ദേവ്യപരാധക്ഷമാപനസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദേവ്യപരാധക്ഷമാപനസ്തോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

   ന മന്ത്രം നോ യന്ത്രം തദപി ച ന ജാനേ സ്തുതിമഹോ
ന ചാഹ്വാനം ധ്യാനം തദപി ച ന ജാനേ സ്തുതികഥാഃ
   ന ജാനേ മുദ്രാസ്തേ തദപി ച ന ജാനേ വിലപനം
പരം ജാനേ മാതസ്ത്വദനുസരണം ക്ലേശഹരണം        1

 


   വിധേരജ്ഞാനേന ദ്രവിണവിരഹേണാലസതയാ
വിധേയാശക്യത്വാത്തവ ചരണയോര്യാ ച്യുതിരഭൂത്
   തദേതത് ക്ഷന്തവ്യം ജനനി സകലോദ്ധാരിണി ശിവേ
കുപുത്രോ ജായേത ക്വചിദപി കുമാതാ ന ഭവതി        2

 


   പൃഥിവ്യാം പുത്രാസ്തേ ജനനി ബഹവഃ സന്തി സരലാഃ
പരം തേഷാം മധ്യേ വിരലതരലോƒ ഹം തവ സുതഃ
   മദീയോƒ യം ത്യാഗഃ സമുചിതമിദം നോ തവ ശിവേ
കുപുത്രോ ജായേത ക്വചിദപി കുമാതാ ന ഭവതി        3

 


   ജഗന്മാതർമാതസ്തവ ചരണസേവാ ന രചിതാ
ന വാ ദത്തം ദേവി ദ്രവിണമപി ഭൂയസ്തവ മയാ
   തഥാപി ത്വം സ്നേഹം മയി നിരുപമം യത്പ്രകുരുഷേ
കുപുത്രോ ജായേത ക്വചിദപി കുമാതാ ന ഭവതി        4

 


   പരിത്യക്താ ദേവാ വിവിധവിധസേവാകുലതയാ
മയാ പഞ്ചാ ശീതേരധികമപനീതേ തു വയസി
   ഇദാനീം ചേന്മാതസ്തവ യദി കൃപാ നാപി ഭവിതാ
നിരാലംബോ ലംബോദരജനനി കം യാമി ശരണം        5

 


   ശ്വപാകോ ജൽപാകോ ഭവതി മധുപാകോപമഗിരാ
നിരാതങ്കോ രങ്കോ വിഹരതി ചിരം കോടികനകൈഃ
   തവാപർണേ കർണേ വിശതി മനു വർണേ ഫലമിദം
ജനഃ കോ ജാനീതേ ജനനി ജനനീയം ജപവിധൗ        6

 


   ചിതാഭസ്മാലേപോ ഗരലമശനം ദിക്പടധരോ
ജടാധാരീ കണ്ഠേ ഭുജഗപതിഹാരീ പശുപതിഃ
   കപാലീ ഭൂതേശോ ഭജതി ജഗദീശൈകപദവീം
ഭവാനി ത്വത്പാണിഗ്രഹണപരിപാടീഫലമിദം        7

 


   ന മോക്ഷസ്യാകാങ്ക്ഷാ ഭവവിഭവവാഞ്ഛാപി ച ന മേ
ന വിജ്ഞാനാപേക്ഷാ ശശിമുഖി സുഖേച്ഛാപി ന പുനഃ
   അതസ്ത്വാം സംയാചേ ജനനി ജനനം യാതു മമ വൈ
മൃഡാനീ രുദ്രാണീ ശിവ ശിവ ഭവാനീതി ജപതഃ        8

 


   നാരാധിതാസി വിധിനാ വിവിധോപചാരൈഃ
കിം രുക്ഷചിന്തനപരൈർന കൃതം വചോഭിഃ
   ശ്യാമേ ത്വമേവ യദി കിഞ്ചന മയ്യനാഥേ
ധത്സേ കൃപാമുചിതമംബ പരം തവൈവ        9

 


   ആപത്സു മഗ്നഃ സ്മരണം ത്വദീയം
കരോമി ദുർഗേ കരുണാർണവേശി
   നൈതച്ഛഠത്വം മമ ഭാവയേഥാഃ
ക്ഷുധാതൃഷാർതാ ജനനീം സ്മരന്തി        10

 


   ജഗദംബ വിചിത്ര മത്ര കിം
പരിപൂർണാ കരുണാസ്തി ചേന്മയി
   അപരാധപരമ്പരാപരം
ന ഹി മാതാ സമുപേക്ഷതേ സുതം        11

 


മത്സമഃ പാതകീ നാസ്തി പാപഘ്നീ ത്വത്സമാ ന ഹി
ഏവം ജ്ഞാത്വാ മഹാദേവി യഥായോഗ്യം തഥാ കുരു        12

 


       ഓം