ധ്യായം

ക്രിസ്തന്റെ ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പാനും – (൧൨) മറ്റും
ഒരൊ പ്രബൊധനങ്ങൾ

<lg n="൧">സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങൾ്ക്ക കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും</lg><lg n="൨"> ചൊല്ലി എഴുതുവാൻ ആവശ്യം ഇല്ല – കൎത്താവിൻ നാൾ
രാത്രിയിൽ കള്ളൻ വരുമ്പൊലെ അത്രെ വരുന്നു എന്നു നി</lg><lg n="൩">ങ്ങൾ്ക്കു തന്നെ സൂക്ഷ്മമായി ബൊധിച്ചുവല്ലൊ — അവർ സമാ
ധാനവും നിൎഭയവും എന്നു ചൊല്ലും പൊഴെക്കു ഗൎഭിണിക്ക്</lg> [ 179 ]

<lg n="">ൟറ്റു നൊവു പൊലെ ക്ഷണത്തിലുള്ള സംഹാരം അവൎക്ക അ</lg><lg n="൪">ണയുന്നു അവൎക്ക മണ്ടികൂടുകയും ഇല്ല — എന്നാൽ സഹൊ
ദരന്മാരെ നിങ്ങളെ ആ നാൾ കള്ളനെ പൊലെ പിടിപ്പാൻ</lg><lg n="൫"> നിങ്ങൾ ഇരിട്ടിലുള്ളവരല്ല — നിങ്ങൾ അല്ലൊ എല്ലാവരും
വെളിച്ച മക്കളും പകലിൻ മക്കളും ആകുന്നു – നാം രാത്രിക്കും</lg><lg n="൬"> ഇരുളിന്നും ഉള്ളവരല്ല — അതു കൊണ്ടു നാം ശെഷമുള്ളവ
രെ പൊലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണൎന്നും നിൎമ്മദിച്ചും കൊണ്ടിരിക്ക –</lg><lg n="൭">– ഉറങ്ങുന്നവർ അല്ലൊ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു മദിച്ചു കൊ</lg><lg n="൮">ള്ളുന്നവർ രാത്രിയിൽ മദിക്കുന്നു — നാമൊ പകലിന്നുള്ളവ
ർ ആകയാൽ വിശ്വാസസ്നെഹങ്ങൾ ആകുന്ന കവചത്തെയും
ശിരസ്ത്രമായി രക്ഷയുടെ ആശയെയും ധരിച്ചു കൊണ്ടു നി</lg><lg n="൯">ൎമ്മദിച്ചിരിക്ക — കൊപത്തിന്നായല്ലല്ലൊ രക്ഷാസമ്പാ</lg><lg n="൧൦">ദനത്തിന്നായത്രെ ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയതു – നാം ഉണൎന്നി
രുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നൊടു ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കെക്കെണ്ടതി
ന്നു നമുക്കു വെണ്ടി മരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശു ക്രി</lg><lg n="൧൧">സ്തന്മൂലം തന്നെ — ആകയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം അ
ന്യൊന്യം പ്രബൊധിപ്പിച്ചും ഒരുവനായി ഒരുവൻ വീട്ടു വ
ൎദ്ധനയെ ചെയ്തും പൊരുവിൻ -</lg>

<lg n="൧൨">സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങളിൽ അദ്ധ്വാനിച്ചു കൎത്താ
വിൽ നിങ്ങളുടെ മെൽ മുമ്പുണ്ടായി നിങ്ങളെ വഴിക്കാക്കുന്ന</lg><lg n="൧൩">വരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞും – അവരുടെ വെല നിമിത്തം സ്നെ
ഹത്തിൽ അത്യന്തം വിചാരിച്ചും കൊൾ്വാൻ നിങ്ങളൊടു ചൊ</lg><lg n="൧൪">ദിക്കുന്നു — അന്യൊന്യം സമാധാനം കൊലുവിൻ - ഇനി
സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങളെ പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നിതു ക്രമം
കെട്ടവരെ വഴിക്കാക്കുവിൻ കരുത്തു കുറഞ്ഞവരെ സാന്ത്വ
നം ചെയ്വിൻ ബലഹീനരെ താങ്ങുവിൻ എല്ലാവരൊടും ദീ</lg>

[ 180 ] <lg n="൧൫">ൎഘക്ഷാന്തി കാട്ടുവിൻ – ആരും തിന്മെക്ക് പകരം തിന്മ ചെ
യ്യാതിരിപ്പാൻ നൊക്കുവിൻ – തങ്ങളിലും എല്ലാവരൊടും</lg><lg n="൧൬"> എപ്പൊഴും നന്മയെ പിന്തുടൎന്നു കൊൾ്വിൻ — എപ്പൊഴും സ</lg><lg n="൧൭ ൧൮">ന്തൊഷിപ്പിൻ — ഇടവിടാതെ പ്രാൎത്ഥിപ്പിൻ – എല്ലാറ്റി
ലും സ്തൊത്രം ചെയ്വിൻ - ക്രിസ്തു യെശുവിൽ നിങ്ങളൊടു ദെ</lg><lg n="൧൯">വെഷ്ടമല്ലൊ ഇതാകുന്നു — ആത്മാവെ പൊലിയായ്വി</lg><lg n="൨൦ ൨൧">ൻ – പ്രവചനങ്ങളെ ധിക്കരിയായ്വിൻ — സകലത്തെയും </lg><lg n="൨൨">ശൊധന ചെയ്വിൻ നല്ലതിനെ മുറുക പിടിപ്പിൻ — ദൊഷ</lg><lg n="൨൩">തരങ്ങൾ എല്ലാം വിട്ടൊഴിവിൻ — സമാധാനത്തിൽ ദൈ
വമായവൻ തന്നെ നിങ്ങളെ അശെഷം വിശുദ്ധീകരിക്ക നി
ങ്ങളുടെ ആത്മാവും ദെഹിയും ദെഹവും നമ്മുടെ കൎത്താവാ
യ യെശു ക്രിസ്തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്ദ്യമായി</lg><lg n="൨൪"> കാക്കപ്പെടാക — നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തൻ</lg><lg n="൨൫"> ആകുന്നു — ഇതിനെയും അവൻ ചെയ്യും — സഹൊദരന്മാ</lg><lg n="൨൬">രെ ഞങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി പ്രാൎത്ഥിപ്പിൻ – എല്ലാ സഹൊദരരെ</lg><lg n="൨൭">യും വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ വന്ദിപ്പിൻ — വിശുദ്ധസഹൊ
ദരന്മാർ ഒക്കയും കെൾ്ക്കെ ഈ ലെഖനം വായിക്കെണ്ടതി
ന്നു ഞാൻ കൎത്താവാണ നിങ്ങളെ അപെക്ഷിക്കുന്നു –</lg><lg n="൨൮"> നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശു ക്രിസ്തന്റെ കരുണ നിങ്ങ
ളൊടു കൂടെ (ഇരിപ്പൂതാക) ആമെൻ –</lg> [ 181 ]

തെസ്സലനീക്യൎക്ക എഴുതിയ
രണ്ടാം ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

ഹിംസയിലുള്ള വിശ്വാവൃദ്ധിക്കായി സ്തൊത്രവും - (൬)
പല സൂചനയും – (൧൧) തികവിന്നായി അപെക്ഷയും

<lg n="൧">പൌലും സില്വാനും തിമൊത്ഥ്യനും നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈ
വത്തിലും കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിലും ഉള്ള തെസ്സലനീ</lg><lg n="൨">ക്യരുടെ സഭെക്ക് എഴുതുന്നത് — നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈ
വത്തിൽ നിന്നും കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിൽ നിന്നും നി
ങ്ങൾ്ക്ക കരുണയും സമാധാനവും (ഉണ്ടാക) –</lg>

<lg n="൩">സഹൊദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത്യന്തം
വൎദ്ധിച്ചും നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഒരൊരുത്തന്നു അന്യൊന്യ
സ്നെഹം വളൎന്നു വരികയാൽ ഞങ്ങൾ യൊഗ്യമാം വണ്ണം ദൈ
വത്തിന്നു എപ്പൊഴും നിങ്ങൾ്ക്കായി സ്തൊത്രം ചെയ്വാൻ ക</lg><lg n="൪">ടക്കാർ ആകുന്നു — അതു കൊണ്ടു നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന എല്ലാ
ഹിംസകളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ഷാന്തി വി
ശ്വാസങ്ങൾ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ തന്നെ ദെവസഭകളിൽ നി</lg><lg n="൫">ങ്ങൾ വിഷയമായി പ്രശംസിക്കുന്നു — ഇങ്ങിനെ ദൈവരാ
ജ്യത്തിന്നു വെണ്ടി നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന്നു
കൂടെ യൊഗ്യന്മാർ ആയി തൊന്നുക എന്നുള്ള ദൈവത്തിൽ</lg><lg n="൬"> ന്യായമുള്ള വിധിക്ക ലക്ഷണം ആകുന്നു — നിങ്ങളെ ഉ
പദ്രവിക്കുന്നവൎക്ക ഉപദ്രവവും ഉപദ്രവപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക
ഞങ്ങളൊടു കൂടെ തണുപ്പും പകരം നല‌്കുവതു ദൈവത്തി</lg><lg n="൭">ന്നു ന്യായമുള്ളതു ആയാൽ അത്രെ — കൎത്താവായ യെശു</lg>

[ 182 ] <lg n="">തന്റെ ശക്തിയിലൂടെ ദൂതരുമായി സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ജ്വാലാ
ഗ്നിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ദൈവത്തെ അറിയാത്തവൎക്കും
നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുവിൽ സുവിശെഷത്തെ അനു</lg><lg n="൮">സരിക്കാത്തവൎക്കും പ്രതികാരം കൊടുക്കയിൽ തന്നെ –ആ
യവർ കൎത്താവിൻ മുഖത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ ഊക്കി
ൻ തെജസ്സിൽ നിന്നും നിത്യസംഹാരം ആകുന്ന ദണ്ഡത്തെ</lg><lg n="൯"> അനുഭവിക്കും – അന്ന് അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധരിൽ മഹത്വ</lg><lg n="൧൦">പ്പെടുവാനും –നിങ്ങളൊടുള്ള ഞങ്ങടെ സാക്ഷ്യത്തിന്നു വി
ശ്വാസം ഉണ്ടായതു പൊലെ വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരിലും
താൻ ആശ്ചൎയ്യപാത്രം ആകുവാനും വന്നെത്തിയപ്പൊഴെ</lg><lg n="൧൧">ക്കു തന്നെ — ഇതിന്നായി ഞങ്ങളും നമ്മുടെ കൎത്താവായ
യെശുവിൻ നാമം നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അവനിലും നമ്മുടെ ദൈ
വത്തിന്റെയും കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെയും കരു</lg><lg n="൧൨">ണെക്കു തക്കവണ്ണം മഹത്വപ്പെടെണ്ടതിന്നു —നമ്മുടെ ദൈ
വം നിങ്ങളെ വിളിക്ക യൊഗ്യർ എന്നു എണ്ണി സല്ഗുണത്തിൽ ഉ
ള്ള എല്ലാ പ്രസന്നതതെയും വിശ്വാസത്തിൻ ക്രിയയെയും
ശക്തിയൊടെ പൂരിപ്പിക്കെണം എന്നു നിങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി എ
പ്പൊഴും പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നു –</lg>


൨ അദ്ധ്യായം

കൎത്താവിൻ നാൾ വരും മുമ്പെ അന്തിക്രിസ്തൻ വെളി
പ്പെടെണ്ടുകയാൽ - (൧൩) - നിലെക്കു നില്പാൻ പ്രബൊ
ധിപ്പിക്കുന്നതു –

<lg n="൧">ഇനി സഹൊദരന്മാരെ നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ
പ്രത്യക്ഷതയും നമുക്കു അവനൊട് ആകും സമാഹരണവും</lg><lg n="൨"> സംബന്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊട് അപെക്ഷിക്കുന്നു –കൎത്താ</lg> [ 183 ]

<lg n="">വിൻ നാൾ അടുത്തത് എന്നു (തൊന്നുവാനായി) നിങ്ങൾ വല്ല ആ
ത്മാവിനാൽ താൻ ഞങ്ങളുടെത് എന്നു കെൾ്ക്കുന്ന വചനത്താ
ൽ താൻ ലെഖനത്താൽ താൻ മനസ്സ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നു</lg><lg n="൩"> വെഗം കുലുങ്ങി ചാടുകയും ഞെട്ടി പൊകയും അരുത് – ആ</lg><lg n="൪">രും എതു വിധെന എങ്കിലും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതെ — എ
ങ്ങിനെ എന്നാൽ മുമ്പെ തന്നെ വിശ്വാസത്യാഗം വരികയും
പാപമനുഷ്യൻ വെളിപ്പെടുകയും വെണം – ദെവാലയത്തി
ൽ താൻ ദൈവം എന്നു ഇരുന്നു കൊണ്ടു ദൈവം ആകുന്നു
എന്നു പ്രമാണിപ്പിക്കും വണ്ണം ദൈവമൊ ആരാദ്ധ്യമൊ എന്നു
ചൊല്ലിയതു എല്ലാറ്റിന്നും മീതെ താൻ ഉയൎന്നു കൊള്ളുന്ന എതി</lg><lg n="൫">രാളിയും നാശപുത്രനും ആയവൻ തന്നെ — നിങ്ങളൊടു കൂ
ടെ ഇരിക്കുമ്പൊൾ തന്നെ ഇവ നിങ്ങളൊടും പറഞ്ഞു എന്നുമ</lg><lg n="൬">ൎക്കുന്നില്ലയൊ – അവൻ സ്വസമയത്തിൽ വെളിപ്പെടെണ്ട
തിന്നു ഇപ്പൊൾ തടുത്തു നില്ക്കുന്നത് ഇന്നത് എന്നും നിങ്ങൾ അ</lg><lg n="൭">റിയുന്നു – എങ്ങിനെ എന്നാൽ അധൎമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം
ഇന്നു കൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നു ഇന്നെയൊളം തടുത്തു നില്ക്കുന്നവ</lg><lg n="൮">ൻ വഴിയിൽ നിന്നു നീങ്ങും വരെ തന്നെ — അപ്പൊൾ അധ
ൎമ്മിയായവൻ വെളിപ്പെടും (അവനെ കൎത്താവായ യെശു ത</lg><lg n="൯">ൻ വായിൻ ആത്മാവെ കൊണ്ടു ഒടുക്കി സ്വപ്രത്യക്ഷതയു
ടെ പ്രകാശനത്താൽ നീക്കം വരുത്തും) ആയവന്റെ പ്രത്യക്ഷ
ത സാത്താന്റെ വ്യാപാരത്താൽ കളവിന്റെ എല്ലാ ശക്തി</lg><lg n="൧൦">യൊടും അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളൊടും – അനീതിയുടെ
എല്ലാ വഞ്ചനയൊടും നശിച്ചുപൊകുന്നവൎക്കു തന്നെ ഉണ്ടാകു
ന്നു – അവർ രക്ഷപ്പെടുവാനായി സത്യത്തിൽ സ്നെഹത്തെ</lg><lg n="൧൧"> കൈക്കൊള്ളയ്കയാൽ അത്രെ — അതിന്നിമിത്തം ൈ
ദവം അവൎക്കു കളവു വിശ്വസിക്കുമാറു ഭ്രമത്തിൻ വ്യാപാര</lg>

[ 184 ] <lg n="൧൨">ശക്തിയെ അയക്കും — സത്യത്തെ വിശ്വസിയാതെ അനീതി
യിൽ രസിച്ചു പൊയവൎക്ക എല്ലാവൎക്കും ന്യായവിധി വരെണ്ട</lg><lg n="൧൩">തിന്നത്രെ — നിങ്ങളെയൊ കൎത്താവിനാൽ സ്നെഹിക്കപ്പെ
ട്ട സഹൊദരന്മാരെ ദൈവം ആദിമുതൽ ആത്മാവിൻ വി
ശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിൻ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷെക്കാ
യി വരിച്ചതു കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ നിമിത്തം</lg><lg n="൧൪"> എപ്പൊഴും സ്തുതിപ്പാൻ കടക്കാർ ആകുന്നു — നമ്മുടെ കൎത്താ
വായ യെശുക്രിസ്തന്റെ തെജസ്സെ സമ്പാദിപ്പാൻ അല്ലൊ
അവൻ ഞങ്ങടെ സുവിശെഷത്തെ കൊണ്ട് ആ വിശ്വാസ</lg><lg n="൧൫">ത്തിലെക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് — ആകയാൽ സഹൊദര
ന്മാരെ ഞങ്ങടെ വാക്കിനാൽ ആകട്ടെ ലെഖനത്താൽ ആ
കട്ടെ നിങ്ങൾ്ക്കു ഉപദെശിച്ചുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളെ മുറുക പിടി</lg><lg n="൧൬">ച്ചും നിന്നുകൊൾ്വിൻ — നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തൻ
താനും നമ്മെ സ്നെഹിച്ചു നിത്യ ആശ്വാസവും നല്ല പ്രത്യാശയും
കരുണയാലെ തന്ന നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവും ആയവ</lg><lg n="൧൭">നും — നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എല്ലാ നല്ല
വാക്കിലും ക്രിയയിലും സ്ഥിരീകരിപ്പൂതാക –</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

അന്യൊന്യ സിദ്ധിക്കായി പ്രാൎത്ഥനയും പ്രത്യാശയും – (൬)
ക്രമം കെട്ടു നടക്കുന്ന മടിയന്മാരെ തൊട്ട് ആജ്ഞാപി
ക്കുന്നതു

<lg n="൧">ഒടുക്കം സഹൊദരന്മാരെ കൎത്താവിൻ വചനം നിങ്ങളിൽ
ഉള്ള പൊലെ (ഇങ്ങും) ഒടി മഹത്വപ്പെടുവാനും പറ്റാത്ത ദു
ഷ്ട മനുഷ്യരിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുവാനും ഞ</lg><lg n="൨">ങ്ങൾ്ക്ക വെണ്ടി പ്രാൎത്ഥിപ്പിൻ — വിശ്വാസം എല്ലാവൎക്കും ഉള്ള</lg> [ 185 ]

<lg n="൩">തല്ലല്ലൊ — എങ്കിലും കൎത്താവ് വിശ്വസ്തൻ – അവൻ നിങ്ങ</lg><lg n="൪">ളെ സ്ഥിരീകരിച്ചു ദുഷ്ടനിൽ നിന്നു കാത്തുകൊള്ളും – ഞങ്ങ
ൾ നിങ്ങളൊട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നവ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നും
ചെയ്യും എന്നും നിങ്ങളുടെ മെൽ കൎത്താവിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരി</lg><lg n="൫">ക്കുന്നു — കൎത്താവ് താൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദെവസ്നെ
ഹത്തിലെക്കും ക്രിസ്തന്റെ ക്ഷാന്തിയിലെക്കും നിർത്തുമാറാക</lg><lg n="൬"> — സഹൊദരന്മാരെ നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ
നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നിതു – ഞങ്ങളിൽ നിന്നു
പരിഗ്രഹിച്ച സമ്പ്രദായത്തെ വിട്ടു ക്രമം കെട്ടു നടക്കുന്ന എ
ല്ലാ സഹൊദരനൊടും അകന്നു കൊള്ളെണം എന്നത്രെ –</lg><lg n="൭">–എങ്ങിനെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ്ക്ക അനുകരിച്ചു പൊരെണ്ടി</lg><lg n="൮">യ വിധത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നു — നിങ്ങളിലല്ലൊ
ഞങ്ങൾ ക്രമം കെട്ടു നടന്നില്ല ആരൊടും വെറുതെ അപ്പം
വാങ്ങീട്ടും ഇല്ല നിങ്ങളിൽ ആൎക്കും ഭാരം വരുത്തരുത് എന്നി
ട്ടു രാപ്പകൽ വെല ചെയ്തു അദ്ധ്വാനത്തിലും ഉഴല്ചയിലും ഉ</lg><lg n="൯">പജീവിച്ചതെ ഉള്ളു — അതും അധികാരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങ
ൾ്ക്ക അനുകരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ്ക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ മാതൃകയാക്കി</lg><lg n="൧൦"> തരെണ്ടതിന്നത്രെ – വെല ചെയ്വാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞാൽ
താൻ ഭക്ഷിക്കയും അരുതു എന്നു നിങ്ങളൊട് ഇരിക്കും കാല</lg><lg n="൧൧">ത്തിൽ കൂടെ ആജ്ഞാപിച്ചുവല്ലൊ— നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഒട്ടും
വെല ചെയ്യാതെ പരകാൎയ്യം നൊക്കി ക്രമം കെട്ടു നടക്കു</lg><lg n="൧൨">ന്ന പ്രകാരം കെൾ്ക്കുന്നുണ്ടു – ഇങ്ങിനെത്തവരൊടു ഞങ്ങൾ
സാവധാനത്തൊടെ വെല ചെയ്തു താന്താന്റെ അപ്പം ഭ
ക്ഷിക്കെണം എന്നു നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശു ക്രിസ്തന്മൂ</lg><lg n="൧൩">ലം ആജ്ഞാപിച്ചു പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു — നിങ്ങളൊ സഹൊ</lg><lg n="൧൪">ദരന്മാരെ നന്മ ചെയ്കയിൽ മന്ദിച്ചു പൊകരുതെ – ലെ</lg>

[ 186 ] <lg n="">ഖനത്താലുള്ള ഞങ്ങടെ വാക്കിനെ വല്ലവനും അനുസരി
ക്കാഞ്ഞാൽ അവനെ കുറിപ്പിൻ — അവൻ നാണിക്കെ</lg><lg n="൧൫">ണ്ടതിന്നു അവനൊടു ഇടപാടും അരുതു – ശത്രുവെന്നു വി
ചാരിയാതെ സഹൊദരൻ എന്നു വെച്ചു വഴിക്കാക്കുകെ</lg><lg n="൧൬">വെണ്ടു താനും – സമാധാനത്തിൻ കൎത്താവായവൻ താ
ൻ നിങ്ങൾ്ക്ക നിത്യം എല്ലാ വിധത്തിലും സമാധാനത്തെ നല്കു
ക — കൎത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരൊടും കൂടെ ഇരിക്കാക–</lg>

<lg n="൧൭">പൌലായ എന്റെ കൈയാലെ വന്ദനം എല്ലാ
ലെഖനത്തിലും ഇതു തന്നെ അടയാളം ഇങ്ങിനെ എഴുതു</lg><lg n="൧൮">ന്നു — നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ കരു
ണ നിങ്ങൾ എല്ലാവരൊടും കൂടെ (ഇരിപ്പൂതാക)</lg>


തിമൊഥ്യന്നു എഴുതിയ
ഒന്നാം ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

തിമൊഥ്യൻ നിയൊഗപ്രകാരം ആജ്ഞാപിക്കയും –
(൧൨) പൌലിന്റെ വിളിയെ ഒൎത്തു – (൧൮) പൊരാടു
കയും വെണ്ടതു –


<lg n="൧">നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവവും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാകു
ന്ന ക്രിസ്ത യെശുവും നിയൊഗിച്ച പ്രകാരം യെശു ക്രിസ്ത
ന്റെ അപൊസ്തലനായ പൌൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിജ</lg><lg n="൨">പുത്രനായ തിമൊഥ്യന് (എഴുതുന്നിതു) – പിതാവായ ദൈ
വത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിൽ</lg> [ 187 ]

നിന്നും കരുണ കനിവു സമാധാനവും ഉണ്ടാവൂതാക –

<lg n="൩">ഇന്ന കാൎയ്യത്തിന്നായി നി എഫെസിൽ പാൎത്തു കൊ
ള്ളെണം എന്നു ഞാൻ മക്കദൊന്യെക്കു യാത്രയായി അ െ</lg><lg n="൪">പക്ഷിച്ചപ്രകാരം – നീ ചിലരൊട് അന്യഥാ ഉപദെശിക്ക
രുതു എന്നും വിശ്വാസത്തിലെ ദെവവിട്ടു വിചാരണയെ അ
ല്ല തൎക്കങ്ങളെ മാത്രം വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അനന്ത കഥകളെയും
വംശാവലികളെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്നും ആജ്ഞാപിക്കെ</lg><lg n="൫">ണ്ടതിന്നു (ഇന്നും അപെക്ഷിക്കുന്നു) — ആജ്ഞാപനത്തി
ന്റെ ലാക്കൊ ശുദ്ധ ഹൃദയം നല്ല മനൊബൊധം നിൎവ്യാജ
വിശ്വാസം എന്നിവറ്റിൽ നിന്നുളവായ സ്നെഹം അത്രെ –</lg><lg n="൬"> അവറ്റിൽ നിന്നു ചിലർ പിഴുകി വൃഥാവാദത്തിലെക്ക്
മാറി തിരിഞ്ഞു ധൎമ്മൊപദെശകരായിരിപ്പാൻ ഇഛ്ശിച്ചി</lg><lg n="൭">രിക്കുന്നു — തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്നത് എന്നും പ്രമാണി</lg><lg n="൮">പ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത് എന്നും ബൊധിക്കുന്നില്ലതാനും — ധ
ൎമ്മമാകട്ടെ ഒരുവൻ അതിനെ ധൎമ്മ്യമായി ഉപയൊഗിച്ചാ</lg><lg n="൯">ൽ നല്ലത തന്നെ എന്നു നാം അറിയുന്നു — (അപ്രകാരം
ആർ ചെയ്യും) നീതിമാന്നായി ധൎമ്മം വെച്ചു കിടക്കുന്നത
ല്ല– അധൎമ്മികൾ അനധീനർ അഭക്തർ പാപികളും അ
പവിത്രർ ബാഹ്യന്മാരും പിതൃഹന്താക്കൾ മാതൃഹന്താക്ക</lg><lg n="൧൦">ൾ നരഹന്താക്കൾ — പുലയാടികൾ പുരുഷകാമികൾ ആ
ൾ്പിടിക്കാർ പൊളിക്കാർ കള്ളസത്യക്കാർ എന്നീവകക്കാ</lg><lg n="൧൧">ൎക്കും — ധന്യദൈവത്തിന്റെ തെജസ്സാകുന്ന സുവിശെഷ
പ്രകാരം സൌഖ്യൊപദെശത്തൊടു വിപരീതമായ മറ്റുവ
ല്ലതിന്നും അത്രെ ധൎമ്മവെപ്പുള്ളു എന്നറിയുന്നവൻ —</lg><lg n="൧൨"> ആ സുവിശെഷം എന്നിൽ ഭരമെല്പിച്ചിരിക്കുന്നു — എന്നെ
ശക്തീകരിച്ച ക്രിസ്തു യെശു എന്ന നമ്മുടെ കൎത്താവ് എന്നെ</lg>

[ 188 ] <lg n="">വിശ്വസ്തൻ എന്നു എണ്ണി സെവെക്ക് ആക്കിയതു കൊണ്ടു</lg><lg n="൧൩">ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു — മുമ്പെ ദുഷിക്കാരനും ഹിംസ
കനും നിഷ്ഠൂരനും ആയല്ലൊ എങ്കിലും അവിശ്വാസത്തിൽ അ
റിയാതെ ചെയ്തതാക കൊണ്ടു എനിക്ക കനിവു ലഭിച്ചു —</lg><lg n="൧൪">എന്നു വെണ്ടാ നമ്മുടെ കൎത്താവിൻ കൃപ ക്രിസ്തയെശുവിലുള്ള
വിശ്വാസം സ്നെഹങ്ങളുമായി അത്യന്തം നിറഞ്ഞു വഴിഞ്ഞു</lg><lg n="൧൫">— പ്രമാണവും സൎവ്വഗ്രാഹ്യവുമാകുന്ന വചനം ആവിതു ക്രി
സ്ത യെശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലൊകത്തിൽ വന്നു എ</lg><lg n="൧൬">ന്നുള്ളതു — അവരിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ എങ്കിലും യെശുക്രി
സ്തൻ നിത്യജീവന്നായ്ക്കൊണ്ടു തന്മെൽ വിശ്വസിപ്പാനുള്ള
വൎക്കു ദൃഷ്ടാന്തംവെണം എന്നിട്ടു ഒന്നാമനായ എങ്കൽ സ
ൎവ്വ ദീൎഘശാന്തതയും കാട്ടുവാന്തക്കവണ്ണം കനിവു ലഭിച്ചതു</lg><lg n="൧൭"> —യുഗങ്ങളുടെ രാജാവായി അക്ഷയനും അദൃശ്യനും ആ
കുന്ന എക(ജ്ഞാനി) ദൈവത്തിന്നു ബഹുമാനവും തെജസ്സും യു
ഗയുഗാന്തരങ്ങളൊളം ഉണ്ടാവൂതാക –ആമെൻ –</lg>

<lg n="൧൮">പുത്രനായ തിമൊത്ഥ്യനെ നിന്നെ കുറിച്ചു മുന്നടന്ന
പ്രവാചകങ്ങളിൻ പ്രകാരം ഞാൻ ഈ അജ്ഞയെ നിണക്ക്</lg><lg n="൧൯">എല്പിക്കുന്നതു — നീ അവറ്റിൽ നല്ല പടവെട്ടി വിശ്വാസവും
നല്ല മനൊബൊധവും കാത്തു കൊള്ളെണ്ടു എന്നത്രെ –
ആയതു ചിലർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു വിശ്വാസകപ്പലും തകൎന്നു
പൊയി – ആയവരിൽ ഹുമയ്യനും അലക്ഷന്ത്രനും ആകുന്നു</lg><lg n="൨൦"> —ദുഷിച്ചു പറയാതെ ഇരിപ്പാൻ പഠിക്കെണ്ടതിന്നു
അവരെ ഞാൻ സാത്താനിൽ സമൎപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു–</lg>


൨ അദ്ധ്യായം

സഭാ പ്രാൎത്ഥനയിൽ പുരുഷരും (൯)സ്തീകളും ആചരിക്കെണ്ടതു [ 189 ]

<lg n="൧">ഇനി ഞാൻ സകലത്തിന്നും മുമ്പെ പ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നിതു –
– എല്ലാ മനുഷ്യൎക്കായി കൊണ്ടും യാചനകൾ പ്രാൎത്ഥനകൾ</lg><lg n="൨"> പക്ഷവാദങ്ങൾ സ്തൊത്രങ്ങളും ചെയ്യെണ്ടു — നാം സൎവ്വഭക്തി
യൊടും ഘനത്തൊടും സാവധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഉള്ള ജീ
വനം കഴിക്കെണ്ടതിന്നു വിശെഷാൽ രാജാക്കന്മാൎക്കും സ</lg><lg n="൩">കല സ്ഥാനികൾ്ക്കും വെണ്ടി ചെയ്യെണ്ടു – ഇതു നല്ലതും നമ്മു</lg><lg n="൪">ടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്നു ഗ്രാഹ്യവും ആകുന്നു — ആ
യവൻ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തി</lg><lg n="൫">ന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇഛ്ശിക്കുന്നു — ദൈ
വം ഒരുവനല്ലൊ ദൈവത്തിന്നും മനുഷ്യൎക്കും എക മദ്ധ്യ</lg><lg n="൬">സ്ഥനും ഉള്ളു — എല്ലാവൎക്കും വെണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പിൻ വി
ലയായി തന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തയെ</lg><lg n="൭">ശു അത്രെ – സ്വസമയങ്ങളിൽ (അറിയിക്കെണ്ടിയ)
ഈ സാക്ഷ്യത്തിന്നായി ഞാൻ ഘൊഷകനും അപൊസ്ത
ലനും (ഞാൻ ഭൊഷ്കല്ല പരമാൎത്ഥം പറയുന്നു) വിശ്വാ
സത്തിലും സത്യത്തിലും ജാതികളുടെ ഉപദെഷ്ടാവും ആയി</lg><lg n="൮"> വെക്കപ്പെട്ടു —ആകയാൽ പുരുഷന്മാർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും
കൊപവും സന്ദെഹവും കൂടാതെ പവിത്രകൈകളെ ഉയൎത്തി
ക്കൊണ്ടു പ്രാൎത്ഥിക്കെണം എന്ന് എന്റെ ഇഷ്ടം</lg>

<lg n="൯">അപ്രകാരം സ്ത്രീകളും ലജ്ജാശീലത്തൊടും സുബൊധ
ത്തൊടും യൊഗ്യമായി ഉടുത്തും കൊണ്ടു (കൂടി വരെണം) — പിരി
കൂന്തലും പൊന്നും മുത്തും വിലയെറിയ വസ്ത്രവും കൊണ്ടല്ല–</lg><lg n="൧൦">– ദൈവഭക്തിയെ അവലംബിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ്ക്ക ഉചിതമായ</lg><lg n="൧൧"> സല്ക്രിയകളെ കൊണ്ടത്രെ തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കാവു —</lg><lg n="൧൨"> സ്ത്രീ മിണ്ടാതെ സകല അനുസരണത്തിലും പഠിക്കട്ടെ — സ്വസ്ഥ
യായിരിപ്പാനല്ലാതെ ഉപദെശിപ്പാനെങ്കിലും പുരുഷനി</lg>

[ 190 ] <lg n="">ൽ അധികരിപ്പാൻ എങ്കിലും ഞാൻ സ്ത്രീക്ക് അനുവദിക്കുന്നി</lg><lg n="൧൩">ല്ല — ആദാമല്ലൊ മുമ്പെ മനിയപ്പെട്ടു പിന്നെ ഹവ്വ—</lg><lg n="൧൪"> ശെഷം ആദാമല്ല വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതു സ്ത്രീ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു
ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു –എങ്കിലും വിശ്വാസ സ്നെഹങ്ങ
ളിലും സുബൊധം കൂടിയ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും പാൎക്കുന്നാകി
ൽ അവൾ ശിശു പ്രസവത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും –</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

അദ്ധ്യക്ഷർ –(൮) ശുശ്രൂഷക്കാർ -(൧൧) ശുശ്രൂഷക്കാര
ത്തികൾ -ഇവർ വിഷയമായി –(൧൪)ദൈവഭവനത്തി
ൽ ആചരിക്കെണ്ടതു –

<lg n="൧">ഈ വാക്കു പ്രമാണം – ഒരുവൻ അദ്ധ്യക്ഷയെ വാഞ്ചിക്കു</lg><lg n="൨">ന്നു എങ്കിൽ നല്ല വെലയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു — അധ്യക്ഷ
നാകട്ടെ നിരപവാദ്യൻ എകകളത്രവാൻ നിൎമ്മദൻ സുബുദ്ധി</lg><lg n="൩">മാൻ സുശീലൻ അതിഥിപ്രിയനും ഉപദെശികനും ആക– പാ</lg><lg n="൪">നസക്തനും ഹിംസകനും അരുതു–ശാന്തൻ നിഷ്ഫലൻ അ
ലൊഭി സ്വഭവനത്തെ നന്നായി ഭരിക്കുന്നവനും സകല
ഗൌരവത്തൊടും കൂടെ കുട്ടികളെ അടക്കുന്നവനും (വെണം)–</lg><lg n="൫"> – സ്വഭവനത്തെ ഭരിപ്പാൻ അറിയാത്തവൻ ദെവസ</lg><lg n="൬">ഭയെ എങ്ങിനെ വിചാരിക്കും – ചീൎത്തു പൊയിട്ടു പിശാചി
ന്റെ വ്യവഹാരത്തിൽ അകപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാൻ പുതു</lg><lg n="൭">ശിഷ്യനും അരുതു – നിന്ദയും പിശാചിന്റെ കണ്ണിയിലും
വീഴായ്വാൻ പുറത്തുള്ളവരിൽ നല്ല ശ്രുതിയുള്ളവനും
ആകെണ്ടു –</lg>

<lg n="൮"> അവ്വണ്ണം ശുശ്രൂഷക്കാർ ഗൌരവമുള്ളവർ ആ
കെണം ഇരുവാക്കുകാരും മദ്യസക്തരും ദുൎല്ലൊഭികളും</lg> [ 191 ]

<lg n="൯">അരുതു — വിശ്വാസത്തിന്റെ മൎമ്മം ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയി</lg><lg n="൧൦">ൽ പാൎപ്പിക്കുന്നവരെ വെണ്ടു – ഇവർ മുമ്പെ പരീക്ഷിക്ക
പ്പെടാവു പിന്നെ അനിന്ദ്യരായി കണ്ടാൽ ശുശ്രൂഷിക്കട്ടെ</lg><lg n="൧൧"> — അവ്വണ്ണം സ്ത്രീകളും ഗൌരവമുള്ളവരായി ഏഷണി പറ
യാതെ നിൎമ്മദമാരും എല്ലാറ്റിലും വിശ്വസ്തമാരും ആക—</lg><lg n="൧൨"> ശുശ്രൂഷക്കാർ എക കളത്രവാന്മാരും കുട്ടികളെയും സ്വഭവ</lg><lg n="൧൩">നങ്ങളെയും നന്നായി ഭരിക്കുന്നവരും ആകെണം —ന
ന്നായി ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾ്ക്ക നല്ല നിലയും ക്രിസ്ത
യെശുവിങ്കലെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ പ്രാഗത്ഭ്യവും
സമ്പാദിക്കുന്നു—</lg>

<lg n="൧൪">ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ അതിവെഗത്തിൽ വരും</lg><lg n="൧൫"> എന്നു ഭാവിക്കുന്നു എങ്കിലും — എനിക്ക താമസം സംഭവി
ച്ചാൽ സത്യത്തിന്റെ തൂണും മൂലഭിത്തിയുമായി ജീവനുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദെവഭവനത്തിൽ നീ നട
ക്കെണ്ടും പ്രകാരം അറിവാനായി ഞാൻ ഇവ എഴുതുന്നു –</lg><lg n="൧൬">–ഭക്തിയുടെ മൎമ്മം സമ്മതമാം വണ്ണം വലുതാകുന്നവല്ലൊ –
(ദൈവം) ആയവൻ ജഡത്തിൽ വിളങ്ങിയവൻ ആത്മാവി
ൽ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൂതന്മാൎക്ക പ്രത്യക്ഷൻ ജാതിക
ളിൽ ഘൊഷിതൻ ലൊകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടവൻ
തെജസ്സിൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടവൻ എന്നത്രെ</lg>

൪ അദ്ധ്യായം

കള്ളബൊധകർ ഉണ്ടാകുന്നതിലും –(൧൨) തന്റെ വൎദ്ധന
ത്തിനാലും ചെയ്യെണ്ടതു –

<lg n="">പിന്നെ ആത്മാവാ(യവൻ) സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നിതു – ശെഷ</lg><lg n="൧">കാലങ്ങളിൽ ചിലർ തെറ്റിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങ</lg>

[ 192 ] <lg n="">ളുടെ ഉപദെശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു</lg><lg n="൨"> പൊളിവാക്കുകാരുടെ വ്യാജത്തിൽ ഭ്രംശിച്ചു പൊകും –സ്വന്ത
മനൊബൊധത്തിൽ ചൂടുവെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിത്ഥ്യാവാദികൾ</lg><lg n="൩"> വിവാഹം നിഷെധിക്കയും – സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വി
ശ്വാസികൾ സ്തൊത്രത്തൊടെ അനുഭവിപ്പാൻ വെണ്ടി ദൈ</lg><lg n="൪">വം സൃഷ്ടിച്ച ഭൊജ്യങ്ങളെ വൎജ്ജിക്കയും ചെയ്യുന്നു – ദെ
വ സൃഷ്ടി എല്ലാം നല്ലതു തന്നെ — സ്തൊത്രത്തൊടെ കൈക്കൊ</lg><lg n="൫">ള്ളുന്നത് ഒന്നും ത്യാജ്യവും അല്ല – ദെവവചനത്താലും പ്രാ</lg><lg n="൬">ൎത്ഥനയാലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവല്ലൊ — ഇതു നീ
സഹൊദരന്മാരെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചാൽ നീ അനുസരിച്ച സദുപ
ദെശ വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങളാൽ പൊഷിച്ചു വളൎന്നു</lg><lg n="൭"> കൊണ്ടു യെശു ക്രിസ്തനു നല്ല ശുശ്രൂഷക്കാരനാകും – കിഴ
വികൾ്ക്കു പറ്റുന്ന ബാഹ്യകഥകളെ ഒഴിച്ചു ദൈവഭക്തിയെ</lg><lg n="൮"> കുറിച്ചു അഭ്യസിച്ചു കൊൾ്ക – ശരീരാഭ്യാസം അല്പം ചിലതി
ന്നു പ്രയൊജനമാകും ദൈവഭക്തിയൊ ഇപ്പൊഴും എപ്പൊ
ഴുമുള്ള ജീവന്റെ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചിട്ടു സകലത്തിന്നും പ്ര</lg><lg n="൯">യൊജനമാകുന്നു – ഇതു സൎവ്വഗ്രാഹ്യമായ പ്രമാണവാക്കു</lg><lg n="൧൦">— ആ (ജീവനു) വെണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ സകല മനുഷ്യൎക്കും
പ്രത്യെകം വിശ്വാസികൾ്ക്കും രക്ഷിതാവാകുന്ന ജീവനുള്ള
ദൈവത്തിന്മെൽ ആശവെച്ചു പ്രയാസപ്പെട്ടും നിന്ദ അനുഭ</lg><lg n="൧൧">വിച്ചും നടക്കുന്നു — ഈ വക നീ ആജ്ഞാപിച്ചുപദെശിച്ചു</lg><lg n="൧൨"> കൊൾ്ക — ആരും ബാല്യം നിമിത്തം നിന്നെ തുഛ്ശീകരി
പ്പാൻ സംഗതി വരരുതു – വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നെഹവിശ്വാ
സങ്ങളിലും നിൎമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾ്ക്ക മാതൃകയായ്ചമക</lg><lg n="൧൩">— ഞാൻ വരുവൊളം അദ്ധ്യയനം പ്രബൊധനം ഉപദെശം</lg><lg n="൧൪"> ഇവറ്റിൽ ഉത്സാഹിക്ക — മൂപ്പന്മാരുടെ ഹസ്താൎപ്പണം കൂടി</lg> [ 193 ]

<lg n="">യ പ്രവചനത്താൽ നിണക്ക കിട്ടിയ കൃപാവരത്തിൽ ഉ െ</lg><lg n="൧൫">പക്ഷ തൊന്നാതെ — നിന്റെ മുഴുപ്പും എല്ലാവൎക്കും പ്രസിദ്ധ
മായി തീരെണ്ടതിന്നു ആയവ കരുതുക അവറ്റിൽ തന്നെ ഇരി</lg><lg n="൧൬">ക്ക – ഇതിൽ ഉറെച്ചു കൊണ്ടു നിങ്കലും ഉപദെശത്തിലും ജാ
ഗ്രതയായിരിക്ക – അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ നിന്നെയും നിന്നെ കെ
ൾ്ക്കുന്നവരെയും നീ രക്ഷിക്കും —</lg>


൫ അദ്ധ്യായം

വിശെഷാൽ - (൩) വിധവമാരെ പൊറ്റി -(൯) പണി
ക്കാക്കി -(൧൭) മൂപ്പരെയും -(൨൦)പിഴെച്ചവരെയും - (൨൩)
തന്നെയും നടത്തിക്കൊള്ളെണ്ടതു –

<lg n="൧">മൂത്തവനെ ഭത്സിക്കരുത് അഛ്ശനെ പൊലെ പ്രബൊധി
പ്പിക്കെ ആവു ഇളയവരെ സഹൊദരരെ പൊലെയും –</lg><lg n="൨"> മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരെ പൊലെയും യുവതികളെ സ
ഹൊദരികൾ എന്നും സകല നിൎമ്മലതയൊടും (പ്രബൊധിപ്പി</lg><lg n="൩">ക്ക) — വിധവമാരെ ഉള്ളവണ്ണം വിധവമാരായാൽ ആദ</lg><lg n="൪">രിക്ക — വല്ലവൾ്ക്കും പുത്രപൌത്രന്മാർ ഉണ്ടായാൽ ഇവർ മുമ്പെ
സ്വഭവനത്തിൽ ഭക്തിയെ കാണിച്ചു പിതാക്കൾ്ക്ക പകരം ചെ
യ്തു കൊടുപ്പാൻ പഠിക്കട്ടെ ഇതു ദൈവത്തിന്നു ഗ്രാഹ്യം ത</lg><lg n="൫">ന്നെ — ഉള്ളവണ്ണം വിധവയായി ആരും ഇല്ലാതെ കണ്ടു വന്ന
വൾ ദൈവത്തിന്മെൽ ആശ വെച്ചു രാപ്പകൽ യാചനാ പ്രാ</lg><lg n="൬">ൎത്ഥനകളിലും ഉറെച്ചു പാൎക്കുന്നു — കാമുകിയായവളൊ ജീ</lg><lg n="൭">വിച്ചന്നും ചത്തു — അവർ നിരപവാദ്യമാരായിരിപ്പാൻ</lg><lg n="൮"> നീ ഇവ ആജ്ഞാപിക്ക – വല്ലവനും തനിക്കുള്ളവൎക്കും പ്ര
ത്യെകം ഭവനക്കാൎക്കും വെണ്ടി കരുതുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ
വിശ്വാസത്തെ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞു അവിശ്വാസിയിലും അ </lg>

[ 194 ] ധമനാകുന്നു –

<lg n="൯">എക ഭൎത്താവെ പരിഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അറുപതു വയസ്സി</lg><lg n="൧൦">ന്നു താഴെയല്ലാത്ത വിധവ — മക്കളെ വളൎത്തുക അതിഥിക
ളെ സല‌്ക്കരിക്ക പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുക സങ്കടപ്പെ
ടുന്നവൎക്ക മുട്ടു തീൎക്കുക സൎവ്വ സൽക്രിയയും പിന്തുടരുക എ
ന്നിപ്രകാരം നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കൊണ്ടു ശ്രുതിപ്പെട്ടവ
ളായാൽ തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടട്ടെ – ഇളയ വിധവമാ െ</lg><lg n="൧൧">ര ഒഴിക്ക – അവർ ക്രിസ്തനു നെരെ പുളെച്ചു മദിച്ചു എങ്കിൽ</lg><lg n="൧൨"> വിവാഹം ചെയ്വാൻ ഇഛ്ശിക്കും — എന്നാൽ ആദ്യ സത്യത്തി
ന്റെ ഭംഗം എന്നൊരു ന്യായവിധിക്ക ഹെതുവായി വരുന്നു--</lg><lg n="൧൩">– അത്രയുമല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ മടിഞ്ഞു ഭവനം തൊറും സഞ്ചാ
രം ശീലിക്കും മടി വല്ലാതെ ജല്പനവും പരകാൎയ്യാന്വെ</lg><lg n="൧൪">ഷണവും അരുതാത്ത വാക്കും സംഭവിക്കും – ആകയാൽ
ഇളയവർ വിവാഹം ചെയ്ക പുത്ര സമ്പത്തുണ്ടാക്ക – ഭവനം
രക്ഷിക്ക – വിരൊധിക്ക അപവാദത്തിന്നു അവസരം ഒ</lg><lg n="൧൫">ന്നും കൊടുക്കാതെ ഇരിക്ക എന്ന എന്റെ ഇഷ്ടം –ഇപ്പൊ
ൾ തന്നെ ചിലർ സാത്താന്റെ വഴിയായ്തിരിഞ്ഞു പൊയല്ലൊ</lg><lg n="൧൬"> – വിശ്വാസിക്കൊ വിശ്വാസിനിക്കൊ വിധവമാർ ഉണ്ടെ
ങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടു തീൎക്കട്ടെ സഭ
യൊ ഉള്ളവണ്ണം വിധവമാരായവൎക്ക് അപ്രകാരം തീൎക്കെണ്ട
തിന്നു ആ ഭാരം എല്ക്കരുതെ –</lg>

<lg n="൧൭">നന്നായി വാഴുന്ന മൂപ്പന്മാരെ പ്രത്യെകം വചനത്തിലും
ഉപദെശത്തിലും അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരെ തന്നെ ഇരട്ടിമാ</lg><lg n="൧൮">നത്തിന്നു പാത്രമായി എണ്ണുക — (൫മൊ. ൨൫,൪) മെതിക്കുന്ന
കാളയുടെ വായി കെട്ടരുത് എന്നു വെദവാക്കുണ്ടല്ലൊ വെല
ക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക യൊഗ്യൻ ആകുന്നു പൊൽ (ലൂ.൧൦,൭)</lg> [ 195 ]

<lg n="൧൯">— രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികൾ മുഖാന്തരമല്ലാതെ മൂപ്പന്റെ നെ</lg><lg n="൨൦">രെ അന്യായം എടുക്കരുതു — പാപം ചെയ്യുന്നവരെ
ശെഷമുള്ളവൎക്കു ഭയത്തിന്നായി എല്ലാവരുടെ മുമ്പാകെയും</lg><lg n="൨൧"> ശാസിക്ക – ഇവനീ പക്ഷമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ മുൻ വി
ധികൂടാതെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളെണം എന്നു ഞാൻ ദൈ
വത്തെയും യെശുക്രിസ്തനെയും തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൂത
ന്മാരെയും സാക്ഷി ആക്കി വെച്ചു നിന്നൊടു കല്പിക്കുന്നു —</lg><lg n="൨൨"> വെഗത്തിൽ കൈകളെ ഒരുത്തനിലും വെക്കരുത് അന്യ
ന്മാരുടെ പാപങ്ങളിൽ അംശക്കാരനാകയും അരുത് – നി</lg><lg n="൨൩">ന്നെ തന്നെ നിൎമ്മലനായ്ക്കാത്തു കൊൾ്ക — ഇനിയും കെവലം
വെള്ളം കുടിക്കൊല്ലാ – നിന്റെ വയറും കൂടക്കൂടയുള്ള ക്ഷീ
ണതകളും വിചാരിച്ച് അല്പം വീഞ്ഞും സെവിക്ക –</lg>

<lg n="൨൪">ചില മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ വെളിവായിക്കിടന്നു
ന്യായവിധിക്കു മുമ്പിടുന്നു ചിലൎക്ക അവ പിഞ്ചെല്ലുന്നു – അ
പ്രകാരം സൽക്രിയകളും (ചിലരിൽ)വെളിവാകുന്നു – വെ
ളിപ്പെടാത്തവയും ഒളിച്ചിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല –</lg>


൬ അദ്ധ്യായം

ദാസരെ പ്രബൊധിപ്പിച്ചു –(൩) ദുരുപദെശവും–
(൬.൧൭)ദ്രവ്യാഗ്രഹവും വൎജ്ജിച്ചു –(൧൧)–നിത്യ ജീ
വനെ തെടെണ്ടതു –

<lg n="൧">നുകത്തിങ്കീഴിൽ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നവർ ഒക്കയും ദെവ
നാമത്തിന്നും ഉപദെശത്തിന്നും ദൂഷണം വരാതിരിപ്പാൻ
ഉടയവരെ സകല മാനത്തിന്നും യൊഗ്യന്മാർ എന്നു എണ്ണെ</lg><lg n="൨">ണ്ടു– വിശാസികളായ യജമാനന്മാരുള്ളവർ അവരെ സ
ഹൊദരന്മാർ എന്നു വെച്ചു തുഛ്ശീകരിക്കരുതു – അവരുടെ</lg> [ 196 ] ഗുണമുള്ള സെവയെ അനുഭവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികളും ഇ
ഷ്ടന്മാരും ആകകൊണ്ടു അവരെ വിശെഷാൽ സെവിച്ചു കൊ
ൾ്വു – ഇവ ഉപദെശിക്കയും പ്രബൊധിപ്പിക്കയും ചെയ്ക-

<lg n="൩">നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ സൌഖ്യ വച
നങ്ങളെയും ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദെശത്തെയും വല്ലവനും</lg><lg n="൪"> അനുസരിയാതെ അന്യഥാ ഉപദെശിച്ചാൽ അവൻ ഒന്നും
അറിയാതെ ഡംഭിച്ചു പൊയി തൎക്കങ്ങളും വായ്പടകളും ആകു</lg><lg n="൫">ന്ന വ്യാധി പിടിച്ചും ഇരിക്കുന്നു — അവറ്റിൽ അസൂയാ ശണ്ഠ
കൾ ദൂഷണങ്ങൾ ദുസ്സംശയങ്ങളും ബുദ്ധിനഷ്ടരും സത്യഭ്രഷ്ട
രും ആയ മനുഷ്യരുടെ നിത്യ ഉരുസലും ഉത്ഭവിക്കുന്നു [അവ
രൊട് അകന്നു നില്ക്ക] —ആയവർ ദെവഭക്തി അഹൊവൃത്തി</lg><lg n="൬"> എന്നു വിചാരിക്കുന്നു – അലം ഭാവത്തൊട് കൂടിയ ഭക്തി വ</lg><lg n="൭">ലുതായ അഹൊവൃത്തി ആകുന്നു താനും — ഇഹലൊകത്തിലെ
ക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ലല്ലൊ എതാനും കൊണ്ടു പൊ</lg><lg n="൮">വാനും കഴികയില്ല സ്പഷ്ടം – ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും സാധിച്ചാൽ</lg><lg n="൯"> മതി എന്നു നാം വിചാരിപ്പൂ — ധനം വെണം എന്നുള്ളവർ പരീ
ക്ഷയിലും കണ്ണിയിലും മനുഷ്യരെ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുക്കി</lg><lg n="൧൦"> കളയുന്ന പല നിസ്സാര ദുൎമ്മൊഹങ്ങളിലും വീഴുന്നു –ദ്രവ്യാഗ്രഹം
സകല ദൊഷത്തിന്നും മൂലമായിരിക്കുന്നവല്ലൊ - ഈ വാഞ്ഛ
കൊണ്ടു ചിലർ വിശ്വാസത്തെ വിട്ടുഴന്നു ബഹുദുഃഖങ്ങളാൽ തങ്ങ
ളെ തന്നെ തുളെച്ചിരിക്കുന്നു —</lg>

<lg n="൧൧">എന്നാൽ ദൈവമനുഷ്യനായുള്ളൊവെ ഇവറ്റെ വിട്ടൊ
ടി നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നെഹം ക്ഷാന്തി സൌമ്യത എന്നി</lg><lg n="൧൨">വ പിന്തുടൎന്നു കൊൾ്ക – വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പൊർ പൊരു
ക നിത്യജീവനെ പിടിച്ചു കൊൾ്ക അതിന്നായ്നീ വിളിക്കപ്പെ
ട്ടു അനെകം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ ആ നല്ല സ്വീകാരം പറ

</lg> [ 197 ]

<lg n="൧൩">ഞ്ഞുവല്ലൊ — സൎവ്വത്തിന്നും ജീവനെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ
ത്തിന്നും പൊന്ത്യപിലാത്തൻ മുഖെന ആ നല്ല സ്വീകാരത്തെ
സാക്ഷീകരിച്ച ക്രിസ്ത യെശുവിന്നും മുമ്പാകെ ഞാൻ നിന്നെ</lg><lg n="൧൪">ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ – നീ നിഷ്കളങ്കനും
നിരപവാദ്യനും ആയി നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്ത െ</lg><lg n="൧൫">ന്റ പ്രത്യക്ഷത വരെ കല്പനയെ കാത്തു കൊള്ളെണം – ആ
(പ്രത്യക്ഷതയെ) സ്വസമയങ്ങളിൽ കാണിക്കും ധന്യനായ എ</lg><lg n="൧൬">കാധിപതിയും രാജാധിരാജാവും കൎത്താധികൎത്താവും —ചാ
കായ്മ താനെ ഉള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസി
ക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ ആരും കാണാത്തവനും കാണ്മാൻ കഴി
യാത്തവനും ആയവന്നു ബഹുമാനവും നിത്യബലവും ഉ
ള്ളു — ആമെൻ</lg>

<lg n="൧൭">ഈ യുഗത്തിലെ ധനവാന്മാരൊടു ആജ്ഞാപിക്ക—
ഉന്നതഭാവം അരുത് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിൽ അല്ല ന
മുക്കു സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ജീ</lg><lg n="൧൮">വനുള്ള ദൈവത്തിന്മെൽ ആശ വെച്ചു — നന്മ ചെയ്തു സൽ
ക്രിയകൾ എന്ന സമ്പത്തുണ്ടാക്കി ദാനശീലവും കൂറ്റായ്മയും
പൂണ്ടും കൊണ്ടു — സത്യജീവനെ പ്രാപിപ്പാൻ വെണ്ടി ഭാ</lg><lg n="൧൯">വിയിങ്കലെക്ക് തങ്ങൾ്ക്ക് നല്ല അടിസ്ഥാനത്തെ നിക്ഷെപി
ച്ചു പൊരെണം എന്നത്രെ –</lg>

<lg n="൨൦">അല്ലയൊ തിമൊത്ഥ്യനെ കള്ളനാമമുള്ള (അദ്ധ്യാ
ത്മ) ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ വൃഥാലാപങ്ങളെയും
ദ്വന്ദ്വങ്ങളെയും അകറ്റി നിന്നു ഉപനിധിയെ കാത്തു െ</lg><lg n="൨൧">കാൾ്ക — ആജ്ഞാനം ചിലർ അവലംബിച്ചു വിശ്വാസത്തി
ൽ നിന്നു ഭ്രമിച്ചു പൊയി —</lg>

കരുണ നിങ്ങളൊടു കൂട ഇരിക്ക

[ 198 ] തിമൊത്ഥ്യന്ന എഴുതിയ
രണ്ടാം ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

പൂൎവ്വസ്നെഹമരണം –(൬) ദെവവെലയിൽ -(൮) കഷ്ടപ്പെ
ട്ടും ഉത്സാഹിക്കെണ്ടതു(൧൫)നാനാ വൎത്തമാനങ്ങൾ

<lg n="൧">ദെവെഷ്ടത്താലും ക്രിസ്ത യെശുവിലുള്ള ജീവന്റെ വാഗ്ദത്ത
നിമിത്തവും യെശുക്രിസ്തന്റെ അപൊസ്തലനായ പൌൽ</lg><lg n="൨">– പ്രിയപുത്രനായ തിമൊത്ഥ്യന്നു (എഴുതുന്നത്)- പിതാവാ
യ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൎത്താവായ യെശു ക്രിസ്തുവി
ൽ നിന്നും കരുണ കനിവു സമാധാനവും ഉണ്ടാവൂതാക –</lg>

<lg n="൩">എന്റെ അപെക്ഷകളിൽ ഇടവിടാതെ നിന്നെ നണ്ണി
നിന്റെ കണ്ണുനീരുകളെ ഒൎത്തും ഞാൻ നിന്നെ (പിന്നെയും)
കണ്ടു സന്തൊഷപൂൎണ്ണനാവാൻ രാപ്പകലും വാഞ്ഛിച്ചും കൊണ്ടി</lg><lg n="൪">ട്ടു —(ഞാൻ) പൂൎവ്വന്മാർ മുതൽ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഉപാ</lg><lg n="൫">സിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്നു സ്തൊത്രം ചെയ്യുന്നു — നിന്നിലുള്ള നി
ൎവ്വ്യാജ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒൎമ്മയെ കൊണ്ടു (ഞാൻ അങ്ങി
നെ വാഞ്ഛിക്കുന്നു) ആയത് ആദ്യം നിന്റെ മുത്തച്ചിയായ ലൊ</lg><lg n="൬">യിസിലും അമ്മയായ യുനീക്കയിലും അധിവസിച്ചു — നിന്നിലും
ഉണ്ടെന്നു ഞാൻ തെറിയിരിക്കുന്നത കൊണ്ട എന്റെ ഹസ്താ
ൎപ്പണത്താൽ നിന്നിൽ ഉണ്ടായ ദെവവരത്തെ (പുതുതായി)</lg><lg n="൭"> ജ്വലിപ്പിക്കെണം എന്നു നിന്നെ ഒൎപ്പിക്കുന്നു — ഭീരുതയു
ള്ള ആത്മാവെ അല്ലല്ലൊ ശക്തി സ്നെഹ സുബൊധങ്ങളുള്ള ആ</lg> [ 199 ]

ത്മാവെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതു

<lg n="൮">അതു കൊണ്ടു നമ്മുടെ കൎത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തി
ലും അവന്റെ ബദ്ധനായ ഈ എന്നിലും നാണിക്കാതെ—
നീയും സുവിശെഷത്തിന്നായി ദെവശക്തിയാൽ ആകും വ</lg><lg n="൯">ണ്ണം കൂടെ കഷ്ടങ്ങളെ സഹിക്ക — അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു
വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ടു വിളിച്ചത് നമ്മുടെ ക്രിയകളിൻ പ്രകാ
രമല്ല – യുഗാദി കാലങ്ങൾ്ക്ക മുമ്പെ ക്രിസ്തയെശുവിൽ (കല്പിച്ചു)</lg><lg n="൧൦">കൊടുത്തതും — ഇപ്പൊൾ മരണത്തെ നീക്കി സുവിശെഷം
കൊണ്ടു ജീവനെയും കെടായ്മയെയും വിളങ്ങിച്ചുള്ള നമ്മുടെ
രക്ഷിതാവായ യെശുക്രിസ്തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളി</lg><lg n="൧൧"> വന്നതും ആയ സ്വകരുണാ നിൎണ്ണയപ്രകാരം ആകുന്നു —ആ
(സുവിശെഷത്തിന്നു) ഞാൻ ഘൊഷകനും അപൊസ്തലനും
ജാതികളുടെ ഉപദെഷ്ടാവും ആക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ (കഷ്ട</lg><lg n="൧൨">ത) അനുഭവിക്കുന്നു ലജ്ജിക്കുന്നില്ല താനും — ഞാൻ ഇന്നവ
നെ വിശ്വസിച്ചു എന്നറിഞ്ഞും അവൻ എന്റെ ഉപനിധി
യെ ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനാകുന്നു എന്നു
തെറിയും ഇരിക്കുന്നു –</lg>

<lg n="൧൩">എങ്കൽ നിന്നു കെട്ട സൌഖ്യ വചനങ്ങളുടെ മാതിരി
യെ നീ ക്രിസ്ത യെശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസ സ്നെഹങ്ങളിലും ധരി</lg><lg n="൧൪">ച്ചു കൊൾ്ക– നമ്മിൽ അധിവസിക്കുന്ന വിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട്</lg><lg n="൧൫"> ആ നല്ല ഉപനിധിയെ സൂക്ഷിച്ചു കൊൾ്ക — ഫുഗല്ലൻ ഹൎമ്മൊ
ഗനാ മുതലായ ആസ്യക്കാർ എല്ലാം എന്നെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു എ</lg><lg n="൧൬">ന്നു നിണക്കറിയാം അല്ലൊ—പലപ്പൊഴും എന്നെ തണുപ്പി
ച്ച ഒനെസിഭരന്റെ കുഡുംബത്തിന്നു കൎത്താവ് ആൎദ്രകരു</lg><lg n="൧൭">കരുണ കൊടുക്കുമാറാക – അവൻ എന്റെ ചങ്ങലയിൽ നാണി
ക്കാതെ രൊമയിലായ ഉടനെ താല്പൎയ്യത്തൊടെ എന്നെ നി</lg>

[ 200 ] <lg n="൧൮">രഞ്ഞു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു — (കൎത്താവ് ആ ദിവസത്തി
ൽ അവന്നു കൎത്താവിൻ പക്കൽ കനിവു കണ്ടെത്തുമാറകെണ
മെ) - ശെഷം എഫെസിൽ വെച്ച് അവൻ എത്ര ശുശ്രൂഷി
ച്ചു എന്നു നിണക്ക് അധികം നല്ലവണ്ണം അറിയാം-</lg>

൨ അദ്ധ്യായം

ദെവവെലയിൽ ഉറെച്ചും – (൩) പൊരാടി കൊണ്ടും –
(൧൪) വായ്പട ദുരുപദെശവും നീക്കി പൊരെണ്ടതു

<lg n="൧">എന്നാൽ എന്റെ പുത്ര ക്രിസ്ത യെശുവിലുള്ള കൃപയിൽ ശ</lg><lg n="൨">ക്തനായ്വളരുക – നീ പല സാക്ഷി മുഖാന്തരം എന്നിൽ നിന്ന്
കെട്ടത് എല്ലാം മറ്റുള്ളവൎക്കും ഉപദെശിപ്പാൻ സമൎത്ഥരാ
യ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരിൽ നിക്ഷെപിക്ക –</lg>

<lg n="൩">യെശുക്രിസ്തന്റെ നല്ല ഭടനായിട്ടു നീ കൂട കഷ്ടപ്പെടുക</lg><lg n="൪"> –പട ചെൎത്തവന്റെ പ്രസാദത്തിന്നായി പടയാളികൾ ആരും</lg><lg n="൫"> സംസാരകാൎയ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പൊകുന്നില്ല(ല്ലൊ) — പിന്നെ
ഒരുത്തൻ മല്ലു കെട്ടിയാലും ധൎമ്മപ്രകാരം പൊരായ്കിൽ കിരീടം</lg><lg n="൬">അണികയില്ല — അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടു തന്നെ കൃഷിക്കാരൻ മു െ</lg><lg n="൭">മ്പഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നത് ന്യായം — ഞാൻ പറയുന്ന
വ ബൊധിച്ചു കൊൾ്ക കൎത്താവ് സകലത്തിലും നിണക്ക ബുദ്ധി</lg><lg n="൮"> നല്കുമല്ലൊ — ദാവിദിൻ സന്തതിയിൽ നിന്നുള്ള യെ
ശു ക്രിസ്തൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുണൎന്നത് എന്റെ സുവിശെ</lg><lg n="൯">ഷ പ്രകാരം ഒൎത്തു കൊൾ്ക – ആയത് അറിയിക്കുന്നതിൽ
ഞാൻ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരൻ എന്ന പൊലെ ബന്ധനത്തൊളം</lg><lg n="൧൦"> കഷ്ടപ്പെടുന്നു ദെവവചനത്തിന്നു ബന്ധനം ഇല്ല താനും –
ആകയാൽ തെരിഞ്ഞെടുത്തവൎക്കും ക്രിസ്ത യെശുവിലുള്ള ര
ക്ഷ നിത്യ തെജസ്സൊടും കൂട കിട്ടെണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവ</lg> [ 201 ]

<lg n="൧൧">ൎക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു — ഈ വാക്കു പ്രമാണം നാം കൂ
ടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാ</lg><lg n="൧൨">ഴും — തള്ളിപ്പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെ അവനും തള്ളിപ്പറ</lg><lg n="൧൩">യും — വിശ്വസിക്കാതെ പൊയെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്ത
നായ്പാൎക്കുന്നു തന്നെത്താൻ തള്ളിപ്പറവാൻ കഴികയില്ല —</lg><lg n="൧൪"> ഇവ നീ കൎത്താവെ സാക്ഷി ആക്കി ഒൎപ്പിക്ക ഒന്നിന്നും കൊള്ളാ
തതും കെൾ്ക്കുന്നവരെ മറിക്കുന്നതും ആയ വായ്പട ചെയ്യൊല്ല –</lg><lg n="൧൫">— സത്യ വചനത്തെ നെരെ വിഭാഗിച്ചു കൊണ്ടു ലജ്ജവരാ
ത്ത പ്രവൃത്തിക്കാരാനായി നിന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന്നു കൊ</lg><lg n="൧൬">ള്ളാകുന്നവനാക്കി നിറുത്തുവാൻ ശ്രമിക്ക — ബാഹ്യമായ
വൃഥാലാപങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക ആ വകക്കാർ ഭക്തി കെ</lg><lg n="൧൭">ടിൽ അധികം മുതിൎന്നു വരും — അവരുടെ വാക്ക് അൎബ്ബുദ</lg><lg n="൧൮">വ്യാധി പൊലെ തിന്നു തിന്നുമിരിക്കും — അവരിൽ ഹുമനയ്യ
നും ഫിലെതനും സത്യത്തിൽ നിന്നു പിഴുകി പൊയിട്ടു പുന
രുത്ഥാനം ആയ്കഴിഞ്ഞു എന്നു ചൊല്ലി ചിലരുടെ വിശ്വാസ
ത്തെ കമിഴ്ത്തി കളയുന്നു —</lg>

<lg n="൧൯"> എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാ
നം നിലനില്ക്കുന്നു കൎത്താവ് തനിക്കുള്ളവരെ അറിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു എന്നും കൎത്താവിൻ നാമത്തെ ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ എ
ല്ലാം അനീതിയെ വൎജ്ജിച്ചു കൊൾ്ക എന്നും ഉള്ളതു തന്നെ</lg><lg n="൨൦"> അതിന്നു മുദ്ര ആകുന്നു — വലിയ ഭവനത്തിലൊ പൊൻ െ
വള്ളി കൊണ്ടുള്ള സാമാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മരവും മണ്ണും കൊ
ണ്ടുള്ളവയും ഉണ്ടു ചിലതു മാനത്തിന്നും ചിലത് അപമാന</lg><lg n="൨൧">ത്തിന്നും തന്നെ — ഈ (അപമാനപാത്രങ്ങളൊടു) ഒരുവ
ൻ ആകുന്നു തന്നെത്താൻ വെടിപ്പാക്കി കൊണ്ടാൽ അവ
ൻ ഉടയവന്നു വിശുദ്ധവും ഉപയൊഗവുമായി നല്ല വെലെ</lg>

[ 202 ] ക്ക് ഒക്കയും ഒരുങ്ങിയ മാനപാത്രമാകും –

<lg n="൨൨">യൌവനാഭിലാഷങ്ങളെ വിട്ടൊടി നീതി വിശ്വാസ
സ്നെഹങ്ങളെയും ശുദ്ധഹൃദയത്തിൽ നിന്നു കൎത്താവെ വി
ളിക്കുന്നവർ എല്ലാവരൊടും സമാധാനത്തെയും പിന്തുട</lg><lg n="൨൩">ൎന്നു കൊൾ്ക — പഠിപ്പില്ലാത്ത മൌഡ്യ തൎക്കങ്ങളെ വെറു
ക്ക – അവ ശണ്ഠകളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുവ െ</lg><lg n="൨൪">ല്ലാ — കൎത്താവിൻ ദാസൻ ശണ്ഠ ചെയ്യെണ്ടതല്ല എല്ലാ
വരൊടും മെരുക്കമുള്ളവനും ഉപദെശശീലനും ദൊഷസ
ഹിഷ്ണവും ആയി വിപരീതക്കാരെയും സൌമ്യതയൊടെ പ</lg><lg n="൨൫">ഠിപ്പിച്ചു പൊരെണ്ടു — പക്ഷെ ദൈവം സത്യ പരിജ്ഞാ
നത്തിന്നായി അവൎക്കു മാനസാന്തരം നല്കുമൊ അവന്റെ</lg><lg n="൨൬"> ഇഷ്ടത്തിന്നായി അവർ പിടിപെട്ടു കുടുങ്ങിയ പിശാചി
ൻ കണ്ണിയിൽ നിന്നു വെൎവ്വിട്ടുണൎന്നു വരുമൊ എന്നു വെച്ച
ത്രെ –</lg>

൩. അദ്ധ്യായം

ദുസ്സമയം വരുന്നതിനെ വൎണ്ണിച്ചു – (൧൦) വിശ്വാസത്തെ
മുറുകപിടിപ്പാൻ –(൧൫) വെദപ്രാമാണ്യത്താലും
പ്രബൊധിപ്പിച്ചതു –

<lg n="൧">അവസാനദിവസങ്ങളിൽ ദുൎവ്വഹസമയങ്ങൾ വന്നണയും</lg><lg n="൨"> എന്നറിക – മനുഷ്യർ തന്നിഷ്ടക്കാർ ലൊഭികൾ പൊങ്ങ
ച്ചക്കാർ ഗൎവ്വികൾ ദൂഷണക്കാർ പിതാക്കൾ്ക്ക് അവശർ കൃ</lg><lg n="൩">തഘ്നർ അപവിത്രർ – അവത്സലർ നിയമലംഘികൾ
നുണയർ അജിതെന്ദ്രിയർ മെരുങ്ങാത്തവർ ഗുണദൊ</lg><lg n="൪">ഷികൾ — ദ്രൊഹികൾ ധാൎഷ്ട്യമുള്ളവർ ഡംഭികളുമായി –</lg><lg n="൫"> ദെവപ്രിയത്തെക്കാൾ ഭൊഗപ്രിയമെറി —ഭക്തിയുടെ</lg> [ 203 ]

<lg n="">സാരം തള്ളി അതിന്റെ വെഷം ധരിക്കുന്നവരായും ഇരി</lg><lg n="൬">ക്കും– ഇവരെ വിട്ടൊഴിയുക — ഭവനങ്ങളിൽ നുണു കട
ക്കയും പാപങ്ങളെ ചുമന്നു നാനാമൊഹങ്ങളാൽ നടത്ത
പ്പെട്ടു എപ്പൊഴും പഠിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും സത്യത്തിൻ പരിജ്ഞാ</lg><lg n="൭">നത്തിൽ വരുവാൻ കഴിയാത്ത – ചപല സ്ത്രീകളെ അടി
മയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്രകാരമുള്ളവരിൽ ആ</lg><lg n="൮">കുന്നു — യന്നാവും യമ്പ്രാവും മൊശയൊട് എതിൎത്തു
നിന്നപ്രകാരം തന്നെ ഇവരും സത്യത്തൊട് മറുത്തു നില്ക്കു
ന്നു ബുദ്ധിനഷ്ടരും വിശ്വാസത്തെ തൊട്ടു കൊള്ളാകാത്ത</lg><lg n="൯">വരുമത്രെ — അവർ അധികം മുഴുത്തു വരികയില്ല മെല്പ
റഞ്ഞവരുടെ ബുദ്ധികെടു എല്ലാവൎക്കും വെളിപ്പെട്ടതു
പൊലെ ഇവരുടയതും ആകും –</lg>

<lg n="൧൦">നീയൊ എന്റെ ഉപദെശവും നടപ്പും അഭിപ്രായം</lg><lg n="൧൧"> വിശ്വാസം ദീൎഘക്ഷമ സ്നെഹം ക്ഷാന്തിയും –അന്ത്യൊക്യ
ഇക്കൊന്യ ലുസ്ത്രാദികളിലുള്ള ഉപദ്രവകഷ്ടാനുഭവങ്ങ
ളും പിഞ്ചെൎന്നു വന്നിരിക്കുന്നു – ഒരൊവിധെന സഹിച്ച സക
ല ഹിംസകളിൽ നിന്നും കൎത്താവ് എന്നെ ഉദ്ധരിച്ചു പൊൽ —</lg><lg n="൧൨"> – എന്നാൽ ക്രിസ്തയെശുവിൽ ഭക്തിയൊടെ ജീവിപ്പാൻ</lg><lg n="൧൩"> മനസ്സുള്ളവൎക്ക എല്ലാം ഹിംസയും വരും — ദുൎജ്ജനങ്ങളും
മായാവികളും ഭ്രമിച്ചും ഭ്രമിപ്പിച്ചും കൊണ്ടു അധികം ദൊ</lg><lg n="൧൪">ഷത്തിലെക്ക് മാത്രം മുതിരും — നീയൊ ഇന്നവരൊടു
പഠിച്ചു എന്നു വിചാരിച്ചും ബാല്യം മുതൽ വിശുദ്ധ എഴുത്തു
കളെ അറിക കൊണ്ടും പഠിച്ചു ബൊധിച്ചതിൽ നിലനി</lg><lg n="൧൫">ല്ക്ക — ആയവ ക്രിസ്തയെശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നി</lg><lg n="൧൬">ന്നെ രക്ഷെക്കു ജ്ഞാനി ആക്കുവാൻ മതിയാകുന്ന സകല
വെദവാക്യം ദെവശ്വാസീയം ഉപദെശത്തിന്നും പ്രാമാണ്യ</lg>

[ 204 ] <lg n="൧൭">ത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും –ദെ
വ മനുഷ്യൻ സകല നല്ല പ്രവൃത്തിക്കും കൊപ്പുണ്ടാക്കി തി
കഞ്ഞവനാകുവാനും പ്രയൊജനമാകുന്നു –</lg>

൪. അദ്ധ്യായം

ദുഷ്കാലത്തിലും പ്രയത്നം ചെയ്യെണ്ടു – (൬) പൌൽ
മരിക്കും മുമ്പെ –(൯) താൻ വന്നു കാണെണം

<lg n="൧">ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവിക്കുന്നവൎക്കും മരിച്ചവൎക്കും ന്യാ
യം വിധിപ്പാനുള്ള യെശുക്രിസ്തനെയും ആണയിട്ടു അവന്റെ
പ്രത്യക്ഷതെയെയും രാജ്യത്തെയും സാക്ഷിയാക്കി കല്പിക്കു</lg><lg n="൨">ന്നിതു — വചനത്തെ ഘൊഷിക്ക സമയത്തിലും അസമയ
ത്തിലും ചെയ്തു കൊള്ളെണ്ടു എല്ലാ ദീൎഘക്ഷമയൊടും ഉപദെ
ശത്തൊടും ശാസിക്ക ഭൎത്സിക്കപ്രബൊധിപ്പിക്ക കാരണം</lg><lg n="൩"> അവർ സൌഖ്യൊപദെശത്തെ പൊറുക്കാതെ ചെവിക്ക്
ചൊറിച്ചൽ ഉണ്ടായി താന്താങ്ങടെ അഭിലാഷപ്രകാരം ഉ</lg><lg n="൪">പദെഷ്ടാക്കന്മാരെ കൂട്ടിചെൎത്തു — ശ്രവണത്തെ സത്യത്തി
ൽ നിന്നു തെറ്റിച്ചു കവി സങ്കല്പിതങ്ങളിൽ സഞ്ജിച്ചു പൊ</lg><lg n="൫">കുന്ന കാലം വരും — എന്നാൽ നീ സകലത്തിലും നിൎമ്മദനാ
ക കഷ്ടങ്ങളെ അനുഭവിക്ക സുവിശെഷകന്റെ പ്രവൃത്തി
യെ ചെയ്ക നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ നിറപടിയായി ഒപ്പിക്ക –</lg>

<lg n="൬">ഞാനല്ലൊ ഇപ്പൊൾ തന്നെ (ബലിയായി) പകര</lg><lg n="൭">പ്പെടും നിൎയ്യാണകാലവും അണഞ്ഞു — ആ നല്ല അങ്കം
ഞാൻ പൊരുതു ഒട്ടത്തെ തികെച്ചു വിശ്വാസത്തെ കാത്തു —</lg><lg n="൮">– ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചു കിടക്കുന്നു –
ആയതു നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കൎത്താവ് ആദി</lg> [ 205 ]

വസത്തിൽ എനിക്ക നല്കും – എനിക്ക മാത്രമല്ല അവന്റെ പ്ര
ത്യക്ഷതയെ സ്നെഹിച്ചിട്ടുള്ള എവൎക്കും കൂടെ

<lg n="൯">വെഗം ഇങ്ങു വരുവാൻ ഉത്സാഹിക്ക — ദെമാ ഐ</lg><lg n="൧൦">ഹികം സ്നെഹിച്ചിട്ടു എന്നെ കൈവിട്ടു തെസ്സലനീക്കയിലെക്ക്</lg><lg n="൧൧"> പുറപ്പെട്ടു പൊയി — ക്രെസ്കാൻ ഗലാത്യയിലും തീതൻ ദല്മാത്യ
യിലും (പൊയി) — ലൂക്കാ മാത്രം എന്റെ കൂട ഉണ്ടു – മാൎക്കൻ ശു
ശ്രൂഷക്ക് എനിക്ക് ഉപയുക്തൻ ആകയാൽ അവനെ കൂട്ടി കൊ</lg><lg n="൧൨">ണ്ടു വരിക – തുകിക്കനെ ഞാൻ എഫെസിലെക്ക് അയച്ചി</lg><lg n="൧൩">രിക്കുന്നു — ഞാൻ ത്രൊവാസിൽ കൎപ്പന്റെ പക്കൽ വെ
ച്ചിട്ടു പൊന്നു പുതെപ്പിനെയും പുസ്തകങ്ങളെയും വിശെഷാൽ</lg><lg n="൧൪"> ചൎമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നീ വരുമ്പൊൾ കൊണ്ടു വരിക — കൊ
ല്ലനായ അലക്ഷന്തർ എനിക്ക് വളരെ ദൊഷം ചെയ്തു – ക</lg><lg n="൧൫">ൎത്താവ് അവന്നു ക്രിയകൾ്ക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം ചെയ്യും — അ
വൻ നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ്ക്ക് അത്യന്തം മറുത്തു നിന്നത് കൊണ്ടു
നീയും അവനെ സൂക്ഷിക്ക –</lg>

<lg n="൧൬">എന്റെ ഒന്നാം പ്രത്യുത്തരത്തിൽ ഒരുവനും തുണ
നിന്നില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു (അത് അവൎക്ക എണ്ണ</lg><lg n="൧൭">പ്പെടരുതെ) — കൎത്താവത്രെ എനിക്ക തുണനിന്നു ഘൊഷ
ണം എന്നെ കൊണ്ട് ഒപ്പിപ്പാനും സകല ജാതികളും കെൾ്പാ
നും എന്നെ ശക്തീകരിച്ചു – ഞാൻ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ</lg><lg n="൧൮"> നിന്നു ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു — സകല ദുഷ്കാൎയ്യത്തിൽ
നിന്നും കൎത്താവ് എന്നെ ഉദ്ധരിച്ചു തന്റെ സ്വൎഗ്ഗീയ രാജ്യത്തി
ൽ ആക്കി രക്ഷിക്കും –അവന്നു യുഗയുഗാന്തരങ്ങളൊളം
തെജസ്സുണ്ടാവൂതാക ആമെൻ</lg>

<lg n="൧൯">പ്രിസ്കയെയും അക്വിലാവെയും ഒനെസിഭരന്റെ കു</lg><lg n="൨൦">ഡുംബത്തെയും വന്ദിക്ക — എരസ്തൻ കൊരിന്തിൽ പാൎത്തു</lg>

[ 206 ] <lg n="൨൧">ത്രൊഹിമനെ ഞാൻ മിലെത്തിൽ രൊഗിയായി വിട്ടു — ശീ
ത കാലത്തിന്നു മുമ്പെ വരുവാൻ ശ്രമിക്ക –യുബൂലൻ പുദാ
ൻ ലീനൻ ക്ലൌദിയ മുതലായ സഹൊദരന്മാർ എല്ലാവരും</lg><lg n="൨൨"> നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നു — കൎത്താവായ യെശു നിന്റെ ആത്മാ
വൊടു കൂട ഇരിക്കെണമെ –</lg>

കൃപ നിങ്ങളൊടു കൂട ഉണ്ടാവൂതാക –

തീതന്ന് എഴുതിയ
ലെഖനം

൧ അദ്ധ്യായം

(൭) മൂപ്പന്മാരെ വെക്കെണ്ടുന്ന ക്രമം — (൧൦) എതിരികളെ
ക്രെതയിൽ അമൎക്കെണ്ടുന്ന വിധം

<lg n="൧">ഭൊഷ്കില്ലാത്ത ദൈവം നിത്യജീവനെ യുഗകാലങ്ങൾ്ക്ക മു
മ്പെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടു സ്വസമയങ്ങളിൽ തന്റെ വചനത്തെ</lg><lg n="൨"> പ്രസിദ്ധമാക്കിയ ഘൊഷണം — നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ
ദൈവത്തിന്റെ നിയൊഗത്താൽ സമൎപ്പിച്ചു കിട്ടിയ ദെവദാ</lg><lg n="൩">സനും ദൈവം തെരിഞ്ഞെടുത്തവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്നായും
ഭക്തി പ്രകാരമുള്ള സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്നായും
നിത്യജീവന്റെ ആശയിൽ യെശുക്രിസ്തന്റെ അപൊസ്ത</lg><lg n="൪">ലനുമായ പൌൽ – സമവിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രനായ
തീതന് (എഴുതുന്നിതു) – പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ന
മ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യെശുക്രിസ്തനിൽ നിന്നും കരുണ കനിവു</lg> [ 207 ]

സമാധാനവും ഉണ്ടാവൂതാക

<lg n="൫">ഞാൻ ക്രെതയിൽ നിന്നെ വെച്ചു വിട്ടത് നീ ശെഷിച്ച
വറ്റെ ക്രമത്തിൽ ആക്കി തീൎത്തു ഞാൻ ആദെശിച്ച പൊലെ പട്ട
ണം തൊറും മൂപ്പന്മാരെ വെച്ചു കൊള്ളെണ്ടതിന്നു ആകുന്നതു –</lg><lg n="൬"> (അതിന്നു) അനിന്ദ്യനും എക കളത്രവാനുമായി ദുൎമ്മാൎഗ്ഗ ശ്രു
തിയും അവിധെയതയും ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസികളായ മ</lg><lg n="൭">ക്കളുള്ളവനും കൊള്ളാം — അദ്ധ്യക്ഷനല്ലൊ ദൈവത്തി
ന്റെ വീട്ടു വിചാരകനാകയാൽ അനിന്ദ്യനായിരിക്കെണ്ടു</lg><lg n="൮">— തന്റെടക്കാരൻ കൊപി മദ്യാപാനസക്തൻ ഹിംസക
ൻ ദുൎല്ലൊഭിയും അരുതു — അതിഥിപ്രിയൻ ഗുണകാരി സു
ബൊധശീലൻ നീതിപവിത്രത ഇന്ദ്രിയജയവും ഉള്ളവൻ എ</lg><lg n="൯">ന്നു വെണ്ടാ (തക്കവരെ) സൌഖ്യൊപദെശത്തിൽ പ്രബൊ
ധിപ്പിച്ചും എതിൎവ്വാദികളെ ഖണ്ഡിച്ചും പറവാൻ ശക്തനാ
കെണ്ടതിന്നു ഗൃഹീതത്തിന്നു തക്കപ്രമാണമായ വചനത്തെ</lg><lg n="൧൦"> മുറുകപിടിക്കുന്നവനും ആകെണ്ടു — വായി അടെച്ചു
വെക്കെണ്ടുന്ന ജല്പകരും മനൊവഞ്ചകരും ആയ അനധീ
നർ പലരും ഉണ്ടല്ലൊ വിശെഷാൽ പരിഛെദനക്കാരിൽ</lg><lg n="൧൧"> നിന്നു തന്നെ— ആയവർ ദുരാദായം വിചാരിച്ച് അരുതാ
ത്തവ ഉപദെശിച്ചു കൊണ്ടു ഗൃഹങ്ങളെ അശെഷം കമിഴ്ത്തി</lg><lg n="൧൨">ക്കളയുന്നു -— ക്രെത്യർ സൎവ്വദാ കള്ളരും ദുഷ്ടജന്തുക്കളും
മന്ദകുക്ഷികളും അത്രെ എന്ന് അവരിൽ ഒരുവൻ അവരു</lg><lg n="൧൩">ടെ പ്രവാചകൻ തന്നെ ചൊല്ലി ഇരിക്കുന്നു — ഈ സാക്ഷ്യം
സത്യമത്രെ – അതു നിമിത്തം അവർ യഹൂദകഥകളെയും
സത്യത്തെ അകറ്റുന്ന മനുഷ്യരുടെ വെപ്പുകളെയും ശ്രദ്ധി</lg><lg n="൧൪">ക്കാതെ – വിശ്വാസത്തിൻ സൌഖ്യമുള്ളവരായി ചമവാ</lg><lg n="൧൫">ൻ അവരെ നിഷ്കൎഷയൊടെ ഖണ്ഡിക്ക – ശുദ്ധന്മാൎക്ക എ</lg>

[ 208 ] <lg n="">ല്ലാം ശുദ്ധം തന്നെ മലിനന്മാൎക്കും അവിശ്വാസികൾ്ക്കും ഒന്നും ശുദ്ധ
മല്ല അവരുടെ മനസ്സും ആത്മബൊധവും മലിനമായ്തീൎന്നവയ െ</lg><lg n="൧൬">ത്ര – പിന്നെ നല്ല കാൎയ്യത്തിന്നു ഒട്ടും കൊള്ളരുതാതെ ത്യാ
ജ്യന്മാരും അധീനരും ആകയാൽ ദൈവത്തെ അറി
യുന്നു എന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടും ക്രിയകളാൽ തള്ളിപ്പറയു
ന്നു —</lg>


൨ അദ്ധ്യായം

അതാത് വകകാരെ - (൧൧) സുവിശെഷ കരുണെക്ക
തക്കവണ്ണം പ്രബൊധിപ്പിക്കെണ്ടതു -

<lg n="൧">നീയൊ സൌഖ്യൊപദെശത്തിന്നു പറ്റുന്നവറ്റെ ചൊല്ലുക -</lg><lg n="൨">–വൃദ്ധന്മാർ നിൎമ്മദരായി ഗൌരവവും സുബൊധവും പൂണ്ടു വി</lg><lg n="൩">ശ്വാസ സ്നെഹക്ഷാന്തികളിൽ സൌഖ്യമുള്ളവരാക — വൃദ്ധ
മാർ അപ്രകാരം അപവാദിനികളല്ല മദ്യസെവയിൽ ഉൾ
പ്പെടാതെ നടപ്പിൽ പവിത്രയൊഗ്യമാരായി നല്ലത് ഉപദെശി
പ്പാൻ ശീലിച്ചിട്ടു — ദൈവവചനത്തിന്നു ദൂഷണം വരാതിരി</lg><lg n="൪">പ്പാൻ യുവതികളൊടു ഭൎത്തൃപ്രിയരും പുത്രപ്രിയരും ആയി — സുബൊ</lg><lg n="൫">ധവും പാതിവ്രത്യവും പൂണ്ടു ഭവനം രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു ഗുണമുള്ളവരും
ഭൎത്തൃവശമാരുമായിരി ക്കെണ്ടതിന്നു പത്ഥ്യം പറഞ്ഞു കൊൾ്ക —</lg><lg n="൬"> അവ്വണ്ണം യുവാക്കളെയും സുബൊധത്തൊടെ ഇരിപ്പാൻ പ്ര</lg><lg n="൭">ബൊധിപ്പിക്ക — മറുപക്ഷക്കാരൻ നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും
പറവാൻ സംഗതി വരാതെ നാണിച്ചു പൊകും വണ്ണം സകലത്തിലും</lg><lg n="൮"> നിന്നെ തന്നെ സൽക്രിയകൾ്ക്ക മാതൃക എന്നു കാട്ടുക — ഉപദെ
ശത്തിൽ അക്ഷയതയും ഗൌരവവും നിന്ദിച്ചു കൂടാത്ത സൌഖ്യ
വാക്കും (കാണെണം)</lg>

<lg n="൯">അടിമകൾ ഉടയവൎക്ക കീഴടങ്ങി എല്ലാ (വിധത്തിലും) പ്രസാ</lg> [ 209 ]

<lg n="">ദം വരുത്തി കൊണ്ടും എതിർ പറവാനും വൎഗ്ഗിപ്പാനും പൊകാ</lg><lg n="൧൦">തെ — നല്ല വിശ്വാസം എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടു സൎവ്വത്തിലും നമ്മുടെ
രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദെശത്തെ അലങ്കരിക്കാ</lg><lg n="൧൧">വു — കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യൎക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവ
കൃപ ഉദിച്ചു നാം ഭക്തികെടും പ്രപഞ്ചമൊഹങ്ങളും വൎജ്ജി</lg><lg n="൧൨">ച്ചിട്ടു — നമ്മെ സകല അധൎമ്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തു സൽ
ക്രിയകളിൽ എരിവെറിയൊരു സ്വന്തജനത്തെ തനിക്ക്
തിരിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കെണ്ടതിന്നു തന്നെത്താൻ നമുക്കു വെ</lg><lg n="൧൩">ണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള — മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവു</lg><lg n="൧൪">മായ ആശാൎത്ഥത്തെ കാത്തും കൊണ്ടു— ഈ യുഗത്തിൽ സുബു
ദ്ധി നീതി ഭക്തികളൊടും കൂട ജീവിച്ചു പൊരെണ്ടതിന്നു ന െ</lg><lg n="൧൫">മ്മ (ശിക്ഷിച്ചു) വളൎത്തുന്നു — ഈ വക നീ എല്ലാ അമൎച്ചയൊ
ടും കൂടെ പറക പ്രബൊധിപ്പിച്ചും ഖണ്ഡിച്ചും പ്രമാണിപ്പിക്ക-
ആരും നിന്നെ ധിക്കരിക്കയും അരുതെ -</lg>

൩ അദ്ധ്യായം

ബഹിസ്ഥരൊടുള്ള നടപ്പിന്നായി പ്രബൊധനം (൮) തീത
ൻ താൻ ചെയ്യെണ്ടതു –

<lg n="൧">സംസ്ഥാനങ്ങൾ്ക്കും അധികാരങ്ങൾ്ക്കും കീഴടങ്ങി വഴിപ്പെട്ടു സകല</lg><lg n="൨"> സല്ക്രിയെക്കും ഒരുമ്പെട്ടിരിപ്പാനും – ആരെ കൊണ്ടും ദൂ
ഷണം പറയാതെ കലശൽ ഒഴികെ സാധുക്കളായി എല്ലാ മ
നുഷ്യരൊടും സകല സൌമ്യതയും കാട്ടുവാനും അവൎക്ക ഒൎമ്മ</lg><lg n="൩"> ഉണ്ടാക്ക — ഒരുക്കാൽ നാമും അജ്ഞന്മാരും അനധീനരും
വഴി പിഴെച്ചു നടപ്പവരും പല മൊഹഭൊഗങ്ങൾ്ക്ക് ദാസ
രും ൟൎഷ്യാസൂയകളിൽ കാലം കഴിക്കുന്നവരും കുത്സിത
രും അന്യൊന്യം ദ്വെഷിക്കുന്നവരുമായിരുന്നുവല്ലൊ –</lg>
[ 210 ] <lg n="൪">– പിന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വാത്സല്യ</lg><lg n="൫">വും മനുഷ്യരഞ്ജനയും ഉദിച്ചു വന്നപ്പൊൾ - നാം അവന്റെ
കരുണയാൽ നീതികരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യ</lg><lg n="൬"> ജീവന്റെ അവകാശികളായി തീരെണ്ടതിന്നു — നാം ചെയ്ത
നീതിക്രിയകളെ വിചാരിച്ചല്ല തന്റെ കനിവാലത്രെ നമ്മെ</lg><lg n="൭"> രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു – നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യെശു ക്രിസ്ത
ന്മൂലം നമ്മുടെ മെൽ ധാരാളമായി പകൎന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവി
ലെ പുനൎജ്ജന്മവും നവീകരണവും ആകുന്ന കുളികൊണ്ടു ത െ</lg><lg n="൮">ന്ന – ഈ വചനം പ്രമാണം — ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവ
ർ സല്ക്രിയകൾ്ക്ക മുതിൎന്നിരിപ്പാൻ ചിന്തിക്കെണ്ടതിന്നു നീ ഇ
വറ്റെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കെണം എന്നു ഞാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നു —</lg><lg n="൯"> ഇതു ശുഭവും മനുഷ്യൎക്ക ഉപകാരവും ആകുന്നു — മൌ
ഡ്യമുള്ള അന്വെഷണങ്ങളെയും വംശാവലികളെയും വിവാ
ദങ്ങളെയും ധൎമ്മം കൊണ്ടുള്ള കലഹങ്ങളെയും വിട്ടു നില്ക്ക-ഇവ</lg><lg n="൧൦"> പ്രയൊജനം ഇല്ലാതെ വ്യൎത്ഥമുള്ളവ ആകുന്നു — മതഭെദക്കാ
രനായ മനുഷ്യനൊടു ഒന്നു രണ്ടു വട്ടം ബുദ്ധി പറഞ്ഞതിൽ പി</lg><lg n="൧൧">ന്നെ — ഇപ്രകാരം ഉള്ളവൻ തന്നെത്താൻ ദൊഷവാൻ എ
ന്നു വിധിച്ചതാകയാൽ മറിഞ്ഞു പൊയി പാപം ചെയ്യുന്നു
എന്നറിഞ്ഞുപെക്ഷിക്ക -</lg>

<lg n="൧൨">ഞാൻ അൎത്തമാവെ താൻ തുകിക്കനെ താൻ അങ്ങൊ
ട്ടു അയക്കുമ്പൊൾ നിക്കപൊലിയിൽ വന്ന് എന്നൊടു
ചെരുവാൻ ശ്രമിക്ക – അവിടെ ഞാൻ ശീതകാലം കഴിപ്പാൻ</lg><lg n="൧൩"> നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു — വൈദികനായ ജെനാവെയും അ
പൊല്ലൊനെയും ഒരു മുട്ടും വരാതെ കണ്ടു വിരഞ്ഞു വഴി യാത്ര</lg><lg n="൧൪"> അയക്കുക — നമുക്കുള്ളവരും ഫലമില്ലാത്തവരായി ചമയാ
തവണ്ണം (ഈ വക) ആവശ്യ സംഗതികൾ്ക്കായിട്ടു സൽക്രിയക</lg> [ 211 ]

<lg n="൧൫">ളെ അനുഷ്ഠിപ്പാൻ പഠിക്കെണ്ടതു – കൂടയുള്ളവർ എല്ലാം നി
ന്നെ വന്ദിക്കുന്നു – ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്നെഹിക്കുന്നവ
രെ വന്ദിക്ക –</lg>

നിങ്ങൾ എല്ലാവരൊടും കൂട കരുണ ഉണ്ടാവൂതാക ആമെൻ.


ഫിലെമൊന്നു എഴുതിയ
ലെഖനം

(൪) ക്രിസ്തിയ സ്നെഹം നിമിത്തം (൮) ഒനെസിമനെ നന്നാ
യി കൈക്കൊള്ളെണ്ടതിന്നു അപെക്ഷിച്ചതു (൨൨)
സമാപ്തി

<lg n="൧">ക്രിസ്ത യെശുവിന്റെ ബദ്ധനായ പൌലും സഹൊദരനായ
തിമൊത്ഥ്യനും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹകാരിയായ ഫിലെ െ</lg><lg n="൨">മാന്നും — പ്രിയ (സഹൊദരിയായ) അപ്പിയെക്കും ഞങ്ങ
ളുടെ സഹഭടനായ അൎഹിപ്പനും ഭവനത്തിലെ സഭെക്കും -</lg><lg n="൩"> (എഴുതുന്നിതു) — നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും
കൎത്താവായ യെശുക്രിസ്തനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ്ക്ക കരുണയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാവൂതാക -</lg>

<lg n="൪">കൎത്താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിലും സകല വിശുദ്ധന്മാ</lg><lg n="൫">രിലും നിണക്കുള്ള വിശ്വാസസ്നെഹങ്ങളെ ഞാൻ കെട്ടു –എ
ന്റെ പ്രാൎത്ഥനകളിൽ നിന്നെ ഒൎത്തു എപ്പൊഴും എൻ ദൈ</lg><lg n="൬">വത്തിന്നു സ്തൊത്രം ചെയ്യുന്നു — നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ
കൂട്ടായ്മ നമ്മിൽ ഉള്ള സകല നന്മകളുടെ പരിജ്ഞാനത്താൽ</lg>

[ 212 ] <lg n="">ക്രിസ്തയെശുവിന്നായി സാദ്ധ്യകരമാകെണം എന്നത്രെ എ</lg><lg n="൭">ന്റെ പ്രാൎത്ഥന – സഹൊദര വിശുദ്ധരുടെ ഉൾക്കരൾ നീ തണു
പ്പിച്ചതു നിമിത്തം നിന്റെ സ്നെഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ്ക്ക വളരെ</lg><lg n="൮"> സന്തൊഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടു — ആകയാൽ പറ്റു
ന്നത് നിണക്ക് കല്പിപ്പാൻ ക്രിസ്തനിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം ഏറുന്നു
എങ്കിലും ഞാൻ സ്നെഹം നിമിത്തം പ്രബൊധിപ്പിക്ക അ െ</lg><lg n="൯"> ത്ര ചെയ്യുന്നു – മൂത്തപൌലും യെശു ക്രിസ്തന്റെ ബദ്ധനു</lg><lg n="൧൦">മായിട്ടല്ലൊ – എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ ജനിപ്പിച്ച എൻ
മകനായ ഒനെസിമനെ ചൊല്ലി ഞാൻ നിന്നെ പ്രബൊധിപ്പി</lg><lg n="൧൧">ക്കുന്നു – പണ്ടു നിണക്ക കൊള്ളാത്തവനും ഇപ്പൊഴൊ നിണക്കും</lg><lg n="൧൨"> എനിക്കും നന്ന കൊള്ളുന്നവനും – ആയവനെ ഞാൻ മടക്കി
അയച്ചു നീയും അവനെ എന്റെ കരൾ എന്നു വെച്ചു കൈക്കൊ</lg><lg n="൧൩">ൾ്ക – സുവിശെഷത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ അവൻ നിണക്കു
പകരം എനിക്കു ശുശ്രൂഷിക്കെണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ</lg><lg n="൧൪"> അവനെ പാൎപ്പിപ്പാൻ ഭാവിച്ചാറെയും – നിന്റെ ഗുണം നിൎബ്ബ
ന്ധത്താൽ എന്ന പൊലെ അല്ല മനഃപൂൎവ്വത്താൽ ആകെണ്ട
തിന്നു നിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്വാൻ എനിക്ക്</lg><lg n="൧൫"> മനസ്സായില്ല — പക്ഷെ അവൻ ചെറ്റുകാലം വെൎവ്വിട്ടു പൊ
യ്തു അവൻ നിത്യനായി നിണക്ക് ലഭിക്കെണ്ടതിന്നത്രെ ആ</lg><lg n="൧൬">കുന്നു — ഇനി ദാസനായിട്ടല്ല ദാസന്നു മീതെ പ്രിയ സഹൊദര
നായിട്ടു വിശെഷാൽ എനിക്കും ജഡത്തിലും കൎത്താവിലും നിണക്കും</lg><lg n="൧൭"> എത്ര അധികം – അതു കൊണ്ടു നീ എന്നെ കൂട്ടാളി എന്നു വെ</lg><lg n="൧൮">ച്ചാൽ അവനെ എന്നെ പൊലെ ചെൎത്തു കൊൾ്ക — അവൻ നി
ണക്ക് വല്ല കുറ്റം ചെയ്തവൻ എങ്കിലും കടം പെട്ടവൻ എങ്കിലും
ആയത് എന്റെ പെരിൽ കണ്ടു കൊൾ്ക ഞാൻ തീൎത്തു തരാം എന്നി
ങ്ങിനെ പൌലായ എന്റെ കയ്യെഴുത്തു – നീ തന്നെ എനിക്ക് ക</lg> [ 213 ]

<lg n="൨൦">ടമായ്‌വന്നിരിക്കുന്നുഎന്നുപറയെണംഎന്നില്ലല്ലൊ–അതെ
സഹൊദരനിന്നാൽകൎത്താവിൽഒർഅനുഭവംഎനിക്കവെ</lg><lg n="൨൧">ണ്ടിയിരിക്കുന്നു–ക്രീസ്തനിൽഎന്റെകരളെതണുപ്പിക്ക–
നിന്റെഅനുസരണത്തിങ്കൽതെറിഎന്റെവാക്കിൽഅ
ധികവുംനീചെയ്യുംഎന്നറിഞ്ഞുംകൊണ്ടുഞാൻഎഴുതിയതു</lg>

<lg n="൨൨">–ഇതല്ലാതെനിങ്ങളുടെപ്രാൎത്ഥനകളാൽഞാൻനിങ്ങൾ്ക്ക
സമ്മാനിക്കപ്പെടുംഎന്നുപ്രാത്യാശഉണ്ടാകകൊണ്ടുഎനി</lg><lg n="൨൩">ക്കപാൎപ്പിടംഒരു ക്കു ക–ക്രീസ്തയെശുവിൽഎന്റെകൂടതടവു</lg><lg n="൨൪">കാരനായഎ വ ഭ്രാവും— എന്റെസഹകാരികളായമാ
ൎക്കുംഅരിസ്തൎഹനുംദെമാവുംലൂക്കാവുംനിന്നെവന്ദിക്കുന്നു</lg><lg n="൨൫">–നമ്മുടെകൎത്താവായയെശുക്രീസ്തന്റെകൃപനിങ്ങളുടെആ
ത്മാവൊടുകൂടഇരിക്കെണമെ–</lg>

എബ്രയൎക്കഎഴുതിയലെഖനം

൧.അദ്ധ്യായം

ദൈവത്തെതീരെവെളിപ്പെടുത്തിയപുത്രൻ–(൫–൨,൪)ധൎമ്മത്തിൻ
മദ്ധ്യസ്ഥരായദൂതരിലുംശ്രെഷ്ഠൻ

<lg n="൧">പണ്ടുദൈവം പലപ്പൊഴും പലവിധത്തിലും പ്രവാചകരെ</lg><lg n="൨">കൊണ്ടുപിതാക്കമ്മാരൊടുഅരുളിച്ചെയ്തിട്ടുഈനാളുകളുടെഒടുക്ക
ത്തിൽതാൻസകലത്തിന്നുംഅവകാശിയാക്കിവെച്ചുപുത്രനെ
കൊണ്ടുനമ്മൊടുഉരെച്ചു–ആയവനെകൊണ്ടുഉലകങ്ങളെ</lg><lg n="൩">യുംഉണ്ടാക്കി–ആയവൻ(ദെവ)തെജസ്സിന്റെപ്രതിഛ്ശായയും
അവന്റെതത്വത്തിന്റെമുദ്രയുംസകലത്തെയുംതന്റെശക്തി
യുടെമൊഴിയാൽവഹിച്ചിരിക്കുന്നവനുംആകകൊണ്ടു–(നമ്മുടെ)</lg>

[ 214 ] <lg n="">പാപങ്ങൾ്ക്കതന്നാൽതന്നെശുദ്ധിനിൎമ്മിച്ചതിന്റെശെഷംഉയ</lg><lg n="൪">രത്തിൽമഹിമയുടെവലഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ടു–ദൂതരിലുംഎ
ത്രവിശിഷ്ടനാമമുള്ളവൻഎന്നാൽഅത്രയുംഅവരെക്കാൾ
ശ്രെഷ്ഠൻതന്നെ—</lg> <lg n="൫">നീഎന്റെപുത്രൻഞാൻഇന്നുനിന്നെജനിപ്പിച്ചു(സങ്കി൨,൭)
എന്നുംഞാൻഅവന്നുപിതാവുംഅവൻഎനിക്കപുത്രനും
ആയിരിക്കും(൨ശമു.൭ാ൧൪)എന്നുംഒരുക്കാൽദൂതമ്മാരിൽ</lg><lg n="൬">ആരൊട്എങ്കിലുംപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊ–ആദ്യജാതനെപിന്നെ
യുംപ്രപഞ്ചത്തിൽവരുത്തിഇരിക്കുമ്പൊൾദൈവദൂതമ്മാ
ർഎല്ലാവരുംഇവനെകുമ്പിടെണ്ടു(സങ്കി.൯൭,൭)എന്നരുളി</lg><lg n="൭">ച്ചെയ്യുന്നു—ദൂതരെകൊണ്ടുപറഞ്ഞത്‌തന്റെദൂതരെകാ
റ്റുകളുംശുശ്രൂഷക്കാരെഅഗ്നിജ്വാലയുംആക്കുന്നു(സങ്കി</lg><lg n="൮">൧൦൪,൪)എന്നത്രെ–പുത്രനൊടൊഹാദൈവമെനിന്റെസിം
ഹാസനംഎന്നെന്നെക്കുംഉള്ളതുനിന്റെരാജ്യദണ്ഡുനെ</lg><lg n="൯">രെയുള്ളചെങ്കൊൽ–നീനീതിയെസ്നെഹിച്ചുദൊഷത്തെപ
കെക്കുന്നവൻആകയാൽദൈവമെനിൻദൈവംനിന്റെ
കൂട്ടക്കാരെക്കാൾഅധികംനിന്നെആനന്ദതൈലംകൊണ്ടഅ</lg><lg n="൧൦">ഭിഷെകംചെയ്തു(സങ്കി.൪൫൭)എന്നുംകൎത്താവെനീപൂൎവ്വത്തി</lg><lg n="൧൧">ൽഭൂമിയെസ്ഥാപിച്ചുവാനങ്ങൾനിന്റെകൈക്രിയയുംആകുന്നു–അ</lg><lg n="൧൨">വകെട്ടുപൊകുംനീനില്ക്കുംഅവഎല്ലാംവസ്ത്രംപൊലെപഴകും–ഉടുപ്പുക
ണക്കെനീഅവറ്റെചുരുട്ടുംഉടനെഅവമാറുകയുംചെയ്യുംനീയൊ
അവൻതന്നെനിന്റെആണ്ടുകൾഒടുങ്ങുകയുംഇല്ല(സങ്കി൧൦൨൨൫)</lg><lg n="൧൩">എന്നുംപറയുന്നു–പിന്നെഞാൻനിന്റെശത്രുക്കളെനിണക്ക
പാദപീഠമാക്കുവൊളത്തിന്നുനീഎന്റെവലഭാഗത്തിരിക്ക(സങ്കി</lg><lg n="൧൪">൧൧൦,൧)എന്നുദൂതരിൽആരൊടുംപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊ–അവർഒക്ക
യുംരക്ഷയെപ്രാപിപ്പാനിരിക്കുന്നവർനിമിത്തംശു</lg> [ 215 ]

<lg n="">ശ്രൂഷെക്ക്അയക്കപ്പെട്ടസെവകാത്മാക്കളാകുന്നില്ലയൊ</lg>

൨.അദ്ധ്യായം

(൫)ഭാവിലൊകത്തിന്നുംകൎത്താവായക്രീസ്തൻ–(൮)നമ്മുടെര
ക്ഷെക്കായിദൂതരിലുംകിഴിഞ്ഞുചമഞ്ഞു

<lg n="൧">അതുകൊണ്ടുനാംവല്ലപ്പൊഴുംഒഴുകിപൊകാതെഇരിക്കെ
ണ്ടതിന്നുകെട്ടവറ്റെഅത്യന്തംചരതിച്ചുകൊൾ്‌വാൻആവശ്യ</lg><lg n="൨">മാകുന്നു–ദൂതരാൽചൊല്ലിയവചനംഒരൊരൊലംഘനത്തി
ന്നുംഅനധീനതെക്കുംന്യായമായപ്രതിഫലംലഭിച്ചിട്ടുസ്ഥിര</lg><lg n="൩">മായ്ചമഞ്ഞിരിക്കെ–നാംഇത്രവലിയരക്ഷയെവിചാരിയാ
തെപൊയാൽഎങ്ങിനെതെറ്റിപാൎക്കുംആയതകൎത്താവ്(താ</lg><lg n="൪">ൻ)പറവാൻതുടങ്ങിയതും–ദൈവംഅടയാളങ്ങളാലുംഅ
ത്ഭുതങ്ങളാലുംനാനാശക്തികളാലുംതന്റെഇഷ്ടപ്രകാരംവി
ശുദ്ധാത്മാവിൻവരഭാഗങ്ങളാലുംകൂടിസാക്ഷിനില്ക്കവെ
കെട്ടവർനമുക്കുസ്ഥിരമാക്കിതന്നതുംആകുന്നുവല്ലൊ–</lg><lg n="൫"> ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാവി ലൊകത്തെഅവൻസാ ക്ഷാൽ ദൂത</lg><lg n="൬">മ്മാൎക്ക കീഴ്പെടുത്തീട്ടില്ല–എന്നാൽ ഒരുവൻ ഒരുദിക്കിൽസാ
ക്ഷ്യംപറയുന്നിതുനീമൎത്യനെഒൎപ്പാനുംമനുഷ്യപുത്രനെദൎശി</lg><lg n="൭">പ്പാനുംഅവൻഎന്തു–നീഅവനെദെവദൂതരിൽഅല്പംമാ
ത്രംതാഴ്ത്തിവെച്ചുതെജസ്സുംമാനവുംഅവനെഅണിയിച്ചു</lg><lg n="൮">[നിൻക്രിയകളിൽഅവനെവാഴിച്ചു]സകലവുംഅവന്റെകാല്ക്കീഴാ
ക്കിവെച്ചുംഇരിക്കുന്നു(സങ്കീ൮,൫)എന്നത്രെസകലവുംഅവന്നുകീഴാ</lg><lg n="൯">ക്കിയതിൽഒന്നുംഅനധീനമാക്കിവിട്ടിട്ടില്ല–ഇപ്പൊഴൊഅവ
ന്നുസകലവുംഅനധീനമായ്ക്കാണുന്നില്ല–ദൂതരിൽഅല്പംതാഴ്ത്തി
വെക്കപ്പെടുവാനായയെശുവെദെവകരുണയാൽഎവന്നുംവെണ്ടി
ചാവെആസ്വദിപ്പാനായിട്ടുമരണകഷ്ടതനിമിത്തംതെജസ്സുംമാ</lg><lg n="൧൦">നവുംഅണിഞ്ഞവൻഎന്നുനാംകാണുന്നു–കാരണംസകലവുംആ</lg>

[ 216 ] ൎക്കായിട്ടുംആരാലുംഉണ്ടായൊആയവൻഅനെകംപുത്ര
മ്മാരെതെജസ്സിലെക്കനടത്തുമ്പൊൾഅവരുടെത്രാണനാ
യകനെകഷ്ടവഴിയായിതികെക്കുന്നതുയുക്തമായിരുന്നു</lg><lg n="൧൧">–വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനുംവിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവരും
ഒക്കയുംഒരുവനിൽനിന്നുആകുന്നുവല്ലൊ–അതിമ്മൂലംഅവ</lg><lg n="൧൨">രെസഹൊദരർഎന്നുവിളിപ്പാൻലജ്ജിക്കാതെഞാൻനി
ന്റെനാമംഎൻസഹൊദരമ്മാരൊടുഅറിയിക്കുംസഭാമ
ദ്ധ്യത്തിൽനിന്നെവാഴ്ത്തും(സങ്കീ.൨൨,൨൩)എന്നുംഞാൻഅവനി</lg><lg n="൧൩">ൽതെറിനില്ക്കും(യശ.൮,൧൭.൨ശമു.൨൨,൩)എന്നുംഇതാഞാ
നുംയഹൊവഎനിക്കതന്നെകുട്ടികളും(യശ.൮,൧൮)എന്നും</lg><lg n="൧൪">ചൊല്ലുന്നു—ആകയാൽകുട്ടികൾജഡരക്തങ്ങൾകൂടിയുള്ള
വരാകകൊണ്ടുഅവനുംസമമാംവണ്ണംഅവറ്റെഎടുത്തു
മരണത്തിന്റെഅധികാരിയാകുന്നപിശാചിനെ(സ്വ)മ</lg><lg n="൧൫">രണത്താൽനീക്കെണ്ടതിന്നും–മരണഭീതിയാൽജീവപ
ൎയ്യന്തംദാസ്യത്തിൽഉൾ്പെട്ടവരെഉദ്ധരിക്കെണ്ടതിന്നുംആകു</lg><lg n="൧൬">ന്നു–ദൂതമ്മാരെഅവൻ(ഒരിക്കലും)പിടിച്ചുചെൎക്കുന്നില്ല
ല്ലൊഅബ്രഹാംസന്തതിയെപിടിച്ചുചെൎക്കുകെഉള്ളു(യശ൪൧,</lg><lg n="൧൭">൮.൯)–അതുകൊണ്ടുജനത്തിന്റെപാപങ്ങൾ്ക്കപ്രായശ്ചി
ത്തംഉണ്ടാവാന്തക്കവണ്ണംഅവൻകനിവുള്ളവനുംദൈവ
വിഷയംവിശ്വസ്തമഹാപുരൊഹിതനുംആകെണ്ടതിന്നു
സകലത്തിലുംസഹൊദരമ്മാരൊടുതുല്യനായ്ചമകആവശ്യമാ</lg><lg n="൧൮">യിരുന്നു–താൻതന്നെപരീക്ഷിതനായികഷ്ടംഅനുഭവി
ച്ചിരിക്കയാൽപരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൎക്കസഹായിപ്പാൻമ
തിയാകുന്നു–

൩.അദ്ധ്യായം

മൊശയെക്കാളുംക്രീസ്തൻശ്രെഷ്ഠൻ–(൭–൪,൧൦)ഇസ്രയെലരെ</lg> [ 217 ]

<lg n="">പൊലെഅവിശ്വാസത്തിൽവീഴരുത്–</lg>

<lg n="൧">അതുകൊണ്ടുവിശുദ്ധസഹൊദരമ്മാരെസ്വഗ്ഗീയവിളിക്കഅംശ
ക്കാരായുള്ളവരെനമ്മുടെസ്വീകാരത്തിലെഅപൊസ്തലനുംമ
ഹാപുരൊഹിതനുംആകിയയെശുവെകരുതിനൊക്കുവിൻ–</lg><lg n="൨">മൊശെഅവന്റെഭവനത്തിൽഒക്കയുംവിശ്വസ്തനായതുപൊ
ലെഇവൻതന്നെ(വെലെക്ക)ആക്കിയവന്നുവിശ്വസ്തൻആകു</lg><lg n="൩">ന്നു–ഭവനത്തെക്കാളുംഭവനംചമെച്ചവന്നുഅധികംമാനം
ഉള്ളതുപൊലെഇവനുംമൊശയെക്കാൾഅധികംതെജസ്സി</lg><lg n="൪">ന്നുപാത്രമായ്‌വന്നു–എതുഭവനംഎങ്കിലുംചമെപ്പാൻആൾ
വെണംസൎവ്വവുംചമെച്ചവനൊദൈവമത്രെ–അവന്റെഭ
വനത്തിൽഒക്കയും‌മൊശെവിശ്വസ്തനായിസത്യംഇനിഅ
രുളിച്ചെയ്‌വാനുള്ളവിശെഷങ്ങളെസാക്ഷ്യത്തിന്നായിസെ</lg><lg n="൬">വിക്കുന്നവൻആയിട്ടത്രെ–ക്രീസ്തനൊതൻഭവനത്തിമീ
തെഉള്ളപുത്രനായിട്ടുതന്നെഅവന്റെഭവനംനാംആകുന്നു
(വിശ്വാസ)പ്രാഗത്ഭ്യവുംആശാപ്രശംസയുംനാംഅവസാ
നത്തൊളംമുറുകപിടിച്ചുഎങ്കിൽതന്നെ</lg>

<lg n="൭൮">ആകയാൽപരിശുദ്ധാത്മാവ്കല്പിക്കുന്നതുപൊലെ–ഇന്നു
നിങ്ങൾഅവന്റെശബ്ദത്തെകെട്ടാൽ(മറീബിഎന്ന)മത്സ
രത്തിലും(മസ്സഎന്ന)പരീക്ഷാദിവസത്തുംഎന്നപൊലെഹൃ
ദയത്തെകഠിനമാക്കരുതു–ആമരുഭൂമിയിൽനിങ്ങളുടെഅനു
ഛ്ശമ്മാർഎന്നെപരീക്ഷിച്ചുശൊധനചെയ്തിട്ടുഎന്റെക്രി</lg><lg n="൧൦">യകളെകൂടെകണ്ടിരിക്കുന്നു–ആതലമുറയൊടുഞാൻ൪൦
ആണ്ടുക്രുദ്ധിച്ചുഅവർതെറ്റിപൊകുന്നഹൃദയമുള്ളജാതി</lg><lg n="൧൧">എൻവഴികളെഅറിയാത്തവർഎന്നുചൊല്ലി–അവർഎ
ന്റെസ്വസ്ഥതയിൽപ്രവെശിക്കയില്ലഎന്നുഎന്റെകൊപ</lg><lg n="൧൨">ത്തിൽആണയിടുകയുംചെയ്തു(സങ്കി൧൫,൭)–സഹൊദര</lg>

[ 218 ] <lg n="">മ്മാരെനിങ്ങളിൽവല്ലവന്നുംഅവിശ്വാസത്താലെദുഷിച്ച
ഹൃദയംഉണ്ടായിട്ടുജീവനുള്ളദൈവത്തൊടുദ്രൊഹിക്കാ</lg><lg n="൧൩">തെപൊവാൻനൊക്കുവിൻ–അല്ലനിങ്ങൾആരുംപാപചതി
യാൽകഠിനപ്പെടാതെഇരിപ്പാൻഇന്നഎന്നത്പറഞ്ഞു
കെൾ്ക്കുവൊളംനാൾതൊറുംഅന്യൊന്യംപ്രബൊധിപ്പിച്ചുകൊ</lg><lg n="൧൪">ൾ്‌വിൻ–വസ്തുതയുടെആദിയെഅവസാനത്തൊളംമാത്രം
മുറുകപിടിച്ചാൽനാംക്രീസ്തന്റെഅംശക്കാരായ്തീൎന്നുവ</lg><lg n="൧൫">ല്ലോ–ഇന്നുനിങ്ങൾഅവന്റെശബ്ദത്തെകെട്ടാൽമത്സരത്തി
ൽഎന്നപൊലെഹൃദയത്തെകഠിനമാക്കരുതുഎന്നവച</lg><lg n="൧൬">നത്തിൽആർആകുന്നുകെട്ടിട്ടുംമത്സരിച്ചവർ–മിസ്രയിൽ</lg><lg n="൧൭">നിന്നുമൊശെമൂലംപുറപ്പെട്ടുവന്നവർഎല്ലാമെല്ലൊ൪oആ
ണ്ടുആരൊടുക്രുദ്ധിച്ചുകൊണ്ടത്പിഴച്ചവരിൽഅല്ലൊഅ
വരുടെശവങ്ങൾമരുഭൂമിയിൽപട്ടുപൊയിമിരിക്കുന്നു–</lg><lg n="൧൮">എന്റെസ്വസ്ഥതയിൽപ്രവെശിക്കയില്ലഎന്ന്ആണയിട്ട
ത്അവിശ്വാസികളൊട്അല്ലാതെപിന്നെഎവരൊടുആ
കുന്നു–ഇങ്ങിനെഅവിശ്വാസംനിമിത്തംപ്രവെശിച്ചുകൂടാ
ഞ്ഞത്എന്നുനാംകാണുന്നു

൪.അദ്ധ്യായം

സ്വാസ്ഥ്യവാഗ്ദത്തംചെവിക്കൊണ്ടു(൧൪)നമ്മുടെമഹാ
പുരൊഹിതനെആശ്രയിക്കാവു

</lg><lg n="൧">ആകയാൽഅവന്റെസ്വസ്ഥതയിൽപ്രവെശിപ്പാനുള്ള
വാഗ്ദത്തംശെഷിച്ചിരിക്കെനിങ്ങൾആരുംകാലംവൈകി</lg><lg n="൨">എന്നുകാണാതിരിപ്പാൻനാംഭയപ്പെട്ടിരിക്ക–അവർഎ
ന്നപൊലെനാമുംസുവിശെഷംകെട്ടവരാകുന്നുഎങ്കിലുംകെ
ട്ടവരിൽവിശ്വാസത്താലെകലരായ്കകൊണ്ടുഅവൎക്കകെ</lg><lg n="൩">ട്ടവചനംഉപകാരമായ്‌വന്നില്ല–വിശ്വസിച്ചിട്ടുതന്നെനാംസ്വ</lg> [ 219 ]

<lg n="">സ്ഥതയിൽ പ്രവെശിക്കുന്നുഎന്റെസ്വസ്ഥതയി ൽഅവർ
പ്രവെശിക്കയില്ലഎന്ന്എൻ കൊപത്തിൽആണയിട്ടുഎന്നു
ചൊന്നപ്രകാരംതന്നെ – ലൊകസൃഷ്ടി യിൽക്രിയകൾഉത്ഭവി</lg><lg n="൪">ച്ചുതീൎന്നനാൾമുതൽ(ദെവസ്വസ്ഥത)ഉണ്ടുതാനും–എഴാം നാ
ളിൽ ദൈവംതന്റെ സകലക്രിയകളിൽ നിന്നുംസ്വസ്ഥനാ
യിരുന്നു(൧മൊ.൨,൨)എന്ന്എഴാമതെ കുറിച്ചു ചൊല്ലികി</lg><lg n="൫">ടക്കുന്നുവല്ലൊ– എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ അവർ പ്രവെശി</lg><lg n="൬">ക്കയില്ലഎന്നു പിന്നത്തെതിൽ ഉണ്ടു– അതുകൊണ്ടുമറ്റവല്ല
വരുംഅതിൽപ്രവെശിപ്പാൻ ഇടശെഷിച്ചിരിക്കയാലുംമു
മ്പെസുവിശെഷംകെട്ടവർഅവിശ്വാസത്താലെപ്രവെശി</lg><lg n="൭">ക്കാതെപൊകയാലുംഇത്രകാലത്തിന്റെശെഷംദാവിദ്പ്രബ
ന്ധത്തിൽപിന്നെയുംഇന്ന്എന്നൊരുദിവസത്തെനിയമിക്കു
ന്നു–ഇന്ന്അവന്റെശബ്ദത്തെകെട്ടാൽനിങ്ങളുടെഹൃദയ
ങ്ങളെകഠിനമാക്കരുതുഎന്നുചൊല്ലിയപ്രകാരംതന്നെ–</lg><lg n="൮">യൊശുവ്അവൎക്കു സ്വസ്ഥതവരുത്തിഎങ്കിൽ സാക്ഷാൽ മ</lg><lg n="൯">റ്റൊരുദിവസംപിന്നെകല്പിക്കഇല്ലയായിരുന്നു–ആകയാൽ
ദൈവജനത്തിന്നുഒരുശബ്ബത്തനുഭവംശെഷിപ്പിച്ചിരി</lg><lg n="൧൦">ക്കുന്നു–അവന്റെസ്വസ്ഥതയിൽപ്രവെശിച്ചവനൊദൈവം
സ്വക്രിയകളിൽനിന്നുഎന്നപൊലെതാനുംതന്റെക്രിയക
ളിൽനിന്നുസ്വസ്ഥനായ്തീൎന്നുസത്യം—</lg>

<lg n="൧൧">അതുകൊണ്ടുഎവനുംഅവിശ്വാസത്തിന്റെസമദൃഷ്ടാ
ന്തമായ്ചമഞ്ഞുവീഴാതെഇരിക്കെണ്ടതിന്നുആസ്വസ്ഥതയി</lg><lg n="൧൨">ൽപ്രവെശിപ്പാൻനാംശ്രമിച്ചിരിക്ക–ദെവവചനംഅല്ലൊ
ജീവനുംചൈതന്യവുംഉള്ളതായിഇരുമുനയുള്ളഎതുവാളി
നെക്കാളുംമൂൎത്തതുംആത്മാവെയുംദെഹിയെയുംസന്ധിമജ്ജ
കളൊളവുംവെൎവ്വിടുക്കുംവരെകൂടിചെല്ലുന്നതുംഹൃദയത്തിലെ</lg>

[ 220 ] <lg n="൧൩">ചിന്തനഭാവങ്ങളെയുംവകതിരിക്കുന്നതുംആകുന്നു–അവന്റെ
മുമ്പാകെമറഞ്ഞുനില്പൊരുസൃഷ്ടിയുംഇല്ലസകലവുംഅവന്റെ
കണ്ണുകൾ്ക്കനഗ്നവുംമലൎന്നതുംആയ്കിടക്കുന്നു–ആയവനുമായിന
മുക്കുകാൎയ്യംഉണ്ടു–

</lg><lg n="൧൪">ആകയാൽയെശുഎന്നദെവപുത്രൻവാനങ്ങളെകടന്നു
പൊയൊരുശ്രെഷ്ഠമഹാപുരൊഹിതനായിനമുക്കണ്ടാക</lg><lg n="൧൫">കൊണ്ടുനാംസ്വീകാരത്തെപിടിച്ചുകൊള്ളെണ്ടു–നമ്മുടെബല
ഹീനതകളിൽകൂറ്റായ്മഭാവംതൊന്നാത്തമഹാപുരൊഹിത
നല്ലല്ലൊപാപംഒഴികെസൎവ്വത്തിലുംസദൃശമായിട്ടുപരീക്ഷി</lg><lg n="൧൬">ക്കപ്പെട്ടവനത്രെനമുക്കുള്ളു–അതുകൊണ്ടുകനിവുലഭിക്ക
യുംതൽകാലത്തിലെസഹായത്തിന്നുകൃപകണ്ടെത്തുകയും
വെണംഎന്നുവെച്ചുനാംപ്രാഗത്ഭ്യത്തൊടെകൃപാസനത്തി
ന്നണഞ്ഞുചെല്ലുക–

൫.അദ്ധ്യായം

ക്രീസ്തൻമഹാപുരൊഹിതൻഎന്നുകാട്ടുകയിൽ–(൧൧–൬,൨൦)
കെൾ്ക്കുന്നവരുടെമാന്ദ്യത്തെആക്ഷെപിക്കുന്നു

</lg><lg n="൧">മനുഷ്യരിൽനിന്നുലഭിക്കുന്നമഹാപുരൊഹിതൻഒക്കയും</lg><lg n="൨">താനുംബലഹീനതപൂണ്ടവനാകയാൽ–തെറ്റുന്നവരിലും
ദിഗ്ഭ്രമമുള്ളവരിലുംസമക്ഷാന്തിഭാവിപ്പാൻകഴിയുന്നവ
നായിമനുഷ്യൎക്കവെണ്ടിദൈവത്തെകുറിച്ചുള്ളതിൽസ്ഥാ
പിക്കപ്പെടുന്നു–പാപങ്ങൾ്ക്കായികാഴ്ചകളെയുംബലികളെയും</lg><lg n="൩">കഴിപ്പാനായിതന്നെ–ആബലഹീനതനിമിത്തംജനത്തി
ന്നുവെണ്ടിഎന്നപൊലെതനിക്കുംവെണ്ടിപാപബലികൾ</lg><lg n="൪">കഴിക്കെണ്ടിയവനുംആകുന്നു–വിശെഷിച്ച്ആമാന
ത്തെആരുംതനിക്കഎടുക്കുന്നില്ലഅഹരൊനെപൊലെദൈ</lg><lg n="൫">വവിളിയാൽഅത്രെ–അവ്വണ്ണംക്രീസ്തനുംമഹാപുരൊ</lg> [ 221 ]

<lg n="">ഹിതനാവാൻതെജസ്സുതാൻഎടുത്തല്ലനീഎന്റെപുത്ര
ൻഞാൻഇന്നുനിന്നെജനിപ്പിച്ചു(സങ്കി൨,൭)എന്ന്അവ
നൊടുഅരുളിച്ചെയ്തവനെത്രെ(തെജസ്സുകൊടുത്തതു)–</lg><lg n="൬">–അപ്രകാരംമറ്റൊരുസ്ഥലത്തുംനീമല്കിചെദക്കിൻക്ര
മപ്രകാരം‌എന്നെക്കുംപുരൊഹിതൻ(സ൧൧൦,൪)എന്നുപ</lg><lg n="൭">റയുന്നു–ഇവൻതന്റെജഡദിവസങ്ങളിൽതന്നെമര
ണത്തിൽനിന്നുരക്ഷിപ്പാൻകഴിയുന്നവന്നുഉരത്തമുറ
വിളിയൊടുംകണ്ണീരൊടുംകൂടെഅപെക്ഷകളെയുംഅഭയ
യാചനകളെയുംകഴിച്ചുകൊണ്ടുവെടിയിൽനിന്നുരക്ഷസാ</lg><lg n="൮">ധിപ്പിച്ചിട്ടു– പുത്രൻഎങ്കിലും അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങ ളാ</lg><lg n="൯">ൽ അനുസരണം പഠിച്ചു–തികഞ്ഞുചമഞ്ഞു തന്നെ അനു
സരിക്കുന്നവൎക്കഎല്ലാവൎക്കുംനിത്യരക്ഷയുടെകാരണമായി</lg><lg n="൧൦">തീൎന്നു–മെല്ക്കിചെദക്കിൻക്രമപ്രകാരംമഹാപുരൊഹിത
ൻഎന്നുള്ളനാമംദെവമുഖെനലഭിച്ചിരിക്കുന്നു–

</lg><lg n="൧൧">ആയവനെകുറിച്ചുഞങ്ങൾ്ക്കവളരെപറവാനുണ്ടുനിങ്ങൾ്ക്കശ്ര
വണത്തിൽമാന്ദ്യംപിടിച്ചതുകൊണ്ടുതെളിയിപ്പാൻവിഷ</lg><lg n="൧൨">മമുള്ളവഅത്രെ–എങ്ങിനെഎന്നാൽകാലംനൊക്കിയാ
ൽഇപ്പൊൾഉപദെഷ്ടാക്കളായിരിക്കെണ്ടുന്നനിങ്ങൾ്ക്കപി
ന്നെയുംചിലത്ഉപദെശിപ്പാൻആവശ്യമുണ്ടുദൈവത്തി
ന്റെഅരുളപ്പാടുകളുടെആദ്യപാഠങ്ങളെതന്നെ–പരു
ത്തആഹാരത്തിന്നല്ലപാലിന്നുതന്നെനിങ്ങൾ്ക്കുമുട്ടുവന്നു</lg><lg n="൧൩">പൊയിരിക്കുന്നു–പാൽകുടിക്കുന്നവൻഎല്ലാംനീതിവചന
ത്തെപരിചയിക്കാത്തവനത്രെശിശുആകുന്നുപൊൽ–പ</lg><lg n="൧൪">രുത്തആഹാരംതികഞ്ഞവൎക്കെഉള്ളുഗുണദൊഷങ്ങളെ
തിരിച്ചറിവാൻതഴക്കത്താൽഅഭ്യസിച്ചഇന്ദ്രീയങ്ങ
ൾഉള്ളവൎക്കുതന്നെ–</lg>

[ 222 ] ൬.അദ്ധ്യായം

ദ്രൊഹിച്ചുപൊയവരെപുതുക്കികൂടാ–(൯)എബ്രയർനിലനി
ല്ക്കുംഎന്നുആശിച്ചു–(൧൩)അബ്രഹാമൊടുചെയ്തസത്യത്താ
ൽപ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു

<lg n="൧">അതുകൊണ്ടുചത്തക്രിയകളിൽനിന്നുള്ളമാനസാന്തരം</lg><lg n="൨">ദൈവത്തിങ്കലെവിശ്വാസവും–ഉപദെശസ്നാനങ്ങൾഹസ്താ
ൎപ്പണവുംമരിച്ചവരുടെഎഴുനീല്പുനിത്യവിസ്താരവുംഎന്നി
ങ്ങിനെഉള്ളഅടിസ്ഥാനത്തെവീണ്ടുംവെക്കാതെആദ്യ
ക്രീസ്തവചനത്തെവിട്ടെച്ചുതികവിങ്കലെക്ക്(വിരഞ്ഞു)</lg><lg n="൩">ചെല്ലുക–ദൈവംഅനുവദിച്ചുഎങ്കിലെനാംഅതുചെയ്യാം</lg><lg n="൪">—ഒരിക്കൽപ്രകാശിക്കപ്പെട്ടുസ്വൎഗ്ഗീയസമ്മാനത്തെആ
സ്വദിക്കയുംവിശുദ്ധാത്മാവിന്നുഅംശികളായ്തീരുകയും–</lg><lg n="൫">അഴകിയദെവച്ചൊല്ലിനെയുംഭാവിലൊകത്തിന്റെശ
ക്തികളെയുംആസ്വദിക്കയുംചെയ്തവർവഴിപിഴെച്ചുപൊ</lg><lg n="൬">യാൽ–തങ്ങൾ്ക്കുതന്നെദെവപുത്രനെവീണ്ടുംക്രൂശിൽതറെ
ക്കുന്നവരുംലൊകാപവാദമാക്കുന്നവരുംആകയാൽഅ
വരെപിന്നെയുംമാനസാന്തരത്തിലെക്ക്പുതുക്കുവാൻകഴി</lg><lg n="൭">കയില്ലസത്യം–പലപ്പൊഴുംപെയ്തമഴയെകുടിച്ചിട്ടുള്ളതി
ലമാകട്ടെകൃഷിനടത്തുന്നവൎക്കഹിതമായസസ്യാദികളെ
ജനിപ്പിച്ചാൽദൈവത്തിൽനിന്നുഅനുഗ്രഹത്തെപ്രാപി</lg><lg n="൮">ക്കുന്നു–മുള്ളുംചീങ്ങയുംമുളെപ്പിച്ചാലൊകൊള്ളരുതാ
ത്തതുംശാപത്തിന്നടുത്തതുംആയ്തീൎന്നുഅതിന്റെഅവസാ</lg><lg n="൯">നംചുടുകതന്നെ—എങ്കിലുംപ്രിയമുള്ളവരെഞങ്ങൾഇ
പ്രകാരംപറഞ്ഞാലുംനിങ്ങളെകുറിച്ചുഅതിശുഭവുംരക്ഷെ</lg><lg n="൧൦">ക്കചെരുന്നതുംതെറിയിരിക്കുന്നു–ദൈവംനിങ്ങളുടെ(വിശ്വാ
സ)പ്രവൃത്തിയെയുംവിശുദ്ധമ്മാൎക്കശുശ്രൂഷിച്ചതിന്നാലും</lg> [ 223 ]

<lg n="">ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലുംതന്നാമത്തിൽകാട്ടിയസ്നെഹത്തെ</lg><lg n="൧൧">യുംമറക്കത്തക്കഅവന്യായംഉള്ളവനല്ലല്ലൊ–ഇനിനിങ്ങൾ
ഒരൊരുത്തൻഅവസാനത്തൊളംപ്രത്യാശയുടെനിറപടി
യെകുറിച്ചുഒരുപൊലെഉള്ളഉത്സാഹത്തെകാട്ടുവാൻഞങ്ങ</lg><lg n="൧൨">ൾവാഞ്ഛിക്കെഉള്ളു–നിങ്ങൾമാന്ദ്യംപിടിക്കാതെവിശ്വാസ
ത്താലുംദീൎഘക്ഷമയാലുംവാഗ്ദത്തങ്ങളെഅവകാശമാക്കു
ന്നവരുടെഅനുസാരികളായിതീരെണംഎന്നുവെച്ച
ത്രെ–

</lg><lg n="൧൩">അബ്രഹാമിന്നല്ലൊദൈവംവാഗ്ദത്തംചെയ്തുഅതിമഹാ</lg><lg n="൨൪">നെആണയിടുവാൻവഹിയാഞ്ഞു–ഞാൻനിന്നെഅനുഗ്ര
ഹിക്കയുംനിന്നെവൎദ്ധിപ്പിക്കയുംചെയ്യുംസത്യം(൧മൊ.൨,൨</lg><lg n="൧൫">൧൬)എന്നുതന്നാണകല്പിച്ചുഅവനുംഅപ്രകാരംദീൎഘ</lg><lg n="൧൬">മായിക്ഷമിച്ചുവാഗ്ദത്ത(പ്പൊരുളെ)കൈക്കലാക്കി–മനുഷ്യ
ർമാത്രംഅതിമഹാനെആണയിടുന്നുആണഅവൎക്കുസക</lg><lg n="൧൭">ലവാദത്തിന്റെയുംതീൎപ്പായിഉറപ്പിന്നുമതിയാകുന്നു–അതു
കൊണ്ടുദൈവംവാഗ്ദത്തത്തിന്റെഅവകാശികൾ്ക്കതന്റെ
ആലൊചനമാറാത്തത്എന്നുപൂൎണ്ണതരമായികാണിപ്പാൻ
ഇഛ്ശിച്ചുകൊണ്ടുആണയാലുംകൈയെറ്റുനാംമുൻകിടക്കുന്നു</lg><lg n="൧൮">പ്രത്യാശയെപിടിപ്പാൻഅഭയംപ്രാപിച്ച്ഒടിയാറെ–മാറ്റം</lg><lg n="൧൯">വരുവാനുംദൈവത്തിന്നുവഞ്ചിപ്പാനുംകഴിയാത്തരണ്ടുപ്ര
മാണങ്ങളാൽകെമമായആശ്വാസംലഭിപ്പാറാക്കി–ആപ്ര
ത്യാശദെഹിക്കുനിശ്ചയവുംസ്ഥിരവുംആയനങ്കൂരംപൊലെതി</lg><lg n="൨൦">രശ്ശീലെക്ക്അകത്തെകടക്കുന്നതായിട്ടുംനമുക്കുണ്ടു–അവി
ടെക്കയെശുമുന്നൊടുന്നവനായിനമുക്കുവെണ്ടികടന്നുമെല്ക്കി
ചെറുക്കിൻക്രമപ്രകാരംഎന്നെക്കുംമഹാപുരൊഹിതനാ
യവൻതന്നെ–</lg>

[ 224 ] ൭.അദ്ധ്യായം

(–൧൦,൧൧)മെല്ക്കിചെദക്കിൽപൌരൊഹിത്യംശ്രെഷ്ഠം(൧൧)
ലെവ്യരുടെതുദുൎബ്ബലം–(൧൮)നീങ്ങിയതിന്നുംനില്പതി
ന്നുംഉള്ളഭെദം.

<lg n="൧">ശലെമിൽരാജാവുംഅത്യുന്നതദൈവത്തിന്റെപുരൊഹി
തനുമായഈമെല്ക്കിചെദക്കല്ലൊനിത്യംപുരൊതിതനായ്പാ</lg><lg n="൨">ൎക്കുന്നു–(രാജാക്കളെവെട്ടിജയിച്ചുമടങ്ങിവരുന്നുഅബ്ര
ഹാമെഎതിരെറ്റുഅനുഗ്രഹിച്ചവനുംഅബ്രഹാംസകല
ത്തിലുംകൊടുത്തപതാരംവാങ്ങിയവനുംനീതിരാജാവെ
ന്നുംശലെംഎന്നചൊല്ലാൽസമാധാനരാജാവ്എന്നുംഭാ</lg><lg n="൩">ഷാന്തരനാമങ്ങളുള്ളവനും–അഛ്ശനില്ലഅമ്മയില്ലഗൊ
ത്രംഇല്ലദിവസാരംഭവുംജീവാവസാനവുംഇല്ലാത്തവനും</lg><lg n="൪">ആയിദെവപുത്രന്നുതുല്യനാക്കപ്പെട്ടവനത്രെ–വം
ശപിതാവായഅബ്രഹാംകൂടെകൊള്ളയിൽദശാംശംകൊ
ടുത്തുവാങ്ങിച്ചവൻഎത്രവലിയവൻഎന്നുനൊക്കുവിൻ–</lg><lg n="൫">ലെവിപുത്രമ്മാരിൽപൌരൊഹിത്യംലഭിക്കുന്നവൎക്കജ
നത്തൊടുപതാരംവാങ്ങുവാൻധൎമ്മകല്പനഉണ്ടുഅത്അ
ബ്രഹ്മാവിൻകടിപ്രദെശത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചസഹൊദ</lg><lg n="൬">രമ്മാരൊടുആകുന്നുവല്ലൊ–അവരിൽവംശ്യനല്ലാതെകാ
ണുന്നവനൊഅബ്രഹാമൊടുതന്നെപതാരംവാങ്ങിയുംവാ</lg><lg n="൭">ഗ്ദത്തങ്ങൾഉള്ളവനെഅനുഗ്രഹിച്ചുംഇരിക്കുന്നു–ചെറിയ</lg><lg n="൮">തുതന്നെവലിയതിനാൽഅനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു–എന്നതിന്നുത
ൎക്കംഎതുമില്ലല്ലൊഇങ്ങആകട്ടെചാകുന്നമനുഷ്യർപതാരംവാങ്ങു</lg><lg n="൯">ന്നുഅങ്ങൊജീവിക്കുന്നുഎന്നുസാക്ഷ്യംപ്രാപിച്ചവൻ–പിന്നെപ
താരംവാങ്ങുന്നലെവിയുംഒരുവിധമായിഅബ്രഹാംമൂലമാ</lg><lg n="൧൦">യിപതാരംകൊടുത്തിരിക്കുന്നു–പിതാവിന്നുമല്ക്കിലെചെദക്കഎതി</lg> [ 225 ]

<lg n="">രെചെന്നന്നുലെവിഅവന്റെകടിപ്രദെശത്തിൽത</lg><lg n="൧൧">ന്നെആയല്ലൊ—ആകയാൽജനത്തിന്നുകല്പിച്ചുവെച്ച
ധൎമ്മത്തിന്നുമൂലമായലെവ്യപൌരൊഹിത്യത്താൽതികവു
വന്നുഎങ്കിൽ–അഹരൊൻക്രമപ്രകാരംചൊല്ലാതെമ
ല്ക്കിചെദക്കിൻക്രമപ്രകാരംവെറഒർപുരൊഹിതൻഉദി</lg><lg n="൧൨">പ്പാൻഎന്തൊരുസംഗതി–പൌരൊഹിത്യത്തിന്നുമാറ്റം
വരികിൽധൎമ്മത്തിന്നുംകൂടെവരുവതആവശ്യംതന്നെഅ</lg><lg n="൧൩">ല്ലൊ–സാക്ഷാൽഈപറഞ്ഞത്പറ്റുന്നആൾമുമ്പെഒരു
ത്തരുംബലിപീഠത്തെകരുതാത്തവെറെഗൊത്രത്തിൽ</lg><lg n="൧൪">ആകുന്നു–യഹൂദയിൽനിന്നല്ലൊനമ്മുടെകൎത്താവ്ഉദിച്ച
ത്‌സ്പഷ്ടംമൊശെപൌരൊഹിത്യത്തെസംബന്ധിച്ച്ഒന്നും</lg><lg n="൧൫">ഉരെക്കാത്തഗൊത്രത്തിൽനിന്നുതന്നെ—മല്ക്കിചെദക്കി
ൻവിധത്തിൽവെറൊരുത്തൻഉദിച്ചുജഡികകല്പനയുടെ</lg><lg n="൧൬">ധൎമ്മത്താൽഅല്ല–അഴിയാത്തജീവന്റെശക്തിയാൽപുരൊ
ഹിതനായ്തീരുന്നതിനാൽഅത്അധികംതെളിവായ്‌വരുന്നു</lg><lg n="൧൭">–എന്നെന്നെക്കുമല്ലൊനീ മല്ക്കിചെദക്കിൻക്രമപ്രകാരം</lg><lg n="൧൮">പുരൊഹിതൻആകുന്നുഎന്നുസാക്ഷ്യം—മുമ്പിലത്തെ
കല്പനെക്കദൌൎബ്ബല്യവുംനിഷ്പ്രയൊജനവുംഉണ്ടു(ധൎമ്മം</lg><lg n="൧൯">ഒന്നിനെയുംതികെച്ചില്ലല്ലൊ)ആകയാൽഅതിന്നുനീക്ക
വുംനാംദൈവത്തെഅടുക്കുന്നഅധികാം‌നല്ലപ്രത്യാശെക്കു</lg><lg n="൨൦">സ്ഥാപനവുംവരുന്നത്—പിന്നെഅവർആണകൂടാ</lg><lg n="൨൧">തെപുരൊഹിതരായ്തീൎന്നവർഅത്രെ–ഇവനൊനീമല്ക്കിചെ
ദക്കിൻക്രമപ്രകാരംഎന്നെക്കുംപുരൊഹിതൻഎ
ന്നുകൎത്താവ്ആണയിട്ടുഅനുതപിക്കയുമില്ലഎന്നഅവ</lg><lg n="൨൨">നൊടുപറഞ്ഞവനാൽആണയൊടുകൂടതന്നെ–ആണഎ
ന്നിയെഅല്ലാഞ്ഞത്എത്രയൊഅത്രയുംഅധികംവി</lg>

[ 226 ] <lg n="">ശെഷമുള്ളനിയമത്തിന്നുയെശുജാമ്യനായിവന്നിരിക്കു</lg><lg n="൨൩">ന്നു-—പിന്നെഅവർപാൎപ്പാൻമരണത്താൽമുടക്കംവരിക</lg><lg n="൧൪">കൊണ്ടുപലപുരൊഹിതരായ്തീൎന്നു–ഇവനൊഎന്നെക്കുംപാൎക്കു
കകൊണ്ടുപൌരൊഹിത്യത്തെമാറാത്തതായികൈക്കൊ</lg><lg n="൧൫">ണ്ടിരിക്കുന്നു–എന്നതുകൊണ്ടുതമ്മൂലമായിദൈവത്തൊടു
അണയുന്നവരെഅവൎക്കുവെണ്ടിപക്ഷവാദംചെയ്‌വാൻസദാ
ജീവിക്കുന്നവനായിഅവൻമുറ്റുംരക്ഷിച്ചുകൂടും—ഇങ്ങി</lg><lg n="൧൬">നെഉള്ളപുരൊഹിതനല്ലൊനമുക്കുപറ്റിപവിത്രൻനിൎദ്ദൊ
ഷൻനിൎമ്മലൻപാപികളൊടുവെൎവ്വിട്ടവൻവാനങ്ങളെക്കാ</lg><lg n="൧൭">ൾഉയൎന്നുചമഞ്ഞവനും–മഹാപുരൊഹിതരെപൊലെമു
മ്പെസ്വപാപങ്ങൾ്ക്കായുംപിന്നെജനപാപങ്ങൾ്ക്കായുംദിവസ
മ്പ്രതിബലികഴിപ്പാൻആവശ്യമില്ലാത്തവനുംഅത്രെഇത്
അവൻതന്നെത്താൻകഴിച്ചുഒരിക്കൽചെയ്തുതീൎത്തുവല്ലൊ</lg><lg n="൧൮">–ബലക്ഷയംഉള്ളമനുഷ്യരെധൎമ്മംമഹാപുരൊഹിതരാക്കു
ന്നുധൎമ്മത്തിൽപിന്നെആണയിട്ടവചനമൊഎന്നെക്കുംതി
കഞ്ഞുചമഞ്ഞപുത്രനെതന്നെ–

൮.അദ്ധ്യായം

ക്രീസ്തൻസ്വൎഗ്ഗീയപുരൊഹിതൻ–(൭)പുതുനിയമത്തെമുൻഅ
റിയിച്ചവാക്യം

</lg><lg n="൧">ഈപറഞ്ഞതിന്റെസാരംഎന്തെന്നാൽവാനങ്ങളിൽവിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തിന്നുംമനുഷ്യനല്ലകൎത്താവ്നിൎമ്മിച്ചസത്യകൂടാരത്തിന്നും</lg><lg n="൨">സെവകനായിമഹിമാസനത്തിന്റെവലഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട</lg><lg n="൩">മഹാപുരൊഹിതൻനമുക്കുണ്ടു—എല്ലാമഹാപുരൊഹിതനും
കാഴ്ചകളെയുംബലികളെയുംകഴിപ്പാൻആക്കപ്പെടുകയാ</lg><lg n="൪">ൽ(കഴിപ്പാൻ)ഇവന്നുംവല്ലതുംഉണ്ടാകെണ്ടതു–അവൻഭൂമി
യിൽഇരിക്കുന്നുഎങ്കിൽധൎമ്മപ്രകാരംകാഴ്ചകളെകഴിക്കു</lg> [ 227 ]

<lg n="">ന്നവർഉണ്ടാകകൊണ്ടുഅവൻഒട്ടുംപുരൊഹിതനാകയില്ല</lg><lg n="൫">–മൊശകൂടാരത്തെതീൎപ്പാൻആരംഭിച്ചപ്പൊൾപൎവ്വതത്തി
ൽനിണക്കകാണിച്ചമാതൃകപ്രകാരംനീസകലവുംചെയ്‌വാൻ
നൊക്കുക(൨മൊശ.൨൫,൪൦)എന്ന്അവനൊടുഅരുളിയ
പ്രകാരംഅവർസ്വൎഗ്ഗീയത്തിന്റെദൃഷ്ടാന്തവുംനിഴലുംആ</lg><lg n="൬">യതിനെഉപാസിക്കുന്നു–ഇപ്പൊഴൊഅവൻഎറ്റവും
നല്ലവാഗ്ദത്തങ്ങളിമ്മെൽസ്ഥാപിച്ചനിയമത്തിന്റെമ
ദ്ധ്യസ്ഥനാകയാൽഅത്എത്രഗുണംഎറിയത്എന്നാൽ
അത്രവിശെഷമുള്ളസെവയെയുംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു—
ആദ്യനിയമംവഴിവരാത്തതായെങ്കിൽരണ്ടാമതിന്നുഇ</lg><lg n="൮">ടംഅന്വെഷിക്കയില്ലആയിരുന്നു–

പഴിച്ചല്ലൊഅവരൊടുപറയുന്നിതുയഹൊവയുടെഅരു
ളപ്പാടാവിത്ഞാൻഇസ്രയെൽഗൃഹത്തൊടുംയഹൂദഗൃ
ഹത്തൊടുംപുതുനിയമത്തെചെയ്തതീൎക്കുന്നദിവസങ്ങൾ</lg><lg n="൯">വരും–ഞാൻപിതാക്കമ്മാരെകൈപിടിച്ചുമിസ്രദെശത്തു
നിന്നുപുറപ്പെടീച്ചനാളിൽചെയ്തനിയമംപൊലെഅല്ലആ
യത്അവർഭഞ്ജിച്ചുഞാനുംഅവരെതള്ളിവിട്ടുഎന്നുയ</lg><lg n="൧൦">ഹൊവകല്പിതം–ഈദിവസങ്ങളുടെശെഷംഞാൻഇസ്ര
യെൽഗൃഹത്തൊടുഉറപ്പിക്കുംനിയമംഇതുതന്നെഎന്റെ
ധൎമ്മവെപ്പുകളെഞാൻഅവരുടെഉള്ളിലാക്കിഅവരു
ടെഹൃദയത്തിൽഎഴുതുംഇപ്രകാരംഞാൻഅവൎക്കുദൈവവും</lg><lg n="൧൧">അവർഎന്റെജനവുംആകും–ഇനിആരുംഅടുത്തവ
നെയുംസഹൊദരനെയുംയഹൊവയെഅറിഞ്ഞുകൊൾ്‌വി
ൻഎന്നുപഠിപ്പിക്കയില്ലഅവർആബാലവൃദ്ധംഎല്ലാവ</lg><lg n="൧൨">രുംഎന്നെഅറിയും–കാരണംഞാൻഅവരുടെവഷ
ളത്വങ്ങളെമൊചിക്കുംഅവരുടെ{അധൎമ്മ}പാപങ്ങളെ</lg>

[ 228 ] <lg n="൧൩">യുംഇനിഒൎക്കയുംഇല്ല(യിറ.൩൧,൩൧–൧൪)–ഇതിൽപുതു
നിയമംഎന്നുചൊല്ലുന്നതിനാൽആദ്യത്തെപഴതാക്കിക
ളഞ്ഞു എന്നാൽപഴകുന്നതുംമൂക്കുന്നതുംഎല്ലാംഅന്തരി
പ്പാൻഅടുത്തിരിക്കുന്നു–

൯.അദ്ധ്യായം

പൂൎവ്വകൂടാരത്തിലെസെവയെപൊലല്ല–(൧൫)ക്രീസ്തൻ
പാപത്തെപരിഹരിച്ചപുതുനിയമം

</lg><lg n="൧">ആദ്യനിയമത്തിന്നുലൌകികമായവിശുദ്ധസ്ഥലംമുത</lg><lg n="൨">ലായഉപാസനാന്യായങ്ങൾഉണ്ടായിസത്യം–ഒരുകൂടാരമ
ല്ലൊപൂൎവ്വഭാഗത്തുനിൎമ്മിക്കപ്പെട്ടുഅതിൽവിളക്കുതണ്ടും</lg><lg n="൩">മെശയുംഅപ്പക്കാഴ്ചയുംഉണ്ടു–അതിനെവിശുദ്ധസ്ഥ
ലംഎന്നുപറയുന്നു–രണ്ടാംതിരശ്ശീലെക്ക്പിന്നിലൊഅ</lg><lg n="൪">തിവിശുദ്ധംഎന്നൊരുകൂടാരംഉണ്ടു–അതിന്നുള്ളവ
സ്വൎണ്ണംകൊണ്ടുള്ളധൂപകലശവുംമുച്ചൂടുംപൊന്നുപൊതി
ഞ്ഞനിയമപ്പെട്ടകവുംആം–ഇതിങ്കൽമന്നഇട്ടപൊൻ
പാത്രവുംഅഹരൊന്റെതളിൎത്തദണ്ഡുംനിയമത്തിന്റെ</lg><lg n="൫">(കൽ)പലകകളും–മീത്തൽകൃപാസനത്തെആഛ്ശാദിക്കു
ന്നതെജസ്സിന്റെകറൂബുകളുംഉണ്ടു–ആയത്ഇപ്പൊൾ</lg><lg n="൬">വെവ്വെറെവിവരിപ്പാൻപാടില്ല—ഇങ്ങിനെഎല്ലാം
തീൎന്നശെഷംപുരൊഹിതർഉപാസനകളെകഴിച്ചുനിത്യം</lg><lg n="൭">മുങ്കൂടാരത്തിൽപ്രവെശിക്കുംരണ്ടാമതിലൊവൎഷത്താലെ
ഒരിക്കൽമഹാപുരൊഹിതൻമാത്രംചെല്ലുംരക്തംകൂടാ
തെഅല്ല–ആയതുതനിക്കുംജനത്തിന്റെതെറ്റുകൾ്ക്കും</lg><lg n="൮">വെണ്ടികഴിക്കുന്നു—അതിനാൽവിശുദ്ധാത്മാവ്സൂചി
പ്പിക്കുന്നിതു–മുങ്കൂടാരത്തിന്നുനിലഉള്ളകാലംവിശുദ്ധ</lg><lg n="൯">സ്ഥലത്തിലെവഴിവെളിപ്പെട്ടതല്ല–ഉപാസിക്കുന്നവനെ</lg> [ 229 ]

<lg n="">മനൊബൊധത്തിൽതികെപ്പാൻകഴിയാത്തകാഴ്ചകളും</lg><lg n="൧൦">ബലികളുംകഴിച്ചും–ഭൊജ്യപാനീയങ്ങളുംനാനാസ്നാനാദിക
ളുമായിഗുണീകരണകാലത്തൊളംകല്പിച്ചുകിടക്കുന്നജഡന്യാ
യങ്ങൾനടന്നുംകൊള്ളുന്നവൎത്തമാനകാലത്തിന്നുആമുങ്കൂ</lg><lg n="൧൧">ടാരംതന്നെഉപമഎന്നത്രെ—എങ്കിലുംക്രീസ്തൻകൈ
പ്പണിയൊഈസൃഷ്ടിക്കുള്ളതൊഅല്ലഅതിമഹത്വവും</lg><lg n="൧൨">തികവുംഉള്ളഒരുകൂടാരത്തൂടെ–ആടുകന്നുകുട്ടികളുടെ
അല്ലസ്വന്തരക്തത്താൽതന്നെ–സാധിച്ചഭാവിനന്മക
ളുടയൊരുമഹാപുരൊഹിതനായ്‌വന്നിട്ടുഒരുവട്ടംവിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തിൽപ്രവെശിച്ചുഇപ്രകാരംനിത്യവീണ്ടെടുപ്പിനെ</lg><lg n="൧൩">സാധിപ്പിച്ചു–ആടുകാളകളുടെരക്തവുംപുലയുള്ളവരിൽ
തളിച്ചപശുഭസ്മവുംജഡശുദ്ധിയെവരുത്തിപുണ്യീകരി</lg><lg n="൧൪">ക്കുന്നുഎങ്കിൽ–നിഷ്കളങ്കനായിതന്നെത്താൻദൈവത്തി
ന്നുനിത്യാത്മാവിനാൽകഴിച്ചുതന്നെക്രീസ്തന്റെരക്തംഎത്ര
അധികംനമ്മുടെമനൊബൊധത്തെചത്തക്രിയകളിൽനി
ന്നുശുദ്ധീകരിച്ചുജീവനുള്ളദൈവത്തെഉപാസിപ്പാറാക്കും</lg><lg n="൧൫">അതിന്നിമിത്തംഅവൻപുതുനിയമത്തിന്റെമദ്ധ്യ
സ്ഥനാകുന്നു–ആദ്യനിയമത്തിലെലംഘനങ്ങളുടെവീണ്ടെ
ടുപ്പിന്നായിഒരുമരണംഉണ്ടായിട്ടുനിത്യാവകാശമാകുന്ന
വാഗ്ദത്തപ്പൊരുൾവിളിക്കപ്പെട്ടവൎക്കലഭിപ്പാൻതന്നെ–</lg><lg n="൧൬">എവിടെ(അവകാശ)നിയമംഅവിടെനിയമിച്ചവന്റെമ</lg><lg n="൧൭">രണംതെളിഞ്ഞുവരികന്യായം–നിയമിച്ചവന്റെജീവകാ
ലത്തൊളംഅതിന്നുഒരുനാളുംഉറപ്പില്ലല്ലൊചത്തെടത്തുമാ</lg><lg n="൧൮">ത്രംനിയമംപ്രബലമാം–അതുകൊണ്ടുആദ്യനിയമവുംര
ക്തംകൂടാതെപ്രതിഷ്ഠിച്ചതല്ല–മൊശെആകട്ടെസകല</lg><lg n="൧൯">ജനത്തൊടുംധൎമ്മകല്പനഒക്കയുംഅരുളിച്ചെയ്തശെഷം</lg>

[ 230 ] ആടുകന്നുകുട്ടികളുടെരക്തത്തിൽവെള്ളവുംചുവന്നആട്ടുരൊ
മവുംഈസൊപ്പുംകലക്കിഎടുത്തുപുസ്തകത്തിലുംസകലജ</lg><lg n="൨൦">നത്തിമ്മെലുംതളിച്ചു–ഇതുദൈവംനിങ്ങളൊടുകല്പിച്ചനി</lg><lg n="൨൧">യമത്തിന്റെരക്തംഎന്നുപറഞ്ഞു(൨മൊ.൨൪,൮)കൂടാ
രത്തിലുംഉപാസനാസാധനങ്ങളിലുംഎല്ലാംരക്തംതളിക്ക</lg><lg n="൨൨">യുംചെയ്തു–പിന്നെധൎമ്മപ്രകാരംമിക്കതുംരക്തത്താലെ
ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുരക്തപകൎച്ചകൂടാതെവിമൊച</lg><lg n="൨൩">നവുംഇല്ല—ഈവകകൊണ്ടുസ്വൎഗ്ഗങ്ങളിലുള്ളവറ്റി
ന്റെദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ്ക്കശുദ്ധിവരുത്തെണ്ടത്‌സത്യം–സ്വൎഗ്ഗീ
യമായവറ്റിന്നൊഅധികംനല്ലബലികളെകൊണ്ടത്രെ–</lg><lg n="൨൪">സത്യ(സ്ഥാനത്തി)ന്റെപ്രതിബിംബവുംകൈപ്പണിയും
ആയവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽഅല്ലല്ലൊസ്വൎഗ്ഗത്തിൽതന്നെ
ക്രീസ്തൻപ്രവെശിച്ചുദെവസന്നിധിയിൽഇപ്പൊൾനമുക്കു</lg><lg n="൨൫">വെണ്ടിപ്രത്യക്ഷനാവാനായിട്ടത്രെ–പിന്നെമഹാപുരൊ
ഹിതൻകാലത്താലെഅന്യരക്തത്തൊടുംകൂടെവിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തിൽപ്രവെശിക്കുന്നതുപൊലെഅവൻപലപ്പൊഴും</lg><lg n="൨൬">തന്നെത്താൻകഴിക്കെണംഎന്നുവെച്ചുമല്ല–അല്ലായ്കിൽ
ലൊകസ്ഥാപനംമുതൽക്കപലപ്പൊഴുംകഷ്ടംഅനുഭവി
ക്കെണ്ടതായിരുന്നു–ഇപ്പൊഴൊഅവൻയുഗസമാപ്തിയി
ങ്കൽസ്വബലിയെകൊണ്ടുപാപത്തെഇല്ലാതാക്കുവാൻ</lg><lg n="൨൭">ഒരിക്കൽപ്രത്യക്ഷനായി–വിശെഷിച്ചുഒരിക്കൽ
മരിക്കയുംപിന്നെന്യായവിധിയുംമനുഷ്യൎക്കവെ</lg><lg n="൨൮">ച്ചുകിടക്കയാൽക്രീസ്തനുംഅപ്രകാരംഅനെകരുടെപാ
പങ്ങളെഎടുപ്പാൻഒരിക്കൽകഴിക്കപ്പെട്ടുഅവനെകാ
ത്തുനില്ക്കുന്നവരാൽപാപംകൂടാതെരക്ഷെക്കായിരണ്ടാ
മത്കാണപ്പെടുകയുംചെയ്യും–</lg> [ 231 ]

൧൦.അദ്ധ്യായം

<lg n="">ക്രീസ്തന്റെബലിമാത്രംദെവപ്രസാദവും–(൧൧)തികവും
വരുത്തുന്നു–(൧൯)ഇതിൽനിലനില്പാൻ(൨൬)ന്യാ
യവിധിയെയും(൩൨)നല്ലആരംഭത്തെയും
ഒൎപ്പിച്ചുപ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നതു

</lg><lg n="൧">ധൎമ്മംആകട്ടെവരുവാനുള്ളനമ്മകളുടെനിഴലല്ലാതെകാൎയ്യങ്ങ
ളുടെസത്യസ്വരൂപമില്ലാത്തതാകകൊണ്ടുആണ്ടുതൊറുംവി
ടാതെഒരുവിധബലികളെതന്നെകഴിച്ചുപൊന്നിട്ടുഅടു</lg><lg n="൨">ക്കുന്നവരെഒരുനാളുംതികെപ്പാൻവഹിയാ–അല്ലാഞ്ഞാ
ൽആരാധനക്കാർഒരിക്കൽശുദ്ധിവരുത്തിഎങ്കിൽപാ
പബൊധംഇല്ലാത്തവരായ്തീരുകയാൽബലികഴിക്കുന്നതു</lg><lg n="൩">നിന്നുപൊകുമായിരുന്നുവല്ലൊ–അല്ലആണ്ടുതൊറുംഅവ</lg><lg n="൪">റ്റിൽപാപസ്മരണംപിന്നെയുംഉണ്ടാകുന്നു–ആടുകാളക
ളുടെരക്തംപാപങ്ങളെനീക്കുവാൻകഴിയാത്തതത്രെ–</lg><lg n="൫">–ആകയാൽക്രീസ്തൻലൊകത്തിൽപ്രവെശിക്കുമ്പൊൾ
പറയുന്നിതുബലിയുംവഴിപാടുംനീഇഛ്ശിക്കാതെഎനിക്കദെ</lg><lg n="൬">ഹത്തെഒരുക്കി–ഹൊമത്തിലുംപാപബലിയിലുംനിണക്ക</lg><lg n="൭">രസംഇല്ല–അപ്പൊൾഞാൻപറഞ്ഞുഇതാഞാൻവരുന്നു(പു
സ്തകച്ചുരുളിൽഎന്നെകുറിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു)ദൈവമെ
നിന്റെഇഷ്ടംചെയ്‌വാൻവരുന്നുഎന്നത്രെ(സങ്കി.൪൦,൭ʃ)–</lg><lg n="൮">–ധൎമ്മപ്രകാരംകഴിക്കുന്നബലിവഴിപാടുഹൊമപാപബലി
കളെയുംനീഇഛ്ശിച്ചില്ലരസിച്ചതുംഇല്ലഎന്നുമെൽപറഞ്ഞ</lg><lg n="൯">ഉടനെഇതാഞാൻനിന്റെഇഷ്ടംചെയ്‌വാൻവരുന്നുഎ
ന്നുചൊല്കയിൽരണ്ടാമതിനെസ്ഥാപിപ്പാനായിഒന്നാമ</lg><lg n="൧൦">തെനീക്കുന്നു–ആഇഷ്ടത്തിങ്കൽയെശുക്രീസ്തന്റെശരീ
രകാഴ്ചയാൽനാംഒരിക്കൽഎന്നുംവിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെ</lg>

[ 232 ] <lg n="൧൧">ട്ടിരിക്കുന്നു–എല്ലാംപുരൊഹിതനുംദിവസെനഉപാസിച്ചും
പാപപരിഹാരത്തിന്നുഒരുനാളുംപൊരാത്തനാനാബലിക</lg><lg n="൧൨">ളെപലപ്പൊഴുംകഴിച്ചുംകൊണ്ടുനില്ക്കുന്നു–ഇവനൊപാപ
ങ്ങൾ്ക്കവെണ്ടിഒരുബലിയെകഴിച്ചിട്ടുഎന്നുംദൈവത്തിൽ</lg><lg n="൧൩">വലഭാത്തഇരുന്നു–ഇനിശത്രുക്കൾപാദപീഠമാകുവൊളവും</lg><lg n="൧൪">കാത്തിരിക്കുന്നു–ഒരുകാഴ്ചകൊണ്ടല്ലൊഅവൻവിശുദ്ധീ</lg><lg n="൧൫">കരിക്കപ്പെടുന്നവരെഎന്നെക്കുംതികെച്ചിരിക്കുന്നു–അതി</lg><lg n="൧൬">ന്നുവിശുദ്ധാത്മാവുംനമുക്കുസാക്ഷിചൊല്ലുന്നു–ഈദിവസങ്ങ
ളുടെശെഷംഞാൻഅവരൊടുഉറപ്പിക്കുംനിയമംഇതുത
ന്നെഎന്നുഉരചെയ്തശെഷംഎന്റെധൎമ്മവെപ്പുകളെഅവ</lg><lg n="൧൭">രുടെഉള്ളിലാക്കിഅവരുടെഹൃദയത്തിൽഎഴുതും–അവരു
ടെഅധൎമ്മങ്ങളെയുംപാപങ്ങളെയുംഇനിഒൎക്കയുംഇല്ലഎ</lg><lg n="൧൮">ന്നുകൎത്താവ്പറയുന്നു–എന്നാൽഇവറ്റിൻമൊചനംഎ
വിടെഅവിടെപാപബലിഇനിമെൽഇല്ല–</lg><lg n="൧൯">അതുകൊണ്ടുസഹൊദരമ്മാരെയെശുതന്റെജഡമാകു
ന്നതിരശ്ശീലയൂടെ(പുക്കു)നമുക്കുപ്രതിഷ്ഠിച്ചജീവനുള്ളപുതു</lg><lg n="൨൦">വഴിയായി–സ്വരക്തത്താൽവിശുദ്ധസ്ഥലത്തെക്കുള്ളപ്ര</lg><lg n="൨൧">വെശനത്തിന്നുപ്രാഗത്ഭ്യവും–ദെവഭവനത്തിമ്മെൽഒരുമ</lg><lg n="൨൨">ഹാപുരൊഹിതനുംകിട്ടുകകൊണ്ടുനാംദുൎമ്മനസ്സാക്ഷിവെൎവ്വി
ടുമാറുഹൃദയങ്ങളിൽതളിക്കപ്പെട്ടുംശുദ്ധവെള്ളത്താൽശ
രീരംകഴുകിയവരായുംവിശ്വാസത്തിൻനിറപടിയിൽനെരു</lg><lg n="൨൩">ള്ളഹൃദയത്തൊടെഅടുക്കുമാറാക–പ്രത്യാശയുടെസ്വീ
കാരത്തെഇളകാതെപിടിച്ചുകൊള്ളുകയുംചെയ്ക–വാഗ്ദ
ത്തംചെയ്തവൻവിശ്വസ്തനല്ലൊ–പിന്നെനാംസഭയായി</lg><lg n="൨൪">കൂടുന്നതിനെചിലരുടെമൎയ്യാദപൊലെഉപെക്ഷിയാതെ</lg><lg n="൨൫">പ്രബൊധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുസ്നെഹത്തിന്നുംസൽക്രിയകൾ്ക്കുംഉത്സാ</lg> [ 233 ]

<lg n="">ഹംവൎദ്ധിപ്പിപ്പാൻഅന്യൊന്യംസൂക്ഷിച്ചുനൊക്കുക–അതും
നാൾസമീപിക്കുന്നതുകാണുന്തൊറുംഅധികമധികംചെയ്തുകൊ</lg><lg n="൨൬">ൾ്‌വു—എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽസത്യത്തിൻപരിജ്ഞാനംലഭി
ച്ചശെഷംനാംമനഃപൂൎവ്വമായിപിഴെച്ചാൽപാപങ്ങൾ്ക്കവെണ്ടി</lg><lg n="൨൭">ഇനിബലിശെഷിക്കാതെ–ന്യായവിധിയുടെഎന്തൊരുഭയങ്ക
രപ്രതീക്ഷയുംഎതിരികളെഭക്ഷിപ്പാനുള്ളഅഗ്നിഊഷ്മാവും</lg><lg n="൨൮">അത്രെഉള്ളു–വല്ലവനുംമൊശധൎമ്മത്തെതള്ളിയാൽഅ
യ്യൊഭാവംകൂടാതെരണ്ടുമൂന്നുസാക്ഷിമുഖെനമരിക്കുന്നുവ</lg><lg n="൨൯">ല്ലൊ(൫മൊ.൧൭,൬)–ദെവപുത്രനെചവിട്ടിക്കളകയുംതന്നെ
വിശുദ്ധനാക്കിയനിയമരക്തത്തെതീണ്ടൽഎന്നുനിരൂപി
ക്കയുംകരുണാത്മാവെനിന്ദിക്കയുംചെയ്തുപൊയവൻഎത്ര
ഘൊരദണ്ഡനത്തിന്നുപാത്രമാകുംഎന്നുവിചാരിപ്പിൻ–</lg><lg n="൩൦">പ്രതിക്രിയഎന്റെതുഞാൻപകരംവീട്ടുംഎന്നുംകൎത്താവ്
സ്വജനത്തിന്നുന്യായംവിധിക്കുംഎന്നും(൫മൊ.൩൨,൩൫–൩൬)</lg><lg n="൩൧">ഉരെച്ചവനെനാംഅറിയുന്നുവല്ലൊ–ജീവനുള്ളദൈവത്തി</lg><lg n="൩൨">ന്റെകൈകളിൽവീഴുന്നതുഭയങ്കരംതന്നെ—എങ്കിലും
നിങ്ങൾപ്രകാശിക്കപ്പെട്ടഉടനെനിന്ദാപീഡകളാൽകൂത്തുകാ</lg><lg n="൩൩">ഴ്ചയായ്ചമഞ്ഞുതാൻ–ആവകയിൽപെരുമാറുന്നവൎക്കുകൂ
റ്റുകാരായിതീൎന്നുതാൻ–കഷ്ടങ്ങളാൽവളരെഅങ്ക
പ്പൊർസഹിച്ചുപാൎത്തപൂൎവ്വദിവസങ്ങളെഒൎത്തുകൊൾ്വിൻ–</lg><lg n="൩൪">അന്നുബദ്ധമ്മാരിൽനിങ്ങൾ്ക്കകൂറ്റായ്മഭാവംതൊന്നിയതും
അല്ലാതെവാനങ്ങളിൽനിലനില്പൊരുഅത്യുത്തമസമ്പ
ത്തുനിങ്ങൾ്ക്കുണ്ടുഎന്നറിഞ്ഞുസമ്പത്തുകളുടെഅപഹാരത്തെ</lg><lg n="൩൫">യുംസന്തൊഷത്തൊടെഎറ്റുവല്ലൊ–അതുകൊണ്ടുമഹാ
പ്രതിഫലമുള്ളനിങ്ങളുടെപ്രാഗത്ഭ്യത്തെചാടികളയരു
തെ–ദെവെഷ്ടത്തെചെയ്തുവാഗ്ദത്തത്തെകൈക്കലാ</lg>

[ 234 ] <lg n="൩൭">ക്കുവാൻസഹിഷ്ണുതമാത്രംനിങ്ങൾ്ക്കആവശ്യം–എത്രയുംഅല്പ
മായൊരിടഉള്ളതിൽപിന്നെവരുന്നവൻവരുംതാമസിക്ക</lg><lg n="൩൮">യുംഇല്ല–വിശ്വാസത്താലെനീതിമാനായവൻജീവിക്കും
പിൻവാങ്ങുന്നവനിൽഎന്റെഉള്ളത്തിന്നുപ്രസാദംഇല്ല</lg><lg n="൩൯">(ഹബ.൨൩)–നാമൊനാശത്തിന്നായിപിൻവാങ്ങുന്നവരി
ൽഅല്ലല്ലൊജീവസമ്പാദനത്തിന്നായിവിശ്വസിക്കുന്നവ
രിൽഅത്രെആകുന്നത്

൧൧.അദ്ധ്യായം

വിശ്വാസവീരമ്മാരുടെമെഘം

</lg><lg n="൧">വിശ്വാസംആകട്ടെആശിച്ചവറ്റിന്റെവസ്തുതയുംകാണപ്പെ</lg><lg n="൨">ടാത്തകാൎയ്യങ്ങളുടെപ്രാമാണ്യവുംആകുന്നു–ഇതിനാൽഅല്ലൊ
മൂപ്പമ്മാൎക്ക(ദെവ)സാക്ഷ്യംലഭിച്ചു–ദൃശ്യത്തിൽനിന്നല്ലഈകാ</lg><lg n="൩">ണുന്നവഉണ്ടാകുവാനായി—ദൈവത്തിൻചൊല്ലാൽഉലക
ങ്ങൾനിൎമ്മിച്ചുകിടക്കുന്നുഎന്നുവിശ്വാസത്താൽനാംഅറി</lg><lg n="൪">യുന്നു—വിശ്വാസത്താൽഹബെൽദൈവത്തിന്നുകയ്യി
നെക്കാളുംഉത്തമബലിയെകഴിച്ചു–അതിനാൽദൈവം
അവന്റെകാഴ്ചെക്കുസാക്ഷിനിന്നുനീതിമാൻഎന്നുള്ള
സാക്ഷ്യംകൊടുത്തുഅതിനാൽഅവൻമരിച്ചശെഷവും</lg><lg n="൫">പറയുന്നുണ്ടു–വിശ്വാസത്താൽഹനൊക്‌മരണംകാണാ
തെഎടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവംഎടുക്കയാൽകാണാതെഇരു
ന്നുഎന്നുണ്ടല്ലൊ(൧മൊ.൫,൨൪)കാരണംആമാറ്റത്തിമ്മു
മ്പെദൈവപ്രസാദംവരുത്തിഎന്നുള്ളസാക്ഷ്യംപ്രാപിച്ചു–</lg><lg n="൬">എന്നാൽവിശ്വാസംകൂടാതെപ്രസാദംവരുത്തുവാൻകഴി
കയില്ല–ദൈവംഉണ്ടെന്നുംതന്നെതിരയുന്നവൎക്കപ്രതിഫ
ലംകൊടുക്കുന്നവൻഎന്നുംവിശ്വസിച്ചിട്ടുവെണമല്ലൊദൈ</lg><lg n="൭">വത്തെഅണയുവാൻ–വിശ്വാസത്താൽനൊഹഅന്നുകാ</lg> [ 235 ]

<lg n="">ണാത്തതിനെദൈവംകെൾ്പിച്ചതിന്നുഅഞ്ചികൊണ്ടുകുഡും
ബരക്ഷെക്കായിഒരുപെട്ടകംതീൎത്തുഅതിനാൽഅവൻലൊ
കത്തിന്നുകുറ്റംവിധിച്ചുവിശ്വാസപ്രകാരമുള്ളനീതിക്കഅ</lg><lg n="൮">വകാശിയായ്തീൎന്നു—വിശ്വാസത്താൽഅബ്രഹാംഅവ
കാശമായ്ക്കിട്ടെണ്ടുന്നദെശത്തെക്കയാത്രയാവാൻവിളിക്ക
പ്പെട്ടുഅനുസരിച്ചുഇന്നെടത്തുപൊകുംഎന്നറിയാതെപു</lg><lg n="൯">റപ്പെട്ടു–വിശ്വാസത്താൽഅവൻവാഗ്ദത്തദെശംഅന്യം
എന്നുവെച്ചുആവാഗ്ദത്തത്തിന്റെകൂട്ടവകാശികളായഇഛാ
ക്കയാക്കൊബഎന്നവരൊടുകൂടെപരദെശിയായികൂടാരങ്ങ</lg><lg n="൧൦">ളിൽപാൎത്തു–ദൈവംനിൎമ്മാതാവുംശില്പിയുംആയിട്ടുഅടിസ്ഥാ
നങ്ങളുള്ളൊരുപട്ടണത്തെഅവൻകാത്തിരുന്നുസ്പഷ്ടം–</lg><lg n="൧൧">വിശ്വാസത്താൽസാരയുംവാഗ്ദത്തംചെയ്തവനെവിശ്വസ്ത
ൻഎന്നുവെച്ചുനല്ലപ്രായംകഴിഞ്ഞാറെയുംപുത്രൊല്പാ</lg><lg n="൧൨">ദനത്തിന്നുശക്തിയെപ്രാപിച്ചു–അതുകൊണ്ടുമൃതപ്രായനാ
യഒരുത്തങ്കൽനിന്നുതന്നെപെരുക്കത്തിൽവാനത്തിലെ
നക്ഷത്രങ്ങൾകണക്കെയുംകടല്പുറത്തുമണലെപൊലെ</lg><lg n="൧൩">എണ്ണികൂടാതെയും(സന്തതി)ജനിച്ചു–വിശ്വാസപ്രകാ
രംഇവർഎല്ലാവരുംവാഗ്ദത്തങ്ങളെപ്രാപിയതെമരിച്ചു–
ദൂരത്തുനിന്നുഅവറ്റെകണ്ടുആശ്ലെഷിച്ചുഭൂമിയിൽഅ</lg><lg n="൧൪">ന്യരുംപരദെശികളുംഎന്നുഎറ്റുപറഞ്ഞതെഉള്ളു–ഈ
വകപറയുന്നവർഒരുജന്മഭൂമിയെനൊക്കിനടക്കുന്നുഎന്നു</lg><lg n="൧൫">ദ്ദെശിക്കുന്നു–അവർവിട്ടതിനെഒൎത്തുഎങ്കിൽമടങ്ങിപൊ
വാൻഅവസരമായിരുന്നുവല്ലൊഅല്ലഅധികംനല്ലതിനെ</lg><lg n="൧൬">സ്വൎഗ്ഗീയമായതിനെതന്നെഅവർകാംക്ഷിക്കുന്നുസ്പഷ്ടം–
ആകയാൽദൈവംഅവൎക്കായിഒരുപട്ടണംഒരുക്കിഅവ
രുടെദൈവംഎന്നപെർധരിപ്പാൻലജ്ജിക്കയില്ല–</lg>

[ 236 ] <lg n="൧൭">വിശ്വാസത്താൽഅബ്രഹാംപരീക്ഷിതനായാറെഇഛാ</lg><lg n="൧൮">ക്കെബലികഴിച്ചു–വാഗ്ദത്തങ്ങൾലഭിച്ചുഇഛാക്കിൽനിണക്ക
സന്തതിവിളിക്കപ്പെടും(൧മൊ.൨൧൨)എന്നുചൊല്ലികെ</lg><lg n="൧൯">ട്ടവൻമരിച്ചവരിൽനിന്നുംഉണൎത്തുവാൻദൈവംശക്തൻഎ
ന്നെണ്ണിഎകജാതനെനല്കിഇരിക്കുന്നു–അവരിൽനിന്നു</lg><lg n="൨൦">ഉപമയായിഅവനെപ്രാപിച്ചുകിട്ടുകയുംചെയ്തു–വിശ്വാ
സത്താൽഇഛാൿയാക്കൊബയുംഎസാവെയുംഭാവി</lg><lg n="൨൧">യെകുറിച്ചനുഗ്രഹിച്ചു–വിശ്വാസത്താൽയാക്കൊബ്
മരണകാലത്തിങ്കൽയൊസെഫിൻമക്കൾഇരുവരെയും
അനുഗ്രഹിച്ചുസ്വാദണ്ഡാഗ്രത്തിമ്മെൽചാരിവണങ്ങുകയും</lg><lg n="൨൨">ചെയ്തു–വിശ്വാസത്താൽയൊസെഫഅത്യാസന്നത്തി
ൽഇസ്രയെൽപുത്രമ്മാരുടെപുറപ്പാടിനെഒൎമ്മവരുത്തി</lg><lg n="൨൩">തന്റെഅസ്ഥികളെകൊണ്ടുനിയൊഗിച്ചു–വിശ്വാ
സത്താൽമൊശെജനിച്ചഉടനെശിശുസുന്ദരൻഎന്നു
അമ്മയഛ്ശമ്മാർകണ്ടുരാജാജ്ഞയെഭയപ്പെടാതെമൂന്നു</lg><lg n="൨൪">മാസംഒളിപ്പിച്ചു–വിശ്വാസത്താൽമൊശെവലുതായപ്പൊ
ൾപാപത്തിന്റെതൽകാലഭൊഗത്തെക്കാളുംദെവജന
ത്തൊടുഒന്നിച്ചുക്ലെശിച്ചുനടക്കുന്നതിനെവരിച്ചുകൊണ്ടു–</lg><lg n="൨൫">ഫറവൊവിൻപുത്രിയുടെമകൻഎന്നുചൊല്ലുന്നതിനെ</lg><lg n="൨൬">നിരസിച്ചു–പ്രതിഫലത്തെനൊക്കിവിചാരിക്കയാൽ
മിസ്രനിക്ഷെപങ്ങളിലുംക്രിസ്തന്റെനിന്ദഎറിയൊ</lg><lg n="൨൭">രുധനംഎന്നെണ്ണിയതു–വിശ്വാസത്താൽഅവൻരാ
ജകൊപത്തെഭയപ്പെടാതെഅദൃശ്യനെകാണുന്ന
വൻഎന്നപൊലെഉരെച്ചുനിന്നുമിസ്രവിട്ടുപൊന്നു–</lg><lg n="൨൮">വിശ്വാസത്താൽഅവൻമുങ്കുട്ടികളുടെസംഹാരകൻ
അവരെതൊടാതെഇരിപ്പാൻപെസഹെയുംരക്ത</lg> [ 237 ]

<lg n="൨൯">ത്തളിയെയുംകഴിച്ചു–വിശ്വാസത്താൽഅവർകരയിൽഎ
ന്നപൊലെചെങ്കടലിൽകൂടികറ്റന്നുആയതുമിസ്രക്കാരുംപ</lg><lg n="൩൦">രീക്ഷിച്ചിട്ടുമുങ്ങിപൊയി–വിശ്വാസത്താൽയരിഖൊമതി
ലുകൾ൭ദിവസംചുറ്റിസഞ്ചരിക്കയാൽഇടിഞ്ഞുവീണു–</lg><lg n="൩൧">വിശ്വാസത്താൽരാഹാബഎന്നവെശ്യഒറ്റുകാരെസമാ
ധാനത്തൊടെകൈക്കൊണ്ടുഅവിശ്വാസികളൊടുകൂട
നശിക്കാതെപാൎത്തു–</lg>

<lg n="൩൨">ഇനിഎന്തുപറവതുഗിദ്യൊൻബാരാക്കശിംശൊൻയ
പൂഹഎന്നവരെയുംദാവിദ്ശമുവെൽമുതലായപ്രവാച</lg><lg n="൩൩">കമ്മാരെയുംവിവരിച്ചുചൊല്വാൻകാലംപൊരാ–വിശ്വാസ
ത്താൽഅവർരാജ്യങ്ങളെഅടക്കിരീതിയെനടത്തിവാ
ഗ്ദത്തങ്ങളെകൈക്കലാക്കിസിംഹമുഖങ്ങളെഅടെച്ചു–</lg><lg n="൩൪">അഗ്നിബലത്തെകെടുത്തുവാളിൻവായിൽനിന്നുതെറ്റി
ബലക്ഷയത്തിൽനിന്നുആശ്വസിച്ചുയുദ്ധത്തിൽഊക്കരാ</lg><lg n="൩൫">യ്ചമഞ്ഞുഅന്യമ്മാരുടെപാളയങ്ങളെനീക്കി–സ്ത്രീകൾതങ്ങ
ടെമൃതമ്മാരെഉയിൎത്തെഴുനീല്പിനാൽപ്രാപിച്ചുമറ്റചിലർ
അധികംനല്ലഎഴുനീല്പുകിട്ടെണ്ടതിന്നുവീണ്ടെടുപ്പിനെ
കൈക്കൊള്ളാതെഭെദ്യങ്ങളെഎറ്റു–(൨മക്ക൭,൯)–</lg><lg n="൩൬">വെറനിന്ദയുംചമ്മട്ടിയുംപിന്നെചങ്ങലത്തടവുകളെയുംഅ</lg><lg n="൩൭">നുഭവിച്ചു–കല്ലെറികയുംഈരുകയുംപരീക്ഷിക്കയുംവാ
ളാൽകൊല്ലുകയുംചെയ്തിട്ടുമരിച്ചു–ഇടയാടുകൊലാടുകളു
ടെതൊലുകളുംപുതെച്ചുബുദ്ധിമുട്ടിപീഡിച്ചുംക്ലെശിച്ചുംന</lg><lg n="൩൮">ടന്നു–കാടുകളിലുംമലകളിലുംഭൂമിപിളൎപ്പുകളിലുംഗുഹക
ളിലുംവലഞ്ഞുഴലുംഅവൎക്കുലൊകംഅപാത്രമത്രെ–</lg><lg n="൩൯">ഇവർഎല്ലാവരുംവിശ്വാസത്താൽ(ദെവ)സാക്ഷ്യംലഭി</lg><lg n="൪൦">ച്ചിട്ടുംവാഗ്ദത്തത്തെകൈക്കലാക്കീട്ടില്ല–കാരണംഅ</lg>

[ 238 ] വർനമ്മെകൂടാതെതികെക്കപ്പെടാതെഇരിപ്പാനായിദൈ
വംനമുക്കുവെണ്ടിഎറ്റവുംനല്ലതൊന്നുമുൻകരുതിഇരുന്ന
തു–

൧൨.അദ്ധ്യായം

അപ്പൊലെപൊരാടിയും–(൪)ശിക്ഷഎറ്റുംകൊണ്ടു(൧൪)
ഉണൎച്ചയൊടെ(൧൮)പുതുനിയമത്തെപിടിച്ചു
കൊള്ളെണം

<lg n="൧">എന്നതുകൊണ്ടുനാമുംസാക്ഷികളുടെഇത്രവലിയമെഘം
ചുറ്റും‌നിൽക്കുന്നതുകണ്ടിട്ടുസകലഭാരത്തെയുംമുറുകെപ
റ്റുന്നപാപത്തെയുംവെച്ചെച്ചുനമുക്കുമുൻകിടക്കുന്നപൊർ</lg><lg n="൨">പാച്ചലെക്ഷാന്തിയൊടെകഴിച്ചൊടുക–വിശെഷാൽത
നിക്കമുൻകിടക്കുന്നസന്തൊഷത്തിന്നായിഅപമാനത്തെ
തുഛ്ശീകരിച്ചുക്രൂശെസഹിച്ചുദൈവാസനത്തിന്റെവലഭാ
ഗത്തിരുന്നുകൊണ്ടുവിശ്വാസത്തിന്റെനായകനുംതികവു
വരുത്തുന്നവനുമായയെശുവെനൊക്കികൊണ്ടു(ഒടുക)–</lg><lg n="൩">നിങ്ങൾഉള്ളങ്ങളിൽതളൎന്നുമടുക്കാതെപൊരുവാനല്ലൊ
പാപികളിൽനിന്നുതന്റെനെരെഇത്രവൈപരീത്യം</lg><lg n="൪">സഹിച്ചുപാൎത്തവനെധ്യാനിക്കെആവു–നിങ്ങൾഇതു
വരയുംപാപത്തൊട്എതിർപൊരുതുകൊണ്ടുരക്തപ</lg><lg n="൫">ൎയ്യന്തംവിരൊധിച്ചുനിന്നില്ല–എൻപുത്രകൎത്താവിന്റെ
ശിക്ഷയെലഘുവാക്കുകയുംഅവൻശാസിക്കുമ്പൊൾമടു</lg><lg n="൬">ത്തുപൊകയുംഅരുതെ–കൎത്താവ്സ്നെഹിക്കുന്നവനെഅ
ല്ലൊശിക്ഷിക്കുന്നതുതാൻകൈക്കൊള്ളുന്നഎതുമക
നെയുംതല്ലുന്നു(സുഭ.൩,൧൧ʃ.)എന്നിങ്ങിനെകുട്ടികളൊടു
എന്നപൊലെനിങ്ങളൊടുസംഭാഷിക്കുന്നപ്രബൊധന</lg><lg n="൭">ത്തെകൂടെമറന്നിരിക്കുന്നുവൊ–ബാലശിക്ഷയെസഹിച്ചു</lg> [ 239 ]

<lg n="">പാൎത്താൽദൈവംനിങ്ങളൊടുമക്കളൊട്എന്നപൊലെപെ</lg><lg n="൮">രുമാറുന്നു–അഛ്ശൻശിക്ഷിക്കാത്തപുത്രൻഎവൻഉള്ളു
പൊൽ–എല്ലാവരുംഅനുഭവിച്ചബാലശിക്ഷകൂടാത്തവ</lg><lg n="൯">ർഎങ്കിൽനിങ്ങൾമക്കൾഅല്ലകൌലടയമ്മാരത്രെ–പി
ന്നെജഡപിതാക്കമ്മാർനമുക്കുശിക്ഷകരാകുമ്പൊൾനാംവ
ണങ്ങിപൊന്നുവല്ലൊആത്മാക്കളുടെപിതാവിന്നുഎറ്റവും</lg><lg n="൧൦">കീഴടങ്ങുകയുംജീവിക്കയുംചെയ്യെണ്ടതല്ലയൊ–അവർശി
ക്ഷിച്ചതകുറയദിവസങ്ങൾ്ക്കായുംതങ്ങൾ്ക്കബൊധിച്ചപ്രകാര
വുംഅത്രെ–ഇവനൊഗുണത്തിന്നായി–അവന്റെവിശു</lg><lg n="൧൧">ദ്ധിക്കഅംശികളാവാൻതന്നെ–എതുശിക്ഷയുംതൽകാ
ലത്തെക്കസന്തൊഷകരമല്ലദുഃഖകരമത്രെഎന്നുകാണു
ന്നു–പിന്നെമാത്രംഅതിനാൽഅഭ്യാസംതികഞ്ഞവൎക്കനീ
തിയാകുന്നസമാധാനഫലത്തെഎത്തിക്കുന്നു–

</lg><lg n="൧൨">അതുകൊണ്ടുതളൎന്നകൈകളെയുംകുഴഞ്ഞുപൊയമുഴങ്കാ
ലുകളെയുംഉറപ്പിപ്പിൻ(യശ.൩൫,൩)–മുടവുള്ളതുഉളുക്കി
പൊകാതെഭെദമാകെണംഎന്നുവെച്ചുപാദങ്ങൾനെരെയു</lg><lg n="൧൩">ള്ളചാലിൽകൂടിനടക്കുക(സുഭ.൪,൨൬)–എല്ലാവരൊടും
സമാധാനത്തെയുംവിശുദ്ധീകരണത്തെയുംപിന്തുടരുവി
ൻഅതുകൂടാതെആരുംകൎത്താവെകാണുകയില്ലല്ലൊ–</lg><lg n="൧൪">(കാലംവൈകി)ദെവ കരുണയൊട്എത്താ ത്തവൻആ</lg><lg n="൧൫">രൊവല്ലകൈപ്പുള്ളവെരൊകലക്കം ഉണ്ടാക്കിഅനെ കരെതീ</lg><lg n="൧൬">ണ്ടി ക്കയും (൫മൊ൨൯,൧൮)–വല്ലവനുംപുലയാടിയൊഒ രു
ന്നിന്നുജ്യെഷ്ഠാവകാശത്തെവിറ്റിട്ടുള്ളഎസാവിന്നുഒത്ത
ബാഹ്യനൊആയ്തീരുകയുംചെയ്യാതവണ്ണംവിചാരണനട</lg><lg n="൧൭">ത്തുവിൻ–ആയവനല്ലൊപിന്നത്തെതിൽഅനുഗ്രഹത്തെ
അനുഭവിപ്പാൻമനസ്സായിട്ടുംതള്ളപ്പെട്ടുഎന്നുംകണ്ണുനീ</lg>

[ 240 ] <lg n="">രൊടുകൂടാന്വെഷിച്ചാറെയുംമാനസാന്തരത്തിന്നുഇട</lg><lg n="൧൮">കണ്ടില്ലഎന്നുംഅറിയുന്നുവല്ലൊ–തൊടാകുന്നതുംഅ
ഗ്നികത്തുന്നതുംആയമലയുംമെഘതമസ്സുംഇരിട്ടുംകൊടു</lg><lg n="൧൯">ങ്കാറ്റും–കാഹളദ്ധ്വനിയുംകെട്ടവർമതിയാക്കെണംഎന്ന
അപെക്ഷിച്ചവചനശബ്ദവുംഅല്ലല്ലൊനിങ്ങൾഅടുത്തുവ</lg><lg n="൨൦">ന്നതു–(ഒരുമൃഗംഎങ്കിലുംമലയെതൊട്ടാൽകല്ലെറിഞ്ഞൊ
(അമ്പെറ്റൊ)മരിക്കെണംഎന്നനിയൊഗംഅവൎക്കുസതി</lg><lg n="൨൧">ച്ചുകൂടാതെആയി–ഞാൻഭയപരവശനുംകമ്പിതനുംആ
കുന്നുഎന്നുമൊശെയുംപറയത്തക്കവണ്ണംആകാഴ്ചഭയ</lg><lg n="൨൨">ങ്കരമായതു)–ചിയൊൻമലയുംജീവനുള്ളദൈവത്തി
ന്റെപട്ടണമായസ്വൎഗ്ഗീയയരുശലെമുംദൂതസംഘമാകു</lg><lg n="൨൩">ന്നലക്ഷങ്ങളുംസ്വൎഗ്ഗത്തിൽപെർഎഴുതികിടക്കുന്നആദ്യ
ജാതമ്മാരുടെസഭയുംഎല്ലാവൎക്കുംദൈവമാകുന്നന്യായാ
ധിപതിയുംതികഞ്ഞുചമഞ്ഞനീതിമാമ്മാരുടെആത്മാക്കളും–</lg><lg n="൨൪">പുതുനിയമത്തിന്റെമദ്ധ്യസ്ഥനായയെശുവുംപാബെലെ
ക്കാൾഎറ്റവുംനന്നായിപറയുന്നുതളിപ്പുരക്തവുംആകുന്നു</lg><lg n="൨൫">നിങ്ങൾഅടുത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്–പറയുന്നവനെനിങ്ങ
ൾമതിയാക്കാതെഇരിപ്പാൻനൊക്കുവിൻ–ഭൂമിമെൽകെ
ൾ്പിക്കുന്നവനെമതിയാക്കിയവർതെറ്റിപൊകാതെഇരി
ക്കെസ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിന്നുകെൾ്പിക്കുന്നവനെനാംവിട്ടൊഴിഞ്ഞാ</lg><lg n="൨൬">ൽ-എത്രഅധികം(ശിക്ഷ)–അവന്റെശബ്ദംഅന്നുഭൂമി
യെഇളക്കിഇപ്പൊഴൊഞാൻഇനിഒരിക്കൽഭൂമിയെമാ
ത്രമല്ലവാനത്തെയുംഇളക്കുംഎന്നു(ഹഗ്ഗ.൨,൬)വാഗ്ദത്തം</lg><lg n="൨൭">ചെയ്തു–ഇനിരിക്കൽഎന്നത്ഇളകുന്നവപടപ്പആകയാ
ൽഅവറ്റിന്നുമാറ്റവുംഇളകാത്തവറ്റിന്നുനിലനില്പുംവരും</lg><lg n="൨൮">എന്നുസൂചിപ്പിക്കുന്നു–ആകയാൽനാംഇളകാത്തരാജ്യ</lg> [ 241 ]

<lg n="">ത്തെപ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടുനാംദൈവത്തിന്നുപ്രസാദം
വരുമാറുശങ്കയൊടുംഅച്ചടക്കത്തൊടുംഉപാസിക്കത്ത</lg><lg n="൨൯">ക്കകൃതജ്ഞതഉണ്ടാകെണ്ടു–നമ്മുടെദൈവവുംദഹിപ്പി
ക്കുന്നഅഗ്നിആകുന്നുസത്യം–

൧൩.അദ്ധ്യായം

സമ്മാൎഗ്ഗത്തിന്നും–(൭)ക്രീസ്തരാധനനിഷ്ഠെക്കുംഉള്ളപ്ര
ബൊധനം(൧൮)സമാപ്തി–

</lg><lg n="൧.൨.">സഹൊദരസ്നെഹംനിലനില്ക്ക–അതിഥിസെവയെമറക്ക
രുത്അതിനാൽചിലർഅറിയാതെകണ്ടുദൂതമ്മാരെസല്ക്ക</lg><lg n="൩">രിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലൊ–ബദ്ധമ്മാരെസഹബദ്ധരായുംക്ലെ
ശിക്കുന്നവരെകൂടെശരീരത്തിൽഇരിക്കുന്നവരായുംഒൎത്തു</lg><lg n="൪">കൊൾ്‌വിൻ–വിവാഹംഎല്ലാവരിലുംമാനമുള്ളതുംകിടക്കനി
ൎമ്മലവുംആകപുലയാടികളൊടുംവ്യഭിചാരികളൊടുംദൈവം</lg><lg n="൫">ന്യായംവിസ്തരിക്കും–നടപ്പുദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതാകഉള്ള
തുകൊണ്ടുഅലംഭാവികളാക–ഞാൻനിന്നെവിടുകയില്ല
ഒരുനാളുംഉപെക്ഷിക്കയുംഇല്ല(യെശു.൧,൫)എന്നുതാൻ</lg><lg n="൬">അരുളിച്ചെയ്കയാൽ–കൎത്താവ്എനിക്കതുണഞാൻപെ
ടിക്കയില്ലമനുഷ്യൻഎന്നൊട്എന്തുചെയ്യുംഎന്നു(സങ്കി.</lg><lg n="൭">൧൧൮,൬)നാംധൈൎയ്യത്തൊടെപറയാം–നിങ്ങൾ്ക്കുദൈ
വവചനത്തെപറഞ്ഞുകൊണ്ടുനിങ്ങളെനടത്തിയവരെഒ
ൎമ്മയിലാക്കിഅവരുടെനടപ്പറുതിയെനൊക്കിധ്യാനിച്ചുവി</lg><lg n="൮">ശ്വാസത്തെഅനുകരിപ്പിൻ–യെശുക്രീസ്തൻഇന്നലെ
യുംഎന്നെന്നെക്കുംഅവൻതന്നെ–പലവിധമാ</lg><lg n="൯">യഉപദെശപുതുമകളാൽവലിച്ചുകൊണ്ടുപൊകപ്പെടരു
തെ–ആചരിച്ചുപൊന്നവൎക്കുപ്രയൊജനംഇല്ലാത്തഭക്ഷണ</lg><lg n="൧൦">ങ്ങളാൽഅല്ലകൃപയാൽതന്നെഹൃദയംഉറപ്പിക്കനല്ലൂ–ന</lg>

[ 242 ] <lg n="">മുക്കഒരുബലിപീഠംഉണ്ടു–അതിൽനിന്നുഭക്ഷിപ്പാൻകൂ</lg><lg n="൧൧">ടാരത്തിൽഉപാസിക്കുന്നവൎക്കഅവകാശംഇല്ല–മഹാപു
രൊഹിതനല്ലൊപാപബലിയുടെരക്തംവിശുദ്ധസ്ഥലത്തി
ന്നകത്തുകൊണ്ടുപൊകുന്നമൃഗങ്ങളുടെഉടലുകൾപാളയത്തി</lg><lg n="൧൨">ന്നുപുറത്തുചുടപ്പെടുന്നു–അതുകൊണ്ടുയെശുവുംസ്വരക്ത
ത്താൽജനത്തെവിശുദ്ധീകരിക്കെണ്ടതിന്നുവാതില്ക്കപു</lg><lg n="൧൩">റത്തുവെച്ചുകഷ്ടപ്പെട്ടു–ആകയാൽനാംഅവന്റെധിക്കാ
രത്തെചുമന്നുകൊണ്ടുപാളയത്തിൽനിന്നുപുറപ്പെട്ടുഅ</lg><lg n="൧൪">വന്റെഅടുക്കൽപൊക–ഇവിടെനമുക്കുനിലനില്ക്കുന്നന
ഗരംഇല്ലല്ലൊവരുവാനുള്ളതിനെഅത്രെഅന്വെഷിക്കു</lg><lg n="൧൫">ന്നു–എന്നാൽഅവൻമൂലംനാംദൈവത്തിന്നുനിരന്ത
രംസ്തുതിബലികളെകഴിക്കുകഅതുതന്നാമത്തെഎറ്റുപ</lg><lg n="൧൬">റയുന്നഅധരങ്ങളുടെഫലംതെന്നെ–നമ്മചെയ്കയുംകൂറ്റാ
യ്മകാട്ടുകയുംമറക്കൊല്ലാഈവകബലികളിൽഅല്ലൊദെ</lg><lg n="൧൭">വപ്രസാദംഉണ്ടാകുന്നു–നിങ്ങളെനടത്തുന്നവരെഅനുസ
രിച്ചുഅടങ്ങിഇരിപ്പിൻഅവർകണക്കുബൊധിപ്പിക്കെ
ണ്ടുന്നവരായിനിങ്ങളുടെദെഹികൾ്ക്കവെണ്ടിജാഗരിച്ചിരിക്കു
ന്നുവല്ലൊ–ആയത്അവർഞരങ്ങീട്ടല്ലസന്തൊഷിച്ചുചെ
യ്‌വാൻനൊക്കുവിൻഅല്ലാഞ്ഞാൽനിങ്ങൾ്ക്കനന്നല്ല–</lg><lg n="൧൮">ഞങ്ങൾ്ക്കവെണ്ടിപ്രാൎത്ഥിപ്പിൻ–സകലത്തിലുംനല്ലവണ്ണംന
ടപ്പൻഇഛ്ശിക്കകൊണ്ടുഞങ്ങൾ്ക്കനല്ലമനൊബൊധംഉണ്ടെ</lg><lg n="൧൯">ന്നുഞങ്ങൾതെറിയിരിക്കുന്നുസത്യം–ഞാൻനിങ്ങൾ്ക്കഅ
തിവെഗത്തിൽതിരികെകിട്ടെണ്ടതിന്നുനിങ്ങൾഇതുചെ
യ്യെണംഎന്നുഞാൻവിശെഷാൽപ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നു–</lg><lg n="൨൦">ആടുകളുടെവലിയഇടയനാകുന്നനമ്മുടെകൎത്താവായയെശു
വെനിത്യനിയമത്തിന്റെരക്തത്താൽമരിച്ചവരിൽനി</lg> [ 243 ]

<lg n="൨൧">ന്നുമടക്കിവരുത്തിസമാധാനത്തിന്റെദൈവംനിങ്ങ
ളെഅവന്റെഇഷ്ടംചെയ്‌വാന്തക്കവണ്ണംസകലസൽക്രിയ
യിലുംയഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിനിങ്ങളിൽതനിക്കപ്രസാദം
ഉള്ളതിനെയെശുക്രിസ്തമ്മൂലംനടത്തിക്കെണമെഇവന്നു
എന്നെന്നെക്കുംതെജസ്സഉണ്ടാവൂതാകആമെൻ–</lg><lg n="൨൨">അല്ലയൊസഹൊദരമ്മാരെഈപ്രബൊധനവാക്യത്തെ
പൊറുത്തുകൊൾ്‌വിൻഎന്നഅപെക്ഷിക്കുന്നുഞാൻസം</lg><lg n="൨൩">ക്ഷെപിച്ചല്ലൊഎഴുതിയിരിക്കുന്നു–സഹൊദരനായതി
മൊത്ഥ്യൻകെട്ടഴിഞ്ഞുവന്നപ്രകാരംഅറിവിൻ–അ
വൻവെഗത്തിൽവന്നാൽഞാൻഅവനുമായിനിങ്ങളെ</lg><lg n="൨൪">വന്നുകാണും–നിങ്ങളെനടത്തുന്നവരെഎല്ലാവരെയും
സകലവിശുദ്ധമ്മാരെയുംവന്ദിപ്പിൻ–ഇതല്യയിൽനിന്നു</lg><lg n="൨൫">ള്ളവർനിങ്ങളെവന്ദിക്കുന്നു–കൃപനിങ്ങൾഎല്ലാവ
രൊടുംഉണ്ടാവൂതാക ആമൻ.</lg>

യാക്കൊബിന്റെലെഖനം

൧അദ്ധ്യായം

(൨)പരീക്ഷകളിൽസഹിഷ്ണുവായിപ്രാൎത്ഥിച്ചുനില്പതിനാലെ
(൧൩)പരീക്ഷയുടെമൂലവുംദൈവദാനവും(൧൯)സുവിശെ
ഷത്താൽവിവാദമല്ലനല്ലനടപ്പുജനിക്കെണ്ടതു<lg n="൧">ദൈവത്തിന്നുംകൎത്താവായയെശുക്രിസ്തുവിന്നുംദാസനാ
യുള്ളയാക്കൊബ്ചിതറിപാൎക്കുന്ന൧൨ഗൊത്രങ്ങൾ്ക്കുംവന്ദനം
ചൊല്ലുന്നു–</lg>

<lg n="൨">എന്റെസഹൊദരമ്മാരെനിങ്ങൾപലവിധപരീക്ഷകളിൽ</lg>

[ 244 ] <lg n="൩">കുടുങ്ങിവീഴുമ്പൊൾനിങ്ങളുടെവിശ്വാസത്തിന്റെപരി
ശൊധനസഹിഷ്ണുതയെയുളവാക്കുന്നുഎന്നറിഞ്ഞുആയത്</lg><lg n="൪">അശെഷംസന്തൊഷംഎന്ന്എണ്ണുവിൻ–എന്നാൽനി
ങ്ങൾഒന്നിലുംകുറവുവരാതെതികഞ്ഞവരുംനിൎദ്ദൂഷ്യമ്മാരും
ആകെണ്ടതിന്നുസഹിഷ്ണുതെക്കതികഞ്ഞക്രിയഉണ്ടാകുക</lg><lg n="൫">നിങ്ങളിൽഒരുത്തന്നുജ്ഞാനംകുറവായാൽഭൎത്സിക്കാ
തെഎല്ലാവൎക്കും‌ഔദാൎയ്യമായികൊടുക്കുന്നദൈവത്തൊടു</lg><lg n="൬">യാചിക്കഅപ്പൊൾഅവന്നുകൊടുക്കപ്പെടും–എന്നാൽ
ഒന്നുംസംശയിക്കാതെവിശ്വാസത്തൊടെയാചിക്കെണ്ടു
സംശയിക്കുന്നവൻകാറ്റടിച്ചുഅലെക്കുന്നകടൽത്തി</lg><lg n="൭">രെക്കസമനത്രെ–ഇങ്ങിനെഉള്ളമനുഷ്യൻകൎത്താവി</lg><lg n="൮">നൊടുവല്ലതുംലഭിക്കുംഎന്നുനിരൂപിക്കരുത്–ഇരുമ
നസ്സുള്ളആൾതന്റെവഴികളിൽഒക്കയുംചപലൻത</lg><lg n="൯">ന്നെ–എന്നാൽഎളിയസഹൊദരൻതന്റെഉയൎച്ച</lg><lg n="൧൦">യിലുംധനവാനായവൻപുല്ലിൻപൂപൊലെകഴിഞ്ഞുപൊ</lg><lg n="൧൧">കുംഎന്ന്ഒൎത്തുതന്റെഎളിമയിലുംപ്രശംസിച്ചുകൊൾ്‌വു–
സൂൎയ്യനല്ലൊവിഷക്കാറ്റൊടുകൂടെഉദിച്ചുവന്നിട്ടുപുൽഉണ
ക്കിപൂവുതിൎന്നുഅതിന്റെമുഖശൊഭയുംകെടുന്നുഇപ്രകാ</lg><lg n="൧൨">രംധനവാനുംതന്റെനടപ്പുകളിൽവാടിപൊകും–പരീ
ക്ഷസഹിക്കുന്നആൾധന്യൻ–അവൻകൊള്ളാകുന്നവനാ
യിതെളിഞ്ഞശെഷംകൎത്താവ്തന്നെസ്നെഹിക്കുന്നവൎക്ക
വാഗ്ദത്തംചെയ്തജീവകിരീടത്തെപ്രാപിക്കുംസത്യം– </lg><lg n="൧൩">പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പൊൾഈപരീക്ഷദൈവത്തിൽ
നിന്നുആകുന്നുഎന്നുആരുംപറയരുതുദൈവംദൊഷ
ങ്ങളാൽപരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനായിതാൻഒരുത്ത</lg><lg n="൧൪">നെയുംപരീക്ഷിക്കുന്നില്ലഒരൊരുത്തൻപരീക്ഷിക്കപ്പെ</lg> [ 245 ]

<lg n="൧൫">ടുന്നത്‌സ്വന്തമൊഹത്താൽആകൎഷിച്ചുവശീകരിക്കപ്പെടു
കയാൽആകുന്നു–പിന്നെമൊഹംഗൎഭംധരിച്ചുപാപത്തെപ്ര
സവിക്കുന്നുപാപംമുഴുത്തുചമഞ്ഞുമരണത്തെജനിപ്പിക്കു</lg><lg n="൧൬">ന്നു–എൻപ്രിയസഹൊദരരെഭ്രമിച്ചുപൊകരുതെ–</lg><lg n="൧൭">–ഉയരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി അശെഷംനല്ലദാനവും തിക
ഞ്ഞവരവുംവെളിച്ചങ്ങളുടെപിതാവിൽനിന്നുഇറങ്ങിവരു
ന്നുള്ളു–ആയവനിൽവികാരവുംഗതിഭെദത്താലുള്ളആ</lg><lg n="൧൮">ഛാദനവുംഒട്ടുംഇല്ല–താൻഇഛ്ശിച്ചുനാംഅവന്റെസൃഷ്ടി
കളിൽഒരുവിധംആദ്യവിളവാകെണ്ടതിന്നുസത്യവചന</lg><lg n="൧൯">ത്താൽനമ്മെജനിപ്പിച്ചു–എന്നതുകൊണ്ടുപ്രിയസഹൊ
ദരമ്മാരെഒരൊരൊമനുഷ്യൻകെൾ്ക്കുന്നതിന്നുവെഗതയും
പറയുന്നതിന്നുതാമസവുംകൊപത്തിന്നുതാമസവുംഉള്ള</lg><lg n="൨൦">വനാക–പുരുഷന്റെകൊപംദൈവനീതിയെനടത്തു</lg><lg n="൨൧">ന്നില്ലല്ലൊ–ആകയാൽ സകലഅഴുക്കിനെയും വെണ്ടാ
തനത്തിന്റെആധിക്യത്തെയുംവിട്ടെച്ചുനിങ്ങളുടെദെഹി
കളെരക്ഷിപ്പാൻശക്തവുംഉൾനട്ടതുംആയവചനത്തെ</lg><lg n="൨൨">സൌമ്യതയൊടെകൈക്കൊൾ്‌വിൻ–എങ്കിലുംതങ്ങളെ
തന്നെചതിച്ചുകൊണ്ടുകെൾ്ക്കുന്നവരായിരിക്കമാത്രമല്ല</lg><lg n="൨൩">അതിനെചെയ്യുന്നവരായുംഇരിപ്പിൻ–ഒരുത്തൻവ
ചനത്തെകെൾ്ക്കയല്ലാതെഅതിനെചെയ്യാത്തവനായാ
ൽഅവൻസ്വഭാവമുഖത്തെകണ്ണാടിയിൽനൊക്കി</lg><lg n="൨൪">കൊള്ളുന്നപുരുഷനൊടുഒക്കും–ആയവൻതന്നെകണ്ട
റിഞ്ഞുപുറപ്പെട്ടഉടനെഇന്നരൂപമായിഎന്നുമറന്നു–</lg><lg n="൨൫">സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെതികഞ്ഞധൎമ്മത്തിലെക്ക്കുനിഞ്ഞു
നൊക്കീട്ടുപാൎത്തുകൊണ്ടവനൊകെട്ടുമറക്കുന്നവനല്ലക്രിയ
ചെയ്യുന്നവനായിതീൎന്നുതാൻചെയ്യുന്നതിൽധന്യനാ</lg>

[ 246 ] <lg n="൨൬">കും–നാവിന്നുകടിഞ്ഞാണിടാതെവല്ലവനുംസ്വാഹൃദയത്തെ
വഞ്ചിച്ചുആരാധനക്കാരനാകുന്നുഎന്നുനിരൂപിച്ചാൽഇവ</lg><lg n="൨൭">ന്റെആരാധനവ്യൎത്ഥം–പിതാവായദൈവത്തിമ്മുമ്പാ
കെശുദ്ധവുംനിൎമ്മലതയുംഉള്ളആരാധനയൊഅനാഥരെ
യുംവിധവമാരെയുംഅവരുടെസങ്കടത്തിൽചെന്നുകാണു
ന്നതുംതന്നെത്താൻലൊകത്തിൽനിന്നുകളങ്കമില്ലാത്ത
വനായികാത്തിരിക്കുന്നതുംഅത്രെ–

൨.അദ്ധ്യായം

പക്ഷപാതംകൂടാത്ത(൮)സ്നെഹത്താലെവിശ്വാസം
വിളങ്ങുന്നുള്ളു–(൧൪)ക്രിയകൾകൂടാത്തവിശ്വാസം
ചത്തതു–

</lg><lg n="൧">എൻസഹൊദരമ്മാരെ–തെജസ്സിലായനമ്മുടെകൎത്താവാ
കുന്നയെശുക്രീസ്തന്റെവിശ്വാസത്തെനിങ്ങൾമുഖപക്ഷ</lg><lg n="൨">ങ്ങളൊടുചെൎത്തുകൊള്ളുന്നുവൊ–എങ്ങിനെഎന്നാൽനി
ങ്ങളുടെപള്ളിയിൽരാജസവസ്ത്രംഉടുത്തപൊന്മൊതിരക്കാ
രൻവരികയും‌മുഷിഞ്ഞവസ്ത്രമുള്ളദരിദ്രനുംപ്രവെശിക്ക</lg><lg n="൩">യുംചെയ്യുമ്പൊൾ–നിങ്ങൾരാജവസ്ത്രമുള്ളവനെനൊക്കി
തങ്ങൾഇവിടെഇരുന്നുകൊണ്ടാലുംഎന്നുംദരിദ്രനൊടു
നീഅവിടെനില്ക്കഅല്ലെങ്കിൽഇവിടെഎൻപാദപീഠത്തി</lg><lg n="൪">ങ്കീഴിൽഇരിക്കഎന്നുപറഞ്ഞാൽ–നിങ്ങളുടെഉള്ളംത
ന്നെഇടഞ്ഞുപൊയിനിങ്ങൾദുൎവ്വിചാരങ്ങൾ്ക്കന്യായകൎത്താക്ക</lg><lg n="൫">മ്മാരായിതീൎന്നില്ലയൊ–എൻസഹൊദരമ്മാരെകെൾ്പി
ൻദൈവംലൊകത്തിലെദരിദ്രമ്മാരെവിശ്വാസത്തിൽസ
മ്പന്നരുംതന്നെസ്നെഹിക്കുന്നവൎക്കവാഗ്ദത്തംചെയ്തരാജ്യ
ത്തിന്റെഅവകാശികളുംആക്കെണ്ടതിന്നുതെരിഞ്ഞെ</lg><lg n="൬">ടുത്തില്ലയൊ–നിങ്ങളൊദരിദ്രനെഅപമാനിച്ചു–ധന</lg> [ 247 ]

<lg n="">വാമ്മാർനിങ്ങളെഹെമിച്ചുനടുകൂട്ടങ്ങളിലെക്ക്ഇഴെക്കുന്നി</lg><lg n="൭">ല്ലയൊ–നിങ്ങളുടെമെൽവിളിച്ചനല്ലനാമത്തെഅവർത</lg><lg n="൮">ന്നെദുഷിച്ചുപറയുന്നില്ലയൊ– –എന്നാൽകൂട്ടുകാരനെനി
ന്നെപൊലെതന്നെസ്നെഹിക്കെണംഎന്നവാക്യപ്രകാ
രംരാജകീയധൎമ്മത്തെനിങ്ങൾനിവൃത്തിക്കുന്നുഎങ്കിൽ</lg><lg n="൯">നന്നായിചെയ്യുന്നു–മുഖപക്ഷംകാട്ടുകിലൊപാപംചെയ്യുന്നു–
നിങ്ങൾലംഘനക്കാർഎന്നുധൎമ്മത്താൽതെളിഞ്ഞുവരു</lg><lg n="൧൦">ന്നുവല്ലൊ–എങ്ങിനെഎന്നാൽയാതൊരുത്തൻധൎമ്മ
ത്തെമുഴുവനുംപ്രമാണിച്ചുനടന്നുഒന്നിങ്കൽഎങ്കിലുംതെറ്റി</lg><lg n="൧൧">യാൽഅവൻസകലത്തിന്നുംകുറ്റമുള്ളവനായ്തീൎന്നു–വ്യ
ഭിചാരംചെയ്യരുത്എന്നുപറഞ്ഞവൻകുലചെയ്യരുത്
എന്നുംപറഞ്ഞു–നീവ്യഭിചാരംഅല്ലകുലചെയ്യുംഎങ്കിൽ</lg><lg n="൧൨">ധൎമ്മലംഘിയായ്തീൎന്നു–സ്വാതന്ത്ര്യധൎമ്മത്താൽവിസ്താരംവ
രെണ്ടുന്നവർഎന്നുവെച്ചുഅങ്ങിനെപറവിൻഅങ്ങിനെ</lg><lg n="൧൩">ചെയ്‌വിൻ‌–കനിവുചെയ്യാത്തവന്നുന്യായവിസ്താരംകനി
വില്ലാത്തതത്രെവിസ്താരത്തിലുംകനിവുപ്രശംസിക്കയും
ചെയ്യുന്നു–

</lg><lg n="൧൪">എന്റെസഹൊദരമ്മാരെഒരുത്തൻവിശ്വാസംഉ
ണ്ടെന്നുപറഞ്ഞുക്രിയകൾഇല്ലാത്തവൻആയാൽഉപകാ
രംഎന്തു–ആവിശ്വാസത്തിന്നുഅവനെരക്ഷിച്ചുകൂടുമൊ</lg><lg n="൧൫">–എന്തൊസഹൊദരനൊസഹൊദരിയൊനഗ്നരുംദിവ</lg><lg n="൧൬">സവൃത്തി ഇല്ലാത്തവരും ആകും കാലം– നിങ്ങളിൽ ഒരുത്ത
ൻഅവരൊടുസമാധാനത്തൊടെപൊവിൻഉഷ്ണവുംതൃപ്തി
യുംവരട്ടെഎന്നുചൊല്ലുകഅല്ലാതെദെഹത്തിന്നുമുട്ടുള്ള</lg><lg n="൧൭">തുകൊടാതെഇരുന്നാൽഉപകാരംഎന്തു–ഇപ്രകാരംക്രി
യയില്ലാത്തതാകയാൽവെറുംവിശ്വാസംചത്തതത്രെ–</lg>

[ 248 ] <lg n="൧൮">അതിന്നുഒരുത്തൻനിണക്കവിശ്വാസംഉണ്ടെങ്കിൽഎ
നിക്കക്രിയയുംഉണ്ടുഎന്നുപറഞ്ഞാലൊനിന്റെവിശ്വാസ
ത്തെക്രിയകൾകൂടാതെകാണിക്കഎന്നാൽഎന്റെവിശ്വാ</lg><lg n="൧൯">സത്തെഞാൻക്രിയകളാൽകാട്ടിത്തരാം–ദൈവംഎ
കൻഎന്നുനീവിശ്വസിക്കുന്നുനല്ലതുദുൎഭൂതങ്ങളുംവിശ്വ</lg><lg n="൨൦">സിച്ചുവിറെക്കുന്നു–പിന്നെവ്യൎത്ഥമനുഷ്യനായുള്ളൊ
വെക്രിയകൾഇല്ലാത്തവിശ്വാസംചത്തത്എന്നുഅറി</lg><lg n="൨൧">വാൻമനസ്സുണ്ടൊ–നമ്മുടെപിതാവായഅബ്രഹാംസ്വപു
ത്രനായഇഛാക്കെപീഠത്തിമ്മെൽബലികഴിച്ചിട്ടുക്രിയക</lg><lg n="൨൨">ളാൽനീതിമാനായല്ലൊ–അവന്റെക്രിയകൾ്ക്കായിവിശ്വാ
സംകൂടെവ്യാപരിച്ചുഎന്നുംക്രിയകളാൽവിശ്വാസംതിക</lg><lg n="൨൩">ഞ്ഞുചമഞ്ഞുഎന്നും–അത്അവന്നുനീതിയായിഎണ്ണ
പ്പെട്ടു(൧മൊ.൧൫,൬)എന്നുള്ളവാക്യംപൂരിച്ചുവന്നുഅ
വൻ(യശ.൪൧,൮)ദെവസ്നെഹിതൻഎന്നുവിളിക്കപ്പെ</lg><lg n="൨൪">ട്ടുഎന്നുംകാണാംഅല്ലൊ–മനുഷ്യൻവിശ്വാസത്താൽ
മാത്രമല്ലക്രിയകളാലുംനീതീകരിക്കപ്പെടുന്നുഎന്നുനി</lg><lg n="൨൫">ങ്ങൾകാണുന്നു–അവ്വണ്ണംവെശ്യയായരാഹാബുംദൂതരെ
കൈകൊണ്ടുവെറൊരുവഴിക്കപറഞ്ഞയച്ചിട്ടുക്രിയക</lg><lg n="൨൬">ളാൽനീതീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലയൊ–ഇങ്ങിനെആത്മാവില്ലാത്ത
ശരീരംചത്തത്അതുപൊലെക്രിയകളില്ലാത്തവിശ്വാസവുംചത്തതത്രെ–

൩.അദ്ധ്യായം

വിശ്വാസവാദത്തിൽപ്രത്യെകംനാവിനെസൂക്ഷിച്ചു(൧൩)
സൌമ്യതയാൽജ്ഞാനത്തെകാണിക്കെണം</lg><lg n="൧">എന്റെസഹൊദരരെനമുക്കഅധികംന്യായവിസ്താരംവ
രുംഎന്നറിഞ്ഞുഅനെകർഉപദെഷ്ടാക്കമ്മാർആകരുതെ–</lg><lg n="൨">നാംഎല്ലാവരുംപലതിലുംതെറ്റുന്നുവല്ലൊഒരുത്തൻ</lg> [ 249 ]

<lg n="">വാക്കിൽതെറ്റാതെഇരുന്നാൽഅവൻശരീരത്തെമുഴുവ
നുംകടിഞ്ഞാണിട്ടുനടത്തുവാൻശക്തനായിതികഞ്ഞപുരു</lg><lg n="൩">ഷൻതന്നെ–ഇതാകുതിരകളെനമുക്കഅധീനമാക്കുവാൻ
വായ്കളിൽകടിഞ്ഞാൺഇടുന്നു–അതിനാൽഅവറ്റിൻദെഹ</lg><lg n="൪">ത്തെഎല്ലാംതിരിക്കുന്നു–കണ്ടാലുംകപ്പലുകളുംഎത്രവലി
യവആയാലുംകൊടുങ്കാറ്റുകളാൽകൊണ്ടുപൊകപ്പെട്ടാലും
എറ്റവുംചെറിയചുക്കാനാൽനടത്തുന്നവന്നുബൊധിച്ച</lg><lg n="൫">ദിക്കിലെക്കതിരിക്കപ്പെടുന്നു–അപ്രകാരംതന്നെനാ
വുംചെറിയഅവയവം‌എങ്കിലുംവമ്പുകാട്ടുന്നതു–ഇതാകു
റഞ്ഞതീഎത്രവലിയവനത്തെകത്തിക്കുന്നുനാവുംതീ</lg><lg n="൬">തന്നെ–അനീതിലൊകമായിട്ടുനാവുനമ്മുടെഅവയവ
മദ്ധ്യത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടുസൎവ്വദെഹത്തെയുംമലിനമാ
ക്കുകയുംനരകത്താൽജ്വലിക്കപ്പെട്ടുആയുസ്സിന്റെച</lg><lg n="൭">ക്രത്തെജ്വലിപ്പിക്കയുംചെയ്യുന്നു–മൃഗപക്ഷികൾഇഴ
ജാതിജലജന്തുക്കൾഈജാതിയെല്ലാംമനുഷ്യജാതി</lg><lg n="൮">ക്കഅടങ്ങുന്നുഅടങ്ങീട്ടുംഇരിക്കുന്നുസത്യം–നാവിനെമാ
ത്രംമനുഷ്യൎക്കആൎക്കുംഅടക്കികൂടാ–അതുതടുത്തുകൂടാത്ത</lg><lg n="൯">ദൊഷംമരണപ്രദമായവിഷയത്താൽപൂൎണ്ണം–അതി
നാൽനാംദൈവവുംപിതാവുമായവനെവാഴ്ത്തുന്നു–ദെവസാ
ദൃശ്യത്തിൽഉണ്ടായമനുഷ്യരെഅതിനാൽശപിച്ചുംകളയു</lg><lg n="൧൦">ന്നു–ഒരുവായിൽനിന്നുതന്നെസ്തുതിയുംശാപവുംപുറപ്പെ
ടുന്നു–എൻസഹൊദരമ്മാരെഇപ്രകാരംആകെണ്ടതല്ല–</lg><lg n="൧൧">ഉറവു ഒരു ദ്വാരത്തിൽനിന്നു തന്നെ മധുരവും കൈപ്പും</lg><lg n="൧൨">ഉള്ള(വെള്ളത്തെ)ചുരത്തുന്നുവൊ അത്തിമരം ഒലീവക്കാ
യ്കളെയുംമുന്തിരിവള്ളിഅത്തിപ്പഴങ്ങളെയുംഉണ്ടാക്കു
മൊഉപ്പുറവുനല്ലവെള്ളത്തെജനിപ്പിക്കയുംഇല്ല–</lg>

[ 250 ] <lg n="൧൩">നിങ്ങളിൽജ്ഞാനിയുംമെധാവിയുംആർഉള്ളു–അവൻ
നല്ലനടപ്പിനാൽസ്വക്രിയകളെജ്ഞാനസൌമ്യതയിൽകാ
ണിക്കട്ടെ–എങ്കിലുംനിങ്ങൾ്ക്കകൈപ്പുള്ളഎരിവുംശാഠ്യ</lg><lg n="൧൪">വുംഹൃദയത്തിൽഉണ്ടെങ്കിൽസത്യത്തിന്റെനെരെപ്രശം</lg><lg n="൧൫">സിച്ചുഭൊഷ്കുപറയരുതെ–ഇത്‌ഉയരത്തിൽനിന്നുഇറങ്ങു
ന്നജ്ഞാനമല്ലഭൌമവുംപ്രാണമായവുംപൈശാചിക</lg><lg n="൧൬">വുംആയുള്ളജ്ഞാനമത്രെ–എരിവുംശാഠ്യവുംഎവിടെഅ</lg><lg n="൧൭">വിടെകലക്കവുംസകലദുഷ്പ്രവൃത്തിയുംഉണ്ടു–ഉയരത്തിൽ
നിന്നുള്ളജ്ഞാനമൊമുമ്പിൽനിൎമ്മലമായിപിന്നെസമാ
ധാനവുംശാന്തതയുംഉള്ളവഴിപ്പെടുന്നതുംകനിവുംസല്ഫ
ലങ്ങളുംനിറഞ്ഞതുംപക്ഷപാതവുംവ്യാജവുംഇല്ലാത്ത</lg><lg n="൨൮">തുംആകുന്നു–എന്നാൽസമാധാനത്തിലെനീതിഫലംസ
മാധാനത്തെനടത്തുന്നവരാൽവിതെക്കപ്പെടുന്നു–

൪.അദ്ധ്യായം

ക്രീസ്തീയരിൽപക്ഷഭെദങ്ങൾ്ക്കസ്വെഛ്ശതന്നെവെരാകയാൽ
(൭)ദൈവത്തൊടുചെൎന്നുപിശാചെവെറുത്തുംതാണുംകൊ
ണ്ടു(൧൩)പ്രശംസയെഒഴിക്കെണം

</lg><lg n="൧">നിങ്ങളിൽയുദ്ധകലഹങ്ങൾഎവിടെനിന്നു–ഇതിൽനിന്നല്ലൊ
നിങ്ങളുടെഅവയവങ്ങളിൽപടകൂടുന്നഭൊഗെഛ്ശകളിൽനി</lg><lg n="൨">ന്നുതന്നെ–നിങ്ങൾകൊതിക്കുന്നുസാധിക്കുന്നതുംഇല്ലനിങ്ങ
ൾകൊല്ലുകയുംമത്സരിക്കയുംചെയ്യുന്നുപ്രാപിപ്പാൻകഴിയു
ന്നതുംഇല്ലനിങ്ങൾകലഹിച്ചുയുദ്ധംചെയ്യുന്നുയാചിക്കായ്ക</lg><lg n="൩">കൊണ്ടുകിട്ടുന്നതുംഇല്ല–നിങ്ങൾയാചിക്കുന്നുഎങ്കിലുംനിങ്ങളു
ടെഭൊഗങ്ങളിൽചെലവിടെണ്ടതിന്നുവല്ലാതെയാചിക്കകൊ</lg><lg n="൪">ണ്ടുലഭിക്കുന്നതുംഇല്ല–വ്യഭിചാരികളുംവ്യഭിചാരിണി
കളുംആയുള്ളൊരെലൊകസ്നെഹംദെവശത്രുത്വംആകു</lg> [ 251 ]

<lg n="">ന്നുഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലയൊ–എന്നാൽലൊകസ്നെ
ഹിതനാകുവാൻഇഛ്ശിക്കുന്നവനെല്ലാംദെവശത്രുവായ്തീരു</lg><lg n="൫">ന്നു–അല്ലെങ്കിൽഅവൻനമ്മിൽവസിപ്പിച്ചആത്മാവെ
അസൂയയൊടെകാംക്ഷിക്കുന്നുഎന്നുവെദംവെറുതെപറ</lg><lg n="൬">യുന്നപ്രകാരംതൊന്നുന്നുവൊ–എങ്കിലുംഅവൻഅധി
കംകരുണയുംനല്കുന്നു–ആകയാൽദൈവംഗൎവ്വീകളൊടു
എതിരിടുന്നുതാഴ്മയുള്ളവൎക്കകരുണയെകൊടുക്കുന്നുഎ</lg><lg n="൭">ന്നുണ്ടല്ലൊ(സുഭ.൩,൩൪)–ആകയാൽനിങ്ങൾദൈവ
ത്തിന്നുകീഴടങ്ങികൊൾ്‌വിൻപിശാചൊടുമറുത്തുനില്പിൻഎ</lg><lg n="൮">ന്നാൽഅവൻനിങ്ങളെവിട്ടുഒടിപൊകും–ദൈവത്തൊ
ടണഞ്ഞുകൊൾ്‌വിൻഎന്നാൽഅവൻനിങ്ങളൊടണയുംഹെ
പാപികളെകൈകളെവെടിപ്പാക്കുവിൻഇരുമനസ്സുള്ള</lg><lg n="൯">വരെഹൃദയങ്ങളെനിൎമ്മലീകരിപ്പിൻ–സങ്കടപ്പെട്ടുതൊ
ഴിച്ചുകരവിൻ–നിങ്ങളുടെചിരിഖെദമായുംസന്തൊഷം</lg><lg n="൧൦">വിഷാദമായും മാറി വരിക–കൎത്താവിൻ മുമ്പാകെ താണി</lg><lg n="൧൧">രിപ്പിൻഎന്നാൽ അവൻനിങ്ങളെ ഉയൎത്തും– –സ ഹൊ
ദരമ്മാരെതമ്മിൽതാഴ്ത്തിപറയരുതെതന്റെസഹൊ
ദരനെതാഴ്ത്തിപറകയുംന്യായംവിധിക്കയുംചെയ്യുന്നവ
ൻധൎമ്മത്തെതാഴ്ത്തിപറഞ്ഞുവിധിക്കയുംചെയ്യുന്നു–എ
ങ്കിലുംധൎമ്മത്തെവിധിക്കുന്നുഎങ്കിൽനീധൎമ്മത്തെഅനുഷ്ഠി</lg><lg n="൧൨">ക്കുന്നവനല്ലവിധിക്കുന്നവനത്രെആകുന്നു–ധൎമ്മകൎത്താ
വുംന്യായാധിപതിയുംഒരുവനെഉള്ളുരക്ഷിപ്പാനുംനശി
പ്പിപ്പാനുംശക്തനായവൻതന്നെ–അന്യെനെവിധി
ക്കുന്നനീആരാകുന്നു–

</lg><lg n="൧൩">അല്ലയൊഇന്നുംനാളയുംഇന്നിന്നപട്ടണത്തിൽപൊ
യിഅതിൽഒരാണ്ടുകഴിച്ചുവ്യാപാരംചെയ്തുലാഭംഉണ്ടാ</lg>

[ 252 ] <lg n="൧൪">ക്കുംഎന്നുചൊല്ലുന്നൊരെകെൾ്പിൻനാളത്തെനിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലല്ലൊ(നിങ്ങളുടെജീവൻഎന്തുപൊൽകുറഞ്ഞ
നെരത്തെക്കകണ്ടുംപിന്നെമറഞ്ഞുംപൊകുന്നആവിയ</lg><lg n="൧൫">ല്ലൊ)–കൎത്താവിന്നിഷ്ടംഉണ്ടെങ്കിൽഞങ്ങൾജീവിക്കുന്നു
എങ്കിൽഇതുംഅതുംചെയ്യുംഎന്നുപറയെണ്ടതല്ലയൊ–</lg><lg n="൧൬">–അല്ലനിങ്ങളുടെവമ്പുകളിൽനിങ്ങൾപ്രശംസിക്കെഉള്ളു–</lg><lg n="൧൭">ഈവകപ്രശംസഎല്ലാംദൊഷം–അതുകൊണ്ടുനല്ല
തുചെയ്‌വാൻഅറിഞ്ഞിട്ടുംചെയ്യാത്തവന്നുഅതുപാ
പംആകുന്നു–

൫.അദ്ധ്യായം

ധനവാമ്മാൎക്കന്യായവിധിയെയും(൭)സഹൊദരരൎക്ക
ക്ഷാന്തിയെയുംഘൊഷിച്ചതു(൧൨)ആണയെഒഴിച്ചു
(൧൩)പ്രാൎത്ഥനയിൽഉത്സാഹിപ്പാനും(൧൯)സഹൊ
ദരനെരക്ഷിപ്പാനുംപ്രബൊധനം–

</lg><lg n="൧">അല്ലയൊധനവാമ്മാരായുള്ളൊരെനിങ്ങളുടെമെൽവരു</lg><lg n="൨">ന്നസങ്കടങ്ങൾനിമിത്തംഅലറികരവിൻ–നിങ്ങളുടെധനം
ദ്രവിച്ചുംഉടുപ്പുകൾപുഴുവരിച്ചുംപൊയി–നിങ്ങളുടെപൊന്നും</lg><lg n="൩">വെള്ളിയുംകറപിടിച്ചുആകറനിങ്ങളുടെനെരെസാക്ഷി
യാകുംഅഗ്നിപൊലെനിങ്ങളുടെജഡത്തെതിന്നുകയും
ചെയ്യും–അവസാനദിവസങ്ങളിൽനിങ്ങൾനിക്ഷെപ</lg><lg n="൪">ങ്ങളെശെഖരിച്ചതു–കണ്ടാലുംനിങ്ങളുടെനിലങ്ങളെകൊ
യ്തിട്ടുള്ളപണിക്കാരുടെകൂലിയെനിങ്ങൾപിടിച്ചുകളഞ്ഞ
ത്‌നിലവിളിക്കുന്നുമൂൎന്നവരുടെമുറവിളികളുംസൈന്യങ്ങളു
ടയകൎത്താവിന്റെചെവികളിൽഎത്തി–നിങ്ങൾഭൂമി</lg><lg n="൫">മെൽആഡംബരത്തൊടെപുളെച്ചുമദിച്ചുകുലദിവസത്തി
ൽഎന്നപൊലെനിങ്ങളുടെഹൃദയങ്ങളെപൊഷിപ്പിച്ചു</lg> [ 253 ]

<lg n="൬">നീതിമാനെകുറ്റംവിധിച്ചുകൊന്നുഅവൻനിങ്ങളൊടുവി</lg><lg n="൭">രൊധിക്കുന്നതുംഇല്ല–എന്നാൽസഹൊദരമ്മാരെകൎത്താ
വിന്റെവരവുവരെദീൎഘക്ഷമയൊടിരിപ്പിൻ–കണ്ടാലുംകൃ
ഷിക്കാരൻഭൂമിയുടെമാന്യമായഫലത്തിന്നുകാത്തുകൊണ്ടു
മുമ്മഴയുംപിമ്മഴയുംഅതിന്നുകിട്ടുവൊളംദീൎഘക്ഷമയൊ</lg><lg n="൮">ടിരിക്കുന്നു–നിങ്ങളുംദീൎഘക്ഷമയൊടിരിപ്പിൻഹൃദയങ്ങ
ളെസ്ഥിരീകരിപ്പിൻകൎത്താവിൻവരവുസമീപിച്ചിരിക്കു</lg><lg n="൯">ന്നുവല്ലൊ–സഹൊദരമ്മാരെകുറ്റവിധിയിൽഉൾ്പെടാതെ
ഇരിപ്പാൻഅന്യൊന്യംഞരങ്ങിപൊകരുതെഇതാന്യാ</lg><lg n="൧൦">യാധിപതിവാതിൽക്കമുമ്പാകെനില്ക്കുന്നു–എൻസഹൊദര
മ്മാരെകൎത്താവിൻനാമത്തിൽഉരചെയ്തപ്രവാചകമ്മാരെ
കഷ്ടാനുഭവത്തിന്നുംദീൎഘക്ഷമെക്കുംദൃഷ്ടാന്തമായിവിചാരി</lg><lg n="൧൧">ച്ചുകൊൾ്‌വിൻ–ഇതാസഹിക്കുന്നവരെനാംധന്യർഎന്നുവാ
ഴ്ത്തുന്നു–യൊബിന്റെസഹിഷ്ണുതയെനിങ്ങൾകെട്ടുംകൎത്താ
വ്‌വരുത്തിയഅവസാനത്തെകണ്ടും‌ഇരിക്കുന്നു–കൎത്താവ്
കനിവും‌അയ്യൊഭാവവുംപെരുകിയവൻസത്യം–

</lg><lg n="൧൨">വിശെഷിച്ച്സഹൊദരമ്മാരെസ്വൎഗ്ഗത്തെഎങ്കിലുംഭൂ
മിയെഎങ്കിലുംമറ്റെന്ത്എങ്കിലുംചൊല്ലിആണയിടരുത്‌നി
ങ്ങൾശിക്ഷാവിധിയിൽവീഴാതിരിപ്പാൻനിങ്ങളുടെ(മന
സ്സിൽ)അതെഎന്നുള്ളത്അതെഎന്നുംഇല്ലഎന്നുള്ളത്
ഇല്ലഎന്നുംഇരിക്കട്ടെ–

</lg><lg n="൧൩">നിങ്ങളിൽഒരുവൻകഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നുവൊഅവൻ</lg><lg n="൧൪">പ്രാൎത്ഥിക്ക–സുഖമനസ്സായാൽസ്തുതിപാടുക–നിങ്ങളി
ൽഒരുത്തൻരൊഗിആയാൽഅവൻസഭയിലെമൂപ്പമ്മാ
രെവരുത്തട്ടെ–അവരുംകത്താവിൻനാമത്തിൽഅവനെ</lg><lg n="൧൫">എണ്ണതെച്ചുഅവമ്മെൽപ്രാൎത്ഥിക്ക–എന്നാൽവിശ്വാസം</lg>

[ 254 ] പ്രാൎത്ഥനവലഞ്ഞവനെരക്ഷിക്കുംകൎത്താവ്അവനെഎഴു
നീല്പിക്കയുംചെയ്യും–അവൻപാപങ്ങൾചെയ്തവൻആകിൽ</lg><lg n="൧൬">അവനൊടുക്ഷമിക്കപ്പെടും–നിങ്ങൾ്ക്കരൊഗശാന്തിവരെണ്ട
തിന്നുപിഴകളെതമ്മിൽതമ്മിൽഎറ്റുപറഞ്ഞുഅന്യൊ
ന്യംപകൎന്നുപ്രാൎത്ഥിപ്പിൻനീതിമാന്റെചൈതന്യമുള്ളപ്രാ</lg><lg n="൧൭">ൎത്ഥനവളരെഫലിക്കുന്നു–എലിയാനമുക്കുസമഭാവമുള്ള
മനുഷ്യനായിരുന്നുമഴപെയ്യാതെഇരിക്കെണ്ടതിന്നുഅവ
ൻപ്രാൎത്ഥനയിൽഅപെക്ഷിച്ചു൩സംവത്സരവും൬മാസ</lg><lg n="൧൮">വുംദെശത്തിൽപെയ്തതുംഇല്ല–പിന്നെപ്രാൎത്ഥിച്ചപ്പൊൾ
ആകാശംമഴതന്നുഭൂമിതന്റെഫലത്തെമുളെപ്പിക്കയും</lg><lg n="൧൯">ചെയ്തു–സഹൊദരമ്മാരെനിങ്ങളിൽഒരുത്തൻസത്യ
ത്തെവിട്ടുഭ്രമിക്കയുംആയവനെഒരുവൻവഴിക്കലാക്കുക</lg><lg n="൨൦">യുംചെയ്താൽ–പാപിയെമാൎഗ്ഗഭ്രമണത്തിൽനിന്നുതിരി
ക്കുന്നവൻഒരുദെഹിയെമരണത്തിൽനിന്നുരക്ഷിക്കയും
പാപസംഖ്യയെമറെക്കയുംചെയ്യുംഎന്നുഅവൻഅറിക

൧.പെത്രൻ

൧.അദ്ധ്യായം

(൩)ദെവകരുണയാൽപുതുതായിജനിച്ചവർ(൧൦)ജീവനുള്ളപ്രത്യാ
ശയിൽവെരൂന്നി(൧൩)വിശ്വാസഫലങ്ങളെകൊടുത്തു(൨൨– ൨,൧൦)
ശുദ്ധഹൃദയത്താൽസ്നെഹിച്ചുംദെവാലയമായിവൎദ്ധിപ്പാൻ
പ്രബൊധനം

</lg><lg n="൧">യെശുക്രീസ്തന്റെഅപൊസ്തലനായപെത്രൻപൊന്തഗലാര്യ
കപ്പദൊക്യആസ്യബിഥുന്യകളിലുംചിതറിപാൎക്കുന്നവര</lg> [ 255 ]

<lg n="൨">ദെശികളായി–പിതാവായദൈവത്തിന്റെമുന്നറിവിൻ
പ്രകാരംആത്മാവിൻവിശുദ്ധീകരണത്തിൽതന്നെഅനുസര
ണത്തിന്നുംയെശുക്രിസ്തന്റെരക്തതളിക്കുംആയിട്ടുതെരി
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൎക്കഎഴുതുന്നത്)–നിങ്ങൾ്ക്കുകരുണയുംസ
മാധാനവുംവൎദ്ധിക്കുമാറാക–

</lg><lg n="൩">നമ്മുടെകൎത്താവായയെശുക്രിസ്തന്റെപിതാവായദൈ
വത്തിന്നുസ്തൊത്രം–അവൻതന്റെകനിവിന്റെആധിക്യ
പ്രകാരംയെശുക്രിസ്തൻമരിച്ചവരിൽനിന്നുഎഴുനീറ്റതിനാ</lg><lg n="൪">ൽനമ്മെവീണ്ടുംജനിപ്പിച്ചത്–ജീവനുള്ളപ്രത്യാശെക്കുംവി
ശ്വാസത്താൽദെവശക്തിയിൽകാക്കപ്പെടുംനിങ്ങൾ്ക്കായിസ്വ
ൎഗ്ഗത്തിൽസൂക്ഷിച്ചുവെച്ചതുംകെടുമാലിന്യംവാട്ടംഎന്നിവ</lg><lg n="൫">ഇല്ലാത്തതുമായഅവകാശത്തിന്നും–അന്ത്യകാലത്തിൽ</lg><lg n="൬">വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങി യരക്ഷെക്കും തന്നെ– –ആയതിൽ
നിങ്ങൾആനന്ദിക്കുന്നുണ്ടു–വെണ്ടുകിൽനാനാപരീക്ഷകളാ</lg><lg n="൭">ൽഇപ്പൊൾഅല്പംദുഃഖിതരായിട്ടും(ആനന്ദിക്കുന്നു)–അഴി
വുള്ളപൊന്നുഅഗ്നിയാൽശൊധനചെയ്യുന്നതെക്കാളും
നിങ്ങളുടെവിശ്വാസത്തിന്റെശൊധനാസിദ്ധതവിലയെറു
ന്നതഎന്നുകണ്ടുവരെണ്ടതിന്നുയെശുക്രിസ്തൻവെളിപ്പെ
ടുകയിൽസ്തുതിമാനതെജസ്സുകൾക്കായി(പരീക്ഷി</lg><lg n="൮">ക്കപ്പെടുന്നത)–ആയവനെനിങ്ങൾകണ്ടറിയാ
തസ്നെഹിച്ചുംഇപ്പൊൾകാണാതെവിശ്വസിച്ചുംകൊണ്ട്</lg><lg n="൯">–ദെഹികളുടെരക്ഷആകുന്നവിശ്വാസത്തിൽഅന്ത്യത്തെ
പ്രാപിക്കയാൽചൊല്ലിതീരാത്തതെജൊമയസന്തൊഷ</lg><lg n="൧൦">ത്തൊടെആനന്ദിക്കുന്നു–നിങ്ങളിലെക്കുള്ളകരുണ
യെകൊണ്ടപ്രവചിച്ചവാദികൾഈരക്ഷയെകുറിച്ച</lg><lg n="൧൧">ആരാഞ്ഞ്അന്വെഷിച്ചിരുന്നു–ആയവരിൽഉള്ളക്രീസ്താ</lg>

[ 256 ] <lg n="">ത്മാവല്ലൊക്രീസ്തന്നുവരെണ്ടുന്നകഷ്ടങ്ങളെയുംവഴിയെയു
ള്ളതെജസ്സുകളെയുംമുമ്പിൽകൂടിസാക്ഷ്യംപറയുമ്പൊൾസൂ
ചിപ്പിക്കുന്നസമയംഎതൊഎങ്ങിനെഉള്ളതൊഎന്നഅവർ</lg><lg n="൧൨">ആരാഞ്ഞുനൊക്കിയതുംഅല്ലാതെ–തങ്ങൾ്ക്കായല്ലനമുക്കായിട്ടു
ശുശ്രൂഷിച്ച്അവറ്റെഎത്തിക്കകൊണ്ടുസ്വൎഗ്ഗത്തിൽനിന്നുഅ
യക്കപ്പെട്ടവിശുദ്ധാത്മാവിമ്മൂലംനിങ്ങളൊട്സുവിശെഷിച്ചവ
ർനിങ്ങളെഗ്രഹിപ്പിച്ചവിശെഷങ്ങൾഅവൎക്കവെളിപ്പെട്ടു
വന്നത്–ആയവദൂതമ്മാരുംചരിഞ്ഞുനൊക്കുവാൻആഗ്രഹി
ക്കുന്നു– </lg><lg n="൧൩">ആകയാൽനിങ്ങളുടെമനസ്സിന്റെഅരകെട്ടികൊ
ണ്ടുനിൎമ്മദമ്മാരായിയെശുക്രീസ്തൻവെലിപ്പെടുകയിൽനിങ്ങ</lg><lg n="൧൪">ൾ്ക്കനെരിടുന്നകരുണയെമുറ്റുംആശിച്ചുകാത്തുനില്പിൻ–പണ്ടു
നിങ്ങളുടെഅജ്ഞാനത്തിൽഉള്ളമൊഹങ്ങളെമാതിരിആ</lg><lg n="൧൫">ക്കാതെ–നിങ്ങളെവിളിച്ചവിശുദ്ധന്നുതക്കവണ്ണംഅനുസരണ</lg><lg n="൧൬">മുള്ളവപൈതങ്ങളായിഎല്ലാനടപ്പിലുംവിശുദ്ധരാകുവിൻ–ഞാ
ൻവിശുദ്ധനാകയാൽവിശുദ്ധരാകുവിൻഎന്നു(൩മൊ൧൧,</lg><lg n="൧൭">൪൪)എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലൊ–പിന്നെമുഖപക്ഷംകൂടാ
തെഒരൊരുത്തന്റെക്രിയക്കുതക്കവണ്ണംന്യായംവിധിക്കുന്ന
വനെനിങ്ങൾഅഛ്ശൻഎന്നുവിളിച്ചിരിക്കെ–നിങ്ങളുടെപ</lg><lg n="൧൮">രദെശിത്വകാലംഭയത്തൊടെനടന്നുകഴിപ്പിൻ–പിതൃപാ
രമ്പൎയ്യത്താലെനിസ്സാരമായനടപ്പിൽനിന്നുനിങ്ങളെമെടി
ച്ചുവിടുവിച്ചത്പൊൻവെള്ളിമുതലായഅനിത്യവസ്തുക്കളെ</lg><lg n="൧൯">കൊണ്ടല്ല–നിൎദ്ദൊഷവുംനിഷ്കളങ്കവുമായകുഞ്ഞാടിന്നൊ
ത്തക്രീസ്തന്റെവിലയെറിയരക്തംകൊണ്ടത്രെഎന്നറി</lg><lg n="൨൦">യുന്നുവല്ലൊ–അവൻലൊകസ്ഥാപനത്തിൽമുമ്പെമുന്നറി
യപ്പെട്ടുഈഅവസാനകാലങ്ങളിൽവെളിപ്പെട്ടുവന്നത്–</lg> [ 257 ]

<lg n="൨൧">–അവമ്മൂലംദൈവത്തിൽവിശ്വസിക്കുന്നനിങ്ങൾനിമിത്തമാ
യിട്ടുതന്നെ–അവനെഅല്ലൊദൈവംമരിച്ചവരിൽനിന്നു
എഴുനീല്പിച്ചുതെജസ്സകൊടുത്തതിനാൽനിങ്ങളുടെവിശ്വാസം</lg><lg n="൨൨">ദൈവത്തിങ്കലെപ്രത്യാശയായിട്ടുംഇരിക്കുന്നു–എന്നാ
ൽ(ആത്മമൂലം)സത്യത്തെഅനുസരിക്കയിൽനിങ്ങളുടെദെഹി
കളെനിൎവ്യാജമായസഹൊദരപ്രീതിക്കായിനിൎമ്മിലീകരി</lg><lg n="൨൩">ച്ചിട്ടുശുദ്ധഹൃദയത്തൊടെഅന്യൊന്യംഉറ്റുസ്നെഹിപ്പിൻ–
കെടുന്നബീജത്തിൽനിന്നല്ലകെടാത്തതിൽനിന്നത്രെ(എ
ന്നെക്കും)ജീവിച്ചുനിലനില്ക്കുന്നദെവവചനത്താൽതന്നെ</lg><lg n="൨൪">നിങ്ങൾവീണ്ടുംജനിച്ചവർഅല്ലൊ–എങ്ങിനെഎന്നാൽസ
കലജഡവുംപുല്ലുപൊലെയുംഅതിൻതെജസ്സ്എല്ലാംപുല്ലി
ൻപൂപൊലെയുംആകുന്നുപുല്ലുവാടിപൂവുതിരുകയുംചെയ്യു</lg><lg n="൨൫">ന്നു–കൎത്താവിൻവചനംഎന്നെക്കുംനിലനില്ക്കുന്നു–(യശ.൪൦,
൬–൮)എന്നുള്ളതുനിങ്ങളൊടുഅറിയിച്ചസുവിശെഷ
വചനംതന്നെ

൨.അദ്ധ്യായം

(൧൧)ഇഹത്തിൽപരദെശികളായിനടക്കെണ്ടുംപ്രകാരം
(൧൩)പ്രജകൾ്ക്കും(൧൮)ദാസൎക്കും(൩,൧–൭)സ്ത്രീപുരുഷമ്മാൎക്കും
കാട്ടികൊടുക്കുന്നതു–

</lg><lg n="൧">അതുകൊണ്ടുസകലവെണ്ടാതനവുംഎല്ലാചതിയും‌വ്യാജ
ഭാവങ്ങളുംഅസൂയയുംനുണകളെയുംഒക്കവെതള്ളിക്കളഞ്ഞു</lg><lg n="൨">–ഇപ്പൊൾജനിച്ചശിശുക്കളായിരക്ഷയൊളംവളരുവാനായി</lg><lg n="൩">ട്ടുകൂട്ടില്ലാത്തബുദ്ധിമയപാലിനെആഗ്രഹിപ്പിൻ–(സങ്കി൩൪,
൯)കൎത്താവ്‌വത്സലൻഎന്നുനിങ്ങൾആസ്വദിച്ചവരല്ലൊ</lg><lg n="൪">–ആയവനെമനുഷ്യർആകാഎന്നുതള്ളീട്ടുംദൈവം
തെരിഞ്ഞെടുത്തതുംമാന്യവുംജീവനുള്ളതുംആയകല്ല്എന്നറി</lg>

[ 258 ] <lg n="൫">ഞ്ഞുഅണഞ്ഞുചെൎന്നുനിങ്ങളും–ജീവനുള്ളകല്ലുകൾഎന്ന
പൊലെആത്മികഗൃഹവുംയെശുക്രീസ്തമ്മൂലംദൈവത്തിന്നു
സുഗ്രാഹ്യമായആത്മികബലികളെകഴിപ്പാന്തക്കവിശുദ്ധ</lg><lg n="൬">പുരൊഹിതകുലവുമായിനിൎമ്മിക്കപ്പെടുവിപ്പിൻ–ഇതാ
തെരിഞ്ഞെടുത്തതുംമാന്യവുംആയമൂലക്കല്ലിനെഞാൻ
ചിയൊനിൽസ്ഥാപിക്കുന്നുഅവനിൽവിശ്വസിക്കുന്നവൻ
നാണിച്ചുപൊകയില്ലഎന്നു(യശ.൨൮,൧൬)വെദത്തിൻ</lg><lg n="൭">അടക്കംഅല്ലൊ–അതുകൊണ്ടുവിശ്വാസിക്കുന്നനിങ്ങൾ്ക്കആമാ
നംഉണ്ടുഅനുസരിക്കാത്തവൎക്കൊവീടുപണിയുന്നവർആ</lg><lg n="൮">കാഎന്നുതള്ളിയആകല്ലുതന്നെകൊണിൻതലയായി–ഇട
റുന്നകല്ലുംവിരുദ്ധപാറയുംആയ്തീൎന്നു(സങ്കി.൧൧൮,൨൨–
യശ.൮,൧൪)–അവർവചനത്തിന്നുഅനുസരിയായ്കയാൽ</lg><lg n="൯">ഇടറുന്നു–ആയതിന്നുഅവർവെക്കപ്പെട്ടുംഇരിക്കുന്നു–നി
ങ്ങളൊഅന്ധകാരത്തിൽനിന്നുതന്റെഅത്ഭുതപ്രകാശ
ത്തിലെക്ക്നിങ്ങളെവിളിച്ചവന്റെസല്ഗുണങ്ങളെവൎണ്ണിപ്പാ
ന്തക്കവണ്ണംതെരിഞ്ഞെടുത്തൊരുജാതിയുംരാജകീയപു
രൊഹിതകുലവുംവിശുദ്ധവംശവുംപ്രത്യെകംസമ്പാദിച്ചപ്ര</lg><lg n="൧൦">ജയുംആകുന്നു–പണ്ടുപ്രജയല്ലഇപ്പൊൾദെവപ്രജമുമ്പി
ൽകനിവുലഭിക്കാത്തവർഇപ്പൊൾകനിവുലഭിച്ചവർത
ന്നെ(ഹൊശ.൨,൨൫) </lg><lg n="൧൧">പ്രിയമുള്ളവരെഞാൻനിങ്ങളെപരദെശികളുംപരവാ
സികളുംഎന്നുവെച്ചുപ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നതു–ദെഹിയൊടു</lg><lg n="൧൨">പൊരാടുന്നജഡമൊഹങ്ങളെവിട്ടകന്നു–ജാതികളുടെഇട
യിൽനിങ്ങളുടെനല്ലനടപ്പിനെകാട്ടെണം–അവർനിങ്ങളെ
ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർഎന്നുദുഷിച്ചുപറയുന്നതിൽനല്ലക്രിയക
ളെകണ്ടുകാൎയ്യസൂക്ഷ്മംഅറിഞ്ഞുദൎശനദിവസത്തിൽദൈവ</lg> [ 259 ]

<lg n="൧൩">ത്തെമഹത്വീകരിപ്പാനായിട്ടുതന്നെ–എങ്കിലൊമാനുഷ
സൃഷ്ടിക്കഒക്കെക്കുംകൎത്താവിന്നിമിത്തമായികീഴടങ്ങുവിൻ–</lg><lg n="൧൪">ശ്രെഷ്ഠാധികാരിഎന്നുവെച്ചുരാജാവിന്നുംആയവൻ
ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെദണ്ഡനത്തിന്നുംസൽപ്രവൃത്തിക്കാ
രുടെമാനത്തിന്നുംഅയച്ചിട്ടുള്ളവർഎന്നിട്ടുനാടുവാഴികൾ്ക്കും</lg><lg n="൧൫">–(മറ്റും)സ്വതന്ത്രരായുംസ്വാതന്ത്ര്യത്തെവെണ്ടാതനത്തി
ന്നുപുതെപ്പാക്കാതെദെവദാസരായിട്ടുതന്നെ(കീഴടങ്ങു</lg><lg n="൧൬">വിൻ)–ബുദ്ധിയില്ലാത്തമനുഷ്യരുടെഅജ്ഞാനത്തെഗുണം
ചെയ്തുകൊണ്ടുമിണ്ടാതെആക്കിവെക്കുകതന്നെദെവെഷ്ടം</lg><lg n="൧൭">അല്ലൊആകുന്നു–എല്ലാവരെയുംബഹുമാനിപ്പിൻ‌സഹൊ
ദരതയെസ്നെഹിപ്പിൻദൈവത്തെഭയപ്പെടുവിൻരാജാ</lg><lg n="൧൮">വെമാനിപ്പിൻ–വെലക്കാരെസകലഭയത്തൊടുംയജ
മാനമാൎക്കുകീഴടങ്ങിഇരിപ്പിൻനല്ലവരിലുംശാന്തമ്മാരിലും</lg><lg n="൧൯">മാത്രമല്ലമൂൎഖമ്മാരിലുംഅതുപൊലെതന്നെ–കാരണം–ഒരു
ത്തൻദൈവബൊധംനിമിത്തംദുഃഖങ്ങളെസഹിച്ചുപാ
ൎത്തുഅവന്യായമായികഷ്ടപ്പെട്ടാൽഅതുതന്നെകരുണയാ</lg><lg n="൨൦">കുന്നു–നിങ്ങൾപാപംചെയ്തുകുമകൊണ്ടുസഹിച്ചാൽഎന്തു
കീൎത്തിഉണ്ടു–അല്ലഗുണംചെയ്തുകഷ്ടപ്പെട്ടുസഹിച്ചാൽഅ</lg><lg n="൨൧">തുദൈവംമുമ്പാകെകരുണആകുന്നു–ഇതിന്നായിട്ടുനിങ്ങ
ൾവിളിക്കപ്പെട്ടുവല്ലൊ–കാരണംക്രീസ്തനുംനിങ്ങൾ്ക്കവെണ്ടിക
ഷ്ടപ്പെട്ടുനിങ്ങൾഅവന്റെകാൽപടുക്കളിൽപിൻചെല്ലു</lg><lg n="൨൨">വാനായിഒരുപ്രമാണംവെച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു–അവൻപാപം
ചെയ്തില്ലഅവന്റെവായിൽചതികാണപ്പെട്ടതുംഇല്ല(യ</lg><lg n="൨൩">ശ–൫൩,൯)–ശകാരിക്കപ്പെട്ടുംശകാരിക്കാതെയുംകഷ്ടമ
നുഭവിച്ചുംഭീഷണംചൊല്ലാതെയുംപാൎത്തുനെരായിവിധിക്കു</lg><lg n="൨൪">ന്നവനിൽതന്നെഎല്പിച്ചു–നാംപാങ്ങൾ്ക്കമരിച്ചുനീതിക്കാ</lg>

[ 260 ] <lg n="">യിജീവിക്കെണ്ടതിന്നുനമ്മുടെപാപങ്ങളെതന്റെശരീരത്തി
ങ്കൽആക്കിതാൻമരത്തിമ്മെൽകരെറിഅവന്റെഅടിപ്പി</lg><lg n="൧൫">ണരാൽനിങ്ങൾസൌഖ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു–നിങ്ങൾതെറ്റിഉഴ
ന്നആടുകൾപൊലെആയിരുന്നുസത്യംഇപ്പൊഴൊനിങ്ങളുടെ
ദെഹികളുടെഇടയനുംഅദ്ധ്യക്ഷനുംആയവങ്കലെക്കതിരി</lg><lg n="൩,൧">ഞ്ഞുചെൎന്നുവല്ലൊ–അപ്രകാരംതന്നെഭാൎയ്യമാരെസ്വ
ഭൎത്താക്കമ്മാൎക്കകീഴടങ്ങി(ഇരിപ്പിൻ)വല്ല(പുരുഷമ്മാരും)വചന
ത്തെഅനുസരിക്കുന്നുഇല്ലഎങ്കിൽഭയത്തൊടുകൂടിയനിങ്ങ</lg><lg n="൨">ളുടെനിൎമ്മലചാരിത്രത്തെകണ്ടറിഞ്ഞു–വചനംകൂടാതെഭാൎയ്യ</lg><lg n="൩">മാരുടെനടപ്പിനാൽനെടപ്പെടെണ്ടതിന്നുതന്നെ–അവൎക്കഅ
ലങ്കാരമൊപുരികൂന്തൽസ്വൎണ്ണാഭരണംവസ്ത്രധാരണംഇ</lg><lg n="൪">ത്യാദിപുറമെഉള്ളതല്ല–ദൈവത്തിന്നുവിലയെറിയതായി
സൌമ്യതയുംസാവധാനവുംഉള്ളഒര്ആത്മാവിന്റെകെടാ
യ്മയിൽഹൃദയത്തിന്റെഗൂഢമനുഷ്യനത്രെ(അലങ്കാരമാവു)</lg><lg n="൫">–ഇപ്രകാരംഅല്ലൊപണ്ടുദൈവത്തിൽആശവെച്ചുസ്വഭ
ൎത്താക്കമ്മാൎക്കഅടങ്ങിയവിശുദ്ധസ്ത്രീകൾതങ്ങളെതന്നെ</lg><lg n="൬">അലങ്കരിച്ചു–സാറ(൧മൊ.൧൮,൧൨)അബ്രഹാമെകൎത്താ
വെഎന്നുവിളിച്ചുഅനുസരിച്ചപ്രകാരംതന്നെനിങ്ങളുംഗു
ണംചെയ്തുയാതൊരുഭീഷണിയുംപെടിക്കാതെഇരുന്നാ</lg><lg n="൭">ൽആയവൾ്ക്കുമക്കളായ്ചമഞ്ഞു–പുരുഷമ്മാരെനിങ്ങ
ളുംഅപ്രകാരംതന്നെ(അടങ്ങുവിൻ)നിങ്ങളുടെപ്രാൎത്ഥന
കൾ്ക്കുമുടക്കംവരാതെഇരിപ്പാൻസ്ത്രീകൾബലംകുറഞ്ഞപാത്രം
എന്നുവെച്ചുഅവരൊടുജ്ഞാനപ്രകാരംസഹവാസംചെ
യ്തുജീവത്വകൃപെക്കഅവർഒത്തഅവകാശികൾഎന്നുഒ
ൎത്തുബഹുമാനംഒപ്പിച്ചുകൊടുപ്പിൻ–</lg> [ 261 ]

൩.അദ്ധ്യായം

<lg n="">(൮)സമാധാനത്തൊടെസുഖിപ്പാനും(൧൩)ഉപദ്രവങ്ങളിലും
(൧൮)യെശുവെപിഞ്ചെന്നുജയംകൊൾ്‌വാനുംപ്രബൊ
ധിപ്പിക്കുന്നതു

</lg><lg n="൮">ഒടുക്കംഎല്ലാവരുംഐകമത്യവുംകൂറ്റായ്മയുംസഹൊദ</lg><lg n="൯">രപ്രീതിയുംകനിവുംവിനയബുദ്ധിയുംഉള്ളവരായി–ദൊ
ഷത്തിന്നുദൊഷത്തെയുംശകാരത്തിന്നുശകാരത്തെയും
പകരംചെയ്യാത്തവർഎന്നുതന്നെഅല്ലഇതിന്നായിട്ടു
വിളിക്കപ്പെട്ടവർഎന്നറിഞ്ഞുഅനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാ
യുംഇരിപ്പിൻ–എന്നാൽഅനുഗ്രഹത്തെഅനുഭവിപ്പാ</lg><lg n="൧൦">റാകും–എങ്ങിനെഎന്നാൽജീവനെസ്നെഹിപ്പാനുംനല്ല
ദിവസങ്ങളെകാണ്മാനുംഇഛ്ശിക്കുന്നവൻദൊഷത്തിൽനി
ന്നുതന്റെനാവിനെയുംചതിപറയാത്തവണ്ണംഅധരങ്ങ</lg><lg n="൧൧">ളെയുംഅടക്കിവെക്കുക–ദൊഷത്തൊട്അകന്നുഗുണം</lg><lg n="൧൨">ചെയ്കസമാധാനത്തെതിരഞ്ഞുപിന്തുടരുക–കൎത്താവിന്റെ
കണ്ണുകൾനീതിമാമ്മാരിലുംഅവന്റെചെവികൾഅവരു
ടെഅപെക്ഷയിലുംആകുന്നുദൊഷംചെയ്യുന്നവരൊടൊ</lg><lg n="൧൩">കൎത്താവിൻമുഖംഎതിരിടുന്നു(സങ്കി.൩൪,൧൩–൧൭)–പി
ന്നെനിങ്ങൾനല്ലതിന്റെഅനുകാരികൾആകുന്നുഎങ്കിൽ</lg><lg n="൧൪">നിങ്ങൾ്ക്കുദൊഷംചെയ്യുന്നവൻആർ–എങ്കിലുംനീതിനിമി
ത്തംകഷ്ടപ്പെടെണ്ടിവന്നാലുംനിങ്ങൾധന്യമാർഅവരു
ടെഭീമതയിൽമാത്രംഅഞ്ചുകയുംകലങ്ങുകയുംഅരുത്ക
ൎത്താവായദൈവത്തെനിങ്ങളുടെഹൃദയങ്ങളിൽവിശുദ്ധീ
കരിപ്പിൻ(യശ.൮,൧൨ʃ)

</lg><lg n="൧൫">നിങ്ങളിലുള്ളപ്രത്യാശയെകൊണ്ടുന്യായംചൊദിക്കുന്നഎ
വനൊടുംസൌമ്യതയുംഭയവുംകലൎന്നപ്രതിവാദംചൊല്ലു</lg>

[ 262 ] <lg n="൧൬">വാൻനിത്യംഒരുമ്പെട്ടുനിന്നു–ക്രീസ്തനിൽനിങ്ങൾ്ക്കുള്ളന
ല്ലനടപ്പിനെപ്രാവുന്നവർനിങ്ങളെദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർഎന്നു
പഴിച്ചുപറയുന്നതിൽലജ്ജിപ്പാനായിട്ടുനല്ലമനസ്സാക്ഷിയെ</lg><lg n="൧൭">വിടാതെഇരിപ്പിൻ–ദൈവെഷ്ടത്തിന്നുവെണ്ടിവന്നാൽ
നിങ്ങൾദൊഷംചെയ്തിട്ടല്ലഗുണംചെയ്തിട്ടുതന്നെകഷ്ട</lg><lg n="൧൮">പ്പെടുകഎറ്റവുംനല്ലൂ–ഒരിക്കൽഅല്ലൊനീതിക്കെട്ട
വൎക്കുപകരംക്രീസ്തൻഎന്നമീതിമാനുംനമ്മെദൈവത്തൊ
ടുഅടുപ്പിപ്പാൻപാപങ്ങൾനിമിത്തംകഷ്ടപ്പെട്ടുജഡപ്ര
കാരംമരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുംആത്മപ്രകാരംജീവിപ്പിക്ക</lg><lg n="൧൯">പ്പെട്ടു–ആത്മാവിൽതന്നെപുറപ്പെട്ടുപണ്ടുനൊഹയുടെ
ദിവസങ്ങളിൽപെട്ടകംഒരുക്കിയസമയംദൈവത്തിന്റെ
ദീൎഘക്ഷമകാത്തിരിക്കുംപൊൾഅനുസരിക്കായ്കകൊണ്ടു
തടവിൽആക്കിയആത്മാക്കളൊടുഘൊഷിച്ചറിയിച്ചു–</lg><lg n="൨൦">ആപെട്ടകത്തിൽഅല്പജനം൮പെർവെള്ളത്തൂടെരക്ഷി</lg><lg n="൨൧">ക്കപ്പെട്ടു–ആവെള്ളംമുമ്പെസൂചിപ്പിച്ചസ്നാനംഇപ്പൊൾ
നിങ്ങളെയുംയെശുക്രീസ്തന്റെപുനരുത്ഥാനത്താൽരക്ഷി
ക്കുന്നു–(സ്നാനമൊജഡത്തിന്റെഅഴുക്കിനെകളയുന്നത്
എന്നല്ലനല്ലമനൊബൊധത്തിന്നായിദൈവത്തൊടുചൊ
ദിച്ചിണങ്ങുന്നതത്രെആകുന്നു–)അവൻസ്വൎഗ്ഗത്തിലെക്ക
ചെന്നുദൂതർഅധികാരികൾശക്തികളുംകീഴടങ്ങുംവണ്ണം
ദൈവത്തിന്റെവലത്തിരിക്കുന്നു–

൪.അദ്ധ്യായം

പാപത്തിന്നുമരിച്ചു(൭)ന്യായവിധിക്ക്ഒരുങ്ങുവാനും(൧൨)
ക്രീസ്ത്യാനരായികഷ്ടപ്പെടുവാനുംവഴികാട്ടുന്നതു–

</lg><lg n="൧">ആകയാൽക്രീസ്തൻ(നമുക്കുവെണ്ടി)ജഡത്തിൽകഷ്ടപ്പെട്ടി
രിക്കെനിങ്ങളുംജഡത്തിൽകഷ്ടപ്പെട്ടവൻപാപംമുടങ്ങി</lg> [ 263 ]

<lg n="">കിട്ടിയവൻഎന്നുള്ളആഭാവനയെതന്നെആയുധമാക്കി</lg><lg n="൨">ജഡത്തിൽഇരിപ്പാനുള്ളകാലശെഷിപ്പെഇനിമനുഷ്യ
രുടെമൊഹങ്ങൾ്ക്കല്ലദൈവെഷ്ടത്തിന്നായത്രെകഴിച്ചുകൊ</lg><lg n="൩">ൾ്‌വാൻമുതിരുവിൻ–കാമാൎത്തിമൊഹങ്ങളിലുംമദ്യാസക്തി
കുത്തുതീൻകുടികളിലുംഅധൎമ്മബിംബാരാധനകളിലുംന
ടന്നുജാതികളുടെഇഷ്ടത്തെആചരിച്ചുകൊണ്ടുആയുഷ്കാ</lg><lg n="൪">ലംപൊക്കിയതു(നമുക്കു)മതിയാകുന്നുവല്ലൊആദുൎന്നടപ്പി
ന്റെകവിച്ചലൊളംതന്നെനിങ്ങൾകൂടഒടാത്തത്അവർ</lg><lg n="൫">അപൂൎവ്വംഎന്നുവെച്ചുദൂഷണംപറയുന്നു–ജീവികൾ്ക്കുംമ
രിച്ചവൎക്കുംന്യായംവിസ്തരിപ്പാൻഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്നവന്നുഅ</lg><lg n="൬">വർകണക്കബൊധിപ്പിക്കെണ്ടിവരും–മരിച്ചവൎക്കുംഅ
ല്ലൊസുവിശെഷംഅറിയിക്കപ്പെട്ടത്അവർമനുഷ്യപ്രകാ
രംജഡത്തിൽവിധിപ്രാപിച്ചുആത്മാവിൽദൈവപ്രകാരം
ജീവിക്കെണ്ടതിന്നുതന്നെ–

</lg><lg n="൭">എന്നാൽഎല്ലാറ്റിന്റെഅവസാനംസമീപിച്ചിരിക്കു</lg><lg n="൮">ന്നു–ആകയാൽനിൎമ്മദമ്മാരായിപ്രാൎത്ഥനകൾ്ക്കവെണ്ടിസുബൊ
ധംപൂണ്ടുചമവിൻ–സകലത്തിന്നുമുമ്പെതമ്മിൽതമ്മിൽഉറ്റസ്നെ
ഹമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ–സ്നെഹമല്ലൊപാപങ്ങളുടെസമൂഹത്തെ</lg><lg n="൯">മറെക്കുന്നു(സുഭ.൧൦,൨൨)–പിറുപിറുപ്പുകൂടാതെഅന്യൊന്യം</lg><lg n="൧൦">അതിഥിസല്ക്കാരംആചരിപ്പിൻ–ഒരൊരുത്തൻവരംപ്രാപി
ച്ചപ്രകാരമെനാനാവിധമുള്ളദെവകൃപയുടെനല്ലവീട്ടുവിചാ
രകരായിട്ടുഅതിനെതങ്ങളിൽശുശ്രൂഷിച്ചുനടത്തുവിൻ–</lg><lg n="൧൧">ഒരുത്തൻചൊല്ലിക്കൊണ്ടാൽദൈവത്തിന്റെഅരുളപ്പാ
ടുകൾഎന്നു(വെച്ചിട്ട്)ആക–ഒരുത്തൻശുശ്രൂഷിച്ചാൽദൈ
വംഎത്തിക്കുന്നപ്രാപ്തിയാൽആകുംപൊലെഎല്ലാവരിലും
ദൈവംയെശുക്രിസ്തമ്മൂലംമഹത്വപ്പെടുവാനായിട്ടത്രെ–ആ</lg>

[ 264 ] <lg n="">യവന്നുയുഗാദിയുഗങ്ങളിലുംതെജസ്സുംബലവുംഉണ്ടാവൂതാ
ക–ആമെൻ

</lg><lg n="൧൨">പ്രിയമുള്ളവരെനിങ്ങൾ്ക്കപരീക്ഷെക്കായിഅകപ്പെടുന്ന
ഉലത്തീയിൽഅപൂൎവ്വമായതൊന്നുസംഭവിച്ചുഎന്നുഅ</lg><lg n="൧൩">തിശയിച്ചുപൊകരുത്–ക്രീസ്തന്റെകഷ്ടങ്ങൾ്ക്കപങ്കുള്ളവ
രാകുംതൊറുംഅവന്റെതെജസ്സ്‌വെളിവാകുമ്പൊൾ‌ഉല്ലസി
ച്ചാനന്ദിപ്പാനായി(ഇന്നും)സന്തൊഷിച്ചുകൊൾ്കെയാവു–</lg><lg n="൧൪">നിങ്ങൾക്രീസ്തന്നാമത്തിൽനിന്ദപ്പെട്ടാൽധന്യരത്രെ–തെ
ജസ്സിന്റെയും(ശക്തിയുടെയും)ആത്മാവായദൈവത്മാവ്
നിങ്ങളുടെമെൽആവസിക്കയാൽതന്നെഅത്അവരിൽ
ദൂഷണപ്പെടുംനിങ്ങളിൽമഹത്വപ്പെട്ടുംഇരിക്കുന്നു–</lg><lg n="൧൫">–നിങ്ങൾആരുംകുലപാതകനൊകള്ളാനൊദുഷ്പ്രവൃത്തി
ക്കാരനൊആയിട്ടുകഷ്ടപ്പെടരുതെപരകാൎയ്യന്വെഷി</lg><lg n="൧൬">യായുമരുതു–ക്രീസ്ത്യാനനായിട്ടുഎന്നുവരികിലൊലജ്ജ
യരുത്ഈകാൎയ്യംചൊല്ലിദൈവത്തെമഹത്വീകരിക്കെ</lg><lg n="൧൭">യാവു–കാരണംന്യായവിധിദൈവഗൃഹത്തിൽ(നിന്ന്)
ആരംഭിപ്പാൻസമയമായി–അതുമുബെനയ്യിൽഎന്നുവന്നാ
ൽദെവസുവിശെഷത്തെഅനുസരിക്കാത്തവരുടെഒടുവ്</lg><lg n="൧൮">എന്തു–പിന്നെനീതിമാൻദുഃഖെനരക്ഷപ്പെടുന്നുഎങ്കി
ൽഅഭക്തനുംപാപിയുംഎവിടെകാണപ്പെടും–(സുഭ൧൧,</lg><lg n="൧൯">൩൧)–അതുകൊണ്ടുദെവെഷ്ടപ്രകാരംകഷ്ടപ്പെടുന്നവ
രുംഗുണങ്ങൾചെയ്തുനടന്നുതങ്ങളുടെദെഹികളെവിശ്വസ്തനാ
യസ്രഷ്ടാവിൽഎന്നുവെച്ചുഭരമെല്പിപ്പൂതാക–

൫.അദ്ധ്യായം–

മൂപ്പമ്മാൎക്കും(൫)ഇളയവൎക്കുംമറ്റുംപ്രബൊധനം(൧൦)
അനുഗ്രഹം</lg> [ 265 ]

<lg n="൧">നിങ്ങളിലുള്ളമൂപ്പമ്മാരെകൂടെമൂപ്പനുംക്രീസ്തന്റെകഷ്ടങ്ങ
ൾ്ക്കസാക്ഷിയുംവിശെഷാൽവെളിവാവാനുള്ളതെജസ്സിന്നുപ</lg><lg n="൨">ങ്കാളിയുംആയഞാൻപ്രബൊധിപ്പിക്കുന്നത്–നിങ്ങളിലു
ള്ളദൈവത്തിൻകൂട്ടത്തെമയിച്ചുകൊണ്ട്അദ്ധ്യക്ഷ
ചെയ്‌വിൻ–നിൎബ്ബന്ധത്താലല്ലസ്വയങ്കൃതമായത്രെദുൎല്ലൊഭ</lg><lg n="൩">ത്താലല്ലമനഃപൂൎവ്വമായിതന്നെ–സമ്പാദിതരിൽകൎത്തൃ
ത്വംനടത്തുന്നവരായുമല്ലകൂട്ടത്തിന്നുമാതൃകകളായിതീ</lg><lg n="൪">ൎന്നത്രെ(അദ്ധ്യക്ഷചെയ്യെണ്ടു)–എന്നാൽഇടയശ്രെഷ്ഠ
ൻപ്രത്യക്ഷനാകുമ്പൊൾതെജസ്സിന്റെവാടാത്തൊരു</lg><lg n="൫">കിരീടംപ്രാപിക്കും–അപ്രകാരംഇളയവരെമൂപ്പ